18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ISTAHBUl DEVIET OPERA VE BAlESi 12 Ocak Paıartesi 20.3u Konser PETER TOPERCZER (Piyano Resitalı» 13 Ocak Sau 18.30 Opera DON JUA.N 15 Ocak Persembe 20.30 Operet ÇİNGENE BARON L Ocak Cuma 18.30 Konser FLOR1AN K1TT S (Viyolonsel) HELMUT DEUTSCH (Piyano) 17 Ocak Cumartesi 15.00 Çocuk Müzikali BREMEN M1Z1KAC1LAR1 20.30 Opera DON JUAN (8 Ocak Paıar 15.00 Operet ÇARDAŞFÜRSTÎN 1» Ocak Pazartesi 2030 Konser JOVAN JOVİCtC (Gitar Resitali) umhuriyet 52. yıl, sayı: 18480 Kurucusa: YTJNUS NADt 12 Ocak 1976 Panrtesl Ittataanya Bevieri lle Porıekız'in Bahçeierı NEVZA1 OSTÜN'ÜN GBZT NOTLAR1 tstem* %drr« t «oh « « 8 «1 frfanhnl İran, TIR kamyonlarına Şah ilişkin yönetiminin görüşlerînî kararını yansıtan «KAYHAN» değiştirmesi için gazetesî, Ankara'yı Türkiye'ye ağır biçîmde baskıyı uyard» ve "1.2 mîlyar sürdürüyor dolarlık DIŞ HABERLER SERVİSi TAHRAN Türkiye'nin son alAı£l bir kararla ülkeden transıt geçen TIR kamyorüanndan alınan iicreti yükseltmesi ve ber kilometre için yakıt maliyet ücrei ödenmesi şart koşması, İran ile llişkjüenn gıderek gerginleşmesine yol açmaktadır. Şah yönetimı kanallardan Ankara üzerio» baskı yapmakta ve iki ülke arasında bir süre önce imzalanrms olan 1 milyar 200 milyon dolarlık kredi anlasmasmın gerçekleşemeyecegi uyansında bulunmaktadır. Nitekim, son olarak Iran'da Şah yönetiminin görüşlerini yansıtan «Kayhan» gazetesi, diplomatik bir dille olmakla birlikte Ankara'yı ağır biçimde ııyarmıştır. ANKA'nın DPY'ya dayanarak verdigi habere göre, <İki ay önce lld ülke arasında 12 milyar do. larlık kredi lle ilgili anlaşraanın gerçekleştirilemeyeceği, çünkü Ynı paranın en başta Türkiye'den geçen transıt yollann genişletilrnesi için verilecegi» belirtümisÖr. Gamteye gört, Batı Avrupa'dan gelerefc Türkiya üzerinden geçen kara yolundan şimdiye kadar geni» ÖJçüd» yaıarlanan Iranlı ithalatçüar, eskistne göre bes kat yükseltilen transit ücretleri karsısında şimdi başka yoUar aramak. zorunda kalacaklardır. ANKA'nın haberine göre, Turki ye'nin TIR kamyonları için uyguladığı yeni transit ücretleri Avrupalı taşjmacılan da ağır biçimde etküeyecektir. Ancak îran için başka bir alternatif de yoktur. îran körfezinde en büyük lünan olan Koramsar'da, yük, gemileri, boşaltma vapabümek için altı aya kadar uzayan süreler içinde beklemek torunda kalmaktadırlar. îran'uı sert tepküerine yol açan *on karara göre, Türkive'den geçen TIR kamyonlanndan her ton başına 40 kuruş alınacaktır. Agır lıga yalnızca yükün degil kamyonun da agırhğı dahü olacaktır. Türkiye'den geçen TIR kamyonnn da ağırlığı dahil olacaktır. Türkiye'den geçen TIR kamyonlan aynca, koümetre başuıa 15 kuruş yakıt maliyet üereti ödeyeceklerdir. kabul etmistir. Yakıt farkı is» sunmaya devam edilecektir. Dısişleri Bakanı Halatbari, Afganistan'a giderken Tahran'dan geçen Türk Dısişleri Bakanı Çağlayangil ile cuma günü görüş(Dcvamı Sa. 9, Sü. 2 de) Luns: "Kıbns bunahmmm Genel bir TürkYunan savaşına Barolar Birliği, Türkiye'deki rejimi "Örtülö otor/ter rejim,, diye n/te/edi ve sorumluları kınadı Çalışmalan sona eren Barolar Birlîğî son olayları kınarken, aydınlan ve demokratîk kuruluşları yasal yollardan mücadele etmeğe çağırdı Adam öldürme olaylannı «Vatanseverlik» diye tanımlayan Adalet Bakanı Genei Kurul'da kmandı ve hiç bir baroya alınmaması karariaştırıidı kredî anlaşmasının tehlîkeye gîrdîğînî açıkçs yazdı dönüşmesînî NATO engelledi,, Kosta DAPONTE PARtS Sorbonne üniversitesinde NATO konulu bir kon{erans veren NATO Genel Sekreteri Joteph Luns. «Kıbrıs bunalımmın Türkiye ile Yunanistan arasında genel bir savaşa dönüşmesini NATO engelledi» demiştir. Kuzey Atlantik tttUakı hakkın(Devamı Sa. S, Sft. 3 de) "Sosyal hukuk devleti önemli yaralar ahyor,, ANKARA, (CumhartTrt Böroro) Çalışmalan sona eren Barolar Birligi 9. Genel Kurulu yayınladıgı bildlride. son oiaylarda, «Bas sorumlu olan görevlilerl» kınamıştır. Genel Kurul bildirtsinde. Türkiye'nin tüm aydınl*n ve demokratik kuruluslan, vasal vollardan mücadeleye çaenlmışür. Bildiride ozetle şöyle denilmi» tir: «Genel Kurul oncelfltîe Cunv huriyetimizın niteliklerinden ba» Ucası bulunan «osyal hukuk dev leü ükesinin vaşam koşullan ve «üvenlik vönunden bUyük agırlık taşıdıfeı Künttmüzde. düzenl temelinden sarsan yıtaa d»vranışlar, çagdışı (törusler ve insanlıga aykın bölücülüklerle onanlması ıruc varalar aldıjını buyük bir endlse v« uzüntü ile mür etmistir. Olkenln dört bir yamndan baglı oldugu Barolarca seçilerek eön öerilen delegelerin çalısmaya baş ladıgı eün ve saatierde Ankara'mn başka blr vertnde. bir vükselt ögrenim kurumunda. TUrk «ençlert Uzerine hukuka v« lnsanlıga aykın olarak önceden tasarlanmış bîr saldin vapüıyor ve genç tnsanlann uzertne yaylım ateşi açıhyordu.» Ülkenin hukuk lUcelerinin uygulanmasi rönünden ortaya çıkan sonınlannı da ele alan G» nel Kurul. su Kararlan alrmstır X Anavasanın tamdıtı hah ve BzfîürlUkler tam anlamı ü« vaşama eecirilmemis. 12 Mart re Ciminde lse Anavasanın demok ratik nıteltjfi. vapılan defi^iklik lerle tedelenmis. uveulamadn tn san haklan ve onunnvı 7PHÇ!« ven lçlem ve evlemler vaoilmıs (Oevamı Sa. 9, SB 1 de Amaç, 7500 işçinin kayıtlı olduğu Alüminyumlş Sendikasını parçalayıp işçiyi bölmek Seydişetıir'de neler oluyor? Seydişehir'de yasam çok sakindı 1975 yılına kadar. Binlerce Türk işçisi, teknisyeni ve mUhendisi teknolojinin en ilert yöntemlerini öğrenerek, uygulayarak 5 milyarlık dev bir Alüminyum tesisi knmyorlanto Seydişehir'de. Türlriye'ye çok şeyler kazandıracaktı bu dev kuruluş. En azından Kupe dagındaki, MOTtaş'tan çıkanlan Boltsit cevheri bundan böyle oldugu gibi yurt dısma yollanıp. tonra da yurt dışmdan alüminyum eşya, boru ve kablo satm alınmayacaktı. Boksit cevheri artık Seydişehir'de alüminyum olacak ye ülke gereksiniminden farlası alüminyum eşya olarak sanayi malı olarak yurt dısına satılacakü. Ne w ki, 1975 yıU başınd» TUrkiye'de Müliyetçi Cephe Hükümetinin kuruluşu il« birlikte, 1;iVf»ptn her yamnda oldugu gibi, bu küçücük, bu şirin, bu dev agır sanayi kuruluşumın bulundugu orta Anadolu ilçesinde de kansıkhiclar basladı. önce Milliyetçl Cephe Hukümetinin, 3 paılamenteriyle 2 bakanlık almayı b*s»rtn kmnadının başka yörelerdeki militaoları gelmeye basladı Seydişebir'e. Etibank Alüminyum tesıslerinde çalışan 7 bin 618 işçinin kayıtlı oldugu Özgür Alüminyumtş Sendikasının karşısına rakip bir sendika kurup işçiyi parçalamakla işe basladı söf konusu müitanlar. Her gün bir bildiri yayınlayarak, işçi lojmanlannda karargih kurup ortalıgı tanstırarak sürdurduler girişımlerini. tşin ilginç yatu bu tur olaylar büyük bir hızla yayıîırken, Etibank Alüminyum Tesisleri yön«ticilerinin ortalığı kanştıranlarrian yana oîmasıdır. Bunu Diz söylemiyoruz. Milliyetçi Cephe Hükümetiıun Konya. Valüigi blldiriyor. Altmda Valı Vekill olarak imzası bulunan Vtli Muavini Tekin Anf, 2.12.1975 gücü 9251 sayı ile 2. Ordu KomütanlıSı A»ktri Mahkernesi Başkanlıtına yolladığı gızli ve zaîa mahsus kayıtlı yazıda, ... tesis yöneticileri sendikanın karşısına rakip olarak çıkan Türk Metaltş S«ndikasım desteUemekte olup...» demektedir. ıDrrımı Sa. i. S3. 4 de) Komandoların Tıcaret ve Turiztn Yüksek Okulu'nda Öğrenci lerden zorla para topladıkları one suruldu (Curahuriyet Haber Merkeri) Ankara Ticaret ve Turizm Yük Mk Okulunda komandoların öğrencilerden zorla para topladıklan öne sürülürken tsparta Egltim Enstitüsünde de kızlann kot pantolon giymeleri yasaklanmıs, ayrıca cuma günleri namaı kılınması için derslerin iiç saate indırilmesi yolunda okul yönetimıne baskı yapıldığı açıklanmıştır. Bu arada, İstanbul Üniversitesi merkez binasımn bugün komandolar taıaîından girişilecek boykot eylemi için dün gece işgal edildigi bildirilmiştir. İçişleri Bakanı Oguahan Asiltürk. ise Federal Almanya'dan panzer, helikopter, otomatik silâhlar alınaoağını söylemiş. «poüsimizi eski silâhlardan kurfarıp, modern düzeye getireceğiz. Yakm bir geîecekte polis silâh vönunden takviye edilecek hatta helikopter liloları kurulacaktınt demiştir. Federal Almanya'ya lçışleri Bakanının konuğu olarak bugün İstanbul'dan uçakla ayrıla cak olan Asiltürk. Yesilköy'de bir sazetecinin Sıkıyönetim ilân edilip edilmej'ecefi yolundaki sorusuna «Sıkıyönetimi gerektirecek bir durum yok. Bu konuda prensip kararınuz da yok. Şu anda Sıkıyönetimin ilânı bahis konvısu defildir» demiştir. Ankara'da devrimci ögrencilerin iddiasma göre, komandolar Ticaret ve Turizm Yüksek Okulundaki öğreneilerden bir yasal gerekçeye dayanmadan her ay (Devamı Sa. 9, Sü. I da> ECEVİT, KİTAP TOPLATMA GİRİŞIMLERİNİ "HALK DÜŞMANLIĞI,, OLARAK NİTELEDİ ANKARA, (Cumhorivet Bflroan) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dün verdiğl demeçte, «Okul kitaplıklanndan dünya klasifcleri arasına giren kitaplar bfle toplatılmaktadır demiş, «Bu çag dışı, Anayasa dışı, uygarlık dışı bakan hk buyruguna uymalt, Türklye'yi yüzyıl onceye, Abdülnamtt ça ğına geri götünneye ran olmak demektir diye eklemtstir. Ecevit in demecl özetle soyledir: «Özgüriükçü demokrasiyl benimsemedigini, halka, geniş öagürlukler ve sosyal haklar tanıyan Cumhuriyet Anayasasınj içine sindiremedigini •lildigimiz cephe hükümeti, şimdl, lazı tota üter ülkelerin bile bırakmaga baş ladıklan çag dışı bir uygulama içine girmiştır. Okul kitaplıklanndan, dünya klasikleri arasına «iren dtaplar bile toplatılmaktadır. Yer yer buna karşı bazı tcamu yönetlcilerinin, bazı okul vöneti cilerinin ve ötretmenlerin urendigini kıvançla öğreniyorua. Bu kültür dUşmanlığına karşı yaygm ve etkin bir direniş'.n ferçek leşmemesi, Türkiye'de lemokTasinin gelecegini tehlikeye düşüre cektir ve dünyada Türkiye'nin saygınlığını agır biçimde edeleyecektlr. Böyle bir kültür düşmanlığıns boyun egmek demo raük bir 'ükede ögretmenlü bağdasamaz. Bu kültür düşmanlığının, ' okuma ve Jütap düşmanlıgın (Devamı Sa. J, Sü. 1 d Aykut SAĞANAK îrtnsit ücretieri durdunılda Bu arada Türk hükümeti bir açıklama yapmamakla birlikte İran'da iyi haber alan kaynaklarm bildirdiğine göre, Türk hükümeti, İran'a taşınan mallar için yeiîi transit ücretlerini birkaç yıl sonra uygulamaya başlamayı Kamu kesiminde çalışan işçilere ödenen ikramiyeden daha aı vergi kesf/ecek ANKARA, (Cumtauriyet Bürosu) Sayıştay Genel Kurulu, kamu kesiminde çalışan işçilere ödenen ikramiyelerin ayrı olarais vergilendirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu uygulama, 6772 sayılı yasanın 1. maddesi uyaruıca çesitli kuruluşlarda bulunan ve iş yasasına giren ve girmeyen yerlerde çalışmakta olan işçi vasfındakı kimselere, Bakanlar Kurulu kararınca ücret sistemleri ne olursa olsun her yıl için birer aylık istihkakları tutarınca yapılan ek; ödentilerin asü ücretlerinden ayn olarak genel indirimsiz sütununa göre vergilendirilmesi yöntemini getirmektedir. Sayıştay Genel Kurulunun bu kararı, işçi ikramiyelerinden daha az vergi kesilmesinı sağlanuş ve işçi yaranna bir durum meydana getirmiştir. Maliye Bakanlıgının bu yoldaki uygulaması bası tereddütler uyandırmıs ve Sayıştay Genel Kuruluna giden konu nakJonda Genel Kurul su torarı vermiştir: «6672 sayılı fcanun hükümlerine göre işçilere ödenmekte olan ilâve tediyelerin asü ücretlere ek yülık bir odeme kabul edilerek 97 seri sayılı gelir vergisi genel tebligi uyarınca asü ücret> lerden ayrı olarak 1/2 numarah vergi cetvelintn umuml indirimsiz stitununa göre gelir verpisine tabi tutulması gerefeecegine oybirliğiyle karar verilnüstir.» Sayıştay Genel Kurulunun fcaran Besml Gazetede yayırdanmıstır. öte yandan özel sektörde çalısan işçilere ödenmekte olan ikramiyeler Sayıştay Genel Kurulunun verdigi karar çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu uygulama ı pere« ikramiveler kendl arala BAROLAR BiRLiĞiNiN FASiZME KARŞI MÜCADELE ÇAĞIRISI Orhan APAYD Türkiye Barolar Birliği G < Kurulu, ülkenin bütün bagjn hukukçulannı temsll eden vetkili kurulus olarak, Insao lannı biçe sayan bugünkü yft me karşı ''emokratik dicvım* en parlak örnegini vermiştir. rolar Birliği Genel Kuralu' aldığı .:ararlaarla antitaşist nr dele yenl boyutlara ulasma (Devamı Sa. 9, Sü. 1 Bütün Türkiye'de bugün akaryakıt satışı yapılmayacak Türkiye Akaryakıt Acenta ve Bayileri ile Garaj İşletenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nevaat Sayıner, bugün sabah saat OB'den yarın 08'e kadar akaryakıt satışmı durdurma direnişi yapacaklannı bildirmiş ve «Bu eylem den vazgeçmedik» demiştir. Türkiye çapındaki direnişe 6000 k&dar akaryakıt Dayiinin katılacagı bildirümektedir. Direniş, Petrol Ofis bayileri dışındaki bayilerde uygulanacaktır. Ankara Akaryakıt İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu da direnişi destekledıgini bildirerek şu açıklamayı yapmışür. <Bizler akaryatott kilo hesabiyle almakta ve litre besabiyle satmaktayız. Benzin'in Izmit'den alış Oyatı ldlo başma 347,9 kuruştur. Izmit Ankara arası Bakanlıgm tanıdıgı nakliye üereti talo basına 17.T8 kuruş oldugu halde ujgulamada 25 kuruşun edtında taşıtmak mümkün degildir. Standart satış fiyau lse lltre basına 280 kuruştur, kilo başına 3Î6 kuruşu bulan oenzin aüs fiyatı Utre oiaraK nesaplandıgroda 216^5 kuruş olmaktadır. Bunun Uzertne elektrik, su, tşçi Uc 1975'iN KÖTÜ GiYiNENLERi Günümüz dünyasmda insanlarm bir bölümii, açlık, j/ofciufc. tıayat pahahhğı, savaş gibi olaylarla başetmeye uğraşırken. bir b&ümü de gerçekten incir çekirdeğini dddurmayacdk konularla vakit geçirmektedir. îşte bu havadan konulardan biri de. dünı/anm en fcölü giyinenlerini seçmektir. 1975 vıhmn en kötü giyinenleri arastnda ver alan bazı ünlüler junlar. ABD Dısişleri Bakanı Henri Kissinger'in eşi tîoncy Kissinger. yine ABD'nm öldürülen Başkanı Jolın Kennedy'mn kızx Caroline, ünlü pop mtsiö' şarfcıctsı John ElUm »e tngütere PTensesi Anne. Bu ünlüfcişileHnkötü ri onlaMtrken. yapitm benzetmeler d« bir haöii ilginç., Kancy Kissinger tgezginei bir moda türlüsihne. Caroline cpantolonla bir »is köpeoi»rie, Prenses Anne de <Kraliyet oto tamircishne benzetilmekte.. (Fotoörftf AP) GÖZLEM UĞUR MUMCU İŞÇİ Ml, MEMUR MU? UĞUR MUMCU • • • • İ$çi • nemur ayrımtnın içyiiru Memur olmak istemeyen ijçilerin dramı DİSK ve TÜRKİJ'in tutumu CHP MS? kojüsyonu döneminde ne o!du? MEMUR SORUNLAR! KURULTAYINDA SENDİKA KURMA ÖZGÜRLÜGÜNÜN SACLANMASI İLE İSTENEN ÇÖZÜMLERİN ELDE EDiLECEĞi GÖRÜŞÜ SAVUNULDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Tüm Kamu Personeli Haklannı Koruma Kuruluslan Konfederasyonunca duzenlenen «Memur Sorunlan Oneriler Kurultayı> sonuçlan dün Genel Başkan Sakıp Hiçerimez taratından basına açıklanmıştır. Hiçerimez, Oneriler Kurultayının sonucunda sendikal özgürlük. MEYAK, personel rejimi ve yasası, yönetsel düzeltmeler, sosyal düzeltmeler. ekonomik düzeltmeler. tşçi memur ayırımı. yan ödemeler, harcırah kanunu ve tazla çalışma ücretleri, emekiilik rejimi, Emekll Sandıgının ststust], mahalli Idarelerin sorunlan ile diğer sorunlar üzerinde saotanan görüşlerin ge Papaz ve Pılav ... ORTAKPAZAR NEYİN PEŞİNDE? HASAN CEMAL Işadamlarının Brüksel toplanfılarının içyuru Vehbi Koç'a lcpluluk Komisyonu Genel Sekreteri ne dedi? Orlakpazar kapifülasyonlan yeniden ihya etme çabasında CHP ne düsiinüyor? YARIN CUMHURİYET'te Baskam Ecevitin öncek) guakâ basın toplanbstnda söyledift sözler gerçekten çok Uçinçtir. Savın Ecerit Uemirelin, son olaTİardao sonra, 12 Mart tflrfi blr dönem için bazırlıklara girişt<tinl ve asker • sivil barifunı bir yönetün tçtn çağnlar yaptıguu açıklamaktadır. Ecerit hafclıdır... Dört başlı siyasal Iktidar, cephe çadırtaruu kurdoğa guaden beri ülkemizi kana boyatnaktadır. Kaniı mezar taslanna ber gün bir yenisi eklenmektedir. Sokaklarda y»yUm ateşiyle gençler öldiirülmekte. universiteler savaş alanlanna döndüriilmekte, Başkentin ortastnda vol kesilmekte, adam rurulmaktadır. MillivetçUik, cinayet Işleme özcürtatünün adı olmuytur artık. Ayni zamanda cepbe çadırları Bnünde TOlsuzluh dosyalan blrbiıi fizertne n^ümıstır. Vergi Ladelerinden teşvik tedblrlertndeo usulsuz kredüerine kadar tıısun akraba, Mrader ve yeğen yolsuzlaklan parlaraentoda konuşuiacak sünleri beklemeMedir. Bu nedenledlr fc) şimdl yenl bir oyun tezcâhlarurıaktadır. BD oyun Uk ktı 12 Martta sahneye konmaştur. üemir el ailesi çerresinde dola^ao ynlsuzluh söflenttlert bir anda unutturulrnuj ve «Devlettn bSlünmezliei* eerekçeslvle dlk. katlpr. başka yönlere kaydınlmıştır. Bueün de vapılmat istenen budur. StkıvSnettm İlân edilecek. mahfcemeler KQ nılacak. devlet radyo re televİ7.yonunda, «ahah akşam: Devletiyle. mllletivle bAlünmPzltk. Aşın cereyanlar. Milli birlik ve berabertik rubu .. glbl (cavramlar »övlenlv durulacaktır. 12 Mart dSnemlnde Feydoğla. bir aıangalık partislylı (Uevanu Sa. 9, Sü 7 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle