16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 0 Y 1L ÖN C E C U M H U Ri Y E T 11 .1.1937 katıimak Uzere civar köylerden gelen binlerce Arap ve Ermeni şehre varmışlardır. Şimdi onbeş bin kişi burada toplanmış bulunuyor. »cucıı OULUB yapuaıı gusıernere TİYATRO Değişik konulu bölümlerin sentezinden ülkemizin politikekonomik sorunlarını içeren Selmi ANDAK ANTAKYA'DA ADANA, 11 (özel) İskendeun ve Reyhaniye'de nümayiş yaan silâhsız halka, mahalli hüümet kuvvetleri ateş açmışlarir. Nümayişçilerden ölen ve yaalananlar da olmuştur. Reyhanie'de hakkım aramak için grup alinde hükümet binasına gide Antakya'dan gelen bir başka habere röre de resmi dil olan Türkçe, hükümet muamelâtmdan kaldınlmıştır. Şimdilik sadece Arapça ve Fransızca geçerGALEYAN Ii bir dil olarak kalmıştır. Her defterler rek «İstiklâlimtzi istiyoruz» diye türlü resmî ve ticari bağıran halkın bu hareketini ma Arapça tutulacak. makbuz ve fahalli idare bir isyan niteliğinde turalar Arapça olarak düzenlebir baskın gibi göstermeye ça necektir. Nüfus kimlik cüzdanlalışmışlar. bu bahane 11e de silâh n da Arapça ve Fransızca olarak Şapka giyen la karşılık vermişlerdir. Gözlem değiştirilecektir. ciler Reyhaniye'deki olayı biz Türklere «kâfir» damgası vurmazat gözleriyle görmüşlerdir. öğ ya baslanmıştır. MÜZİKLl BİF GÜLDÜRÜ: "YARINLAR KİMİN?,, BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Hayvan yavrusunun anandan süt emmesini önlemek irı ağız ve burnuna geçirilen diÎJÜI tcl. 2 İşitme kesesi. 3 »bahın gün dogmadan önceki aca karanlık vakti Tersi birînbire. 4 Ünlü bir Alman fut )1 takımı çalıştırıcısının adı rduda görevli kimselerin genel lı. 5 Tersi ur. 6 Ortasına sli bir harf getirildiğinde üree hücrelerinde bulunduğu ileri ırülen ve soya çekim olaylarıru ıklamaya yarayan anıklık ilim. 7 Meydan korkusu. 8 srsi binanın küçük ölçüler ile ırton gibi cisimlerle yapılmış Muşmula. 3 Tersi herhangi çimi. 9 Bir tür eğlence ye bir erkeyi devime çeviren aygıt Bir emir. 4 Amerika BirleYUKARIDAN AŞAÖIYA: şik Devletlerinin uluslararası sim 1 Ağır şeyleri çekmek için gesi Bir isim. 5 Tersi eskiınivelâ ile döndürülen ve dön den çıkarılan ünlü bir gazetenin ırüldükçe, çekilecek şeyin bağ adı Fakat anlammda bir söz. bulunduğu urganı üzerine sa 6 Nazi subaylannın simgesi n dolap. 2 Bir müzik âleti Tersi oldukça geçmiş tarihte 1 23456789 Sühandan «\ar:nlar Kimin'.'» adlı oyunun bir sahnesinde; Aytaç Oztuna, Tek. Nevzat Açıkgöz, A J Bayar ve Nil? 1 ün Karagüler görülüyor. DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1 Minkale. 2 Oca Yitik. 3 Nevada dA. 4 oD Nemrut. 5 Gizem. 6 Amiyane. 7 Motor Sin. 8 figürlü kompositionlarda bile, figürharmonik bütünlügun de somutluk Prof. Dr. îsraail TUNALI ibeN Di. 9 İn Haram. lerin, yasadıkları büyük sefalet ve elde ediyor. Buradan da, Saime BeYUKARIDAN AŞAfilYA: lir'üı peyzajlarında Leopold Levi'acıyı bagınp çağırarak. haykırarak 1 Monopami. 2 Ivedi ye, P. Bonnard'a giden derin bir dodışlaştırmamaları, tersine Anadolu Neşet GÜNAL Obi. 3 naV Zaten. 4 Aneğa müzikalitesi doğuyor; Kompositiinsaruna özgü bir kadercilik duygusu Sanatçı. 1965 1975 yılları arasında mon. 5 Aydemir. 6 HaM onlar. özellikle yeşilin çeşitlemeleriiçinde ve dönük olarak bunları yaşayaptığı çalışmaları büyük boyutlu. fiFa. 7 Et riaS. 8 idU ne dayalı, seyirciye doğa sevgisi, yamasıdır. gurativ on iki tuval halinde Barar Nida. 9 Akat einM. şama sevınçi veren çayır ve orman Bütün bu biçimsel ve ıçeriksel niSanat Galerisinde sergiledi. Neşet içi peyzajlarda değerlemenin doruteliklerden Günal'ın sanatçı kişiligi GUnal'ın yapıtlanna iki açıdan bakğuna ulaşıyor. oluşuyor: Öykü, resmin resim degermak gerek: lerinin daima arkasında. ikinci planMETİN ELOĞLIT 1) Biçım açısından: Çok büyük da kalıyor. Resim, öykü için bir araç Murat C. Arlan; 2 Köçek Gençlik G. Bubikoğ'.u: 2 B e YOĞlü hacımlara yayılan güçlü bir desen Taksim Sanat Galerisinde sergiolarak kullanılmıyor, ön planda geM. Ar R. lâlı Tatil F. Akm. arkitektonik'ine dayalı sadelik içinlediği yapıtlarıyla, bulundugu şiir ve ANKARA « 4 H M) : 1 Seks len resmin resim değerleridir. SARAY (44 16 56) : Kara Murat PINAR (23 82 50) : Kokla Seni deki büyük renk komposition'lan: resım çizgisinde günümüzün beiki ırışı R.T.; 2 Hanzo K. SAİME BELtR C. Arkın R. Melâhat M. MuUu A. Poyraz Yeşılgrisiyah ve sarı • kahverengi side tek sanatçısı. Çeşitli çalışma dönal. oğlu. SES (45 24 16) : Şehvet Kulüyah çeşitlemelerinden oluşan, sade, nemlerine ait, stil yönünden birbirinTaksim Sanat Galerisinde zevk »S (47 63 15) : Canım Benim bü S. Rogers R.T. (3. hafta) RENK (21 15 25) : Ah Bu Gençama etkileyici bir harmoni. Biçim den çok ayrıcahk gösteren, ama, renile izlediğimiz peyzajlannı sergiledi. Fenech V. Caprioli R.t. lik G. Bubikoğlu M. EnginR. SİNEPOP (44 24 22) : Evlilik yönünden Batının büyük resım gelege ve şiire dayanma gibi bir ortak Belir'in yapıtlarından bulduğumuz MLAS (44 08 35) : Tokat A. Bağları R.T. SUR (23 67 12) : Sehvet Kulü neğine bağlı yapıtlar. nitelikte birleşen kompositionlar Elof niteliklerin başında, büyük bir doğa rardot 1. Adjani R.F. bü S. Rogers R.T. SİTE (47 69 47) : Devlerin Malu'nun sergisini oluşturan yapıtlar. sevgisi geliyor. Bu sevgi giderek bir 2) îçerik açısından: öyküsü olan DÜNYA (49 01 U) : Canım BeŞAFAK (22 25 13) : Mussolini cerası A. Sabato R.I. Ama, kanımıza göre, morbeyaz hardoğa tutkusu oluyor. Sanatçının doğa yapıtlar. Toprağın acımasızlığı ve inn E. Fenech V. Caprioli Ölüme Giderken Rod Steiger monisinin sergilediği son yapıtlan, de ŞAN (40 67 92) : Kara Murat ile ilgisi, onu doğayı tçsel mantığı sanın acı alınyazısını ınsan ve toprak EMEK (44 84 39) : Günaha DaH. Fonda R.T. ğer skalasında daha üst bir aşamaiçinde kavramaya götürüyor. Bu içC. Arkın R. sevgisiyle anlatmak istiyor sanatçı. t G. Guida U.I. yı göstermektedir. YILDIZ (21 11 37) : Şehvet Kusel mantık, tüm doğa elemanlannın YENİ MELEK (44 42 89) : Musİçeriğin, bir başka özeüiği de, çok fİTAŞ (49 01 66) : Devleriıı lübü S. Rogers R.T. solini Ölüme Giderken Rod Steiıcerası A. Sabaio R.t. ZEVK (23 25 88) : Canım Benim ger H. Fonda R.I. NCİ (40 45 95) : Ah Bu GençYUMURCAK (40 22 27) : 1 E. Fenech V. Caprioli It.T. G. Bubikoğlu M. Engin R. Kara Murat C. Arkın; 2 ArKADIKÖY i (ENT (47 77 62) : Mussolini Ölii kadaş V. Güney. AS (36 00 50) : Vahşet Şehri : : Giderken Rod Steiger H. AXSARAY KAFKAS (37 43 68) : Sevişmek { nda R.î. Güzel Şeydir R.T. i BULVAR (21 35 78) : Kara Mu(ERVAN (46 65 01) : 1 Deli KENT (36 96 12) : Bakır Deli j rat C. Arkın R. suf C. Arkın: 2 Macera kanh R.I. '' İPEK (22 25 13) : 1 Ah Bu Gökhan R. OCAK (36 37 71) : Ah Bu Genç : Gençlik G. Bubikoğlu: 2 Plaj CONAK (48 26 06) : Tokat A. lik G. Bubikoğlu M. EneinR. i Horozu A. Naşit R. •ardot t. Adajni R.F. OPERA (36 08 21) : Şipsak BaHAKAN (23 42 33) : Kara Murat ALE (44 35 95) : Ah Bu Gençkarım A. Okay S. Serdengeç j C. Arkm R. G. Bubikoğlu M. EnginR. ti R. KRİSTAL (21 57 66) : Devlerin rtELODİ (64 13 14) : Erika REKS (36 01 12) : Kara Murat Macerası A. Sabato R.T. Brice P. Viotti R.I. C. Arkın R. MARMARA (22 38 60) : Tokat rflSTIK (46 15 14) : ! Bakır SÜREYYA (36 06 82) : Bakır A. Girardot 1. Adjani R.T. likanlı; 2 Erika R.T. Delikanlı R.I. )ZLEM (40 47 33) : 1 Kara MURAT (24 05 54) : 1 Ah Bu anlamında bir söz. 7 Çabuk j davranan kimse Tersi mercan adalarına verilen isim. 8 Ter | si bir şeyi anlamış veya öğrenmiş olan. 9 Cam kaplarınm içinde veya hastalık sırasında ' dilde meydana gelen kir As ' ya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir cins ceylânın erkeğinin karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde. etkileyici, güncel bir panorama çıkıyor I975'in son sergileri üzerine düşünceler SİNEMALAR Ülkemizde «kabare» türünde tiyatro sanahı kurulmasından ve gelişmesinden bu yana, yandan «müzikJı güldüru» biçimindeki oyunla: sayısı artarken. öte yandan özeliikle toplum runlarını ve güncel olaylan mizah, nicıv (ta^ ma) ve espri yoluyla dile getiren ve seyirc uyarlayan, eğiten «müzikli oyunlarıun öncelil ilgi ve değer kszandığı da görülüyor. Türk Yazarları Tiyatrosu 1975 . 1976 me\si başmdan beri yeni bir yöntem ve atılıın uygu yarak «kabare tiyatrosu» paralelindft «müzikli s düril» oyunu türüne adım atmış bulunuyor. Oyı sahneye konduğu günden bugüne dek güncel layların yanı sıra gerek mizansen, gerekse I lümlerin biçimlendirilmesi ayrıca anlam ve ı nanış açılanndan gitgide aktüellik, nareket etkinlik kazanarak «senkronize» oluyor. Türk Yazarlar Tiyatrosu bu yıl Kocamı tafapasa'da Çocuk Esirgeme Kurumuna ait «' vam Kültür Salonunnda tiyatroya elverişli seyircı için rahat seyretme olanağı sağhyan I şullar içinde çalışmağa başladı. Repertuann ilk gerçek müzikli oyun sayılan «YarınJar 1 min» adlı güldürü, gerek herbiri ince, zekice espriyle yazılmış «güldürülü taşlama» bölümlı ni içeren konusu; gerek sahneye konuştaki ı talık ve gerek orüinal bestelerden oluşan eti müziği. ayrıca stilize olmuş danslan ve uyg dekorlan ile seyircı • dinleyiciye sıcas. sevirr uyarıcı bir çağnşım yapıyor... OYNANIŞ «Yannlar Kimin?» ovunu Şahin Tek taı fından, uzun yılların bu değerli sanatçımıza i zandırdığı sahne tecrübesinin bilinciyle yazılmı Oyunu sahneye koyan Ferhan Şensoy ise. da önce uyguladığı Devekuşu Kabare Tiyatrosun oynanan «Haneler» adlı oyundaki ileri görü^ başansını burada da tekrarlıyor... Danslar, i konuya yatkınhğı olan Aytaç öztuna tarafınd müziğin ritmine ve mızansene uygun olarak l zırlanmış, dekorlar Mehmet Gürsel'in emeği taşıyor. TİYATROLAR kLl POYRA£OĞLU TİYATRO(49 56 52) : Deüler Boşandı zartesi hariç her güo 21.30. nartesi. pazar 15.30 ÇarKı mnun Çarşamba 18.30. 1AKIRKÖY SANAT TİYATRa Monte Kristo Hüsnü Patesi. cuma hariç her gece 21.30. :ar 18.30. hariç her güh 21.30: comartesi. pazar 16 00. HALK SAHNESİ OYUNCULARI (21 56 81) : Carrar Ananın Silârıları Pazartesi hariç. çarşamba, cumartesi 15.00 21.30. pazar 15 00. 18.30. cuma 18.30. 21.30. salı. persembe 21.30. ISTANBUL HALK TİYATROSU (47 18 86) : Kaynana Ambargosu IİRLİK SAHNESİ (48 53 46) : Perşembe hariç. pazartesi. salı. jizmin Korku ve S e f a l e ü çarşamba 21.30. çarşamba. cuma. îartesi, salı hariç, çarşamba, cumartesi 18.30. cuma. pazar 15.30. •şembe 21.15, cuma, cumarteKENT OYUNCULARI (46 35 89) : 18.15, 21.15, pazar 15.15. 18.15. Günden Geceye Çarşamba 15 00 EVRE TİYATROSU (25 01 71) 21.15. P e r ş e m b e 21.15 Kamterefiş Pazartesi hariç her festen B i r K u ş Uçtu Cuma ı 21.30 Pazar 15.00. 21.15. Cumartesi 18.15 31.15. Pa I E V E K U Ş U KABARE TİYATzar 15.00 18.15. SU (44 46 75) : Haneler PerNEJAT UYGUR TİYATROSU ıbe hariç her gün 21.30. çar(22 41 12) : Süleymaniyeli Pasazaıba. cumartesi. pazar 16.30. de Süleyman Pazartesi hariç OSTLAR TİYATROSU (47 04 08) her gün 21.30. ak Çarşamba, cuma, paNtSA SEREZLİ TOLGA AŞKINER (47 18 86) : Caniko Çar18.45. P e r ş e m b e 21.30. Kejaroba 15.30. cuma 21.30, cumarteı Gibi Cumartesi 15.30. Al si 15.30. 21.30. pazar 18.3*. 21.30 ^ıt Olayı Cumartesi 18.45. Beleşçil er Şahı Perşembe 18.30. jmanlar Pazar 15.30, Cu21.00. 21.30. Ezenler Ezilenler BaşTEVFİK GELENBE TİYATROlıranlar Çarşamba 15.30. SU (36 08 21) Yutmam Artık nartesi 21.30. Canikom Pazartesi hariç Her ÖNUL ULKU GAZANFER gece 21.30. Çarşamba 15.30. Cu:AN TİYATROSU (46 80 91) : lara Gözkulak 01 Pazartesi martesi. Pazar 18.30 TÜRK YAZARLAR1 TİYATRO SU (21 S8 7<) : Yarmlar Kimin Paiartesı, salı hariç her gece 21.00. cumartesi. pazar 18.00. çarşamba 15.00 (matine). ŞEHİR TİYATROLARI: HARBİYE (24 77 20) : Hnkan Pazartesi. Salı hariç her gün 21.00 Cıımartesi. Pazar 11.30. KADIKÖY (36 31 21) : Kadife Çiçekleri Pazartesi. Salı hariç her gün 21.00. Cumartesi, Paza.15.30 Çağdaş Sahne Kültür Merkezi'nde pantomim ve bale gösterileri başlıyor ECZANELER IAKIRKÖY: Bilginer Aytaç ÎŞ. Yurt). Atalay (Kanarya\ ıem (Cennet Mah). Saglık ifaköy)J Fikret (Esenler), li Osmaniye, Uzay (Bahçelisr), Yayla (Bahçelievler). IEŞİKTAŞ: Beşiktaş, Berin. ar (Ortaköy), Cem (Bebek), kan (1. Levent). İEYKOZ: Olgun. IEYOGLU: Güneş, Tansan, nseli. MÎNÖNtî: Ersoy (S. Ahmet), ANKARA. {Cumhurijet Börosu) Başkenttc bir fcüitijfcapBsİJii»\m dimüşen Çağdaş Sahne KMtür Merkezi. sinemaseverlere *Altın Kafesı, <Bir Avuç Toprak» ve Ruhi Su ve Sümeyra Çakır. «Köroğlu ve Türküler» rrsitalinde. Dostlar Tiyat<Altın Başhk* gibi yapıüarı rosunda, "1 aralıkta başlayan resltal, gösterilen büyük Ugi üzerine bir daha, sunmuştur. 12 ocatcta «Ccylânlar>. bir daha, bir daha ylnelendi. Ocak'ın son haftasına dek de sürecek... 15 ocakta <Elana ve ErfceWer>, 19 ocakta *Konut» adlı özgün Konuşan: AtUlâ ÖZKIRIMLI sinema yapülanm da sunacak olan Çağdaş Sahne pantomim ve bale aösterilerine başlayacaktır. Yunus Emre, Karacaoğlan ve Pir Sultsn Öte yandan tnfi^ifc boiümünün ocak gösterileri arasında Timur Abdal'dan sonra neden Köroğlu diye sorsam? ÜSKÜDAR (33 05 97) : BenıarSelçvk. Ruhi Su. Rahmi Saltuk «Köroğlu'nun a y n bir seçilme nedeni yok. da Alba'nın Evi Pazarteci. S^ve Esin Afşar gibi sanatçiiarvn lı hariç her gün 21.00. Curnrtesî. Büyük halk ozanlarını birer büyük plakta topdinletileri de yer alacakhr. Bu Pazar 15.30 layıp âdeta bir halk klâsikleri albümü tasarlaarada Naztm Hikmeî'in *Yusuf mıştım. Köroğlu da bunlardan biriydi. Yunus üe Menofis» ve Hauptmann'm FATİH (26 53 80) : Besleme *Dokumacılar (hyan)t adh Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve KörPazartesi. Sa!ı hariç het gün 21.00. HuatTO yapttlanm da sergdeyen Cumartesi. Pazar 15.30 oğlu bu dizının dört büyük ozanı olarak çıknuş Çağdaş Sahve Yumaz Onay'm oldu.» TEPEBAŞI (44 79 58) ; DiiŞiin rejisi üe cGrer» adlı sahne Ya Da Davu! Cumartesi 15.30 Sanırım Köroğlu'nu salt bir halk ozanı vaasinin provalarma haşlamışhr. 21.00. Pazar 15.30 olarak değil de destanlaşmış bir halk kahramaYümaz Onay. *Grev*in Tofaş GÜLTEPE (64 27 71) : Kelo§ nı olarak değerlendirivorsunuz. Nedenini açıkRenault orevine Mskin kollektif lan Pazartesi. Salı hariç her )ar mısınız? bir çalışma oldvğunu açıklaimşttr. • «... KÖROĞIU'NU HALKIN gün 21.00. Cumartesi, Pazar 15v30 «Benim Köroğlu olayına yaklaşırrum. bir BAYRAMPAŞA (25 43 28) : OıGÖRMEK iSTEDiGi YÖNOE edebiyat tarihçisinin ya da bir bilim adamınm ta Oyunu Çarşamba. Perşembe. yaklaşımmdan farklı oldu. Halkımıza göre Köı VERDiM. TÜRKÜLERi Cuma. Pazar 21.00. oğlu zalime baş kaldıran, yaşlılara zayıflara doDEVLET TİYATROSU (44 31 91) kunmamaja, tamahkâr zenginlerle uğraşmayı, BU YÖNDE YORUMLADIM. Issız Topraklar Pazartesi hariç dertlilerin derdine bakmayı öğtitleyen yiğit bir HALK GiBi, HALK her gece 20.30. Çarşamba, Cumarkişi. Bir destan kahramanı. Kavuşturan. kurtatesi. Pazar 15.00. ran, esirgeyen Kırat motifi ile, kökleri çok daOZANLARI GiBi, ONA ha gerilere giden bazı efsanelerle, «Celâli KörVnlü Halk ozanı Ajıfe Nesimi üç BEN DE KENDj oğlu Ruşen» ve cCelâli Kiziroğlu Mustafa Bey» yudir yinelediği yurt dıjı gibi bazı gerçeklerin. daha da Allah bilir neleÖZLEMLERiMj KATTIM. gezilerinden birine daha 11 ocak rin, ne özlemlenn karışarak oluşturduğu bir pazartesi günü başlayacaklır. KASIMPAŞA: Piyale, Inci Çınar (Beyazıt), Mesir (Lâleli). destan. > Hamburg. Berlin, Münih ve Paris • «BıR HALK KLÂSiKLERi (Kurtuluş). EYÜP: Şükran, Türeyen Yeni ile lsveç ve diğer kuzey ülkelerini Türkülerin seçiminde nasıl bir ybl izledi dolasacak olan Aşık Nesimi. SARIYER: Tüdin (B. Dere), Ümit (Bayrampaşa), Yeni (RaALBÜMÜ TASARLAMIŞTIM nlz? ö z olarak neyi vurgnlamayi amaçladınıı? Merkez (İstinye). mi), Numune (Alibeyköy. gittiği yörelerdeki Türk isçi ve YUNUS EMRE. ŞfŞLt: Sıhhat, Elmadağ. Gü«Türküleri, Köroğlu'nun belli başlı hikâyeFATİH: Kutlar, Candemir, öğrencüerinin diteenlediği zelbahçe, Hürriyet (Mec. Köy), lerinde geçen türkülerden seçtim. Köroğlu'nu Şehremini Merkez, Fındıkzade, gecelerde lürkü söyleyecek. Bu KARACAOGLAN. Ömür (Çaglayan), Mehmet Ruhalkın görmek istediği bir yönde vermeyi gerPınar, Çakmak (Küçük Mu. Pa.ı arada Münih kentinde bir bant çeğe daha uygun buldum. Seçimimi bu yönde PiR SULTAN ABDAL dolduracakiır. G. O. PAŞA: Seyharı, Nur (K. sen (Çeliktepe). Şeker (Sanayi Mah.), Semt (Gürsel Mah.), Muyaptım. türküleri bu yönde yorumladım. Halk Aşik Nesimi'nin gezisine halen Köy). VE KÖROĞLU kader (GUltepe). gibi, hikâyeci halk ozanları gibi, Köroğlu'na Hollanda'da oulunan Aşık KADIKÖY: Güven, Gonül, Mıben de kendimi, kendi özlemlerimi katarak söyÜSKÜDAR: Evren, Toptaşı, SeBU DiZiNiN Daımi'nin de katılacağı ve ger'ı sırUoğlu, Dalan (F. Yolu), Çaledim. Yiğit, duj'arlı, insan bir Köroğlu düşünlimiye, Gülden (Beylerbeyi), Nur kalan yörelerde birlikte konserler talçeşme, Ebru (Göztepe) DÖRI BÜYÜK OZANI OLDU» düm.» (Ümrarüye). verecekleri bildirilmiştir. KARAKÖY: m Ruhi Su son plağı 'Köroğlu^u anlatıyor Şahln Tek ve Nevzat Açıkgöz «Y'armlar Kimin?» adlı müzikli oyunun ilginç bir sahnesinde... Halk ozanı âşık Nesimî, Avrupa'ya gidiyor «Yannlar Kimin?» adlı müzikli güldürü, iç< diği değişik konulu bölümlerin «sentez»inden, i kemizin politik, ekonomik, sosyal sorunlan an smdan, oldukça etkileyici güncel bir «panoranu çıziyor. Her bölüme göre değişik rolleri canlandıra oyur.culara gelince: Şahin Tek, Sühendan Tel Nevzat Açıkgöz gibi yıllarca Türk tiyatrosund güldürü sanatının ve kompozisyon ustalığını doruğuna varmış ve halkın sevdiği «popüleı sanatçılann yanı sıra; Bilâl Plâtin, AH Baya Aytaç Oztuna, Nilgün Karagüler ve sunucu ol« rak Perhan Şensoy'dan oluşan tüm kadroyu «to lu oyun» görüntüsü içinde birbirinden ayırma gerekli değU... Rol sırasıyla: Ferhan Şensoy'un oyuna giri: te tanımlama kazandıran sunucuiuğundao sonra Bilâl Plâtin «kumpanya jönü, Dalokay. Mem( Prefabrike Hasan, Mayk Hemer Mahmut» ro lerinde uygun hareketleri ve konuşmasıyla, Ne zat Açıkgöz «Tosun, îbo ve Demirel» rollerind kahkaha tufanı yaratan kişiUğiyle: Ali Baya «Memiş. Bıcınnk Hovarda ve Sünnet ÇocugJ rollerinde sevünliliği ve acarlıgıyla; Aytaç Oı tuna «komser kadın, matemli kadın ve tabibe rollerinde uygun fiziği, mimik ve nareketler ve bilinçli danslanyla; Nilgün Karagüler «2. kon ser kadın, sünnet çocuğu annesi ve sermaye» rc lerinde duygusallığı ve aynca müziğe yatkınl fıyla; Sühendan Tek «Kevser, Esma ve Bel« diye zabıtası memuresi» rollerinde sahne san< tınm tüm olgunluğunu taşıyan kompozisyon gl cü ile, ve nihayet Şahin Tek «Kerim, Feyzullar Neuzi Billâh, Çöpçü ve Erbakan» rollerinde gü düril sanatmda oyunun etkinliğini ve temposum arttıran usta aktör olarak ilgi uyandmyorlar. TELEVİZYON O BtZİJÖitLER Ünlü karikatürist Hanna Barbera'nın yarattığı üç yeni tip kahramanm serüvenlerini yansıtan çizgi film dizisinden bir bölüm daha yayınlanacak. 5 ÇOCUKLARCS EVTtENt Okul çağı çocuklarına yönelik ve Zülal Aytüre'nin sundugu programda, açık oturuma katılan çocuklan n başarı. konusundaki görüşleri yansıtılıyor. Prog ramda ayrıca başanyla ilgili bir belgesel lilme yer veriliyor. 18.45 tNSAN AVCIS1 «lnfaz Günü. Bu bölümde 4 eski asker arkadaş hapiste bulunan ve idama mahkum arkadaşlarını hapisten kaçırmak amacıyla iki askeri öldürerek bir tankı kaçınr lar. Öldürülen askerlerden birinin arkadaşı olan Dave Barret, bu dört kişiyle amansız bir uğraşa girer. 19.30 AŞIK EDEBtYATI 2. Televizyon Kültür Şubesin ce hazırlanan dizinin bu bölümünde aşık edebiyatınm «Doğmaca şiir» türü tanıtılıyor. Programm bu bölümünde aynca Kikmet Dizdaroğlu. Doğmaca şiir 21.10 ve aşıklarda dolu içme inançlarını anlatacak ve ör nekler sunacak. 20.00 HABERLER VE HAVA (Erkan Oyal Aytaç Kardüz) 28.35 BİR MtLYONLüK ÇEK Son bölüm. «Milyoner olmak kim» isteyen • • Nerede isen, Bana yalan söylediler, 05.00 05.05 06.00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.4H 09.00 09.02 10.(11; RADYO • Ya o ya ben, • Seening. 21.40 SPOR STÜDYOSU 22.45 GÜNE BAKIŞ 23.00 PROGRAM VE KAPAMŞ TRT 1 ER ŞEY JT LiMAN V'deki yönetmenlere, yapımra ve diğer ilgililere sorarsaher şey süt liman, her şey gün, her ış yolunda.. Kimsebunun dışında bir şey söyleyok. Fakat hepsi de memur. elik hiç birisinin de bunların nda bir sey söylemeğe hakkı .. Bazıları bir şeyler söyle: istiyorlarsa da bundan öni konuşanların başlanna ge Bu bölümde Gould ve Curry'nın maden projesiyle kimse ilgüenmez, ancak Henry, bunun iyi bir yatırım olduğunu farkeder. Maden işi gelişir Dloyd, kânndan Henry'ye pay ver mek ister. bu arada Henry nin bir sahtekâr olduğu duyulunca maden işi kötü ye gider. Ancak Henry, borsada milyonluk çekini gösterince herşey düzelir. Portia ise, Henry'vi a{fe der, Henry için iddiaya gi ren iki yaşlı kişiden birinin Portia'nın üvey babası oiduğu anlaşılır ve iddiayı kazanan yaslı adan Portia ile Kenry'nin evleı melerine izin verir. SEMtRAMİS PEKKAN SÖYLÜYOR Hafif • • • Batı müziği • Neden, Sessizce git, ünuttu. O var ya 10.01 10.2! 11.00 11.01 Açılış ve program Türküler ve sarkılar Kısa haberler Günaj'dm Bölgesel günaydın Kısa haberler Köye haberler Bölgesel yavın Haberler Sabahtan sabaha Sısa haberler Kadın dünyası Kısa haberler Arkası yarın Bölgesel yayın Kısa haberler Türküler 11.20 11.40 12.00 12.05 12.10 12.55 13.00 13.15 13.30 14.00 14.02 15.00 15.01 16.00 16.05 16.20 16.45 17.00 17.02 Çeşitli müzik Sarkılar Bölge haberleri Reklâmlar Öğle üzeri RadyoTV prog. haberleri Haberler Oyun havalan Bölgesel yayın Kısa haberler Sizlerle birlikte Kısa haberler Okul radyosu Böi?e haberleri G. S. Bilgin'den türküler Türkçe sözlü haüf müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama doğru 17.50 19.00 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 22.00 22.02 22.22 23.00 23.10 23.1(1 23.40 24.00 00.02 00.55 oı m Program ve kapanıs Bölgesel yayuı Haberler Bölgesel yaym Yurdumuzun bir köşesi Amatör sesler Çocuklar ıçm Kısa haberler TRT konserı Kısa haberler Bölgesel yayın Hafif Batı müziği Haberler 01.00 Bölgesel yayın Türk sanat müziği Türküler Kısa haberler Eserlerin dili Kısa haberler TRT III 07.00 07.02 08.00 09.00 10.00 11.00 11.30 12.30 Açılış ve program Güne başlarken Saban konserı Plâklar arasında Gunun konseri Roberta Flack söylüyor Disfcoteğimizden TRT 08.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.45 12.00 12.31) 1.1.00 13.15 II eri anımsadıkça susmayı yeg ıvorlar. bemlramls Fekkatı, bo 21Jüda ekranlara zelivor Gün başlıyor Olayların içinden Türküler geçidi İki solistten sarkılar Gelenekleriyle Anadolu Olağanüstü yorumcular Bir solistten şarkıîar Bir solistten türküler Öğle müziği Yaşadıkça Haberler Çeşitli müzile 13.30 14.00 14.45 15.00 15.15 15.30 16.30 16.50 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Olayların içinden Yabancı dil öğrenelim Hafif Batı müziği Bir solistten türküler Bir solistten şarkılar Konser saati Arkası vann Hafif müzik Yurtian sesler Türkçe sözlü hafif müzik Çok sesli sanat müziği Erkekler toplulufu Haberler 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 21.30 22.00 22.15 22.45 23.1., 23.30 23.35 24.00 Hafif müzik Türk halk müziği Piyano soloları Olaylann içinden Küçük koro Türk masalları Bir solistten şarkılar Küçük konser Deyişler ve ezgiler Haydn Mozart Devıenne 13.00 Çesitlı hafil müzıs 13.30 Konser saati 15.00 Gençler için 16.00 Oda müziği Martinu Kodalv öostaKoviç 17.00 Çeşitleme 18.00 Üç soru. üç dilek 19.00 Caz müziği 19.30 Bir albüm 20.00 Müzik takvimi 21.00 Çağdaş müzigin 21.45 Dünvadan müaık 22.30 Caz müziği 23.00 Gece konseri Rossini Brahms 24.00 Gece ve müzik 01.00 Program ve kapanıs ögle konseri öncüleri Bir romanımız var Haberler Solistlerden seçmeler Kapanış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle