16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ANKOC MÜESSESESİ Emayelı, nıkelajlı ve sıyah Beş muhtelif boyda. olarak müessesemiz tarafından ıhaz.rlananoA,ooLinvi»kömu. tmayeh. nıkelajl. ve syah. rünü kokusuz ve dumans.z Taraf.m.zdan 4 0 seneden de y.kab.len 5 5 0 1 Pafentli beri imal edilen K U L E L İ YURT LİNYİT Sobalar.m.z. sobalar.m.z.n yem modelı. iki boy üzerine imal n i k e l a j l . , emaye e dilen s j y a h Z E N | T H tipi s o b a l a r ı m ı 'lİNC'UK AftM Aşir Eföndi Caddesi 1517 SİRKECİ Hamidiye TUrbesi S9/1 SİRKECİ İ S T A N B U L Telefon: i0Q7Z Telefon: 28986 , f •••• Trakter Sahiblerine Müjde: ••• ••• Almanyanın ea başta gelen römork fabrikalarından otomobu ianaınuiiH ondeti 7 HERBERT VIDAL and Co. Fabrikam Mamul&b 3 FABRİKA TONLUK, KAROSERLİ E frenli, 6,50X16 eb'adındaki Dört lâstiği ile komple römorklarunız T. C. Ziraat Bankasının Rredili tediye satıglan İle tayın müj terilerimizln emrina (ati|a arzedllmiştir. Türkiyeye münhasur ithalâ tçısı: MEHMET Telçraf: LAMET İSTAKBUL KAVALA Telefon: 40430 42673 K I Z =»•» Tahir Han, Galata. lstanbul YUKSEK EVSAFTAtd NALZEME Ve ZERAFETİLE DUNYADA RAKİPSİZDİR Türkiye ıımumı acentası: AMERİKAN OTOMOBİLLERİNİN VASIFLARIN! HAİZDİR. LÜKS, KONFORLU, SAĞLAM ve EKONOMIKTIR. B. M.VV. otomobillerinin bazı teknik vasılları: M O T D K : Silindir adedi 6 üsHen supaplı. Pistonlar hafif madenden yapılmıştır Motör şasiye 5 yerden bağlanmıştır. Öeygir kuvvetı 5 5 H. P Eksantrilc mili zıncıre bağlıdır Ana mili nuvazenelidir. Ana yataklar ve pıston kollan çelikten mamuldur. YAKIT : iki karbüratör Solex marka, hava filtresi v« susturucu, mekanık benzin pompası. 7 0 lilrelık benzin deposu arkadadır. DEBREYAJ : Tek diskli. T R A N S M İ S Y O N : Sessiıdir, 4 vites ileri, 3 üncü ve 4 üncü vitesler senkrondur ı ınci ve 2 inci viieste tekerlek serbesHir. Vıtes kolu direksyonun altındadır. S D S P A N S Y O N : Hidrolik amoriısörler. önde sömieliptik makas, arkada kollar ve ayrıca takviyeli amortisorler DIREKSYON : Dört tek«r!ek(c hidrolik Irenler mevcutlur El Ireni arka tekerleklere esır eder YAGLAMA : Merkez pompalı, motör yağıyla ysğlanmaktadır. ŞASI ve KAROSERİ . Tamamen çelildendir ve sağlam yapılmiftır. EBADLAR: Tampondan tampona uzunluk 4 , 6 0 ' ıç minder gemşliğı 1,45 m Tajıyacağı norr yük ağırlıgı ( 6 kijı /e bagaılan ). BENZIN SARFIYATI 180 km. yapar 4 ;i;e benzmlj NİŞANTAŞI ÖZEL ™ z IŞIK LİSESI (F^.) İLK O R T A LİSE YUVA 70 yılhk bir mazinin tecrübe ve istikrarı, kuvvetli, disiplinli, îdare, seçkin öğretim kadrosu Zavıf ve geri kalmış öğrenciler özel metodlar ve kurlarla yetiştirilir. Yabancı dil saatleri bir misli arttınlmıştır. Ayrıca haftada 4 gün öğleden sonra ecnebi öğretmenler tarafından ingilizce, fransızca kurian. en son öğretim usullerine göre filmle tedrisat. Müracaat saati hergün 916 Telefon: 80879. Elektrik Mağazası Galata Şişhane yokuşu 8991 İstanbul Tel: 41787 Telgraf: GRACİA İstanbul. ELNAS A Ç I R L A M A t ZMİR1 N 313 SAVAŞ ÇİL İLÂCI İzmirde yapılır. Yüz ve vücuddeki çil, leke, sivilceleri ted^vi eder Bir tecrübe kâfidir. Taklidinden sakınıruz. Her etzane ve parfümericide arayınız. Isme dikkat. 313 SAVAŞ ÇİL İLÂCI İzmir merkez satışı: Sağhk Eczanesi Alsancak İzmir Tel: 2448. İstanbul satış: Rahvancılar snkak Yeni Volto han No. 5 1800 / GÖZLDK CAMLARI Alman optik tekniğinin bu jaheseri,dünyanın > n eski ğözlük camı fabrikasının müiehassısları tarafından imal edilmijtir Lutfen cam üıerind*ki markaya dikkat. •wm Saç güzelliği bütun genclerin hayatî güzelliğidir. llk partı arabalanmız gelmif ve magazamızda teshir edilmektedir. TUrkiye MOmesslli BEKTAŞ ERCAN ve Şki. Kom. Şti. Taksim Cumhuriyet Cad. 51 Tel.: 8154S Telgraf: BEKERCAnj İstanbul I ( • SEKFR PIJDRA c MAKİNESt Her nevi hububatı ögütür 3 Ku\ elektrik makinesile akuple Galata Mumhane caddesi No. 25. TOrtiye S«n«( Aceırttsi SARAGOSSİ FtNNİ GOZI.UK OEPOSU BAYANLAR Biçki, Dikiş Yurdu Kayıdlara başlanmıştır. Kadıköy 6 Yolağzı. kapı CtMtbty Hın İrtnbul Dr, Hikmel Kulal Göjiis ve İr Hastalıklan Müteh «ısı. Kurtulus Cad. No. 203. Telefon: S6498. m a m J ÇİFTESARAYLAR BAHÇESÎNDE BISIKLET AGENTALIGINA BÜYÜK FIRSAT Nişantaşı, Çınar caddesi Resmî liselere muadil Memleketimızde ıüf defa IÇKİSİZ SAZIN yegâne mucidi olan CAĞALOĞLÜ HKR PAZAH saaf 14 ten 31 e kartar Kıvmettf Fasıl Okuyncu«u CAN AKŞIT ve memleketiımzin tanınmıs Ses ve Saz sanatkârlannın i$tirakile. ' Birinci fasıl Muhayyer, İkinci fasıl Koçekçeler. Almanyanın iki büyük fabrikasının mümessili olan ve halen piyasada büyük işler yapmakta bulunan firmamız Anadolu ve Trakyada. gelecek mevsim teşkilâtını şimdiden kurmak maksadile müracaat ve ttkliflsr beklemektedir. İcabında mahallinde ziyaret yapılacaktır. Ergön Ltd. Çınar Han GALATA. üşli Terakki Lisesi 72 eenelik bir maziye malik olan okulumuz, bu vıl yeni yaptırdığı modem ve kaloriferll binalara taşuuıcaktar. ÖĞLEDEH SONRA ÜÇ SAAT YABANC1 DtL ÖĞRENIMİNE TAHSİS EDİLMİŞTİR. BU DEPSLER ECNEBİ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN TEDRİS EDİLECEKTİR. Bitirme imtihanlan ndaki başansı. kuvvetli öğretmen kadrosu, şuurlu disiplini, çocuklann sıhhatine, terbiye ve tedrisine gösterdiği itinasile tanınmıs olan okuhmıuzun ANA, İLK, ORTA ve LİSE kısımlanna GÜNDÜZLÜ VE YATILI KIZ ve ERKEK öğrenci kaydına başlanmıştır. Müracaat saatleri: Pazardan başka her gün (9) dan (17) ye kadaıdır. FENNİ SÜNNETÇİ EMİN FİDAN ve oğlu LOKMAN FİDAN Ev!erind# Sünnet yopılma* mümkön olmyanlarla lajradon gcUntcr, f«nn«n tünnct yapılmasi lcop «den küçük b*b*kUrin ya. yoy büyük olonların »ünnef amalycs! kabinçlerimzd* v* yahırt huuuJ^hpjtafMjneUrrfe yopılır ' BEŞIKTAŞ Emniyct Sand.ği yonındo Tel. = 84395 ]'"" MAÇKA Palaı karjıu Z*ki ' Puşo Ap. No. 2 Td: : 81773 PER1HAN CAV P ROGRA M Saat 14 1Ö.30 15 50 ŞEMSI l'ASTIMAN 18 F A S I L O • ) 7 16.30 17 17.30 Aodullah Yüce Mpfbsi"t YılHınm MuFtafa Çağlar Perihan Sözeri ABDULLAH MVSTAFA MEFHARET SABİTE YÜCE ÇAĞLAR YILDIRIM TUR (Saray Köçekçeleri) PERİHAN SÖZERİ, MEFHARET YILDIRIM, MUSTAFA ÇAĞLAR, SABİTE TUR tarafından Tarihî Saray Köçekçeleri, Kanunî NOBAR TEKYAY, FEVZİ ASLANGİL. CEMAL CÜMBÜŞ, İSMAİL TEZELLI. Klârnet MEHMED AYAR, Zil üstadı HASAN TAHSİN iştirakile. 18,30 S A B İ T E T U R 39 (Mustafa Eroğlu tarafından KEKLİK ve Osmanağa Düet) Sayın Doktor ve Eczacıların Nazan Dikkatine Tamamen steryl olarak ihzar edilen (Sulfaniamide + Penicilline G) Birleşiği Kız Erkek BOGAZIÇI LİSESI ANA ILK ORTA ve LİSE KISIMLARI VARDIR Resmî Liselere Muadil Yatıh Yahsız Bu akşam saat 21 de HA1VÎİYET YÜCESES M EFHARET YILDIRIM ŞEN KARDEŞLER ABDULLAH YÜCE Bağlama ŞEMSİ YASTIMAV ŞÜKRAN ÖZER CEYDA KARASU Rakkase MELİKE CEMAL Düet OSMAMAĞA ve bir jok Sürprizler PENSİL STERYL POUDRE Ecza Depolanna tevzi edilmiştir. ÇocuHannm tahsil ve terbij'elerile, sılıhıt, gıda ve bakım meselelerile ilgili ana ve babıiarın evlâdlarını iç ferahlığile kaydettirebilecekleri rakibsiz ve ciddî bir müessesedir. Ecnebi lisanı, bilhassa ingilizce ilk kuıra'Ja başlar. NOT: Pek iyi dereceli öğrencilere % 20 tenzilât yapılır İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36210 Amavudköy Tramvay Caddesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle