12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBim 18 Ocak 197S TH B Ecevit, hükümeti bütçeden önce düşürme yollan ararken Demirel de ne yapıp edip bütçeden önce Sıkıyönetim düzenıni kurmak istiyordu. 12 Mart öncesinde de böyle olmuştu. Süleyman Beyin : kıyönetim istekleri galiba sekiz kez Milli Güvenlik Kurulunda reddedilmiştir. SUleyman Bey yakınlanna o zaman «Bana bir kez bile Sıkıyönetim ilânı imkânı vermiyenler, Nihat Erim'e hemen Sıkıyönetim ilân ettirdiler» diye yakmmış mıydı? Şimdi de, Oîlll Oüvenlik Kurulunun toplantısı öncesinde kim se birşey sormasa bile • Sıkıyönetimden söz edebiliyor. Belkl de Milli Güvenlik Kurulunu etfriliyebüecegini düşünüyor. Bir, Sıkıyönetimi ilân edebildi ' i, kendine göre çok kolaylaşacak iktidan sürdUrmek taaa 1977'ye dek seçimler de hak getire solcuları daha rahat susturabilecek, özgürlükleri kısıtlıyabilecek, yayınlan, kitaplan toplatabilecek, Aftan yararlanıp özgiirlüklerine kavuşanlan toparlayıp yeniden cezaevine sokacak. 141, 142"yi işleterek dışanda solcu bırakmayacak Süleyman Beyin içindeM gizli «volkan» fıskıracak o zaman. Bütçenin geçmesi sorun değil Sıkıyönetim altında öyle ya. Kö$eleyman Beyin hesabınca. Ankara notları HUKUMET NE ZAMAN DÜŞECEK nasıl olsa her yerde hesaplar yapılmakta. Transferler için gerekirse keseuin de agzı açılır ne bileyim.. bir atlattı mı, ondan ıonr»ıı Itol»y mı? Yalnız bütçe hesaplan değil, baska hesaplar da var gitmemek için örnejin komisyon hesaplan var. Senato'da komisyonlarda CHP + Milli Birlik Grubu, AP ile grupsuzlardan MSP ve MHP' lilerin, CGP'lilerin oylarına eşit. Ortada bir kontejan grubu üyelerl kalıyor. Her komisyondakı bir kontenjan üyesi, agırlığı nereye koyarsa komisyon baskanhklan agırlık konan partiden seçilebiliyor. Kontenjan grubundan özer Derbil, Sadi Irmak şim diye kadarki seçimlerde oylannı CHP yönüne kullanacaklarını söylediler birkaç komisyonda örnegin Anayasa Komisyonunda, Tanm ve Ormancılık Komisyonlarında durum hayli degişik. Nihat bey, Anayasa Komisyonu üyesidir. AP'liler, Nihat Bey'in AP'ye oy vermiyecefini anlayınca başka yolu denediler. El altından su öneride bulundular: 196! Anayasasıru kuşa çeviren Nl> hat Bey, Anayasa Komisyonu Başkanı olur mu, AP oylariyle. d). Bando polislerinden Hüseyln Kaplan da belinden kurşunla yaralandı. Kaplan yürüyemlyor şım di... Onyedi yıldır. bandocu olarak yetiştirilmiş olan «Bandocu» lan olay yerine yollamayı kim akıl etmişti? Oradan cenaze çıkacak, cenaze marşı da çalacak bulunsun diye mi? YoKsa, bu da bir kışkırtma mı? Takımsu. taklavatsız polısleri de olaylarda yaralatıp. hatta öldürterek «Bak, polisler yaralanıyor» dedirtmek için mi? Hükümet (rlderayak, gençleri, polislerı, askerlerı kırdırmak mı istiyor? Ne zaman düşecek bu hükümet? Bir an önce düşse... *** «Aaaa tabancası görünüyor...» başlıklı Ankara Notları'nda adı anılmadan geçen «Bakanlık Müşaviri» ile ilgili olarak, Bakanlıktan yeni bilgiler geldı. Yalnız Müşavir değil, B»kanlıgın Genel Müdürlüğündekı pek çok yüksek dereceli memur, yasalara aykın ve kaçak olarak • yüksek okullara ek derslere gidiyorlarmış. Bundan Bakanın haberi bile yokmuş. Nerden haberi olacak? O nun komandoları kovalamaktan çevresine bakacak hali mi kaldı ki? Mustafa EKMEKÇi niyle, onun rahatsız da etmeme örgütü lâçkalığım sürdürmeksi gerekir. Süleyman Bey, bu teydi. Bakanlıkta müsteşarlann planı uygulamakta şimdi... Tür bayan sekreterleri yurtdışına öğKomisyonlarda AP'lilerin bu kiye'de sagda (akat Sovyetleri de renci müfettişi olarak yollanma tutumu, bir çeşit rüşvet demiye danltmıyan bir iktidar, Ameri hazırlığındaydılar. Sekreter baBütün bu* yakından bildiyim de, «ödün» diyeyim... AP oy kanın ne kadar işine gelir bir yanları yurtdışına yollıyabilmek ğinden mi, Ecevit Hükümeti ne için yönetmelikler deği$tiriliyor lariyle seçilmiş bir Anayasa Ko dusunsenize... yapıp edip düşürmeyi fcoydu kaAP1i Senatör Kâmuran Inania du. misyonu Başkanı, APIilerin yani fasma. Bir kez şubat ortalannda cephecilerin isteklerirü kıramaz, karşılasıyoruz. Diplomatça kahBakanlık kulislerinde, köşede Meclis'te bütçenin tütnü oylanırkarşı koyamaz... kaha atıyor konuşurken, İnan: kıyıda sövlenenler söyleydi: ken «kırmızı» oy vererek düsur Ali Naili Erdem, ahlâkı b & me yollarmı deniyecekti. Pakat. Üstadım erken secim lâfı ••• o zamana kadar bile beklemebir hayaldir. Kimse bu Parlamen zan kitaplardan önce Bakanlıkta Meclis kulislerlnde, basında çı toyu kolay erken seçime götüre ahlâkı borı müsteşar yardımcı mek gerekti. Kollan sıvadjlar... kan haberler, yazılar da tartışı mez. Kah kah kah kah... lariyle. aenel mütiftrlprle u*rasBütçede düsürülrnek hoşuna lır, eleştirilir zaman zaman. Osa, onları ayıklasa daha iyi eder. gitmiyor Süleyman Beyin. On•** zellikle Süleyman Bey'in sosyaBakanhktaki Genel MUdürllik dan, şimdiden yolunu yapmaya list ülkelere yaklaşımı ele alınır. U Parlamentoda yönetim düze lerden birinde. hangi Genel M başladı: Bazıları, bunun Amerika'ya karşı yinde bunlar olup biterken. ko dür «makas» alıp durmaktavdı bir girişim olduğunu söylerler. mando yuvalannda okullarda ne ya orada, hafta başında bütün Türkiye'yi bütçesir bırakaCtA'nın özellikle Amerika'nın u ler olup bitmekteydi? caklar... Kulislerde konuşmalar bayanlar süslendiler. püslendiler. zun süreli plânını yakından Izliolmaktaydı: Gazi Eğitim Enstitüsü MüdüHI rahat rahat yaptırdılar saclannı, yenlerden biri de şöyle dedl: Musttfa 5en. îngilizce bölümü çünkü «makasçı» Genel Miidiir. Sanki Türkiye kaç yıldır, îstanbul'a postalanmıştı. Hele. Süleyman Bey'in sosyalist metod dersinde nerdeyse ağladı: normal bütçelerle mi yönetiliülkelere yaklaşarak Amerika'ya Beni kimse sevmiyor, ben APIi Senatöriin yeğeninden de yor? Kaç yıldır Türkiye c »ici «makas» almaya kalkması ortali sırt çevirdiğini sanmak gerçek bu kadar kötü müyüm? bütçelerle yönetiliyor, yanlış ten saflık olur. O istediği zaman Odasında sinirli, sinirli dolaşı ğı kanştırmjştı. mı? politikasını yeniden değiştirecek, yordu. Son günlerde nerdeyse Bakanlıklarda herkes birbirine Şişirilmiş, gerçeğe dayanmıyan soruyordu köşede, kıyıda: Başkanlığı niye CHPIilere bu kez sosyalist ülkelere sırt çe on kilo zayıfladı. bütçeler yerine, gerçekçi geçici virecektir. Brejnev ile Ford araGazi Eğitim Enstitüsü. öğren Hükümet ne zaman düşekaptıralım Nihat Bey, Anayasa bütçeler çıkarılsın daha iyi:.. cilerin boykotları nedeniyle sa cek?. Komisyonu Başkanı niye siz ol sındaki görüşraelerde Türkiye A merika'nm bölgesinde kalmıştır. dece birkaç yüz komandonun Sıkıyönetim Milli Cüvenlik Süleyman Bey, engücü bütçe mıyasınız? Bir süre önce Gazi Eğitim EnsFakat, Sovyetlerin çok yakın kom ders yaptığı okul durumuna gel titüsü'nde çıkan olaylara Toplum Kurulundan geçirebildi mi cep de gideceğini sezmiş c(malı. Çırhe ortaklannın sızıltılanndan, pınışı da bunu geciktirebilmek, Nihat Bey ne demiştir, bil şusu Türkiye'nin Sovyetlerin yıı mişti. Polisi olarak, Toplum Polis kadmızmızhklarından da kurtulacak engelliyebilmek. Bütçeıie vartayı mem. Ancak 12 Mart döneminde muşak karnında oturması nedeMilli Eğitim Bakanlığının her rosunun «Bando ekibi» gönderil GÜNÜN KlTAPLARI Yurt çapında yeni hizmetimiz tngiltere ve Amerlka'aaJU tUm yeni yayuılan sürekil ve Ucretsiz iıleme olanagıru veriyorua. Adreslmizden form uteylnis. OnJvenal Kitabevi Tunaiı Hilmı No: 105 K»valtadere ANKARA Tel: 28 70 62 Yasa Yayınları KOZ YAVIIMLAPI VfflEl MUHASEHSJ Mall Müşavir Hasan Yıldız'ın «Tüm Ticaret Şfrketlerinde VERGt MLHASEBESİ» sdll önemlı esenni ysyınladı. Ernest Mandel BARIS İÇINDE 5IRLIKTE YASAMA ? DÜIMYA DEVRIMI 8 lıra 10 Beyazıtlstanbul Tüm maliyeciler, muhasebecller, akademi ögrencileri, avukatlar, bankacılar ve şirket yöneticileri ile isadamlan için bain.wio.ci ounsıl şucu kitabı. Büyük boy, 512 sayfa, 100 TL. Ödemeli ısteme: TK. 585/Ist. DAGITIM: (Ist., Ankara, Izmir) : GEDA A PROLETARYA DİKTATÖRLÜGÜNÜH TEORİSİ VE ÜYCÜLAMASI ' * AYDINLIK YAYINLARI 1 pentagon ve amerikan üsleri igor me»*<ov Orhan Hancerlioğlu FELSEFE SOZLUGU EKONOMI SOZLUGU REMZI KİTABEVİ portekiz de özgüriüğün safagı alvaro cunhai Beklenen Baskıları Çıktı \ '••*i •••35erTL P.K, 265 Sırkecl İ9TANBUL Doğu Perinçek cem yayınevı Kıbrıs Meselesi Genel Oagıtım : TuflDA tanmda kapttaJizmin geiişmesi ve toprak ranü • günter hoel ^ \ \ < ^ 750 kuruş PX » 5 Slrkecr (STANBUt Cutnty Itotonyım um ÇAĞDAŞ REVÎZYONİZMİN ELEŞTİRISİ P.N. FEDOSEYEV A. KOSİNG + Çağdaş Revizjoniznun Anlam ve Fonksiyonlan, •• İşçi Sınıfımn Dünyadakl Devrim Sürecinde Öncü Rolü * ve Bazı Uydurmalar, •• Sosyalist Toplum ve Birtakım Revizyonist Görusler, * •• Parti Konusundaki l«ninci Öğretinin Revizyonist Tahrifi. * 15 LİRA KONCK TAYINLAR1 P. K. 749 ISTANBÜL D A G I T I M : cem . yayınevı hasan huseyin BASIM Türkçesi: ÜLKÜ TAMER Amerika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenen büyük «solcu avı»nı, Gary Cooper, Bertolt Brecht, Elia Kazan, Paul Robeson, Robert Taylor, Arthur Miller gibi ünlü sanatçıların sorflularını bütün derinliğiyle yansıtan belgesel eser. 224 sayfa, 20 lira IHAIÎET YILLABI «BAŞAK KiTABEVi SUNAR» Hizmet yanşı 400 sayta bea renk kuşe kspak tçinde ge> ne 20. TL. Son senelenn en güzel ve ilml kıUbı. Sadece gerçeklert ortaya k o yan hayâl gücündeo uzak bu eser. Erlctı Voo Dânlkenin H»yU Dünyasını gerçek ilmtn ışığında canlandıran bu eser Dr. Oenis R. Alejcander'in bir sanat saneseridir Bütün tcıtapçılarda; almakta acele edinız. CENGÎZ BEKTAŞ dörtkişiydiler bir de ben ŞİİRLER/10 Lfra bilgi yayınevi 1976 KOLEKSİYONU artel IIIR YASIAKÎ AMHMN " I I MI I w s i M OIM Diı ı ki. SAĞUK ANSİKLOPEDİSJ DeVRİMLER ANSİKLOPEDİSt BÜYÜK DÜNYA ATLAS) Istanbul : GE DA Ankara : Aydın Kitapevl İznu'r : GEDA TURK vetATI MUZIĞI unda guveneceğiniz tek kaynak OÜNYA CASUSLUK TARİHİ Devrimier MCMILLAN DÜNYAMIZ ÇOCUK ANS. Fiziki. siyosi ve ekonomik coğrafya AİLE ANSİKLOPEDİSİ MILLt EGlTIM >e BATEŞ Vıvınevlerinde Oaemeli gönderme adresl: planlama, kalkınma ve türkiye • yalçın küçük Polıtı« olayların ardınaokı aerçeklcr ve belgeleri Çocuğun evdeki oğrecnenl Çocuk bokımından mutfağa tüm sorunlara çözümler Basak KlUbevi Ankara Caddesi üüncer Han Kat 2. Cagalofla / laUnbui GÖNDERİLECEK ADRES : İrtibat bürolarımızla P. K. itS Sirked tSTANBUt Türkiye'nin her yermde hizmetinizdeyız. ARTEL NEŞRtYAT ve TİCARET ORG. 269/4 El Irok Apt. Hörbiye istanbul Ansiklopedileri ve TAKSİTLE SATIg KOŞULLARINI İ danısmanlarımz arscıyla tammak ıstıyorum Moımâro ve Karodeniz Bölgesi • Somanyolu İsim Soyodı 7,1 Otmanbey • İST. Tel : 47 30 76 türkiye işçıp^rtisi İç ve Doğu Anadolu : Ziyo Gökalp Cad 16'4 Dilek Apt ANMRA Tel. ?5 31 17 T.C.K.'nurı i « / ; maddesi gereğince idamdan yargılanan sabotaj davası sanıgı Yasâr YILMAZ'ırı savunması, 12 Mart döneminin belgelerı . Kültüt Sarayı, Eminönü ar3ba vapuru, Marmara yolcu gemisı saboujlanna ilişkin aviklamalar... Üdemeli isteme adresi Sakız Ağacı Caddesi Güney Han, 2/1 BEYOGLU Ege Bolgv* • Bulvar Han 10/208 İZMIR Tel : 27 056 Guney Anadolu : Çcnorlr 126 5ok No. i AOAN* T«l 15 753 Meslek : demokrasi bildiı*g*esi Şehjr T*l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle