18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 0 Y 1L Ö N C E C U M H U Ri Y E T l.f 1937 AVRUPA'DA ILK TÜRK TRENi mıstır. Bu munasebetle EvvelM gun gece yarısından ıtıbaren devlete geçmıs olan doğu Şarıc Demıryollarında ılk tren ışJenuş ve bu munasebetle şehnmızde ve Edırne'de bınlerce kısının katkısı ue gosterıler yapü Demiryollan Umum Mudürü bır mubabırimize şunları soylemıştır «Şark Deraıryollarının satınalınması demek, bır zıhnıyetın ölmesı ve yenne yeni bır anlayışın onun yennı alması demektir Ölen zıhmyet 64 yü yalnız kazanmak ve Türk üıni sömürge anıayıs oumhunyet Turkıye'sırun Turk mılletmın ve Türk halkının ekonomık kalkınmasııu smaç bılen ve yalnız halkın yarannı her şeyın üstünde tutan mil11 ve halkçı bır ışletme anlayışıdır Anadolu"nun otekl tren haüan gibi Dofu Demiryollan Avrupa hattı da mıllete maledılmıs ve Devlet Demıryollanna katılmıstır Artık memlekette devletın ışletmedıği bır tek hat kaimamıstır » • Uyusturucu Maddeler Tekeî ıenı Dir cn ı/ı filmler,, listesi ortalığı karıştırdı • YENi DEGERLEHDıRMEDEKi FıLMIİRıN BıR BÖLÜMÛ TÜRKıYE'DE DE GOSTERıLDı. 16 SIRADA YER ALAN «BOYÜK UYKU ılE 3 0 OLAN «JANGAYLI KADIN» İ5E TV'DE SıNEMA SAATLERıNDE YER ALDI. Paris Şenliğinde seçilen "Zamanların en iyi 40 filmi,, 1 L'Avventura (Macera) Antonıonl / Italya. 2 Ma Nuıt chez Maud (Maud ile bır gece) E. Rohmer / Fransa. 3 Grev Eısensteın / Rusya. 4 Pıerrot Le Fou (Çılgin Pıerrot) Godard / Fransa, 5 Roma FelUnl / Italya. 6 Lola Montes Max Ophuls / Fransa, 7 Paısa (Heraşeri) Rosselınl / îtalya. 8 Tnstana Bunuel / Fransa. 9 The Scarlette Empress (Kızıl Imparatonçe) • J. Von Sternberg / Amenka. 10 Greed (Tutku) Von Stroheim / Amenka 11 A Nous la Lıbertö (Ozgurlük Istıyoruz) Rend Claır / Fransa. 12 Jules ve Jım TruHaut / Fransa. 13 Muriel Alaın Resnais / Fransa 14 Accıdent (Kaza Gecesı) Losey / Îngıltere. 15 Lettre d*une înconnue CMeçhul Kadının Mektuplan) Ophuls / Fransa. 16 Bıg Sleep (Büyük Uyku) K. Hawks / Amenka. 17 Jesus Chnst Superstar N Jewıson / Amenka 18 Duck Soup (Marx kardeşlenn fılmı) Leo Mac Carey / Amenka. 19 Olum re Aşkla bir Yürüytlş John Huston / Amenka 20 Pıckpocket (Yankesid) Bresson / Fransa. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Salvatore Giulıano F Rosı / îtalya. M • Frttz Lang / Almanya. YedJ Kadın John Ford / AmenKa. Bngadoon Vlncente Mınelü ı Amerıka. Altuıa Hücum Chapltn ı Amenka Yeryüzünde Son AdarD Murnau / Almanra. ParadıdekJ Çocuklar Marcei Carne I Fransa. Kıss Me Deadly (Öp Benı Olduresıye) Aldncn / Amerlka Paradıs Perdu (Yıtık Cennet) Abel Gance / Fransa gangaylı Kadın Orson WeJles / Amenka. A Star ls Born (Bır Yıldız Doğujor) George Cukor / Amerıka Gece ve Sıs Resnais ve Cayrol / Fransa (Belgesei fılm» Jan Dartt'ın Tutkusu Carl Dreyer Danımarka, Hal ve Gıdiş Sıfır Jean Vlgo / Fransa, Endülüs Kopegı BunueJ / Fransa Rıen que des neures (Yalnızca Saatler) Cavalcanti / Fransa Farreblque • O. Ronquıer / Fransa (Belgesel fılm) Orphee Jean Cocteau / Fransa Kurtlann Saati î Bergman / Isı eç. Sudaki Bjçak Polanski / Polonja. Idaresı geçen seneki afyon urünu, daha oncekı senelere aıt satılmamış afyonlan muşterl çık tıkça satmak uzere ıdare depolannca satın alınmıştır Bu ürünün önemli bır kısmı satılmıstır BULMACA SOLD\N SAĞA: 1 Bır Hınstıyan mezhebinden olan kunse. 2 Tersı egıfc çey Hıç olmazsa anlamında bır soz. 3 Tersı başkaldıran Tersı engel. 4 Crnsel hücre Tersı elı açık, comert. 5 Bır renk Frenklerde dorduncü derecede soyiuluk sanı. 6 Akındınk ağaç sakızı Tersi ılave. 7 Bır uzuv Tersı bır agırlık olçusu bıruni 8 Zaman bakımından eskJ olan îngıltere adasında bır orgutun sımgesi. 9 Elındekl parayı harcamamak ıçın turlü sıkıntılar katlanan Tersı demırın sımgesi. YUKARtü<\N AŞAĞIYA: 1 Takımerkı 2 Kuçuk kitap, broşur Tersı klorun sımgesi 3 Yemek (eskı dıl) Tartı. 4 Fızıkte bır kanun 3456789 Tersi kralıçe 5 Tersi perde ışaretı veya bu ışaretlerden mey dana gelen yazı Turk para bın m ı n m sımgesi 6 Kuzey Avrupa'da bır nehır Tersi bir çahıs zamiri. 7 Delil Nıkelın sımgesa. 8 Tersı doğuda bır ılunız Uzakdoguda bır ulke. 9 Tespıhlenn bas tarafına geçınlen uzunca parça Suçu bagışlama DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZUMÜ SOLOAN SAĞA: 1 Pantograf. 2 Azık Aıle 3 Gak Ab Iz. 4 ataP Yama 5 sakaM 6 Is nt îsa. 7 Zağanos 8 Mı Mıl La 9 Klan Pık. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Payanızm 2 Azat Saik 3 nıkaS 4 Tk Panama 5 Kının 6 Gabya Ol 7 rt amıS 8 Alım 11. 9 Peaa Azak, PARİS'TE SEÇÎLEN YENİ LİSTEDE YILLARDIR 'BAŞESER,, BİLİNEN FİLMLER BULUNMUYOR 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Atillâ DORSAY SİNEMALAR BEYOĞLU ANKARA («4 16 Si) • 1 Batsm Bu Dun\a 0 Gencebaj 2 002 Kadın Budaiası F Franchı. AS (47 63 15) : Vahşet Şehnnda Seks R Conte R 1 ATLAS (44 08 35) • TaUl Bakıreler E Fenech R î DUNYA (49 01 66) • Vahşet «jehnnde Seks R Conte R t EMEK (44 84 3») • Park Cınayetı R Hoffman R I FİTAŞ (49 01 66) . Eskı Karyola R. Haver D. Lassander Rî İNCİ (40 45 95) : Adamını Bul M Gezen H Soygan R KENT (47 77 62) • Seks Hırsm D Warbeck D Keen R î KERVAN (46 65 01) 1 Gülfah G. So>dan. 2 Çapkın KızAr P. Sa\aş R. KONAK (48 26 06) • Tatlı Bakı•eler E. Fenech R î . LALE (44 35 »5) : Adaraını Bul • \f Gezen H Sotgazı R MELODİ (64 13 14) : Çıplak VeIÜS L Antonellı R T. MISTIK (46 15 14) : 1 Bar Pılıçlen: 2 Bın Sflâhtan Bıri OZLEM (66 60 «3) : 1 Hababam Sınıfı Smrfta Kaldı T Akan 2 Babaların Babası C. Arkın R. SES (45 24 16) : Şehvet Klübü R Çaşe S. Rogers R T. SINEPOP (44 24 22) : Evlılık Bagları R T. (3. hafta) SITE (47 69 47) : Eskı Kar>ola R. Haver D. Lassander Rî. YENİMELEK (44 42 89) : Seks Hırsızı D. VVarbeck D. Keen Rî. YUMURCAK (40 22 27) : 1 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı T Akan: 2 Başa Gelen ÇekıhrN Sesıguzel R. BULVAR (21 35 78) : Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı T. Akan M Özkul R İPEK (22 25 13) : 1 Adamını Bul M Gezen. 2 Tatlı Tatlı M MutluR KRİSTAL (21 57 U) : EsH Karvola R. Haver D. Lassander R T. MARMARA (22 38 60) : Belalı Dılber R T MURAT (24 05 56) : 1 Adaraını Bul M Gezen; 2 Evcüık Oyunu T. Akan R PINAR (23 82 50) : Salak Bacılar A. Algan F. Belgen R. RENK (21 15 25) : Adamını Bul M Gezen H Soygaa R. ŞAFAK (22 25 13) : Seks Hırsızı D. VVarbeck D. Keeo RT. YILDIZ (21 11 37) : Tatb Bakıreler E. Fenech R T. KADIKOY Diğer sanatlara kıyasla kısa bır geçmışı olan sinemada «klasık> fılmJenn saptanması, bu 20. yuzyıl sanatının baseserlennın belırlennaesj ıçln zaman zaman dünya çapmda soruşturmalar yapılır. Bu soruştunnalarda demırbas olmuş bazı belll başlı ulmler vardır. Ömegın, 1952'de Belçıka'da yapılan dunya sınema çenlıginde dıizenlenen uluslararası bır sorusturmanm ortaya çıkardığı sınema tarıhınen en lyı 12 füml şunlardı: 1 Potemldn Zırhlısı (Eısensteın) 2 Altına Hucum (Cîıaplln) 3 Bısıklet Hırsızlan (V. de Sıca) 4 Sehır Işıklan (Chapljn) 5 Büyılk Yanüsama (la Grande tllusıonRenoır) 6 Mılyon (Clair) 7 Tutku (Greed Von Stroheim) 8 Hallelujah (Vıdor) 9 Üç Kurusluk Opera (Pabst) 10 Kısa Raslantılar (Brlef Encounter Davıd Lean) 11 HoşgörUsüzlük (Grıffıth) 12 Aran la Adam (Flaherty). Aynı yıllarda dünyaca ünlü 65 eleştırmen arasında yapılan bir soruşturma da hemen hemen aynı fılmlen vermıştı Bir de 1958 Brüksel fuan sırasında saptanan lısteyı görelim; 1 Potemkin Zırhlısı 2 Alöna Hücum 3 Bısıklet Hırsızlan 4 Jan Darkın Tutkusu 5 Buyuk Yanılsama 6 Tutku 7 KoşgbrusüzlUk 8 Ana (Pudovkm) 9 Yurttas Kane (Welles) 10 Toprak (Dovçenko) 11 Yeryüzünde Son Adam (Murnau) 12 Dr. Calıgarı'nın Kabınesi (Wıene). Yukardakı tabloda ıse. geçen ay ıçınde yapılan Paris 1. Sınema Şenlıgı'nde dunyanın degışık ülkelennden üeri gelen 50 eleştırmenın seçtlgı 40 fılmlık hsteyı goreceksınız. Sinema sanatının değer olçüleri de kuskusuz yenılenır, degışır. Bu yenıleme, yeni seçımleri ve soruşturmalan gereklj kılar. Ancak Pans seçimı, anlaşılan .ozgun» olmajı temel ılke saymış Değen üzennde artık tartışümayan filmlerı yenı bırayık lamaya ugratmayı, tabu'lan yıkmayı goze almış Boylece, yukardakı hstelerde yer alan bırçok tartışmasız •klasık», Pan s seçımınde 40 fılmın arasına bıle gırmıyor. Bu yeni lıstede, eski hstelerin demirbas fılmlerınden Potem kin, Yurttaş Kane Bısıklet Hırsızlan, Şehır Işıklan, Buyuk Ya nılsama, Milyon, 3 Kurusluk Opera, Kısa Raslantılar, Hoşgorusüzluk, Aranlı Adam, Louısıana Oykusu, Oyunun Kuralı, Ana, Toprak gıbı baseserler yok Eısenstein, «Potemkin» yerine •Gre\»le, Claır «Mıljon» yerıne «Özgurluk tstıyoruz»la, Camö «Gün Doğuyor> yenne «Paradı'deki Çocuklar»Ia gın yor. Grifflth, Flaherty, Renolr, Da Sıca, Pudovkın, Dovçenko efsaneleri yıfcüıyor: Bu ünlü isımlerin hıç bır filml 40 (ılm arasına girmemış!. Ve bunlann yerine yeni deJerlendırmeler getınliyor. özellıkle Fransız ve Italyan sınemalan kârlı çıkıyorlar bundan: Fransız'ların yenı • dalga ku^ağı ve sonrasından yönetmenler yeni yerler tutuyorlar: Enc Roh mer, «Maud ile bır gece»yle ıkınci, Godard «Çılgın Pıerrot» ile uçuncu, Truffaut «Jules ve Jim.le 12 , Resnf»is «Murielle 13 oluyorlar Max Optıuls (19201957) yeni bir onem kazanıyor: «Lola Montes» 6. olurken, «Meç hu) Bir Kadının Mektuplan» 15. sırada yer alıyor îtalyan sıneması, ılk sıraya yerleşen Antonıonı'nin «Macera»sı, 5. sıradakl Fellıni'nin «Roma»sı, 7. olan Rosselım'nln «Paısa.sı ile ön plana çıkıyor Bu yeni değerlendırmedeki fılmlerın bır bolumunun tıcari olarak, nemen nepsmın ıse bınematek'lerde olmak üzere Turkıye'de de gosterılmiş oldugunu, 16 sırada yer alan «Buyuk Uyku» ue 30. olan «Şangajü Kadın»ın ıse TV'de sınema saatlerınde yer aldıgını anımsatalım VİKTOR HUGO'NUN KÜMESİ Tıp öğremm utllanmda. Sınatdayız Mıkrop bıhmt hocast. gozunu mıkroskoba dat/omış olan öğrenctve sorar €,Ve gorüyorsunuz''* Oğrencı saymaya başlar gorduklenm Gram pozıtıf koküs'ler. negattf basıller, bakterüer. nantarlar, fcancalı kurtlar parazıt yumurtalan yan sındırumış besın artHdan v* kan *Peki ne dlabüır baknlım bu prevaral7» Bırkaç kez gorulenlen say dırdığı haide öğrencıde ıtanıt yok. Sımrlenen Prof. hıddetle bağtrtr: <Pıslık be. însan pısltğt bu > Sımdi mtkroskobu preparattan kaldırıp ıçmde î/aşodığtmu ortama doğru dürbun gıbt çevırehm. Göreceğız kı. msanın son barsağuuia taşıdığt pıslıkle, xçxr\Ae yaşadığt KAPİTALÎST DVZEN arastnda fark yok. Karl Marks. toplumsal simflann varltğtm belırlerken uk kez, Btyolojt btlgım KARL LtNtfE de Aomenklatura Btiarts dedığı ünlu hayvansal sımflan açikltyordu Insamn evrımmt kanıüayan hayvan sımflan, msamn toplumundakı *ımflarımn tıpaUp stmgesıydf Somurgenler. semırgenler. memelvler, gobekitier, mrtroffdlar. kafadan bacaklılar, ' laçtan kafalüar. yuzsuzler. çanklılaT. baştkabakiar, yaiınayaklar surüngenler smtflan ffibı. HAYVANSAL TOPLVMSİL • ORGANSAL SIMF SAVA$l Toplumdakı sosj/al smıflar *adece hayvansal stmflarla vu özdeştyor?. lnsan vucudunun ıseme. dtj kılama, tılanma gıbı ozel sektore devredumış organlart bıle sımfsal aynnlı taştmakta . Bakın î 0 500 yülarmda PluOıarkos'un anlattığı oykut/e <Roma halkı Senatoya karşt baskaldmr bır gun. Hak adaiet dtye yumnMar kalkar Parlamentopu zorlamaktadır haik. O sırada Senatör Agrıppa. balkona çıkarak nasü uyutur halkt büır mısınız7 Ftlozofça nutuklarla değıl Bu toplumsal sımf ayaklanmasmı, OR Dr. İhsan ÜNLÜER juva tavuk. kümes düzemne kar~ ft Bu ne adaletstzltk! Bu ne msafsıziıkl Ham 41, ham 42 madde"> $u mandalardan meklerden çektıöıma ne* Bızı ayaklanyla «zıo taz edıyor bu mandagıller sını1ı. Ve boyle bağtrtrken bır kanncayı ezıyordu tavuk hazreüen. 41 • 42 madde gerçekte ıneklenn lehtnde ışiıyordu. Kumeste ezüen tavukgülerdı ve 1789 ayaklanmasında (HVKVKU KÜMES BEYANNAMESl) hayvan hakian büdmsı de btr KÜMES YASASl kurularak bu BVKUKSAL VE TAVUKSAL (BVRJUVA) devrımı onaylanmışti. Ama kannca ve sumuklü bocek PROLETARYASl ıse gerçek ezdenlerdı.. 20 kastm 1795 TRİBUN Dü PEVPLE gazetesınde karmcalardan yana olan bır BURJUVA horozu şoyle ötuyordu' *Sarayların. konakiann sozlugü boyledır ı?te KÜMESTEKlNtS tersıdır her zaman. Versay'da, anarşısll. iesatçı'. bozguncu! tertmlen alabüdığıne kullanüıyor Onlan kullananlar asıl bozguncu. Bu atıarşı ve bozguncu sozlertm öfkeyle savuranlar her seyı altust etmıs olanlardtr » Vıktor Hugo nun kuinesındekı 6kuzlert, ıneltiere. vwnıtoi/ıxq boyle haykırıyordu horoz (20 kasım 179$. Trıbune du Peuple) *Sonra kalkıp ıç savaşlan soz edıyor, yakınıyorsunuz Sankı ıç savas yokmus aıbıt Sankı zengmlerın yoksullara karşı savaşı. savaslann en ınsalsızı degümış çıbı' Hele bınncuenn tepeden tırnağa süalu U. oburlerımnse korunmaaan yoksun olduklan bır zamanda sızler İÇ SAVAS ısiemıyorsunuz'> Proleter karıncalann hakkını savunan burjuva horoz Bdınçlenme konulu konuimasında (28 ocak 179o> soyle ötuyordu: <Bır yandan her seyı azaltıp /»yatlart yuksellerek. bır yandan da çaltşma kaynaklarını kurutarak benı, ekmek. odun ve yıyeceksız duruma soktunuz mu, usteltk de hakkımı aramıyayım dıye dılımı bağladımz nu ben pupa yeLken umut~ suzluk lımanına aıderıvı. Orada ıster ıstemez dertlenmtn nedenlermı oğrenmek ıcm kafamt ısletınm. Uzun boylu aramama aerek kalmaz Tum belâlarm geldığım an\anm O zaman çatanm sıze Çunfcu iftsan soiufc aldıöı süre kendtsını dertten kurtarmaya çalısır Benı saran uk dusunce derdımm kaynağına Kl\ BAGLAVAKT1R Onu DÜSMAN BtLMEKTtR lnsamn dusmanı olduğu zaman ıfci sey arar Bırmcıst, koluluk gelmesını onlemek, ıkıncısıyse ondan OÇ ALMAK> <1T89 Rayvan Bakları Budınsını» yarım porsıyonluk yan devrım sayan HOROZ. kendısı bır biırjuva olduau halde Sans Culotte de' dığt donsıu halkın yanı emekçı karıncalann tarahndaydı Onun başmı kestıler vaküsız öttu dıye. Ama SESlNl kesemedıler Vıktor Hugo'nun kumestennden simdi *HOROZ ÖUX* YASA^IN HOROZLAR'» dıye sesler gelmekte. AKSARAY AS (36 00 50) : Çıplak Veous L. Antonellı R I KAFKAS (37 43 68) : Kanunsuz Fedaı R 1 KENT (36 96 12) : Seks Doktorası R 1. OCAK (36 37 71) : Adamını Bul M Gezen H Sovgan R. OPERA (36 08 21) • Amıgo Husnu A Akbaş R REKS (36 01 12) • Hsbabam Sınıfı Sınıfta Kaldı T. Akan R SUREYYA (36 06 82) • Aman Soyunma Sevgüım R Coney R î TİYAJROLAR ALİ POYRAZOĞLU T/YATROU (49 56 52) : Deüler Bosandı "azartesı harıc her güo 2130, umartesı. pazar 15 30 CarKı temnun Çarşamba 18 30. BAKIRKÖY SANAT TİYATROU Monte Krısto Hüsnü Paırtesı, cuma harıg her gece 21 30. izar 18 30. BIRLİK SAHNESl (48 53 46) : aşızmın Korku ve Sefaleti azartesı, salı harıç, çarşamba, îrşembe 2115, cuma, cumarte18 15, 2115, pazar 15 15, 18 15. ÇEVRE TİYATROSU (25 01 78) emterefıs. Pazartesı harıç her m 2130 Pazar 15 00. DEVEKUŞU KABARE TİYATDSU (44 46 75) : HaneJer Perrabe harıç her gun 21.30, çarmba, cumartesi. pazar 16 30 DOSTLAR TİYATROSU (47 04 08) ışmanlar Çarşamba 15 30 18 45 Cuma 21.30 Pazar 30 Kerem Gıbı Cumarte15 30 Alpagut Olayı Cuirtesl 18 45 21.30 Ezen• Ezüenler Baskaldıranlar zartesl 21.30 Cuma, Pazar 45. 3ONUL ÜLKÜ GAZANFER XAN TİYATROSU (46 80 91) : zlara Gozkulak Oi Pazartesi rıç her gun 21.30, cumartesi, pa• 16 00. HALK SAHNESl OYUNCULARI (21 56 81) : Carrar Ananın Sılâhlan Pazartesı harıç. çarşambd. cumartesi 15 00 21 30. pazar 15 00, 18 30, cuma 18 30, 2130. sau, persembe 21.30. ISTANBUL HALK TİYATROSU (47 18 86) : Kaynana Ambargosu Perşembe harıç, pazartesı, salı. çarsamba 21.30. çarşamba, cuma. cumartesi 18 30, cuma. pazar 15 30. KENT OYUNCULARI (46 35 89) : Gunden Gece>e Çarsamba 15 00, 21 15, perşembe. cuma 21 15, cumartesi 18 15. 21 15, pazar 15 00, 18 15 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) : Suleyjnanıyelı Paşazade Suleyman Pazartesı harıç her gun 21 30. NİSA SEREZLİ TOLGA AŞKINER (47 18 86) : Canıko Çarfamba 15 30. cuma 21.30, cumartesi 15 30, 21.30. pazar 18 30, 21 30 Beleşçü er Şahı Perşembe 18 30. 2100 TEVFİK GELENBE TİYATROSU (36 08 21) Yutmam ArOk Canıkom Pazartesı harıç Her gece 2130 Çarşamba 15 30 Cumartesi, Pazar 18 30 TURK YAZARLARI TİYATROSU (21 58 7*) : Yannlar Kımın Pazartesı, salı banç her gece 21 00, cumartesi, pazar 18 00. çarşamba 15 00 (matıne). ŞEHİR TİYATROLARI: HARBİYE (40 77 20) Gablenın Yasamı Pazartesı, salı narıç her gun 21 00 Cumartesi, Pazar 15 30 Kukla Karagoz Pazar 11 00 Çarşamba 14 30 KAOIKOY (36 31 21) Kadıfe Çıçeklerı Pazartesi, Salı harıç her gun 21 00. Cumartesi, Pazar 15 30 USKUDAR (33 05 97) Bernarda Albanm E\ı Pazartesı, salı harıç her gun 21.00. Cumartesi. Pazar 15 30 FATİH (26 53 80) Besleme Pazartesı. Salı harıç her gun 21 00 Cumartesi. Pazar 15 30 TEPEBAŞI DENEME SAHNESİ (44 79 58) Duğun Ya Da Da vul Pazartesı. Salı harıç her gun 21 00 Cumartesi, Pazar 15 V) GULTEPE (64 27 71) Keloğ lan Pazartesı. Salı harıç her gun 21 00. Cumartesi, Pazar 15 30 BAYRAMPAŞA (25 43 28) : Bernarda Alba nın Evı Pazar. pazartesı, salı hanç her gun 21 00 Pazar 15 30 DEVLET TİYATROSU (44 31 91) Paspas Pazartesı hanç her gece 20 30 Çarşamba. Cuıcartesı, Pazar 15 00 GANSAL SIN1F öyküsüyle. yani MlDE MASALVm anlatmakla oeçıştinr. *E]/ aztz ve semız Roma halkt. Bır gun vucudumuzun tum organları mıdeye başkaldırmı$lar. yuruyen, konusan, ışgoren, duşu nen bızler olduğumuz halde tum besmlen yıyıp vutan sensın. Bu ne adaletSKlıktırl d\ye.. Mıde ıse. *Eıei. demıs. ben yutuyorum ama. besmlen oguttukten sonra özunu sızlere gmdenyorum, bana sadece posast kalıyor > Mıdecılertn bu ezeh MASAL1 ue boylece uyulularak yumuşatümısti Roma halkı. GELEL/M VİKTOR HVGO'NUN KÜMEStNE Yırttnarak bağmyordu bır bur YEŞİLÇAM'JN GENİŞ BİR BÖLÜMÜ, "FORUM,,DA TÜRK SÎNEMASINI TEMSİL EDENLERE KARŞI Yeşılçam'ın belli baslı yapımcı, yonetmen, oyuncu ve teknık elemanlan bır gazete ılânıyla geçenlerde TV'nın yayımladığı Forum hakkındaki goruşlennı bıldirmışler ve bu vesıleyle de Forum'da sınemamızı tümuyle temsıl etınek iddıasıyla ortaya çıkan bir çevreye cevap vermıslerdır. Ilânda, özelükle, Turk sınemasmın sorunlan gıbi çok boyutlu bir konunun zaxnan bakımından sımrlı bır forumda tartışılıp olumlu bır sonuca ulastlanuyacafı goruşuyla foruma katılmadıklannı, ancak TRT'nın bu konuda duzenleyecegı bır açık oturuma katılmaya hazır olunduğu belırtılmekte, bu arada şoyle denmektedır «.. Bugüne kadar susmamızdan yararlanan bazı kışıler, Türk sıneması adına sorumsuzca beyan ve fetvalar vererek, kendılerinl Turk ISTIKLAL İYEN ATA'NIN SÖZÜNU UNUTMA TÜRK HAVA KUVVETLERINI GÜÇLENDİRME VAKFI sınemasınm sahlpleıi olarak tanıtma gayretı ıçınde kamuoyunu ve kamu kuruluslanmızı aldatmaya yoneUıuşlerdir. Turk sıneması adına konuşmak bır yana, sınemamızın hangi kesımını ve nasıl temsi ettıkleri meçhul bu kışılerle uzaktan yakından hıç bır ıLşkımız olmadıgını bıldınr, asağıda isımleri bulunan ve Turk sınemasınm yüzde doksan fılmlenni ımal eden bizleri Türk sıneması adı altında başkaca nıçbır demek, federasyon veva kurulusun beyan ve gırişlmlennın Üzam etmeyeceğinl açıklanz» Bıldındekl imzalartn bir bölümü ise şunlardırYAPIMCIIAR A. Keskıner, Berker Inanoglu, Hulkı Saner, Hürrem Erman, Irfan Ünal, Kadrl Yurdatap, Memduh ün, Muzaffer Arslan, Nıhat Ataman, Melıh Gulgen, Tanju Gursu, Türker Inanoglu, Vural Pakel, vsOYUNCULAR Cüneyt Arkın, Edız Hun, Emel Sayın, Fatma Guik, Filız Akın, Kadır înanır, Kartal Tıbet, Necla Nazır, Penhan Savaş, Tarık Akan, Turkân Şoray, Kemal Sunal, vs. YÖNETMENLER AtıX Yılmaz, Ertem Egılmez, Halıt Refığ, Lütlı Akad, Orhan Aksoy, Orhan Elmas, Osman Seden, ŞerU Goren, Temel Gursu, vs.. Bıldınde aynca gem$ bir senaryo yazan, kameraman, teknık eleman, sınemacı ve ışletmecı kadrosunun da imzalan yer almaktadır. TELEVIZYON 9 AÇILIŞ VE PROGR*M 0 ORMANLAR KRALI Kuçuk sejırcıler ıçın hazırlanan çızgı fılm dızısınde, Ormanlar Kralı Super Ta vuk George ile hızlı Jack' m sermezüerj j ansıtılıyor. SAYIM, SüYTJM YOK Kuçuk seyırcıler ıçm hazırlanan bu eğlencelı ja nşma programınm ılkıne Namık Kemal Ilkokulu ile Yenımahalle Barbaros Ilkokulu katılıyor Ferdı Merter'ın sunduğu programda a\rıca, Çetın Şahıner ve Sevım Çılıngır konuk olarak katüıyor. 19.00 IMECE Koje yonelık program dizısırtın bugunkü bolumunde tanm kredılen konusu uzerınde duruluyor. Programın oykülenyle türkuler bolumünde Bebek Turkusunun oykusu dramaük olaraıt yansıtılıyor. 19 45 HAVA SOHBETI 20 00 HABERLER Mt. 20^5 DOKTORL4R «Gozyaşından duvak» 21 vıl dır hastanede çalışan baş hemşıre Anna hıç evlenme mıştır Menapoz devrıne gı ren Anna, çocuğu olmama smın ızdırabını çekmektedır Dr Casey ile yaptığı munakaşalar sonucu kendısının artık hastanede ıstenmedığı fıknne kapıhr ;e ıstıfaya karar venr Ancak, Dr Zorba duruma mudahale eder 21^0 ASU M4R4LMAN SÖYLÜYOR Asu Vlaralman'm kovde ve kentte \aşa>an kadınları canlandırmaya çalıştıgı dra matıze edılmış Turk hafıf muzığı programında Maralman şu parçalan sunuyor Kurban olayım, Recep, Yalnızlık, Aşk çıçeğı, Yalanmıs, Kımıne hay hay, Bır umut olsun içınde. 22 40 HABER TARTIŞMA 23.30 GÜNE BAKIŞ 23.4J PROGHAM VE KAPAN1Ş RADYO TRT 05 05 06 06 06 07 07 07 07 07 09 10 10 1 00 Açılış Program ve Kısa Haberler 02 Turküler, Şarkılar v» Oyun Havaları 00 Kısa Haberler 02 Gunaydın 30 Kur'ân ı Kerım, Açıüaması \e Yorumu 00 Kısa Haberler 02 Koye Haberler 07 Bolgesel Yaym 30 Haberler 40 Sabahtan Sabaha 02 Kadın Dunyası 01 Arkası Yann 21 Bolgesel Yaym 1101 1120 1140 12 00 1210 12 55 13 00 1315 13 30 14 02 15 01 16 00 16 05 1G20 ve R*klâmlar Turküler Çeşıth Müzık Şarkılar Bolge Haberlerl Oğle Üzerı Radyo TV Program Haberleri Haberler Ovun Havalan Bolgesel Yaym Sızlerle Bırlıkte Okul Radyosu Bolge Haberlert Müruvvet Akkaraca'dan Turkuler Ünlu Eserler, Ünlü Yorumcular 16 45 17 02 17 5U 19 00 19 30 20 15 20 45 20 50 2102 21 17 22 02 2217 22 35 23 00 Çocuk Bahçesı Aksama Doğru Bolgesel Yaym Haberler Bolgesel Yaym Bu Yurdun Sesi Tarıhten Yankılar Çocuklar Içın Sılahlı Kuvvetler Saarl Ses ve Saz Dunyamızdan Bolgesel Yavın Şarkılar Turk Hafıl Muzıği Haberîer TRT Ü7 00 U7 02 U8 0(J 111 AçUıs ve program Gune basUrken bdüdtı Konserı A. Vivaldı G B Pergoıesı F Carull) Plaklar arasında Gunun Konserı Mananne Faıtlull L Boccnerını 09 00 10 00 11 (J0 23 10 Hafta bonu 00 55 Kısa Haberler 01 0005 00 Gece Yarısı 11J0 12 30 U 0ü liiü 15 16 17 18 00 Dü 0H 00 sovluvor TRT 08 00 0900 09 30 09 45 10 15 10 30 1100 11.30 12 00 12 30 13 00 13 15 II nir TV'sinin yorumlu bir yapıtını Asu Maralman söylüyor ıir T\'si bu aksam vorumlu bir yapıt getinjor. Asu Maralman'ın 7 parca sunduğu program Içfn mızansen de hazırlanmıs. Üç degışık kadın tipinl canlandıran Maralman parçalar arasındald uşmalan ile de ılçı çekecek KnvIU kadın tfpi ile profrrama baçlavan Maralman duvgusal yonden u kadının çllesinı dile gctirhor, ildnci bolumde ise krntli kaduu aıılaUyor, uçuacu böiumde de ırlugune kavusan kadının bu kez yeni sorunlarını dile getiriyor. Gün başlıyor Olaylann ıçınden Bır solıstten turkuler Ilçe ılçe Anadolu Bır solıstten şarkılar Turkuler Kuçuk konser tkı solıstten şarkılar Ogle muzığı Bır sorun Haberler Çeşıli muzık 13^0 14 00 14 30 15 00 15 lo 15 30 16 30 16 50 17 00 17 3ü 18 00 18 30 19 00 19 30 Olaylann içinden Yabancı dıl ofrenelım Hafıl batı muzığı Bır solıstten turkuler Bır solıstten şarkılar Konser saati Arkası yann Hafıf müzik Yurttan sesler Turkçe sozlu lıafıf n.uzık Dın ve ahlâk sohbeü Karma fasıl Haberler Hafiı müzik 19 45 1897 Teselya Zaferimız ve Gırıt 20 15 Bır solıstten şarkılar 20 30 Olaylarm ıçınden 2130 Turkulenmız yorelerımız 21 30 Bır polısıye un öpor gaz€u ^ı Sololar 22 45 Klasık Turk M Korosu 23 15 Bır romanımız var 23.30 Haberler 23 35 Türküler geçıdi 34 00 Kapanış f^ r\f^ w tfi i *v y^ t~ 1 18 J0 19 Uü 21)00 21 0(1 21 30 22 3ü 23 00 24 00 01 00 Çeşı'l' rirftıt muzık Konser saati Beethoven Branrns Oençler ıçın Bır vorumcu Muzık Kosesı Klasık rurK müzıgınden secmeler Bır alburo Sızın sectıklerınız Solodan orkestraya Baleve c a f n Gecevp do*ru Caz dunvasj CP^P knnseri Wagner Brahm« DPOUSSV Gece ve müzik Program ve kapams ögle uonsen Dıskotegımızden
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle