13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
40 Y 1L Ö N C E C U M H U R iY ET 18.1 .1937 KUDÜS MÜFTÜSÜHÜH DtDiKLERi ls müftüsü, Filistln îngihz Komısyonu önünde Arap u anlatırken şu sozleri soy «Araplar büyuk harpten senelerde Turk idaresi altmda bulunduklan zaman, şimdi tngılız mandasındakınden çok daha mesuttular. Eğer Arap istıklâlini sağlama yolundaki ıstek lenrnız gerçekleşmezse Füıstin ü scerinde bir Türk mandasını, bir îngüız mandasına tercih edebılıriz.» 1917'de Türk düşmanı olan Fllistin şımdı 1937'de Türk idaresini hasTetle anyor ve Kudüs müftüsü bunu tngılız Tahkık Komisyonuna söylüyor ve bunu bütün îngiliz gazeteleri yazıyorlar. Filistın muharebelerine «Dokuzuncu Haçlı Seferi» diyen ve bu ıddıaları muslüman AraDlar tarafından da alkışlanan îngiliz gazeteleri. Aradan vırmi yıl ve İS ışten geçtıkten sonra büe olsa Türklerin Araplan pek iyi idare ettikleri hakikati Arap ağzından isıtmek Türklük nam ve hesabına hosa gidecek bir şevdir. Edebiyat Sohbetleri Rauf MUTLUAT Gerçek çıplak gezer Sanır mısınız kl padlşah II. Abdülhamıd. şöyle buyurmuş olsun: «Benim burnum büyült oldugu içın canımı sıkar. Bu yüzden burun kehmesıni görunce sıkılır, üzulürum; çırkinliğimin bir ögesinın hatırlatıldığını duşünürüm. Bundan böyle burun sözcüğü kuUanılmasm, sakıncah sayılsın.» Olmaz böyle şey değil mı? Ama «Izlanda Balıkçısı»nı çevırirken Hüseyin Cahid, II. Abdülhamid sansürünün izin verebümesi için, coğrafya kullanımıyla burun diyeceği yerde, «karaların denize doğru uzanan parçası» sözlerinı kullandığını anlatıyor. (Edebiyat Anılan, 1935, 1975). Asıl yıldırma; lnsanlan kendi sanılanna, kuruntulanna, güçsüzlüklerıne, korkulanna yemk düşurme yoludur. Bunun için de kuçuk adamlann gayretkeşliğinden daha iyi yöntem yoktur. II. Abdülhamit, belli ilkelerle bır sansür kurulu kurar; zaman zaman da oradakı görevlileri armagan ve rütbelerle degerlendinr. Bundan sonrası herkesm kendı vehunlerl yönünde gırişeceğı bir yarıştır artık. Maas ve madalya iştahına yenik dusen nıce çıkarcılık, akla gelmez yasaklamalarm sınırlannı yaratır. Ahmet Rasim. nakaratı «Banar gelmıyecek mi» olan bır şiiri yazmış olmak suçlamasıyla Mabeynde nasıl azarlandıgını anlatır. Padışahın belki hiç haberi yoktur bundan. Korkuya kapılan, «Bahar gelmıyecek mi?» sorusımdan simgesel bir anlam çıkanlabıleceğıni sanan mabeynci tedirgınlığidir. (t ..ORTALIK BtR KAĞIT DENtZtNE DÖNUŞMEYE BASLADI. KITAPLIKTAN KITAPLAR. BÎR KAYNAKTAN AKARCASINA YERLERE DÖKÜLUYORDU. ÇABUK ÇABUK YAPIYORLARDI YAPACAKLARINI. BtR BÖLÜMÜ K4GITLARLA. MEKTUPLARLA UĞRAŞIRKEN ÖTEKİ. LER DE KtTAPLARLA UGRASIYORDU. B E G E N M E D I K LERİNÎ YERE ATIYORLAR. GÖZÜMÜN ÖNÜNDE IKÎ HEMİNGWAY, BIR DOSTOYEVSKİ VE DÖRT EVLtYA ÇELEBI YERLERE YUVARLANDI. STALTN'LI KITAPLAKIMA DOKUNMADILAR. LENtN, MARX VE MARCUSE'. LERI AYIRDILAR. BIRAZ ÖNCE YERE ATTTKLARI BIR DOSTOYEVSKt'YÎ DE YERDEN ALIP LENÎNİN YANINA KOYDULAR. NÂZIM'I DA UNUTMADILAR, BENÎM YAZDIKLARIMI DA. BI 1 ARADA BtR KUR'AN GEÇTI ET.LFRÎNE. GÖREVLI YUZUME BAKTI. SAYFALARINI AÇMAYA BAŞLADI. ARADIGINI BULAMAMIŞ GİBÎ BANA DÖNDÜ: SAHÎCt KUR'AN MI B U ' EVET, GERÇEK BIR KUR'AN, DEDtM. SOL ELİ ÎLE KULAĞININ ARDINI KAŞIYARAK SORDU: NE t ş t VAR BURADA'... KİTAP, DEDtM. Nevzat Cstün (Boğalann ölfimfl, Görürülmeler, 27) yın müdürlüg'lne yollanacak. Ama temelı haylı eskıye dava nır bj gerekçelenn Sanaümı? ve edebiyatımız üzenne Jyl denemeler vazmağa örenen bır rck tor profesör kalemt. vırmi küsur yıl once şövle demekten kaçınmamıştır, tekrarlıyorum: « Sanat deferleri üstün de olsa, havatın rahat, ivl taraflannı aksettiren eserlerin şiddetli htictim lara ugravışını. solcu politika gavretlerine ba&lamak hic de yanlış olmaz. Bizde de şHrde, romanda. resimde realiztn Istevenierin bazılan avnı sfvasf estetiri sartmmakla kurulnnıs bir tonlutn düzeninde yalnız kötülükleri. haksızlıklan, acılan anlatan romanlan veva silrleri ttrtmakla. o düzenin temelini sarsmaja calısan fneaee Mr «anatı vavmak Istlyorlar..» (Suut Kemal Yetkin. Edebiyat Üzerine, 1952, 54 55). Kasaba pazarlannın fotoğrafını çekmek istevenlere kentin İek bakımlı caddesinin resminin almasını öneren turist avcılannm mantıSı bakın nerelerder) çıkıvor «Mnnlrket rerçekleTİni «itsettfrmek iddiasıyla varınlanan..» eserleri damgalayan fetva. bakın hangi edebiyat yetkelerinin gerekçelerine dayanıyor. Ovsa yalnızca bir iki yıl önce «Kitap Yılı»na katılmış. uluslararası geçerligi olan bir ilkevl. «HeTkes için Kitap» sözüfıti benimsemistik. «Herkes için Kitap» demek, her kitap demektir. «Ben kitapIı^ımı değil. kitaphgım benl ortava cıkarmıştır» sözü de Montaigne'in. Kitap kısıtlamalanyla Rençligi daha iyi eğitecegini, zararlı etküerden koruvacağmı sanan düşünce ise, gerçeğin çıplak gezdiğini unutan. yalancı ve düzmece kavramlarla kalıplasmış düzen tutuculuğunu koruvacaSım sanan kurunru korkularmın üriinüdür. O zaman aptalca sorar vüzbaşı: «Kur'amn ne işl var burda» Kitaptrr da ondan. Nasıl ayıracaksmız? ULMACA )AN SAĞA: Yuz çızgılennın toplu haçıkan anlam. 2 Eskrım dal Boşalt anlamında ir. 3 Tersi okul Bir ınden nasıl çıkılacağını k duşunme halı. 4 Pa:eten veya ipekten seyrek nuş kumaş. 5 Tersı ılâBaşkasının sırtından geçı Tersi Hitler AlmanyaNasyonal Sosyalist Parti larına verılen ısım Bir elır karşılığında bir sure hıbı tarafından başkasına sı. 7 Sav Erzurum ınde el ele tutuşularak oybir oyun. 8 Tumusolun engını kırmızıya çevırme olan bir sıvı Sodyumgesi. 9 Yemek yeme nimi duymayan Mıskı liderlerinden birinın IRIDAN ASAĞIYA: Unlü Sovyet Şairi Maiakovski Paris'te anıhyor Ünlü Sovyet şairi MaiakovsM için Pariste «Modern Sanatlar Galerisi»nde bır sergl açıldı. Olümünden kırkbeş vıl gecmis olmasına rağmen Maiakovski sergısi, onun salt kendi eseridir. Sövle kl: mtihar etmesinden birkaç av önce bir sergi açmayı tasarlamış, afislerini, fotograflanm. kitaplannı seçmiş. onlan ken di zevkine göre. göstenşsiz, «güzellikten yoksun» fki o zamanlar Maiakovski çeşitli elestirmenler tarafından. kitlelerce anlaşılmayan blr sair olarak nitelendiriliyordul. kendine ösetl bir bicimde sereive hazır duruma Ketirmisti. Sövle açıklıvordu mtihanndan birkaç av önce. açmayı tasarladığı sergivr «Bu sergi benim son virmi yıllık çalışmalanmın «rönüdür. Yapmak istedigim, sizlerin kafalannda sıkı?mı$ kalmıs olan sair kelimesinin anlamını genişletmek, bu kellmenin tasıdıgı anlamm ço't ?enis boyutlan oldugunu göstermektir. Sair si7in anladıgınız sribi lirik ask mısralan meleven kıvırcık. yumusak tüvlU bir kuzu deSildir. Şair smıf mücadelesine katkıda bulunan, kalemini proletarvanm kurtulusu için kullanan ve bu savas ugnma herçeyini verebilecek birisidir J O halde Maiakovski niçin 1930* larda bir resim sereisi acmavı tasarladı. kendini anlatabilmele için. Her zaman vaotıeı Rfbi büvük kitleler önünde. fabrika tsçileri karşısmda şürleriyle ds anlatamaz mıvdı kendisini 1 ' Maiakovski bu ker cofc deSisik birşev düşünüyordu: Daha etkili olabilecek birsey, örneSin «görsel sanatlar.» Bir şair olduğu kadar plastik sanatlara da önem vermesi gerekivordu, daha etkili olabilmek için. Ve Maiakovski yanılmadı da. ha7irladıSı serei. zaten belli bir plasHk kalıbı tçeriyordu. Eserlerindeki bataş açısı, yansıttıÇı düıivn pfirü'îil zamanm en iyi örneği olarak nitelendirildi. 1 23456789 1 Astronomi. 2 Varsayım Tersı osmıyumun sımgesi. 3 Anlak, zeyreklik Çabuk davranan. 4 Bir şeyin korunmasını bmne bırakma. 5 Eski devirlerde kullanılan bir silah tünl Dumanın yaladığı yerde bıraktığı kara leke . 6 Tersi tsvıçre Konfederasyonunu meyda na getiren devletlerden herbiri Tersi kısa zaman. 7 Baş tarafma sessiz bir harf getirildiğinde müzıkte perde işareti anlamında bir söz belinr Gıysl. 8 Onu bunu yaptığı gülUnç hareketterle güldüren, eğlendirici, hoş kimse. 9 Irlanda Kurtuluş Ordusnun simgesi Bir iş hak kında düşünüp taşmılarak uygun dıye Uzerinde durulan çare. DÜNKÜ BÜLMACANIN ÇÖZÜMt': SOLDAN SAĞA: 1 Tanzimat. 2 Az* kalaM. 3 Hektar Bi. 4 Salak. 5 Alto Tak. 6 Ca Kromaj. 7 ıkA Ana. 8 oriC Nil. 9 ızarA alE. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Tahtacı. 2 azE Lakoz. 3 Nakit Ara. 4 Ok îr. 5 ikaS Raca. 6 Maraton. 7 Al lamanA. 8 Tabaka tl. 9 miK Jale. INEMALAR IRA (64 16 16) : 1 Seks R.T.; 2 Hanzo K. 7 63 15) : Camm Benim xh V. Caprıoh R.l. S (44 08 35) : Tokat A. t î . Adjani R.F. fA (49 01 66) : Canım BeE. Fenech V. Caprıoli < (44 84 3?) : Gunaha DaG. Guıda It.î. Ş (49 01 66) : Devlerin sı A. Sabato R.î. (40 45 95) : Ah Bu Genç. Bubıkoğlu M. Engin R. ' (47 77 62) : Mussolıni ölü erken Rod Steıger II. R.l. fAN (46 65 01) : 1 Deli C. Arkın; 2 Macera ıan R. k (48 26 06) : Tokat A. K t I. Adajni R.F. (44 35 95) : Ah Bu Gcıçi. Bubıkoğlu M. EngınR. )Oİ (64 13 14) : Enka e P. Viotti R.l. IK (4i 15 14) : 1 Bakir lı; 2 Enka R.T. SARAY (44 16 56) : Kara Murat C. Arkın R. SES (45 24 16) : Şebvet Kuliibü S. Rogers R.T. (3. hafta) SİNEPOP (44 24 22) : Evlılik Baglan R.T. SİTE (47 6* 47) : Devlerin Macerası A. Sabato R.t. ŞAN (40 67 92) : Kara Murat C. Arkın R. YENİ MELEK (44 42 89) : Mussolini Ölüme Giderken Rod Steiger H. Fonda R l . YUMURCAK (40 22 27) : 1 Kara Murat C. Artan; 2 Arkadas. Y. Guney. lâlı Tatıl F. Akın. PINAR (23 82 50) : Kokla Beni Melâhat M. Mutlu A. Poyrazoğlu. RENK (21 15 25) : Ah Bu Gençlik G. Bubıkoğlu M. EnginR. 5UR (23 «7 12) : Şehvet Kulubü S. Rogers R.T. ŞAFAK (22 25 13) : Mussolini ölüme Giderken Rod Steiger H. Fooda R.T. YILDIZ (21 11 37) : Şehvet Kulübu S. Rogers R.T. ZEVK (23 25 88) : Canım Benim E. Fenech V. CaprioU R.T. AHARAY BULVAR (21 35 78) : Kara Murat C. Arkm R. İPEK (22 25 13) : 1 Ah Bu Gençlık G. Bubıkoğlu: 2 Plaj Horozu A. Naşit R. HAKAN (23 42 33) : Kara Murat C. Arkın R. KRİSTAL (21 57 66) : Devlerin Macera sı A. Sabato R.T. MARMARA (22 38 60) : Tokat A. Gırardot î. Adjani R.T. MURAT (24 05 56) : 1 Ah Bn Gençlık G. Bubikoğlu: 2 Be YATROLAR POYRA2OĞLU TİYATROlan Pazartesi haric, carçamba, 56 52) : Oelıler Boşandı ,cumartesi 13 00 21.30. pazar 15 Qp. İİ.30. "euma 1 8 $ ? 21.30. salı. persı hanç •her^gjia 21.30. j 8«mbe 21 30. !si pazar M5.30 CarKj M530" CarKj !si. ISTANBUL HALK TİYATROSU ı Çarşamba 18.30. (47 18 86) : Kaynana Ambargosu RKÖY SANAT TİYATROPerşembe hariç, pazartesi. salı. tfonte Knsto Hüsnıj Paçarşamba 21.30. çarşamba. cuma. cuma hariç her gece 21.30. cumartesi 1H.30. cuma. pazar 15 30. 8.30. KENT OYUNCULARI (46 35 89) : İK SAHNESİ (48 53 46) : Günden Geceye Çarşamba 15 00 in Korku ve Sefaleti 21.15. Perşembe 21.15 Kasi, salı hanç, çarşamba, festen Bir Kuş üçtu Cuma be 21.15, cuma, cumarte21.15. Cumartesi 18.15 2115. Pa ı, 21.15, pazar 15.15, 18.15. zar 15.00 18.15. !E TİYATROSU (25 01 78) efış Pazartesi hanc her NEJAT UYGUR TİYATROSU 30 Pazar 15 00. (22 41 12) : Süleyjnaniyeli Paşazade Süleyman Pazartesi harıç :KUŞU KABARE TIYATher gün 21.30. 44 46 75) : Haneler PerNİSA SEREZLİ TOLGA AŞharıç her gun 21.30, çarKINER (4/ 18 86) : Caniko Çarcumartesi. pazar 16.30. LAR TİYATROSU (47 04 08) şamba 15.30. cuma 21.30, cumartesi 15.3U. 21.30. pazar 18.39. 21.30 Çarşamba, cuma, paBeleşçil er Sahı Perşembe 18.30. 45. Perşembe 21.30. Ke21.00 bı Cumartesi 15.30. Al Dlayı Cumartesi 18.45. TEVFİK GELENBE TİYATROilar Pazar 15.30, CuSU (36 08 21) Yutmam Artık İO. Ezenler Ezüenler BaşCam'kom Pazartesi hariç Her nlar Çarşamba 15.30. gece 2 1 3 . Çarşamba 15.30. Cuesı 21.30. martesi. Pazar 18.30 TURK YAZARLARI TİYATROJL ULKU GAZANFER SU (21 58 7<) : Yarınlar Kimin TİYATROSU (46 80 91) : Pazartesi. salı hanç her gece 21.00, Gözkulak 01 Pazartesi cumartesi, pazar 18.00. çarşamba er gun 21.30. cumartesi, pa15 00 (maüne) W. YAŞAR TOSUN TtYATROSU : SAHNESİ OYUNCULAR1 (Kadıköy) Duğiın Çorbası 81) : Carrar Anarun Süâh CZANELER [RKÖY: Altug. Murat Çoy), Yenı (Kanarya), (Kuç. Çek.), Sağhk fSev tlknur (Esenler), em ıye, Basaran (Şırinevler), (Bağcılar) [KTAŞ: rfa, Nurcan, Çlrtakoy), Cem (Bebek), Lâler) OĞLf: Beyoğlu, Kember, suyu VONU: Yemış, Küçüi Aı, Gençtürk (Lâleli) EYÜP: Güven, Sagmalcılar Mehtap (Bayrampaşa), Yenı (Ramı>. Sılâhtar FATtH: Saraçhane, Gümuş, O!cay, Başak, (Şehrenunı), Zafer, Ugur (Ko. Mu. Pa.). Şifa (Balat) G.O. PAŞA: ömür, Halk (500 Evler) KADIKÖY: Sevgi, E'.ıî. Saray, Bınzet (Erenkoy). Fenerbahçe, çığdem (Bostancı), LefkeU (Fıkırtepe) KASIMPAŞA: Dınçer, üğur (Ör Bazen i ş olsun diye, idet yerini bulsun, herhangi bir dilek işleme konmuş olsun diye genelge çıkanhr. 1960 27 mayısından sonra Türk Dil Kurumu, aydınlık umutlarla bir önende bulunmuştu başbakanlıga. Dışardan alınan herhangi bir nesne, K&DIKÖT daha sınırlanmızdan içeri girerken kurulması düşunülen bir uzAS (36 00 50) : Vahşet Şehri manlar kurulunca adlandınlmaKAFKAS (37 43 68) : Sevismek lı, böylece bir dil gtımrüğünden Güzel Seydir R.T. geçmeliydi. Yüzyılhk futbola KENT (36 96 12) : Bakir Delişimdi ayak topu, herkesin belkanh R.l. ledifl boksa yumruk oyunu deOCAK (36 37 71) : Ah Bu Gençmenin vakti geçmiştir. Ama ük lik G. Bubikoğlu M. EnginR. tanıyacafımız herhangi bir çeyi OPERA (36 08 21) : Şipşak Bakarşılarsak, dakanm A. Okay S. Serdengeç Türkçe adıyla ha baştan toplumsal bir alıskanü R. lık dogacak, sonradan adını deREKS (36 01 12) : Kara Murat ğıştirmek gereği duyulmayacak C. Arkın R. tı. Bu olumlu öneriye ne evet, SÜREYYA (36 06 82) : Bakir ne hayır diyen, ama gün geregi Delıkanh R.L İşleme koymamazlık da edemeyen başbakanhk, genelgeyi bakanlıklara iletir. Her bakanlık, bu arada Milli Eğitim Bakanuğı da aynı edilgin tutumla kendi Salı hariç her gün 21.30, curaarknnıluşlanna yayar. Genel Mütesi. pazar 18.00 ,dttrlüklew, genel müdüriüklerHARBİYE (40 77 20) v : Tatar Ra r den Milli Egitim îl müdürlükmatan Pazartesi. salı Sısındâ lerine, oradan okullara, okul müher gece 21.00. Cumartesi. pazar dürlüklerinden öğretmenlere.. Im 15 30. za karsılığı «tebelliiğ» ettigim yaFATİH (26 53 80) : Besleme zı Türk Dil Kurumunun BaşbaPazartesi. salı dışmda her gece kanlıga önerisıydi. Sanld Dil 21.00. Cumartesi, pazar 15.30. Gümrüğünü biz kuracaktık. Masal Masal Matitas Çarşamba 14 30. Pazar 11.00. Bazen de en tehlikeli nesneÜSKUDAR (33 05 97) : Bernardir genelgeler. Son ömekte olda Alba'mn Evi Pazartesi. salı duğu gibi anlamsız uygulamalar dışmda her gece 21.00. Cumartesi, yaratır. «tnsanlann, hayvanlann pazar 15.30 Pırtlatan Bal uyuduğu kızgın, ıssız yaz öğlelennde birdenbire beklenÇarşamba 14.30. Pazar 11.00. medık gürültüler koparan, dört KADIKÖY (36 31 21) : Cellât bir yana panık korkular saçan Pazartesi. salı dışında her gece «Pan» gibi, durgun suyu kanştı21 00. Cumartesi. pazar 15 30. rır, en beklenmez korkulann GÜLTEPE (64 27 71) : Ana Hakuruntu gölgelerinl yayar çevmn Kız Hanım Pazartesi. salı reye. Tam sırası şimdi Necatidışında her gece 21.00. Cumartesi. gıl'in cPanik» şürini hatırlamapazar 15.30. nın: «Artık ıssız kırlan bıraktı BAYRAMPAŞA (25 43 28) : KaPan; / Şimdi büyük Ulkelerin dıfe Çıçeklen Pazartesi, salı milyonluk kentlerinde / Asfaltdışında her gece 21.00. Cumartesi, larda. betonlarda dolaşıyor / Kız pazar 15.30. gın, uzun yazlann öğlen saatleI. U. HALK TİYATROSU (Ş. T. rinde... / Sessiz, dilsiz kimseleBayrampaja Sahnesinde) : Pazarri kestiriyor gözüne, / Dışlılertes; ve salı 21'de. cumartesi 15.30 den kaçıyor. / Fabrika duvarlan da «Memleketimızden însan Öjsağır kale kapılan / Yılgm yorkulerı». gun adamlar, bezgin ürkek kaDEVLET TİYATROSU (44 31 t l ) dınlar / Çullanıyor onlann az Issız Topraklar Pazartesi hariç ekmek sevincine.» «...Yannlarî her gece 20 30. Çarşamba, cumarGizli kara gazte haberlerinde / tesi pazar 15.00. O varsa ekmeklerde, sularda ağulu / Hatta çocuk yüzlerine düşmüsse gölgesi, / Keser bizim gibiler yarmlardan umudu. / Renklerde. emeklerde, ırklarnektepe) da... / Yahudiler, işçiler, zencıSARIYER: Oktay, Bizim Ayler... Pan! / Şu dünyada tnsanca ral (Tarabya) yaşamak da yoksa / ne kalıyor geriye yüzyıllardan.» ŞtŞLt: Arzu, Tansug. Büyükbarbaros, Deva (Gayrettepe), Ha yat (Çağlayan), Mehmet Ruşen (Çeliktepe>. Seher (Sanayi Mah.), Nursun (Gültepe), Kaptanpaşa (Ok. Mey.) Bakın ne olacak' Mill Eğtim Bakanlığı, Orta öğretim Genel Müdürlügü, Tahm Terbıye Kurulu... Kendiliğınden baza eserleri yasaklasa, sakmcalı saysa toplatmaya kalksa.. Korkulacak tSKÜDAR: Merkez, Betül, " a y darpaşa, Gülden (Beylerbeyı), j fazla şey yok derim. Hesabımn nereden sorulabileceği bilınır Nur (Ümraniye) hiç olmazsa. Ama durum öyle degil. Her insandan bir sansür memurunun titızligi beklenıyor. Valiliklere gönderilen genelge, il Eğitim Müdürlüklerince okullara iletilir; okul mudürlen, asil »ğretmen yoksa bile Ucretli ögretmenlerden oluşan kurullar saptayarak okul ve sınıf kıtaplıklanndakl sakıncalı kitaplan ayıklatmaya gırişır. Panık başlamıştır. Bakanlığın buyrugu, küçücük maaşlarla ücretlerin ancık ekmeğine razı nice zayıf omuzun korkulanna, sanılanna, kurunrulanna bırakılmıştır artık. «Mlzab edebiyatı adı altuıda veya memleket gerçeklerini aksetttrdikleri iddiasıyla yayınlanan, fakat gerçekte mili terbiyemize aykırı, ahlâk, aile, hatta cemiyet degerlerimizi yünnaya matuf kitapların..» Hangi değerli edebiyat eserl «memleket rerçeklerinl aksetttrmck..» nıteliğinden yoksun olmaya razıdır? Onun ıçın Nevzat üstün'ün evını basan yüzbaşı da yalnızca kitap olduğu içın kitaplıkta yer alan Kur'anı görtınre şaşrnr: «Bir süre bylece kahT. Yeniden sayfalann arasına bakar. Kaşlan çatılır. Bu kez kuşkuyla bakar yüzüne. Kur'anı da kıtaphktan yeni aldığı Camus ıle bırlıkte Lerun'ın üstune koyar ı> Ah küçük insanların «az ekmek sevincı» ve ona cullanan panık. Sonuçta her okulda kurulacak kurullann kurunru korkuları. kendi kendine yenilen zavallı sanılann birikimıyle, en akla gelmez yasaklann sınulannı genişletecek.. Çuvallar dolusu kitap, en küçük sorumlulugun kendı omuzlanna yükleneo»ğınden çekinen gudük maaşlann !=afcnca yetkisiyle bakanlığın ya Oynatılması yasaklanan «Otobüs» filmden bir sahne Avrupa'daki kaçak işçiîerimizi konu alan film yasaklandı «Filmin Türkçe adı: Otobüs. Orjinal adı: The Bus. Senaryonun yazan: Tunç Okan. Esen n cınsı: Dram Avantur. Filmin Yapıldığı yer: Almanya. Hangi müessesemn imal ettığı: Helions Film. Filmin uzunluğu vs „ Karar: Yukanda lsim ve evsafı yazılı film 5.12.1975 günu Emnıyet Sarayında gorulmuşttir. Almanya'ya kaçak lşçi olarak çalışmaya gıden bır grup Türk'ü konu olarak işleyen film de gerek gayri ahlakı ve gerekse Türk ve Alman mılletinı tahkir edıcı, küçültücü sahnelerle dolu olduğundan, nızamnamenuı 7. maddesinın 2. 3. 6. 8. 10. fıkralan gereğince reddıne karar verümıştır.» Çeşitli ımzalar... Sansür Kurulu yetkilileri Almanya'yı veya tsveç'i görmemiş olabillrler. Bundan dolayı suçlanamazlar. Ama tamamen Stockholm'de geçen bır filmi Alman milletini tahkir edıyor gerekçesıyle reddederlerse, ya toptan cahildır. bu sansür kurulu; ya fllmı Ustünkörü spyredıp karar vermişlerdır. Ya da altuıda başka nedenleri vardrr. bu karann. Çeşıtll nedenlerle bir çok Türk sanatçısı ülkemizin dışında yaşıyor. Bunlar arasında hepımızın yakından tanıdığı oyuncu rejisör Tunç Okan, ovuncu Tuncer Kurtız. Müzısjen ö m e r Zülfü Divaneli, oyuncu Aras Ören, kameraman Guneş Karabuda da var. tşte îsveç'ten sözedip, Almanya'ya çamur atıyor dıye sansürden geçmeyen filmin kadrosu bu kadro... «Otobüs» fılmi 9 Türk işçisinin, ekmek parası peşınde kaçak olarak çalışmaya geldiklen lsveç'tekı seruvenlerıni anlatıyor» İşçiler bumedıklen gurbet elîerinde polislerle, gumrük memurlan Ue başedemezler. Onlarla anlaşacak ağzı laf yapan, elı ışlek ö ş ü e r gerek. Dokuz Türk ışçısini kaçak olarak tsveç'e goturmeyi taahhüt eden şoför de bunlardan birıdtr. Ne var ki, bu şoför Stockholm'e vanldığında gereken verlere kayıt ettırmek gerekçesıyle işçılerin pasaportlannı alıp çeker gtder Çunkü dokuz pasaport epeyi para eder Türkiye dışında. Otobüs filmt. parasız, pasaportsuz, tztnsiz dokuz kışınin Avrupa'nın en gelişmis merkezmde çaresizliğıni, umursamazlıgmı ve sonlarını sergilıyor. Hayatlannda büyük şenlr görmemış ağızsız, dılsız garipler kalakahyorlar büyük meydana çekilmiş otobüsün lçinde. tşte bu film Alman mılletınl tahkir ediyor diye sansürden geçmiyor. Oysa başlangıçta olumlu gelişmiştl lşlemler. Filmin senarvosunu Ankara'da ınceleyen Merkez Sansür Kurulu şöyle demişti karannda: cTunç Okan'ın yazdığı Pan Film Kurumunca fılme alınacak olan Otobüs adlı senaryo 115.1974 tanhınde Merkez Film Kontrol Komısvonu taraf'ndan fetkık edilmiş olup: filme alınmasında bir sakınoa bulunmadığıaa oybırlığı Ue karar verılmıştır.» DAST, Amerika'nın Güney Vietnam ...^..^ halkfna karşı uygulamalarını konu alan «Güneyden Mektuplar»ı sahneleyecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul «Halkın GUcü» başhkh yapıtla başkentte perdelerini acan DAST (Devrimci Ankara Sanat Tivatrosu), Şa Se, Fu To, Ma Yuns ve Cı . Huang*m ortaklasa vazdık. lan «Güneyden Mektuplar» adlı sahne yazısını serpileyecektir. Vietnam halkmın ABD emoeryalizmine ve onun isbirlikçilerfne karşı verdikleri kurtuluş savasının övldisünil dile eetirpn bu ovumı DAST CTUP yönetmeni Erkan Yiicel rahneve kovmuştur. ABD'nin Vietnam halkına karsı uvgulsdı&ı bsısVilann ve düzenlerin sereilendiSf ovunda tüm DART çalısanlan görev almaktadır. «Günevden Mektuplar», Türklve'de sahneye konan ilk Çin Halk Cıımhurîyeti oyunudur. JtNEKOLOG Opt. Or. OKTAY CUMHUR A KKEN T ŞlşU Halaskâreazt Cad. 371 373 Telefon: <? 73 03 ELEVIZYON ıÇILIŞ VE PROGRAM fELESPOR runeş TecelU. Canan Oguz e Tamer Durukan'ın sunuğu bu haftakı Telespor'n spor bolumunde Avrupa aten Figur Şampıyonası aklen yayınlanıyor. Progamda ayrıca Temel Reıs, lufettiş, Türk Muzıgı, \ırk Hafıf Muzıgı ve Turk lalk Muzığı solıstlerının anısıra Cenk Koray'ın sun uğu «TeleKutu»ya da yer erılıyor. ÎÜLUDtZGİN )ızı filmin «Kan Bağı» adı seruvenı ızlenecek. Bır larda ıstemeyerek itavga den Kuçuk Joe, burada rkadaş oldugu gıtanst bır encı bır süre kalması içm 'androsa'ya petınr. Ben yartvvnght, bu gıtanst genç en hoşlanmadıgı gibi, çıftıkte uzun sure kalmasını la ıstemez. Aslında gıtaıst genç, Pandrosa çiftlıgııı sovmak ısteven bir çete le ılışkı halındedır. H\BERLER VE HAVA DCRUMÜ MTDASIN DtNYASI yonetmen Süreyya A n n l a Fatıh Orbay'ın yaptığı bır roportaj). 21J5 ÇOK SESLİ SANAT MÜZÎGt Programda Pıyanist Verda Erman, F. Şopen'ın «Soherzo No. 2», «Fantazi İmpromptü» ve «Etüd Opus 25 No. 12» esennl seslendiriyor. 21.45 KOMtSER CX)LUMBO Komiser Columbo bu kea «Eviât Sevgısı» adlı serüvende izlenecek. Bır araştırma enstıtüsünün mudüru olan Cahill, aynı enstitude kımyager olarak çallşan Howard Nichelson"u ölr dürur. Olayı çözümlemek yıne Komıser Columbo'ya duşer. 23.00 GÜNE BAKIŞ 23J5 PROGRAM VE KAPANIŞ RADYO TRT 1 05.00 Açılış, program ve kısa haberler 05.05 Türküler, şarkılar ve oyun havalan 06.00 Kısa haberler 06.02 Günaydm 06 30 Bolgesel Günaydm 07.00 Kısa haberler 07.02 Köye haberler 07.07 Bolgesel yaym 07.30 Haberler 07.40 Her hafta sizlerle 12^5 13.00 13.15 RadvoTV naberleri Haberler program 20 55 21.00 21.02 21.30 22.00 22 02 22 30 Çocuklar İçin Kısa haberler Dınleyici tsteklen Spor dergısı Kısa haberler Dınleyici istekleri Türk bestecileri TRT III 07.00 07.02 08.00 09.00 10.30 11.00 11.30 12») 13.00 1330 Açılıs ve proeram GUne baslarken Sabah konsen Müzik sölerü Günün konsert Türk halk müziğinden örnekler Müzik magaziD Öfte (conseri Haftanın soltsO Catdas «îrk sanat Hazirlayan: Perihan Eıtas ÇaSlar bovu müzik Gençler için Solistler topluluklar Haftada bir Sizfn için sectlklerimlz Pazarm plaklan Caz müziSl Blr albüm MüziSe caftn Hazırlavan: Fanık Yener Barok mdzilt TatiJ eecesı Caz müzıîı CU>c*> Itnn«^r1 Cevdet Bolvadin'den sarkılar 13 30 Bolgesel yaym Kısa haberler Spor magazin Bolgesel rayın Eaberler Bolgesel yayın Ocakbaşı Saz eserleri 15 00 15.01 17 02 19 00 19 30 ?0 15 20.45 23 00 Haberler 23.1001.00 Bölgesel vavm 23.30 Bızde ve Batıdan 24 00 Kısa haberler 00 02 Gece konsert on55 Kısa haberler 01 0005.00 Gece vansı TRT 1 1 08 00 Gün başlıvor 09 00 Sabah konseri 09.30 Yurttan sesler fcad'.nlar korosu 10.00 Cocugun dünyası 1100 Bîr solistten rurküler 11.15 Bir polisiye oyun 1215 Kla«i!lc knrn 1976 Domates Güzeli seçiliyor Telesporda 1975 domates güzeli Nahıde Serbet'ın yenne sundi Tplesnorrular 1976 domates eü KitaplaTdeTjruer ve görüşler 14 no Halk ozanlan geçiyor 14 30 Her hafta bir ozan 15.00 Iki solistten şarkılar 15^0 Opera ve operetlerden seçmeler 16 00 Oda müzıgi 16 30 tki soltstten sarkılar 37 00 Yaşanan tarih 13.30 19.00 19 30 20.00 20 30 21.00 2145 ?2.oo 22.30 23.15 23 30 İM solistten sarkılar Haberler Haftanın olayı Unutulmayan sesler Gönül telımizi tıtretenler Yasadıgımız topraklar TRT çok sesli tcorosu Ademoğlu çocukken Haftanm plaklan Bir romamma vaı Kaberler 14.15 15 00 lfi.00 16.30 17.00 18.00 1100 19 30 20 00 20 45 2130 22.30 Mnn
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle