11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Biga Yem Fabrikası'nın Öyküsü.. TARTIŞMA SIKIYÖNETİM TEHDİTÎ 31 Mart Olayınm tarıhî yıldonumunde kurulan MC hukumetı nısbeten huzur ve sukun ıçerısınde bulunan Turkıyeyı tam b:r kargaşa ortamına getırdıkten sonra alttan alta, fısıltı gazetesının baş sayfalarında •Sıkıyonetım », «Ordu gelirse • tehdıtlennı yaymakta dır Sıkıj onetımlenn ekonomık ne denlerden dolayı üân edıldığl gerçeğını bılebılmek için fazla uzağa gıtmeye gerek yoktur. 1965 yılında jıne durgun olan bır ortamda sıvasal ıktıdarı dev ralan AP ıktıdarı, butun kozla rını ekonomık alanda kullana rak 1969 seçlmlerını de kazanmayı başardı Uzun vadeli çıkar hesaplan yapamavan sağ dusunce 1969 yılında ulkeyı nasıl voneteceğıni bılemedigınden artan patron ıhtıyaçlannı ve taleplennı karşılajamaz duru ma geldığınde artan ekonomık bunalımı onceden tertıplenmış ve kışkırtıcı ajanlann kol gezdığı kıtle eylemlerıni başlatmaya, başlayan haklı grev ve direnişlerı de yönunden saptırmaya çalıştılar Yaratılan kargaşa ortamında ekonomık eomUnl iyice katmerleşiyor ve bununla artan patron taleplen karşılanmaya çalışılıyordu. Uluslararası bazı para ve kre di kuruluşları da artan ekonomik bunalım karşısında AP iktıdanna devalüasyon onenyor lardı Bu dneriler 1970 yılında kabul edılerek paranın degeri °» 33 oranmda devalüe edılivor du Bu olay karşısında her yandan artan dırenısleri durdu rabilmek ve ekonomik krlai bir ölçüde atlatabümek amacrvla sag guçler orduyu kullanmayı akıl edıp 12 Mart vonetımini ve onun sıvasal iktidarlarını goreve çağırıyorlardı. tşte 12 Mart'a gelırken yaratılan kargaşa ortamının temel dekı nedenı her şevde oldugu gibı yıne ekonomikti ve bu rejım sagın daha toparlanması ile patronlann sömürüsünü daha fazla arttınvordu ÇUnkü ara fa^ist rejimde işci evlemlen ya saklanarak işci üeretleri memurlann SPnciıkal haklan ve grev vapabilme durumları elle rınden alınarak memu' ucret lerı dondurulmuştu Ucretlerın dondurulmus olmasına kar şın somuru alabıldıgıne devam ettıeınden sosval adaletsirlik de o derepp artmıştı Bu gorüşler çerçevesınde MC hukumetının Sıkıvonetım tehdıİK geiırejı BasbaSavıu S levnan Dp^Trel, s»ta!f*a}enTi ıUn. etlılecpk se bu usulu daırpsınde yapılır. diveb'lmektedir MC Hukumetı kııruldugu KÜn den 12 ekım seç'mlenne kadar ısletmeve açılmış fabrıkaları tekrar işletmeve açarak, temelı atılanlann tekrar tpmelıni atarak ve proiflen dahı olmadı jtı DPT tarafından «çıklanan 10 mılvarlık dpv yatınmlann C > reklâmuu yâparak zor belâ ge lebıldı Ancak kozltn yıne bıt mış olan sağ ıktıdar artan pat ron taleplennı (juzlerce ışletme komısyonda zamlannın kabulu ıçın kuyrukta beklemek tedır) karsılaysmajacağını kes tırdığı ıçın sıkıyönetımı kulla narak askerlere ve tarafsızhğı tartışma konusu olan bagımsız burokratlara yaptırmak dil şuncesındedır Bugunlni Turkıve"nın bılırn seviyesıni 1969'larla 1973lerle aynı duzeyde sanan sağ guçler aldanmaktadırlar Oyle kı ılan edılecek bır sıkıyonetım çeşıt lı patlamalara ve daha fazla artan kargaşahklara yol açabıUr Bu bak'mdan ılgılılerı tarafsız bır şekılde olaylara efil meve ve etkın tedbırler almaja çağırıyoruz > T. Guven GLTVER Avukat Kadın Sorunu Cumhurlyetten bu yana çesitU konularda ve çeşıtlı biçımde, Türk yazaılan ozgun eserler verdıler. Yapıtlanmız yabancı dıllere çevrıldı Bu ovtınç getınci bır şey Ama nedense kadın sorunlarına ıçeren yapıtlar vermedı yazarlarımız Yoksa sırtında kazma kuregı, kagnısında yıyecek, cephane, sırtuıdan yavrusu ile kurtuluş sava şımızı kurtuluş yapan kadınla rımızın sorunları olmadı mı Cumhurıyetten sonra' Bugim henüz karşımızda bır dev gıbidır kadın ve sorunlan Fakat, ne vazık ki bugün çalışan ak tıf kadınlarımızm nufusu beş mılyonu geçtıfi halde, bunla nn o kadar büyük sorunları vardır kı boyle bır sorunlan olup olmadığını bilmezler Ancak bugün yenl yem, Türk Kadınlar Bırlığı Örgutu boyle bır uvani'jın temsilcılıgmı üzpnne almış ve yeterlı olmasa bıle kadınlann mücadele edebılec»kl^ rını ve haklarına kavuşabllecek lerını kanıtlamaktadır Belıu bazı dar kafalı, egemen tutucu çevreler, kadın sorunlarınm ıyl ce gün yuztlne çıkması sonucu birtakım msanlık dışı olgulan nı vıtıreceklennden korktukları ıçin, sorunu tabulara sanlarak örtmeye çalışacaklar ama yetmiveoek güçleri Röportaj: ÇETLNKAYA 45 mı])on]uk koca fabrika. Pek çok yanı sökuldü, geriye kalanı da çuruyup gidıyor. KAÇIRILAN MALLAR NE OLDU? BlGA'NIN İLGINÇ YÖNETİM KADROLARININ OLUŞTURLLMASI Cumhurıyet Gazetesınde sayın Y»lçın Dogan ın «AID Uz mtnı ve Türk Burokrasısı» konulu yazuı, bıze, gerçeklerımızı oldukça aydınlatarak düşunme olanagı verdı AID Uzmanı Rıchard Podol, «Turk tdaresı» adlı raporunu, ister iyi ister ard nıyetle hazırlamıs olsun gercegi yansıtmıştır Bu uzmanın saptadıgı durumun karjıtı olarak, vonehcılerımiz içın; çağdas vonetımde aranan, insiyatıf sahıbı eleş tirmekten korkmaz. astlarına olanak tanır, çabuk ış g o rür, vurttasların işlerini avnm gözetmeden ve bekletmeden ya par, ılerı yöntemlen uygulavarak yonetımde gelışme sağlar, gızlilıge deger verır. masa basına baglı degıldır dıvebılır mi yız' Bu raporun ıçengını «Yonetımimızin yonptimsirlijHni be lırten perçek belge» dıye nıteleyebılıru Gerçeğı oldugu eı bı laıbullenerek cozüme jpden yolun bü\"Uk bır bolümünü katetmiş oluruz Bu nedenle rapordaki ^ozlemlenn uzerine içterılıkle «jh'ıo mınların oluşumunu ve tnderılme yollannı araştırmahvız Özellıkle. baş taki sonımlu voneticiler bu rapordan ders alıp çağdaş vonetımı saglamalıdırlar Yurütme eo r evındekılen uvTrmak "n çesıtlı egıtım kurumlanndakı egıtımcılerımızın bu knnuda ca ba Bostermelen bir vurttaslık gorevı olsa gerek Urtılen duruma düsmezdi. Gerçekten yeteneKiı ellerde olmayan teskılat, ınsan ve rmlzeme yıgınından bassa bır nesne olamaz Araştırmalar goster mıştir kı, Insan gucu bakımından çekılen sıkıntılann bellı başiı nedenı de personel vonetım kurallarının çok yanlış olarak harekat. ıstıhbarat ve lonstık konulanndan sonra sayılması şeklıdır Savın Cahıt Kay ra nın Cumhurıyet Gazetesınde «Memur kı yımınm mantıgı» yazısında belırttıgi gıbı, bır bakanın endı yardımcılarını seçmesi dogal gorülürse de. bunu çok as<ın. bır kalemde uzmanları, şube mudurlermi katıplerı, odacıya degın hepsını aegıştıren man tığa ne derur?. Bınlerce devlet memurunun, savcmın. polısın personel jonetım ılkelerine ters dUşen atanmalan. bellı teknık degerlenn venne, yetenekten yoksun kışılenn getınlmelerının anlamı, ı»e adam ilkesı venne adama is sakat vontemın uvgulanmasından başkası olamaz Halbukı bır memurun bellı nıtelıklerıne uv?un olarak işin Ö7ellıgıne gore atanması, ılerı çagdas personel ılkesıdir. YÎREL GAZEÎESi «ÖZGÜR. YAYINUDIĞI YAZILARDA SORULAR KOYUYORDU ORT&YA FABRıKANIN BUYUK «tFLAS EDEN YEM SANAY11 FABRİKASINDAN KAÇIRILAN GUCÜ MOTÖR AKSAMURI, PRES MAKıNALARI. ELEKIER. KAYNAK MALLAR NE OLDU?» MAKıNALARI NE OLMUJJU.. HURDA DEMıR. SARI ÇıNKO, BA Aradan geçen 30 gunü aşfcın KIRLAR NEREYE GıTMıJTı.. BÜTÜN BU SORULAR HAVADA KAL sureje karşın ortalıkta çıt yoktu «özgur» gazetesı süreklı yaM15 DURUYOR.. yımında aavlannı şoyle sıralıyordu «Fabrıkanın en bUyük gücü olan motor aksamlannın kimilerı sokUlüp alınımştır Pres makinalan ve elekler sdkülmüştür Tamirhane bölümünde kaynak makınalan, hurda demir, san çinko, bakır aksamları ve tablalar kam vonlara yükletilerek fabnkadan çıkartılmıştır Birbuçuk metreye '.p.kın kanallarda bulanan sekız ana kayış çürümekted'r Bunlann deferı 24 bin liradır Üç t«lefondan ikiai Tevfik Emin Ba*arırca sökülüp götUrülmuştür. Elektrik tesısatı tümüyle çürümege bırakılmıştır » Şimdi Biga'da konuştufumuı kışılerle japtığımız konuşmalardan dılımler vermek ısterız Konu«malarımız karşılık'ı olduğundan «ad» vermeden soru ve cevap şekhnde olaca* «Fabrikadan sökülen gereçler nerelere gittı'» «Nereye gittıgıni bilmıyoruz Ancak değerli ve taşıma olanagı olan ne varsa alındı Alan kışı Tev fık Emın Basanr djr.» «Dıgerq6rtaklar «eyfrei m dı">» 1 Bir fabrikanın ölgtinlesmeslni anlatıyoruz üç gündur Dızımızın başında belırttıgimız gibı yerel «ÖzgUr» gazetesı 45 gün kadar önce olaya değındi 18 lcasım 1975 gunlü layısının başlıgı soyleydı *•*** butun banlann sorumlusu Bekci ŞukrU mu olacak acaba?. «Almaeak bır şey kalmadı » «Yem Sanayı Genel Mudurlugtl harekete geçıp engel olmas ıstemedı mı''» «Yem Sanayn Genel Mudurlu gu ış tşten geçttkten sonra tedbır ıstedı Örnegm 19 8 1975 ta nhınde bır yazı gonderdi îcra \e Iflas memurluguna Yazıda fabrıkada makmalann sökulme mesı ıçm tedbır alınmasını ısti yordu Bu vazı uzerıne muhurleme vapıldı » «Zıraat Bankasına ıpoteklı ma kınalar Zıraat Bankası bu konu da bır tedblr istemedı mi'» TELEFON DEĞÎŞIKLİĞI 17 Ocak 1976 gününden itibaren telefon numaralarımız olarak değiştirilmiştir. Bîlgîlerinize sunulur. 610215610216 28) 319 «Hajır istemedı Zıraat Banka•ı» «Anlajılmayan bir komı fabri kanın lflas durumuna düşmesimn nedenı'» «Bız de anlayamadık bunu dlğer paycılar gıbı » «Sızda (abnkamn paycılarından dınız''» «Evet» nFabrıkanın muhasebecıst yıtik dıyorlar, bulunamıyormuş » «Bugüne değın teslım edılmeyen defterler var Kımde bu def terler, sorumlular kımdır hepai çıkmalı » «Fabnka iki yıl Uretim yaptı. Yem satıldı. Toplanan paralar n'oldu?» «Hiç kim»e hiç bir s«y bılmiyor » Evet konuşmalar boyle sıralanıp gldiyor 6 aralıkta yıne «özgür» gazetesınds Yılmaz Denızcıler ımzasıyla yayımlanan «KANUN DECÎŞTİ MI?» adlı yazıda gerı zekilı Hüsnü adlı bir gencın yıllar once ay\a çalmaktan uç ay hapıs yattıgına degınilıp, şoyle denıyordu «^ırndı ıse bır çok kımseye aıt bir yerden taşımr mal alınıyor. Hem de ilgılılerin haberi olmadan HUsnU'ye uygulanan kanun uygulanmıyor Soralım oJle^se B^ga Yem Fab rikasını kim soydu? Nıye' Yoıcsa kanunlar mı degıştı?» Aslında acı gerçek HUsnü'nün ayva çalıp Uç ay damda yatması gtbı gdrünüjor aına milyonlarca lirayla kurulan bır \atırımın bo zuk duzende yagmalanması bu gerçegl kenara ıtıyor Bir yağmacılıkta mınareye kılıî bulanlar, • alsnn' boçl«kİ|Bpn^»t yararıp ışlpnnı tıkıf ran' yurjtui.jTİar,* t^a'btı'/DHtıİBİfüsnü ler içerde, kılıfçılar dışarda geznorlar Bu ışlere Gıda \e Tarım Baki nı Korkut Ozal ne der bılmejız ama, bugun değerı 40 mıljon lıra olan bir yatırım yıkık halınde dır Sorumluları dışarıda eüerını koilannı sallaya sallaya dolaşmak tadırlar Donelım bekçı Çukrü Altndise Fabrikadan gereçlerın nasıl alınıp goturuldugune tanık Eğer kendısme sorulunca kımlerın ne aldıgını anlatacaktır Fabrikay. boydan boya gezip, götürülen telefonlarm yerlerınl görüp tekraj kulübeye dondüjtümüzde bekçı ŞUkrü ve «bir trün senı suçlu bulurlarsa hiç sasma» dedim. trkildi bu sozum üzerıne bekçi ŞükrU Gozleri bır açılıp bır kayboldu «Ben mi gotürdum vanı» rtedı Bir sıgara uzattım ozür dilercesıne Sonra «Hayır» dedım, «sen yanlıs anladın» «Nasıl vanlıs anlatır mısın1» Basladım anlatmava «Sen buranın bekç'sisln degıl «Evet bekçisıvım » «Senden baska bır bekçi daha var, adı neydi'» «Emrullah Yurdakul » «Sız bu fabrikanın bekçlsisiniz. öyle degil mi?» «Evet öyle » «Yanı uçan kustan sorumlusu üslanmızı yoklannca kadın sorunlarının ne degm çok oldu ğunu gormekte zorluk çekmı yoruz Kadmlar pgıtımden korkunç yoksıın tllkemızde Sınemalar acavıp kadın yaşantıla nnı sergiliyorlar Glıya bugtin gorduSrtımuz fılımlerle (hem d« çoğu ıthâl edılen) kızlanmızin çeşıtlı bunalım ve genç ki7İık problemlerini çözumlıyerejHf. Üstelik bu gıbi fılımler ragbetten de dtişmıivor. Kadmlanmızın bır kürtaj sorunlan var Çocuklannın bakımı sorunları ver içlerml çalışan kadmlann Başlık maslık oarnlan denllen çafa ve insanlıÇa rers düşen şeyler a$k özsürlfıklerıne rlarbe ındınvor Sanavıleşme sürecı içindekl Çagdaş personel yonetımi, ülkemizde çalışan kadmlan«Igın gereksınmesıne göre yemızın kauitalızmin her yerde tenekh bır kısıvı o ışte. verınuvgııladıftı .Az fıcretle çalıstırde ve 7amanında kullanma sama cenderesi» ne ve dıger Hirnatı» oldugundan savın Prof. İU sosval haklardan mahnım Muammer Aksov'un devımıvle yurttaşlara, hukuk çerçe edılmesme amlt ilgislz kalama7lar Ve hem iş verindekl vesınde eşıtlık kuralına uvgı^n vorgıınlıık hem erdeki ijlenn Yönetımdekı uvgıınsuzlukla olarak hınnet pden «Tarafsız salt kadına vüklenmp«i artık rın nedenını sayın Prof Mu devlet ıdaresi rlhazını» varalnsanlık adma çekılecek şevler ammer Aksov'un Cumhurivet tarak devlet vışamında vazgedeSıldır Bır de <u vırdır Cıft : Gazetesınde «Partızanlı&ın Hort çılmez olan KAR*PITLTK de teHnası» k w*i ı ^'"ürriı *oJvt mokrasrff,r4e «Deâ^ken ıktıdafRr lerın dışarria çal)Riri.ev iQin v lara» karşılık «Sureklı ıdtfe»,, hi'rne'çı tetması da ^ Jcadınin tıfrı eıbi DP^nln îoin 1960 AP kararak safttanir Yakin gele' kurtuluşunu «saSÎnmaz^ tşı ei nin 190S 1971 ve MC'ntn «Par= bette kuru söz ve nnerılerle tızan vönetim vnr?+nv psbt»»^ cekte, gerçek Atatürkçü Mıllıçozump hiç btr kurulus ^ahıs da» aramak gerekir kanısında vetçılenn bu kararhlık ılkesını veva ıktırtar kavıı^tııramaz Bıtam anlamıvla «aglavaraklannvım dflnı^madan bu ışler bu Yiırıifrnp "nre\rnı pllprmde rtu dan hiç kımsenın kuskusu olkadın ışlen çnzıime lunduran bellı yonetıcıler çag masın baglanamaz Hele kaottalizmın das bılım ve kültUrun eereiıni Selâhattın YILMAZ ıçensın»* bılıp uvgulavarak hukuk devEm. Kur \\h. Knkuşmu'! du7enı letı ılkplenne uvgun olarok suZincirlıkuvo Akademi buna olanal' voktıır reklı vonetım varatsalardı. voler Sitesi \o A 20 netım kadrosu b\ı raDordn be Uvent ISTAVBCI. Sulevmsn ni'MAV OKUYUCU MEKTUPLARI Lrceli öğrencilere üniversite kontenjanı yok 31 10 1975 tarihli gazetenizin 5 savfa 6 sütununda yayımlanan «LtCELI ÖĞRENCİLERE ÖĞRETÎM KURUMLARINDA KONTENJAN AYRILACAĞI VA ADÎ BUGÜNE KADAR GERÇEKLE$TtRILMEDt» başlıkll haber tncelendı Diyarbakır ve çevresınde mey dana gela ndeprem sonunda maddl ve manevı zarara uğradıkları ıçin aılelen tarafmdan ogrenımleri saglanamajacak du. rumda bulunan oğrencılerden 830'u yurdumurun çesıtlı bolgelerınde bulunan Bölge Yatılı Okullan ile 8 yıllık Temel Lgıtım Okullarıni 8"ı Erzurum \af \U7 belım Öğre men Lısesine yerlestirümışlerdir Aynca Ankara'da oğretnn vao makta olan Endustrıyel Sanat. lar Yüksek ögretmen Okulunda bu maksat icın " 2 kız ve ^ 16 erkek olmak uzere 48 kon tenjan aynlmıs bulunmaktadır. Yıne bu oğrencılerden Bakanlığımıza bağlı bulunan Egıtım Enstıtülerıne muracaat edenlenn kavıtlan saSIanacaktır Ancak Ünıversıtelerarası Karul'un 21 22 ekım 1975 tarıhlı toplantısınaa bu sıbı durumlarda dzel kontcıian aynlmasının mümkün gbrulmedıgın9 karar venlmls ve sonuç Meslekı ve Teknık Yuksek öğret'm Genel Mudurlu&unun 10 11 1°75 eüa ve 002/640025 sayılı vazısıvla Divarbakır Valilieıne duyurul muştur Ali Nalli ERDEM Mıllî Eğıtım Bakanı AKPETROL KOLLEKTIF ŞIRKETİ Gazi E£itim Enstitüsü yöneticilerine Sızin tarafınızdan velılere gönderiletı bıldinde okul durumu hakkında bılgı verılmış ama, verilen bilgıler gerçeftı yansıtmamaktadır Hem okula ögrencılerin devam ettıgını hem de ogrenc. devamını sağlavamıdığınızı belırtmışsıniz Bu çelışkıdetı ve 26 12 1^75 eunü mevdana gelen olavlardan da anlaşılıvor kı 13 ekımden bu vana durum a"nıdır Savın mudur çocusumuzun durumunu sizm çeli^kıh hiidirive gore mi voksa çocugumu almava geldıSimde okulda olan olaylan pören Eozlerıme mı ınanavım' Cocuklar burslan alamamaktadır oku İ8 sokulmamaktadır canı oahasma ?1rmek istevenler kurşunlanmakta vBhut da valan dolan laıla tutuklanmaktadır 7 bln ojfrencivı bir BTUP ko SOSYAL SiGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Asağıda yazılı Saglık Tesislenmizde münhal bulunan Pratısyen Hekım ve mohtelıl Mutenassıslıklara kadrolu, Yuksek ucretle sözleşmelı veya parçabası lızennden makaveleLl nuz» Eleman Almacaktır îsteklılerln mahalllne veya Genel MUdUrlüJUmU»» müracaatlan üân olunur ZONGLLDAK HASTANESt Ade İS adamına ipotek karşılıijı aracısız 2 MİLYON aranıyor Yüzle otuz net klr tclG4 08 24 (Ilancılık, 4756) 318 JİNEKOLOCi Opt Dr. Kadro L'nvanı Röntgen Mütehassısı Anestezıyolojı MütehanıSi. Fızik Tedavi MUtehassısı Radjoterapı MUtehassısı Anatomı ve Patolojı Mutehassısı Hematolojı Mütehassısı Gastroentrolou Mütehassısı Hekırtı Fıtızyoloğ KARABtK HASTANESİ Çocuic HasttUklftn Mütehassm Cıldıyt Mütenassısı Anestezıjoloji MUtehassısı KARADENIZ • EREÛL1 HA5TAAESI Dahılıye Mütehassısı Hanciye MUtehassısı Anestezıyoloji Mütehassıu BaktenyOıO.n Mütehassısı (Basın 10039) Î22 3 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 A K KE N T Şlsli Halasfclrsazl Cad. 471 373 Telefon: »7 7H 03 «;j«t'l İICIV ıı mj|>H vit* m3tt«ı*tll «a<« wri ftll kır U*t1«ıll t»rH (114te In «t irfun !t;ı !•' Mr lcnt a •«». tr.tlt HHfim lılftntnıı NrıA < IMr ıcı (Uitmuı n ı ' i ı ' ' KARA VE DENiZi ANCAK GÖKLER TAMAMLAR. BAVA KUVVETLERtNİ O Ü Ç L E N Ü L R U B VkKTl İSLÂM CENAZE İŞLERİ MT i i ndi' ynrtft cMtlt nflMİ r Sk't» Wt t « ' « M («fl 40 88 86 Htır numittr ıiKtmııi t ı «Elbet »crumluyuz » «Gece bir tıkırtı o'sa bırısl fab nka\a gırmeıt ıstese oır sey s> turmek ıstese napaısınız''» «Yak^arız, polıse eotürUruz » «H'ç bövle bınsinı vakaladınız mı şımdıye dek') «Hayır vakalamadık » «O halds tamirhanede bulunan gereçler n'oldu'» «Tevfik be\ alıp gotürdu » ıMotcrlar n'oldu'» «Onlan da Tevfik bey aldı» «Bu fabnkn Tevfık bejın mı'"» «Hayır deÇil » «Ya kımln?» «Ortaklan var » «Şımdı benı ıyı dınle •a Tefık t bey, ben motorlan soküp ftotur medım tamirhaneden gereçlen almadım derse n'olur sızm ha lınız» «N'olur bılmem » «Suçlu sız olursunuz"1 Çunkü gu\enhk sorumlusu sızsmız faı> rıkadan » • B'z uç avdır a\'ık almıvoruz, sıgortamız yatırılmıyor » «O ayr' ış » • O nun suçlusu kım olarak"» Yanıtla^amadık b°kçı Sukru' nun bu sorusunu Bır tuhaf oldıı yüregım. Gözlerım kapanır gıbı oldu. Soluksuz duruvordu bekçı Sukru Belli kaskatı olmuştu Çocukları ve kansını düşledı oracıkta Dpmır surguler ardını, sovledıklerımm aoğru olab»lece gını öigün bir fabnkanın bnünde son kez sealendım bekçi Şukrü' ye «Bır sev olursa ıira beni» dı ye Bekçı ŞUkrU'nUn ya da Emrullah'ın başına bır hal gelirse arayacaklar benı Blrrt rnünlst savmamz sizl ele veriyor Cocuftumuzun bır an «vvel derMere başlavabılmesi içın sızınle bırhkte okulda devletın kesesinoen vanı bızden alınan paralarla bızım çocuklanmıza karşı onlan öldurmek ıçın beslenen komandolar. okulu bosalt malıdır Savn mtidür sıınu ivi bılin lü bütün velıler çocukları nın canlan ıçın endışelıdır ve hakikatı bılmektedır Yavrularımızın canlanndan endışe ettıgimız için siz okulu terkedene kadar gondermemeve kararlıvız Gazi Etltım Veli<i Ahmet Eren Gürün ve Küpeli olayı «Geçen yıllarda GUrtin Hamn sahıbı Yusul Gurün'un oglu Atılla Gürün 8 mılyonluk ^iMra kaçakçııiffindan beş vıl ve tki mılvon Iira para cezasına çarptınlm hapıshaneve konmustu Gel sör kl meÇe'se Atilla Gü run un nazık bedenı hapishanede vatmava müsait degildir dı ye Havdarpasa Hastanesinden aldığı raporla taburcu edıl misti Okul müstahdemleri örgütlenmek istiyor Gazetelerde ok lyorıız îşçiden ogrencıden, oğretmenden, memurdan bahbedlıvor F^Kat bunun yanında gunde 12 saat çali'jan bır sosyal haklan bulunmayan, her görü'ea, hakaretlere maruz bırakılan bır okul da çalışan mustahdemterden kimse soz etmıyor. Sason Lisesinin öğretmen gereksinimi karşılanacak 8121975 tarihli gazeteniün 5 ssyfa 6 sütununda \avımlanan «20(ı ÖĞRLNCISİ BULUNAN bASON LISESİNDE BÎR ÖG RETMEN VAR. bpşhkh haber incelenmıstır. SiirtSason Liseslrın çeşıtli branslardakı 3 öjretmenine ilâveten, verıden 2 ogretmen tavin edılmek suretıvle bu sa\n Y« ulaşmıştır Adı geçen lisenin bilinmekte olan öftretmen ihtivact. açıktan ve kur'a voluvla yapılacak atamalaria karşılanacaktır Atl Naili Krdrm MlUı Eğittm BakKiu îstiklâi Madalyası sahiplerînîn aylığı ne zaman artacak Seçımler sırasında Başbakan, I^tıklâl Mddalyası sahıplerme Aldıâımız ucr>=t ac kalmava baglanmış olan .İ00 lıra aylığm 75ü lıraya vükseltılecegını ılan cak kadanna veter. Gunun 12 etti Bugün vaşı seksenı bulmuş saatı avak ışlerınd3 k'illanıh bızim gıbı muhtaç Kimseler bu Bu sure once çıkan gazetelerdo ise adı geçen kısının Al yoruz. Ogretmenlenn pvten tîe vaadın bıran CVVP] ge(,pklpşme manyalarda eglenee verlerinde tirdıklerı yemekleri ısıtmak bı sını yok yere oeklenvk'eyız Zı ra 6S vasına jje'mı ı'it'.aıla porjldusu vanlmaktavdı zım lşımız mekt ıclannı atmak ev kadmlanna varıncavfl adaı Bır ou olava nır DF Yvı«ut bızım lşımız çavla"nı ka!\e'e bır çok kımselerın Hukıımet av lık baglavacagını DildıuüKi hal ıçm JZ Kupeli nin hastanelerde ba rinı sf vlenıek bızım Bunun vanında vaoılan ha^^ret de bızlerın adını bil« annum^k şından geçenlere bakalım da tadır nıtehğindek) laîlar da cnoası bıraz utanalım. Bugun nasta olctugurr1u2 tak dırde bır doktorun evımıze geHangi çajda hansı ulkede va îlerıcılerden aprt,»k devrım şadıgımızı ılgılılerden sorarsak cılerden ve »osval aemokrat lıp muayene etmesı tam 3IXJ lı raya mal oluvor Acabn Di7iın bıze kızmazlar «anırım » euçierden vardırn dıîivoruz Bı kusurumuz Kurtuluş ^a\a^ının öîretmen: Oemtr \\t (iültetdn zim sorunlarımıza rar» «rarnnk baslangıunda gorev alıp vaun kurtarmag<ı çalışmak mıdır' Hekimoelu AJİpaşs amacıyla bizleri orgütlemenizı Eskı Dir Kuvayı Mıllıvecı ıstlyoruz. caddcsi Nn; 23711 Fuat ERPI Kocamustafapasa Koruyolu, Konak Apı Okul MOntahdcınİpH Kitına 1STANBUL fcMIRf. W Saml tnal tZMÎR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle