20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ankara Ankara Ankara Anîcara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Anka BÜROKRASİNİN PELE'Sİ... • DPT MÜSTEJARI iÇiN MC İKTİDARI SIRAT KÖPRÖSÖ OIDU. TEJKilİTININ BACLI OLDUĞU ERBAKAN İLE ARAYI 1Y1 TUTMAGÂ ÇARPIŞIRKEN BıR YANDAN DA AP'LİLERLE iUŞKiLERiNi BOZMAMAĞA ÇABALIYOR. BU ARADA. NE AP'YE, NE MSP'YE YARANMA KAYGISI TAJ1MAYAN UZMANURI İLE DE BAJI DERTTE» rapor ve yayınlar gerçek gorunüm ve rakkamları açık açık sergileyecek şekilde oluyor çoğunlukla. Tabii bu raporlar oldugu gıbı yayınlandığmda geno müsteşann başı derde giriyor. Gerçek görünümlerın başka türlü ifade edilmesmi uzmanlardan ıstemek de genelükle zor bir ış, Bu durumda Cantürk sabahtan akşama ıkı elınde ikı telefon Alı'den Veli'ye, Veli'den Alı'ye, uğraşıp duruyor. Kemal Cantürk'ün bu durumunu bılen burokratlar şimdı ona bır ad takmışlar. «Bürokrası'nin Pele'sı» dıyorlar. Cantürk bu ismi duymuş kendisı de gülüyor ama bır yandan da çalımlara ve paslasmalara devam ediyor. Konsolide liberasyon listesi Resmi Gazete'ye göre hazır, Erbakan Hoca'ya göre hazır değil!.? HOCA SON BASIN TOPLANTISINDA LiSTENiN HENÜZ SAPTANMADIĞINI ÖNE SURMÜJTÜ. İDDiASINI BÜTÇE KOMıSYONUNDA DA YiNELEYiNCE GAZEÎECiLER MERAKA DİÎSTÜLER: YOKSA RESMİ GAZETEYi OKUMUYOR MUYOU? Devlet Bakam, Başbakan Yardımcısı, bakanhklar arası ekonomik kurul başkanı ve de MSP Lideri saym Necmettin Erbakan, geçen gün yaptığı basın toplantısında Ortakpazar'a Konsolide edılen liberasyon listesinin henüz saptanmadığuu, «bu konunun bilâhare tesbit edilerek açıklanacağını» Uan etti. Hoca bu lâfları söylerken basın toplantısında basın mensuplarınm arkasına dizilen MSP milletvekillerine dönerek, bu konuyu özellikle izah etti. Ancak Necmettin hoca bu açıklamalan yaptığında yeni ithalat rejimi ilân edilmiş ve Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmı Gazetede yeralan listelerde ise Konsolide liberasyon listesi genişletilerek yayınlanmıştı. Basın toplantısma katılan gazetecıler hoca'ya yeni listelerin açıklandıgını ve yayınlandığinı bildirdiler. Hatta bu listelere 1976 yılından itibaren biçer döğerler, rulmanlar, röntgen filmleri gibi yeni eklemeler yapıldığını ve listelenn genişletüdiğini hatırlattüar. Ancak hoca ısrar etti ve «Bakanlar Kurulu»nda karar aldık. henüz bu listeler tesbit edılmedi bılâhare tesbit ve ilan edeceğiz» dedı. Butçe karma komisyonunda da aym konu açılınca, hoca yeniden Konsolide liberasyon listesinin henüz saptanmadığı konusunda açıklama yaptı. Gazeteciler basın toplantısında hocanm bu konuda ısrar edişini kendi milletvekillerine yönelik bir politika diye kabul etmişler ve fazla üzerinde durmamışlardı. Ancak butçe karma komisyonunda da hükümet adına bu açıklamayı yapınca herkesm ıçıne bır kuşku düştü. Hoca bu lâflan ederken arkasında oturan yuksek sevıyeli bakanlık memurlan bıyık altından gülüyor. gazetecıler de birbirlenne «yahu hoca acaba uyuyor mu voksa gene bızleri uyutuyor mu?» dive soruyorlardı. Resmi Gazeteyı okumayı unutmuş muydu? Devlet Planlama Teşkilâtı müsteşan Kemal Canturk aylardır Sırat köprusünun üzerınde yürüyor. Cantürk bir yandan teşkilâtıran bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan ile arayı ıyi tutmaya çalışırken bır yandan da AP'lılerle ilişkısıni bozmamaya çalışıyor. özelhkle ekonomık konularda AP'lilerle MSP'lıler birbirine girdiği zaman Cantürk ne yapacağım ne yönde tavır alacağını bilemiyor. Bu arada bir de kendı uzmanlan ile başı dertte. Uzmanlar ne AP'lilerın ne de MSP'lüerın istedikleri ybnde rapor hazırlıyorlar. DPT uzmanlarının hazırladıkları 1976 yılı bütçe uygulamasının başansı Allaha havale edildi 1976 yılı bütçesi pazartesi gününden beri parlamentoda görüşülüyor. Milletvekilleri ve senatörler bazen sinirli bazen neşeli bir hava içinde günde 1617 saat çalışıp komisyon çalışmalarmı bitirmefe çaba gösteriyorlar. Bu yılki bütçe komisyonunun kuruluşu da son de rece ilgınç. CHP'nın en genç ve en hareketlı parlamenterleri komisyonun koltuklannı doldururlarken, AP'de hemen hemen bunun tersi gorülüyor. içlerinden en partizanı İsmet Sezgın. O da komisyon başkanı olduğunu kanıtlıyor. Bütçenln herhangl bir kazava ujramaclan çıkması konusunda parlamenterler ılk günden «eşeğı sağlam kazığa bağladılar» bütçenın genel görüşmelerinın biMmınde «son söz üvenındir» kuralından vararlanan pek de*erli parlamenter Feyzullah Değerli o bol «Allah.ü konuşmasının sonunda kendı hükümetıne çok fazla güvenemısor olacak lcı, bütçenm başansını da Allaha havale etti. CHP'lılere de Da«ta buıeyman Genç olmak üzere hep bır ağızdan bu duaya «amin» dlye katılmak düştü. CANTÜRK, AP ÎLE MSP ARASINDA «Bt NAMAZ» KALIYOR Dışişlerinin kapısını kimler aşındırıyor? Dışişlerl Bakanlığında trafık çok sıkışık şu günler. Hatta oyle kı, müracaat memurları ziyaretçı kartlannı yetiştıremiyor. Ancak, bugünlerdeki ziyaretçüer is takibi içın gelıp giden «mutad ziyaretçüer» değil. Belki bakanlığın yüzünü ilk kez gören ya da buraya belki yılda bir kez ugrayan kışiler. Öncelen Dışişlerine uğramayı akıllanndan geçırmeyen bazı işadamları şımdi bakanlık merdivenlerını aşındın p duruyorlar. Bakanlığm birinci ve Ikinci katları arasmda Çağlayangıl ile Oğuz Gükmen'in özel kalemlerınde adeta ıstifleşerek bekleyen ışadamlannın bu ayaklanmalan yüzünden... Türkiye'nın TIR kamyonlan ile ilgili aldığı son karar yüzünden... Işadamlannın, yabancı nakliyat şırketlerinin Türkiye'deki temsilcilennin en büyük derdı, fırmalarının tallmatlan gereğince, kararnamenin değiştirilmesini, ya da tesbit edilen geçiş fıyatlannın düşürülmesıni sağlamak. Yabancı firmalann Türk temsilcileri, Türk hükümetının aldığı bu kararı, yabancılar ıçin değıştirmeğe çabalaya dursunlar bakanhK içinde ban teknisyenlerın üzüntüleri gözden kaçmıyor. Yetkililerin «dostluk» diye millete ve devleta daha ne kadar zarar vereceği merak edüiyor. Alpkaya'nın yemeğinde MC'li Bakanlar susarken, Bayramoğlu CHPAP koalisyonu öneriyordu Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Emın Alpkaya, hafta ortasuıda bır yemek verdi evınde, fcomutanlar. bakanlar. diplomaüar, bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semıh Sancar. Kara Kuvveüeri Komutam Org. Eşref Akıncı. Müll Savunma Bakam Ferit Melen. Dtîiç/eri Bakam Çağlayangü. Amerikan. Iran, Pakistan Elçileri, Dışişlerinden Ercüment Ya vuzalp. Mehmet Baydur. CHP Bursa Mılletvekili. eski Savunma Bakam Hasan Esat JjıJc, Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreteri Fuat Bay' ramoğlu da konvklar arasındaydı. Mılli Savunma Bakam Ferit Melen yalmzdı. Bir kcAtuğa gömülüp oturdu ve hiç konuşmadı. Mittiyetçi Güven Parti kanadmdaki bu suskunluk neden diye merak edenler. Dışişleri Bakam ÇağlayangiVi de ilk kez çok neşesiz oördiüer. Eh. Milliyetçi Cephenin bakanlarmtn neşeli olmasma da neden pak değıl mi? Amerikan Büyükelçisi Wiüiam Macomber biraz erken ayrüdı bu toplanttdan. oaliba başka bir yere daha gidecekti. lngüiz Büyükelçisi Str Horace Philips de uzun bir taüle çıktt. bu tür toplantılarda göriinmüyor son zamanlarda. Cumhurbaşkanhğt Genel Sekreteri Fuat Bayramoğlu ise iç volMkaya yöneldi o aksam. Bayramoğlu. her zamanki gibi CUP • AP koalisyonu öneriyor. Hava Kuvvetleri Komutam Emin 'Alpkaya ağustosta emekliye aynlacak, o zamana kadar uçak sanayiinde bir atütm yapmak çabasmda, ama çok kotay görünmüyor bu çabanın gerçekleşmesi. Kara Kuvvetleri Komutam Aktncı da emekliye ayruıyor. Askerler bu konulan sessizce geçistiriyor ama bas kentte herkes yeni komutanlan merak ediyor simdi. Emin Alpkaya'~ mn yerine kim gelecek Hava Kuvretlerine sorusunu yanıflamağa çahşıyorlar. tKaraya Adnan, Havaya îrfan» diye bir slogan da var.. Vefa Poyraz eleştirilere dayanamaymca 'Poyraz,, gibi esmeğe kalktı Talçın DOĞAN ANKARA Onu görseydiniz, seklt • on kifiyi tarayacak sanırdınıı. Oturduğu yerden ayağa fırlamış, yumruğunu t ı k mı;, bas bas bağırıyor. Karsısındakllerin üstüne yürümeye kalkıyordu. Yanında devlet memurları, Orkek ve çeklngen ken disini durdurmaya çalısıyorlar. Burası da ne ünlversite, ne lise, ne baskenlin g&beği, ne de Istanbul'un, Irmlr'ln ana cad delerl... Burası halkm sorunlarına cara aranması gereken yer. Törklye Büyük Millet Meclisl Bütçe Karma Komlsyonu. Bakan Vefa Poyraı, eiestlrilere dayanamayınca, Mecliste poyraz gibi esmeye kalktı. Yumruğunu sıkarak, kendisiyla aynı düşünceyl tasımayanlara chaddinl» bildlrecekti. Yıllardır bir Bakanm Mecliste bu tür davranısını gören olmamış. Bakam Mecliste muhalefete yumruk sıkıp, adam dövmeye kalkarsa, bunların beslemeleri de sokaklarda adam öldürür. Bakana, bulunduğu yerin Meclis olduğunu hatırlatırken, Komisyon Baskanı AP'li İsmet Sezgin'e de biraz «tarafsızlığını» hatırlatmakta yarar var. Bakan, «sataşma var» deyince, hemen söz vtriyor, İçtüzüğün bilmem kacıncı maddeslne göre, bir muhalefet üyeslne sataşıldığı zaman İse, ylne IçtOriiâün bilmetn kacıncı maddesine göre, göriismeler bittiktcn sonra söz hakkı tanıyor. örneğin, düşünce özgürluğünu kısıtlayan 141142 üzerinde durulmalı, Anayasa Mahkemesi iptal kararına rağmen, hâlâ adam tutuklayan Oevlet Giivenllk Mahkemeleri ele alınmalı. Tutukevlerlnda binlerce mahkümun kosullartnı değifttrmek amacıyla somut öneriier geHrilmeli, yüzbin motor, yuıbin tanktan sonra, ikibin yılına değin 50 milyar dolara mal olacak sekiz tane atom santralının kuru lacağını açıklayan Erbakan'a bu kaynakları nereden ve nasıl bulacağı sorulmalı, Türkiye'nin bir yılda ürettiğl mal va hizmetlerin toplamı 530 milyon lira. Bu hatırlatılmalı Erbakan'a.» cBüyük bütçe» diye tutturulan bütçenin hangl yılın fiyatları ile hesaplanıp da, bu «ür büyük rakamlara getirildiğl sorulmalı. BOtçede öngörülen fiyat artışlan, yanl halkm bu yılkl gellrinin ne ölçCde törpüleneceği halka duyurulmalı. Plan ile program ara smdaki uyumsuzluk açıklanmalı. Programın gecikmedlğ) yolunda doğruyu söyleme yen Erbakan'a tarihleriyle kanrttanmalı aslında çoktan gecikmis olduğu. Mahkemo si görülen davalar hakkında suçluyu bildiğini ilân eden ve hukuku çiğneyen Seyfi Öztürk hakkında gensoru acılmalı. Demirel'in yıllık programı kendine göre nasıl düzeltip, planın planlıktan çıkarıldığı, bilimsel verilere dayanılarak haztrlanan rakamlarla, tgüllük güllstanlık bir Türkiye gösterme» çabasıyia nasıl değistlrildiği açıklanmalı. . . 6 İ T fcîyofc HUKUMETTEN... yAHU, SEN.Mİ BcNÎ <2£rİW>İK? SEN.'M MEfcHAME7ÎN6 HÜKUMElTt 2£N vftfclM. ». Köylüoğlu en sonunda konuştu îsmail Hakkı Köylüoğlu Yargıtay'ın eskl başkanlarındandır. Emekliliğinden sonra politıkaya atıldı. 1973 seçimlerınde de mılletvekili olup parlamentoya geldi. Geldi ama şöyle agız tadıyla konuşmaya bir türlü zaman bulamaaı. Grupta konuşmak istedi. Zaman kısıtlaması dediler. Genel Kurulda konuşmak istedi, zamanı kısıtladılar? Bütçe ile ilgili olarak komisyonda soz almak ıstedı hem de yıllarca emek verdıği adaletle ilgili konuda, komisyon üyesi olmaması nedenıyle 10 dakıka ile kısıtlı olduğunu bildırdiler. Işte burada patladı Köylüoğlu. Ne anlatacaktı 10 dakıkada? Barbar bağırmağa başladı. Şoyle ağız tadıyla konuşacak bir yer bulamayacak mıydı? Köylüoğlu 10 dakika ile sınırlı olan konuşmasında ıyi bır not aldı. Gerılmış sınırlerı yumuşattı. Selahattin Babüroğlu, îsmet Sezgin'den eski yargıtay başkanma söz vermesini, hiç olmazsa bırkaç dakika daha konuşmasına izin vermesini istedi. Köylüoğlu o anda «canını istese» Babüroğlu vermeğe razı olurdu. «Hay gözünü seveyim, kardeşim, söyle söyle bır daha söyle» diyordu. , Konservatuar'da komando baskını Komandolar yeni bir eylem türü geliştiriyorlar. Sılâh zoruyla gırdıklen kantınlerde ya da dershanelerde zorla Bozkurt marşları söyletiyorlar. Geçen hafta Ankara Tıp Fakültesi psikıyatri bolümüne gıren komandolar, bütün sınıfı ayağa kaldrrarak marşlar soylettıler. «Içinızdo komünıst var mı» diye kısa bır soruşturma da yaptıktan sonra çekıp gittıler. Konservatuar, komandolann «karargahı» Site Yurduyla yan yanadır. Komandolar son günlerde, konservatuar'a da el atmayı uygun gördüler. Ellen silâhlı beş «on kişı> konservatuar kantinini basarak «aranızda komünist var mı» diye sordu. Öğrenciler hemen konservatuar müdüru Ihsan Akpolat'ı aradılar. Akpolat, yemekhanede oğle yemeği yemekteydı. «Hocam silâhlı adamlar kantini bastılar» dıyen öğrencüeri söyle bır süzen müdür Akpolat «yemeğmıi bitirmeden gelemem» dedi. Yemeğıni bıtırdiğınde ise komandolar çekıp gitmişlerdı. Olay okulda tepki yarattı. öğrenciler kendi aralarında toplanarak müdürden can guvenliklerinin sağlanmasını ıstediler. Müdür Akpolat öğrencılere çok kızdı. «Ben ne yapabilirim» dedi. Öğrenciler «velilerimize haber verin» diye direttıler. Müdür «Ben olayları önleyemem. İçinizde karşıt gruptan olanlar var. Onlar temizleninceye kadar boyle olaylar olur» yollu cevaplar verdi sonra «asker mi getireyim» diye sordu... », • J .* » Demirel'lerin avukatı: "Beni kıskanıyorlar,, Avnkat Tuğrul Toklucu. mobüVa davasvnda. Yahya Kemal Demirel'in avukaüığım yapmaktadn. Demirel. mobilva yolsuzluğu dolatnsiyle Yahya Demirel'i evine almadujını Heri sürmekteyse de, aym Toklucu. SSIeyman Demirel'in bazı üeriei yazarlar aleyhine açtığı davalara da Demirel'in vekili olarak airmektedir. Her halde Süleyman Demirel evine almadım veğeni Yahya Demirel ile avukat Toklucu'nun yazıhanesinde görüşüyor. Avukat. *aüe avukatv» olarak çalısıyor çünkü.. Keyse... Bu aile avukaiı mobilya yolsuzluğu konusunda dava açmadan önce bir bastn toplanttsı yaparak. <Davayt kazanacağtmtz kesind'r* demeye getiren açıklamaiar vapmıstı. Bu basın tovlanhsmı avukathk yasasma aykın bulan Ankara Baro.'iı amıkatlarmdan Vedat Karadeli. Baro Baikanlığına basvurarak avukat Toklucu hakkmda disiplin kovusturması yapilmasını istemişti. Sen misin Baroya başvuran.. Demirel'lerin taile avukatv» bu kez, avukat Vedat Karadeli'den 50 bin lira tazminct istemektedir. Avukat Toklucu'nun d'uekcesi de çok üginçl Demirel'lerin aüe avukat', avukat Vedat Karadeli'nin kendtsini tkiskandiğmn ileri sürmekteymiş. Avvkat Karadeli de cevap veriyor. <Ben Yahva Demirel'in avukallığmı neden ktskanayım? Siyasal kamlarım. bu tur davaları almava enaeldir. Baska bir kıskançhk fconusu varsa. o da kukuk dij» bir problemdir..* Ama bütün bunlar Için, btraz çalismak gerek. Bütçeleri tek tek incelemek gerek.. Halkin zararıni kapatmaya kimsenln niyeti yok. Her bütçe üzerinde otuz kişinin konu$masıyla kapanmıyor bu zarar. Her Bakanlığm bütçesi üzerinde yaklasık ononiki saat konusuo da, hiçbir $ey söyla memek. Işfe, asıl hüner bu komisyonda.. Komfsyonun AP'li üyelerl genel baskanlarından öğrendikleri bu hünerl iyl uyouluyortar. Hepsl birer Demirel «mukallidi». Gerdanlarıni sağa, sola eğerek, bazen yan bakarak, aynı vurgulama va tonlama İle konuşmaya calışıyorlar. Demireli kutlamak gerek. İyl etkilemts ken di takımım. Ancak, konusmalarî tedirainliklerini örtmüyor. Rahatsız AP'II üveler. C H P elestirileıine cılrz sesler cıkarıyorlar. Ka mando cinayetlerinden lyice sinmisler. tSonumuz ne olacak» diye kara kara düsüniirken, «Geliniz <<omokratilc ilkclerde blrleselim» diyorlar. Bu »demokratik I I keler» ise, yuvarlak, ne olduöu beltrstz bîr kavram karaatası halinde. Kavram karga^ası demek bite oldukça clüks.* Tarihcîler günlük gazetelerl biriktfrerek okurlarmıs. Bir eğilimi belirlemek, ortamı değerlendirmek amacıyla. Bütçe oörösmelerinl Izlerken tutulao noflara qeblr bakıs da. komisyon üyelerlnln niteliğl ni hemen belîrllyor. Yaıaeak söz arıyor In san. Ortaya ntılan bir sorun ve buna ilij kin Sneri arıyor. Saym öyeler, stz neredesinlz?. , \ MSP'nin nüfuzunu arttırmak icin.. Adalet Partıli bir bakanm yönetimlnde olan Millı Eğıtım Bakanhğı uzennde MSP'nin nüfuzunun arttırılması ıçin onemli çabalar var. Bu çabalarm en yenılerınden bırı, islâm unıversitelermden mezun olan Türk vatandaşlarımn, Türk üniversitelerine denk bir öğrenim yaptığını kabul ettırmek uzere girışılen çalışmalar. MSP'nin sürekli baskısı sonucu, Mılli Eğıtım Bakam Erdem, bakanlığının talim ve terbiye kurulunda bır yetkıliyi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde bulunan bütün islâm üniversiteleri ile temaslar kurmak uzere uzun bır inceleme gezisine yolladı. Bu yetkilı, islâm Lniversitelerınin Türk üniversitelerıne denk sayılması ıçin gerekli belgeleri sağlayacak. Böylece bundan böyle, her hangi bır islâm Ulkesinde yüksek öğrenim yapmış bir Türk vatandaşının yüksek öğrenim denkligıne ilişkin puruzler ortadan kalkacak. Funun yanında MSP Genel Başkanı Erbakan, ekonomik alanda arap ülkeleri ile sağlayamadığı bağları oralardan gelecek kültür yayıcılan ile saglayacak. «EM Fikret Mualla'nın tabloları... Parls'dekl Onlü TDrk ressamlarindan Abidln Dino, Fikret Muatla'nın yasamım anlatan bir kitap hazırlıyor. Haber baskentte ilgfyle karsılandı. Kiml dlplomatlanmız geçmis amlarını taze'ediler. Moskova Elçimiz Namık Yolga ve eskl Pıao E!çimî7 Halui» Kura'da Fikret Mualla'nın çok guzel tabloları var. Bu tablolara donuk anıları da çok [Iginç, Abldin Dino dinleseydi keske... Fikret Mualla'nın masalci portrestne çok ince çlzgiler katıvor bu anılar...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle