20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tüMHÜRİm 2 OHk1975 TlKKO sanıkları tutukevinde savunmalarmı hazırlayamayacak kadar kötü koşullar altında olduklarmı öne sürdüler tTUrklye îşçi Köylü Kurtulu? Ordusu» adlı yasadışı örgüt lcurmaktan Istanbul 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanan samklar duruşmada, Askeri Ceza ve Tutukevındekı kötü koşullar yüzünden savunmalarıru hazırlayamadıklarını ileri sürerek mahkemeden süre istemişlerdir. Tutuklu sanıklar cezaevinde mahkemeye vermek üzere hazırladıkları ortak şıkâyet dılekçesinın de ellerınden zorla ahndığını söylemişlerdır. Sanıklar, mahkeme tutanaklanna geçen ifadelerlnde «Avukatlanmız tarafıadan dâvâ ile ilgili olarak bize verilen daha doğrusu verilmesi istenen belgelere el konduğu gıbi, bi zim tarafımızdan da avukatlanmıza verilen belgelere elkonulmaktadır. Bu da savunma hakkımızı kısıtlamaktadır. Sanıkiar baskı altındadır» demişlerdir. Yargıç Yarbay Gunay Gençer mahkemenın, sanıklar'ın askeri cezaevindeki subaylar tarafından alındığım ilerı sürdükleri müşte rek dilekçenin alınıp mahkemeye getinlmesınin 1. Ordu Komutanhğı'ndan ıstenmesine karar verdi ğtni açıklamıstır. Dünkü duruşmada savunma avukatı Nebıl Varuy da bu dâvâyı açan ve halen iddia makamında bulunan Askerî Savcı Bınbaşı Yaşar Değerli'nin esas hakkındakı mütalâasını eleştırerek Savcının Anayasal özgürlüklere karşı çıktıgını ileri sürmüştur. Savcı Yaşar Değerlı'nin 19ol Anayasasıyla getirilen hak ve özgürlüklere karşı çıktıgını ilen sürerken avukat Nebil Varuy «Sayın Savcının esas hakkmdakı mütalâasındaki deyişiyle "ikır, eleştiri, hak ve özgürlükler teranedir. Geçerli değıldir. Bu görüş fıkrimizce bütün dünyadaki demokratik gelişime ters düştüğu gibi, Anayasanuzla da çelişmektedir» demiştır. Avukat Varuy, Savcı'run mütalâasında daha da ileri giderek yasal bir işçi örgütü olan Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu'nu (DISK) Marksist Le ninist ideolojinin emrinde olarak çok yönlü faaliyetlere girmekle suçladığını söylemiştır. Duruşma, sanıklann saviınmalannı yapabilmeleri için 14 ncak 1976 çarşamba gunü saat 09.30'a ertelenmiştir. 163 cinayetten ancak 89'unun failleri yakalanabildi Selâhattin GÜLER Bir yılı geride bırakan Istanbul polisı, yeni yıla tüm kadrosu ile görev başında girerken, bu örgut içinde büyük çapta değişikliklerin de yapıiacagı söylentileri yaygınlaşmağa başlamıştır. Değişiklifin örgüt bünyesi içinde yapılacagını soyliyenlerle, dışardan bazı atamalann olacagmı belirtenler değişiklikleri beklemeğe başlamışlardır. Istanbul Emniyet örgütünün başına getirilen Mehmet Akzambak'ın tüm kadrosunu disiplin ve görüş anlayışı içinde görmek istediği, Istanbul polisine gönderdıği genelgeden anlaşılmıştır. 1975 yılı Istanbul polisi, özellikle, Asayiş ve Siyasl polis yönünden pek parlak geçmemiştir. ögrenci olaylannda, öldürülen ve yaralananların failleri bulunamamış, bu arada Asayiş şubesinde polisın el koyduğu 163 cinayetten ancak 89 olayın faili yakalanmış. 31 katil firar etmi?, 43 cınayetin de faili saptanamamıştır. Hırsızlık olaylannda ise, 2787 hırsızlık olayından 1851 hırsızlığm faili bulunamamıstır. Yankesıcilik olaylan ve kapkaç larda sürekli artma otaıuş, olay POLiS ÖRGÜTÜNCE YAPILAN AÇIKLAMAOA MALi POliSiN GEÇEN Y l l İÇİNDE YAKLA5IK OLARAK 600 MitYON LiRA DEGERiNDE KAÇAK MAL YAKALADIGI BELiRTiLDi. lann çoğunun faili bulunamamıs tır. Çoğunlukla otomobıllı kısilerce işlenen suçların faillerıni polis saptamakta güçlük çekmiştir. Emniyet Müdürlüğünün, yeni yılda vatandaşın rahat ve huzurunu sağlamak ıçın tüm yetenekleri ile hareket« geçeceğinl soylıyenler, «Butün bunlarm onü ne geçilebilmesi için çeşitli olanakların elde edilmesi gereklidir!> demışlerdir. Orgutün yaptığı açıklamada ılginç bir rakam da ortaya çık mış, Istanbul polisi, Malî 5ube Mudürlufu bır yıl içinde 589 mıl yon 409 bin 239 liralık çeşıtlı kaçak eşya ele geçırmistır. Gümrüklere teslım edilen eşyanın değeri Hazıneye gelir olarak kay dedilmiştir. Bu olaylar sırasında 1310 kişi yakalanmış ve savcılığa verilmistir. Bu arada sigara kaçakçılığı ıle yalnız karadan mücadele veren Malî Şube Ekipleri, son bir yıl içmde kaçakçıların polis sınırları ıçınde sigara indiremediklerıru açıklamışlardır. SÜMERBANK BEYKOZ KUNDURA FABRIKASI İŞÇILERİ HAKSIZ YERE DİRENIYOR «Sümerbank Beykoz Kundura Fabrikasında 1830 ışçı bir aydır direnıyor» başlığı altında yayınlanan yazıda belı»tılen hususların gerçekle bir ilgisı bulunmamakta ve durum kamuoyuna yanıltıcı bir biçimde yansıtılmaktadır. Şöyle kı; 1 Teşekkülümüze bağh Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesınde 223 kuruş saat ücretiyle çalıştığını, işletmenın işçi sayısının azhğı dolayısıyle eksik işçılerin de işim yaptığmı ve ayda elıne 12101300 TL geçtığını iddıa eden Rabia Boncukgöz'ün saat ücretimn 1082 kuruş, 30 günlük ücreti toplamının 2435 TL., ücreta bağU ödemeler, ayni ve nakti sosyai yardımlarla birlikte ışverene aylık malıyetınm 3774 TL. olduğu tespit edılmıştır. İşyenndeki fııli işçi sayısı 1847 olup senelerden beri bu cıvarda seyretmektedır. Arızı olarak, işınden çıkan, ızm, hastalılc gıbı sebeplerle ışine gelemeyen işçilerden dolayı fııli ışçı sayısı kadro sayısının altında olabılmekte, bu da her işyerinde olağan bir durumdan ileri gelmektedir. Ancak bu yüzden hiçbır şekilde ışçıye taşıyabileceği yükün üstünde bir yük tahmıl edilmemektedir. 2 Saat ücreti 830 kuruş olan Osman Battal'ın 30 günluk ücreti tutan 1868 TL., Ucrete bağlı diğer ödemeler, aynî ve nakti yardımlarla birlikte işverene aylık maliyeti 2895 TL. dir. Bu işçinin ücreünin bu seviyede kalmış ohnası, kendi verimi ıle ilgili bulunmaktadır. 3 Bu ışyerımızde halen ortalama çıplak ücretler saatte 8.61, günde 68.54, ayda 1559 liradır. Ayni ve nakti sosyal yardımlar ve diğer ödemelerle bu miktarlar saatte 18.51, günde 147.36, ayda 3352 liraya balığ olmaktadır. Bu duruma göre, Işverenin işçilere bir günde ödemiş olduğu ücret ve sağladığı sosyal yardım lar ve diğer ödemelerın toplamı; yakın bir geçmişte Türkiye seviyesinde tesbıt edilmiş bulunan kanuni asgari ücretin 3,5 katından fazla bulunmaktadır. Bu defa istedikleri zam ise, altı dönem sözleşme ıle elde ettikleri toplam zamdan daha fazlaya tekabül etmekte ve bu ise maliyetleri % 45 nısbetinde artıracak seviyede bulunmaktadır. 4 Müessesede, hızmet aktinin bir unsuru olarak devam eden münfesih sözleşmenin 157. maddesine müsteniden ışçilere 450 grama kadar ekmek dahıl günde bır öğün 1800 2200 kalori arasında iki veya üç kap parasız yemek verilmekte, yemek listelerinin tanziminde ve yiyeceğin kazana konulmasında bır sendika temsilcisi de hazır bulunmaktadır. Yemekler lezizdır. îçme suyu ise muntazaman tedarik edilmektedir. 5 îşyerindo çalışan isçiler, yedinci dönem toplu ış sözleşmesi müzakereleri devam etmekte iken ve 275 sayılı kanunun 14, 15 ve 19. maddelerinin tayin ettiği prosedür tamamlanmadan, ışvereni baskı altında tutmak gayesiyle önce istihsall önemli ölçüde azaltmak bllâhare de durdurmak suretiyle gayri kanuni yollara başvurmuşlardır. Eylemlere katılmayıp standart iş miktarının Üzerinde imalât yapan işçilere ücretleri tam olarak ödenmiştlr. 6 275 sayılı kanunun 58. maddesi, işçilerin anlaşarak ış yerinde verimi düşürmelerini yasaklamış ve bu fiile katılanlarla teşvik ve tahrik edenleri cezalandırmayı öngörmüştür. 1.10. 1975 tarihüıden itibaren devamlı uygulanan bu gayri kanuni hareketle haksız olarak direnen bir kısım işçılerin uzun bir beklemeden sonra savcılığa intikal ettirilmeleri millet malı olan fabrikada normal çalışmayı temine matuf bulunmaktadır. 7 Teşekkülümüz yöneticileri, 657 sayüı kanunun bahşettiği mahdut imkânlarla, 38910 işçinin istihdam olunduğu 40 iş yerinin tahmil ettigri mütenev\i hizmetleri âdilâne, vatanperverâne ve cansipârâne ifa etmenin huzuru içinde bulunmaktadır. Sl'MERBANK Geael Müdürii Dr. Kemâl Varol Fiyatı artınca, Gaziantep BelediyeBaşkanı bir hafta et yememeye karar verdi GAZtANTEP Belediye Baş kanı Esat Kaya Turgay, et fiyatlarınm 45 lıradan 60 lıraya fırlaması üzerine b:r hafta et yemiyecegini açıklamış ve halkın da kendini desteklemesmi istemiştir. Bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Turgay, Gaziantepte kemiksiz koyun etinin 60 liraya dahi bulunamadığını, buna kaçakçılığın Te eanlı hayvan ihracatının yolaçtığını söylemiş, «Bu durumun önlenmesi için hükümetçe gerekli tedbirlerin almmasını» istemiştir. Turgay, beledıyelerin et fiyatlarını sınırlama konusunda yetkili olmadığını, yetki verilmesi içuı Ticaret Bakanhğı ıle Gıda Taran ve Hayvancılık Bakanlığına yapılan başvurmaların bir sonuç vermediğini söylemiştir. Başkan Turgay, Gaziantep'te her gün 500 e yakm baş koyunun kesilerek kasaplara dagıtıldığını, bu kadann da ihraç edıl digini belirtmiştir. Kasaplar, kemiksiz koyun etini 45 liradan sattıkları takdirde zarar ettiklerinı ılen sürerek dükkânlannı açmadıkları ifade edilmektedir. (a.a.) izmir'de su ve elektriğe yapılan zamlar dün uygulanmaya başlandı İZMİR îzmir'de elektrik ve su tarifesi dünden itibaren zamh olarak uygulanmaya başlanmıştır. Fiyat ayarlamalarına göre; ayda 20 metreküpe kadar suyun hedeli 200 kuruş, 100 metreküpe kadar 350 kuruş, daha fazla harcama yapanlar Için 600 kuruş olmuştur. Su tarifesinde Belediye ve Eshot'ta çalışanlar için "»50 tenzilit yapüacağı da belirtilmektedir. Suya yapılan zamla birlikte, elaktrık, konusunda Belediye tarafından göruleh BJzmet'çeşitlennin tamamına da zam yapılmıç tır. (a.a.) Eskişehir'de muhtarlar kaçak TV alıcılarını saptamak için garanti beigelerinden yararlanıyorlar ESKİŞEHIR EskiseMrTl muhtarlar, ruhsatsız kullanılan televizyonların tespiti için garanti beigelerinden yararlanmak yolunu tutmuşlardır. Eskişehir Muhtarlar Demegi Başkanı Tevfik Elbir'in verdiği bilgiye göre, kaçak televizyonların tespiti için TRT'nın başvurduğu muhtarlann belge dağıtımı uygulamasından sonra, Eskişehir merkez ilçesi ve köyleri muhtarlan daha değişık bır formül bulmuşlardır. Muhtarlar, kaçak televizyon alı cüarım tespit için televizyon satıcüarında garanti belgelerini görerek müşterinin adresini almakta, sonra o adrese başvurarak teleMsy.onun Tuhsatını sormaktadirlar. Böylebe,.kaçak olarak,kul *ianılan televieyonlar kesın şekılde ortaya çıkmaktadır. (a.a.) Sayın Dalokay, Moskova'da ve diğer kentlerde gördUklerine dön dü yeniden... Yaşlılann «huzur» larından, Moskova Belediyesine başvurup, boş durmamak için iş istediklerini, işçiye gereksinme duyan belediyenln bu istekleri severek karşıladığını belirtti, An kara Belediyesine de 40 bin kişinin iş İçin başvurduğunu, oralar da çocukların ortada görülmediğini, hepsinin düzenli kreşlerde olduğuna sözü getirdi ve yine döndü Başkent Ankara'ya: «Ben bugün Ankara'da diyelim ki Cebeci semtinde bir küçük çocuk parkı yapacak olsam bana milyonlara malolur ve hazin bır örnek ki, Cebeci semtinde ki şi başına düşen banka metrekaresi, kişi başına düşen yeşü'den daha fazla!..» Dalokay 1 ]]! Moskova gezisi ve Ankara'nm sonmlan Ah barif... barıj... Dalokay, bir ekmek fabrikasmı gezerken geçen bir olayı da anlattı. Ekmek fabrikasını yöneten ve yakında emekliye aynlacak olan bir emekçi ki kendisi «Lenın Büyük Emek» ödülünü de almış. demiş ki, bizım başkana •Bay Dalokay, öyle büyük bir ek mek yapmak istiyorum ki, emek lı olmadan önce, şu füze rampalarının üzerine koydugum zaman bu ekmek onlan kapatsın v* ebeC! barış gelsin dünyaya.» Bi zim başkan, «müthiş duygulandım» diye devam ettî, «Dedim kl kendisine, bak dostum, senin bu ekmegi pişirecek fırını da ben, Ankara'da yapacağım...» Fırın emekçisi devam etmiş: «Dalokay arkadaş, eğer insanlar atom ya da füselerle, uzay araçlarıyla uğraşacaklanna gıda sorunu ile ugraşsalar banş çoktan gelirdi.> Röporfa]: Fikret OTYAM Çok yakınds halk yaranaa açılacak olan Golf Kulübü parkuun maket görfintüsfi... • BELEDıYE BAJKANINA GÖRE, ANKARA'NIN ALTINA ANKARA BELEDiYESİ GiRMELi. TÜRKiYE'Df METRO YAPACAK BÜTÜN KOŞULLAR VAR. ANCAK HÜKÜMETiN iLGiSiZÜĞi NEDENiYLE, METRO KONUSU JEKiLDE ELE ALINAMIYOR. «ANKARA'NIN EN ÖNEMLİ SORUNU BIR PLANI BULUNMAMASI. 1980' M 2020 YILINDA BU BA5KENTİN SORUNU NE OLACAK DiYE ALINMI5 BiR KARAR YOK, BU NEDENLE GEZiDEN DÖNER DÖNMEZ BiR UZMANLAR GRUBU KURDUK. Istanbul 9.cu icra Memurluğundan GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI (Dosya No: 1975 '361) Beşikta?, Mecidiye Mahallesi, Gaziumurpaşa Sokağında kain ve 1888 kütuk sahtfesınde müseccel 42 pafta, 637 ada, 221 parsel sayüı, 2555 M2 sahalı arsanm 1/4 hissesı 1. derece ıpotek borcundan dolayı açık arturma sureüyle satışa çj. kanlmışür. İMAR DÜRUMU: îmar Müdürlüğünün 24.9.1975 gün ve 3754 No.iu imar krokısmde: 1/5000 mıkyash, 17.2.954 tasdik tarıhlı, nazım planda, ayrık nizam, 6.50 Mt. bina yüksekligınde ve en fazla 20 Mt. bina derinliğinde ve en az 10 Mt. ön bahçe ve 1" Mt. yan bahçe ve 10 Mt.'de arka bahçe mesafeleri bırakılarak yazılı şartlar dahilinde insaat yapılacağı bildirümektedir. E V S A P I : Gayrimenkul, Beşiktas da Barbaros Bulvannın üst tara. fmdaki güzel konutlar apartımanlannın arkasındaki Gazi Umur Paşa Caddesmde Şakir Kesebir Sokağının karşısındakı 24 kapı No.iu Kazancıgıl Apartımanın arkasındaki bahçeye hudut 221 parsel No.iu arsadır. Arsa bahçe duvarından 15 Mt. kadar düzlükten sonra arka taraftaki dereye doğru dik meyillidir. Meyıin sonundaki dere kadastro plan tespitınde yola kalp edilmiş ve bu yol ıle arsa hududu zemın üzerinde hudutlandırılmamıştır. Ust tarafındaki düzlükten çevre yolu ve boğaza bakmaktadır. Civan üst taraftan meskundür. Bu dunıma göre kadastro planında arsanm cephesı dere ıçinden açüacak yola 26 Mt. ve derinliginde vasatl duz olarak 90 metredır. K I Y M E T î : Gayrimenkulün tamamına 1.200.000.00 TL. kıymet takdir edilmiş olup satışı yapılacak 1 4 hisseye 300.000.00 TL. kıymet takdir edilmiştir. Müzayedeye iştırak edeceklerin muhammen kıymetin yüzde 10 nispetinde nakti temınat akçesı yatırmalan veya mılll bir bankanın teminat mektubunu ıoraz etmeleri ıcabeder. Dellahye resmı, ihale damga pulu bedelı, tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. îlk açık arttırması 16.2.1976 pazartesı gunü saat ll'den 11.30'a kadar Istanbul Sultanahmet Adliye Sarayı 9. İcra Dairesüıde yapılacakür. Arttırma şartnamesı herkesin görebümesı için ılânın gazetede neşrınden itibaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktır. Şartname talep edildiğınde taşrada bulunanlar 200 krş. posta pulu gönderildiğinde adreslerine bır örnef ı gönderilecektir. İlk açık arttırmada teklıf edilen bedel mühammen kıymetin yüzde 75'ini bulmadıgı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha uzatılarak lO.cu 26.2.1976 perşembe gunü saat ll'den 11.30'a kadar yine Istanbul Sultanahmet Adliye Sarayı 9. İcra Dairesinde yapılacak ikinci açık arttırmada en çok arttırana ihale olunacaktır. îpotek sahibi alacaklılarla dıger ılgililerin ve ırtıfak hakkı »ahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa daır olan ıddialannı dayanağı belgelerle 15 gün ıçinde Icra Daıresıne bildırmeleri icabeder. Aksı halde hakları tapu sicilüe sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hanç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerın memurluğumuzun 1975/361 sayılı dosya numarası ıle memurlugumuza müracaatları alırıların satış mahallinde ve saatuıde hazır bulunmalan ılân olunur. (Basm: 10482 29) Diizenlİ kenf Düzenli bir kentin, insanlan da düzenli bir yaşama ittığinı belırten Dalokay lu buna katılmamak elde değil cdüzenli bır kentte yaşayan insanlar daha disiplinli, daha saygılı daha saglıklı oluyorlar, ruhsal yönden de... Düşünün, Başkent Ankara'da bizim bu şekildeki kentin bizi biçimlendirmesi durumunu gozönüne aldığımız vakit kent, bizim yaşamımızı da bozuyor, bizi daha suıirli yapıyor, öfkeli insanlar haline getiriyor. Ben, Başkent Ankara'yı Anayasa'ya ters düşmüş bır kent olarak nıteliyorum ve Başkent Ankara, bu haliyle adli bir olaydır artık...» diye sürdürdü sözlerini. Başkan bir soru attı ortaya, «Şımdi Başkent Ankara'yı nasıl kurtaracağız?» Ve cevabını şöyle verdi kendisi: «Atatürk'ün 1933 yılında ele aldığı yontemlerle.» VEDAT DALOKAY: "BAŞKENT METROSUNÜN 10 KM'SİNI RUSLARLA YAPARSAK ONBÎRINCIYİ BÎZ YAPMALIYIZ,, kent planlayıcısı uzman arkadası beledıyemizin kadrosuna aldık, süratle, bu kararları oluşturmaya çalısıyoruz. Ankara'mn dertlerinin bir gün sona ereceğine se su sıkmtısından bahsetmeyecek, bu geçen yaz gene vardı, on dan öteki yıl da artık su sorunu bır daha elli sene Ankara'da ko nuşulmayacaktır. Sizinle TV'de konuştuğumuz zaman belirtUğim gibi Hamidiye suyunu da 1977 yılı ortalarmda musluklardan akıtacağız bu sırada güldü Dalokay ilk kez Enerji sorunlannda büyük sıkmtımız var, TEK'in bize verdiği elektrik başkentte yetişmiyor. nız bizim açtığımız alanlarda on metrekareyi geçiyor! Esasta Çan kaya Köşkünü, elçilikleri falan katınca otuz metrekareyi geçiyor. Ondan sonra Cebeci semtine gidiyorsunuz. O, 5 metrekare, yarım metrekare yani! Gecekondu semtlerine gidiyorsunuz hiç yok, Başkentimizde milli gelir nasıl adü dağıtılmıyorsa yeşil de öyle... Anıtkabir etrafındaki, TBMM etrafındaki yeşil, halk tarafından kullanılmaz, bahçeler parklar... Ne bileyim bir Çankaya'nın o güzelım koca bahçesı halk tarafından hiç kullanılmaz ancak dışardan bakılırl Halkın ^ararına bunları halka sunmakta ne zarar var? Evet, bütün bunlar neden?» Dalokay söyledi nedenlerini baş suna dek.. Bir şantıye görünümlü başkent Ankars.'mız çamur ıçindeydi kara, yağmura karşın. Başka kentlerde ıse kent yıkanır. bizımkı çamurkent oluyor. Gün olacak. bal dnkuo valanacak gıbi olacak yollarımız. parklanmız olacak, dumansız a n bir ha\lamız olacak, sönmeyen lâmbalarımız, tıs lamayan musluklarımız, patlamayan hcvagszlanmız. vemyeşîl Ankara'mız, parklanyla çocuk bahçeleriyle, itişsiz kakışsız taşıma araçlanvla. heykelleriylc, sanat galerileriyle, kitaplıklanyla, 1 kaSJTI den.nce seçılen TBMM Başkanlarıyla, sağlıklı, nurlu gençleriyle çocuklanyla fakülteler dolusu. okullsr dolusu, hırsız olma yan terazileriyle, mikropsuz gıda larıyla. gözü kapalı alabileceginiz tüm gereksinmelerımizle bir baskentimiz olacak. Neden olmasın'. Bız de insanız, bizim de hakkımır ^şıt özgür namuslu bir yaşam. Yani bizim de canımız var. eğer bırkaç vıla kadar An | k ıra'nm kırli havasından Yenimahaile (21 Dıırak) üzere bir volculuk vtice Mevlâm tarafından reva göriilmezse yasımız ne daha. bunlan da Eörürüz, MC eibı bir iktidan eördükten kelli. daha lvilerini sörmek neden hakkımv. en dogal hakkımız ol masın yani? tan M«tro Bu arada, hemen süratle vermiş olduğumuz kararlar ıçerisinde de, kentin yakınmda gelişmekte olan, gelişeceğinı yüzdeyüz saptadıgımız noktaları kamulaştırma gırişiminde bulunduk, batıda 15 milyon metrekarelik bır alanırun kamulaştırma kararını aldık ve tapuya şerh verdik, oradaki bütün satışları durdurduk. Bu alan, başkentin batısında Ata türk Orman Çiftliği ıle Ayaş kavşağı arasmdaki yerin sağı. Orada Eskişehir'den daha büyük bir kent yapacagız. Bütün planlarını hazırladık, İmar, Iskân Bakanlığma gönderdik fakat maalesef tastik ettiremıyoruz!.. Moskova'dan döndükten sonra bu hareketlere müthiş hız verdik. Esasında oraya gittiğimiz vakit bunlar bıze yabancı değıldı, yani Moskova'nın nasıl planlandığını, oradaki planlama sözcüğünün ne olduğunu, uygulamada karşılanan güçlükleri ya da kolayhkların ne olduğunu gayet ıyi bilıyorduk, ama gözümüzle o fıziği gormek bizı çok etkıledi doğrusu. Ozelükle metro konusunda tam kesin karara vardık. Ankara metrosu şarttır artık, kaçınılmazdır. Bu kitle ulaşım aracını yapmak en kısa sürede yapmak kent için hayati bir sorundur, orada Moskova Belediye Başkanıyla bu konuyu gorüştük. Kendısine bizim Türk metrosunu yapmamız için bıze nasıl bir yardım sağlayacaklarını sorduk. Çunk'i bnndan evvel Ankara met n su Ekrem Barlas dönemmde ele alındığı vakit Fransız firmasının yapmış olduğu bır proıe vardı, bu proje Türk metrosu değıldir, Fransız metrosudur, en ufacık vidasına kadar herşeyiyle Fran:ı'dan gelecek ve başkenti. mızın altında monte edilecek bir metrodur ve o metro çalıştıgı sürece Türkiye'den dışanva dövu^transfer edecek bir arao «Ne yıpıyonunuz, n« yapacaksınız!» Bütün bu sözler, görüsler yerinde. Ama, Türkıye'nin kalbi Ankara'da yıllardır yaşayan bir kentli olarak nerede olursa olsun, ilk fırsat doğanda soranm Başkanlara, «Ne yapıyorsunuz, ne yapacaksımz?». Bu kentte yaşıyorum bu benim de en doğal soru hakkım, hoşa gitsin, gıtmesin, iyi haberleri müjdelemem de görevım bir gazeteci olarak, kötülerin üstüne basmak, düzelmesi için hoşa gitsin gitmesin savaşmak görevim olduğu gıbi. Aynı sonıyu bu kez, ışıkları sönen Ankara'da, Belediye Başkanının odasında, onun tatilını, dinlenmesıni de «harcayarak» sordum Dalokay'a, TV'de olduğu gıbı: «Ne yapıyorsunuz, ne ynpacaksınız Başkent Ankara'mıza, hükümetlerin ilgisizligine, yasal yoklJklara, parasal yokluklara kcrşın?» «... Şimdi Başkentte konut sıkmtısı çok büyuk bir dert, üstelik en önemli sorun da B 1 ^ kentin plânı, yani 1980'de ya da 2020 yılında bu Başkentin formu ne olacak diye almmıs bir karar yoktu şimdiye kadar, planlama kararları yok. Şimdi biz buna nazım plan yok deriz. Bır nazım plan çızilmeden de kararlar alınabüir ve kent ona göre gelişebılir. Bizim Ankara'mızın nazım planı yok, alınmış kararlan da yok! Şımdi bu nedenle, geziden döner dönmez Belediyemızde veni bir uztnanlar grubu oluşturduk, çok değerli uzman arkadaşları kazandık, hatta ODTÜ'de son kıyım hareketinde kıvıma utranus dort bes tana tır. Oysa ben, Ankara metrosunu yapmayı duşündügüm vakit ilk on kilometresmı Ruslaria beraber yapacaksak, 11. küometreyi artık ben yalnız yapmalıyım ve Ankara'mn altına Ankara Beledıyesi girmelidır, çünkü Türkiye'de bir metro yapacak bütün koşullar vardır, bütün koşullar hazırdır. Ancak çok hassas elektronik araçlar ve bir de yer altında o yen delecek, zemini açmadan köstebek makinalara gereksinme vardır bu konuda anlaşmamızı çok iyi yaptık. Ben önerimi getirdütı, Moskova Belediye Başkanı, bunu hükümete sunmamı, hükümetım bu koşullara evet derse, derhal süratle Moskova Belediyesinın Türkiye'ye gelip ilk hazırlık çalışmalarına başlayacağını söyledi.» «Ne oldu sonra?> «Fakat iki aydır sayın başbakan la görüşme olanağı bulamıyoruz. Yakında Kosıgin gelecek ben bu yazıyı yazarken uçağı Moskova'dan hareket etmiş idi Kosigın de sorunu biliyor, hiç değilse beni kabul etseydi Demirel, bu sorunu göriişseydik ve Kosigın buradayken hiç değilse en azından bır metne bağlasaydık. Fakat maalesef ülkemizde 6 mılyarlık bır metro yatınmından çok daha başka işler de var anlaşılan... Buna bır dakıka vakit ayrılamıyor!. Başka ;ey de sordum... «Bırçok parklar düzenledik, parkları sokakların arasına ındirıyoruz ve hatta sporu da. Parkların yanlarına basket potaları, voleybol ağları koyuyoruz, çocuk ları buralara çekmek istiyoruz.» Anlattı Başkan .. İki bin yılında Ankara'nın nüfusunun üçbuçuk milyon olacagını, Atatürk Orman Çiftlığınin bıle yakın bır gelecekte Hıpodromla bırhlrte bır yeşil alan olarak ortada kalacağını, şımdi bunların planlamasının yapılmakta olduğunu, gelecek iki milyon lnsanın nerelere yerleşeceğıni, nasıl yerleşeceğinı, kuşkularını, bu yöndeki çalışmalarını... Yeşil deyince aklıma düşüverdi: «Kent içmde çok ağaç kesiyorsunuz, bana mı öyle geliyor, bır ağaca karşı kaç ağaç dıkıyorsunuz?» «Şimdi söyleyeyim, örneğin Kızılay'da Güven Parkı çevresinde yaşlanmış, kurumaya yüz tutan kavakl^n kestik, kavağın da ömrü var... Hemen «enilerinı dıktik. Kentimızdeki alan çalışmalannda da ağaç kestik ıçimız sızlayarak, ama hemen belırteyim her kesılen ağaca .<arşı bana güven duyun, en azından S00 ağaç diktk... Ankara öyle sanıldığı kadar veşilsiz bir kent değildir, ne var ki bu yeşili kullanmak olanagını bılmemisız, yeşil adil dağıtılmış değil... Bır Örnek vereyim: Çankaya semtinde kısı başına düşen yeşil yat Türkiye'nin sanayi merkezi Marmara bölgesinden, Ege bölgesine kayıyor İZ.'HİH Ülkemizin en önemli sanayi merkezi olan Marmara bölgesının ya\aş yavaş bu özelliğini Ege'ye terkettigj, yatırımlann büyük çoğunluğunun bu bölgeye kaydığı bildirilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı tarafından hazırlanan bir rapora göre. 1B73 yılında toplam yatınmlann yüzde 41*1 Marmara bölgesınde yapılırken, bu oran 1974 yılında yüzde 23'e düşmüştür. 1973 yılında toplam yatırımlann ar.cak yüzde dokuzundan Ege pav alabilirken bu rakam 1974de yuz de 33'e çıkmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı*ı raporunda 1975 vatınmlannm oranlan Konusunda bir rafcam venlmemesine ragmen, toplsm yatınm içmde Ege yine en vüksek payı almaktadır. (a a) İLAN Istanbul Asliye 12. Hukuk Hakimliğinden 975 674 Davacı Sedat tsmet Kanburoğlu vekili Av. Yaşar Turan tarafından Tuncay Kanburoğlu aleyhine ikame olunan boşanma davasında: Davalı Tuncay Kanburoğlu adına çıkanlan Küçukyalı Cumhunyet. caddesi No: 64 Ay Apt. Daire. 13 adresine tebligat, bilâ tebliğ iade edilmiş ve davalının yapılan zabıta tahkikatı sırasında da davalının adresi temin edilemedığınden ilanen tebligat ıcrasına karar verılmıştır. Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 16.2.1976 gunü saat 10'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinızı bır vekil ile temsil ettirmenız. aksi takdirde gıyap kararı çıkarılacagı davetıye yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ Olunuı. (Basın: 10322) 31 Golf Kulübii büyük park oluyor Önümüzdeki günlerde Golf Ku lübunü büyük bır park olarak sunacağız başkent halkına. Tüm proje ve hazırlıklarunız tamam. Batıda 300.000'lik büyük bir kent. Bu uydu bır kent değil, bir geliş me alanıdır. Kavşak çalışmalarımız devam etmektedir, yüze varacaktır, şimdi otuz civanndayız. Gecekondulardaki ulaşım aglarınm süratle açılmasına devam edi yoruz. Özellıkle başkentte senin de üzerinde ısrarla durduğun gi bı su sorunu çalışmalan tahminlerimizin Üzerinde iyi sonuçlar alarak vürümekte, zannediyo rum kl. önümüzdeki yü hic klm Diş Tabibi ORHAN TÜZÜN Samatya Cad. No. 400 • Saat: 13.30 18.30 Telefon: 21 75 82
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle