13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUtlYFI 12 Ocak 1976 MH KiH KMiHİ... GÜMAH İ>EMÎYB(EĞıZ,YAZll< ı'if<tfrlZ . İKSWa OUUA&ll, TU2A&A M n l , AVLAVACACiZ, MuSAtAĞıZ, frE DEVLEFl£|lVAR. İtf ÛtPuĞuNA BAKMAVıN tfl. YÛL 1>EYÜ HEPJiNİ KEKÜK MıSAU , ONURPA SÎLÂH ABSULCANBAZ ==3| TURHAN SELÇUK VATAN DEDİLER Talip APAYDIN 37 lasüstUne 'erde teğmen çabuk hazırlansınlar rsliyor binbasım arayı alın Biroırinızden aynlmayın Işleri güzelce hallee geun Tıren oğlen mi var, aksam mı var, bımn gıdın ciı ekl Up yürüdü llende bırilerme bağırmaya başladı Ie bu uyuşukluk? Duşman vatanı ışgal ettı boğazımıza stz hala uyuyorsunuz Mıskın hertfler Kooş' îp gibi ınce sinırll bır adamdı Tez zamanda alayı çakı smıstı Herkes ayakta, dın ve canlıvdı. Erler subaylar i koşarlardı Atlara sıçrıyarak binerler, atlıyarak ınerer yaptıklan işı arkalarından kovaüvan varmış gıbı ça>arlardı Komutan oyle ıstıyordu us sonra toplan borusu çaldı Erler teçhızatlanru kusanıp, ını omuzlayıp toplanma verıne koştular bubaylar bırn başına geçtıler Hazırol rahat dıkkat komutanlarından ekmıller verlldı Bolukler egıtım veılerıne dogru yurüîap rap rap Ayak seslerı topragı ütretıyordu jolukJerl yarım ınsaatı tamamlamağa gıttıler Bır jerde kazılıyordu Ahırlarm oluklan onarılıyordu Suvarı alaunlük çalısması başlamıştı subay onde uçer arkada Afvon çarşısını usgunadımla Bırbırlerınden ayrılmıyorlardı Para çantasını yedek eğmen Galıp taşıyordu Erler onun arfcasından yurüyor r uzbaşı Macıt bey ıkı dukkana gmp çjktı, tenbıhlennı ılay Komutanının selamını bovledı Mallann acele gondeJını, ışın onemlı oldugunu tekrarladı 3ı»ıvoruz vuzbaşım her ışı bıraktık bununla ugrasıjoruz m, aksam sabah getırecegız yuzbaşım Karşıiıgını aldı Sır kahve yuzbaşım •iayır, kahve ıçecek zaman yok Mallan . 'ekı yuzbaşım hemen juzbaşım nircı Kara Mehmed ın dukkânına gırdı Çekıç seslen, kıi?u sıçrayan kmlnmlar «LKJ*» IM iımet ustanın ağzl yuzu, trarfru Itaplcarajtu"* JSMfH bır ı Buyurun dedı Hos geldımz Ne oldu bınm nallar çıvıler? >le gosterdı Hazırlıyoruz yuzbaşım Gece gunduz çalışıvoruz zbaşı sert davranacaktı O nıyetle gelmışti ama vazgeçtl gevşedı Komutanın selamı var Bugtın yann istıyor Snıl işlen Hangı sıvıl ış yıizbaşım0 Gece vanlarma kadar buna çalışı Uvku dınek jok Demlr bulamıjoruz blr \andan. Pelcı Epey oldu mu' Eh işte Yarıladık savılır Eskışehir e de ısmarladık Belkı mmı oradnn getırecegız EUndekilerı hemen gotur teslım et Kalanlan sonra tarsın Pekı fes almak içın dışarı çıktı Hadı, doğru ıstasyona lerken gbrdüler, halk bır meydana toplanmıştı ArkaJan u Dehşet ıçınde bakjyorlardı. N« oluyor burada? ısı açılıp gosterdı Asker kaçakları n jana diragiçlarında üç kı?ı sallanıj ordu. Mahmut ftnce bır tuhaf oldu Kım asmış bunlan' Paşa emretmış Askerden kaçmıçlar. Vay canma' nsı çanküydı. Pantolonu yamahydı Boynu uzamıştı ivıce bakamadı \uruyun dedi yuzbaşı îyl etmışler Bu zamanda asker açılır nn' Bız nıye kaçmıyoruz? tasvona doğru vürürKen Mahmut ıkı kere donup baktı vdıler acaba° Sorup ogrenememlştı ^klına Kul Hamıt sel ldu kendıkendme .Yaa o da böyle asüacaktı kurtuldu. asvonda epey bekledıler Akşam sonu Akşehır vonune gıden ık treni bulabıldıler Kara vagonlardan bınsıne atladılar ak kanepe yoktu Yere oturup bacaklannı uzattılar olla Mahmut kapı aralıgından dışan bakıvor asılan adam vunuvo'cu Çok etkılenmıştı Acısm mı acımasın nıı bı rdu .Neden kaçarlar neden''. dıye üuşündu .Kaçacak sıra Düşman gelmış, içen gırmıs sen kaçıyorsun Olur ıva kararmıştı, dışarda bırşey gorünmuyordu Bıçak gı ıık bir ruzgâr vuruyordu aralardan Mahmut uşuyor ama ekümıjordu Karanlık dereler, dumdüz ovalar geçtıler ümed.ği yerlerdı Kara vagon zangır zangır tıtrıjor çok ü yapıjordu Hıç birisı uyujamadı Gozlerını açıp kapa ıruyorlardı ren bırkaç kez durdu yürudu Molla Mahmut her sefekapıyı açıp sorujordu, Hem<!enm burası nere° Akşehire daha çok ma' Uç ıstasson ılerae ÎM ıstasjon ılerde »ce vansı gelebıldıler Her ver zıfın karanlıktı B r ıki ş k goranmordu hepsı o 1adar Sabahı beklıyecegız, dedı yuzbaşı Şımdı hıçbır jere gı 400 MlLYON LlRANlN ÖYKÜSÜ Emin ÇÖLAŞAN TÜCCARLIK ÖZLEMINI DEVLET KESESİNDEN KARŞILAMAYA KALKIŞANLARIN DAĞITTIKLARI PARALARIN SONUCU 'HıÇ, OLDU «DPT'ce Englnesrinj SerrteM Interaatıonal fırmasına bır mtın araştırması vaptırılmış ve lırmaca 8 5 1969 gunhi rapor tevdi edılmıştır Ancak o zaman, adı geçen fırma ıle yapılacak sözle^menın henuz ıkmâl olunmadıtı anlaşılarak ış bıtıp rapor wslım alındıktan sonra (ırma ıle 23 Î2 1969 günu sozleşme vapılmıç ve bu sozleşmenın 51 1970 günü Sayıştavca tescıl edılmesi uzerı ne fırmava ücret Udenebılmifur Henuz arada tekemmül etmıs bır sozleşme bulunmadan dçun cu şahıslara ıs yaptırılması te bılahare japılan ışın bedelının sonradan ikmâl <Hİılen söılesme ıle odenmesı Teşkılâtın araştır ma konulannda ne derece azade ve hıçbır usul ve »ekle navet etmeden hareket etme temaytı lünde bulundugunun tipik bır ornegıdır (Teftış raporu »ayta J) Raporların sonucu bir hiçten ibaret kalmıştır. Nerededir 58.000 dolar ödenerek SPDA fırmasına verîlen Belek Tatîl Köyü? Nerededîr 165.000 dolara TEMPO fîrmasına etüdü yaptırılan Güneydoğu Anadolu yatırımları? Nerededir 270.000 dolara Mr. Ole Helvveg'i zengin eden Akdeniz Projesi. Ve nerededîr diğerleri? Devlet parasımn böylesine pervasızca çarçur edilmesine hiç bir yetkili «dur» dememiştîr. Bîr fîrma gelmîş, 4000 dolara dünyanm en ucuz altın araştırmasını (!) hem de sozleşme yapmadan ve para almadan hazırlayıvermiştîr. Bîr dîğer fîrrnaya 50.000 dolar ödenmîş ve gerîye alınamamıştır. 6eri alınamadı > ekleme salonu denilen yere girdiler Kapısı kırık soğuk da>dı Ljuma olanağı voktu Yuzoaşıvle tegmen Gal p larına sanmp du\ar dıbıne jan jana uzandılar Çantayı rın'n altma kojdular ^ız de ora\a uzanın B rbırınıze sok Uan, uşumezsmız Bugunler de geçecek dedı tegmen Sefalet günlerı ı «Devlet Planlama Teşkılâtı ıl« Lıtton arasında ımzalanan sozleşme ıle DPT yapaCagı ıs karşılıgmda Lıtton'a 100 000 dolar odemevı kabul ettnıştır Soıleşmeye gore Lıtton'un vapacagı ış II salha olarak ısımlendınl mekte ve sozleşmenın 1 3 maddesınde «II safhadaki araştırmaların yapılması ıçın vetkı V«Tmekle DPT III safhaya nn# mek hususunda taahhüt altına gırmış olamaz« demlmekte i«e de 2 • 5 maddesınde DPT'nm Lıtton'a Türkıve'de yaptıgı masraflar için 50 000 dolar mukabılını TL olarak odunç verecegı, bu 50 000 doların DPTye III safhamn uvgulama kontratının bır kısmı olarak gerı odenecegı belırtılmektedır Sr> °sr hukmune dayanılarak, Lıtton'a ış bedelı 100 000 dolann dısmda odunç olarak 50 000 dolar karşı lıgı TL odenmış ve III salha ıçın uvuşmava vanlamadıgındıın bu para Lıtton dan gerı alınamamıştır \ncak avans mahıvetmde verilen bu paranın III safhada yn pılacak işlerın bedelınden düsulecegı hukmü karsısında III safhanın aaı geçen şırkete yaptınlmaması halınde bunun bır Rizlı tazmınat nıtelıgınde oldujtu düşUnıilebilir Eğer amaç bu ise bunun sozleşmede açık olarak belırtılmesi gerektrdı Yok efer boyle bır amaç gudüldü i«e söz leşmeyı hazırlavanların son de rece basıretsız hareket ettlkleri açıkça ortaya çıkmaktadır» (Teftıs raporu savfa 10> •DPTce Sıng Master L Breyer fırmasına vaptınlan asîaltit eftı dunün Türkıye şartlanna göre teknık ve ekonomık değerlendi nlmesı ıçın Ouaıs Bavunas ad lı bır Pakıstanhva 9 7oO Uraja venlmıştır Bu durum. Planlama Teşkılatının vaptırdıgı etudlen değerlendırecek teknık bılgi ve kapasıteden yoksun arastırmalann en az bir kısmının gerek konulannın seçimi gerekse sonuçları bakımından faydalılıkları uzerınde şüphe uyandırmaktadır » (Teftlç raporu sayfa 12) Devlet parasımn boylesme pervasızca çarçur edılmesine hıçbir vetkılı «dur. dememtstır Bır firma gelmış 40on dolara dun\a nın en ucuz altın araştırmasını (') hem de sozleşme yapmadan ve para al*nadan ha7irlavıvermıştır Bır dığer fırmava 5onon dolar odenmış ve genve almamamıştır Bır başka ış Pakıstanll b r şerıatcıva verılmış bır dostun maddı durum ı devlet kesesinden duzeltılmıştır Kalkınma Fonu, devlet parasımn paylaşımında bir utanç örneğidir Bunca dovız akıtılan yabancı fırmaların raporlan, daha verıl dıklerı gun rallara kaikmıştır. Kald» kı raporlan Planlama ta rafından teslım alınırken mcelenmemış ne gelırse onajlan mıştır Raporların sonucu bır «hıç»ten ibaret kalmıstır \ere dedır 58 000 dolar ödenerek SP D^ fırmasına verılen Belek tatıl kovıT Nerededir 165 000 dolara TEMPO fırmasına etudu vaptı nlan Gunevdogu Anadolu vatı rımları'' \erededir 270 000 dolara Mr Ole Helu eg ı zengın eden ^kdenız projesı"" Ve nerededir aıgerlen'' Sadece Ole Helueg projesiyle 270 000 kışıve ıstıhdam olanaği jaratacakiarını gerine gerine soyleyenlerın tatlı hayalleri yıkıhp gıtmiştır Delet baba yabancı fırmalara \ e komsıyoncularına dıger butun masraflarını, vergılerı ve harç'arı da dahıl olmak uzere odemış bu kışılerı aylarca agırlamış am» sonuç yuıe bır «hıç» olmuştur Dolarlar, mark lar sterlınler hem de mılyonlarla yurt dışına uçup gıtmıs bu arada bırkaç fırma ve komısyon cu devlet kesesinden sorumsuz kışıler savesınde zengin oluver mıştır Elbette kl zengin olanlar sadece flrmalar v« fc«wıisyon cular degıldır 12 Mtrttın tenrı da Kalkınma lonu, araştırma yap tırmak bahanesıyle kurulmuş, ancak Icuruldugu andan başlava rak eş dost zengın eden bır araç olmuştur Siyasti Jktıdarlar >an daşlarına bu fondan odemeler vapmakta sakınca gormemışler dır Kallunma Fonunun uvgulan masına 12 Mart dbnemmden son ra da devam edilmis ve çeşıtli kısilere odeme yapılmt$tır Or negın lrmak hukumetı bakan lanndan Baran Tuncer'e eğıtım islerı içm 12 000 Safa Reisoğlu ile kardesı Seza Reısofluna toprak reformu çalı$malan ıçın 30 000 Hra ödenmıstır MC hükümetınin Malıye Bakanlıgı Müsteşar Yardımcısı Şeklp Altay da toprak reformu çahsmalarına katkısmdan otürü 32 000 lıra almıştır Kalkınma Fonu oylesine ters amaçlarla kullanılmıstır kı, Planlama'da görevlı olan bazı kısı lere görevleri geregi yapmakla yukürnlu oldukları isler içın bu altın madenınden ek para odenmıstır. Bunun da dıjında fonun amaçlanyla uzaktan yakından ılıslusi olmayan konulara para NEVZAT YALÇINTA9 1%8 jılı progTamı olavn' aynlmış örneğın tçışlen Bakan lıgı emnne 300 000 lıra, MTT Musteşarlığı emrme propaganda bedeli olarak 47 750 lıra verıl mıştır \jnca, vabancı fırma elemanlarına dayalı doşelı evler tutulmuş bazı yerlı fırmalann patronları bu fondan turıstık vurt dışı gezilere çıkmışlardır Butun bunlann belgeleri devlet arşıvındedır Kalkınma Fonunun guçlU bir parasal araç olduğu o günlerın AP hukumetlnc» ve takunyalı plancılarınca da bılindiginden yasal denetımden kaçmak için el lerinden gelenı vapmışlar, bu amaçla devletin resroi belgelerm de yalan soylemekten bıle çekın rnemışlerdır Dev letm mılyonlarının eşe dosta dağıtıldıgı proje ıhalecıhgı komedısınde oynanan fU oyun ıbret vencıdır (ıkmayan kararname 933 sayılı vasanın lu maddesı, proje ıhalecılığının yapılmasma iliskın esaslann Bakanlar Kuru lu Karaınamesı ıle duzenlenmesı ni ongormuştur Ancak başta Başbakan Demırel olmak üzere Devlet Planlama Teşkılatının o gunku vonetıcılert Turgut Özal Nev^at \alçıntaş Ekrem Ceyhun v« Yılmaz Ergenekon 1368 vıh VILMAZ ERGENEKON Projraaun U3 ssvftsi. yır • dua almışlardır Kendilerinden esinlenen 12 Mart yönetıcılaride aynı furyayı daha kısıtlı bir bıçimde sürdürmuslerdir Yurt dısmdaki isçilerin alınterlyle B«tırdıgi dovızler yabancı torpiUİlere iade edılmiş, okulsuz köyün, hekımsiz llçenın payına dUîan mılyonlar eşe dosta akıtılmıstır. Ancak, her zaman olduğu gtbi bu konuda olanlar da unutulmus, daha doğrusu unutturulmuş, alan aldıgı, veren verdlgi Ile kalmıstır Teşvık tedbırleri ve Kalkuun» Fonu dagıtımını basan ıle gerçekleşUren DPT yöneüciltn Yümaz Ergenekon, Nevzat YaJçmtaş ve Ekrem Ceyhun bu ysrarlı hızmetlennın sonucunu MC hükümetı sayesinde almışlardır. Musteşar Turgut özal, ozel sektorde çalısmaya baslamısür. Bir planlama örgutünün uygulamanın ıçıne boylesme Birmesı dunya iktısat tarıhinde ilk kez gorulmuştur Semiaye ışbırlıkçı sı ^P ıktıdannın takunyalı plancıları gerçek ekonomık ve sosval sorunlan bır vana bırakarâk maden aramaya, leolojik sonda) vapmava ve şirket kurmaya bas lamışlar, sermaye ile içli dıslı olmuşlardır Ornegın bu kışıle(Devaraı 9. S^vfacis) programının 113 sayfasında bu kararnamevı çıkmış gıbı goste rerek açıkça gerçege uymayan beyanda bulunmuşlardır Oysa, 1968 yılı programında çıkmıs gı bı gostenlen kararname ortalıkta voktur. Oevletın resmı belge sınde kararnameyi çıkmı? gıbı gostererek yasal denetımden ka çan bu kisıler devletin mılyon larını araştırma yaptırmak bahanesıyle eşe dosta hızla dagıtmış lardır tstım arkadan gelsın mısalı, 1968 programında çıkarıldığı belırtilen kararname ancak 27 mart 1970 tarihlı Resnu Gazet«de yayınlanabilmistir Sadece bu ömek bıle, devletin mılyonlarının hangi kapkaç zıhnıyetle, sonımsuzca dağıtıldıgının en guzel bır kanıtıdır Bıhnçli Uçimde 400 mılyon lıralık Kalkınma Fonu her türlü yasal denetimın dısında, e$ı dostu ve siyasal yan dasları ihya etmek içın bılınçli olarak kullanılmıstır Ulufe dagıtımı gizlice ve el altından vapılmıs alanla verenden başkasının haben olmamıştır AP ıktidannın takunyalı plancılan, kamu kuruluşlarmın rahatça hazır. lavabıleceği raporlan eşe dosta rmlvonlar karşılığı jazdırarak ha DiŞ! BOND nısı stMPI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle