12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
enezueııa nuKumeu, peıroıun • ULUSLARARASI ŞiRKETLERiN lillileştirilmesine VENEZÜELLA'DAKi 61 YILUK EGEMENliĞi DÖN SONA ERDi ?in gerekü VE HÜKÜMET TÜM PETROL . BÖlGELERiNi EiiLEN DENETiM utun ALTINA ALDI ilemlerin • PETROL YASASINA GÖRE; ARALARINDA EN BÜYÜK amamlandığını ULUSLARARASI PETROL SJRKETLERiNiN DE BULUNDUĞU çıkladı 4RAKAS Venezüella, önilerde önemli somnlar çıkaracagece yarısı, uluslararası şirğı öne sürülmektedir. ;rin 61 yılbk egemenliğine Bu konuda bilgi veren Petrol vererek ülke petrolünün mil Bakanı Valentin Hernandez, bu tirilmesi işlemlerini tamam sorunun OPEC (Petrol İhraç Eiş ve hükümet petrol bölgeden Ülkeler Örgütü) tarafından li fiilen denetimine almıştır. kabul edilen fiyatlar dolayısıyla ortaya çıktığım söylemiş ve Veinde 2,3 milyon varil üretimnezülla'nın günde 2,3 milyon vaâtin Amerika'nın en zengin ril üretiminin bazı petrol şirol ülkesi olan Venezüella'da ketleri tarafından alınmak istenolün millileştirilmesine ilişdiğini, ancak önerilen fiyatın düyasa geçen ağustos ayında şük olması nedeniyle satışın yaamentodan geçmiş ve BaşCarlos Andres Perez tarafın pılamadığmı söylemiş ve «Venezüella OPEC'in fiyat politikasını imzalanmıştı. Işlemlerin ve sürdürecektir» demiştir. rlıklann tamamlanması ise :ki güne kadar sürmüştü. Aynca bildirildiğine göre, Venezüella hükümeti, millileştirilen alannda en büyük uluslarşirketlerden teknik yardım ve uzı petrol şirketlerinin de buman isteyecek ve işletmelerin dauğu 30'dan çok şirkeün ülha önceki yapılan büyük öiçü! mülkiyet ve işletme hakde korunacaktır. yasaya göre yeni kurulmuş (Dış Haberler Servisl) 14 devlet kuruluşuna geçtedir. Çofu daha önce yaı şirketlerde bnemli görev; bulunmuş uzmanlarm bagetirildiği devlet kuruluşyabancı şirketler tarafından sdilen bürolara yerleşmiştir. konusu 14 kuruluş, Petroleos 'enezüella adlı devlet holdinbağlı olarak çalışacaklardır. sanayii denetleyecek olan ling'in başma da emekli bir ral getirilmiştir. .bancı şirketler tazminat oc Venezüella hükümetinden ilyar dolar alacaklardır. Builk taksidi olan 100 milyon r da önceki gün ödenmiştir. ikümet bu yılm ilk üç ayı iı günlük üretimin 1,5 milyon lik bölümünü uluslararası îtlere satışını sağlamıştır. an 1.1 milyon varili ABD'ye, bin varili Kanada'ya gidecek Hükümetin, 1976 için öngöı günlük 2,2 milyon varü ünin ancak 1,5 milyon varilisatışım gerçekleştirmesi ve kalan bölüm için henüz bir şma saglayamamış olmasuun ruru. İran ve Suudi Arabistan'a 48 adet F5 uçağı satıyor WASHİNGTON Amerikan Hava Kuvvetleri dış satışlar için Northrop uçak şirketi ile F5 avcı eğitim uçaklaı inşasını öngören 79,2 milyon dolarlık bir sözleşme lmzalamıştır. Sözleşmeye göre Northrop şirketi İran için 28, Suudî Arabistan için 20, Şili için de üç uçak imal edecektir. Amerikan Hava Kuvvetleri bu arada tran ulusal haberleşme sisteminin geliştiriünesi için Amerikan Bell İntemational şirketi ile de 23 milyon dolarlık bir sözleşme imzalaımştır. bunalımında süper güçler arasında bir çatışmanın engellenebîleceği konusunda iyimserim,9 da kullanarak geniş bir saldınW.\SHINGTON ABD Başkanı Gerald Ford, Angola sorunun ya geçeceğinı ve bu salüırının amacımn FNLA ve UNlTA'nın da ıki süper güç arasında çıkabilecek büyük bir çatışmanın en elinde bulunan tanm bölgelerini gellenebileceği konusunda iyim geri almak olduğunu öne sürmüş tür. MPLA'nın elindeki başkent ser olduğunu söylemiştir. Luanda'da yıyecek sıkıntısı olduWashington Post gazetesine ğu daha önce de belırtilıyordu. verdiği demeçte Ford «Ruslarla Öte yandan bir bildirı yayındiplomatlk temaslarınuz konulayan DNÎTA, Güney Afrika Cumsunda bir şey söylemek istemihuriyetinden yardım aldığını red yorum, ama doğrudan bir çatışdetmiş ve kendi birliklerinin bu mayı önlemek için önemli çaba ülke askerlerıne karşı da savaşharcanmaktadın> demiş ve ABD tığını öne sürmüştür. Tanzanya Senatosunun Angola konusunda Devlet Başkanı Nyerere de UN1aldığı k a r a n eleştirmiştir. TA bildirisinde, Çin'in örgüte siBu arada Angola Halk Kurtulâh yardımı yapmayı kabul etme luş Hareketi yanında savaşmak sine rağmen bu yardımı engelta olan Kübalıların sayısınm 10 lemekle suçlanmıştır. bine ulaştığı öne sürülmüştür. Ayrıca bildiri yayımlayan TanPortekiz'de yayımlanan «Expreszanya ise Airika Birligi Örgütüso» dergisi, Afrika Birligi Örgütü nün, Angola sorununda esas ola toplantısı sırasında MPLA'mn ilk rak Güney Afrika'nın saldınsı ı kez Sovyet yapısı savaş uçaklan ile uğraşmasın] önermiştir. Güney Afrika Başbafcanı John Vorster de bir demeç vererek Batılı ülkelerin Angola'da komünist bir yönetimin kurulmasmı engellemek için dıplomatik yollann dışında da çaba göstermelerini istemiştir. (Dış Haberler Servlsi) cüsü AET ülkelerinin son girişimlerine ilişkin açıklamasında • Son günlerde yeni tip bir suçla karşı karşıyayız. Tedhiş eylemine katılanlar hükümetlere santaj yapıyorlar ve bir takım politik isteklerde bulunuyorlar. Ortak pazar'a üye ülkelerin bir an önce toplanıp tedhiş olaylanna karşı sıkı tedbirler almalan gerekir. demiştir. (Dıs Haberler Servisi) Dünyada Bugün 1976 ve Kavramlar ALi SiRMEN I d ı n son günü Oktay Akbal gazetedeld odastnda, ialıu biz bu isi anlayamaz olduk, nerede uluslararası komünizm? Kim uluslararası komünizmin önde gelen kişileriV diyor ve basıvordu kahkatıayı. (ierçekten, programınm ana maddesini ulnslararası bomünizmle savaşıro olarak saptayan MC'nin lleri gelenleri ve özellikle Demirel cepheyi bu slogan çerçevesinde oluşturmuşlardı ve ayakta tntuyorlardı. MC'nin devletiD temellerine dinamit koymasını, eli sflâhlı atlamlan sokaklara salıp sençleri avlatmasını da aynı nedenle haklı RÖstermeye çalışıyorlardı: uluslararası komünizmle savaşım. Sonra aym cephenin ileri K elenler1, Içlerinde mtUiyetçi gençlerinin yerli malı tabanca kullandığını kıvançla ileri süren Türkeş rie oldueu halde. koşup uluslararası komünizmin en önde pelen kişilerinden KosİRin'l karsılıyorlardı. Komünizmle savaşuı öncüsü Siileyman Bey. komünistlerle tşbirliçi yaparak kurulan Iskenderun Demir Çelik Tesislerini kıvançla açıvor. bu işbirlicinin daha da geüşecefcinl yenJ eserler yapılacağını 1leri sürüyordu Böyle bir riurumda. Oktay Akbal'ın sorusu haklıydı. IMuslararası komünizmle savaşan bir iktidar, tiim ileri gelpnleriylo birlikte. SSCB ışbirliğini övüvor. Kosigin'e başka vabancı devlet adamlarına sösterilmeyen ileiy* gösteriyorsa, o zaman Moskova'yı uluslararası komünizmin nıerkezîerinden hiri savmıvor demckti Pekl neredeydl uluslararası knmünizm? Sofya'da raı? Sanmayu. Hiç öyle olsa. Süleyman Bey o komünist ışıklann yurdumuza da saçılmasına vol açacak olan anlaşmayı imzalayip, Bulgarlardan elektrik alır mıydı? Voksa Çekoslovakya mı? Uluslararası komönlzmin raerkezi? O da olamaz. çünkü oradan da misafirleri var MC'nin. Şimdi herkes uluslararası komünizmin nerede olduğunu haku olarak soruyor. Bunda şasılacak bir neden yok. Hergiin uluslararası komünizm edebiyatı yapanlar. öylesine bir kavram kargasalığı yaratıyorlar kl, sonunda vatandaş da sasınyor. Sanırız en lyisi Süleyman Demlrelin, ber sün savaşım verdjği uluslararası komünizmin nerede oldufunu açıklaması. Yoksa korkanz. uluslararası komünizmin bütün gönahı, küçiicük Küba'nın Hdert Castro'nun omuzlaruıa yüklenecek. Onun için Süleyman Bey hlç vakit ceçirmeden açıklamalıdır uluslararası komünizmin nerede olduğunu. Yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğlrıl gerlde hıraktık. son çeyreğine pirdik. Ama toplnmumıızda kavram karşaşaliği gidlyor. Heyecan avcısı bir gazetede, 1975'in son BÜnü, «Bir Türk kızının dünya sinemasını alttist ettiç1«nl yazıyordu. Haberi okuyunca, bir süredlr Fransa'da yıldızı parlamış olan ünlü yönetmen François Truffaut ile yaptığı film tle büyük hasan kazanan Isabelle Adjani'den söz edildiği anlasılıyor. Hepsi güzel de Adjani'nin Türklüğü nerede diye merak ediyorsumız. Bakıyorsunuz kl, babası bir zamanlar Tiirkiyede yaşamış bir Ermeni olduğu içüı Ad.tanl Turb sayılmış. Oysa genç kız Fransre uyrnklu. annesinin babasmm da Türkiye tle ilçisi, Onasis'in ülkemtzle llgisi dereceslndeOysa yine aym crubun çıkardığı haşba bir renkli gazete hundan bir kaç ay kadar önce «Bir Krmeni gencl polisi vurdu» dlye başlık atmjştı. Olayda s5zü edilen eenç. bir süre Almanya'da bulunduktan sonra yurda dönmüş olan Ennenl asUlı bir Türk'tü. Artık 1976'ya şrirdik, kavramları böylesine birblrine kanştırmak gerek. Türk uyruklu olan. bunu kıvançla taşıyan herkes Türk'tür. Ama, komşusunun amcası Türk olduğu İçin yurt dışında, ün kazanan ldşileri Türk olarak göremeyi/. Helc Ermeni asUlı bir Türk. pn'is vunınca Ermeni olarak güsterilirken. ülkemizle hiç bir Ilgisi olmayan ama sinema alanında iin kazanan başka bir Krmeni asıllı Fransız uynıklu genç kızm Türk olarak gösterilme«i, kaba cahil bir davramştır, üsteük tehlikeU bir ırkçılık belirtlsüıl de içinde taşır. Her *5kenden Insarm yurt olmus Anadolu'd» her dösünceye açık bir toplum olarak' yasamak. tüm dünya fllke^" lerfyle 'ryT'Ülşldler S^rtÖTen Mr devletln üyruklan «lmak Is' tiyorsak hem uluslararası komünizme çatıp. hem Koslçin ile riört eden düşüncenln, ya da kendi uyruğumuzdan kişi polis vurduğu zaman Ermeni olarak tanıtıp, blzimle ilfisi olmayan ünlüleri haberleri blle olmadan Türk yapan tntumun yarattığı kavram kargaşasını aşmab zorundayız. Artık yirmlncl yüzyıhn bitmeslne çok a« kala bu jrlb! kaba düşünceler sahiplerinl gülünç duruma sokmaktan başka bir sonuç doğunnuyor. 30'DAN FAZLA SjRKETiN VENEZÜELLA'DAKİ MÜLKİYET VE İS.IETME HAKLARI YENİ KURULAN 14 DEVLE1 KURULUŞUNA GEÇiYOR • GÜNDE 2,3 MİLYON VARiLLiK ÜRETiMlE LÂTiN AMERİKA'NIN EN ZENGiN PETROL ÜLKESİ OLAN VENEZÜELLA'DA; PETROLÜN MiLLiLESJiRiLMESiNE İLİS.KİN YASA GEÇEN AGUSTOS AYINDA PARLAMENTO'DAN GEÇMiSJI. Ortakpazar ülkeleri tedhiş eylemleriyle ortak mücadele icin konferans düzenliyor LONVRA Batı'da her geçen gün artan tedhiş olaylan nedeniyle AET ülkelerinin 1976 yılında ortak bir kampanya açacaklan bildirilmektedir. The Guardian gazetesine göre, Ortakpazar'a üye 9 ülkenin yüksek düzeydeki yetkilileri bir kaç ay içinde toplanarak tedhiş olaylanna karşı alınacak tedbirleri görüşeceklerdir. Toplanta, AET'ye üye 9 ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde yapılacaktır. Batıü sanayileşmiş ülkelerde geçen yıl artan bomba, adam ve uçak kaçınna olaylanna karşı Avrupa ülkelerinin birleserek, etkin tedblrler alınması yapılacak toplantüann temel konusudur, Ortakpazar'a üye ülkelerin bu toplantıda amaçlan ve kökenleri ne olursa olsun tedhisçilere karşı her ülkenin aym yöntemi uygulaması konusunda karara varmaları beklenmektedir. Bu nedenle Ortakpazar'a üye ülkeler tedhiş olaylanna ilişkin bügileri kendi aralannda aktarmak için ortak bir haberleşme mekanizması kurma gereğini duymuşlardır. lngütere'de bir hükümet söz Lübnan'da 19. ateşkes'e önemli oranda uyulduğu bildiriliyor BEYRLT Lübnan'da iç savaşı sürdüren müslüman ve hırıstiyan gruplann 19. kez ilân edilmiş olan ateşkes anlaşmasına önemli ölçüde uydukları belirtilmektedir. Taraflann temsilcilerinden oluşan «Koordinasyon Ko mitesi» ateşkese yanyarıya uyulurken emirleri dinlemeyen bazı unsurların çeşitli bölgelerde çatıştıklarını açıklamıştır. Bildirildiğine göre bu yerel çatışmalarda altı kişi ölmüş, yedi kişi ise yaralanmıştır. Daha sonra açıklama yapan yilk sek bir güvenlik yetkilisi ise hırisüyan ve müslüman gerülaların % 95'inin caddelerde kurduklan barikatlar ve mevzüeri terkettiklerini açıklamıştır. Beyrut'ta hayatın önemli ölçüde normale dönmeye başladığı, bazı dükkânlann ve işyerlerinin açıldığı da gelen haberler arasındadır. Lübnan'da bulunan «Islâm Dernekleri» adlı örgütün yürütme komitesi de bir çağn yaparak ye ni yıl dolayısıyla taraflann 15 gün ateşkese uymalannı ve bütün müslüman ve hıristiyanlan n ülkenin bölünmesine karşı çAmalarını istemiştir. •elçika'da ir dans alonunda ı k a n •'«*• <?: angında 6 genç öldü ^ LOUVtERE Belçika'da Louviere'deki bir dans salola dün sabaha karşı havagaaçagı yüzünden bir patlama JŞ, patlamayı şiddetli bir yan izlemiştir. ınan ilk bilgilere göre, olay;n azmdan 16 kişi ölmüştür. in sabah, saat 4 sıralarında kadar genç kız ve delikanı yılbaşı eğlencelerini sona rmek üzere oldukları bir sı, patlama ve ardından yanı başlamasıyla paniğe kapıgençler salonun tek ve dar ı kapısına hücum etmişler ve yeciler bunlardan 16'smın eiş ve kömür haline gelmiş tlerini bu kapı eşiğinde bullardır. Salondan çıkabilen 30 ır yaralı ise bölgedeki sağkuruluşlanna yatınlmışlar, ardan 23 kişinin sadece hayaralı olduklan, beş kişinin saghk durumlarının ağır olu öğTenilmiştir. faiyeciler halen yangın ye;e bulunmakta ve henüz içijirilmeyen bitişik salonda da tler bulunmasından endişe ektedirler. <a.a.) Sovyetler, SALT konusundaki uzlaşmazlığın kendileri tarafından »yaratildığına ilişkin iddiaları yalanladı MOSKOVA Stratejik Silahların Sınırlandınlması Görüsmeleri (SALT) konusunda son aylarda ilk kez resml bir açıklama yapan Sovyetler Birligi, yeni SALT anlaşması konusunda iki süper güç arasında varolan uzlaşmazlıklann Sovyetler tarafmdan yaratıldığı konusunda Amerika'da ve Batı basınında çıkan haberleri yalanlamıştır. Sovyet Komünist Partisl yayın organı Pravda gazetesinde bu konuda yer alan yazıda, ABD eski Başkanı Richard Nixon döneminde imzalanan SALT anlaşmasmın antibalistik lüzelere ilişkin maddesine Sovyetlerin uymadıtı konusunda, ABD'deki bazı çevrelerin iddiaları da reddedilmiştir. Pravda'daki yazıda bu türden iddialann ABD'deki tutucu çevreler tarafından yumuşama politikasını engellemek amacıyla çıkarıldığı iıade edilmekte ve Sovyetlerin SALT anlaşmasının her maddesine kesinlikle uydugu belirtilmektedir. Pravda'nın bu konudaki açıklamasını yorumlayan Batılı çevreler ise, Amerika Dışişleri Bakam Henry Kissinger'in SALT nedeniyle Sovyetlere yapacağı geziyi erteledigine dikkati çekerek, bu açıklamayla Sovyetler'in ABD'ye SALT konusunda yeşil ışık yaktıgını öne sürmüşlerdir. (Dış Haberler Servtsi) . ^h Arjantin'de Bayan Peron'un 15 milyonluk bir çeki "yanlışhkla,, imzaladığına karar verildi • FAS.İST AAA ÖRGÜTtiNE BAGLI KOMANDOLAR MONTONEROS ÖRGÜTÜNÜN BUENOS AiRES'iN DIS. SEMTLERiNDEKi MERKEZiRî BASARAK 5 SOLCU GfRîUAYI ÖLDÜRDÜLER MUHALEFET ÜYELERi, BAYAN PERON'U YÖNETiMDE ACiZLiK VE YOLSUZLUKLA SUÇLAYARAI, KONGRE TARAFINDAN CEZALANDIRILMASINI İSTiYORLAR. BiR PARLAMENIO ÜYESi VE ÜÇ ESKİ BAKAM İÇİN AYN1 NEDENLE TUTUKLAMA KARARI VERiLDi. BUENOS AİRES Arjantin'de terör olaylan yılbaşı gecesi de devam etmiş ve faşist AAA örgutüne baglı komandolann solcu Montoneros örgütü'nün başkent Buenos Aires'in dış mahallelerinden bınndeki merkezine düzenledikleri baskında 5 solcu gerilla öldürülmuştür. Amerikan AP AJansı yılbaşı gecesi meydana gelen olaylarda ölenlerle birUkte Arjantin'de 1975 yılı içinde tedhiş eylemlerinde ölenlerin sayısının 896'e ulaştığını bildinnektedir. ö t e yandan federal yargıç, Devlet Başkanı Isabel Peron'u özel borçlannı ödemek için devlet fonlannı kullanma suçundan temize çıkarmıştır. Yargıç Alfredo Nocetti Pasoline, 44 yaşındaki bayan Peron'un geçen agustosta kamu fonlarından finanse edilen bir özel yardım kurumu için 1 milyon dolarlık (15 milyon lira) bir çeM yanlışhkla imzaladığına karar vermiştir. Yargıç yapılan yanlışlık farkedilince paranın geri ödendigini, böylece kimsenin bundan bir zarar görmediğini belirtmiştir. Bayan Peron'u suçlayan Peroncu bir parlamento üyesi, Bayan Peron'un hükUmetini de yüksek düzeyde yolsuzlukla suçlamıştır. Suçlamalarl soruşturan Yargıç Nocetti. bir eski Sosyal Refah Bakanı ile bir bakanlık yetkilisini tutuklatmış, iki eski Bakan için de tutuklama emri çıkarmıştır. Yolsuzluklarla ilgili suçlamalan bir parlamento komisyonu da soruşturmaktadır. Muhalefet üyeleri bayan Peron'u, yönetimde acizlik ve yolsuzlukla suçlayarak Kongreden Devlet Başkanını cezalandırma yoluna gitmesini istemişlerdir. (Dış Haberler Servlgl) '" • MEVLUT Kıymetli ejim, sevgiii babamız. ejsiz insan Y. KİMYA MÜHENDİSI Amerikan yatına elkoyan Kübalılar, b e ş kişilik bir aileyi tutukladı WASHlNGTON ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba karasula rına giren bir yattaki 5 kişilik bir Amerikalı ailenin Hava na yetküilerince hapsedildiğini açıklamıştır. Floridalı bir aileye ait olan yat, geçen pazartesi günü Haiti ve Dominik Cumhuriyetine yap tığı bir geziden Florida'ya dönerken Kübalılarca durdurulmuştur. Milwaukee (Wisconsin)'deki «\Vorky adlı bir radyo istasyonuna göre, yatm sahibi olan Wood ailesi durdurulurken im dat istemiştir. Yardım çağnsını bir başka yat almış ve kıyı ko ruma servislerine iletmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana'daki İsviçre Büyükelçiliği aracüığıyla Küba yetkilileriyle te masa geçmiştir. Bilindiği gibi ABD ve Küba arasında diploma tik ilişki bulunmamaktadır. Mahir DEMIRBAĞ'ın arsmııdan aynlışının birinci yılı olan 3 Ocak 1976 Cumartesi günii (yarın) ikindi namazından sonra Teşvfkrye Camiinde aziı ruhu için Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim okunacaktır. Akraba. dost ve yakınlarımıza duyururuz. E$İ »e ÇOCUKLARİ îlâncılık: 4574/22 ÇAĞDAŞ YAYINLARI Federal Almanya'nın geçen yıl Doğu Avrupa'ya 25 milyar liralık yatırım yaptığı bildiriliyor ONN, (ANKA DPA) Feal Almanya Parlamentosu ü: Jurgen G. Todenhofer, dün açıklama yaparak, Federal ıanya hükümetinin 1975'te DoAvrupa'ya üçüncü dünya ül?rine • yaptığından daha fazla ırınıda bulunduğunu öne sürştür. [uhalefetteki Kıristiyan Detrat Partı üyesi olan Todener, bu yıl Almanya'mn Doğu •upa'ya 4 milyar 20ü milyon rk ı2ö milyar liralık > yatırım larkon, üçüncü dünya ülkeleî yaptığı yatırımın 3 milyar milyon mark tuttuğunu açıkııştır. 'odenhofer. bu durumun sonlusunun İktisadi Yardım Bau Egon Bahr olduğunu ileri erek, bu yolla «Doğu blokuna yarlarca mark> aktarılmasının mkün kılındığını söylemiştir. İSTANBUL DENİZ TEKNİK SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Dz. Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedelı ve geçici teminat miktan belirtilen maddeler hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Şartnamesi Ankara ve tzmir Levazım Amirliklerinde ve Komısyonumuzda mesai saatleri dahilinde görülebilir. Cinsi Miktan Muhammen Geçici Bedeli Teminatı 28.812.00 thale Ta. 19.1.1976 Saati 11.30 25 yaşmda bir adam dün sabah Sydney'in bir banliyosunda. bir elinde şampanya şişesi, öteki elinde Ubanca, kapı kapı dolaşmış ve ev sâkinlerini kendisiyle şampanya içerek yeni yılı kutlamaya zorlamıştır. Kendisine kapıyı açanlara elindeki 25 kalibrelik tabancayı doğrultan Keyü ehli^, Ya bir yudum alırsm ya da kurşunu yersin» demiş. teklifini sadece iki kişi red ! retmiştir. Mahalle halkı, ziyaretçiyi tutuk laması için polis çağırmıştır. Genç adam şampanya partisinin hesabmı yarın mahkeme önünde verecektir (a.a.) Elinde şampanya ve tabancayla kapı kapı dolaşıp, mahallelileri kendisiyle yeni yılı kutlamaya zorladı Fîyafı 15 Hra îsteme adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLAR! Cağaloğlu Halkevi Sok. no: 3941 İSTANBUL Ford'un seçim kampanyasını düzenleyen bürolara girilmek istendi WASHİXGTON Kimlikleri bilinmeyen kişiler, Birleşik Amerika Başkanı Ford'un başkanlık seçim kampanyasını dü zenleyen komitenin bürolarına girmek istemişlerdir. \Vashington polis yetkililerine göre, seçim kampanyası komi tesinin Washington'da bir binanın yedinci katmda bulunan bürolarınm alârm zîli çalmıştır. Polis yetkilileri, büroların kapı lannın birinde zorlama izlerinin bulunduğunu da beürtmişlerdir. Tıbbi cihaz 10 kalem 626.54200 (Basın: 2R.S93"3ü) İSTANBUL ÜNiVERSiTESi REKTÖRLÜĞÜNDEN: Yale Üniversitesi Teorık Kimya Öğretım Üve?! Prof. Dr. Oktay SiNANOĞLU Istanbul Üniversitesi Merkez Bınası Hukuk Dokîora Salonunda 5 ocak 197B pazartesi sünü saat 17'de «JAPONYA'NIN SiYASETiNiN TÜRKİYE İLE KARSILAŞTİRILMASI» konulu konferans verecektir. Ilgileneceklere duyurulur. (Basın: 28(i7,'28) ÖZEL. BtLGt DERSANESI J Cağaloğlulst. Tel: 27 71 95 HER SINAV KAZANILIR lyeterki sizde BILGEdersanesinde UNIVERSITEseçme sınavına hazırlanın. ModernKlasik kurstar. 5 ve 6. OEVRELER OCAK • 20 OCAK BEKLEMEULER SABAH, ÖĞLE. AKŞAM Lise ve Mes. Lisesi son sınıf 3 OCAK Cu.tiartesiPazar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle