11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T A S A S 1 N A Sahıbi: adına • Genel Y • Sorumlu • Basan Gazetecü 0 v eGazeıecılik '. A 5 N A 1 M K N A D İ ayın Müdürii O K T A Y K t ' R T B O K E Yazı tşlen Mudürü: Ç E T I N O Z B A V R A K v e Yayan C U M H U R t Y E ' T Matbaacılıh v « i k T.A,j>. C a g t l o ğ l u , H a l k e v ı Solt. N o : 39 « C u m h u n y e t Matbaacıiık M h i s T T P adresı: C U M H I R 1 V K 1 1S.1ANBUL Posta Kutusu Istsnbul N o : 24B T c î f f o n l a r : T> 4 2 9 0 Vi « » 8 Vi 4 2 « Z î « » 8 2 2 « 2 S » c ! * • B Ü R O L A K . AnKars «Uarür» B u l v n n Yeııeı A 1 * Y e m s e h u . T e l ITJiTi 23Ö7U1 • t Z M t h Haiıı ; B u l v a r ı N o H a K a t a , I'eı I 3 l » ı ı 1247u» • U U * Uleri: Aiatürk Caa. U g u r l u P a s a j . T e l : 1455*) p t £ıy» N E Y 19731 v« İ I . A N A Y L A R : 1 2 t> 3 1 Yuruçu 54U 2İU 136 4 5 Vurtaı^ı * M »«.ı H ı * ^.50 Ülne enıoiaruiâ ve aeınıfema göre uçak tarkı uKuvııcu taraiından aynca öderur... 2 3 ve ı Savta ıSanrtrmı 4, 5 tı Savt» «Saııtuıuı • '*• Öiüm Metuo re»ekKü! >» *antımi> *» N'.şan Mkân Kvıcntne Oogurn S*J Yavui Hajau ı K.K1.1MES1» . • • Kavıp ( K K L M K S b >« 12 U Ogie Güneş 12.22 7.23 Yatsı AKşam 18.38 17.02 Ikmdi 14.47 I m s a k 5.40 ECEVİT (Rftgtsrarı 1 . Mrfsrlı) ardında, halk ve h a k düşmanlığı vardır. Çocuklann, gençlerin topl u m sorunlarını öğrenmesi, yoksullarm, ezilenlerin, hakkı esirgenenlerin sorunlarıyla ilgilenmesi önlenmek, bozuk düzen, yeni yetişen kuşaklara tartışmasıs kabul ettirilmek istenmektedir. Egitimin de demokrasinin d e temel amacı, insan kişiliğinin serbestçe gelişmesini sağlamaktır. B u kitap ve o k u m a yasaklarıyle, eğitimin ve demokrasinin temel amacı yok edilmeğe çahşılmaktadır. Bir ülkede özgürlükçü demokrasi, yalmz buna inanan bazı siyasal partüerin mücadelesi ve direnişl üe korunup yaşatılarruus. BUtün toplumun, kendi olanaklan içinde bu mücadeleye banşçı yollardan katkısı olmalıdır. Bu katkınm başlangıçta getirebileceği yeni baskılara ve ıstıraolara da, demokrasinin ve insanca yaşıyabilmenin bedeli olarak, hep birlikte, dayanışma içinde katlanılmahdır. Uyanık Türk öğretmeninin, kendine düşen demokratik görevi, insanlık görevini. uygarlık görevini, öğretmenlik görevini yerine getirecegine inamyorum. Bu konuda vereceği onurlu mücadeled», Türk öğretmeni yalnus Türk hslkını değtt. lerin k a m u o y caktır. Özgürlükçü demokratik m ne de destek bütün özgür u n u y a n m d a UlVebulaT ü r k basmı da, bu ücadelede oğretmeolmalıdır.. Ltros (Kajtarntı 1 da konuşmayı izleyen tartışmada ise Luns, kendisine sorulan ç«şitli sorulara karşı Türk Yunan anlaşmazlığı konusunda özetle şöyle demiştir: «NATO, uluslarüstü bir kuruluş değildir. Türkiye ile YunaTüstan arasmdaki sürekli sürtüşmelerin daha tehlikeli olması NATO sayesinde engellenmişür. Kıbrıs NATO içinde meydana gelen bir çatlak değlldir. Kaldı ki Kıbns NATO'ya bağlı bir ülke de değildir. Bu nedenle bu ülkeye yapılan bir müdahalenin KATO tarafmdan cezalandmlma»ı söz konusu olamazdı.» Joseph Luns, başka bir somya verdiği yanıtta ise, «örneğin Türkiye, tarafsız bir ülkenin iç Işlerine müdahale ederse bu Avrupa'nm güvenliginde olumsua sonuçlar yaratabilir» demiştir. Kıbns sorununun çözümü yolunda yapılacak toplumlararası görüşmelerin Birleşmiş Milletler çerçevesinde kalması gerektiğini belirten Luns. Türkiye'nin bugün NATO ile sürtüsmeleri bulunmadığını. ancak, Türkiye'nin ABD ile somnlaxı bulunduğunu ve tepkilerinde haklı olduğunu, bugün ise bu anlaşmazlıklann da ortadan kalktığına inandığını öne sürmüştür. Bazı NATO ülkelerinin Îspanya ve Güney Afrika Cumhuriyetina silâh satmasını eleştiren bir soruya karşı Luns, Sovyet Rusy» Türkiye 'ye saldınrsa Türkiye'nin yanmda savaşa girecek olan ne îspanya, ne de Güney Afrika Cumhuriyetidir» demiştir. Luns, bu arada îspanya'mn NATO'ya dahil olmamasını kmamıştır. Amerika'nm Avrupa'da bulunmasının •Avnma'nın kara gözleri için olmadığını ve kendi kişlsel çıkarlarını korumak için buTadaki varlığını sürdürdüğünü» ekleyen Luns, Akdeniz'dekl Amerikan üslerinden söz ederken, bunlann bagımsız olduğunu. ancak bu üslerin bukınduklan Ulkelerdeki iktidarlara bağlı oldukl&rını ileri sürmüştür. Avrupa'nm kendi başma kalması İçin yeterince ?üçHI olmadığını da söyl«yen Genel Sekreter, Giscard Fransasma deginerek .«Banşta askersel NATO'ya katılmayan Fransa'nm, savaşta NATO'nun içinde bulunacağını ve yakmda bu konuda gelişmeler olacağını» eklemiştir. Atlantik ttttfakımn kıırüluş önscizündeki ilkelere de deginen Luns, •îlerici sayılan bu ilkeler aynen uygulanmış olsaydı, bu(Tün bir cok ülke NATO üyesi olamayacaktı» dRmiştir. • SEYDtSEHlR'DE I Sarfada) tsçileri bolmek, yapabilirlerse belirlı bir siyasal partiye soitm a k amacıyla Seydişehir'de yapılan çahşmalar için dışardan ge tirilen kişilerin b a ş m d a , Kırıkk* le'deki «ülkücü» k o m a n d o l a n n girişkenlerinden Erdogan Asüyüce geliyordu. Gerçekte Seydişehir'dekı olay l a n n çığırından çıkması adı geçen «ülkücü> Erdoğan Asılyüce'nin Uçey* gelmesinden sonra baş lıyor. Fikret O t y a m ' ı n c u m a g ü n k ü Başkent Notlarında ortaya koyduğu mektupta yazüdığı g ı bi, Kırıkkale ö n e m l i bir «ülküd a ş » kaynağı ki, İzmir'e d e Seydişehir'e de, îskenderun'a d a nedense Kınkkale'den akın a k m zincirli, c e p bıçaklı, k a s a p b ı çakll bir takım sözde müliyet çi kişiler yayılıyordu. Moter, sendikada bekliyor E r d o ğ a n Ashyüce'nın Kınkkale'den gelerek, Seydişehir'de T ü r k Metalîş Sendikasına «teşkilâtlanma uzmanı» olarak yerleşmesinden sonra ilçede dagınlan bildiriler d e ilginç hale geliyor. Örneğin, T ü r k M e t a l Sendikası Seydişehir Merkez Şubesi a d ı n a y a y ı n l a n a n v e ü z e r i n d e D u y u r u 1 9 kaydı bulunan 23. 12.1975 tarihli bildiride şunlar yer alıyor: «... A r t ı k y a p ı l a c a k b i r t e k ş e y kaldı. Özgür A l ü m i n y u m • îş Sen d i k a s ı n d a n istifa e t m e n i z . Ç ü n k ü üyesi kalmadı. Sizlerden a i d a t k e s m e m e s i için istifa etmeniz gerckli, artık T ü r k • Metal'in üyesi oldunuz, karşı sendikadan istifa e d e r e k T ü r k Metal'deki g ü c ü n ü z ü b i r k e r e d a h a ı s b a t edeceksiniz. İstifalar noterden ya pılacaktır. Noter masraflarını T ü r k Metal karşılayacak. Seydişehir ve Beyşehir noterlerinde istifalar d e v a m ediyor. G ü n ü n her saatinde sendikamızda noter bulunacak. B u andan itibaren özgür 'ün aidat kesmesine m a n i olacağu. B u g ü n d e n itiba ren başlıyan istifalar, ö n ü m ü z deki günlerde de d e v a m edecekt i r . A yb a ş ı n a k a d a r b u i ş l d « bitlreceğiz...» V e işi g e r ç e k t e n b i t i r d ü e r . K a ç işçinin Özgür A l ü m i n y u m î ş Sendikasmdan istifa ettiği belli a m a , onlarcasının dayak yediği, bir ç o ğ u n u n Jcomaya girdiği v e yasalann teminatı altmda olması gereken Anayasal örgütlere yıkar casına, yakarcasına saldırüdıgı d a ortada.. hiç bilmiyorum. «Sonra i a n d a r m a geldi "îonya dsn. Çevirdiler kapımn Jnaıııi T u t t u l a r bizi. F a b r i k a d a n ışı b ı rakıp çıkanı sopalarla dıpçıkiene kattılar onların içine. Allahını se ven, Peygamberinı peven ı u '^ra fa diye bir d e itekliyorlar. G e l m e k istemeyenin üzerine tıem ou Ü Ö p e k c ü e r fıem de i a n d a r m a saluı nyor, Ulan sen de m ı Aılansız k o m ü n i s t s i n V ü r ü sçeç J U ı a r a fa d i y e k e n d i i ç l e n n e a l ı y o r i : 1 1 ı Ne yapayım? B e n de birkaç sopa yedikten sonra geçtim 'nıann içine. B a ş l a d ı m bağırmaya. Komünistler Mo«kova'va» nKahm;s u n komünistler., hızlı b a ğ ı r m a z sam, bögrüme sopa yıyordunı nne. K a f a m a zincirle vuruyorlardı. Üsteiik de çevremiı polısle a n â a r m a y l a d o l u y d u . V e b i z i m i>a» vuracağımız, bizi k o r u y a c a k *ıro se yoktu. Tskbif jesleri ırısında «O sırada birden tekbır setlrm e y e ve Allahsız k o m ü n i s t l e r öiye bağırmaya başladılar. D ü j ü n ü y o r d u m . Artık t a m a m b u İş. Elh a m d ü U U a h ben de m ü s l u m a n ı m h e m de öyle bunlar gibi sahtekar değil. T e k b i r getirmeye >aşiad) lar mı, bize toptan kıyacak.ar bunlar. Baksana diyordum tendl k e n d i m e . p o l i s d e I a n d a r m a <la bunlarla birlik. H U k ü m e t d e b u n l a r d a n y a n a . B i z h e p t e n t e l e i oid u k diyor, bir y a n d a n da "4h\or d u m . Fakat YUce T a n n yardım etti, bizim sendikayı taşlarlancen. aralanndan kurtulmayı başar4::n. D o ğ r u s u nasıl oldu ben de bilmiyorum. A m a o kanşıklıkta aır d« bakmışım bir kenarda kalnuşıra bir k o ş u k u r t a r d ı m k e n d ı m l eile rinden. D ü ş m a n olsa bu fc&dar korkmazdım. Dinsizlerin e.ın» d ü ş s e m y a n m a z d ı m bu kadar.* Kıymıkım ınUlıjof ftımı Çu En Lai'nin cesedî yakildı P E K İ N G e ç e n P e r ş e m b e günü ölen Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ç u E n Lai'nin cenazesi y a k ü m ı ş ve k a r m ı z ı bir k u t u y a k o n u l a n külleri, «Çin İmparatorluk D ö n e m i Büyükleri» tapınağm da Kendisine ayrılan yere konulm u ş t u r . B u k ü ç ü k t a p m a k btıgün «Yasak kent'm yakınında, «Emekçiler Kültür Saraym olarak anılmaktadır Ç u E n Lai'nin küllerinin oulun duğu k u t u n u n bugünden itibaren ü ç gün için Pekin'dfki yabancı ülke temsücilerivie Cin halkımn temsilcilerine açılacagı biîdirilmiştir. Cin B a ş b a k a n m m cenaz e t ö r e n i 1 5O c a k g ü n ü yapılacaktır. GOZLEM d r v l e t t » I * c e ç l r m l » v eK e r i t M r l m B a ^ b a K a n l ı k Koluıiun» o t u r t u l u \ « r m i ş t i r « J ü n ı l e n «;iin* « H l n i p e r i v # n C u m h u r i v e t ç i tViiven PaHisl « n c a k bir knpntı dftnemde. h » w c u n t a f»azarlıklan.vlf a y « k w kalahllmektedlr SıkıvöTOtimln tlk müştrrisi CliP'dir Tiirkeş. 1 2M»rtta tuUuftu KöprO haslarıylr vftneMme e j e r o e n o l m a k v eh n k n h ç a o l m a 5 » h l l e « f i i l e n » c l r v l r t t vftn e t m e n i n hazırlı&i v r ftrlrm» içir«ie<1İT Türkes bilivor k», yakın aknıhası hir emrkll halrtm »Iba» aractlıp » r 1 2 Marlta olrtni" 8<M w k u « n c t t m «avcı ve tv»K1ml*rinin stanmasınıta ftkpn olaeak ve diri dlhlmle yetişmi» baw askpri s a v c ı l a r «•livie u e » o l c u a v r t ı n t a n i i f e r e n c i l e r i v e s e n d i k a c ı lan eîmeye VP hocmava calısacakttT 1? M n r t rtön^mlnde bSvle olmustıiT... Sanıklar hakkında tahllve k a r a n «eren haMtnler birer IMSTT eörevlprinrtm alınmw ve anrak »anıklaf nakkinda mahkumivpt k a r a n veren hakimln" eRrevdr nıtulmuştur. Remri Sirin hMkanhtııniaki Sıkıvfinettm Mahkimesi M denlz »ııhavi h a k k i n d a h*raat k a r a n verince m a h k p n i f ortadan kaldınlmıs v eH a k i m Alba* Renwi Sirin de Krzurum's »ürtilmBititr P r o f üfrtır A l a c a k a p t a n ' ı rarrılavan A n k a r a \ Nolu Sıkivönettm M<»hkpmp»l Ra«kanı T o i A l b a v A ı m i I s ı k l a r k a r « r m'irıii ç ö r p v i n r l p n a l i f m ı s v e r o r t n e t e l e n A l b a y R c m 7 i S i r p t U i m r a s i v l e m a h k u m i v p i k a r a n verileıPk A U r a k a p t a n v ea r k a d a s l a n ttıtuklanmıstir. Mahkem e kar>rınrta: ~ Clldi O c a k l a n devlrtin emnlvet mıvvrtlprine T»Tdımcidır d i v e vaT.Umıs v eh u k a r a r a trma atan askrrî h a k i m . M r tpk k a r a n hile Yarçıtayca onavtanmamastna ratm<"n sıkıvönptim hitince terfi e d e r e k b a ş k a eöreve atanmıştır. S a n ı v o r l a r kl. vine h S v l e o l a o a k . Demirel. btr K t m a n l a T Svtiiifr d n « i a i ü «andıktan BTtik u m m t u n u kesmistir B u n d a n »onra w c i m sandıeından ııol o v l a r c ı k m a k t a d ı r Safc o v l a r r e r i l r m e k t e . » o l o v l a r « a * . Iıklı h f c i m H r ürtmnlrtart»r. O e m l r » ) lcln t r t »nl. R t * W «;aSci partilfri rriterek M r kan»li rfftnemde d e M>ln Iviee n m t k tir. 12 M a r t ' t a n lariı d » m a t ı n d » knlmi«itır Y a r a t ı l a n h o oI»VUT. \ t Mart'ın nrovnsnlır. H»rırlıklar Urrtîimlanını»tır. t« »ıkiffinftim kosullanrtın kahi'lflne kalmaktadır. S i m d l b > i a s a m a i ^ i n d ^ v i ı I ş t e .. B u eelioim trinrte. ortahklarda saskın şaskın dolaşan t e k n s r t » I1«1<r1 N p c m e t t l n F . r h a k n n ' d ı r S ı k i v f t n r t J n i cellr r e l m p z T a p a c a î i llk İs. « o l c n l a n c w a e v l « > r i n e dolnnrmaksa I k l n c l Işt d c . Millî S f i a m r t P a r H M n l n k a o u n n » W H t vur« m a k t ı r . M M l î S p l â n v t P f l r t W . 1 2M n r t d f i n « w » n d e kapatıJan Milli N i z a m Partisl'nîn devanmiır. M N P ' < i k a n a t m a k Içln b n l n n a n «pr^kcelerin htn katı M S P lcln kolavlıkU buInnacmktir. Dfmirel. MSPSrl k a n a r m a k Içln »*ctm «ncwı HrWtl« hanrlıklan. W T kapalı d ö n « m d e kolayhkla «urdurecektir. Mii«lüm»n kanleşleT b u n n n rarlnnda mıdır »caba? TOrklye'de. bımca slvaaal «eltrimdfn sonra faştTm mxrm a k . hlr «fint sivasal kı>wllar y a n ı n d a blraz d a «vtirelc» lntemekt^dlr. 1c w dı» korollaT » r « b » fa«Hrtni t n ı n n a ' » »e «flTdfirmMe e\*trt*\i roldlr? A r » h » M M n r f t a k i tribl. P © m l n l T»nlıw o r e m » r a l ) f T h n l m a k f * W « t k * d » r kolav rnıdır? V e fasİTnır kantı o U n l a r m rtc« hesaplanmı? mıdır. H e r n m j ı n ı m n a ı nilüv v+mcı. Tter ı » m » n d a Oemlnl. *ıkiTÖn*titn eöieflprlnd» hfittüm *aT«iM«. F a ş i n n trormak IstfTrnler varsa. b u r u r * n n l a r )t»1«rtnl«. Crflecekleri rarna. ıtöreceklerl «e vardır... TÖB • DER hukuk danışmanı ^ • • l / * f IjrCİOnK: * M t 8 p toplama uygulamaları faşist rejimlerin ayrılrnaz niteliğidir» ANKARA, IANKA) TÖBDER Hukuk Danışmanı Avukat Halit Çelenk, kitap toplama uygulamalannın faşist rejimin ayrılmaz bir niteliği olduğunu söylemiş, «Dağbaşı kanunu, hukuk devletinin yerini almışsa, bu koşullarda kitap toplamalar ve düşünce düşmanlıgı oteğan karşılanmalı ve uygulanmakta olan hukuk dısı rejimin doğal bir sonucu sayılmalıdır» demiştir. Milli Egitim Bakanlığınca okul ve kütüphanelerden bazı ünlü yazarlann kitaplarının kaldırüması konusunda ANKA muhabirine bir demeç veren Halit Çelenk. kitap toplamaların ve kitaplıklardaki en liberal kitapları bile kaldırma işlemlerinin tek başına ele alınmasmın ve yürürlükteki toplumsal düıenden soyutlanmasmın yanlış yargı ve sorruçlara götürebileceğini belirterek, «Kitap toplatma ve kitaplıklardan kitap kaldırmalar, düşünceden korkan, düşünen, insandan, özgürlükten, aydınlıktan, tek kelimeyle demokrasiden korkan baskı rejimlerinin uygulama yöntemlerinden biridir» şeklinde konuşmuştur. Komandolaım ( K a ş u r a n I «»rfıutal 10'ar lira toplamaktadırlar. Okuld a 5000'e y a k ı n ö g r e n c i n i n bulunduğunu hatırlatan öğrenciler, para v e r m e k istemedikleri z a m a n sopa v ezmcirîerle dövüldüklerini ve okula alınmadiklarını öne sürmektedirler. öğrenciler olayt D G M ' n e büdirmişler, takat sanık l a r m o k u l d a b u l u n m a l a r ı n a ragm e n soruşturmanın gıyaben sürdürüldüğünü eklemişlerdir. î s p a r t a ' d a n g a z e t e m i z e bir telgraf gönderen Eğitim Enstitüsü öğrencileri, okulda 1 0 kasımdan b u yana faşist baskılarm sürdüğ u n ü b e l i r t e r e k , « F a ş i s t l e r taıafından okulda mescit açılması, kot pantolon giyilmemesi, c u m a günleri üç saat ders yapılarak nam a ı a yetişilmesi, devrimci öğrencilerin istenildisi z a m a n Ustlerin i n a r a m l m a s ı gibi ö n e r i l e r getirilerek arkadaşlanmıza zorla imza ettirilmek istenmektedir» denilmeketdir. Baıolar Birliği ( B * ; t a r a t ı 1. sayfa'da) dernokrattk düzeni yıkma tertip leri açığa çıkarümaktadır. Hukukçular, önce Türkiye'de uygulanmakta olan rejimin hukuk sal nitelemesini açıklıkla saotamışlardır. Bu rejim, kâğıt üzerinde kalan demokratik bir Ana yasa ve onun kurduğu kurumlar la örtülü faşizmdir. 1930 yılında Mussolini'nin Adalet Bakanı Roc co tarafmdan hazırlanan faşist îtalyan ceza kanunundan aktanlan 141 ve 142'nci maddeler bugün siyasal iktidan ellerinde tutan sosyal smıflann diğer sosyal smıflar üzerlnde tahakkümüne yol açan bir düzenin çimentolaş tmlmasım sağlamaktadır. Avrupa Kıtasında îspanya ve Türkiye dışında, bu nitelikte bir yönetim mevcut değlldir. Avrupa Konseyine üye olan Türkiye'de uygulanmakta olan rejim, devletin Roma sözleşmesiyle yerine getirrneyi üzerine aldığı taahhütlere de aykındır. "\ ' Öte yandan TÖBDER îzmir Şubeşi Başkanı Kenan îlhan da verdigi demeçte Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yasa dıgı eylemlerde bulunduğunu öne sürmüş, «Hiçbir antidemokratik baskı bizi demokratik haklanmıs uğruna mücadeleden alıkoyamayacaktır» demiştir. TÖBDER Başkanı îlhan, Millt Eğitim Müdürlüğünün en doğal demokratik haklan olan örgütlenme, düşünce ve anlatım özgürlüğünü baskı altma almak istediTürkiye'de uygulanmaktr. olan fcini bildirerek şunları söylemişrejimin niteliğini kesin bir ifadey tir: le ortaya koyan Barolar Birliği •Devrimcl nitelikte eftitlmi uyGenel Kunılu, ulkenin bütün ay BUlamaya çalışan TÖBDER'li dınlannı, demokratik kuruluşla ilericl, devTimci, yurtsever öğrmı işbirliği içinde antifaşist mii retmenler siyasal iktidarın anticadeleye çağınnaktadır. demokratik uygulamalannın boy Hukıikçular, Anayasanın 20 ve hedefi olmuşlardır. MC hükümealtı 21'inci maddelerinde yer alan dü tinin kurulmasından soara ya«çıklaraa, bilirn ve sa. üverniz c natı strbestçe yapma hak ve öa ralanmıs, beş btnin üzeriride argürHHtlerinin sımrsuslıgtm saptar kadasımız sürülmtiş.oilelefi parçalanrmştır. Millî Etftun Bakaken üniversite ve diğer akademik kuruluşlarda bilim adamlannm nının bu tutum ve uygulamalarıbillmsel araştırma hak ve özgür nı kamuoyu önünde siddetle kılüklerini baskı aiuna almaya yö nıyoruz.» nelik ceza koğuşturmalannt da kınamışlardır. Bu kınama karan da özellikle son güıüerde Anayasa hukuku doçenti Server Taninli'nin uğradoğı baskı gözönün» aunnuştır. TBB Genel Kurulu, yargı orpanları kararları özellikle Danıştay'ın iptal ve yürütmeyi durdurma kararlannm hükümetçe uygulanmamasmı Anayasanın hukuka bağlı devlet ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin vahim bir ihlâli olarak görmüş ve ceza sorumlulugunu gereküren ağır bir suç olarak nitelemiştir. Yargı orgamnda görevli bulunanlar, genel kurulun bu konuya üişkin bildirismi suç ihban saymakta ve ödevlerinl yapmakta her halde gecikmeyeceklerdir. Kıbrıs'a ilişkin ikilî görüşmelerin yeri ve tarihi henüz saptŞnmadj; ^ Türk taraf ı Brüksel'i istiyor L E F K O Ş E Kıbrıs bunalımb na bir ç ö z ü m b u l m a k amacıyla, Avrupa Konseyinin arabuluculuk y a p m a k a r a n aldığı ve b u a m a ç la Kıbrıs Pedere T ü r k Devleti B a ş k a n l ı ğ ı ile K ı b r ı s R u m yön«timi nezdinde girişimlerde bulundugu bildirilmektedir. Toplumlararası gorüçimelerin tarihinin ise B M ' d e k i T ü r k ve Y u n a n D a i m i delegeleri ile W a l d h e i m arasında yapılacak göruşmelerde saptanacağı bildirilmektedir. Diplomatik çevrelerden edinilen bilgiye göre, T u r k tarafı, görüçmelerin Brüksel'de yapılm a s ı n d a ısrar etmektedir. Avrupa Konseyi, o c a k ayı son u n d a yapacağı toplantıda d a K ı b n s k o n u s u n u görüşecektir. Bir yetkili, Kıbrıs konusunuıı Konsey toplantısının gündeminde bulunduğunu söylemiştir. Öte yandan, Kıbns'taki R u m kaynaklan, Avrupa Konseyi taraIından Raul Denktaş ve Glafkos Klerides'e ocak ayımn son ha£tasında Strasbourg'u ziyaret ederek ikiü ve çok yanlı temasiarda bulunmaları yolunda yapılmış olan çağrının gerek Türk, gerekse R u m taraflannca kabul edilmiş olduğunu öns sürmüşlerdir. Bilin diği gibi, R a u l Denktaş. bu kon u ü a yaptığı açıklamada Strasb o u r g ' a g i t m e çagrısını k a b u l ettiği y o l u n d a k i h a b e r l e r i yalanla» mıştı. DÎSK Genel Başkanı Türkter: «MC îktîdarı, bÜVÜk bîr » ' " J " 1 » •*" nvnunlfaevnn prUVUKasyuiI tezgâhlıyor» Süâhlı saldırılann ve clnayetlerin yoğunlaşması üzerine dün bir demeç veren DlSK Genel Baş kanı Kemal Türk ler, çöküşünün hızlanmasıyla birlikt« MC ikudarının saldırganhğını arttırdı«ı nı, Bakanların ağzmdan iç & > a T B B Genel Kurulu, vaş ve süâhlanma çağnlan yam a h k e m e n i t e l i f t i n d e b i r k u r u l u ş pıldığuu öne sürmüş, «Inceden olarak g ö r m e m e k t e v e b u n l a n n inceye hesaplancügı açığa çıkan ç a l ı ş m a l a r ı n a s o n v e r ü m e s i n i isprofesyonelce cinayetler ve sıt e m e k t e d i r . Y e n i b i r y a s a i l e b u lâhb saldırılar artık günlük olay kuruluçlann v a s a l l a ş u n l m a s m ı n lar haline getirilmiştir. Büyük önlenmesi amacıyla b ü t ü n demok, sennayenin sözcüsü MC iktidan ratik fcuruluşların yasal m ü c a komandolan, ajanlan, tüm basd e l e y e ç a ğ n l m a s ı h e r h a l d e u y a kı güçlerini kullanaraK bü>ük nık keaimleri harekets g e ç i r e c e k bir provokasyon tezgâhlamakta tir, ve anarşi yaratmaktadır» demişBarolar Btrligi Genel K u r u l u , tir. Türkler, Türkiye Maden • İş siyasal iktidarlann ülkeyi sıkıSendikası 6. Bölge Temsilciler yönetim rejüniyle ybnetme hevesİ e r i n e v e 1 2 M a r t d ö n e m i n d e y ü Konseyi toplantısının karşıt bir r ü r l ü ğ e k o n a n s ı k ı y ö n e t i m y a grupça basılmak istendiğini soy Denktaş Lefkoşe'de verdiği delemiş, havayı bulandıran sermas a s m m b ü t ü n anayasal h a k l a n meçte, Başpiskopos Makarios'un o r t a d a n k a l d ı r a n n i t e l i ğ i n e d e ye sınıfiannm öğrenci gençliğl E N O S t S ' t e n resmen vazgeçildiği k a m u o y u n u n dikkatini ç e k m e i s ve hatta işçi sınıfını kullanarak yolundaki açıklamasını â a ilginç Sıkıyönetim getirmeye çalıştığmı tedir. bir ilerleme olarak nitelemiştir. öne sürmüş, daha sonra şunlan Hatırlanacağı üzere, T ü r k yöK a r a m s a r l ı k b u l u t l a n n ı n o r t a eklemişür: netimi, K ı b n s R u m yönetiminin, lığı tepladığı bugünlerde, Baro«Gelişen ve profesyonelce plan E N O S İ S ' t e n vazgeçildiği yolunda lar Birlifti G e n e l K u r u l u n u n alîanan olaylann gösterdiği gibi, resmî bir açıklama v a p m a m a s ı dığı kararlar aydınlık bir g e l e anarşik ortamın yaratıcısı da c e ğ i n g ö s t e r g e s i o l a r a k n i t e l e n d i koruyucusu da besleyicisi de teh a l m d e toplumlararası sörüsmerilmelidir. lerin başlatılamayacağma d a h a kelci sermayenin hizmetindeki önce büdirmişti. MC iktidandır. Anayasayı ve yasalan çiğneyen MC iktidan, öğ• renim ve can güvenliğini ortadan kaldmrken gelişen güçlenen işçi (Bastaralı 4 . sayfada) smıfı hareketini hedeflemistir. MC iktidan gayrî meşru ve azın rin kurdurdugu F r i n U s Şirketi lıktaki bir iktidar durumuna dü başlıbasına v ehesabı mutlaka şerek temsil yetkisini bütünüyle sorulması gereken bir skandalyitirmiştir.» dır. B u s o r u m s u z kışiler, G e n e l Müdürîerini bıle P l a n l a m a örA N K A R A A B D Temsilciler gütündekt kendi adamlarından Meclisi Uuluslararası İlişkiler K o atadıkları b u şirkeün batmasının misyonu Başkanı Pensilyanya D e ( 8 a » u r a n 1 . naytada) tek nedenidir. m o k r a t temsilcisi T h o m a s Mortükten sonra b u k o n u d a yakında gan'm başkanhğında yedi kişiÖıenlHer A n k a r a ile T a h r a n a r a s ı n d a gölik bir heyet d ü n özel bir uçakrüşmeler yapılacağını söylemişla Ankara'ya gelmişür. TUccarlığa özenen, ancak b u tir. M o r g o n v eberaberindeki heözlemi devlet kesesinden karşıUai •i u ^ ı t anlaşw«:ı yet bugün, Dışişleri Bakanlıgı lamaya kalkışan kişilerin eşe tlgili kaynaklar. T ü r k m a k a m Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ dosta, torpillilere, mukaddesatlarmın geçiş ücretlerini artırmaUe görüşecekler, Meclis Dışişieçılara 400 m i l y o n l u k kalkınma ri K o m i s y o n u B a ş k a n v e üyeles ı n a I r a n ile B u l g a r i s t a n arasıntonundan dagıttıklan paralann riyle tanışacaklardır. ABD'li pard a geçenlerde imzalanan v e bir sonucu sadece bir «hiç» olmuşlamenterler daha sonra C u m h u r ortak T I R nakliye şirketi kurultur. Kalkınma tonu devlet parabaşkanı K o r u t ü r k v e Başbakan yol sınm paylaşımında bir utanç v e masını öngören anlaşmanın Demirel tarafından fcabul edileaçtığı kanısmdadır. B u şirketin sorumsuzluk örneğidir. Devletin ceklerdir. k u r u l m a s ı ile. t r a n ' m y ı l d a bir kaynaklan sermaye işbirliVçisi milyon tonu bulan karayolu ihHeyet üyelerinden D e m o k r a t Eiyasal i k t î d a r l a n n y ö n e t i m e geracat v e ithalatmın transit geüye Fountain, T ü r k Amerikan tirdiği bellı kişilerin sıçrama ilişkilerinin «İyi ilişkiler» olarak çişinde önemli bir b ö l ü m ü n b u tahtası olmuş, yandaşlara bol ked e v a m edeceği kanısını taşıdığıiş Için şimdiye k a d a r 1000'den seden dafıtılan paralar kimini nı belirtmiş, «Geleneksel dostlutazla k a m y o n kullanan TÜTk ka*»r>crin e d e r k e n kimini de M C ğ u m u z öyle eski bir geçmişe daravolu taşımacılanndan alınav a n ı v o r v ebirlikte ö y l e s ı \ e iyi D a h a sonra kendistyle konu»t u g u m u z Seydişehir K a y m a k a m ı , Seydişehir'in altım üstüne getiren, devletin varhğını ortadan k a l d ı r a n , a d a m d ö v e n , a d a m öldürenlerin gerçekleştirdiği b u yü ruyüşe, sendika yapılan taslan a n ö z p ü r A l ü m i n y u m •î ş Sendikasına kayıtlı binlerce işçinin d e söz konusu yürüyüşe katılm a k zorunda bırakıldıklanm söy lemişti. K a y m a k a m . kendllerinin bir türlü denetleyemedikleri yürüyüşe katılaniann yarısından ço ğ u n u n gerçekte A l ü m i n y u m • İ ş Sendikası üyeleri olduğunu b e lirtmiş, fakat kendi serıdikalarını taşlamak için nasıl olup d a Horoz gibi yajamak işçilerin, karsı sendika militanT ü r k M e t a l î ş Sendikasının l a n n m yasa dışı biçimde düzenyayın orpanı «Türk Metal»de Sey ledikleri v eilçede devleti ortadişehir'de büyük olaylann cıkd a n kaldıran b u yürüyüşe katılm a s ı n d a n bir g ü n önce, T ü r k dıklarını açıklamamıştır. Metal İş Sendikası Merkez ŞuSeydişehir'de bütün bunlar o be Başkanı Süleyman Erdinç şun lup biterken. bazı kişiler. Alül a n yazıyordu: m i n y u m tesislerinin ö n ü n d e v ı «... Y a ş a s u ı b i r ö m u r b o y u t a «ır vızır dolaşan. o r a y a buraya vuk gibi yaşamaktansa bir güntabanca dağıttıklan öne sürülüğüne horoz gibi y a ş a m a k d a h a len arabalann n u m a r a l a n m a l yeğdir diyen imanlı vatanperver mışlar. B u numaralar Seydişe. S e y d i ş e h i r işçisi... Zaferiniz m ü h i r Ktty'makatTurrif jfa. Savcısı d a ve^Mlmi rim.» a r a b a o l a y ı m n gerçek dısı olduVe zaferleri m ü b a r e k oldu. Y u ğ u n u öne sürüyor. k a n d a k i satırların yayınlanmaBir de biz verelim bakalım bu sından bir gün sonra k a n döküln u m a r a l a n . Belkı k i m e ait oldud ü Seydişehir'de. ğ u n u . 26 aralık stünü n e r e d e old u ğ u n u m e r a k e d e n ç ı k a r b u *• Kinlı oUyiar r a b a l a n n . 06 K A 598 06 K C 817 26 ar&lık g ü n ü n e k a d a r SeydlOfi L S 3 3 8 Ofi P U 3 9 8 0 « O T 4 0 2 »ehir'de olaylar a d a m dövmek, 06 F H 164 p l â k a n u m a r a l ı aratehdit e t m e k . işçileri zorlamakbalar n e a r a r m ı ş a c e p 26 aralık tan öteye gitmiyordu. D a h a önce1975 g ü n ü Seydişehir'de. Yalnıı Vi bildirilerde a ys o n u n a kadar b u n u m a r a l a n n . o kanşıklık sıisi b i t i r m e y e k a r a r l ı olduklarını r a s m d a alındıgı g ö z ö n ü n e a l ı belirten Metal î ş yöneticileri, nırsa bazı yanlışlıklann olabile26 a r a l ı k c u m a g ü n ü s a b a h ı 7.30 ceği düşünülebilir. Fakat ola k i d a Seydişehir A l ü m i n y u m tesisbir ikisinin o Rünlerde Seydişelerinin müdüriyet kapısı ö n ü n e hir'de olduğu saptanabilir. D a h a gelerek yukarıda s ö z ü n ü ettigiîazla ayrıntılara girmek gereksiz. m i z « h o r o z l u •t a v u k h ı » yazılaS e y d i ş e h i r d e 26 a r a U k g ü n ü olanrın yer aldığı gazeteyi ve başka l a n buraya kadar anlftttiklanmus bildirilert isc.ilere d a g ı t m a y a baş B u n d a n ladılar. Isçilerin b ü y ü k bir bölü bile açıklamaya yeter. sonra olacaklar k o n u s u n d a da bü m ü söz konusu gazeteyi almak y ü k k u ş k u l a n m ı z var. U m a n z o istemiyor. b u n u n üzerine de Mez a m a n M C h ü k ü m e t i yeterli v e tal îş'çiler ve «Ulkücü» k o m a n gerekli tedbirleri alır d a k a n dödolardan dayak yiyorlardı. külmez îşçi R a m a z a n Ö z d e m i r şunlaY i l \ M: n anlattı: «... 2 6 ' s ı s a b a h ı b ı z i ş e gitmek İçin kalktık, f a b r i k a m n ö n ü n e git tik. O r a d a bir d e baktık b u Süleyman Erdinç'in köylüsü b i r Krup kspıyı tutmuş. Ûradakilerin hepsi kendisini tanıtmak için rozet takrmş. Ü z e n n d e köpek kalası olan rozetler. Bunları dağıtmışlar k ibirbirlerini tanısınlar. Kendilermden olanlan dövmesin ler. Bizi dövsünler dıye takmıslar m e ğ e r s e o k ö p e k kafalı rozetleri. O r a d a k i l e r bizi g ö r ü n c e dövm e k ıstediler. Üzerimize saldırdılar. Polisler i a n d a r m a l a r h e p or a d a y d ı . A m a i ç l e r i n d e n birisi çıkıp d a olaya m ü d a h a l e etmedi. M ü d ü r i y e t i n ö n ü n d e o sırada tanımadıgımız bir sürü insan toplanmıştı. Sonradan b u n l a n n I s tanbul'dan, Konya'dan gelen öğrenciler, k ö y l e r d e n t o p l a n m ı ş kiralık adamlar olduğunu öğrendik. öyle ya biz hiçbirim tammıyorduk. Onlardan başka m ü d ü riyetin ö n ü n d e 06 plâkalı arabalar d a vızır vızır dolaşıyordu. 06 plâkalı bir a r a b a yine gelöi. arataadan çıkanlan tabancalar tanım a d ı g ı m ı z ü ç •d ö r t k i ş i y e verilirken «Ahn b u n l a n vurun A l lah'ın cezası komünistleri» d e nildi. «tşte o n d a n sonra biz silâh ses lerini d u y m a y a başladık. 3ir and a ortalık karıştı, içimızden jfzı arkadaşlann yaraîanarak 'ere d ü ş t ü ğ ü n ü gSrdük. C e v r e m t z P'> lisle, l a n d a r m a y l a d o l u y d u . Koşup gittiğimiz, tabanca dagıf.lan arabaları gösterfliğimiî poiisier. jandarmalar bize küfür TÎIVOT. defolun namussuz komünistler d i y e k a r s ı l ı k v e r ı y o r l a r d ı . "^u a: a da o Ü l k ü Ocaklı ve de ' 'HP'M H a s a n Kadıoğlu bizim aramızda gazete dağıtıyor, alrmyanlan döv m e y e çahşıyordu. Birden fcuışıd a n atılan bir kurşunla vere düst ü ğ ü n ü g ö r d ü k . O sırada \yak,ar a l t m d a n bir de tabanca fırlatüdı Kadıoğlu'nun yanma. « M a k s a t l a n bellıydi. Olayı sen dileri çıkardı. T a b a n c a l a n kendi leri dağıttüar. S o n r a d a aer^eyi bizim üstümüze a t m a k ıstiyorıar dı. O l m a z böyle şey. Esir a m p m d a b i l e g ö r ü l m e z B i n vıi Pince m le v a p ı l m a m ı ş s e y l e r o u n l a r . Cac san kaçamazsın, tabrikaya s ı r m e k ıstiyeni içerde dövüyorlaı P c n s a n o l d u k k itarili dıl ilen OUYURI (B»»taratı I . »avfadat k u r m a Bzgürlügünün sağlanması» d o ğ r u l t u s u n d a çözümleneceği k a m s ı n a ağırlık kazandıgını »öylemiştir. M E Y A K I a ilgüi yasa, tasan ve teklinerinin m a r t 1976 yıh içinde gerçekleştirileceğinin AP, CHP v eDP'li parlamenterlerce öneriler K u r u l t a y m d a dile getirildigini belirten Hiçenmez, bu k o n u d a ö d ü n vermeyeceklerini bildirmiştir. P e r s o n e l r e j i m i v ey a s a s ı k o n u s u n d a saptanan görüşlere d e değinen Sakıp Hiçerimez, «Türk m e m u r u n u n gereksinmesini duyduğu çagdaş personel yasalannd a var olan. yönetsel. hukuksal, sosyal v ee k o n o m i k güvencelerl sağlayacak düzenlemelerle bug ü n k ü personel yasası tümüyle elden geçirilmelidir^ demiştir. T Ü M P E R S O N K O N Genel Baç Varu daha s o n r a işçi m e m u r a y ı n m m a değinerek şöyle konus muştur: «Türk işçlıine ve T ü r k m e m i K çağdaş, özgürlilkçü demokrasinin, insan h a k l a n m n , sosyal • h u k u k devlett kavTamlannın gereği bir hizmet üretimi yeğleniyorsa, t ü m çalışanlara toplu sözlesme v esrev h a k k m ı d a içeren esit sendikal özgürlük tanınmalıdır.» Y a n ödemeler konusundakl önerilerin tümüyle benimsendiğini. h a r c ı r a h k a n u n u v e fazla çalışma ücretlerine ilişkin olar a k 197R yılı b ü t ç e yasasına ekl e n e n bazı m a d d e l e r l e ilgili birimlerin «Harcırah K a n u n u » v e fazla çalışma Ucretlenyle ÜgiU yasn maddelerine ters v e T ü r k m e m u r u z a r a n n a düzenlenmesi halinde. Anayasa M a h k e m e s i n e başvuruîacafını anlstan Hiçerim e z , e m e k l i ü k r e j i m t ile E m e k l l Sandığı statüsüne ilişkin görüşlerin de t ü m kurultay üyelerince benimsendiğinl sözlerine eklemiştir. Meronı Sosyal Hukuk ce y a p m a »zgürlüklertnin vıratlanamıvacagı öelirtıldikten sonra tir. özellikle c e ı a y a s a l a n tle o»öyle denilmektedtr. luşan. demokratik olmaktan çok «Anayasaya aykın olarak A n a y a » v eo n u n k u r d u Ş u d e ftinı s ü r d ü r e n y a ^ a l a n n rta mokratik kurumlarla ÖrtülU otoî a n m a s ı ile b a s ı n ve h a b e r a l m a riter bir vönetim nitelıîindedir « 7 c ^ l r l ü k l e r i y l e ü n i v e , r s i t e v « r\\ 193i) t a ş i s t î i a K a n Ceza bi Rer aMaerMfc ^unıffljllj lim a S r r f r e m m w i m i s « r t m a h a k ve özgürlüklerine ralarla akranlan maddeler 1 1 e lan agır baskıyı esefle i n s a n h a k l a r ı v e f i k r i l f a d e ftzm a k t a ve kmamaktadiT.» (rürlüfeünU kısıtlavan Ceza KaBarolar Birligi Genel Kurulu n u m ı n u n 1B3 m a d d e s i r ü r t t n d e n n d a ayrıca, « a d a m Öldürenle h ü k ü m l e r varlıSını korudukca. vatanserer» olarak nitelenıekl b u r e U m i baska bir sözKikle nisuç işlemeye fahrlk eylemınt telemek m ü m k ü n değildir. bulunan Adalet Bakanı îsrm Genel Kurulumuz. bu nltele^^UItUoglu'nun k m a n m a s ı v e 1 meyl k a m u o v u n a vansıtmayi e6n a m a k a n m n ı n k a m u o y u n a aç r e v s a y a r v eü l k e n t n b ü t ü n a v lanması önerisi d e b ü y u k v c d m l a n m . dpmokratik kumluslan n ı v e vetkili devlpt k u r u m l a l u ğ u tle k a r a r a baglanmıştır. 1 rara göre, Adalet 3 a k a m . avuü n n ı r e i i m i n 19fi1 Anavasasınrla olarak Türkiye'nin herhangi 1 Ifadestni bulan demokratik oze barosuna d a alınmayacaktır. k a v u s m r u l m a s m d a v a s a l bf'ıtün yollardan mücadeleye davet e der. 2 Genel K u r u l yargı orHanla nnı, özellikle Danıştay'm iptal ( B a ş t a r a h 10. s a y f a ve yuriitrnevi d u r d u r m a 'cararlan n ı n y ü r ü t m e organınra uygulan 1 F o r u m a k a d l o n b a z t Ici5 m a s ı m h u k u k a baglı devlet anlak o n u ş m a l a n iie "conuyu kasıtlı yışınm ve h u k u k u n üstünlügü ürak saotırıp. dine dönüstürmü kesinin v a h i m btr thlâli saymalc dt. tadır. 2 F o r u m a kattlan b o n 3 Devlet Güvenlik M a h k e m e k u l a n n v ek a d m l a n n Icıhfcloı lerini, tabii hakim, yargı organla 1/ofet d e u r i m ı k a n u n u n a aykv rının bagımsızhjtı ükelerire. ola $ Forum Ybnetmeni T ' ğanüstü m a h k p m e l e n n v e vargı Erdemoü. zaman zaman sey mercilerinin kurulmaması bicile ç o k «ert bir t u t u m d a kanu mindeki Anavasal vasaga »ykırı iu. kuruluşlar olarnk kabul "den G e nel Kurul, kurulus k a n u r u lDtal Forum elemantanndan biri edilmekle m a h k e m e uteliSint eîestirilere şu cevab\ verdi: kaybeden bu kuruluşlann daıet t F o r u m ' a bizce bilinen bir y a ş a m m d a n çıkanlması orunlu Iuçun seçtiâı fcışüer feasıtlı ğuna inanmal.tadır. Bu '»denle. gelmiş ve tahrik'erde bulunr yeni bir karnın çıkanlarak bu ku dt. NiueUeri vauım amactndc ruluşİ8rın yasalaştınlmasının ö n tırmaktl. Onları enpeileme lenmesi icin Genel K u r u l 'ıütün taman zaman Atatürk Dee demokratik kuruluşian işbirliğia J c s m e k o n u ş m a k t a ı s r a r ed* n e çağırmaktadır.» fileri sii.'Sturmafe için E r d e m Barolar Birlı*i bildirisinde da zaket v eoöroti lcurallarmir h a sonra. tutuklu v e hîikümlüle mediöi anlarda ses tonunu rin özellikle siyasal tutuk'.u v e leîtirmiîtir. bir keresindc hükümlülerin yaşama laklannı l e r a l e y h i n e k o n u ş m a k i a ifr hiçe sayan infaz anlayışı kınanbir fcomı?7nac!H<x «Kesin. 'V makta, şöyle d e v a m ediimeKtezi dışart afarıtn» demiçtır. dir: ba^iı tezlar yuzünden. v r m « S ı i n y ö n e t i m r e j i m i 'le ülkeyi saklama karan verüdiyse, y ö n e t m e e*ilimlert fcarsısında düşünenlerin fBirleşen V o Genel Kurul, \nayasal naklarla mitıi i z l e m e l e r i n i tslerdifc.ı çelisen ve t ü m Anayasal (ivence Bir basfca F o r u m elemar l e r i n o r t a d a n k a l d ı r ı l m a s ı m ikt.1le lconusfu: darların kevfi takdirlerine bıra« Ç e k i m i t&y\er\rn tirpere kan y^rürlükteki Sıkıyönetim ya dim. T R T Yönelim Kurul sasmın bir a n önce deSiştirilme türk îlkeleri tarfışılmaz) si için geTekll b ü t ü n a b a l a n n b u iîfceîerin u ü a u l a m a d o t h a r c a n m a s ı n a Barolar Birliği kad a olduğunu abrmek. öîi rar vermiştir.» d a r d a bfke d o ğ u r d a . Fc dını. C u m h u r b a s k a m F a Bildirinin en sonunda d a Anatörlc'ön izlemerini dflerin yasanın 20 ve 21'inci m a d d e l e r i n rum Sayın Konıiürk'e de yer alan düşünce özgürlügütnensuplartna. T R T icind nün sınırsız o l d u ğ u n u '^elirtilaösteri tle s u n u l m a l ı d t r . ı rr.ekte, bilim v e sanatı «îprbest(BasUrmrı 1 . *«rt»da> KadmEıkek Bütün Türkiye'de (ttasUrarı l . «arfari») Ankara Tıcaret Odası Başkanı Necdet E s e n d ü n bir açıklama yaparak, akarj'akıt işverenlerinin direnişini kınamış ve direnişe katılacak m e n s u p l a n h a k k ı n d a disiplin cezası uygulanacağını bildirmiştir. Televizyonda ( B a ş t a r a f ı 10. s a y t a d a ) işlevi olacakltr. Bırofcmu. yasaldattnlar.. Düşünc* özgürliiğiıne böulesine o>nl*!îco ve gürültüfö biçimrie indirilen h e r darbe, sansür kalasmm stmunu bıraz daha yak'.astıracakhr. kimsenin kuskusu olmasın.. HAFÎANIH filMUfii Salı'aa M e m d u h Vn'iin 1962 y o p ı m » « A v a r e Mi(.'<ofa»sı var.. Orhan KemaVin «Deuiet Kuşu» r o m a n m d a n V n . Refiğ v e Akad'ın o r t a k bir ç a l ' . ş m a n u l a uyorfndıfclan sen.aryo. aerçek s e n g i i i s i v ez e n a ' m b i r k ı z ı n a ? ) a arafmda duraksoMin bi' halk delikanlmmn serüvenini: nooSlist öaeleri ön« aeç'.rerek onîahj/or., G. S c o o n a m i l l o ' y a om"e: «Bfltt yönler'njle tift'nn önceki j / a p t t î a n n a bağ!anahilen. benzer motif. H s i v e ç e v r e n ' m işleni.şijvie v ö n e t v ı t e n l n *kucuk dTmyaDsma jınfcın. fi;e!lifcte c ç î f c sözHi. âürüst terkek for> /taürönü daha derince inceleuen bir iilmidir. A y b a n U\k, Fofma G i r i f c , ÇrApan Jlhan. Suphi Kaner. S e m i h Sezerli aymıyorrlar. C u m a r t e s ' t u e ise. A m e r i k a n g ü l d n r â sinemasınm ünlü ynnelmeni Trank Conrd'nıtı tSehre Donii?> v e «Efmacı Kadın*da>ı sonra bir 3. ömeğinı seyredereğiz: «Bir Gpcefie Oldu •h Hanoened One Niıjht».. Zengt'n v ed e l U m e n bir kız i O a u d e t l e C o l b e r t ) ile b i r pa?etecinin (Ciark Gable), Amerika'in boycian bova bir otobıi^le ge;me!ert süresinc» ffpîişen iüşkılertnt anlatan füm, cesiüi O s c a r öd;i!î?ri almışt!. Bircot sinema yazarına göre. lilm. C a n r a ' m n en haşarıtı c « z a m a n a e n ij;i dayoimıj OÖMiirfi«iirffir Soduiıl ^nyle dtyor: c S o n u n d o müj/arder kızta gazeteci eıieniyordu ya. ona Q?!inceye dek, iki k a h r a m a n r m n 90 d a k i k a boyur.ca d a y a m l m a z bir dii/alugu s ü r d ü r u y o r l a r , sözü. bir pingoona n a ç ı uMalıâıy'.a birbirlerine gönderiuurlardı. Cable ve Colbeft'i bir anda yudız k a h n a yükselten füm. insaneıl duyovtar fisliine k u r u l m u $ yaiın öyküsü altşılmamtf. dekorları. çaroıcı konu^malan, !»"l»n armmtj bir Kuzey Fransa'da büyük bir pornograf ik film kaçakçıhğı ortaya çıkarıldı L İ U L E Fransız smır m u h a tızlan, Belçika Fransa sınırınd a aradıkları bir k a m y o n d a piy a s a değeri 700.000 lira c i v a r ı n d a bulunan çok sayıda pornografilı: film ve dergi ele geçirmişlerdir. Polis yetkiilleri. b u pornografik m a l z e m e k a ç a k ç ı h ğ ı n m şimdiye kadar Fransa'da yapılanların en büyüğü olduğunu belirtmişlerdir. P o m o g r a f i k film ve dergiler, D a n i m a r k a yapımıdır ve Fransa' ya. özellikle Paris bölgesinde dağıülmak amacıyla sokulduklan anlaşılmaktadır. Y a k a l a n a n k a m y o n d a 840 m a k a r a p o m o g r a f i k f i l m ile 170 d e r g i ve çok sayıda pornografik •malzeme» ele geçirilmiştir. (a.a.) 400 mılyon ABD TemsilcÜer Meclisi heyeti Ankara'ya geldi tran €C BiRLEŞEN YOLLAI 9 « F A R U K K A L K A N ( F o r u m c u l Bı nemalarda oynamasına Varşı değilim. Her cesini açıklamaWta »erbesttlr. Isteyen d e f rip, gidc b u n u iıler. Seylrcive »eçim hal bir k a ç kanallı yayın y a p a n ülkelerrie I olabilir böyle sey. A m a tek k a n a l d a n 20 m yayın y a p a n bir televlzvona gelince isler film Atatürk ilkelerine, A n a y a s a n ı n laylklii »ers diiser, T R T ' n i n 1araf*ıılığına d a u v d e , Çatcmaklı'ya d » I t l r a n m v»k*<"• r e d d e d e n T R T n i n b u n u d a r e d d e t m e s l \}< • MÜSEYIN KARAKAS (Programa düşüncesln» g6re film yapmakta hürdür her yao'anr ovnatmakta hür olamaz. A BİR MUOUfl (Admın açıklanm; dil Bİ7 bo filmln yaymlanmamasma miştik. Aksam Wr baktık ekran» Oemel ler toolsntıMPin bir Sneml de, gersğl dc * 8İR HABER MERKEZİ MUHAB acıVlanmaîim (MemeriO Su!e Yiikstsn» • " ' . ' « » TRT'de (Baştarafı 10. s a y f a d a ) G Ö K E R M Ü F T Ü O Ğ L U (Program Müdür Vekili) O l a y b e n i m t a m a m e n d ı ş ı m d a . B e n yetkili ol$ a m kestnlikle yayınlatmatdım. # Ö Z D E M İ R I N C E (Yayın, P r o g r a m Planlama M ü d ü r ü i Yetkili film kontrol komisyonunun uygun gördüğü bu filmln yBvmlanroası normaldir, KişiseJ kanımı »çıklamama yasalar engel. Çünkü ben devlet m e m u r u y u m . (Ince'nin konıısması için yatılı iıin, T V D*ire Ba»kanlığmdan alınmıstı.) ^ Ü M L E N O E M İ R A L P IHafta Sonu Sorumlu•u) S u s m a y ı tercih ediyorum. % G U N E S T E C E L L İ (Tele • Spor 5orumlusu> F i l m i l ı l e m e d i m . A m s b a n a a n l a l ı l a n l a r d o ğ r u i«» V«y ı n l a n m a s a d a h a iyi o l u r d u . % C E T I N CEXİ (TV H»b»rlerl Müdür Yardımcııı) Y a r m n » k a d a r \7İ»vebildim. S o n r a televizyonu k a e a d ı m . Y e f e r rn\f METIN TUNCER (ProflramcO
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle