09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
n T.C. TURİZM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDURLÜGÜ'nden GEÇICI SÜRELI SÖZLEŞMELİ PERSONEL AL1NACAKTIR öncü ve Ömek Yatınmlara yon vermek amacı ile yap«ılacak olan «Turizm ve Rekreasyon Planlaması» çalışmatan ile •Turizm Gelisme Projeleri» çalısmalannm; aynca, temel araştırma, inceieme, analiz ve sentez, projeksiyon ve ieferlendirme çahşmalannın yürütülebilmesı için, 2728 Ocak 197C günleri yapılacak mülikatla asagıdaki nıtelikleri belirtılen elemanlar alınacalctır: I 1. Grup Y»netleüerl 2. Baş üsmanlar ıProje Yöneticileri) Planlama konusunda tecrübeli Y. Mimar, Y. Şehır Plancısı, Peyzaj Mim&rı. : Planlama konusunda tecrübeli Y. Mimar. Y. Şehir Plancı•ı, Peyzaj Mimarı, Y. Inşaat MUhendisi, Ekonomist. Y. Mimar. Y. Şehir Plancısı, Y. însaat Mühendisı, Mimar • Restoratör, Ekono rnist • Bölge Plancısı. Planlama konusurda tecrübeli Mimar, Şehir Plancısı, Ekonomist. : Y. Şehir Plancısı, Şehir Planeısı, Planlama konusunda tecrübeli Mımar, Ekonomist Bölge Plancısı, Y. Ziraat Mühendısi, İnşaat Mühendisi. t Yabancı dı) bilir (İngilizce) aekreter • daktılo, planlama çalışmalarmda tecrübeli teknik ressamlar. : Istanbul'da her yıl 3 milyon liralık elektrik çalındığı açıklandı Elektrik MühendUlsri O4ası Istanbul Şubesi haurladı£ı bir raporla, Istanbul'da yılda 30 milyon liralık elektrik çalındığını açıklamıştır. Gecekondu bölgelerinde oturan halkın başvurduğu elektnk çalma olayının başlıca nedenl olarak bu bblgelerın uygun olmayan bir şekilde aydınlatılmalan ve gecekondulara elektrik verilmesı için iskan iznl aranması gösterilmektedır. Raperda Istanbul şebekesi gibi iki orta gerilim ve bir alçak gerilim kademeli bir sebekeden kayıplarm % 12 ci\'annda olması lâzım gelirken, gecekondu oölgelerinin elektriklendirilmeye başlaması ile birlikte sebeke kavıplannın da artmaya basladığı ileri sürülmektedir. Elektrik Mühendisleri Odasının raporunda sebeke kayıplannın 1969 senesinden bu yana ". 18.79 ilâ % 18.71 arasmda oynadıgı, bunun "« 1,5'unun tansilâttakı kayıplara bağlanması mümkün olsa Mle geri kalan % 5 fazlalıjhn elektrik çalmaları oldujtıns kesin nazanyle bakılmaktadır. Bir örnek olarak alınan 17<»ı senesinde satın alınan enerjinin 1.914.0O0.00O Kwh olduğu. bunut) yU«de bejinin 95.700.000 Kwh fttifi, Kwh basına satıı geliri 32,38 kuruttan çalmalar nedeniyle ugranılan zartnn 30.987.730 liraya ulastıgl belirtilmektedlr. İETTyl yılde 30 milyon lira rivannda gelir kaybına ufratan elektrik calmalannın önlenmtsi tedbirlen de ayni raporda yer almaktadır. Bu tedbirlarin basında ise gecekondu bölgelerindeki konutlara iskan izni aranmadan elektrik verilmeti gelmektedir, Böylec* resmi yoldan elektrik almak hakkına sahip olmayan konut •ahiplerfnln corla hırsishk etme yoluna ıtılmelerı önlenecektır. Tedbırler arasında bu bölgelerde çıplak iletkenler yerine iizerı ızoleli havaı kabloların kullanılması da yer almaktadır. 1976 BÜTÇESİNİN EKONOMİYİ DAR BOĞAZLARA SÜRÜKLEYECEĞI ÖNE SÜRÜLDÜ AN'KARA. (CumhurİTet Bürosu) 1976 bütçesinin görüşülmesıne bugün Bütçe Komisyonunda oaş lanacak. sabah saat '0.00'da Mâliye Bakanı bir konuşmayıa bütçeyi komisyona sunacaktır. Daha sonra bütçenin tümü 'izerinde komisyon Uyeleri konusacaklardır. 1974 yılında Bütçe Komisyonu Başkanlığını yapan CHP Sıvas Milletvekili Ahmet Dtirakogıu, yeni bütçe tasarısmın geçmış vılîarla karşılaştırmasmı yapmıs. bütçenin ekonomivi dar >>o*az!ara götüreceğini söylemi^tir. Durakoğlu'nun demeci özetle söyle dir. yıla oranla yüzde 41.6 artışı ger çekçi bir tahmin olarak görme olanagı yoktur. Nitekim geçirdi ğimiz yıllar ortalamalarına jröre. tutarsız oldugu anlaşılmaktadu. Aynca, 1975 yılı bütçe gelıiıerı Hazırlandığı sırada, önemll büt nin eylül ayı sonuçlarına göre, ya çe açığının kaçınılmazlığını umur pılan tahminlen de i976 yılı için samıyan bir hükümetin bu bütçe ö'lçüsüz oranda artısları dogal ile .büyüme ve istikrar» sağlama gostermek yolunda girişılmiş iddiası ciddiye alınamaz. Bilmdi doğru olmayan tahmınler olarak ğı gibi geçen yıl bütçesi 107 mıl kabul etmek lftzıtndır. yardı. 1976 genel bütçesi 150 mil Toplam vergi gelirleri, 1971'de yar 617 milyon 184 bin 800 TL. 31 mihar, 1972'de 39 mılyar, 1973' olarak bağlanmıştır. Geçen vıla de 51 milyar. 1974'de 64 milyar, nazaran 43 milyar lirahk bir ar1975'de feylül ayı sonuçlarına gö tış vardır. re yapılan geçici tahmme göre) Genel bütçe gelirleri İçin geçen 89 milyardır. Kammujca bu son «197S yılı bütçe tasansı ilgllılerce ilerı sürüldügü gıbi, bü'.çe ekonomisi için olumlu sayılaoile cek özellikleri bulunan bir t a u rı degildir. tahminde isabet payı çok azdır. Bu konuda geçirdiğimiz yıllann artışları yılı içinde 8, 12, 13 milyara ancak \ılaşmaktadır. 1975 tahmini birdenbire 22 milyar artışa sıçramaktadır. Bunun neda ninı 1976 bütçesi için vergi gelır lerinde getirilen teklife baksıca, izlenen amaç aydınlatmaktadır. Nitekim, 1976 bütçe teklifi İ20 milyardır. 1975 yılı için geroeicle jeoği tahmin edilen 89 milyarlık vergi gelirleri doğru ise buna gö re 31 milyarlık artışla 120 milyar vergi gelirleri tahmin edilmekte dir. 1974'de gerçekleşen tahsilâta göre aradaki artış 56 milyardır. Ne tarafından baküırs» bakılsın 1976 için vergi gelirleri tahmini açık bir şekilde gerçekçi olmayan şişirilmiş bir rakamdır. Bu arada, yeni >/ergi getirilrmy»ceği açıklamasını yineliyelim. Vergi dışı normal gelirıerda umulan artış 1975 yılı için yürütülen geçici tahminin yüzde yüzüne yakındır. 1971'den 1974'e kadar gerçekleşen ortalamanın ise, yüzde 300'üne yaklaşmaktadır. 1976 bütçesi için 12 milyarhk İÇ istikraz öngörülmektedır. Bu mik tar da gerçekleşmesi oıanajı bu lunmayan düzeyde tutu'muş bir tahmindir. 1975 yılında 9 milyarlık İç lstikrazın ise ancak yüzde 66,8'sı gerçekleşebilraiştir ki, bu 6 milyar tutmaktadır. 1976 bütçesi ıçin 1975'te gerçekleşUği ileri sürUien bu miktarın yüzde 100 fazlasıyla 12 milyar olarak iç istikraz t«kHf edilmesı gerçekçi olamaz. Özetlemek gerekirse, genel büt çe gelirleri ttlçüsüz bir biçlmde tümüyle gerçek dısı uhminlere dayandınlmıştır. Bu tutumun do ğal sonucu büyük bir bütçe açığı nm kaçuıılmazlığmı gösterir. Bu da. ülkeyl enîlasyon poUUkasma sürükler. Iddia edildigi gibi, ekonomik büyüme sağhyacak bir bütçe olması sb'yle dursun, Ulkemlz eko namisinin dar bogaslar» blr an önce girmesini hızlandıracaktjr» Durokoğlu, Maliye Bskanı Erfcs nekon'un 1974 yıhnda, tîevlet ma murlanna uygulanan katsayının U'e çıkanlması için biltça kotnis yonunda. komisyon Uyeai olarak önerge verdiğinı de natırlaımı». «Aradan geçen iki yılda ttnemli f ı yat arüşlarına karsın Maliye Ba kanı olarak katsayının 9'da fcUma sım, 1976 bütçesiîle teklif etmels tedir. Bu durum, düsürıülmenı va degerlendirilmesi gereiten önamll bir olaydır» demistir. BAKKALLAR, PARAKENDECİ KARIN1N YÜZDE 20'YE Ç1KAR1LMASINI ISTEDİLER Istanbul Perakendeci Bakkallar ve Müstahdemlerı Esnafı Der nefinin 12. olagan Genel Kurul toplantısında konusan dernek başkanı İbrahim Gürdamar. «Satıs fiyatları, fiyat kontrol komıtesince tesbit ve ilân olunan emtialarda, esnafımıza tanınan perakendeci kârının asgari yüzde 20 oranında olmak kaydı ile yeniden düzenleıımesım talep etmekteyiz» demistır. Gürdamar. tekel konusuna da değiamış. Bakanlar Kurulunun aldıgı karar ile tütün ve tütün tekeli tüzügünd* esnafa tanınan kâr oranlarının, Tekel Bakanlıgı ile Tekel Genel Müdürlügünün haksız bir tesbiti ile bugüne kadar uygulanamamış olmasını eleştirmiştir. Gürdamar daha sonra sunlan söylemijtir: «Yalnız Istanbul ve diger büyük şehirlerde dejil bütün yurtta kaçak sigara tüketimi, yerli üretimi büyük ölçüde aşmıştır. Tekel Idaresinin yabancı sigaralarla rekabet gücü olan yeni bir tip sigara çıkarmasmı zorunlu görmekteyiz. Bu noktaya ulajılması ağır mall yükler getiriyorsa, vıskıde olduğu gibi. Tekel İdaresinin yükümlulügünde yabancı sigara ithal edilmelidir. Böylece devlet hazınesine ek bir gelir kaynağı da sağlanacaktır.» Kongrede daha sonra 1965 yıIından bu yana küçük sermaye sahibi 14 bin esnaftan beş bininin ticareti bıraktıklan açıklanmış, bugün Istanbul'da 9 bin esnafın is hayatlannı güçlükle sürdürdükleri belirtilmistir. (a a) 3. Uımanlar 4. üaman Yardımcılan HASİŞ BAŞKANI: "TÜRK ÎŞ İLE SSK ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜN HUKUKt GEÇERLÎLİCt OLAMAZ,, Has U Genel Başkam Halil Hayta «Türk • İs taraiından imzalanan protokolün hukukl geçerlılifi söz göturür» demijtır. SSK Genel MüdürlUgünün i$çileri memur yapma tasarrufuna karsı devam etmekte olan SSK' nın Goztepe Hastanesınde 172 lsçinin ve Beyoglu Hastanesınde 35 isçinin direnişleri 15. gününü sürdürmektedir. Bu hususta Turk î$ ve SSK Genel Müdürü arasında yapılmış olan protokolün meseleye çozUm getirmeditini belirten Has • İs Genel Baskanı «Sosyal • ts ve Has • İş taraiından imzalanmnmış protokol Türk • ts tarafından imzalanmıstır. Bu protokolün hukuki geçerliligi olamaz ve bununla meseleyi kapatmaya çalısanlar büyük yanılfi içindedirler. SSK'daki durum esastan halledümedikçe direnisler devam edecektir.» demistir. 6. Ttmamlayıa Elemanlar yerleşme planlan 1. Şthirei • Yükstk : Turiatik yapmıs. Mimarlar 3. Yüksek : Konaklam», rekreasyon, toplantı ve fftsteri salonları, Mimarlar •osyal, kültürel ve sporttf tesiı projeleri yapmış restorasyon 3. Restoratör • : TurİKne dönUk YUluek projeleri ve uyjulamalan Mimarlar yapmıs. 4. Iç Mimarlar : Turiatik tesi» iç düzenlemsleri yapmı». 5. însaat YUkMk : 8Utik • betonarme, keşif, iMühendUlerı hale v» kabul konularında tecrübeli. «. Elektrik • t YUkMk akım, aydınlatma, kesif. l h a i f t . * ^ "*" . Yflksek S ; Mühendislarl da tecrtibtli. WMV. MaîtJtt»*'*'*9 • » : Tesisat projaai, kesif, kabul konularında tacrübell YUksek Mühendiılerl tecrU» 8. Teknik : Imar planı çiıiminde beli. Ressamlar 9. Sekreter • ı Seri «• dUzfUn yazabilenler. Daktilolar Gazetemiz Yazı tşler) Mfidftrlerinden Saml KaraSrenin kızı IMlne Rahime Karaören, Hasan Diker ile evlcnmistir. Bevo^lu Evlendirroe Uairesinde yvpılan niUkhta fenclcrln Unıklıtuıı Prof. Hırzı Veldet Velidedeoftlu re Prot. Kaıuk Or yapmışlardır. Genç evllleri kutlar. mutluluklar dllerig. Hisse Senedi ve Tahvil llânları 95 ÇAfiOAS YAYINLARI BANKER ZEKİ 22 6686275213 IZMÎR: V» 23J HISSE SENh.'1'LERJNlZÎ YÜKSEK FtYATUA AURIM. HtSSE SENETLERÎNİ BN DYOüN BORSA RAYtCl ÎLE VE CÜ2Î KARLA SATARIM. MÜESSE3E VEYA SAHI5LABA AtT TAHVÎLLERİ EN DYOrjN 5ARTLARLA FAZLA MENTAAT BEKLEMJBDEN DERHAL MÜBATAA CPB III 1. Ekonomutler t Araştırma, pazarlama, yapılabilirlik konulannda doktora veya master yapnus, tecrübeli. Bölse Planlama konusund» master yapraıs. tecrübeli. Muter yapmıs, tecrübeli. 2. Ekonomist S. Istatistikçi 4. Mal! Analist 5. Sistem Analisti «. Sosyolog 7. Fizöcî Cojrafyacj 8. Sekreter . Daktılo Bn u bes yü tecrübeli. seri daktllo Infilizce bilen, yaaabüen. RtM. îsteklilerin ( 5 layıh Kanunun 48. maddesindeki sartlaST n tasımalan ve engeç 23 Ocak 1IÎ6 Cuma günü saat n.oo'ye kadar yapmıs oldukları ışlere ait plan, proje, rapor. gerekli difer belge ve bonservisler va iki adet vesskalık fotofraflan ile birlikte özgeçmişlerini içeren bir dilekçeyle, Atatürk Bulvan No: 151 Kat: 6'dakl Banka'nın Personel ve Sosyal î s ler Baskanlığı'na müracaat ederek mülftkat giriş karü almalan gerekmektedır, Askerliginl yapmıs otmak va ytbaneı dil biimek tarcih nedarudır. (Baaın: 5210) S31 Kapalı Zarl Usulüyle Kirahk Gayrimenküller Istanbul Defterdarlığından: 72.000. lira senelik kira bedelli, 14.55u. lira teminat, Patih Haracçı Karamehmet mahallesi, (Gazi köprüsü) Mürselpaşa caddesinde kâuı, 236 pafta, 2263 ada. ı parsel sayıh tarnamı hazıne adına kayıtlı arsarun 1100 M2 lusmı. (3 yıl müddetle kiraya verilecekfir). 51»12528 Yukarda yazılı kirahk gayrimenkul dosyasındaki sartlar gerejince ihalesı 3.2.1976 Perşembe günü saat 15'de Milli Emlâk Müdürlügünda toplanacak komisyonda »yn ayn kapalı zarf usulüyle yapılacakur. Istekiilerın geçıci teminat makbuzlan ile ikâmetgâh senetlerı ile bırlikte ihale günü komısyona, fazla bilgi için Edı geçen MudürlUğe müracaatlan. (Basın: 10354) 32« MÜRACAATINIZDA YAPTtMASI tCAP EPEN OPEHASYONUN MÜM KÜN OLAN EN KI3A ZAMANDA YAPILACAOlNI BtU MELÎSÎNÎZ. TELEPONLA VERDtGlNtZ EMtRLERI DERHAL YERÎNTi OETtREBtLMEK »"AZtrBLERtMÎZtN EN ÖNEMLÎSÎDÎR. TALEP ETTtOtM HÎSSELER IÇtN AVTU BtR FtYAT TATBtK EDtYOHÜM, rRANSTÜRK RABAK KTTRCCU KURUHA TEZSAN KOÇ HOLDÎNO ARÇELÎK BÜTÜN BANKA Rt8SXtXHt KARTON ÖANAYÎÎ SATIUK HtSBZLlRÎ tLAN EDtYOROM RABAK 35 adet °< 100 sermaye arttınmı yapıyor. •• 40 / temettü verecek. KARADENİZ BAKIRLARI 25 adet 1000 lirası 600 TL. KARTONSAN 100 adet % 25 temettü verdi. Istikbal için yatınm. i ş BANKASI namillne 500'lük 40 adet. Sermaye artınmı yap man kurretle muhtem»l • ANATX)LU CAM SANAYÎÎ 500 bin liralık. tstlkbaJ için ya. tırun. • BISAŞ Iplik Sanayi 30 bin Uralık, 1977de yüksek temettü varmcsı oekjeruyor • PLASTtFAY ii adet •• 30 te• ' mettü »erdi. • SUNTA ıuu adat bu jü yükMK temetrü vermeaı Detcieruyor. SUrpruuet oeKieniyor. • ISTANBÜt POR8EUCN 80 adet ıs milyon «ermayeu rar. S mısiina yaXm ınuyatıan ve dagıtumamı» Kâı var. Onümutdekj yu yünıe» temettü vermes) beklenıyor. • NUH ÇIMBNTO 30 adet bu yü yüKMk temettü vereeelı. • RABAK W adet 0 •• ıuu sermaye artururu y»p»/ yor. Geçen yü % 40 »mettü ödedı. • KUV PAZAKLAMA 19 Ötn U raiuı * U* umettü r«rd). • KUHÜMA TAH1M W adet üUrprtıier eaklenıyot. 9 EUE KNuUS'iltt M Bin liralık % 18 temettü rercu. • BASTAS VUnento )W».(X)0 TL. ıik. Tüksek temettü rennesi bekieniyor • DEVSAN 30 bin liralık bu yıl temetttl »erme» oekieniyor. l.0W •IX'» B3U. • İS BANKASI nama «0 adet • 9 • • • • • • n u 90 btn liralık H 18 fa. tzü. KARTALTWE Mensucat tahrill 290 bin liralık 4 ve 5 kuponu mmiftır ıooo uran 880 TL. E G E trtibat BUrosu Cem Orls Huen ts Hanj t)»3 Sokak Kat: I. NO: 112. lel : 38 221 Geceıen . es ue» BANKER ZEKÎ 4 VrcM Vakıl Han. Asma Kat, No: «/« 22 66 Hi 27 SJ J3 f • TAHtROGLU tüm devlet ve şırket tahvillerınizi alınm. • Acele aranan hisse senetleri • KORUMA TARIM 1000 adet müşterı ıçin satın alınacak. • YAPI KREDt BANKASI • S U N T A ıooo adet musteri için satın alınacak. • GÜBRE Fabrikaları 500 adet acele aranıyor. • SARKUYSAN 2S0 adet öeal fiyatla acele aranıyor. • NUH Çimento 250 adet özel fiyatla acele aranıyor. soınuiı. • RABAK SANTBAL HOLDtNG 200 bin • AKÇÎMENTO > ııraıık • BAŞKENT ÇtMENTO PTOAOAZ 10 adet % *§0 te • ÇİMSA ÇtMENTO • ASLAN ÇİMENTO mettU »er«i AROMA Mevre Suian 100.000 • GÖLTAŞ ÇİMENTO • BURSA ÇtMENTO TLntk % 18 temettü verdl. • KARADENİZ Bakır 750 adet TAM HAYAT KÜRDCU 10 acale aranıyor. aaet (lyı Bir gelir naynaftıdır) • GARANTİ BANKASI SATII.IK TAHVTL1.EH • TÜRK Ticaret Bankası NASAS tahvili 30 bin liralık • ECZACIBAŞI Holcüng • KOÇ Pazarlama Sanayi Kalkınma Bankası garantlsinde 1000 lirası 940 TL. • ENKA Holding HEKKO tanwü » eın uraıuı • KARTONSAN U • SANAYt Kalkınma 1000 adet •» is tauu. / acele aranıyor. niANSTÜRR HOLDtNO Tah MAKINE TAKIM MENSUCAT SANTSAL EREĞLI DEMIR • ÇELtK TAHÎROGLU tüm devlet ve sirket tahvillerinıci alınm. SATILIK TAHVÎLLER 25.000 TL. < 18 fauli Tofas U tahvili 50.000 TL Belediye tahvili Satılık hisse senetleri RABAK 60 adet " J 40 temettü beklenıyor. '» 100 sermaye artınmı yapıyor. ECZACIBAŞI Holding 30 adet °ı 25 temettü verecegi aoyleniyor. SİFAŞ 35 adet % 25 veya V » 30 temettü verebilir. TÜRK Ticaret Bankası harrüline 15 adet. BİSAS 10 adet NASAŞ 32 adet "• 2025 temettü beklenmektedir. TAHlPvOÖLU tüm devlet ve şirket tahvillerınizi alınm. TAHIROGLU 4. Vaklf Han Asma Kat 8/1 Bahçekapı I»t. Tel: 22 27 86 • 26 37 17 Geceleri: 36 05 75. ÇIKTI Bir Ilüıı>€i Melih Gevdet Antiay Fiyatj; 20 tsteıne adresi: ÇAGDAŞ YAYINLARI Cığaloğlıı Halkcvi SoU. no Î9 41 İSTANBUL BAHAR TİCARET 27 ti 16*37 6468 • Devlet ve sirket tahvillerinin alırım. • Hinse Mnetlerinizi uygun fiyatla alır ve sstanm. • Tasarnıf bonosu alıs fıyaUarı: • 19«S «» 80 / • 1966 •• 72 / • 1967 '» 62 • 1969 «o 52 • 1970 •« 47 / • 1971 «'. 4346 • 1972 •« 4245 • • BAHAR Satılık Kıymetler • 100.000 197S kuponu M.OOO'e • 150.000 1980 kuponu 73.500. • Ahmet Bahar 4. Vakıf Han Asma Kat No: 28 VEFAT e#im, babamı» büyük lnsan 1943 mezunu Hava Kurmay Aibay Kemal Tataloğlu'nu kaybettik. Azız nâşı 12.1.1976 günü öğle namaıından sonra Maltepe Camiinden merasimle memleketi Çarşambaya ujurlanacaktır. Tanrı rahmet eylesin. EŞt ve ÇOCUKLARI Basaran Reklam: 2 2 3 3 6 ŞTRAYHGARN FASON İPUK, KAM DOKUMA İMALİ İLE BOYA PRES AMELiYESi YAPTIRILACAKTIR Müessesemizin ihtiyacı olarak fason iplik. ham dokuma imalı ile boya apre ameliyesı kapalı teklif almak suretiyle vastınlacajctır. Bu ise ait gerekli bilgi ve şartname Müessesemiı Ticaret Müdürlügünden temin edilebilır. En son teklif verme günü 21 Ocak 19T6 saat 15'e kadardır. Müesscsemiz ıhaleyi yapıp yapmamakta veya dtledlgınden dıledigı kadar yapmakta serbesttir. MtLANO (İTALYA) 1316 ŞÜBA1 IOT» MACEF 1976 »LKBAHAlt SERGISt Sanat Enstitüsü Mezunu Eleman Ahnacaktir Basmüdürlütümuzde boş 2« tdet v* ı»onlae*l< Tesisatçı kadrolanna 29.1.1976 günü saat H.Ofl'de yapılacak sınavla veteri kadsr eleman alınaeaktır. Aşağıda jartları Uşıyanlann en geç :8.1.1S76 günü mesai bitımine kadar nüfus cüzdanı, üiploma ve i'i' sdat f> tofraf ile birlikte GayTettepe Yıldız Posta Caddesi'ndekl Personej MrvisımJM şahsen müracaatian ılin olunur. tSTANBUL TELEKON BASMÜDCRLtîGÜ 9 A RT LA R : 1 30 yaşından büyük eimaraak (tayın UrUundt 3 U ya»ından gün almış olmamak.) 2 Sanat Enstitüsü mezunu olmaJc. 3 Askerligini yapmif bulunmak. (Mllttlltrırııı Fuar Sıhatındı) Sargi U Şubat saat M.UU'de açılacak va 18 Bubat 1*"S saat 18.30'da kapanaeaktır. M A C £ F. ev aletleıi, kristal eşys, seramlk esya, gümüs eşya, hediyelik eşya, kalitelı ev eşyalan türünden mamullerde ihüsaslaşmıs, önamlı va komple bir mılleUerarası Teşhır • Satış Puan olop bu sergı MACEF'ın her vıl iki kere duzenledtfl îergilerln illtıdir. tltilJ mütesebbısler ıçin düzenlenen ner iki sergide, bu kollarda dünya çapuıdaki bütün mamuller ve •yenlltklerteshır edilmektedlr. lŞ DÜNYANIZ1 GKNllJLt;i"MEK İÇİN MtLANODA MACEF 197B tLKBAHAR SERGISİNİ ZİYARET EUlNtZ. ısuo'den tazla tejhırcı (trrna üuu.üoo'den fazla cesit ser gıleyecektır. Her türlü Bilgı edınmek. Ucretsız gıns kartı t ve otellerde yer ayırtmak için müracaat: SEGRETERIA MACEF 25, Vıa Solfenno, (1) 20121 MtLANO (Italıe) lBasın: 32689) 323 FEN FAKÜLTESt DEKANLIĞINDAN Fakültemiı Dakanlıfında çalıstırılmak uzere svntf va dcrecesı ile adedl jösterılen personel alınaeaktır. Stıufı Genel İdare Hizmetleri Kayıt ve dosya Cnvan Utrecesi 14 Adet 1 S Ü M E R B A N K DEfTERDAR YÜNLÜ SANAYii MÜESSESESi (Basın: 28416' 330 menauru Araıun aartlar: 1 6S7 ve 1327 sayilı kanunların memurlar için aradıftı şartlara naız olmak, 2 Askerlıkle ilgisi olmamak. 3 Ögrencilikla ilıisi olmamak. 4 23.1.1978 günü saat l7.0O'ye kadar dilekçelerıne. a) ögrenlm belgesı veya noterlikçe tasdikli suretl b) Nüfus hüviyet cüzdanı veya yetkilılerce onaylı sureti c) Savcılıktan alınacak ivi ha) kâğıaı d) iki adet fotoğraf eklemek suretiyle müracaatlan 5 Yapılacak sınav veya mülâkatı kazanmak. (Basın: 103UB) 325 FRANSIZCA Kadınöv vakasınaa oturan figrenciıere strasbourt ünlversıtesı mezunu oayan öjretmen uratından Kransırc» dersı terılıt Tel: 58 68 96
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle