13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUtfHÜKİYET 2 Gcak 1 Î 7 5 TEN Şülcrah KETENCt Sultanhamam yörtsindekl yangında maUarmı kurtarmay» fn''T«nİBr (Fotoğraf: Erdoğan Kültür Sarayı, Marmara getnlsi ve ard arda gelen Aksaray geçidi çarşısı, banlar yangmlannda, yangınlara karsı koruyucu sistemlerin olmamasından başlanarak, geç ve yanhş müdahaleden, bilgisiz söndürme çalısmaBİRÇOK OLKEDE PİRLERİN lanndan, itfaiyenin yetersiz kaldığından örnekler verilmiş, kaYANGIN HARiTALARI VAROIR. mu görevlileri, ise birbirlerini suçlamışlardır. Sonuç. milyonlarBiZiMSE HENÜZ BİR YANGIN la değil, milyarlarla ölçülen değerler kaybıdır... 4 yıl önce yaYÖNETMEUĞiMiZ BiLE YOK. 0Ynanlarm yerleri henüz doldurulaSA YERLEJME VE YAPI i l i madığına göre, bu kayıplar daha da önemli bir anlam taşımaktailGiLi KONULARIN YANI SIRA dır... Hanlar ve geçit yangınlan lsİTFAİYENİN JEHRiN YAPISI İLE ter elektrik kontağı, ister vergl ORANÎILI ARAÇ VE BiLGi YÖkaçırmak isteyen tüccarlann sabotajlanndan çıkmış olsun ve bu NÜNDEN DONATILMASINA KAyangınların büyümesinde kaçak karpit ya da bütangazı tüpleriDAR YAPILACAK ÇOK JEY VAR. nln çok önemli rol oynadığı öne sürülsün, her zaman herhangl bir nedenle yangın çıkması sös konusu olduğuna göre, çıkan her büyük yapıdaki yangının zararı bilgl «shlbi olması. Modern yapı böylesine büyük mü olacaktır? daha çizilirken yangına karşı naBu konuda görüşüne başvurdu sü korunacajının düşünülmesi ğumuz yangın uzmam Doç. Dr. gerekir. Bina, yangına karşı her Şevket Sunar İstanbul'da son türlü korunması düsünülmüş oyıllarda dört büyük yapıda gö larak bitirümelidir. Yangın çıkrülen yangınların, yangına kar tıktan sonra ve bilgili söndürme çı ne kadar tedbirsiz ve bilgisiz çalışmalan gerekir. Delik mi aolduğumuz gerçegini ortaya ser çılacak?... Her türlü karar doğdiğini belirterek, karşı İcarşıya ru verilmelidir. Tabii bütün bunbulunduğumuz sorunu çöyle ö lar yangın olayını, büyük şehirler olgusu içinde ciddi olarak ele setliyor: «Acı olaylar biîim henüz bü almakla olacak işlerdir.» yük şehlr olgusunu kavrayamadıİtfaiye yanlış kararlar almıs, ğımız gerçefini ortaya koyuyor. başarısız görev mi yapmıştır? Bugün biz yangm bilgisine sahi«Hortum alma olanağı bile çok biz. Ama bu bügiyi topluma çok kısıtlı olan bir iUaiyeden modern as aktarabiliyoruz. Ayrıca önem bir yapıdaki yangm söndürme işli olan, karar verecek Jdşilerin leminde başanlı olmasını bekle ÇOK KATLI YAPILAR YANGINA KARŞI YAPININ, ÎÇİNDE DE ÖNLEMLER ALMAYI GEREKTÎRİYOR nm derdini taşıyoruz. Tarihl s şap yalılan, Boğaziçini koruj lım diyor, bu binalann cara rından soba borusu çıkanlma nı engelleyemiyoruz. Yeni ve b yük yatınmlara yöneüyoruz, \ pılan her yapınm kuHandıgım her yeni enerjinin yangm ola: lıgını artırdıgını ve buna kaı yeni tedbirler almamız gere tiğinl düşünemiyoruz. Dünyaı yangınla ilgili saptanmış büiı sel gerçekler var. îskân alanı yi de 520 arasmda olursa yangı dan zarar yüzde 16, iskân ala yüzde 4050'ye çıkmca yangındi zarar yüzde 82 olmaktadır. Ay yogunluktaki iki merkezden tic ret bölçesi, iskân bölefsindf yangında çok daha fazla zar; görmektedir. Bizde herhalde, D yere bir yapı yapılırken, bu t limsel gerçekler içinde yerleşm nin planlsnması bugüne kadE düşünülmüş degildir. Bölselerı yangma hassasiyeti daha sapta: mamıştır. Birçok ülkede ise ş hirlerin yangın haritalan vardı Bizim henüz bir yangın yöne melifimiz bile yok. Kısacası y: pılacak yeni yapmm yerinin sı çilmesinden, yapınm yansına ka şı korunmalı olarak yapılmasını itfaiyenin şehrin yapısı il« oraı tılı, gerek araç. gerekse bilgi vi nünden donatılmasma kadar yı pılacak pek çok sey vardır. As önemlisi yangını bir gerçek. ör lenebilir bir gerçek olarak kabı etmek ve önlenmesi olanaksız bi felâket gibi düşünmemek gen Mr.» SuHanhamam'daki yangın da 3 bine yakın işyeri kfll (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) mek ne derece doğru olur. 1722" de Paris'te ilk itfaiye kurulurken 1719'da tulumbacılar teşkilâtını kurmuşuz. Fakat sonra modeın şehirleşme gereklerini itfaiyemize uyduramamısız. Büyük şehirlerde itfaiyenin farklı bir çalışma düzeni ve koşullan olması ge rektiğini bilememişiz. Bugun Japon itfaiyesinde helikopter hastanesi bile vardır. Bizim itfaiyeci lerin ise, yanmayan elbiseleri yok. Üstelik modern bir binadaki yangınla ilgili yeterll bilgi sahibi degiller. Smırlarımızdar. çık tıktan sonra, itfaiye teşkilâtlarını inceledigirnizde okullarını da birlikte görüyoruz. Bu okullarda modern yapüann yangına karşı nasıl korunacagınm yönetmeliği döndürme için üst katlara yetinin hazırlanmasından, istatistikle şemez. O halde binanm kendi re kadar her türlü çalışmalar ya içinde yangına karşı çözüm gepılıyor.» tirmek gerekiyor. Katlar arasınîtfaiye büyük yapıları korumak da yangın geçirmeyen bölmeler, oralarda bulunan insanlar için, için nasıl donatılmalıdır? «İtfaiyeyi en iyi şekilde donat yangm sönene kadar sığmak olasak bile yangını söndürmede ba bilir. Kısacası büyük yapılar ya şanlı olamayız. Çünkü bir su, pılırken yangına karşı korunmabir de itfaiyenin yangına yetişme sıyla birlikte düşünülecektir. Bir sini engelleyen bir trafik soru kişi bina statiğini çok iyi bilebinu vardır. Amerikada çıkan 30 lir. Ya da çok iyi mimar olabibin yangından 24 bininin itfaiye lir. Ama, yapıyı yaparken yangıgelmeden binadaki olanaklarla na karşı korumayı da bilmek ve söndürüldügünü istatistikler gös çözümler getirmek zorundadır.» termektedir. Ömegin bizde de, Bundan sonra ne yapılacak? Ya son yıllarda bol bol yapılan çok da ne yapılmalıdır? katlı blnalar var. Bunlarda itfai«Büyük şehirden, metropolitenye merdiveni, ne kurtarma ne de den söz edlyor, şehir olamamaolmuştu. GÜNÜıN KlTAPLARI SANAT YıliT DERGİSİ sanatçısı Sanat Oergisi okurlannın oylonyla «Yıhn Anketimlz fomıdandı BEDRİ RAHMİ EYUB06LU SOSYAÜSTPARTİ 1975 . İYAT1 : 10. TU Sosyalist Parti Programı TAZIŞMA : S.P.6ENEL MERKEZÎ GAZI M.E.PAŞA BCL.Noı 112/18 Maltepe ANKAEA İSTEME t S.P.İSTANBDL MERKEZİ Alayköşkü Cad.Sıdaka B*tu B*n No: 12 Oda:3O3 CAĞALOĞLDIST. TÜHKIYE DAĞITIM : GE ÛA CAĞALOĞLU İST. Birikİm OCAK 1976 • • • • • • 1. cilt ve cilt kapaklan gönderilır. Aylık Sosyalist Kültür Dergisi 3'ÜNCÜ SAYı (OCAK) ÇIKTI: İÇİNDEKÎLER örgütlenmenin önemini kavrayalım • Sanat* genel bakış • Dünya şartları degişiyor # Iraniı devrimciler «Halkın Sesi»ni eleştinyor 0 ... Ve aldı sözü devrimcı nalk ozanları • Kadınlanmızdan Safiye • Devrimci düşüncenin doguşu, gelı^mesi ve Marksizm • Devrimci müzik üzerine Ruhi Su ile bir konuşma • Olaylar, görüşler, haberler • Soruşturma # Ölenler sevdikleri için öldüler • Direniş postası.. ABONE ÜCRETÎ: YILLIK 50, ALTI AYLIK 30 LtRADIR. Yazifms ve Havale Adresi: All Er»lp, P.K. 574 Aksaray.IST. Tfirklye'de kaplUlizm *7 Mayıs ÇKP ve «Aydınlık» Ideolojisinin eleştlrisl ÇKP yanlısı jrupların anallzi Orgüt anatomlsi II. Edebiyat incelemelerl Şiirler Ayın olaylan üterlne yorumlar.. hazırltnrru|tır. ödemell Sosyalist Parti Programı Sonatçısı» seçilen BEDRİ RAHMİ EYUBOöUJtö AZIZ NESlN'den mektup vor. Bedri Rohmi'den sonra en çok oyu olon yılın, otekı büşanlı sonatçılon: YILMAZ GÛNEY, AZİZ NESIN, YAŞAR KEMAİ, GENCO Oivon Edebiyotı Müzesi'nin tarihçesi ve Drvanj şiirinden günümüzde kalanlar (Örneklerle) HENRI BERGSON ölümünün 35. yılmdo tonınmtş Fransa dü$ünürü üstüne Suut Kemol Yetkin'in incelemesi. PJC. 538 Sirkeci ISTANBUL 8öı ttbotaj davan Atatürkçu düjüncenln ve eylemin sesı Prof. Dr. HAYRI Sanığın Yasar YILMA2 8abota] dsvası belfelerl Dajtıtım ve ödemell isteme adresi: Güney FUm YayınUn. Saicu Atsct Csddesl 2/1 • Beyoflo v HALKEVLERI (Yeni yıl sayısıyla özlediginiz dergi) Sevket Süreyya AYDESİlR, Prof. Fehmi YAVTTZ. Rauf İNAN, Kadri KAPIiAN, Şinası ÖZDENOĞLU, Muaaficr HACIHASANOĞLU, Sunullah AR1SOY, Muzaffer ÜVGUNER, Saml N. ÖZERDÎM, Hıfzı TOPÜZ ve Turgut ERDEM'in yazı ve jıirleriyle YILBAŞINDA ÇIKIYOR. Flyatı: 5 Lira Bayilerden sorunuz. Olcuyunuz ve okutunuz KIYMETLİ EVRAK HUKUK U adlı eserinin ilâveli ikincl baskısı çıktı. Kapsadıgı konular: Bono, poliçe, çek, makbuz senedl, varant, taşıma senedı, hisse senetlen, ilmuhaberler tafıvil senetleri, intifa senetleri, intifa hlsse senetlert, kurucu senetleri, lpotekl) borç senedf, lrat senedi, kıymeüi evrakın rehnı hapis ve haciz usulleri, kambiyo senetlerine müsvenit haciz, lflâs ve rehnln paraya çevrilmesi yollan İle takip usulleri, taymetli evrak ile ilgili diğer MK., BK. ve IİK. hükümler, ciro defller. Fiyatı: Ciltli, 940 sayfa, 250. TL. tsteme adrest: ACAR, PİC. 127, Suadiye, îstanbul. GERÇEK • > YAY1NEV1 © p.k 855 îstanbul dihsındc sunar 'PROF.MVAZIBEKKES fUrkiye Schöffer'in «Büyük Prizma»sırSonatla bütünleşecek bir sibernetik kente doQrv... 2. Cilt [Genifletilmif 2.baskı/30 liral Hoftanm Yozisı'nı llhan Berk yazdı «TERÖRDOR ŞI1R» 165. sayısı çıktt 36 sayfa 300 k u r u ? , ANADOLU YAYINLARI u tj u ca CJ CD ca cs o ca CJ ta ca Ci ts a ch ii tb cL3 db di Sunar: ali püsküllüoglu GEWİŞLETİLMİŞ YENİ BASIM V. I. LENİN HayatıFiloıofik, Ekonomık Politik Düşüncesi ve Dava Dosyası Çarpana 15 Lira REMZI KİTABEVİ Imit Kaf tancıoğl MAY YAYINLARI YAŞAMIMDAN ACI DİLİMLEK Harun Karadeniz 2 CİLT BlRDEN ÇIKTI GENEL DAĞITIM: CEMMAY DAClllM; Babıâli Cad. 19 Cağaltğio • İSTANBUI ANKARA: AYDIN KiTABEVi • ECE BÖLGESi: DATİC FABRİKA F. Gladkov KANLIDERENIN KURTLARI Dursun Akçam tBöyle bir işe girişmek ve bunu sonuna kadar götürmek için Lenin'in amaca yönelik muazzam gerüimi gerekliydi. Lenin yaym kirişini, yorulmak bilmeksizin, en son noktcsma kadar geriyor ve aynı zamanda da, eğilecek mi, kopacak mı dive varmağı ile usul usul yokluyordu. Bu yay bu kadar gerilmeye dayanamaz, kınhr diye bağırtyorlardı dört bir yandan. Kmlmayacak diye cevaphyordu usta okçu. Yayımız kırılmayan bu proleter maddeden yapılmıştır. Partinin kirişine gelince. onu alabüdiğine germek gerek, çünkü ağır oku çok uzaklara fırlatmak zorundayız». Türkçesl: Orhon Suda 80 TL. pazım nikmet takvimi TAKVİM:'" " 35 X 50,6 sayfa resimli 25 tl. POSTER: 35X50,20çeşıt 10 tl. topluisteklerde 06 25 indirim türkiş blokları 864 ankara tel:163194 * : .ANKARA: ukısaldagrtım ISTANBUL: tandagıtim 1 1 \ TÜRK veBATI MÜZİĞİ >IILLİ EG1T1M »t BATEŞ Yayın«vlerinde [ bilim ve sosyalizm yayınları GECEKONDUMDAN ŞİİRLER Hasan Izzettin Dinamo VUR AGAN1N BAŞ1NA STALİN (J. T. Murphy) ytni çıktı KARL MARX VE DOKTRİNİ (Lenin) TSANKOVLN KANM FAŞİ7.Mİ (N. HristoJOV) VİETNAM HALK SAVAŞIMN ZAFKRİ (Giap) ÇAĞDAŞIMIZ KARL MAR\ (O. Cofniol) KOMÜNİST MANİFKSTO DAVASI (BeİReler) DF.VLET VE İ H T İ L A L DAVASI (Belgcler) GÖLGELER ORDl'SU (Joscph Kesscl) PROLETARYA DEVRİMİ VE DÖNF.K KAtTSKY (Lenin) YAŞASIN HALK SAVAŞIXI\ ZAFERİ (Lin Piao) ... DİYALEKTİK VE TARİIIİ SIATERYALİZ.M (Stalin) .. .. PEKİN MOSKOVA ÇATIŞMASI (Belgeltr) ... . . . . . . DÜN KÖI.EYDİK BLT.ÜN HALKIZ (Horvath) MAR.\ VE BİLİM (J. D. Bcrnal) BİLİM VE SOSYALİZM YAYINLARI Ataç Sokak, No 36 2, Yenişehır Ankara 25.00 15.00 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 17.50 1500 10 00 5 00 10 00 12.50 7.50 Aşık Ihsani TAŞI TOPRAĞI ALTUN Burhan Arpad ÖNEMLİ DUYURU Bundan böyle MAY *e CEM Yayınlanna a» kifaplar yalm; CEMMAY Dağıtım Jırketı taratından dağıtıtacaklır. Kitapçıların isfeklerini asağıdaki adrese bildirmeleri rica olunur. GENEl DAĞITIM: CEMMAY. Babıâli Cad 19 Cağaloğlu ISTANBUL ANKARA: AYDIN KiTABEVi • £Gt BOLGESi: DATİC ZİYA UYGUR Tarih Boyunca G DEVRİMLERİHTİLÂLLER VE îstanbulİzmir dağıtun:GEDA P. l, 1 sirket! SİYONİZM Fiatı:40..TL. P.K.311.SİRKfCİ TEL 2IS9I1 İH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle