12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET' 12 Ocık 1976 Georges Marchais: 'Fransız Komünist Partisi ile Moskova arasında görüş ayrılığı var t r Afrika Birliği Örgütü devlet başkanları birbirine düştüler • ZiRVEYE KATILAN 4 6 ÜIKEDEN 22'Sj ANGOLA'DA MARKSIST M P U ÖRGÜTÜNÜ DE5TEKIERKEN, 24 ÜLKE DE ABD'NİN DESTEKLEDiĞİ FNLA VE UNIIA'NIN YANINDA YER ALDI gelecckte yenıden açacağını umduğunu söylemiştir. Amin, SSCB'nin Angola'da bir askeri üs kurdufunu da belirtmiş ve bu üssün kaldırılması için (ABÖ)'nün çaba lıarcaması gerektiğini belirtmiştir. Amin, Başkan Ford ve Henry Kissinger'in, Angola konusundaki girişimlerinde haklı olduklannı da sözlerine eklemiştir. Buna karşılık, (ABÖı tiyesi ülkelerden Kongo. Angola'da süregelen mücadelede fMPLA) adlı örgütü desteklediğini ve destek lemeye de devam edecegini bildirmiştir. Öte yandan, Brazzavillede bır açıklama yapan (MPLA) örgütü PARIS Gelecek ay yapacagı 22'nci Kongreye hazırlanan Fransız Komünist Partisi'nin yenı bir strateji benimsediği bildirilmektedir. • İnternational Herald Tribune» gazetesinin haberine göre, İtalyan Komünist Partisi'nin esnek tutumundan ötürü kazandığı prestiji, bana karşı Portekiz Komünist Partisinm düştügü güç durumu gözönünde tutan Fransız Komünist Partisi. yeni stratejisinde daha esnek bır tutumu benimsemiştir. Bu stratejide göze çarpan özellik Fransız Komünist Partisi'nin Moskova'dan giderek uzaklaşmasıdır. Nitekim Fransız Komünist Partisi lideri Georges Marchaus. geçen hafta yaptığı televizyon konuşmasında Sovyetler Birüği'nde €İnsan haklarına saygısızlık gösLtZBOV Portekiz'de basına terilmesi. konusuna değinmiş ve konan sansürü protesto eden ve Sovyet Komünist Partisi ile Fran insan haklarının çiğnendiğini ilesız Komünist Partisi arasında ri süren solcu örgutler hükümegörüş aynlığı bulundugunu söyte karşı geniş çaplı bir kampanlemiştir. yaya girişmişlerdir. Uzun süredir Batı Avrupa'da international Herald Tribune en koyu Stalinci parti olarak ta gazetesinin bildirdiğine fröre, hünınan Fransız Komünist Partisi kümete yakın çevreler, hükumenin son zamanlarda Moskova'dan tin tam kendini toparlayacağı sıgiderek uzaklaşmaya başladıgı rada açılan bu kampanyanın kuş dikkati çekmektedir. ku verici oldugunu belirtmişlerBu aynhk ilk kez iki ay önce dir. belirgin niteliğe kavuşmuş. ve Fransız Komünist Partisi ile Italyan Komünist Partisi, demokrasiye ve özgürlüklere bağlıhklannı belirten ortak bir bildiri yayınlamışlardır. Bundan bir süre sonra, Frangız televizyonunda Sovyetler Birliğinde tutuklama kampında çekildiği iddia edilen bir film gösterilmiştir. Fransız Komünist Partisi bunun üzerine bu konuda Sovyetler Birligi'nin açıklama yapmasım istemiştir. Georges Marchaus televizyon konuşmasında • Sosyalizm özgürlükJe eş anlamlıdır. demiş ve şöyle devam etmiştir: «Sosyalizm de, ifade özgürlüğüne karşı baskı tedbirleri alınamaz.» Gözlemcilere göre, Fransız Komünist Partisi'nin, Moskova ile arasına mesafe koymasmın en büyük nedeni içte seçim kaygılarıdır. İki yıldır Fransız Sosyalist Partisi oy tabanını Komünistler aleyhinde genişletmektedir. Fransız Komünist Partisi'ne Stalinci olduğu yolunda yapılan REJKYAVİK Izlanda'da 6fkeli balıkçılar, İngiliz donanmasmın Izlanda açıklanndaki faaliyetini protesto eaerek, Rejkyavik KAtO iissü yakıhında Arnerikahlann çalıştırdığı bir naberleşme istasyonunu kuşatmışlardır. lzlandalı balıkçüar kuşatmanın NATO savaş gemilerinin İzlanda devriye gemilerine karşı davranışını protesto amacı taşıdığını söylemişlerdir. ADDİS ABABA Angola sorununa çözüm bulmak amacıyla Etyopya'nın başkenti Adais Ababa'da bir araya gelen Afrika Bir. liğı Örgütü (ABO) üyesi devletlerin devlet ve hükümet başkanları konu üzerinde görüş birlifine varamamışlar ve birbirlerine düşmüşlerdir. Gerçekten de. zirve konferansına katüan 46 fABÖı üyesi ülkeden 22'sinin temsilcisi, Sovyetler tarafından desteklenen (MPLA) örgütünün davasmı savunur suçlamalar partinin oj kaybetken. 24 ülkenin temsiîeileri de mesine yol açmıştır. Aynca Batı ABD tarafından desteklenen (FN Avrupa'da en koyu Stalinci parti LAı ve (ÜNİTA) örgütünün yailan Portekiz Komünist Partisi ' nında yer almıştır. nin güç duruma düşmesi, buna j Öte yandan, Addis Ababa'daki karşılık en bağımsız parti olan , Italyan Komünist Partisi'nin de j ("ABÖı zirve konferansını vönetsürekli prestij kazanması. Fran I mekte olan Uganda Devlet Baskanı İdi Amin, verdiği oemeçte, sız komünistlerini yeni bir straAngola konusunda ABD'nin politeji benimsemeye ve Moskova ile tikasmı tamamiyle destekledisinı aralannı açmaya itmiştir. belirtmiş ve ABD'nin, Kampaladaki Büyükelçiliğini yakın bır (Dıs Haberler Serrisi) PORTEKİZ SOLU HÜKÜMETE KARŞI YOĞUN BİR KAMPANYAYA GIRÎSTI Gerçekten 25 kasımdaki başansız ayaklanma girişiminden sonra meydana çıkan hükümet buhranı geçen hafta üç parti ile askerlerin uzlaşmaya varmasından sonra çözülür gibi olmuştu. Solcu örgutler hükümete karşı açtıkları kampanyada özellikle son haftalarda fiyatların 'o 4050 oranında artması olgusu üzerinde durmaktadırlar. Şimdiki hükümetin koalisyon ortağı Portekiz Komünist Partisi hükümete karşı girişilen eylemleri açıkça desteklemekten kaçınmıştı. Ancak ülkedeki komünist aydınlann ve komünist sendika liderlerinin hükümete karşı girişilen eylemlerde yer aldıklan bildiri lmektedir. Bu arada ülkedeki 13 işçi sendikası hükümetin ücretleri dondurup, tüketim maddelerinin fiyatlarını sürekli arttınnasını kı NATO'yu protesto eden İzlanda'lı balıkçılar bir ABD haberleşme istasyonunu kuşattılar Beyaz Saray'da, CİA'nın daha sıkı denetlenmesi konusu görüşülüyor WASHt.\GTON Başkan Ford dün Beyaz Sarayda son zamanlarda kanun dışı faaliyetlerinden ötürü geniş çapta elestirilere hedef olmuş ve yabancı ülkelerin yöneticilerini öldürmek için komplolar kurmakla suçlanmış olan Amerikan Merkezi İstihbarat örgütünün (CİA) daha sıkı bir şekilde denetlenmesi konusunu yardımcılan ile görüşmüştür. Büyük gizlilik içinde yürütülmekte olan görüşmelerde. Ford ile danışmanlan, başta CÎA olmak üzere Amerikan Istihbarat örgütlerinin denetlenmesini vs örgütlenmesini yeni esaslara bağ. lama yollan üzerinde durmuşlardır. Örgütte yapılacak defişikliklere ilişkin bazı kararlarm şubat ayına kadar açıklanabileceği bildiri Imektedir. Dünkü toplantıya Başkan Ford dan başka Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller, CİA'nın görevinden aynlmakta olan Müdü nün bir sözcüsü, (MPLA) kuvvetlerinin eline geçen bölgelerde. insan iskeletleri ve çeşitli işkence aletleri oulundugrunu söylemiş, bunların ıFNLA) örgütüne aıt olduklannı ve iskeletleri bulunan kişilerin de, yine aynı örgüt gerilialan tarafından öldıirülmüş olduklannı öne sürmüştür. Luanda Radyosu ise. Güney i Afrika yı Angola'ya karşı saldın duzenlemekle suçlamıştır. RadBEYKIT Lübnan'da iç sayonun haberinde. Güney Afrika birliklerinin Angola'ya karsı dü vaş yeniden ve kanlı bir biçimzenledikleri saldında zırhlı araç de başlarken Falanjist parti yöneticileri. kendi çıkarlarını kolar ve ağır silâhlar kullandıkları ruyacağı düşüncesiyle hareket eiddia edilmiştir. derek, ordunun duruma müdaha(Ajanslar) le etmesini istemişlerdir. Öte yan dan son 48 saat içindeki çarpışmalarda 200 kişinin öldügii. 400 kişınin de yaralandıjh öğrenilmiş tir. İç savaşın başından bu vana ölenlerin sayısı ise 10.000'i aşmıstır. Falanjistler tarafından yapılan açıklamada, ordunun. ülkenin gü venliğini korumak için müslümanlarla Falanıistler arasındaki bir bildiri yayınlamıstır. çarpışmalara müdahale etmesi ıs tenmektedir. Ordunun duruma l'i sendika, hükümetin bu pomüdahalesini isteyen bildiri. Falitikasını eleştirmek içiD 17 ocaklanjist Parti Siyasal Bürosu tara ta Lizbon'da bir gösteri düzenlefından vaymlanmıştır. yeceklerini açıklamışlardır. Yeniden başlavan carpışmalarİşçi sendikalarının yandas örda taraflar agır silâhlar ve hagiitleri ise ocak ayının 10 15 :a\an topları kullanmaktadır. rihleri arasmı, «Fasizme karsı Müslüman ve Falaniist gruplar mücadele haftası» olarak ilan başkent Beyrut'un en yüksek iki ettiklerini açıklamıslardır. binası olan «Phoenica» ve «Intercontinental» otellerini ellerine ee (Dıj Haberler Servisi) Cirmek ve buralardan karşı taraftn üzerine ateş açabilmek icin yogıın bir mücadeleye girismisİerdir. () Lübnan'da Falanjıst Parti, ordunun dururna müdahale etmesıni istedî Dünyada Bugün Makarios ve Üsler ALi SiRMEN efkoşe'debi fnflliz Tüksek Komiseri Mac Donald Gordon. Makarios ile vaptiğı konuşmadan sonra Kıbns'taki İngiliz üslerinin kalkmayacağını açıklamıştır. Bu açıklamadan anlasıldığına eöre. Başpiskopos Ada'daki üslerin kalkmasmdan yana değildir. Kıbns'ın turizm cennrti olduğu dönemlerden önce, bir üs Ada niteliğini taşıdıjn, Makarios vnnetimiııin üslerin varlığını ekonomisinin temel taşlanndan biri saydığı da unııtulmamalıdır. t'stelik Başpiskoposun bütün çıkışlarına karsın zamanında ABD'ye de üsler vermiş olduğu. 1974 vılındaki harekât sırasmda ortaya çıkmıştır. Inın'liz üslerinin kalınasından yana olan. ABO've (rlzlice kucak açmaktan çekinmeyen. KNOSİS'çi Makarlos'un t'çüncu D&nya ile Sosyalist Blok'ta tutıılmasını. desteti bulmasını ilk hakışta anlamak eerçekten giiç eöriinüynr. «ysa Tiirk dış politikasında şnyle bir s'nr atıldığında Mak.ırios'un başarısını anlamak kolaylaşmaktadır Kapalı kapılar ardıııda. emperyalizmt çiiıendirmeme taktikleri uveulayan Makarios. dünya kamuoyu öniinde yansızların safında yer almış, sosyalist blokla iyl ilişkiler kurmuş ve çafinuzın sorunlanna anlavısla eçilmls bir lider dunımundadır. Bütün bunlardan snnra. kendi iç diizeninde. Türk toplumunu ezerken. Rum toplumunda düşiince özgürlüğiinün kapılarını kapamamaya özen «östermiş ve uluslararası kamuoyıınun dikkatlerini yalnızca Rumlara verilmiş özgiirlükler üzerine çekerken Türklerin durumunu sizlemeri başarnuştır. Makarios tüm bu girişimlerde bulunurken. ülkemlzin yöneticileri İse dünyaya kapalı. emperyalizmin dümen suvunda olduğunu açık seçik havkıran bir pnlitikamn uyjrulayicıları olmuşlardır. Öylesine ki. uluslararası toplantılarda bu politikayı kıvançl» savunmuş. Birleşmiş Milletler'de ABD'nin her önerisiııe parmak kaldırmakla yetinmişlerdir. Ve Türkiye sa£cı yöneticilerinin politikalannın bcdelini Kıbrıs konusundaki ovlamalarda bü>ük bozjrunlara u£rayarak ödemiştir Cluslararası politikada. süreklilik önemll btr SğediT. Ankara Ecevit'in kısa iktidar döneminde tuttuğu vola rajmen. yıllann oluşturduğıı cörünümü bir anda silememistir. Irmak'ın kararsız, hareketsiz hükümetini izleyen, iç politikada knnştırıcı. dış politikada her kapıyı çalsa da şaskın ve emperyalizmden yana olan MC iktidan Ise Birlcşmiş Milletler'de diplomasi tarihimizin en büyük yeniİRisine uğramıştır BM bir ülkenin politikasının diinva kamu oyunda ne denll destek eördüğünii belirleyen bir harometredir. Ve barometre Türk dış politikası için pek eüzel havalan müjdeleyememiştir. Buçün dış politikada içinde bulundu&umtız yalnızhktan sıvrılmamız yolunda en etkili adımlan ne yazık ki iktidar değil, Ecevit aracılığiyle muhalefet atmaktadır. CHP Oenel Baskanının son tskandinana sezisi de bunu eöstermiştir. Ancak tkinci Dünya Savaşından bu yana eeçen süre içinde, uluslararası politikada eylem açırlık kazanmaya başlamıştır. Bir zamanlar eeçerli olan iyl niyet belirtileri artık açık srçik davranışlar karşısında etkinliğini yitirmiştir Vıllar yılı Makarios'un safindan çıkışlar yapan Ankara'nın tutması gereken yol kuşkusuz. dünya sorımlanna Başpiskopos'tan daba anlayışla rğildigini söstermekti. Kıbrıstaki lngiliz üsleri bu konuda Tiirkiye've büyük bir olanak sağiamaktadır. Makarios'un tüm çıkışlarına karsın kalkmasmdan yana olmadıjh bu üslerin Ada'dan temizlenmesini istedifimir ve sonınu uluslararası alana ?etirdiplmiz anda. kuşkusuz bövük destek bulaca^ızAncak bu dönemde Türkfye'de ejrenien olan iktidarın tüm çok vönlü politika edpbivntına karsın bövle bır davranışta bulunacaRinı sanmak düş olur. MC Hükümeti yine Makarios'un sağından atışlanna ılcvam edecek ve Rıbrıs konusundaki valruzlığından da kurtulamayacaktır. t rü William Coloy. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Savunma Bakanı Donald Rumseld ve Beyaz Saray İdari ve mall yetkilisi Lynn de katılmaktadır. Gözlemcilere göre, toplantıya katılanlar arasında Lynn'in de bulunması istihbarat örgütlerinin bütçelerinin gözden geçirilmekte olduğunu göstermektedir. Bu örgtitlerin bütçeleri kesinlikle gizli tutulmaktaysa da. sadece CİA'nın yıllık harcamalarmm 700 milyon doların <9,9 milyar TL.'sı) üzerin de olduguna inanılmaktadır. (a a) Güvenlik Konseyi bugün Ortadoğu konusunu görüşmeye başlıyor KAHtRE Sovyet Dışiçleri Bakanı Andrey Gromiko. Kahire'deki Sovyet Büyükelçisi Vladimir Polyakov aracılığıyla Mısır Dışişleri Bakanı İsmail Fehmi'ye bir mesaj göndermiş ve yarın BM Güvenlik Konseyi'nde başlayacak .Ortadogu görüsnıelerinin, t Ortadoğu konusundaki Cenfcvre " . Barış Konferansının en kısa za « manda toplanmasını sağlaması gerektiğini büdirmiştir. Mısır Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsmail Fehmi'nin, bu konuda Mısır ile Sovj"etler Birliği' nin aynı görüşü paylaştıklarını söylediğini nakletmişlerdir. Aynı kaynaklar. İsmail Fehminin Mısır'ın Cenevre Banş Konferansının önümüzdeki ilkbaharda toplanmasını istediğini de belirttiğini söylemişlerdir. (aa.) ABDDE .»u> *. *. suç IŞLEME ORANI ARTIYOR Nebati yay sanayıinde öncü Yıkama maddelerinde lider PAZAR ARAŞT1RMACISI ARANIYOR Adayiarda aranan özellikier Pazariama. ışletme. ekonomi vpya istatlstik dallannda yOksek öğrenim yapmış oima»1. 32 yaşını geçmemiş. askerli* görevini yapmı$ olmak. Pazar a.'aştırrr.dsı konusunda üç senelik ış tecrübesine sahıp olmak, Çok iyt derecede Ingilizce bilmek aynca Aimanca bümek tercih sebebıdır. Ücret ve iierieme oianakian elverişlidir. Istekiilerin 26 Ocak akşamtna kadar 02 cscmişlerini büdırir totograf'ı dilekçe ile "Pazar Araştırmacısı'Turyağ A.Ş. Posta KUIUGU 171 Izmır adresıne müracaatıan rısa oiunur NOT: Muracaatıar gızlı tutuiacaktır. Türkiye Yağ ve Mamulatı A.Ş. "Turyağ" % ® ^ 3. BÜTÜN TÜRK AYDINLARININ KİTAPLIĞINDA BULUNMASI GEREKEN BU ESER, HER ZAMAN BAŞVURULACAK BİR KITAPTIR: WASHÎNGTON ABD Adalet Bakanı Edward Levi, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, ülkede 1975'in ilk dokuz ayında işlenen suç miktarında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla *» b 11' lik bir artış olduğunu belirtmiştir. Yapılan açıklamaya göre, 1974" te ABD'de işlenen suçlar bir önceki yıla kıyasla °b 16 •'.rtmıştı. 1975'te bu oranın düşmesinden memnun olduğunu söyleyen ABD Adalet "akanı, yine de işlenen suç miktarındaki artışın hoş görülemeyecek bir düzeye ulaştıgım büdirmiştir. Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafrndan hazırlanmış olan rapordaki suç istatistiklerine göre en büyük artış adam öldürme, ırza geçme, hırsızlık, sal dırganlık ve soygun gibi ağır suç larda görüJmektedir. ABD yönetici çevrelerinin de, toplumdaki suç işleme eğilimin de görülen bu artış karşısında ciddi kaygılar besledikleri öne sürülmektedir. Ancak, bu gelişmelerin önlenmesi için nasıl bir tedbir düşünüldügü Adalet Bakan lığı tarafından açıklanmamıştır. Bilindiği gibi bilim çevreleri bu eğilimi, toplumsal düzenin teme lindeki yapısal özelliklerle açıklamakta ve polis baskısıyla bu gelişime çare bulunamayacağını öne sürmektedirler. (Dış Haberler Servtsi) Son günlerde bir NATO üyesi olan İngiltere'nin savaş gemileri, Izlanda'nın tek taraflı olarak 200 mile çıkardığı balıkçüık suıırları içinde, İngiliz balıkçı gemilerini korumak amacıyla, İzlanda kıyı koruma tekneleriyle çatışmaktadır. Polis balıkçılann hareketinin, haberleşme üssünde 50 kadar Amerikalıyı mahsur bıraktığını, fakat hamile bir kadının üsden aynlmasına izin verildiğini söylemiştir. Ekvator'da kansız bir hükümet darbesi oldu QUİTTO, lEJnator) Bir Lâtin Amerika ülkesi olan Ekvator' da dün gerçekleştirilen kansız bir hükümet darbesi sonunda Devlet Başkanı General Guillermo Rodriguez Lara, üç kişilik askeri cunta tarafmdan eörevden uzaklaştınlmıştı. Askeri cuntanın Kara ve Hava Kuvvetleri Ko mutanlarından olustugu bildirilmektedir. Cunta yayınladığı ilk bildiride yönetimi ele aldığını ve ülkede sıkıyönetim ilân edildiğini açıklamıştır. Devrik Cumburbaşkanı Rodriguez Lara'nın hayatta olduğu ve isterse ülkeyi terkedebilecegi bildirilrniştir. Ancak gelen haberlere göre Lara ülkeyi terketmeyi reddetmiştir. Ekvator'da son günlerde huzur suzluğun çok artmasından örürii. hükümet darbesi beklenmekteydi. Şiddet olayları ülke capında yayılırken Güney'deki Cuenca kentinde iki gün önce hükümet aleyhtan gösterilerde. iki kişi polisle meydana gelen çatışmada ölmüş, yedi kişi de yaralanmıştır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Lara, iç güvenlik sorumluluğunu Sü4hlı Kuvvetlere bırakmıştı. (Dış Haberler Servisi) ABD'de patlama sonucu çıkan yangında bîr otel tamamen yandı FREMONT (Nebraska) önceki gün Fremont'da bir otelde şiddetli bir patlama sonunda çıkan yangında binanın altı katı yanmış, altı kişi ölmüş, 40'tan fazla insan yaralanmıştır. Polis yer yer yangının devam ettiği .Pat Finder» otelinin enkazı arasından daha fazla ceset çıkmasmdan kaygı duyduklarını söylemiştir. Patlamanın nedeni henüz anlaşılamamıştır. Fakat otel müdürü patlamadan bir saat önce, otelin her tarafında ve otelin bulunduğu bölgede yoğun bir gaz kokusu duyulduğunu, durumu gaz şirketine bildirdigini. fakat sadece banda aünmış bir mesajda karşüaştığını söylemiştir. Bir görgü tanığı. tuğladan yapılmış binada patlamanuı sabah saat 9.20'de meydana geldiğini, otelin içinin tamamen alev aldığını ve binanın çıkışmın ateşten bir top haline geldiğini nakletmiş, kendini kaybetmiş insanların kaldırımda koşuştuğunu, bir kadınm otelde kalan annesi, bir başkasının da içerde bulunan babası için feryat ettiğini anlatmıştır. Patlama sırasmda otelde çoğu yaşlı olmak üzere 100 kadar insanın bulunduğu belirtilmiştir. 43 yaralı hastaneye kaldınlmıştır. Polis şefi duvarlar yerinde durmakla birlikte binamn tamamen tahrip oltağunu söylemiş. anladığı kadarıyle patlama sırasmda binada bulunanlann hâlâ içerde olduklannı ifade ederek «Sağ kalan oldugunu sanmıyorum» şeklinde konuşmuştur. Otel sahibi kan koca patlama sırasmda bir cinayete kurban ( giden 24 yaşmdaki kı~lannın cenaze töreninde bulunuyorlardı. ta.a.) EDEBİMT YIIUG 20 yazann uzun çalışmayla hazırladığı bu yıllıkta, bir yıllı> Türk Eâebiyatı bütün aynntıîarıyla derlenmiştır. 912 sayfa fiu Lira.. nasıttnı: TEKİN VAVINEVt NESINYAKF1 <DEA Reklâm: ) 332 ÇIKTI ÇAĞDAŞ YAYINLARI 20 sendikacmın tutuklanması Madrid de havayı gerginleştirdi MADRİT Başkent Madrid'in ,ış semtlerinden biri olan Villaverle'de «Kral Carlos, dinle halk mü :adeleye katıldi ve özgürlük ,,diye >ağıran 3000 kadar göstericiyi pois gözyaşartıcı gaz ve cop darbeeriyle dağıtmıştir. sözü geçen emt Madrid'in sanayi tesisleritin bulunduğu kesimindedir. İşçilerin liderlerinden 20 sinin ınceki gün tutuklanmasının yarat ığı gerginlik, nedeniyle yani hafaya bir dizi gösteri yürüyüşü ve revle girilmesi beklenmektedir. Göstericiler özellikle hükümetin cretleri dondurma siyasetine son ermesini ve siyasi tutuklulann srbest bırakılmasını istemektedir SALÂH BIRSEL (Cumhuriyet: 329) ve Cinayet EDEBCYAT VE 8ANAT 0 S R İ N E 8EÇME DENEMELER VEFAT Kilis eşrafından merhunı Şifa Dınç vc Musa Zade Kâ7im Dinç'in oğlu. A\tıkat Celâl Dinç, İffet Atabay, Fitnat Ayrancıoglu ve Zivnet Tümay'm kardeşleri, Hayrettin Tümay ve Ayrancıoğlu'nu;ı <yınbiradeıleri, Samiye ve Mehmet Ünsan'ın dünürü merhunı Proı Muslihiddin Adil Taylan'm damadı. Ümid Dinç'ır. sevgiü eşi, Deniır uınç'm biricik babası, Emel Dinç'in sevgilı kayınpederi, eski Istanbul B;»ş Savcısı; Fiyafı 15 lira îsteme adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Cağaloğlu Halkevı Sok. no: 3941 İSTANBUL HİCABİ DİNÇ 10 ocak eumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 13 ocak 1976 salı günü öğle namazını mü'eakip \roda Camiinden kaldırılarak Karacaahmet'tekı aıle kabristanına tevdı edilecektir. Mevla raiımet eyleye. EŞt ve OfiLD ıra ve Denizi Ancak •»v* KtrvvenjBKjM GÖKLER TAMAMLAR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle