20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAĞDAŞ YAYINLARI SOSYALİST BİR DÜNYÂ Melih Cevdet ANDAî Fıyatı: 20 Lira. Isteme adresl: Cagaloflu, Halkevi sok. No: 3941, îstanbul umhuhyet 52. yıl, wyt: 18470 Kumcusu: YUNTIS NADt 2 Otak 1976 Cım» Aiamaııya Portekiz'in Bahçeleri NEVZAT ÜSTÜN'ÜN GEZt NOTLARl tsteme adresl: Cafaiogta, Halkevl *ok. No: 39M. tgtanbnl İşçilere "Meniur olurlarsa yeniden işe alınacaklannm MSP'de söylendiği,, ileri sürüiüyor; 168 işçi daha çıkanldı Sosyal iş üyeleri direnişlerini sürdürürken; Sağlık iş üyeleri de fazla me sai ödemelerinin kaldırıldığını belirterek direnişe geçtiler I CHP Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu; «MC hükümeti işçilerin örgütlenme hak ve özgürlüklerini daralt ma eylemi içine girdi» dedi. SSK'dan atılan işçiler mahkemeye başvurdu AN'KARA, (Cnmhurivet Bürosu) DISK'e bağlı Sos\al İş Sendıkası Genel Baskanı Özcan Kes geç, SSK'da ışten çıkanlan 1248 lsçının dıremse devam edeceklennı açıklamıştır. Metnur yapümak ıstenen ışçıler, dırenıslenne devam ederlerken, bır yandan da mahkemeye başvurmuslardır özcan Kesgeç'ın açıkladığına göre, Başbakan Demırel'ın, Bakan Ahmet Mahlr Ablum'un, isçüerin memur yapümayacaklanna ıhşkın sozlerıne karşm, SSK Mudürler Kurulunda hufcümet temsılcılen olan Fuat Azımoglu, Ihsan Goknel ıle Genel Müdur Mustafa Mut, Basbakanın ve Sos yal GU »nlık Bakanuım Rbruşlennın aksme oy kullanmakta, ışçılerı mpmurlastırmak ıstemekte dırler. îften çıkanlanlara «memur olmayı kabul ettıkleri takdırde işe alınacaklan» bildirümektedır. sürtüşme devam ederken, AP'de kongre ve seçimin öne alınması eğilimi belirdiği bildiriliyor zamana kadar bitirilmesl gerektığını. butun AP orgutune bıldirecektır Erkene alınacak kongrede, daha çok genel Idare kunılu üyelen arasında değişme olacak, bazı eskı Demokratlar genel idare kuruluna gıreceklerdır AP genel idare kurulu çevrelerı, seçımlenn de çok yakîn blr olasıhkla 6 hazıran pazar günü (Devsmı Sa. 9, Sü. 1 de) Almanya ile şubatta yeni bir savunma ışbırlıgı anlaşması imzalanacak BONN, (ANKA) Federal Almanya'nın bugüne kadar Türkıye'ye NATO anlasmalan çerçevesınde yapmakta, olduğu askeri yardınu genışletılecektir Bu a, tnaçla Ika ülke arasında şubat ayında yeni bır savunma ışbir liğı anlaşması ımzalanacaktır Yapılacak anlaşmanın çerçevesi, geçen ay askeri bir heyetle Türkıye'ye gelen Alman Savunma Bakanlığında Sılâhlanroa îşleriyle Sorumlu Musteşar S fned Mann'm TUrkaye Müli vunma Bakanlığı yetkılılı yaptıgı gbrüşmeler sırasında tanmıştır. Şubat ayında Savunma Bakanlığından bu yet Bonn'a gidecek, yeni a ma ile ılgıh son görüşmele pacaktır. Türk heyeti Bo bulunduğu sırada yeni an yı imzalayacaktiT. Türkıye'mn anlaşmaya sini istedıği noktalar, geç Alman askeri heyetının ra'da bulunduğu sırada t miştir. Askeri heyetin y buldugu Turk önerilen Bı Federal Alman hükümeti kililerı tarafından da uyg rülmüş ve anlaşmamn ırr ması prensip olarak kab mıştır. (Devamı Sa. 9, Sü Halil Tuırç'un tutumu Öte yandan, DISK'e bagh Sosyal 1$ ısçılennin diTenışlerıni «Yasa dışı» üan eden Turk İ$ Genel Başkanı Halıl Tunç, kendı konfederasyonuna bağlı Sağhk İş Sendıkası ısçüennın sıgorta hastanelenndekı dıremslenru des teklemektedıı. Halü Tunç, Sos yal > ÎS işçilerf ile bırlıkte direnışe geçecegı sırada, Sağlık • Iş Baskanı Mustafa Başoğlu'nu çağırarak bırkaç gun eylemım durdurmasını ıstemış, bu arada telefonla da TRT'ye «Sosyal • îs'ln dırenışi yasa dışıdıro dıye demeç vermiştır. TRT, telelonla verılen bu demecı haber propramma yetiştırmıştır. îkı gun sonra, Sağlık İş de dırenıse geç(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de; ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) AP Genel Idare Kurulu'nda Bujufc Kongre'nın one alınması yolunda kuvvetli bır eğüım belırmıştır Bır genel ıdare kurulu uyesı bu konuda AP buyuk kongresmın 1976 ekımrnde değıl, orneğın 1976 mayısında yapılması eğüımmm bulundugu soylenmıştır Buyuk kongrenın mayısta olraası halınde genel ıdare kurulu, ü ve ılçe kongrelennın o Sakarya cezaevinde önceki gün bır hükumlunun intiharı üzerine başlayan ayaklanma dün bastırıldı ADAPAZARI (Cmnhtıriyet) Sakarya Kapalı Cezaevı'nde bır hukumlunün ıntıhar etmesuıde:ı sonra önceki gun saat 18'de ayak, lanan mahkum ve tutuklular dun saat 16'ya kadar cezaevının koguş camlarını, ranzalannı kırmış, halı dokuma tezg&hlarını parçalamış, kalonfer dairesuu tahrıp etnuş ve sonunda da jangın çıkarmışlardır. / Cezaevı'ndekı ayaklanma üzenne Adalet Bakanı Ismaıl Muftu oğlu, şehrtmıze gelmış ve mahkumlarla göruşmuştur. Uç kışının yaralandıgı olaylarda bır mıl yon lıraaan fazla zarann meydana geldlğı bıldırümıştır. Ayaklanma olayı, hırsızlık su çundan mahkum 26 yasındakı Suleyman AU Gural'ın, tuvalette kendmı çarşafla asarak ıntıhar etmesı uzerıne başlamıştır. Cezaevı yönetımınden memnun olmadbdarım beUrten \e bazı tutuklu \e mahkumlann başka cezaevlerıne gonderılmesıne karşı çıkan 455 mahkum ve tutuklunun ayaklanma eylemi uzenne Adalet Bakanı Muftüoğlu dun sa baha karşı saat 03 de Adapazarı'na gelmiştır Sanarya \absı ve Bassavcıst ile birlıkte ayaklanmayı bastırmak uzere cezaevıne gıren Bakan dun saat 16'ya kadar mahkum ve tutuklularla %oruşmeler yapmıştır. Bu goruşme ler surasında ıçenye basın men(Devjunı Sa. S, Sü. 2 d) Allende'nin altı aydır Türkiye'de çalışan toprak ref ormu müsteşarınm görevine son verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Turklye'de Toprak Reıormu uygulamasını Bırleçmiş Milletler adına lzlemeye ve bu arada uygulama sırasında belirecek s o runlann çözümünde deneyiınınden yararlamlmak üzere Ankara' ya gelen Allende'mn Toprak Raformu Müsteşan Dsvid Baytelmann"m sozleşmesı Cephe Hüîcümetl tarafuıdan zamaıundan önc« tesludilmiştır. CHPUSP Koalisyonu doneminde hızlandınlan Toprak Retormu çalışmalannda bılgi ve görgüsüne başvurulmak üzere Birleşmlş Mllletler'den Toprak Reformu konusunda bir uzman lstenmiştir. Türkıye*nın resmî başvurusuna Birleşmiş Mületler cevap vererek, Parlste çaljşrnakta bulunan Davıd Baytelmann'ı önermi^tir. Baytelmann 1973 yv lınd» Şill'âe Ia«lst bir darbe Ue öldürülen Devlet Başkanı Salvador AUende'nin Toprak Reformu Müstesandır. Şılı'de Allende dönemuıde yürürlüğe konulan Toprak Rctormu Baytelmann taratın dan uygulannuştır. Edlnilen bilgıye gore, Baytelmann Ingıltere ve Arnerika'da bu Konuda egitim yapmış ve uzmanlaşmıştır. Şüi" nin antlan döneminde de gerek Allende'nm yakın arkadaçı, gerek se uzman bır uygulayıcı olarak görev yapan Baytelmann, darb« sırasında bır sure gızlenmiş, daha sonra da Avrupa'ya kaçmayı basarmıştır. Parıs'te Birleşmiş Mületler kendısıne uzman olarak gorev vermiştır. O sıralarda Tür kıye Bırleşmış Mılletler'e Toprak Beformu konusunda bır uzman ıstemıyle başvurmuş ve Birleşmış Mılletler, Türkıye'ye Baytelmann'ı salık vermiştır. Bu galıçmeler sırasında Türklye'de ıç politika degişık bir yönde gelışmiş ve ıktidara Toprak Reformunu amacından saptıran ve gostermelik bır uygulamayla geçıştırmek ısteyen Cephe Hükumetı gelmiştır. Davıd Baytelmann Türkıye'ye ük kez 1975 mayıs ayı sonlannda gelmısUr. Geldığınde karşısında kendısirü iste yen değıl. kendısine karşı olan bır kadroyla karsılaşmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) W»> "?«» ' * OrtaDoğu Hava Yollan uçağı, yılın ilk saatlerinde çöle düştü; 8 2 kişi öldü (Dı? H»berl«r BEYR13T Beyrut'tan Dubaı' ye gıtmek uzere havalanan Lubnan ın Havayollan'na aıt Boeıng 720 tıpı bır yolcu uçagı, dun sabahın ük saatlerinde Suudî Arabıstan ıle Kuveyt ar&sındakı çolluk bolgeye dusmuştur Uçak ta bulunan 67 yolcuyla, 15 murettebattan kurtulan olmamıştır. Çeşıtlı ajanslann haberlerine gore Suudı Arabıstan ve Kuveyt'e aıt kurtarma ekıplen kısa süre ıçınde olay yenne gelerek arama çalışmalarına başlaıruşlardır. Yeni yılın ilk trafik kazalarında 2'si hacı 9 yurttaş öldü (Cnmburiyet H»ber Merkrri) 1976'nın ilk tratık kazalarında 9 yurttaş hayatlannı yıtırmiştır Yeni yılm ılk saatlerinde Ankara, Eskışehır yolunun Polatlı keslmınde meydana gelen otobus mınıbus çarpışmasuıda beş kişı hayatını kaybetmış, dort kışl de yaralanmıştır. Ankara'dan, Eskışehır'e gitmek t« olan 09 AY 188 plâkall yolcu otobusü, karşı yonden gelen Bahrı Şahınkuş'un yönetimindekı 50 AF 675 piakalı mınıbusle çar pışmıştır. 70 küometrede mey dana gelen kazada Mustafa Tav şancı, Ercan Şahın, Hasan Te km, Fatma Akdoğan ve Bünya mın Çetın ölmüstür. öte yandan MefeKe'den yurda donmekte olan Ganp Duyar vonetımındekı 18 AL 017 plâkalı hacı dolu otobüs de Şam yafeınlannda bır şarampola devrümtştır. Kazada Durdu Akay ıle Şemsı Fırat adh iki Turk hacı olmüş tur. Olavda aynca S hacı da va ralanmıstır. Makınıst Metunet Emm Akkaya yonetmündekı 563 sefer sayılı yuk irenı Ceyhan vonunden gı derken Kıremıthane geçıdmde (IVramı 69 <L «sü. £ da) Kıssinger şüpheli bir biçimd öien Türk gencine CIA'da gö: önermış ANKARA, (Anfca) Amenka Dısişlen Bakar Kissınger'in bakan olm; ce Harvard Üruversitesıı tun üyalıği yapüğı sırs Türk bgrencıye Ameriki kezi Haberalma Teşkılâ1 çalışmasını teklit ettlği sonra bu öğrencinin şü bıçımde öldugü Ueri ; tür. Bırleştk Arnerika'da nan bır kitapta yer alı dıaya gore, olumu şüpl len oğrencı hâtıra deftı (Devamı Sa. 9, Lubnan'ın MEA Havayollan'na aıt Boeıng 720 tıpı bır yolcu uçağı, 82 kışıyle bırlıkde dun saANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) bah yerel saâtle 02 00'de Beyruf Ankara ve yurdun bazı bolge tan Dubaı'ye ve oradan da Umlennde fuetoıl sıkmUsının baş man'm başkentı Maskat'a gıtgosterdıgı boldırümektedır. mek uzere havalanmıştır. Bcyrut Alınan bılgıye gore, son bır ay Havaalam yetkilüennın bıldırdlk ı İCinde Ankara \e >urdun degışık j lerıne gore havalandıktan bır suboigelennde tuei oıl sıkıntısının re sonra uçak ıle havaalam araartması uç ajrı nedene bağlan sındakı ırtıbat kesılmıştır Bag maktadır Sıkın'ıya >ol açan ne lantı kesıünceye degın uçakla ja denlerm bagmda petrol ıthalatı pılan radyo konuşmalannda ıse nın 19T1! iitnda ongorulen mık' her hangı bır kotu durumdan tarın altmda kalması gelmekte soz edılmedığı bıldınlmıştır. ( Qır. 1975 pnogramında rurkı\e'(Devamı Sa. S, Sü. 1 de) (De«iimı Sa. 9. Su b da) , Yurdun çeşitli yerlerinde ve özeUikle AnkaraCda fueloil darlığı başgösterdi Ferıt Mel< Küpeli'nır sağlık durumunı inceletîıç açıkladı A^fKARA, (Cumhuriy Cığerlennden hasta la hukümlü Yusuf Kl rumu ıle llgili olarai vunma Bakanı Ferıt rumu ıncelettinyor beklıvorum» demiştır Yusuf Kupelı'nin tı ke ıçınde bulunduğu na vavmladığı açık 1 taya çıkmış, CHP'li de Mılll Savunma B Melen'e hastanm du Rili olarafe ne tşlen sormustu MıHi Sav nı Melen fıastanm Hastanesıne pıtmekt bı!dırr"iş. «Dururnı rum. raoor oeklıvo de konuşrmmur Yübaşı gecesi Istanbul ve civannd» ortaya çıkan sls, eflence yerle rinden dönenleri ırüç durumda bırakmıştır. Dün sabah R«Ç saatlere kadar süren vofeun sis, vanur seferterinde afcsamalar yaratmış, ulak kazalara yol açmıştır. Fotoğrafta, sis lçinde Uerleven arabalar görfi. ıuvor (Fotoğral: Tulay DIVITÇtOGLU) luyor.. 1976'YA GiRERKEN YOGUN SİS ANKARA VE ISTANBÜL'DA YAŞAMI (Cumtauriyet Haber Merkeıi) Yeni yıla genelUkle ola^sız gınlmış, 19To yüının geç saatlermde Istanbul'u ve Bogazı etkıle%en yogun sıs, vapur ve uçak seferlenrun durmasma yol açmıştır. Kara trafığını de zaman zaroan aksatan yoğun sıs yuzunden Ol'den ıtıbaren Şehır Hatlan ve arabalı vapur seferlerı uzun sure yapüamamıştır. îlgılıler lımana gırmek ısteyen gemılerın sıs yuzunden bır sure açıkta bekledıklennı belırtmışlerdır. Goruş mesafesını şehrın bazı kesımlermde 3 4 metreje kadar ındıren yoğun sıs yuzunden sahü yolu ıle şehır ıçınde 12 trafık kazası meydana gelmış, vedı kışt de yaralanmıştır. Sıs bu arada uçak seîerlerını de aksatrmştır. Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk yılbaşını Istanbul'da, Başbakan ve partı lıderleri de Ankara'da evlennde geçırmışlerdır Başbakan Demırel'ın eşı ıle bırlıkte evınde TV seyrettığı bıl dırümıştır Ecevıt ve eşi ıse bırlıkte başbaşa orurarak her zamanki gecelermden birını. yaşa mıştır Oğreruldığuıe gore, CKP Genel Başkanı, 1975 yılım gende bırakarak 1976'ya gıreTken dığer gecelerde oldugu gıbı uzun bır sure çalışmıştır Erbakan ıse, akşam saatlennde Bakanlıklararası Ekonomık Kurulu toplantıya çağırmıştır. Erbakan geç saat lere kadar süren Kurul toplan tısiüdan sonra evıne gıderek ıstırahat etmıştır. Bozbeylı ıle Ferzıoğlu'nun geceyi evlennde ge çirdıkleri bıldınlmıştır. TÜRKıYE GENEUİKLE 1976 YILINA OUYSIZ GiRDi, BA^KEHTTîKi ELEKTRıK ARIZALARI NEDENıYLE BAZI BOLGELER SIK SIK KARAK11KTA KALDl. StS İSTANBUL'DA CAN KAYBINA RASTIANMAYAN TRAFıK KAZAUR1NA YOL AÇARKEN, ANKARA'OA ESEHBOGA HAVAALANI TRAFİGE KAPAÎILDI. Alabek'in d< Turfe Tabıblen B Konseyı BpsKanı D bek 24 vıla nukum OLAYLARIN ARDtNDAKİ Hükümet Sorunu 6ERÇEK (Deıamı Sa Ankara Not! S Doğanlar 1976 yüının ılk on saatinde Is ovyetler BirUğl Başbakam Kosı&in'in gelişi \e 1976 yılbaşı tatili, iç politika sorunlannı biraz geri\e ittı \e erte ledı. Oysa iç politikada çoziımu gereken soruıüar, dış politikadan hafif değildir. Daha doğrusu, dışarıva <tönük soruıüanmızın aşüması, önce ülke içlndekt siyasal hesaplaşmaya bağbdır. Bu hesaplaşmanuı odak noktasını da hükümet sorunu olarak saptamsk yanbş sanlamaz. Genellikle Tiırkiye'de bir hükumet sorunu olduğunu geniş çevreler kabul etmektedirler. Ama bu sorua na?ıl aşılacaktır? Kuşkusuz bu sonılar UgiU çevrelerin kafasını kurcalamaktadır. Bu sorulara kesin karşüıklar bulmak da olası defildir. BuKiin Tiırkiye'de cephe koalis\onunu olnşturan ortaklar arasın da aalaşmazlıklar bulunduğu blr gerçektir. Aynı zaraanda koalisyonu deslekleyen sennaye çevrelerivle hükümet arasında eörus aynjıklannın dogduğu ds bir gerçektir. Ekonomik darboğaun gittikçe sıkıştığı, Içerde ve dışanda alınacak tedbtrler konusunds amanın azaldığı d» bir gerçektir. Bıitçeden sonra koalisyonun çöziüeceğl bonusunda h»»ı vnrmnlar Tapıhnaktadır. nu oluşturan partiler arasındaki goruş ayrılıklanna, hem de Turki>e ozel sektorünün yeni talepleriy 1e hükumetin tutumu arasındaki ban farklara davandırılıvor. Ne var M, Türürlukteki tîosullan Ivı koUaıutbUen tutncu hukümetterin bazan Iktidar sürelerinl uıattnak ustahğını eösterdikleri btlıoen şeydlr. Detnirel ve çevTesi. Parlamentodaki Iriiçük gruplarta oynamak ve siyasal manevralar çevinnek 'ronusunda ustalaşmıv lardır. 1971'den önce Türkiye Birlik Partisi, Demirerin tktidannı usatmak pabaama parçalanmıştır. 1971'dien sonra Demokrstik ••• Faşo'ları sonu.. Mustafa Sabah Cannaj beklerken Koca D zumun onüncten sevmedim desem nemlerde. 12 Ma de olduğu eıbı. t yülardandı o da umutlarla girmışi da Kuyruk uzamiî
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle