09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUfiim (8 Ocak 1976 Toplu sözleşmeyi yetersiz buian Beykoz Kundura Fabrikası işçileri Sendika'yı işgal ettiler Sümerbank Beykoz Dert ve Kundura Fabrikasında ımzalan&n sözleşmeyi protesto eden isçiler dün Den Iş Sendıkasının Lâlelı* dekı merkezmı işgal etmıslerdır Çıkanlar 19 ısçının işe donmeslaı sağlamayan ve saat ücretlerine 3.5 • 4 l i n rara getiren sözleşmeyı ımzalamakla, Sendıkanın kendilerinı sattığını one suren ış çüer, sendıka merkezınde goruşeceklerı yetltılı bır yonetıci buİamayınca, bınaya yerleserek bek lezneyı kararlastırmışlardır Işçıler, sendıka adına sozleşme gorüşmelerıne katılan 4 yonetıcıden 2'sinın, kendılerine sozleşmeje ımza atmadıkları yolunda açıklama yaptıklanna ışaretle, «Sen dıka adına yetkıli 4 kışıden ıkısı imzalamadığına gore, ımzalandı ğı bıldırılen sozleşme geçerlı değildır. Konuyu avukatlarımıza danı»ıyoruz. Gerekırse bu sozlesmeyı kabul etmıyecek ve ışbası yapmıyacaSıı» şeklınde konuşmuslardır 1831 ışçının çaJıştıgı SUmer bank Beykoz Kundura Fabrıka»ı'nda 52 gün suren grevden sonra, TürkIş yonetıcılerinın aracı lığı üe ışveren \e DerıIş yonetıeılen perşembe günü anlaşmaya varmışlardır. Ancak ışçılerın cu m» sabahı işbaşı yapmaları gerekırken, Ankara'da vanlan anlaşmadan haberd&r olmadıklan gerekçesı ıle, Sendıka ışverenden pazartesı gününe kadar ızın ıstemıştır. Sümerbanlcta grev öncesi de toplu sozleşme goruşmelerının ay larc* uzaması uzerıne ışçiler çeşıtlı bıçımlerde dırenmışlerdır Işveren 2030 yıllık ışçılerin asga rı ücret koşullannda çahştığı ış yerınde, dırenıslerı gerekçe gostererek 19 işçının ış akdıni fesh etmış, bu arada Derı tş yasal gre vı baslattnıştır. AnadoIıTya kar düştü mü PTT radyolink tesislerînde çalışanlar ve Karayolu ekiplerî bitmeyen bir uğraşıya girîşiyorlar KAR TAĞAR DA YAĞAR DOGU'DA pmı can pahssına sağhyorlar. Kar yağar da yağar Doğu'da. Çok erken bastınr kar Doğu'da. Tepeler, dağlar ve ovalar alabıldığıne kardan oluşur Doğuda her kış Bu kışta oyle, yığın kar var Doğu'da. Kar yere düştü rrni, kar bastırdı mı, Karayolculara da savaş gorunmüştur artık Kaçınılmaz, zorunlu bır savaştır karla savaş. Bu kışta Karayolcularımız bır haylı zaman oldu karla savaşa bajlayah. Şımdı tum Karayolcu yonetacıler, mühendosler, teknıs yenler ve de işçıler seferdeler. Kar sefennde Setenn gecesı gundüztl olmaz. Savaş bu. Cephede uyunur mu hıç Karayolculara da dur, durak ve uyumale yok şımdı Aralıksız beyaz duşmana saldınyorlar. Beyaz duşmanı yok etmek, yenık duşurmek içın tüm guçlermı kullanıyor lar. Bır anlık duraklama oldu mu, beyaz düsman hemen saldırıya geçıyor, yollan kapatıyor, ulaşımı ve tüm yasamı durduruyor. 60K BflE BEYAZA BÜRÜNÜR D06UDA KARDAN Karla savaş sanıldığı kadaT kolay değıl. Karla en zorlu savaş Kars'm Posof, Erzurum Ağn arasında Tahir dağı, Kop dağı, Bıtlis'in Rahva ve Dıyarbakır'ın Karacadağ yöresı ıle Van Hakkâri yolunda venliyor. Karayolcular yolu temizleyip açıyorlar, fakat daha bir «Oh» diyemeden yolun yıne kardan kapandığım görüyorlar Yeniden türeyen karla savaşa başhyorlar soluk almadan. Işte böylesıne çok k?r yağıjor Doğu'da. Bır anda dağ, taş ve ovalar tüm doğa kara kesılıyor. Gok bıle kar beyazına donuşuyor boyle zamanda Uçan bir kuş, bir karartı görmek olanaksız Özlem duyulur bir kara lekeve, kara bir noktaya Böyle bir anda sıcacık yataklanndan fırlayan Karayolcular. geçiyorlar dlreksiyonlann başına, duşüyorlar kardan kapanan yollara, dağlara. Savaşa başlıyorlar kar. soğuk ve doğa Ue. Ve beyaz düsman renllt dttstinceve, yok edilinceye dek savaş sürdürtilüyor aralıksız. BAJARININ SIRRI Dikkat.. Dikkat'.. Benl dnyuyor musun? Tamaml.. Dikkat'.. Dikkat.. Seni duyuyorum şefım! Tsmam!. Kapalı yolun var mı? Kapalı yolun var mı* Tamam1.. Yollar açık! Yollar açık, sellm' Tamam! KUçUlc telsizler vardır Karayolculann ateş kırmızısı pikaplannda, Ve bu pikaplarla yol alınırken, istenilen bır yerle hemen üışki kurulabılır, konuşulabilir. Yollarla üglli bılgi ve rapor alınabilir. Karayolların merkez örgütlerinde ıse daha güçlü telsizler vardır. Ve böylece Karayollan örgütfl düzenli, sağlıMı haber alma örgütüne sahip. Düzenli ve sağlıkh ilışki sürdürebilme olanagına kavusturulmuş Kârayolla Miha İplik Fabrikasında direniş başladı; Aksu'dakî uyuşmazlığı çözümlemek için bir protokol imzalandf 3500 isçınin çahştığı Aluu'dan sonra dür. de 550 ısçının çalıstığı Mıha îplik Fabrıkası'nda ücreUerin odenmemesı nederu ıle ısçıler dıreruşe geçmışlerdir. Miha îplık Fabrikası'nda uzun bir surtdır düzenlı ücret alamadıklannı belırten ışçıler, 10 ocakta almalan gereken en son ücretlenru de alamayır.ca dün sabahtan ıtıbaren uretımi durdurmuşlardır îşçılenn uyes» olduklan Teksıf Sendikası ydnetıulen ışverenm odeme yapamıyacak durumda oldugunu one sürduğünu bu neden1P de bir anlaşma sağlıyamadıklannı açıklamışlardır Sendıka yoneticılerı ışçılerın sözleşmeden doğan haklarım aiamamfüan kar şısında dırenısın yasal olduğuııu Bavunmuşlardır. Aksu'da profokel öte yandan yuıe Teksıf uyesı olan ve sozleşmeden dogan aıacaklarının odenmemesı nedeni ıle Sncekı gun direnışe geeen Aksu'dakı 2500 ışçı ıle ılgıli olar?k sendıka ve ışveren arasmda bir protokol ımzalanmıştır. Protokole gore ışveren dırenış nedeni ıle ışçı çıkarmamayı ve ısçılenn L'Cretlennı en geç çarşamba günune kadar odemfvı kabul etmıştır Ayrıca pazartesi günü ısr»y v*pmaları koşulu ıle ışçılerin 3 guıı izınlı sayıldıkları belirtumıştır. Turt lçi \e dışı haberleşmeri sağlayan PTT Radyolink teknisyenlerl hayatları pahasına karlı da£ ba»lannı bekliyorlar. Ksrlt datlarda görev yapan teknlsyenler. vırtıcı hsyvanlara ve berhangl bir saldırıva karşı korunmak için silâh Uşıyorlar. Fotoğrafta, bir dağ basmdakl tenninalde teknisyenler fönıfanektedir.^ PTT Radyolink teknisyenleri k»rlı daglara «Karfistfi» oto Ue ttrnunırlar. Karüstd, 35 metreyi bulan kard» batmadan bir kelebelc hafifliğl Ile nçarak yol alır. Karüstti oto pslctli bir Jeep'e beaziyor. Karla Savaşanlar YAZI VT TOTOÖRAPLAR: ÎZZET YILDIZ Cumhurbaşkanlığt Florya deniz köşkü yeniden projelendirilecek Atatürk tarafından yaptınlan ve yıllardan berı Cumhurbajjkanlarının yazlık dınlenme yen olarak kullandıkları, Florya Denız Koskü, yeniden projelendırılıp, şekülendırüecektir. Istanbul Valısı Namık Kemal SentUrktın yaptığı açıklamaya gore, Cumhurbaşkanınm maıyetıyle birlikte gorev yapması ıçin yeterlı olmayan koşk, ıhtıyaca tam cevap verecek hale getırılecsJstir ';oşkün baska bır yere taşınmasının dUşünülmedığmı soyleven Valı Şentürk bu konuda şoyle demiştir «Bundan evvel Cumhurbaşkanları yazlık kbşke sadece dınlenmek ıçın gelırler vc kısa bır müd det kalırlardı Oysa şimdikı Cum hurbaşkanımız Fahrı Korutürk, tstanbul'da daha uzun sure kalıyor ve çalışmalannı burda da sufdürüyor B J nedenle krsk, ] Cumhurbaşkanı ıle maıyetındekı' pörevlılere yeterlı olamamaktadır » Emnıyet yonunden bır sorunun bulunmadığına değınen Valı Şentürk, yapılacak çalışmalann ıhtiyaca cevap verecek yonde olacağını sözlenne eklemıştır. (ajı.) Açlık, donma ve kurda kuşa yem olma tehlikesi içinde yaşıyorlar «Karla savaşanlar» var şu anda Doğu'da dondurucu soguklarda. Hem de yasaralarını biçe sayarak. Karlı dağlann dorugunda, kardan itapanan yollarda «karla savaşan» bu orgütleri ve ınsanlan bır an olsun anımsayalım ve tanıyalım, sıcacık odamızda. Ve yerıne getırmeye çalıştıklan büyuk görev onünde saygıyla eğılelım Ordu birhkleri, Karayolları, PTT Radyolink Tesislen ve de koylu vatandaşlar şu anda Doguda bır ugraşı ıçındeler kar, soşuk ve doga ıle. Ordu bırliklerimiz kar, softuk ve doga ıle savaş vererek yurt savuTünasına nazırlamyorlar. Karayolu ulaşımı, yurt ıçı ve vurt dışı haberleşmenın sağlanması ıçın de Karayolculanmız ve PTT Radyolink teknisyenlerımız kar, soğuk ve doga ıle uğraşı ıçındeler. Buyuk mucadele veriyorlar. Bır de Doğu'da köylü vatandaşlanmız vardır buvuk ugraşı verenler, kar, soğuk ve doga ıle savaşanlar arasında, günluk yaşamlannı sürdUrebılmek ıçin. KarU en zorln ssvas Kars'ın Posof, Erzurum • Ağn arasmda bulunan Tahlr dafı, Kop dafı. Bitlis'ih Rahva ve Diyarbakır'ın Karacadağ yöresinde i e Van Hakkâri yolunds verilivor. Fotoğrafta, Tahir dafınds kmrdan mahsur kalan taşıt araçları, karayollannda kurtanlmalarnn beklerken cörülmektedirler... KARLI DAÖLARI BEKLEYENLER Karlı dağlan bekliyor PTT R«d yolınk Tesislerînde çalısan tekrusyenler yurt ıçi ve yurt dısı haberlesmeyi saglamak ıçın. Radyolink tesısleri Avrupa'yı Asyaya baglar bır uçtan bır uca. Teknısyenfer «KarüstU» oto Ue Uç beş günde bır karlı dağlara çıkışta, her tırmamşta es ve çocuklara «veda» edıyorlar. «Gıdıp de gelememek var» diyorlar. GÜVENCE YOK Radyolink tesislennın toplumsal ve kışısel haberleşmede onemı var, fakat bu tesıslerde çalışmalannı sürdurenlerın. teknısyenlenn hiç mı hıç can guvencelerı vok, karlı dağlann doruğuna çıkışta, ınışte Karlı dağların dorugu ikl ilâ üç bm metre arasında değışıvor. Ve karlı dağlara ulaşım «karüstu» oto ile sağlanıyor. Bır paletlı jeep düsünelım, ıste öyle şey şu «karustu oto». Bır kelebek hafıflığı ıle 3 • 5 metre kalmlıktaki kar tabakalarının üzennde yol TSiP DGM'nin, bir parti üyesini tutuklamasını protesto etti Turkıye Sosyalıst îşçi Partısi Başkanlık Kurulu dun bir bıldın yaymlayarak Adana Devlet Guvenlik Mahkemesırun parti uyesı Abdürrahım Gorür'ü tutuklamasmı protesto etmıştır Devlet Güvenlık Mahkemelennın hukuk dışı durumlanna rağ. men faaliyetlennı artırdıklan belırtılen bildınde ozetle şbyle denilmektedır «Adana Devlet Güvenlık Mahkemesi Anayasa Mahkerr.esımn ıptâl kararından sonra DGM'lerınin faalıyetlerıne devam edemıye eeğını belırtmış bir mahkemeydı Yargıtay Daireler Kurulunun, Adana DGM'nin bu karannı boz masmdan sonra, bu mahkeme ilk ıcraatını partımızın Adana'da duzenledığı kapalı toplantıda konuşan uvemız Gorür'u ceza yasasının 142 '1 maddesınden tutuklayaraJc yapmıştır Bu olay DGM'hlerın nasıl çalıştığını ve MC ıktıdarının elinde nasıl bır sılâh ha lıne geldığmı gosteren tıpık bir olaydır » alıyor hıç batmadan. Saatte 60 kılometre ve daha çok hız vapanları vardır karüstü otolann Uygarlık ne guzel şey değil mi? Ama gelgelehm kı. hazıra konduğumuz bu uygarlıgın nımetlerınden bile geregı gıbi yararlananuyorur. Bızım ıçın ınsan havatı, makıneden daha ucuz ve daha geçersız. Karustüvotorum motoru stop ettı mı, bır ânza oldu mu dağ başında kalakalırsınız. Karlı dagda soğuktan donmak tehlikesi var, kurda kuşa yem olmak var. Aç ve susuzluk var. Işın gulunç yanı bunlan önleyıcı guvence, en ufak bir tedbır yok. Karayolculann telsizlerınden bu karustu otolara konulması zorunlu oysa. Motor stop etti mi, teknık bır ârıza oldu mu, otodakı teknısyenler hemen bu telsızlere sarüıp, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, merkezle hemen iliski kurup. yardım ısteyebılırler zamanında. Dahası da var: Karüstü otolann ancak bıri çalışır. dığerleri ârıza nedeniyle, ilgısızlıkten, tah sısat yofeluğundan merkezdeki a raba mezarlıgmda vatarlar Oysa hepsı de her zaman çalısır durumda olmalı. Teknısyenlerın karlı dağlann doruğundan inişleri de, çıkışlan da rastlantıya bırakılmış, guvence altına alınmamış nedense? TEKNİSYENIER KONUŞUYOP bır baska karüstü oto yoksa, uzun sure tehlikelerle karşı karsıya kalıvoruz » «KARola savaşan güçlü örgütlerden bırı de «KARAYOLLARI» dır Karayolculan yol yapımı, yol bakımı yanında bır de «Karsla savaş verıyorlar şimdi Doğu'da. Karlı dağda mahsur kalanlar Karayolcular, kardan kapanan dan ve daha sonra kurtarüanlar yollan açıyor, yollarda kardan dan teknisyen Sedat özcan, Re mahsur kalan l&şıt araçlaruu ve cep Koseoglu, Hasan Durmuş, yolculan kurtarmaya çalışıyorAhmet Benlı. Feyzı Erhan ve Rah lar. mı Dilek ile konuşmuştum bır Karayolcularla «Kar» arasında kez. 33 saat mahsur kaımışlardı şımdı bır savaş vardır Doğu'da, oncekı yıllarda. Nöbetlen sona erdığı halde geri dönememış. ıçe oldüresıye. tkı duşmandan bırl cek ve vıvecek sıkıntısı çekmiş, yok oluncaya, yenık düşünceye dek bu savaş sürüp gıdıyor Çoğu soğuk ecel terlerı dokmuslerdl kez daha doğrusu genellikle hep Yaşam oykusunü şoyle yansı^ beyaz duşman (Kar) yenik duşu tılar «Karlı dağa çıkış ve ınışte hiç yor savaşta. Ve zafer kar rotatif bır guvencemız yok. Karüstü oto lennın, kar makınelennın, karayolda ânzalandı mı, açlık, don yolculann oluyor. Karayolcular da yaşamlannı ma ve kurda kuşa vem olma tehlikesi bızleri beklıvor demek umursamavanlardan. Tıpıde, botır Otomuzda merkezle ılışkı ku rada hemen yollara düşüyorlar, racak telsız cıhazımız vok No karlı yollan, karlı dağlan asıyor betten sonra donemedık mi, ara lar. Kardan kapanan yollan t€mızleyıp, trafığe açıyorlar. TJlanıyoruz Eğer çalışır durumda n. Kapanan btr yol oldu mu, hemen o rer ile ilişki kuruluyor, o yere zaman yitirmeden araç va gereç gönderilebiliyor. Zaman Karayollannda çok önemli ve trecerli. Ve zamanı çok güzel dejerlendiriyor Karavolcular. Ka rayolcularda bir şey daha var, çok mu, çok önemli Görev düzeyleri ne olursa olsun, karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı belirgin hale gelmiş Karayolcular arasında. Başanlarınm sırn da bu ol» malı anlasılan. T AR I N : MEHMET(İK VE KÖYlO îran Konsolosluğuna molotof kokteyli atıldı Iran'da yönetıme karşı olan 10 kışırun ıdama mahkurn edılmesını ve Şah yonetımıni protesto içın bır grup ogrencı dun Iran Konsolosluğunun Cağaloğlu'ndakı merkezıne molotof kokteyli atmışlar, taşlarla camları kırmışlardır. Şahı ve yonetımıni kınayan dovızlen de konsolosluğun onune bırakan göstenciler pohs gelemeden olay yerınden uzaklaşmışlardır Iran'dakı yönetıme karşı Turk ogrencilerden oluşan protestocıı grubun gösterısı, saat 17 sıralannda yapümıştır Anıden konsolosluğun onünde toplanan ve sloganl&rla da gosten yapan oğrencıler, bahçeye molotof kokteyli ve taşları fırlatarak. kısa surede kaçmıjjlardır Gosten sırasında yaralanan olmamıştır. TÜRKiYE BiLiMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Telcfon Değişikliği 19 OCAK 1976 tarthınden ıtıbaren 7111 60 ( 2 h a t ) ve 7154 91 olan telefon numaralarımız Efes Ptlsen Elemanlar Arıyor İzmır Satış Teşkılâtına baflı olarak görevlendirmak üzere aşağıdakı nıtelıklerı haız Bdlge Satış Müdüru, Pazarlama Uzmanı, Satış Müfettişi ve Bölge Amiri alınacaktır. BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ tşletme veya pazariama dalında yüksek oğrenlm yapmış olmak. Gıda maddeleri pazarlamasında tecrubesl bulunmak. Şoför ehliyetıne sahtp olmak. Antalya'da ıkamet etmeyı kabul etmek. PAZARLAMA UZMANI Işletme veya pazariama dalında lisans derecesine sahip olmak. Yabancı dıl bllmpk Tercihan tngilizce. S\TIŞ MÜFETTİŞİ Asgarı lise mezunu, tercihan yüksek okul raezunu oımak. Şoför ehliyetme sahip olmak. Ege Bölgesıni tvl tanımak ve gıda maddelerlnin pazarlamasında tecriıbesı bulunmak Durumu seyahat etmeye elvenşli olmals. BOLGE AMlRt Asgari lıse mezunu olmak Sofor ehliyetıne sahip olmak îzmır Bolgesınde gıda maddelertnln pazarlamasında tecrubesl bulunmak. Butun müracaatçıların askerltğinl yaprnış olmalan şarttır. llgılenenlerin özgeçmışleri ve fototraflan ile birlikte Satıs Müdürlüğü «Ege Bıracılık ve Malt Sanayı) A i>. Kemalpaşa Asfaltı, lzmir» adresme yazılı olarak müracaatlan rıc» olunur. (Moran: 15) 528 Üniversite Lisans ve LisansÜstü Bursları (ÎKiNCi KADEME) Türkiye Bılımsel ve Teknık Araştırma Kurumu, müsbet bılimlerın temel ve uygulamalı dallarmda ofretım yapan fakülteler ve sniksek okulların matematık, astronomi, fızık, kımya, bıyolojı, yer bılimlen, muhendıslık, tıp, vetennerlık ve hayvancılık, tarım ve ormancılık konularıyla ılgılı bolümlennın aşağıda belırtılen smıfmda okumakta olan üstun yeteneklı ogrencılere oğrenımlenni desteklemek amacıyla aşağıdakı koşullar altında ayda 700 TL. karşılıksız burs venlecektir. Bursların dagıtımı içın aranan ozelhkler şunlardır: A. Türk vatandaşı olmak. (Türk asıllı olup, yabancı uyruklu bulunan ve memleketımızde okuyan ogrencıler bursa muracaat edebılır.) B. Üniversite veya yüksek ofcullann birinci yılında okunan butun dersleri o yıl ıçınde tamamlayıp, ıkıncı sınıfa geçmek. C. Bır onceki sınıfta okumuş oldufu matematık, fızık, kımya ve bıyolojı derslerının herbırinden geçme notu olarak en az; a 10 uzerınden değerlendırme yapılan muesseselerde 7 00 b 20 uzerınden degerlendirme yapılan müesseselerde 14 00 c. 4 üzerinden (A=4) değerlendırme yapılan müesseselerde .. 2 50 d. Pekıyı, ıyı ve orta ıle değerlendırme yapılan muesseselerde iyi not almış olmak. D Yen ve tanhi ılerde bildırılecek seçme sınavlarında başan gostermek E. Üniversite Bursları Müracaat Formunu (TÜBITAK BAY Form U 1 69ı almak ıçın aşağıdakı adrese vazılı olarak müracaat etmek. F Usulune göre temın edılerek doldurulacak formu ve istenilen belgelen en geç 30 Ocak 1976 gunu saat 17 30'da Kurumda bulunacak şekılde çondermeK <Bu tanhten sonra gplen müracaat formlan ıle eksık belgelı muracaatlar işleme konulmaz ve postadakı gecıkmeler dlkKate almmaz ) tlgılenenlenn yazılı olarak Kurumun :lân ettıği şartları verine getırdıklerınl beürterek muracaat fonnları ıçın dcgrudan doğruya, Türkiye BiHmsrl ^e Teknik Araştırma Kurumu Bilim Adamı Vetlştirme Grubu Sekreterliei Alaturk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere ANKARA adresine müracaatlan Uân olunur. 723537ohat) Saygılarımızla duyu'urul TÖBDER olayları kınama toplanfısı düzenledf TOBDER'ın Aksaray'dakı salonunda Sevdışehır Izmır olavlarını protesto ve hükumeti ıstıfava çağırma konulu bır basın toplantısı vapılacaktır TÖBDER merkezınden venlen bılgne gore, saat 10'da başlıyacak toplantıya, Yazarlar Sendıka. sı. Istanbul Barosu, TÜTED. Mımar \e Muhendıs Odalan Istanbul Subelerı, îlencı Kadınlar Der negı Tum Sa£!ık Personelı Derneğı ve K?rıkaturculer Derneftı, ynnetım kurulları uvelerı katılacaklardır YOĞURT VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Bahc©n«vlor Istanbul (AkdoSu Rek. 1283) • 515 OMÜR Millî Güvenlık Kurulu yarın toplanıyor AN'KARA, (ANKA) Mılli Güvenlık Kurulu yarın sabah saat 9'da Cumnurbaşkanı Farıri Koruturk'un başkanlığında toplana caktır. Toplantının gundemınde ıç ve dıs olavlar bulunmaktadır. MıHı>etçı Cephe Hükümetmm MSP dışı kanatlarının bu toplan tıdan Sıkıyonetım önerısını ae çıkarmak istedıği bıldırılmektedır Ancak kurulun asker uyelennın Sıkıyönetime karşı oldugu, bansın demokratık yollardan sağlanmasını istedıği one surul mektedir. Sızan haberlere gore, Mılli Guveniflt Kurulunun yann sabah yapacafJ toplantıda son olaylarla ilgıli olarak öteki Anayasa kunıluşlannın hazırladığı ra porlar da okunacagından büyük bır onem ta<îimaktadır Ayrıca hukumetçe almacak tedbirler ko nusunda da koalısyon kanatlan arasinda gergınliğın ve görüş aynlıfınm buyüdüğu belırtılmektedır Hükümetm Mılli Güvenhk Kurulundan önermesinl ıstedigi Sıkıyonetim tedbırıne MSP'nm sert bıçimde karsı çıktıgı soylen malrlpriir VEF AT Öğretmenler Bankasının 17. kurutuş yılı kutlandı ANTCARA, (CumlınrİTet Baresu) Turkıvö Ögretmenıer Bankası kuruluşunun 17. yılını doldurmuştur. TÖB Idare Mechsı Reısı» Pref Dr. Saıt Kemal Mımaroglu Ile Genel Müdur Bulut Hüsrev Göle. Bankanın kuruluşunun 17. yıldönümu nedeniyle bir koktcyl vermışlerdır. Kokteylde başkentın iş adamlan, bazı hükumet üyelen. bankacılar ve konuklar hanr Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kara Araçları ve Iş Makınelerı Tamır Fabrıka Mudurü Denız Makıne Albayı Turgut Ozbal'ın ve Güzin Candan'm babalan, emeklı Denız Muhendıs Albay Saım Erkson ile Yuksek Muhendıs Ibrahım Erkson'un emştelerı Sabahattm Candan ıle GU1deren ozbal'ın kayınpederı, Izel Hendek, Aydıner Candan, Ayzer Candan, Lâle Ozbal ve Yalçın Ozbal, ağa babalan, Haynye özbai'ın bıricık eşi, 16 sene Heybeliadar.ın Muhtarhğım yapan, Emekl) Denız Binbaşı MEHMET AU OZBAL (5EKER AU) îstanbul Denız Hastanesinde vefat etmiştir. Cenazesi 18 ocak 1976 pazar gunü öğle namazından sonra Heybelıada Camlinden kaldınlacaktır. AtLESt Cumhurıyet. 511 VEFATLAR IÇIN Tel f ı"*tli Mcji.r vt tuıtulırin nltttckkll cemtı merııın ıkibl* M! !•' teitfMll imMlMlt ( l » t t lllnı vc ımıım ımımllt le)> arnfeı«Bcret licnmız mMzt lllen.ı ls)tlnenli Itrılılı )W, 47 20 06 40 68 86 İSLÂM CENAZE İSLERİ MT lll«» muınlflır ıKtaıeıı alt i l n k mere r<ı1 v <fl <ıtı. MEMUR ALINACAKTIR îşyen Ümranlye'de bulunan PTT Araîtırma Laboratuan Müdurlügündelıı munrıa) memur Kadrolannda çalıstınlmak üzere 2 Şubat 1978 Pazartesı cUnu saat U9U0'da yapılacak sınavla 9 ERFCEK memur altnacâktır. Istekiııertn; 1 f£a az orta ve denpı olcui mezunu, 2 30 vosmı geçmemış, 3 Askeriiğtnı vapmıs. olmslan; ve en geç JO.l 1976 cuma günO saat 17 no^ye kârtar dilekçe, dıploma, nüius cÜTdanı ve 2 adet toto*rafls Omranıye *?iıe yolu Uzenndekl Mıidürlüğümüî Personel Servislne şahsen mOraraat ederek sınava çirts belgesl almalan gsrekır Feıla bilgi 37 61 00/30 numiralı telefondan alınabtllr. (Basm: 1U5U0) 493 (Cenaian 20S4) 523 (Basın: 27167) 531 K 0N 6R E Plevne Usesi Mezunlan ve Mensupları Derneetnın 25 ocak 1976 pazar saat 11 00'de Ordu cad. 54 G O P 'da dernek merkezınde vapılacaktır. Göndem: 1) Kongre Dıvanı seçlmi 2) 1976 raporu okunması 3) Secımler (Cumhurıvet 514)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle