09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
&ÎRÎ CUMHURİYET 2 Oeak 1976 BürüM iM OLAYı. \OW Ve M M M 4? AMELf dÖ2 I / YAAA.L OLDU l 8u. AMELETWLANTIMI ABDULCANBAZ VATAN DEDILER Talip APAYDIN 27 Go'rtin baRm, Kemal Paşa ne ışler yapacak Bugune kadar h:ç gorulmemiş şeyler olacak Hele şu duşmanlan bır koğalım. B:z bu sefer kendımız ıçın doğuşeceğız, anladınız m ı ' Onun lçın mutlaka kazanmamız gerek Yed'den >etmışe, butun mıllet el ele venp bu savaşı kazanacağız Çunku olum kalım savaşı b j Kazanınca yesyenı bır ıdare, yesjenı bır hayat özgürluk, eşı'lık ve kalkınma. Çocuklarımıza, torunlanmıza oyle bır vatan bırakacağız kı dunyanın ağzı açık kalacak Molla Mahmut farkında olmadan kafasını sallıyordu Çok hoşuna gıdı>ordu bu sozler Içten katılıyordu. Bu konu açüınca elınde olmadan heyecanlanıyoıdu Şımdıje kadark. devlet kendı devletımiz değıldl, padışahın devletıydı Savaşlarda bız onon ıçın dovuşürduk Kazansak da kaybederdık. Ama bu sefer oyle değıl, bu sefer kendımız ıçın dovuşeceğız Kendımız ıçın kazanacağız. Kemal Paşa bızım onderımız. Halk dıyor da başka bırşey demıyor Her şey halk ıçm Devlet halk ıçın çalışacak. Halkı >ukseltecek Bızi bugune kadar hep aldatmışlar. Yalan soyleyıp uyutmuşlar. Bundan sonra yapamıyacaklar Duymuşsunuzdur, memleketın şurasında burasında isyanlar çıktı. Kandmlmış cahıl ınsanlar «dın elden gıdıyor» dıye Kemal Pasaya karşı ayaklanıyorlar Hıç onemlı değıl. Hepsının hakkmdan gelıneceu. Dın elden gıtmıvor. Kemal Paşa dımmızı, menleketımızı kurtarmaja çalışıjor. Ama saman kafah bır takım adamlar ortalığı karıştınp çıkar saglamak ıstıyorlar. Inanmaym onlara, kulak asmayın. Doğru yol, Kemal Paşanın yolu. Onun emnnde, tek bır yumruk oıup \atanimizi kurtaracagız. Ondan başka kımseye kulak asmıjacagız Butun akh başmda ınsanlar, butun vatanseverler Kemal Paşanın jolunda bırleştı. Çerüez Etem dıye bınsmı duydunuz mu? Dujduk Iyı bır asker Vatansever bır adam Iki yiız atlı lle o da Kemal Paşanın emnne gırdı Ankaraya gıdıp «emrınızdeyım paşam» dedı Bır suıarı bırlıği kurmuş, kuş gıbı uçuyor. Geçenlerde Yozgdt isyanını bastırdı. Padışahçüarı blr gecede kılıçtan geçırdı Kemal Paşa alnından opmuş, «Sen bır yığıtsın, sana guvenıyorum» demış Butun askerlenmiz onun bırlığı gıbi olsa bıze kımse dayanamaz boker atarız duşmanı. Ama olacağız merak etmejın. Çok ıyı hazırlanıyoruz. Bır ıkı gezındı: Sılahlarınıza dıkkat edın l>ı bakın Sık sık sılîn Yakırıda mermı dagıtacağız Atış eğıtımı yapacağız. Çok ıyı tüfek kullanmalıjız Hıç boşa atmamalıyız Unutmayın kı her mermırruz bır duşman oldurmeh. Boşa gıdecek mermımız yok. Ona gore . Dersı bıtırdı Askerler dagıldılar Kımısı sıgara yaktı, kımısi yuznumara>a gıttı Molla Mahmut Teğmene bır şey soylemek ıstıjor fakat yuzü tutmuyordu Ikırcıklıydı. Akşehır'e gıtmek ıçın ıkl gun ızm isteyecektı Soyleyemedı, vazgeçtı Pakat kıvranı\ordu Çoluk çocuğunu bır gorseıdı, rahat edecektı. «îzın sırası mı, dedı kendı kendıne Bu zamanda ızın ıstenır m ı ' Olmaz > Ertesl gün eğıtımde Tegmen Galıp Mahmudu yanına çağırdı î^ler nasıl' dedı. Nasıl goruyorsun? Ijı tejmenım, çalışıvoruz Senı bıraz durgun goruyorum Bır derdın mi \arî Yok Bır başlasa\dı şu ış"" Başlayacak sabret, hazırlıklar ıJerlı>or. Artcadaş gıbı yakın davramyordu. Soylese mıjdi acaba* Yutkundu Şey dedı Bızım koylu îbrahım beyın çoluk çocuğu ıle biniKte bızımkılerı Akşehır e jolladım. Hıç haber alamadım. Çok merak edıjorum 7 Koyde değıller mı Anam koyde Kanjla oğlum Axşehır de Hımm, anladım. Eız yakmda Akşehır e gıdeceğız. Senl de gotururuz Sahı mi, ne zaman' Komutan sovledı ama ne zaman gıdeceğımızı bılmırorum Aıaja arpa almava gıdeceğız Yalnız arpa da değıl, bazı argç gereçler oıada hazırlanıyormuş, trenle gıdıp onları getırecegız Aman teğmenım, çok ıyı olur, benı de goturün Gece uyuyamaz oldum Kolav. Bırkaç er goturecegız zatı Senl de alınz. Hay yaşıyasın. Mlah razı olsun. Sevncmden ne edecpğını bılemedı Koşarak arkadaşlarının yanına gıttı Yuzu ışıjordu. 9 Molla Mahmut'un anası Ajşa kadm kapının eşığıne oturmuş başım onune eğmış, hıç "kımıldamadan oyle duruyordu. Uzaktan bakan uyumuş sanırdı Yaşlı yuzu sekızon gun ıçınde mce çokmuştu. Duşune duştıne duşunemez olmuştu. Bır karanhk ıçmdejdı Bıraz sonra kımıldandı Usul usul sallanarak soylenmeve başlaaı «Allah denm sana aerım Ne bu başıma gelenler' Bu gunlerıde mı gosterecektın bıze 7 Hay kurban olddğum, ne ettık bız sana" Muradım la gelınım çektı gıttı bılınmedık yerlere. Muraaım çektı gıttı Neredeler, ne ederler' Hıç habarım yok. 9 Öıduler mı, kaldılar mı Ben burada duşman ıçınde tek başıma Gecem gunduzum belh değıl Canımı al da kurtulayım hey Al.ah Taş et benı şu oturduğum yerde Daha fazlasına dajananııvacagın B»tsm bu çıle > Içı keçele>=mış, uyuşmuştu Yerınden kalkası >oktu Başım kaldınp saga sola baktı Issızdı her yer kımse gorünmu'.ordu Kryun kecLİen, kopeklerı bıle ortadan kayboln u ş t u ' Kerpıç duvarlar tozlu sokaklar bır terkedılmışlık ıçmaejdı Herkes eune kapannrştı Kmısenın kmıseden haberı yokru" Zaten ko\ halkmın jarısı kaçıp gıtmıştı Yoksullar, yaşlılar, bır de Yunandan ito'ul'ik gelmejeceğıre ır>ananlar kalmıştı Onlar da peK ortada gorunmez olmuşlardı Yan Bılal'ın oldurulmeîi kapsına agır hpkaret edı'mesı ko>de herkesı sıncurmıştı. Içten ıce mııııtiıar, homurtuıar duyulmaga başlamıştı. (DEV4.VI VAR) BERLİNGUER ÎLE PROFESÖR Türkçesi Kosta DAPONTE Desenler Mehmet GÜLERYÜZ Kissinger hayatının en mantar yemeğini yiyor... Devlet Başkanı Leone, ziyafetin görkemli olmasına gayret ederken, Grand Hotel personeli tepki gösterince, Kissinger Spagetti, kızarmış tavuk ve bir elmanın basına oturup çatal sallamak zorunda kalıyordu.. ~~Âmeril<â DişTşleri Bakanını uğurlamak konusu da bir büyük sorun olmuştu. Dunyanın bu en aşağılık kapitalist ülkesinin temsilcisinin helikopterine kadar uğurlanması emekçiler tarafından kölelik sayılıyordu Devlet Başkanı Leone tarsfmdan verılen zıjafette protokole göre menu'de en az beş tabak bulunmalıydı Fransız usulu gıydırılmış ellı garsoc, ıkı tur kalite şarap, bır de şampanya servısı yapacaklardı. Leone bu glbı hallerde şövalye Volpını'jı ça ğırırdı. Sevr porselemnden takun lar, Bourbon'lardan kalma krıstaller. gtimüs kaplamalı çatalbıç«k ve altı mumluk şamdanlar hamrlanacaktı. Şdvalye VojDim" nın lutrarını hlç blr şey değıştiremezdi. Ellı garsonım yeterü olup olmadığına ancak o karar verebılırdı. Aksı halde başkentm en iınlü pastanelennden takvıye alınırdı Jampanyıdan kopiklü jırabı Zıyafet, Dışışlert Bakanlıgı tarafından verılecekse, yemes oaha sade olabılıyordu. Protokole gore yemek, personel ve bulaşık servısı Grand Hotel tarafıı.dan terrun edılecektı. Aksılığe bakın kl Grand Hotel'm ahçı ve garson ları, Amenkan Dışışlen BaKanına servıs yapacak kadar alçalma dıklarını açıkladılar. Ama Kissınger'i bu yemekten yoksun bırakmak tehlikesı son anda onlenebıldı. Sendüca temsilcüerunn gos terdlğı anlayış sonunda, protokol şefme tam bır ışbırlığine hazır olduklanru bıldırmıslerdı. Ancak Italyan hnlkınin onuru namına ^e halklar arasındakı kardeşhk adına, yemek ongorülenden aaha alçak gönüllü btr duzeyde olacaktı. Zıyufet işÇl kâBtftu \e ae bakarüıgm memurları tarafmdan kurulmuş kooperaufin katkısı ıle venlebılecektı. Işçi kantını spagettüerle, her davetliye bır ««Ima, kooperatıf ıse super pararında satılan ve elektrıklı kızartnıa makıneslnde pısırümış tavuklarıa Castellı Romanı şaraplannı verecektı Tek ödün Her davetliye bır kadeh kopüklü şaraptı. Zıyafetta kı nutuklar da son derece kısa oldu Bertolon ayaga kalkıp sade ce şunu soylemıştı «Sağhğuuza» Kissinger de ayaga kalkacak, kndehlnı kaldıracak, ama ruç bır şey soylemeyecektı Masadan kalkarken Bertolon,. Sendikalar trfraz direndlkten Profesor \e yırmı bakan Kıssmger'm elını sıkarak ayrılacaklar, sonra Başkanın, Kissinger ı hefutbol Devlet Başkanı ıse kendısıra lıkopterlenn bulunduğu ugurlamak görevlnl tizerıne ala sahasına gırmeden, kapıdan ugur laması şartıyle, bu formulü kacaktı. bul edeceklerdi. Uğuriima sonınu Leone boylece Klssinger'in koTörenlerm bu aynntılan da luna gırecek ve bu beklenmedık dıplomatılc servısler şefı ıle sen dostluk gosterisınden sonra kendıkalar arasında uzun pazarlık dısıni asansore doğru ıtecektı. lar sonunda saptanmıştı. Dıplo Ancak bu arada Ruggero Bertomatık geleneklere gbre yabancı lon, yırmı Bakanı ve Profesor, bır devletın temsılcısme, bu dev kapıda vedalaşarak ayrılacakları let ABD. de olsa, havaalanına yerde, yemek odasına donecekkadar refakat edılmelıydı; bu ler ve kapıyı kılıtleyeceklerdi. Iş nedenle Kissinger, kendısıni bek te bu karar, sendıkalann onayı leyen helikopterlerın bulunduğu ıle alınmamıştı. Sendıkalar boyle Olımpiyat Stadına kadar götu bır şejı duşunmemışlerdı bıle . rulmelıydı. Sendıkacılara gore Bir foplanfı ise, îtalya gıbı en ıleri bır demokrasıde protokol ve tozlanGarsonlar uzun masayı çabumış dıplomatık gelenekler emek cak temızledıler Kıssmger'ın ıcaçılerin umurunda bıle değıldı. rıyerının en mantar yemeğini ye Kaldı kl sayet Devlet Başkanı dığı masa şımdı çalışma masası Leone, Batı dunyasının bu en oluvermıştı. Profesor şeref sanaşagılık kapitalist devletının tem dalyesıne oturdu, Bertolon Husılcısuıı helıkopterme kadar re kumet Başkanı olarak sagma ıfakat etmek koleüğını gosterırse lıştı. Bakanlar da ıkı tarafa yeremekçılenn gozundeki saygınü leştı. gını da yıtırecekti. Sekreter olarak toplantının tu Bir formiil bulunyyor tanaklarını jazmak uzere herGenç bır dıplomat tablolara kesten uzakta, bır yere üıştım. konulan bakır levbaların temız Profesor karşımda oturuyordu. lenmemesı fıkrıni ortaya atan Ancak nıyetlerını anlıyamıyorgenç bukümet ve sendıkalar ıçın dum. Nıhayet Profesor konuşmaya zevahırl kurtaracak formulü bulup onermısti: Kissinger yemek başladı odasmdan çıkmak üzere iken «Sevgılı ve seçkın dostlanm, Cumhurbaskanı yaklasarak ken gızli bır bıçımde vapılan bu dadisıne şoyle dıyecektı. «Sıze re vetı kabul ettığmız ıçın sızlere fakat edebılırım Nasıl olsa ben tesekkuru bır borç bılırım Bude aym yoldan geçeceğim » Kuş raya, bır Amenkahnın elını sıkkusuz Leone, Vılla Madame'daki mak ıçın gelmış olacağınızı duşunmek sıyasal bılıncmıze ha. rezıdansa donmek ıçın Olımpiyat karet olurdu. Onemlı bır açıkStadından geçmek zorunda ıdl. lama bekledlğinlz lçlndir M, bu masanın etrafına toplanmıs bulunuyorsunuz. Sızlerı hayal kınlc lığına uğratmamaya çalışacağım» Partinin durumu Çantasmdan yüzellı sayfalık bır dosya çıkararak bir noter edası ıle «12 mayıs 1974ten 12 ocak 1980'e kadar partinin durumu. lle Ilgül raporunu okumaya başladı. Profesor ahşılmıs taktığinı uyguluyordu: Çetın konu ve karar lara gelmeden dınleyıcılerini usandınp yormak. Raporlarının stılı çok agır ve ağdalı ıdi. Ama aslında en anlaşılmaz gıbı gorü nen cumleler sonunda en ışe yarar sozlen toparlıyordu. Profesor politık kariyerinde ner zaman bunu denemıştı. Dinleylcıle rının tam bezlp usandıklan anda aniden bır önerge çıkanyor, gundemi ya da bildinyi sunuyor ve çoğunlukla oy bırliğl lle onay latmayı başanyordu. Okurları komaya sokmamafc Için bu yuzellı savfalık raporun ana hatlanm dzetleyerek bu yıllarm siyasal olaylannı aydınlata bılecek gehşmelerl ile bırleştıreceğım. nlmasını, böylellkle tehlikeH olduğu kadar, yararsız bır seçım kavgasını önlemeyi öngörüyordu. Ikincisi Ise, Profesörun savundugu tezdl: Buna göre, şiddeti gerektirse bile bu çurük diş ne pahasma olursa olsun çeküip atılmalıydı. Bunların yanında kararsızlar da vardı. Hınstıyan Demokrat Partının talıhsız bır Ikılem karşısında bulunduğuna lnanıyorlardı. Komünlstlerle bır anlasmaya gıdıldiğı takdirde verilecels odünlenn aşın olacağından, ya da aksi halde, sonucu bellrsız bır çatışmava glrtlecegmden kuş kulanıyorlardı. Bazılan da bu referandumun blr veva birkaç yıl ertelenmesini temennl edlyorlardı. Göruşmeler uzun ve çeklşmeli Idl. Çunkü Partı, glderek daha kanşık ve huzursuz olan îtalya' da, hüktimet etmekten başka her sey beklenebllecek kabıneler kurarak vaklt geçirmekle bütün fırsatları kaçırabılecektı Profesor feendine hâkım olmaya çalışıyor, heyecana sapılmıyordu. Buyuk bır eızlılık ıçinde her ayın tlk cuma gunü kendisıne ıletılen sondaj sonuçlan bıle kendısıni tedırgm etmez görünuyordu Bu raporlan cebıne atıyor ve kıliseye gıderek bır saat va dua ediyor. va da dılşunüyordu Ancak Profesorun elinde olmayarak Partinin gerılemesı daha da hızlanacaktı. Boşanma referandumu Hınstıyan Demokrat Parti 1çmdekı huzursuzluk, 1974 ılkbaharmda Profesorün, boşanma referandumu konusunda ızlenecek polıtıkayı arkadaşlanna açıkladığı gunlerde başlayacakü. îkl eğüım vardı. Bırıncısı, sayın Moro'nun savundugu, yeni bır boşanma kanunu hazırlamak Içın sol partılerle bır anlasmaya va 'rf R A R I N: VAIıKAHDAKı ENTRıKAlAK GARTH BİEDEN , COtCAKtAUiMİ büBMUSTUO. f DiŞi BOND 3EM TUBNEa'lM , Bu fÇI BENCE. O BU TEK.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle