12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SBGZ CUMHURim 18 Ocak 197« Poznan Güreş Takımı öü antrenörü: "Türk sporcusu kondisyon yönünden ancak oyun bilmiyor, Altuğ ÎSTANBULLUOĞLU Demirspor'un çağnhsı olarak ftzel karşüaşmalar yapmak içın yurdumuza gelen Polonya'nm Poznan Serbest Gureş Taknnının antrenoru Jan Frankevicz, Turk güreşçıleri hakkında «Kondisyon ları iyi, ancak oyun bilmiyorlar» demiştir. «BOL YABANCI TEMAS GEREK» Polonya'daki üç aylık dinlenme devresınden yararlanarak yurdumuza gelen Poznan takımı, gerek karşüaşmalar sırasmda, ge rekse dışardaki davranışlan ile dısiplınin en güzel ömeğinl verirken, antrenörleri Jan Frankevicz, Demirspor ve Tekel takımlan hakkındaki görüslerini şoyle açıklamıştır: «tyl güreşçiler var. Özellikle ağırda Mehmet Güçlü ve 52 kıloda Kâmil özdağ.. Genel olarak fizik kondis yonları iyi. Ancak oyun bilmıyorlar. Bol yabancı temas yap malan gerekir.» «DtVLEMVIE DEVRESİNE RASTLADI» Takımınm farklı yenügıler al. masını, güreşçüerın formda olmamasma ve dinlenme devresın de olmasına bağlayan Jan Frankevıcz, «Bızde aralık şubat ay ları arasmda gureşle ügili çalışmalar durur. Bu nedenle çp. cuklar formda değülerdir» denuştır. Poznan takımı çalıştmcısı Frankencz, Minsk'tekı yapılan Dünya Şampıyonasında, Alı Rıza Alan*ı ıkıncı turda yenen Po lonyalı güresçiyi kendisınin yetistırdığını soylemıştir. «MONTREALT)E İLK İO'A GİRERİZ» Poznan takınunda 1976 Montreal Ohmpıyadına gıdecek güreşçınin bulunmadığını, yalnızca agır sıklet gureşçısı Pavet'm Genç Mıllî Takınunda yer alabıleceğinı öne süren Frankevıcz, millî takımlarının, Montreal'de ilk on arasında bir derece alabileceğıni iddia etnuştır. F. BAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ: "EN BÜYÜK SORUNUMUZ KALITESIZ MALZEME VE ANTRENMAN SAHALARIDIR» Ligin ilk yarısı için ne dediler ? Abdullah Gegiç'e gore, demode futbol oynuyoruz Fenerbahçe çalısttncısı iıliyor. Abdollah Gegiç, Nia, Aktons ve Türkiye Liginin ilk yansını Trabzonspor'un oniınde bir puan farkla lıder bıtıren Fenerbahçe'nın Teknık Dırektorü Abdullah Gegıç'e bazı sorular yonelttık. Gegıç, Cumhurıyet'ın sorularını şoyle yanıtladı: Takımınızın ilk vandakl durumuna nasü değerlendiriyorsunuz? Takımımızın oyununu yenileme, modemıze etme, aktüellestirme gıbi çalışmalarımız vardı. Bunlan gerçekleştirmeye çalıştık. Kondisyon ve dısipline çok önem verdik, mücadele ettık. LİC başında amaçladığnuz yere ulasabildiniz mi? Lıg başında hedefimiz 11 Cankurtmnn ile bir maçı Beşiktaş'Ja ilgili toplantılarm ilkinde takımın "bir ağabeye,, değil morale ihtiyacı olduğu savunuldu Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, futbol takımımn durumuna ilişkın ıvedı onlemler almak amacı ile duzenledığı toplantüann ılkı eskı futbolcularla yapılmış ve ortaya ilgınç görusler atüıiuştır. Beşıktaşlı eski futbolculann bu sezon yanlış transferler yapıldığı goruşunde bırleşmelerme karşm, takımm başına bır «agabey» getırılmesi pek ılgı toplamamıştır. Yonetim Kurulu"nun bugunku koşullar altında ıstıfa etmesınin de dofru olmayacağı belırtılen toplantıda teknık konulara ılişkın antrenor Gündüz Tekın Onay'a da sorular yoneltilmıştır. Onay ozetle şoyle konusmuştur: «Beşiktaş'ın hasta olduğunu kabul edıyoruz. Hastalığı meydana getıren ana faktorler üzerınde çozum yolu aranmaktadır. Büyuk formanm ıçmdekı kuçük futbolculann dayanışması, ınancı, hırsı, sorumluluğu, saygısızlığı, puçsüzlugu vardı. Göreve başladıktan sonra bunlan gidermeye çalıştık ve başardık. Bazı prensıpler getırdık ve futbolculara kabul ettırdık. Ceza ile ödullendırme, adalet V6 rekabet ilkelerını koyduk. Yapıyı oluşturacak uyumu sağlamaya çalıştık. Şımdı amacımız 21 gunluk kamp süresı sonunda ıkıncı yanya psıkolojık baskıdan kurtulmuş bır takımla çıkmaktır.» Gündüz Tekın Onay'ın üstünde görev alacak bır «ağabey»m getırümesi görüşü toplantıda zayıf kalırken bu konuda soz alan eskı futbolcu ve teknık yonetıcüerden Becep Adanır şoyle demiştir: «Gundüz Tekın Onay bu isın ilmını yapmış sayılı kısilerden birıdır ve bır ağabeye gerek yoktur. Saym Başkanımız Mehmet Ustünkaya ise iyi niyetli olmasına rağmen soz sahibi değıldır. Tum ye^kılerı Cengız Kap'a kaptırmış durumdadır. Transfer'i yapan, takımı kurmaya kaikışan Sayın Kap bır ara Genel Kaptan Samı Albayrak'ın da ıstifa etmesme neden olac&ktı. îdare Heyetmdeld bu kanşıklık gıderek teknık yonetım ve futbolculan da etkılemıştır. Gerçek sorun buradadır.» Bu konuşmaların yanısıra takımın orta sahasında gorev alacak ve oyunu surükleyebılecek bır futbolcunun eksıklı^nden soz açılmış ve Sanlı'nm tekrar futbola başlaması istenmıştır. Bunun üzerıne Sanlı goruşlerıni şoyle açıklamıştır: «Beşiktaş'a aranan ağabey. antrenoru, yardımcısı ve kaptanıdır. Zekenya bırden bıre kaptan olduğu ıçm ahşma devresi geçırmektedır. Kume duşme sozur.u komık karşılıyorum. Benu ı teıcrar futbola başlamam ıse soz konusu olamaz.» Neymiş Efendim? HALKA AÇIK OLMAK, YA DA OLDURMAK... Abdülkadir YÜCELMAN Istanbul Belediyesl ile kulüpler arasında başlayan anlaşmazlık sonuç vermeden surüp gidıyor. Karşılıklı lsteklerin bugünkü ortamda ne biçimde bir sonuç bulacagı da kesınlıkle beUİ degü. Istanbul Beledıyesl*nin kulüpleri hedef alan görüşü şu biçimde: «Blz spor tesıslerinin halka açık olmasını lstiyoruz. Birkaç yüz kişi için Istanbul'un en güzel yerini göa göre göre veremeyiz.» Kulüplenn içinde 111E hedef olan TED KulübU*nün görüsü ise soyle: «Biz bu kulüpte 1943 yılından beri spor yapıyoruz. Burası bize verildiğinde bir tarla ldi. Bu hale gelişinde bir çok Uşinin emeğl var. Cstelik biz birkaç yü» kişi için degü, gençliğe spor yapüran bır kulUbüz ve de Aslında Belediye İle temel llkede bir, ancak uygulamv da değisıkliğe ugramış nedense.. Şımdi konuyu gerçekçi ve tarafsız bir görüşle ortaya getirelim. TED kulübü halka açık bir tesis midlr? Buna nemen yanıt vermeden önce TED'in dunımunu inceleyellm. TED, bugün tenıs ve eskrlm miıit tjı)r!TniftnmTyı çıkaran ve bu iki spor dalmda bir şeyler yapmaya çalışan kulüplenn başında gelir. Ancak, «bu Dd spor dalı ile uğrasan kulüpte, kaç kişi spor yapar?» sorusuna ise söyle bir yanıt bulabüiriz: Türkiye'de zaten gerek eskrim ile, gerekse tenis ile kaç kişi uğraşmaktadır. Acaba tesis bulamamaktan dolayı mi, yoksa bu iki sporu da spordan saymamaktan mı orasını bilemlyoruz. Işte bu nedenle az kişintn flgilendiği bu İM spor da sosyetık sporlar arasmdadır. Bu bakımdan da kulübün sosyetik bir damga yiyişindeki nedenlerin başında bu gelir. Belediye hareket noktası olan halka açık tesis fconusunda haklıdır. Bugüne dek çeşitli yönetim kurullanrun işbaşma geldiği TED yalnız üyelerme spor yapma olanagı tannruş, aynca kendl Uyelerinin, akşamlan bir araya gelerek sohbet etmelertnin dışmda bir taaliyet gösterememis, spordan çok bir sosyal kulüp görünümü almıştır. Yalnız TED'in durumunu noktalamadan Once sunu da belirtelim ki, zaman zaman açılan tenis ya da eskrim okullan ile bir şeyler yapabilme çabasınm olumsus oluşunda, tek başına kulübü suçlamak haksızlık olur. Şimdi konuyu bugünkü düzeye getirelim: Belediye"nln gerekçesi TED'in halka açık olmaması. O halde TED'in halka açık bir tesis olması için gereğini yapmak ilk düşünülen çözüm yolu. Olmayacağına inanılıyorsa, Belediye'nm bu tesisi kendi bünyesl İçinde lşletip halka açık bir tesis biçimine geürmesi. Bu biraz güç, ama Belediye"nto istedığine de baska yollarla varmak olanaksız. Bu durumda akla su geliyon Bugün Belediye TED'in elinden bu tesisi alarak yerine aylarca önce hazırlattığı yer altı çarşısı plamnı uygularsa, nerede kalır Belediye'nin halka hizmet ilkesı?. 1580 sayılı Belediyeler Kanunu'nun I51ncl maddesinin 33. bölümünde şunlar yazan «Halk için kütüphane ve okuma salonlan açmak, Belediye bahçelerl, fidanlıklan, çocufc bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak, Belediye korulan yetıştirmek, bunlan korumak ve lşletmek.» Ayni maddenin 541^011 bölumüne de blr göz atalımt •Gençler içın mahallin ihtiyacı Ue mütenasip stadyumlar tesis etmek ve işletmek.» Belediye Kanummun 16. maddesinde ise bu görevlertn geliri 500.000 lirayı aşan belediyeler İçin zorunlu olduğu kayıtlıdır. Bu kanunun tarihi hakkında kesln bir bilgtmiz yok, ama yıllar önce yapıldığı ve meclislerden çıkögı ortadadır. Bugünkü sokaklartan çöplerl toplamak dahl bir Belediye için btiyük bir sorun olarak ortada dururken bu kuruluştan çocuk bahçesi, spor sahasj, fidanlık, kütüphane ve buna benzer yerleri açmayı beklemek insafsızlık olur. Ama akla gelecek şudur ki, Belediyeler bu tip yerleri işletmeye vererek elde edeceği gelırlerle yukanda sözünü etüğimiz çöp sorununu çözmeyi planlaşönnış olabilir. Bu da dogrudur, yalnız Belediye'nin bir işi çözümlemek için bir başka işi yıkmak Uk işi olmamalıdır. Bir de şu var ki, bugün Belediye'nin bugüne dek kontrolsuzluk nedeniyle bedefinden sapan bir kulübü tek başına suçlayarak sokak ortasına bırakmasının ve de halka açık vaadi ile kapısına Wlit vurulacak bir kulübün yeri bir süre sonra birkaç politikacmın elinde çarçur edüirse hiç kimsenin omuzlan bu ağırlıgı çekemiyecektir. Denîz SOM derlik ve kupada söz sahibi oi antrenmanlan uygulayacagız. ömaktı, bunu başardık. zel ve grup çahşmalanna önem Saptadığınız eksiklikler ne verecegız, daha fazla araç, gereç Ierdir? ve antrenörle ç&lısacağız. Daha Eksikligımız Tıirk futbolu araştıncı olacağız. Rakıplerımızı nun eksığıdır. Demode futbol oy etud edlp haftalık programlarınuyoruz. Tempolu. bol gollü bir mızı hazırlayacağız. Önemli maçfutbol oynamıyoruz. Fakat bu larda rakibimizin son maçlannı eksıkliklen gıdermek içın çare fılme alacagız. arıyor ve en ıyı şekilde çausıyo Futbol Federasyona EğlUm ruz. Dairesi Ue olan UlskUeriniz han Bu eksikliklerln Kİderilmest Ei düzevdedir? Icin ne gibi ötılemler düsünüyor Zaman zaman özel ya da res snnuz? ml Rorüşmeler yapıyoruî. Kanım Her şeyden önce klâsik ça ca bu temaslar daha sık olmalılışmadan vazgeçeceğız, modem dır. Özellikle her sezon öncesi Ben Olsaydım.. €€ ÎBRAHiM HOROZ TÜRKİYENtN EN ESKİ YELKENCİSİ) YAYILMA İÇIN ZORLAMA YAPMAZDIM...,, 3. TÜRKİYE LİGİ'IMDE GÜNÜN MAÇI, İZMİR'DE IZMIRSPOR İLE İST. SPOR ARASINDA OYNANIYOR Üçüncü Türkiye ligi'ne bugün çeşıtlı yerlerde yapüacak 16 karşılaşma ile devam eâltecektır. Haftanm en önemli karşüaşması Izmır'de, Turkıye profesyonel liglennin yenilgi almayan tek takımı îstanbulspor ile Iîmirspor arasında olacaktır. Öte yandan Erzıncanspor ile Kastamonuspor, kotu hava koşul ları yuziınden yolda kaldıklannı bıldıren bırer telgrafla durumlarını Futbol Pederasyonuna bıldırmışler ve maçlarımn ertelenmesını ısternıslerdır. GÜNÜN PROGRAMI Şeref Stadı: 14.00 Adalet Edirr» Vefa Stadı: 10.00 Galata Anadolu 12.00 Süleymaniye Tekirdağ 14.00 Karagümrük Erzurum Alsancak Stadı: 12 00 Karşıyaka Yeşilova 14.00 Izmırspor lstanbulsoor Eskişehir'de: 13.45 Uşak Lüleburgaz Ankaraeücü Stadı: 13.45 Petrolofıs Amasya ÖTEKt KENTLERDE: 14 00 Çanakkale Ödemış 14 00 Isparta Kasımpaşa 14.00 Krrklareli Düzce 13 30 Tarsus Id. Y. Dıyarbakır 13.45 Ereğli Ceyhan 13 45 Nevşehir Kastamonu 13.30 Urfa Erzincan 13.30 Tokat Sebat Gençlık 2. TtRKlYE BASKETBOL LtGt Istanbnl Anadolu Sitesi: 16.00 Kurtulus Ank. Gücü 17.30 Dz. Harp Okulu Tofas tzmlr Atatürk S. Salonu: 16.30 Altınordu Yenışehir 18.00 Altay Zıraat Fak. BEN YELKEN FEDERASYONU BAŞKANI OLSAYDIM.. Her spurun bünyesı vardır. Yelken de zarıf ve bılgı ia; teyen bır spordur. Düşunmek gerekir: Yelken sporu memlekete yayılmalı mıdır, yayılmamalı mıdır? Yayılma yapılması ıçin zorlanmamalıdır. Haline bırakılmalıdır. Bugun soylendıği gıbi bir yelken sporu yapılıyorsa, Beden Terbıyesinın butun bütçesi yetmez. Yelken, ışte böyle zengm bir spordur. Onun ıçın yalnız teşvikle yetınılmelıdır, zorlanmamalıdır. Zorlanırsa, fıyasko verır. ^.Çunkü memleketın ekonomık bünyesı buna uygun değıldır. ve sonrası Eğitim Dairesi yetUlılen antrenorlerle bır toplanü yapmalıdır. FutbolcnlanniTin profesyonellik anlayısı nedir, bo konutUId düsünceleriniz? Ben Fenerbahçe'de ilk günden başlayarak profesyonellik anlayısını yerleştirmek ıçın bir savaş açtım. Ve son günüme kadar bu mucadeleme devam edecefcim. Bu mücadele sonsuzdur. Ancak bu mücadelede hocanın çalısması yetmez, bütün Türkiye'de kollektif bir cahşma lazımdır. DUedlğiniz eibl b|r çahsma ortamı bulabfliyor musunnz? En büvük sorunumuz kalitesiz malzeme ve kalitesiz antren man sahalandır. Baska probletnimiz yok. Tiirk futbolunun fenel değeriendirmesini yapar mısmıı? Futbolumuz hastadır. Hastalıgı bilıyoruz fakat tedavi ne yazık ki olmuyor. Futbolumuzun Rzlpnen diizeye relmesi için düşündüeünüz temel ilkeler nelerdir? Kanımca once yenı kusaklara tam anlamıyla önem verilmelidir. Türk futbolunu gençler kur tarabilır. Çünkü şu andakı kusagın kapasitesı meydandadır. Bu kusak ne modern futbolu oynayabüır ne de tam anlamıyla profesyonel olabılır. Ancak ufak tefek rotuşlar yapabılırız. Eğitim bakımından gençlere önem vermelıyız. Tesis açısından Turkıye' nın lüks tesıslere ihtiyacı yoktur. Küçük çalışma tesislerine ihtiyacımız var. Bunlan da Federasyon kulüplerden ıstemelidır. Bir çimli bir de çlmsiz antrenman sahası mutlaîc lâ'zımdır.' Batan Fenerbahçe sahasına, ustünden traktor geçemez. Akademiden çıkacak hocalara onem ve ümit verılmelidır. Bence bir aylık kursla futbol ÖKretüemez, bu bır akademik karıyer meselesidır. Futbol bilim isteyen bir branstır. Futbol fizyoloıı. anatomı. biyokimya, biyomekanik, psi kolojı, pedagoji gıbi bilimler ıster. Dünya Kupası eleme prubımd»H derecemiz ne olabilir? Maçlardan önce herkes kendini sanslı gorür. Malta'ya sorsanız onlar da iddialıdır. Bızım iddıamız içın planlı bir çalısma gerekmektedir. Bu ışı bır kışi başaramaz, bunun için de kollektıf bir çalışma lâzımdır. Slze Köre bu vılın ilk üç ve son iki takımları hancileri olabilir? îlk üç, Fenerbahçe, Trabzon spor ve Altav arasmda olacaktır. Son ikı takım ıse Ankaragücu ve Beşiktaş olmayacaktır. Bu ıki takımdan daha zayıf takunlar vardır. ÎZMiR AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favori: YeÜş, Plase: Line, Sürpriz. Alev. 2. KOŞU: Favori: Şiir, Plase: Korhan, Sürpriz: Espri. 3. KOŞU: Favori: Canol, Plase: Kamalı, Sürpriz: Kurdoğlu. 4. KOŞU: Favori: Mehmetçik, Plaseler: Baboşcan Karapanter, Surprız: Maml. 5. KOŞU: Favori: Aülgan, Plaseler: Kamido Sibara, Sürpriz: Ülker. 6. KOŞU: Favori: Ravello, Plase: Samanti, Sürpriz: Batuhan. 7. KOŞU: Favori: Mutlu, Plaseler: Cem Haydut, Sürpriz: Akar. Yüksel ERtÇ HAZIR OLMUŞKEN Başbakan Saym Demlrel, Istanbul*un spor tesislerl konusunda yapügı bir konuşmada, «100 binlik değü, 150 binlüc, hatta 200 binlik stad gerekhdir» demiş. Ama oldu olacak Saym Başbakan şu işi yaparken birkaç tane birden yapsa da bu iş de bir aralık çüaverse daha iyi olmaz mı?. Ne dersiniz? ALTILI GANYAN c.ı I G.3 03 ı t 3 M 1 3 G.4 I t G 1 s «u j 1 X 1 r 1 » • p i •> t (T x 5 J 1 X s T X • *"" 1 0 11 11 19 ıS >« i. s 7 Seyahate gıdelım de bır şeyler ögrenelım, dıyorlar. Oysa hiç bır şey ogrenilmiş değüdir. Bunlarla lüzumsuz seyahatler fuzulî masraflar oluyor. lngilizlerin bir sıstemi van cÇocuklara bır ipucu verın, onlar kendı kendılerını eğıtsınler.» Oysa biz zorluyoruz. Optimıstı memlekete iyi köru yaydık. Ama bundan sonra çocuklar kenarda kalıyorlar ve kalacaklardır da.. Onun ıçin kendi hallerıne bırakmak gerekir. Çunku bu çalışmaya Devletın bütçesi yetışmez. Bugün eldeki optımist, finn, pırat, snipe ve dragon Turk yelkencılığinin bünyesıne uygundur. Bunlar korunmalı ve takviye edümelidir. Mali bünyemizm kaldıramayacagı sınıflar kabul edılmemelidir. Bir yönü ile de bırkaç kışi için bu spor yapılmamalıdır. Avrupa ile boy ölçüşebilecek durumda degılız. Onun için, optimist, pırat, snipe ve dragon ile yetinilmelidır. Ayrıca iktısadi durum gozonüne almarak yeni smıflar kurulmamalıdır. Turkıye'de yapılması mumkun olan sınıflar Uzerınde durulmalıdır. Kötü hava koşul lan yüzünden pek çok maç ertelendi Istanbul'da iki RÜndür sürekli yağan kar, birçok karşüaşmanın ertelenmesine neden oldu. Bu yüzden futbolcular devre arasmda çeşitli önlemler aldüar. Fotojrafta, Vefa Stadında ovnanan Sülevmaniye • A. Adalet Gençler maçında futbolcular kâçıtları yakarak ısınmaya çalışırlarken (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Beşiktaş: Muharrem (5) • Sefer (7), Tayfun (7), Mustafa (7), Mehmet (7) Hicabi (7), Varol (7), Şerif (7) Ercan (8), Türkay (8), Mehmet III (7). Şehzadebaşı: Gani (3) • tsmail (4), Turgay (4), Ahmet (4), Tevfık (4) Cengiz (4), Cevat (4), Atülâ (4) Ferhat (4), Sami (4), Şener (4). GoUer: Türkay Dk. 3 ve 33, Ercan Dk. 72 ve 75. Ahmet Dk. 67 (K. Kalesine), Mehmet I Dk. 82. SultantepeÖzfatih: 8 1 Saha: Maltepe Hakemler: Sına Özcan (8), Yah ya Dıker (7), Neylan Evinç (7). Sultantepe: Salim (7) Hasan (6), Doğan (7), Fazlı (8), Sami (7) Abidin (6), Kemal (7). Ernur (5) Erkan (7), Suavi (8), Mustafa (7). özfatih: Mehmet (4) Mustafa (5), Oğuz (5), Osman (5), Azız (6) Zeki (4), Ruştü (5), Ethem (5) Sedat (7), Mehmet (4), Ramazan (4). GoUer: Kemal Dk. 16 ve 42, Abidin Dk. 24, Suavi Dk. 35 ve 62, Erkan Dk. 57, Doğan Dk. 74., Ernur Dk. 87, Mehmet Dk. 89. YenişehirOkmeydanı: 21 Stad: Vefa Hakemler: Atillâ Asal (5), Asım Yazıcıoğlu (7), Yılmaz Sanoğlu (7), Yenişehir: Mehmet (7) Eyüp (4), Mustafa (7), Nubar (6), Erdal (6) Tahir (8). Bılgin (7), B. Hakemler: Mehmet Gokmen (7), Neylan Evinç (7), Tahya Dı Bülent (6) K. Mustafa (7), Bülent (5), (A. Riza 7), Haydar (7). ker (7). Okmeydanı: Suleyman (4), (NaYüdıztabya: Ahmet (6) Mustafa (7), Ibrahım (6). Hasan (6), mık 5) Yılmaz (6), Zafer (6), Burhan (6) Guner (7), Gunav Cemal (6), Kâzım (6) Mehmet 17), K. Ahmet (8) Dursun (7), (5), Murat (7. Ayhan (5ı Cengiz (4). Rıza (4). Fevzi (6). Ali (7), B. Ahmet (6). GoUer: Tahir Dk. 32, Murat Dk. Fenerbahçe: TurRay (4) Tamer (5), Kâmuran (4), Mithat 50, A. Rıza Dk. 82. '5), Turgay (4> Haluk (4), CumÖTEKt SONUÇLAR: hur (7), Fendun (6) Rafet (5), Paşabahçe M. Köy : 00 Recep (6), Atülâ (5). Yeldeğırmeni Sakarya : 70 Gol: K. Ahmet Dk. 85 Özenspor Muradıye : 0ü Kartal Gurzafer : 20 BeşiktaşJehzadebaşı: 60 2. AMATÖR LÎG: Stad: Eyup Eyüp Fatih : l1 Hakemler: Kemal Akay (8), Langa Kurtulus : 31 Nuh Çolak (6), Fıkret Kızılkap S. Kulespor B. Spor î t B t )C 11 V 10 fs 9 0 .1 11 2. Basketbol liginde, Ankara takımları galip geldiler 2. Basketbol liginde Ankara Yenişehır Altay'ı 7670 '42AP, An kara Ziraat Altmordu'vu 72 01 (4038); MKE Ankaragücu Denız Harp Okulu'nu 7066 venrr;iç!erdır. Tofaş Şışli karşılaşması üe Tofaş'ın 9468 galibiyetıyle sonuçlanmıştır. 0 11 13 IS V u 3, '5 ı> j | i IS .« 1? r İS 17 '* & 7 r? 19 ie AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU: Koban, Alkazar, Torun G: 4.80. 2 KO$U: Arsıa Sılva, Asena, Blue Bırd. G 150. 3 KOŞU: Baat, Krnldağ, Kamah. G: 3 10. 4. KOŞü: Mutluhan, Mamy, Huvarda. G 3.60; P. 1.55 2 40 1 20. 5. KOŞU Gonul, Karaçay, Tulşad. G: 3.45; P: 1.50 2 00 1 95. 6. KOŞU. Kont Kompador, Anavarza, Ajax. G: 2 90. T. KOŞU: Hoşer, Gülman, Sım. G: 5.45; P: 1 45 1 35 7.50. 1 İkılı: 2/4 5 20. 2. Ikıh: 2/4 8.05. 3 Ikıh: 1/3 7.85. 4. İkıh: 2'8 82 25. 5. İkılı. 1<6 62 95. 6. Ikılr 2/1 9.50 7 ikılı 1/2 5.45. 1. Çıfte: 6/2 6.90 2 Çıfte 1 2 20.95. 3. Çıfte: 2/1 15.40. Üçlu Ganyan: 621 Uçlu bahıs: 127 • L E 9 » 9 » SporToto Kupasında, Aydın ve Balıkesir rakiplerini yendiler Bursa Atatürk Stadında du.ı oy nanan Spor Toto Kupası bınncı grup yarı fmal karşılaşmalaruîda Balıkesırspor, Kocaehspor'u, Aydmspor, Boluspor"u aym sonuçlarla (10) yenmışlerd.'. 2. Amatör Lig'de 7 futbolcuyu atan hakem maçı yarıda bıraktı îstanbul 1 ve 2. Amator Futbol Liginde dun ilgınç ılaylar olmuş ve sürprızli sonuçlar almmıştır. Şeref stadında oynauan Çırçır İskenderpaşa maçımn 58. dakikada Çırçır'm Orhan vasıtasıyle attığı gole ıtıraz eden Iskenderpaşa'h Zafer'ı oyun harıçi edince bu kez otekı o/uncularla da hakeme saldınnca bu kez orta hakem A. Irfan Ada Mesut, Ahmet, Faik, Murat ve yedek futbolculardan şukra Jo Şuk ru Il'ye kırmızı kart go>ifr;nş ve oyunu îskenderpaşa'nın aleyhme tatıl etmıştır. ŞampıyonldKta iddıalı Okmeydanı /enışehır'e 21, Gurzafer Kartal'a 20 yenilınce iddıalarmı zayıflatmışlardır. 1. ve 2. Amatör Futbol liglerınde dun 10 karşılaşma ıvotü h^va koşullan Cankurtaraıi Taçspor maçı ıse maçuı hakemı Mufıt Sun'un gelmemesi nedenıjle oynanmamıştır. Dun ovnanan karylaşmaları Fehmı ÖZGULER'ın yoneti"rîi:ıde Tank TURKAY. Ruiıan SAY, Naıl TAM, Hılmi TÜRKAY, Sadık DEMIRBAŞ, Fehmi TÜKSSL, Metm KÜNUTKUN ve Rız^ ÜOĞANAY'dan kurulu ekıp ızlemı?tır Voleybol Millî Takımımız bugün Kuveyt ile karşılaşıycr ROMA Mıllî Voleybol Takımımız, Olımpıyat eleme grubundaki ıkmcı macını bugun Kuveyt ile yapacaktır. ilk maçında ABD'ye 30 yenılrresınden sonra, grub bırıncılıği şansını tamamen yıtırmıştır Takımımızın bugun Kuveyt'ı yenmesı beklenırken, yann yapacağı Yugoslavya maçını kazansa bıle grup bırıncısı olamîyacak ve Olımpıyada katılma hakkını e\de edemeyecektır. Fotoğrafta Mılli Takımımız ABD'ye 30 yenıldıkleri macta bir savunma sırasmda. (Telefoto: a.a. Roma) Yüzme Federasyonundan alarak yılbaşında yayınladığımız Türkiye Rekorlannda ıki hata olduğu saptanmıştır. Federasyon kayıtlarında da gözükmeyen bu ıkı hatayı düzeltır, ezur dılerız: BAYANLAR 100 M. KELEBEK: Dılek Böke 1.13.00 (1975) 200 M. KARIŞIK: îeşim Turan 2.49a (1975) DÜZELTME YıldıztabyaFenerbahçe: 10 Stad: Maltepe
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle