11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYn 18 Ocak 1975 hükümet aleyhinde gösteri yaparken sağcılar da Porto'da bir Sovyet gemisine bomba attılar LİZBOV Bınlerce solcu gos tencının dun Lızbon'dakı Hukumet bınalanna yuruduklen ve hııkumetın baskı poütıkasını kınadıklan bıldınlmıstır PoLıtık gozlemcılere gore, oncekı gunku solculann gosterısı 1975 kasım ayında solcuların başarıya ulaşamayan hukumetı devırme gınşımmden sonra japılan en buyuk gosterıdjr. Polısın Hukumet Sarayını çevirdığı ve pohsle gostencıler ara sında hıç bır çatışnıa çıkmadığı belırtümıstır. Portekız Komunıst Partısi oneekı gun Porto kentınde bır toplantı duzenlemış ve Partı Baş kanı Cunhai bır konuşma japmıştır. Portekizde solcular IKERAMtLÜBNANHAVAKUVVETLERİNÎN FİLİSTİNLİLERE SALDIRISINI KINADI BEYRLT Lubnan'da çarpışmalar tum şıddetıyle devam ederken. Başbakan Raşit Keramı, Lubnan Hava Kuvvetlennm Fılıstınülere karşı gınştıkleri saldırıyı şıddetle kınamıştır. Keramı bu davranışı sıyasal yonetıme baş kaldırma olarak nıtelemıstır Kerami Savunma Bakanlığı'nın Ha\'a Kuvvetlenne, Fılıstınlılere ateş açılması jolunda bır emir vermedıgını de belırterek Hava Kuvvetlennın kendı başına gırıştıgı bu hareketm emırlere ıtaatsızlik olduğunu soylemıştır. Bu arada çarpışmalar başkent Beyrut'un dışında Zahle ve Damur kentlenne de sıçramıştır. Sıvıl hava trafığine kapatılmıs olan Beyrut havaalanı yakınında da şıddetlı çarpışmalann cereyan ettıgı bıldırılmektedır. Lubnan Içışlerı Bakanı Chamoun, Damur yakınlannda Musluman Fılıstınlılerın, Krıstıyan Falanjıstler tarafından kentın kenar mahallelennden puskürtulduklerını ılerı surmüştur Damur'un yakınlarındakı Jıeh kentınde ıse Muslümanlarla Hristıjanlar arasında taş, sopa ve bıçaklarla, goğus gogüse bır mucadelenm surmekte oldugu oğrenilmıştır. Dünyada Bugün ARKADA5IMIZ A l i SiRMEM. DIS. GEZiYE ÇIKTIGI 1Ç1N YAZILARINA BıR SURE ARA VERECEKI.R. LUBNAN BAŞ8AKANI HAVA KUVVETLERıNE FıLıST.NLıLERE BAJKALDIR ATES AÇILMASI YOLUNDA BıR EMıR VERıLMEDıGıNı AÇIKLAYARAK, BU DAVRANÎJI SıYASAL YONETıME MA OLARAK N1TELED1 ÇARPIJMALAR TÜM 51DDETÎYLE DEVAM EDiYOR «KANLI CUMA. OLARAK ADLANOIRILAN ONCEKı GUNKU ÇARPIJMALAROA TOPLAM 163 KiJıNıN OLDUGU B1LD1R1LD1 mm Gemayel, bır açıklama yaparak. Fılıstınlılere aıt Dıbaye kampını ele geçırmış olan Hrtstıvanlan burayi terketmeye hazır olduklannı behrtmıştir. Gemavel, Hrıstıvanlann, Fılıstınlılere aıt fcamptan ele geçırmek gıbi bır amaçlan olmadığuu, ancak terkedeceklen kampa Lubnan ordusuna bağlı tandarmaların verleştırilmesmin şart olduğunu ıfade etmistır. FELCE UGRADI Pcirtekız'dekı komunıstler ve solcu gruplar hukumetın fıvat artış poütıkasını. yıyecek yokluğunu ve ucretlerı dondurması ru protesto etmışlerdır. Ulkede solculann dun başlat tıkları hukumst ale\htarı gosterılenn uç gun sureceğı büdırü mıstır Öte vandan. Portekız dekı sağcılar çeşıtlı gosterıler yapmıslar \e Porto lımanındakı Sovjet lere aıt bır yuk gemısme ıkı bomba atmışlardır (Dış Haberler S«rvisi) Zahle'deki çarpışmalarda olenlenn ıse 75'ı aştığı, yaralı sayısının da vuksek oldugu bıldırılmektedır Cuma olaylarında 300 kişı de yaralanmıştır. DiPlOMATiK GiRiŞiMlER Lubnan Hava Kuvveüerı'nin, ıç savaşta Hnstıyanlann janında >er alarak Musluman Fılıstınlılere karşı saldınya geçmesı uzenne Lubnan'ın başkentındekı Arap ülkelerı temsılcılen, FKO lıderı Yaser Arafafı zıyaret ederek kendısı ıle soruna çozum bulmak üzere goruşmelere başlamışlardır Bu gorusmelenn devam ettığı ve henuz bır sonuca ulaşmadığı bıldınlmektedır. Ote yandan Hrıstıj'an Falanji'rtlerın Beyrut bolgesı vetkıhsı A KANLI CUMA Ote yandan Lubnan ıç savaşının başlamasından bu yana, en kanlı çarpışmalann «Kanlı Cuma> olarak adlandırılan oncekı gun meydana geldığı ve çarpışmalarda toplam 163 kışının oldugu bıldırilmektedır Bır Lubnan asken konvoyunu kusatan Fılıstm komandolarına karşı roket saldmsına geçen Lub nan Hava Kuvvetlen de 35 Muslümanı oldürmüşlerdır. Kanlı Assocıated Press Aiansuıın bil dırdığıne göre. Beynıt'ta hayat tamamen felce uğramış durumdadır Bevrut'la New York ve Londra arasında teleks ve telefon baglantılan kesılmiştir. Sokaklarda ıse çarpışan mılitanların dışında kımse voktur. Tüm dukkân ve magazalar kapalıdır VP başkent tam bır savaş alanı gorunumundedır. Vurulmaktan korkan halk sokaklardaki cesetlerı bıle toplavamamakta ve bazi vorelerde bunlarc'rn vavılan kokular çevreyı sarmaktadır. (a a. AP) Nalân PEKKUK Ue Dojtan DİKtM Nısanlandılar «Nışanlandık» Npslihan ÇtZER Lütfi SERDAR (Cumhuriyet 533) Mo'ıf 259 Madrid metro işçileri yarın yeniden greve gidiyorlar MADRtD Madrıd'dekı metro işçılennın yarın yeniden greve gıdeceklen bıldmlmıştır. Özel bır şırketm yonettığı Madrıd metrosunda çalışan ışçüer ıstedıklerı ucret venlmedığınden yeniden greve gıdeceklennı açıklamışlardır. Yapı ışçılerınm ise, ücretlerınde istedıklerı zam kabul edıldığı içın ışbaşı yaptıklan bıldinlmıştır. Bu arada, General Franco'nun kasım ayında oldugu hastanede çalışan 4 gorevlıyı, ışçılere genel grev çagnsında bulunduklan gerekçesıyle, polısın tutukladağı bıldırılmıştır. öte yandan öneeki gun, 23 kadın kuruluşunun ve yasa dışı solcularla komtmlstlenn düzenledığı göstenye 2 000'den fazla kadının katüdığı ve Başbakanhga yürüdüklen bıldırilmıştır P o lis, kadın gostencıleri dağıtmak içın goz yaşartıcı gaz bombaları kullanmıştır. UNITA, Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi KİNŞASA Zaıre hukumeti, Angola'da marksıst MPLA kuvvetleruun Zaıre sınırlanna bır kez daha tecavüz ettıklerı takdırde, orgute karşı savaş ılan edeceğını açıklanuştır. Assocıated Press ajansının habenne gbre Zaıre hukumetı, kuzeyde PNLA kuvvetlerinı bozguna uğratan MPLA bırüklennm üç gun once Zaıre sınırlanna tecavüz ettıklennı ıddıa etmıştır. Zaıre hukumetı bu olayın tekrarının «savaş sebebı» sayılacagını bıldırmıştır Büındıği gıbı, FNLA üderi Holden Roberto, Zaıre Başkanı Mobutu'nun kayınbıradendır. Holden Roberto'nun yenılgıye uğraması, Mobutu'yu guç durumda bırakmıştır. Sıyasal gozlemcılere pore, Mobutu bu durumda marksıst MPLA bırlıklenne karşı savaşa gırmek içın fırsat aramaktadır. • ABD. KAYNAKLARINA GORE, ANGOLA'DA HALEN 9,500 KÖBALI ASKER BULUNUYOR. WA5HıNGT0N'UN FNLA'NIN YENilĞiYE UGRAMA5I ÜZERiNE BUHRANA D1PLOMAT1K YOLDAN ÇÖZÜM ARAMAYA BAJLADIĞI BiLDıRıLiYOR TASS AJANSI, ABD TARAFINDAN DESTEKLENEN FNLA ORGÜTÜNE BAGll BiRUKlERiN, PANıK HALıNDE KUZEYDEN GUNEYE DOGRU ÇEKiLMEKTE OLDUKLARINI YAZIYOR Federal Almanya Mısır'a 130 milyon marklık yeni bir kredi açtı BONN «Frankfurter Allgememe Zeıtung» gazetesmin bildırdıgine gore Bonn Hükümeti, Mısır'a sessız sedasız, 130 milyon marklık yeni bır raali yardım kredısi açmıştır. Çok gizli tutulan müzakereler sonucu acılan kredinın özel koşullan vardır ve kredi Mısır HUkumetmin dovız sıkıntısım gider mekte kullanılacaktır. Beş yıl için açılan kredi lçin, gelışme yolundaki ülkelerden alınan faiz ile UçuncU dünyanın en gelışmışlerinden alman faızler arasında bır faız yuzdesi saptan mıştır. Binnci gruptan ' ı 2, ıkın cı gruptan ise "• 4,5 faız alınmaktadır. (a*.) Göğü ısıtamazsnz. IZOCA/Vk! • Çatıruzı İZOCA/VVla kaplatmız. (Grafıka/Maya: 75) 493 9.500 Kuba'lı Öte yandan Amenkan kaynaklan, ıç savaşm devam etmekte oldugu Angola'da halen 9 500 Kübalı askenn bulundugunu, bın Kübalı askenn de Angola'ya jntmek uzere yola çıkarıldıgını açüclamışlardır. KUbalı askerler, Angola'da Sot yetler tarafından desteklenmekt* olan (MPLA) adlı örgüt saflannda çarpışmaktadırlar. SSCB'nın resmi organı Tass Ajansı ıse, Sovyetler tarafından desteklenen marksıst CMPLA) or gutunun, Angola'nın bütün kuzev kesımmı eüne geçırdıgını ve sımdı guneye yoneldıgıni bıldırmıştır. Tass, ABD tarafından desteklenen (FNLA) orgutune baglı bırhklerin, pamk halmde kuzeyden guneye dogru çekılmekte olduklannı yazmıştır. OPEC""" 7 a Maliye Bakanları 26 ocakta Paris'te toplanıyor VtTANA (ANKA • DP4) Petrol îhraç Eden Ulkeler örgutU, OPEC Maliye Bakanları 26 ocakta Pransa'nın başkenti Parıs'te bır araya geleceklerdır. Gozlemcıler, bunun, kanlı bır saldınya maruz kalan Vıyana toplantısmdan soara yapılacak ilk toplantı olduğunu ve guvenlık nedenıyle Pans'e alındığını ılerı surmüşlerdır 13 OPEC ulkesının Maliye Bakanlannın Parıs'te yapılacak top lantıda, gelışmekte olan ulkelere yardım içın bır fon kurulma sı meselesını ele alacaklan büdınlmektedır OPEC ulkelerının maliye uzmanları on gundur, bu toplan tının on çahşmalarını surdurmektedırler OPEC Bakanlan daha once Vıyana "da yaptıkları toplantıda boyle bir fon kurulması uzerınde anlaşmaya varmışlar ve bunun aynntılarının Ble alınmasını bır uzmanlar komıtesıne havale etmışlerdı Bu fona 1976 yılı ıçm bır mılcar dolar tahsıs edılmesı beklenmektedır OPEC e u\e ulkeler, bu fona petrol gelırlerıne oran tılı olarak katkıda bulunacaklar iır. m Guvenlik Konsefi Bu arada, Angola'da ABD tarafuıdan desteklenen (UNITA) adlı orgutun temsılcısı Jeremaıs, Angola konusundakı «Afrıka Bırlıgı Örgutu» Zırve Konferansuıın fıyasko ıle sonuçlanmasından sonra sorunun BM Guvenlik Konseyınde ele alınmasını istemıştır. Jeremaıs, Angola'ya vabancı mudahalesıne de en kısa zamanda son verılmesını ıstemıştır. Jeremaıs, orgutunün Guney Afnka' Zaire^ Angola'da MPLA'ya karşı savaşa girme tehdidinde bulundu dan destek pordüğü yolundakl haberlerı de yalanlamıştır. Washıngton'daki dıplomatık kaynaklar, Angola'da kendı destekledığı (FNLA) orgutunün Sovyetler tarafından desteklenen (MPLA) karşısında sureklı olarak başansızlığa uğraması uze RUSSEL MAHKEMESi ABD VE 10LATİN AMERiKA ÜLKESi HÜKÜMETLERi ALEYHiNDEKi KARARLARIN! AÇIKLADI dolu ROMA Lâtin Amenka Ulkeleruıdekı baskı rejımlennı ve Bırleşık Amenka'nın çok uluslu şırketler elıyle bu ülkelere mudahalesını bır haftadan berı ıncelemekte olan «Russell Mahkemesı2» dun karannı açıklanustır Kararda şoyle demlmektedır: «Mahkememiz, Arjantın, Brezilya. Şıh, Kolombıya, Guatemala, Haıtı, Nıkaragua, Paraguay, Dominık Cumhunyetı ve Uruguay hukümeüennl msan haklannı ve halklann haklannı sıstemlı ve sureklı olarak vahun bır şekılde çıgnemekten ve ınsanlığa karşı suç ışlem^Kten dolayı mahkum eder. Mahkememiz, Lâtın Amenka'da yerel ve ulusal kultürlen baskı altında tutan ya da bunlann yok olmasına çalışan hükümetleri, kurumlan ve kişılen mahkum eder. Mahkememız, msan haklannı sıstemlı olarak çığnemek zıhniyetıyle polıs, ordu ve baskı bırlıkleruu orgutleyen, Lâtın Amenka'nın gayn meşru ve baskıcı huKumetlenne sılah sağlavan Bırleşık Amenka hükümetim mahkum eder. Yıne bundan dolayı, mahkememiz, Şüı hukumet darbesındekı sorumluluğu geçenlerde resmen doğrulanan Dışışlerı Bakanı Henry Kıssınger'ı mahkum eder. Mahkememiz, Lâtin Amerika ülkelennın doğal ve insanı kaynaklarını somüren ve faşıst hukumet darbelennde ışbırhkçüığe kadar gıden çok uluslu gırışımlerı mahkum eder. Mahkememiz, Birleşık Amenka'nın amperyalıst eğılımlı sendıka fcunıluşlannın yoneücilennı, bu sendıkalan Lâtın Amenka'dakı ışçı hareketıne sızma ve bu sendıkalan kendı amaçlan uğrunda kullanma gınşunlennden dolayı mahkum eder. Mahkememiz, faaüyetleri, çok uluslu şırketlerın yuruttuklen egemen olma ve somurme gırişımıvle kainaştıkları olçude Ame nkalı ve Avrupalı \akiflan mahkum eder ı ( a a ) YAZAR (copy\\rıter) almacaktır. İlgılenenlerın, avrıntılı özgeçmışlerinı ıçeren bır mektupla MANAJANS A.Ş. adresine baş \urmalan rica olunur. Sırkecı Istanbul Yıllık(brüt) 85.000 TL başlangiç ücretiyle Başkent Luanda'da bir Angolah kadın başında taşıdıgı cepetle çarşıdan geliyor rine, Amenka'nın soruna dıplomatık yoldan çozum aramaya başladığını bıldırmektedırler. , (Dıs Haberler Servisi) TEDHIŞÇİ CARLOS'UN İRAN ŞAHINI ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI ILERİ SÜRÜLDÜ ZIRIH Zurıh'de yaymlanan «Blıck» gazetesuıın ılerı sur dugune gore Vıyana'dakı «OPEC» baskınını duzenleyen ve «Çakal» yada «Carlos» adıyla anılan ulus lararası tedhışçı, şımdı de Iran Şahını Sauıt Montz'de oldurmeyı planlamaktadır. «Blıck», dünyanın en tehlıkelı adamı en zengın adamını oldurmek ıstemektedır Bu, hasta bır beynın çılgınca planı olarak du şunulmemeivte ve Isvıç<e polısı nı cıddı kajgılara suruklemekte dır» dedıkten sonra Iran Şahının, her yü bır ayını Saınt Montz'de sahıbı oldugu luks vıllasında geçırdığını hatırlatmakta ve jazısını şojle surdurmekte dır «Şah'ın alışıünış zıyaretinı ya pıp yapmayacagmı şundıden bıl mek olanaksız Fakat Gnson kantonu poUsı çok cıddi \e ozel koruma tedbırlerı alma yolunda » Gerçekten de Şah'ın Vıllası, «Mıljarderler vadısı» olarak anıl maktadır Bu \adıde Şahm kom şulan armator Nıarkos, Ağa Han, Orkestra Şefı Herbert Von Karajan \e Fıat'ın «Buyuk pat ron»u Gıovannı Agnellı'dır. la a ) Cumhuriyet 494 Türk siyasi tarihinde Yılın bombası HiTLER'iN KAYNANASl ÖLDÜ RUHPOLDIVG (Bati Almanıa) Bır Alman gazetesmde sncekı gun jayınlanan bır olum ılânmdan anlaşıldığına gore, Adolf Hıtler ın kajın valıdesı Franzıska Braun, 13 ocak gunu Dİmuştur Nazı dıktatoru, 30 rusan 1^45 junu, bajan Braun un kızı E\a Braun ıle evlenmış ve daha sonra karısı ıle bırlıkte ıntıhar etTiıştı 90 yaşında olen bavan Braun'un dığer ıkı kızı hayatta iır (aa) ECEVİT'İ ANLATIYOR Necip Mirkelamoğlu Çu En Lay'a saygı gösterisi Başkan Mao ıle bırhkte Ç>n en büyuk ulkesmde ha'kı derm detrıımnı/i temel dırefcienn» oluşiuran Başbakan Çu En Lay m bır kedere bogmuştur. ölumu, S00 mtiyonluk bu dünyanın Fotoğrafta Çtnl ler, lıderlen Cumhurıvet S10 TEŞEKKÜR Her derdımızde oldugu ?ıbı rahatsızlıgım suresınce ı.akın ılgısını esırgemi'yen aıle dostumuz sayın Dr. PsıJtıyatrıs Alb hastalığımı en kısa surede yenerek sağlığırna kavuşturan, mesleki bılgısi kadar ınsanlığı ıle de gonuller kazanan Goğus Hastalıklan Dzroanı Dr Alb ve servıs personelıne geçmiş olsun dıleklerınde bulunan eş, dost ve akrabalara teşekkürleriml sunarım Em Kur. Alb Kenan TOPRAK Çu En Lay yakrtmadan önee ccnazesı cmunden uzuntulu bifimde geçıyorlar. İLAN TCPRAK MAHSULLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN thraç edilmek Uzere 25 000 ton arpa ve 19 000 ton cavdar saüşa çıkarılmıştır. Ihales) 17 ŞuDat I9?b tsalı günü saat 14.00'de Toprak Mahsullen Ufısı Genel MüdUrluğunde ya» püacaktır. Bu satışa ait tlân ve satış hususl sartlanmız; Genel MUdurluğumtız iSatış Mudürlugunapn tstanbul. Izmır. Iskenderun, bamsun Konva Afyon Divarbakıı BT .zunım, Pölge ve Mersın Şube Mudürlüklerımızden oeaeislz olarak alınabiltr llgılilere duyurulur. TOPR1K MAHSlILLERt OFİSİ UKNEL (Basın. 10485/530) ERDOGAN AYDOöAH'a YIIMAZ GEREUOOLUna Brezilya'da sıcaklardan 70 çocuk öldü Başkan Ford, CİA'nm Angola ve Italya'daki faaliyetJerine iligkîn belgelerin yayınlanmasmı yasakladı WASHİ\GTON Amerika Bırleşık Devletlerı Baskanı Ford, Temsılcıler Meclısuıın Amerikan casusluk ve haber alma ajanslarının çalısmalan konusunda gozetun gdrevi yapmakla gorevli fcomısyonlannın ABD'nin Angola ve îtalya'dakl gizli harekâtlanna ılışkın ıkı raporunun yayınlanmasını vasaklamıştır. Başkan Ford, önceki gun Komısyonun Başkanuia gönderdiği bır yazıda, sdz konusu belgelen bizzat gordükten sonra bunlann yayınlanmasını ulusal çıkarlara aykın buldugunu belırtmıştır. Soz konusu Komisyon, soruşturma işlemıne başlamadan düzenlenen bir protokol uyannca bu metinleri yayımlama karan almadan once bır kez de Başkana gondemuştır. Aslında bu belgelerdeki bılgılenn özu zaten bırçok gazet« tarafından yayınlannus bulunmaktadır. (&& ) S\O PAULO Çok sıcak bir yazın hükum sürduğü Güney yanm loiresindeki Brezilya'da, vticutlan susuz kalan 70 çocuğun oldügü, 8902 çocuğun da acele olarak hastaneye kaldınlarak tedavi altma alındıgı açıklanmıs(a^) Cenfc Aans. 26 • 517 , Ux.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle