16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Eylul 1951 CUMHTJRtYET 8İR DAKİKA : MüsabahantMT Gazetemiz nam ve hesabma guzellerin resımlerini çekceek fotografçıların isimlerini bildiriyoruz. Foto Siireyya: İstiklâl Cadd^si (Tünelbaşı) Foto Sabah: İstiklâl Caddesi, (GaUtasaray civan) Baysal Fotograf Stüdyosu: îstiklâl caddesi. Zanbak sokak No. 1 Foto Tnna: Çarşıkapı. Foto M. Özen: Pangalü Hamam No. 150. Foto Opera: Kadıköy Opera sineması yanında. Foto Şen: (Divanyolu) Foto Klüb: (Beyoğlu Melek sineması sokağı). Foto Kenan: Üsküdar. Foto Turan: Çemberlitaş. A^oto Asral: Kadıköy AlbyoL Foto Model: Düzce. 83 Belma Özyiyenler Foto Rıdvan Kırmacı: Ankara. Foto Spor: Ankara. cikmesi yüzünden, iş plânlarında Foto Hamza Rüstem: Izmir C yeniden tadilât yaparak on gün damirler çarşısı Merkez fotografha ha tehir etmiştik. nesı. Şu hale göre; Ege güzeli Bayan Foto Fikri Göksay: İzmir Bas Ginzalin Istanbula geldiği takdirde, mahane gan karşısı. rolünün hitamma kadar azamî on Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı, gün micdetle ,yer bulunduğu takFoto Raşid Ünverdi: Manisada dirde, Tarabya Konak oteiinde, akHükumet civarı si halde Büyükderede birinci sınıf otellerden birinde iaşe ve ikametini Foto Mehmed Ortaç: Aydın. Balıkesir Foto Sümer: Anafar kabul ettiğimizi ve azami 15 eylul 1951 tarihinde Istanbulda bulunma talar caddesi. sı zaruretinin joiksek gazeteniz vaFoto Nııri Gazianteb. Foto Fahri Seyrek: İzmit Demir sıtasile kendisine, vazifesine icabet edip etmiyeceğinın de en geç 7 eyyolu caddesi lul 1951 tarihine kadar müesseseFoto Aray: Zonguldak. mize bildirilmesine delâletinizi sayFoto Can: tzmir Konak. gı ile rica ederim.» Foto Cevad Kızıltan: Bolu Reks Fihn şirketi Ege güzeline Foto Doğiış: Mersin. bu rol için 1500 lira, şarkılan kendi Foto Yıldız: Adana Ege giizeli ve Reks fîlm şirketî okuduğu takdirde 500 lira daha Eğe güzeli Bayan Ozgür Ginzalin vermeği taahhüd etmişti. Şimdi de Reks Filmcilik şirketi tarafından Istanbulda Tarabyada Konak otebir film için angaje edilmek Uten iinde veya Büyükderede birinci sıdiği malumdur. Reks şiıketinden nıf bir oteldeki ikamet masraflannı dün aldığımız bir mektubda şöyle da deruhde etmektedir. Bu suretle Bayan Ozgür Ginzalin bir film denümektedir: «Muharrem Gürsesin yazdığı ve yıldızı olması temin edilmiştir. Erejisörlüğünü yapacağı «Kara E ge güzelinden 7 eylule kadar idarefe Zeynebin göz yaşlan» filmin hanemize, yahud da doğrudan doğdeki «Fatma» rolünü kabul ettiğini nıya Reks müessesesine cevab verbildirdıfiniz Ege güzeli Bayan Gin mesini rica ederiz. Reks'in adresi zalin çevirmeğe başladığımız mez şudur: (Beyoğlunda, istiklâl caddekur (Kara Efe) fihnindeki rolünü, sinde 9193 No. da Yıldız sineması kendisinden beklenen cevabın ge üstünde). D.P. nin dünkü toplantısı Baştarafı 1 ınci sahifede lere kadar süren bu toplanüyı merkez bucak başkanı açmış, bilâhare Eminönü ilçe başkanı konuşmuştur. Müteakıben kürsüye gelen İstanbul milletvekillerinden Firuzan Tekil bilhassa ara seçimleri üzerinde durmuş ve Lutfi Kırdara h ü cum ederek « 18 milletvekilliğini kurfardık diyen Lutfi Kırdar. ne cesaretle C. H. P. adayı olarak karşımıza çıkıyor» demiştir. Bunu müteakıb konuşan esH elçılerden Fahreddin Köstel C.H.P. ye şiddetli terizlerde bulunmuştur. C. H. P. lilerin toplantılan Dün saat 15 te C. H. P. Şilede bir siyasî topİLnü yapmıştır. Kalabahk bir halk topluluğunun iştirak ettiği toplanüyı ilçe başkanı Muzaffer Gökçen açıruşür. Müteakıben söz alan Mehmed Çokergin iktidann bugüne kadar yaptığı vaidlerin hig birini tutmadığını belirtmiştir. Bundan sonra kürsüye çıkan başka bir C. H. P. hatibi konuşurken, jandarma komutanı vaktin dolduğunu ileri sürerek müdahalede buîunmuş ve toplantıya son ve rilmiştir. Dün Rumelihisan ile Yakacıkta da C. H. P. liler iki toplanü yaparak iktidann baskı hareketlerinden bahsetmişlerdir. Rusyanın Amerikanııt askerî Kremlin'in İranı istilâ siirprizi (!) ve iktisadî yardımı Senato 12 saat süren görüşmeler sonunda 7.286.250.000 dolarhk tahsisat kabul etti NewYork, 1 (R.) Birleşik Amerika Senatosu 12 saatlik bir toplantı sonunda dost memleketlere askerî ve ıktısadi yardım için 7.286.250.000 dolarhk bir tahsisaü kabul etmiştir. Beş kişi aleyhte, 61 kişi de lehte rey vermişlerdir. Bu miktar, Başkan Truman tarafından istenmiş oıan tahsisattan 1213.750.000 dolar daha azdır. Yabancı memleketlere askerî ve iktisadî yardım için Temsilciler Meclisi de geçen hafta 7.599 000 000 dolarhk tahsisat kabul etmişti. Şimdi tasan müşterek bir komisyona havale edilmiştir. Senato ile Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen iki değişik metin etrafında bir anlaşmaya vanlmasma çalışılacaktır. . Bilhassa iktisadî yardım faslından kesinti yapılmış olduğu da beürtilmektedir. Başkan Truman bu yardım için 8 küsur milyar dolarhk tahsisat ıstemişti. Talkın ve Salkım İzmirde bir fabrikatör işçüerinin çocuklan için bir sünnet diiğünü yapmış. Adamcağtzı tuttular mahkemeye verdüer. Sebeb? Meğer bir Men'i İsrafat Kanunu varmış da ona vıuhalif hereket etmiş. Doğru. Ktrajınıza bir bakın. Tek kuruşu sarfetmekten çekinen, en küçük bir Züksten kaçtnan, İhracatını ithalâtınt yalnız en zarurî ihtiyaclartna hasreden, tam muktesid (!) bir devlet teşkuâtının gözü önünde, bu hovardalığın raj> memleketlerile Fsrael arasında savaş basladığı gündenberi bir «Süveyş. ihtilâfı» mevcuddur. Kahire hükumetinin, kanaldan geçmek istiycn bazı gemilerin İsraele stratejik malzeme tasımakta olduklannı bildirnıesi ve bu sebeble de bunlara geçis müsaadesi vermemesi bu ihtilâfı doğurmuştur. Siiveyş kanalmda seyrüsefere konan tahdidlerden iktisadiyatı zarar gören İsrael, Güvenlik Konseyine başvurmuş. genis. ticaret donanmalanna sahib ve bu sebeble de aynı tahdidlerden müteessir olan Amerika, İngiltere ve Fransa gibi memleketler de kendisini desteklemişlerdi. Umumiyetle bu ihtilâf. Batıülar arasında münakaşa mevzuu obnaktaydı ve smırlan Ortadoğuyu aşmıyordu. Fakat İnffiltere. Amerika ve Fransa tarafından Güvenlik Konseyine sunulan ve Mısın, tahdidleri kaldırmağa davet eden takrir KÖrüşüldüğü sırada, Sovyet delegesinin «veto tehdidi» ile ortaya çıkması, nzun zamandanberi bu ihtilâfta muhafaza ettiği miistenkif durumu terketmesi, Süveyşin BatıDoğu gerginliğinde rol oynayacak bir merkez olacağı hissini uyandırmıştı. Sovyet delegesi bundan iürt gün evvei. ihtilâfın başka yollardan haledilebileceğini. yeni teklifler sunulabilecejini. bu sebeble de reye basvurulmaması lâzım geldiğini söylemiş. aksi takdirde vetosunu kullanacağını da ihtar etmişti. Krem lin'in hedefi neydi? Ortadoğuda. İsraeli destekleyip Arab memleketler.ni kortımadığı söjlenen AngloSakson âlemi karşısına. bir «kurtancı» olarak mı çıkmak Utiyordu? Kremlin'in bu âni ve beklenmedik müdahalesi, Mısır Dış İşleri BaKanı tarahndan «hoş bir sürpriz» olarak karşılandı. Rus delegesinin, Güvenlik Konseyi yeniden toplandığı vakit, Arab görüşünü destekleyen yeni teklifler ortaya atacağı ve durumıı büsbütün karıştıracağı zannedildi. Dün gece Lake Success'in toplantı salonunda cereyan eden hâdiseler muhakkak ki ikinci bir siirprizi teşkil etmektedir. Sovyet delegesi, gene âni ve beklenmedik bir kararla «veto tehdidi» ni geri almış. Mısın, Süveyş kanalma konan tahdidleri kaldırmay» davet eden üçlü takrir reye konulduğu vakit de müstenkif kalmıştır. Ortaya yeni teklifler atacağım söyüyen bu delegenin bütiin toplantı boyunca bir tek def» olsun soz »1madıği ve devamh surette siikutu muhafaza ettijri gürülmüştiir. plânı Bir İngiliz gazetesine göre. ele geçirilen bu plân sayesinde mayinlenmiş köprüler bulundu Londra, 1 (Nafen) Daily Express gazetesinin Tahran muhayeri olur mu ?ıiç? D. N. biri gönderdiği bir telgrafta İranı işgal için Ruslar tarafından hazırlanmış olan bir plânın ele geçirildiğinden bahsetmektedir. Bu muhabire göre, Sovyetlerin bu istilâ plânı Tahranla Tebriz arasında bir trende bulunmuştur. Daily Express muhabiri bu me Başmakaleden devam sele hakkında şunları da büdirmekYeni girdiğimiz demokratik hatedir: «Sovyet istilâ plânında gösteri yatta daima iyi gelenekler kurmalen köprüler tetkik edildıği vakit ya dikkat etmemiz liizumuna buAnkara 1 (a.a.) Tokat ve IsNewYork 1 (A.P.) Birleşmiş bunlann üzerinde rusça rakamlara rada bir daha işaret etmekten fayda Milletler Güvenlik Konseyi bugün kilipte vukua gelen sel felâketini rastlanmış olması da nazarı dikkati umuyorum. Malum ya, demir taMısın, Siiveyş kanalmda .»emi sey yerinde inceledikten sonra şehrihavaya vında iken dövülür. Ters tarafınrüseferile ilgili olarak ihdas ettiği mize dönen Iç Isleri Bakanı Halil celbetmiştir. Bu plânda dan bir takım âdetler edinir de vaOzyörük, buralardaki tetkik ve mü uçurulacak bütün yollar, köprüler tahdidleri kaldırmağa resmen davet kit gecirirsek sonra bunlan değişkaydedilmiş bulunmaktaydı.» şahedeleri hakkmda izahat ricasmetmiştir. tirmek güç olur diye korkanm. da bulunan bir muhabirimize aşaDiğer taarftan Tahranda intişar Bu konuda Birleşik Amerika, Heyecan. miicadele. tartışma. sert ğıdaki beyanatta bulunmuştur: etmekte olan Musavver dergisi de Büyük Britanya ve Fransa tarafınc Tokat ve Iskilipte vuku bu böyle bir plânın ele geçirildiğini sözler, hepsi kabui. Fakat bunlar dan müştereken sunulan takrir 8 lan sel hâdiseleri sebebile vatan ve yapılan tahkikat sonunda ma certilmen spurcularm aralannda ovla kabul edihniş, aleyhte oy vedaşlarımızı teselli etmek ve uğra yinlenmiş 15 köprü bulunduğunu yaptıklan mücadelenin smırlan gibi ren olmamış, fakat 3 devlet «jekimdıklan zarar ve hasarlar hakkında bildirmiştir. Bu köprüler mayinler belli bir öleüyü aşmamahdır. Futser kalmıştır. Rusyanın kulanmak bizzat tetkikat yapmak üzere ev den temizienmiştir. boldan gaye, rakibin kafasını batehdidinde bulunduğu veto gerçekvelâ Tokada gitmiştim. cağinı kırmak değildir, Boksöriin leşmemiştir. Çekimser kaUn devlethedefi karşıdakinin çenesini dağıtSel felâketi üzerinden hemiz iki ler Rusyadan başka Hindistanla mak olamaz. Bunun sribi seçimler gün geçmiş olduğu için suların vüMilliyetçi Çindir. cude getirdiği tahribat tamamen de öteki partileri yere serip, eski Türkiye lehte rey vermiştir. görülüyordu, şehrin ortasından geeladyatörlere taş çıkanrcajina, onMısır delegesi .Bideşmiş Millet çen derenin içi molozla dolmuş ve ların cesedi üzerinde yükselmek lerin, Süveyş kanalı hakkmda Mı iki tarafmdaki dükkânlarla evlerin uçruna yapılıtiaz. Seçhn mücadelesıra herhangi bir direktif vermek içine bazı yerlerde iki metreye yasinden maksad, kendi partimizi San Francisco 1 (a a.) (Reuter) (fikirleri, prensipleri ve programı yetkisuıi haiz olmadığînı ileri sür kuı su girmiştir. Dükkânlann bu su muş ve hükumetin bu karara boyun seviyesine kadar olan kısımlarında Birleşik Amerika, Avustralya ve ile) halka tercih ettirmeğe çalışeğmiyeceğini bildirmiştir. ki tüccar ve bakkaliye eşyasının Yeni Zelânda bugün Güney Pasi maktır. Bunun içfai ötelü partilerin Güvenlik Konseyinin bugünkü mahvolduğu ve büyük bir kısmı fiğin savunmasma aid bir pakt im fikirleri. prensipleri ve programlatoplantısı açıldığı vakit bütün dik nm sulann cereyanına tâbi olarak zalamışlar ve böylece harb zama rile savaşmalıyızdır. Savaştan sonkat, Sovjet delegesi Tsarapkine sürüklenip götürüldüğü için tüccar nında ittifaklannı sağlamlaştırmış ra. hattâ savaş arasında rakibleriüzeruıde toplanmıştı. Bu delege, ve esnafın zararlan da büyük ol lardır. ntizle arkadaşlık, hattâ canciğer Süveyş ihtilâfı hakkmda yeni tek muştur. Merkezin on dört köyündostlnk münasebetleri gütmekten Ulaştırma Bakanmın lifler ortaya atacağım daha evvel deki mahsul ve mesken harabiyeti bizi hiç bir kuvvet alıkoyamamahtetkikleri d?n bildirmişti. Fakat bugün Sov buralara gönderilen ekipler taradır. yet temsilcisi yeni hiç bir tekliften fından tesbit edilmektedir. îskenderun, 1 (a.a.) Ulaştırma Bu itibarla sözlerimizde ve yazıBastartaı 1 tneı Iskilip de Tokat gibi dereler içine Bakanı Seyfi Kurtbek beraberinde bahsetmemiş ve değişiklik hayretle Baytarfat 1 ind sahifede lanmızda başkalanndan bahsederkurulmus bir kasabamızdır. Bir se Devlet Demiryol.an Genel Müdürü karşılanmıştır. Kuzeybatı Koreye akınlar yapan mekten vazgeçmiş ve Dr. Ahmed ken, bir gfün karşılaştığunız zaman Asım Onurun Şifa Yurduna gitne içinde dört defa tekerrür eden Parlamentolar Konferansı sel felâketi sonunda 46 ev ve beş ile Özel Kalem Müdürü olduğu onlann elir.i sıkmaktan bizi utan müttefik uçaklarla Rus yapısı tep mişti. halde bu sabah saat 8 de şehrimi dıracak kelimelere yer vermemeli kili uçaklan arasında 20 dakika südeğirmen tamamen yıkılmış, 119 Ölümünden bir kaç saat evvel ren bir kapışma olmuştur. Müttenın dünkü toplantısı ze gelmiştir. yizdir. ev hasara uğramıştır. Mahalleleri İstanbul Valisi Dr. Fahreddin Kefik pilotlara göre, bir düşman tepBelediyede şehrimiz tüccarlarının Kırkıncı Parlamentolararası kon birbirine bağlayan dokuz köprüyü NADtR NADİ kili uçağı çok ağır hasara uğramış rim ile gülerek görüşmüş olan rahferansın üçüncü celsesi dün saat su götürmüs ve maalesef sekiz va derd ve dıleklerini dinliyen Bakan, metli, sonradan asistanlanndan Mitır. tüccarların isteklerinın süratle ta10 30 dan 13 e kadar devam etmiş tandaşımız ölmüştür. şeli çağırtmış ve kendisine kitab Askerî müşahidler, Çinlilerle okutmaya başlamıştır. Bu sırada tir. Iskilipin en ehemmiyetli ihrac hakkukuna çabşılacnğını beyan etKorelilerin görüşmeleri kesin ola da Mazhar Osman odasının içinde Toplantıda evvelâ Pakistan dele mahsulü olan elmanın mühim bir miş ve saat 12 ye doğru Antakyaya rak kesmemekle beraber pek yabir aşağı bir yukan gezinmekte ve gesi Tamuziddin Han, sonra Suri miktan yok olmuş ve bahçeler mo haıeket etmiştir. kmda büyük çapta askerî harekâta asistanını dinlemekteydi. Geceyayeli Antaki konuşmuşlardır. Ta loz ve balçıkla dolmuştur. BunlaIşçi barmdırma yufdhftı girişmelerini muhtemel görmekte nsına tam yirmi dakika kala Mazmuziddin Han umumi manada sulh nn temizlenmesi çok güç olacaktır. Baştarafı 1 ind sahifede dirler. Ankara 1 (TH.A.) lş arayan Bu anî dejpşiklik. Kremlinin 8ü çalışmalan mevzuunda, Suriyeli Tokat ve Iskilipteki zaraılarm har Osmanın birdenbire yere düştüMahmud Ragıbın son günlerde taveyş ihtilâfından faydalanmaktan delege ise Arab İsrael .münase miktan • şuadida» milyoalaaaşmış vatandaşlann han köşelerinde, park ğü görülmüş ve kendisini kaldırnınmış aile muhitlerine saf eroin vazgeçtiğine bir delil sayılabilir mi? betlerile Süveyş kanalı hakkında bulunmaktadır. Hükumet elindeki ve meydanlarda yatmaktan kurtarmaya koşanlar son nefesini verdiTicanilerin duruşmalan mak üzere işçi barmdırma yurdlan soktuğu tesbit edilmiştir. Ragıb Buna ihtimal verilemez. Ikind Ci konusmuştur. bütün mali imkânlardan faydalan;ini müşahede etmişlerdir. tesisi işi ehemmiyetle ele alınmış bilhassa Nişantaşı ve Sişli civarınAnkara 1 (Telefonla) Ticanî ban Harbi sona erdiği giindenberi Rahmetliyi yakmdan tanıyanlar, Müteakıben Dış İşleri Bakanı Köp mak suretüe maddî zararlann te bulunmaktadır. Bu cümleden ol da faaliyette bulunurken nihayet tarikati mensubları hakkında yapıbu stratejik bölgeye sokulmak için riilü fransızca yazdığı uzun nut lâfisine elbette gayret edecektır. mak üzere Adanada 90 yataklı bir bir ipucu ele geçirilmiş ve dün ge lan tahkikat neticelendiğinden sa layatınm son demlerine kadar çaen ehemmiyetsiz hâdiselerden dahi kunu okumus ve alkışlanmıştır. Yurddaşlanmızın da bu iki kasaba hşmaktan bir dakika olsun kaçınfelâketin yurd daha açılmış ve Zonguldakta ce Cihangirdeki evi çember içine nıklann duruşmalan asliye ceza madığını, mesleği ile ilgili her faaistifade etmeye yeltenmis. olan bol Köprülü bu konuşmasında Atlan halkmuı maruz kaldığı ki 40 yataklı bina barmdırma mak alınmıştır. mahkemesinde gruplar halinde ya liyetle yakmdan alâkalandığmı söygeviklerin, Siiveyş ihtilâfının daha tik Paktma da temas etmiş ve de hafiflemesine yardım edecelkerinsadına tahsis edilmiştir. Ayrıca bu Saat 24 te memurlar pencereler pılmaktadır. Bu arada tarikatin lemekte müttefıktirier. vahim bir safhaya girmesini bekle miştir ki: «Bu paktın Doğu Akde den emin bulunuyoruz.» Kendisini yıl içinde faaliyete geçilmek üzere den girerek evi basmışlar, Ragıbı eyhi Kemal Pilâvoğlu ile birlikte şu son aylar zarfında evinde ziyayeceklerini ve bunun için de şim nize teşmili zaruretine inanıyoruz. Ankarada 100, Istanbulda 250, DeDöviz kaçakçılığının yakaladıktan sonra kıymeti 50 bin 9 müridi bu sabah merkez Ceza ret etmiş olanlar, üstadın eroindilik bu şekilde hareket ettiklerini Bu suretle sulh cephesi dünyanın nizlide 200. Eskişehirde 100, Diyarlira tahmin edilen saf eroini döşe evinden adlıyeye getirilerek sorgu omanlar hakkında gayet enteresan soylemek daha doğrudur. duruşmasma başlanıyor bu kısmında gedik bırakmaksızın bakırda 80 yataklı 5 binanm inşa melerın arasmdan çıkarmı=lardır. lan yapılmıştır. Sorgu bir saatten bir etüd hazırladığmı, fakat hasMısır hükumeti, Güvenlik Kon taraamlanmış olacaktır.» Ankara 1 (T.H.A ) Amerikan hazırlıklarına başlanmıştır. fazla devam etmiştir. T?!kikata devam edi'.mektedir. seyinin kararına uymıyacağını ev Köprülüden sonrm Irlanda delegesi, talığının bunu tamamlamasma fırvelden bildirmiş bulunmaktadır. Bu İngiltereye şiddetli hücumlarda bu yardım heyetıne mensub Robertson sat vermediemi anlatmaktadırlar. vaziyette Batılılar ne gibi tedbirlere lunarak Irlandanm bir kısmmın ile borsacılanmızdan bazılarınm İstanbul Üniversitesi Psikiyatri başvuracaklardır? Bu tedbirler mev Kliniğinin dün yaymladığı bir tebiliz kuvvetleri tarafından istilâ tevkifi ile reticelenen döviz kacud gerjrinliği daha da arttırmıya edıldiğini «öylemiş, konferans aza çakçıiığma aid tahkikat dosyası teiğde, rahmetliden bahsederken «Ho cak mıdır? calarm hocasıı tâbirini kullanmış lan arasmdan bir tetkik komisyo kemmül etmiştir. Bu kaçakçılığın duruşması pazaıtesi günu saat 10 da Geçenlerde İsrael Suriye hudn ounun kurulmasını istemiştir. olması tıb âlemimizin uğradığı kaybaşhyacaktır. bın ne kadar büyük olduğuna hudunda Huleh bataklıklarmın kuruIrlandadan başka, Monako, İssusî bir işaret teşkil etmektedir. tulmısi >Ü7İinden çıkan hâdise de veç, Fin, Seylân, Norveç, Hind, Zafer bayramı münasebetile Aşağıda yazılı müstahzarlanndan memlckete kâfl miktarda gelraiş ve Ecza Depolanna Rahmetlinin cenazesi dün Şifa Güvenlik Konse\ine aksermiş, o Lubnan, Türk, İzlanda, Alman, Mıteati edilen telgraflar Yurdundan alınarak Cağaloğlundadağıtıbnış olduğunu arzederiz. zaman da Arab devletleri lehinde sır, Fransız, İtalyan delegeleri söz ki evine getirilmiştir. Cenaze bugün oy verilmişti. Fakat İsrael hüku almışlar ve muhtelif siyasî meseleAnkara, 1 (a.a.) 30 Ağustos ESTİNYL 0 05 mg. lık 30 tabletlik ORETOXF 75 mg. hk 1 pelletlik saat 11 de buradan kaldınlarak Bemeti o tarihte Güvenlik Konseyinin ler üzerinde şahsi ve millî görüş Zafer Bayramı münasebetile Ameşişe (Pellet) tabletier pellet kutu yazıd camiine götürülecek ve orarikan hava tuğgener^ıi Tusasg kobu kaıarını tanımamazlıktan eel lerini izah etmişlerdir. PRANONE 5 mg. lık 3 ampulluk 0.4 gr. lık GANOL 10 tabletlik da öğle namazını müteakıb namazı mutanı Ed\vard H. Alexander ile miyti. Bugün de Mısır aynı şekilde (Ampul) ampuller Dün gece Cumhur Başkanı Bakutu tabletler kutu kılındıktan sonra Asrî Mezarlıktaki hareket etmektedir. ar Dolmabahçe sarayında delege Genelkurmay Başkanımız Orgeneral 10 mg. lık 3 ampulluk LUDOZAN w 3 gr. lık 21 zarflık ebedî istirahatgâhma defnedilecekampuller kutu Bahlıların. OrtaDoğuda istikrarı ler şerefine bir resmi kabul tertib Nuri Yamut arasında tebrik ve teBELLADONNA zarflar kutu tir. şekkür mesajları teati edilmiştir. PRANONEC , 5 mg. hk 20 tabletlik temin için. yer yer husule gelmekte etmiştir. 24 tabletlik 1 gr. hk Üstada Allahtan rahmet dileriz. (Tablet) tabletler kutu olan ihtilâfları münferiden ele al Konferans azaları bugün kafi'.eToprak Ofisinin elinde kutu tabletler * * * 10 mg. lık 20 tabletlik maktan vazseçmeleri, umumi duru ler halinde şehrin tarihi ve panoNEOVANTYL 0.5 mg. hk kalan kaput bezleri 20 tabletlik tabletler Profesör Doktor Dısan Şükrü kutu mu göz nnünde bulundurarak teşeb ramik yerlerini gezecekler ve yarın Ankara, 1 (Telefonla) Hubutabler'.er PROFOLIOLB 5 mg. Akselin Mazhar Osmanın ölümü kutu 3 ampulluk büse girişmeleri ancak mevcud ger sabah gene çalışmalarma başlıyaNEOİOPAX bat ahmını arttırma< ve müstahsı'.e % 75 caklardır. (Ampul) (50.000 İ.U.B.) münasebetile yazdığı bir makaleyi 1 Ampulluk kutu ginliei izale edebilecektir. ucuz fiatla kaput bezi satmak ga20 cc. lik amp. lik ampuller yannki sayımızda bulacaksınız. kutu Ömer Sami COŞAR Pariste otomobil kazalan yesile Toprak Mahsulleri Ofisince ORETON 10 mg. hk PROFOÜOL 0 5 mg. hk 3 Ampulluk 30 tabletlik Paris 1 (T.H.A.) Geçen hafta Sümerbanktan 4 mılyon metre ka(ampul) ampuller DH (Tablet) tabletler kutu kutu Müteveffa lsveç Kralının Şabanözünde deprem içinde Pariste otomobil kazaların put bezi satm alınmıştı. Ofisin ha25 mg. hk PRİODAX 0.50 gr. lık 3 Ampuliuk 6 tabletlik mirası dan 24 kişi cldüğü tesbit edilmiş len elinde kalan 600 bin metrelik Şabanözü 1 (a.a.) Dün gece ampuller (Tablet) kutu tabletler zarf OBETONM 10 mg. lık Stockholm 1 (Nafen) Mütesaat 22.30 da tahminen 10 saniye tir. Paris Belediyesi bu kazalan kaput bezinin serbestçe satılarak TRİMETON 15 tabletlik 25 mg. hk 30 tabletlik veffa lsveç Kralı Güstavın 660 mil(Tablet) tabletler (Tablet) kadar süren orta şiddette bir dep önler.ıek için âcil tedbirler aramak tasfiyesi Bakanlar Kurulunca kakutu tabletler şişe yon Türk lirası tutan bir miras bırarlaştırılmıştır. tsdır. tem olmuştur. Hasar yoktur. raktığı bildirilmektedir. hzhrZnı Ssindıhbkoe mbm bm mb yim? Gene mutfağın kapısını açık 1 Karar vermek istediğimi, sab ] du. • Cuınhuriyet» in edebî tefukası: bırakmışsınız! nmm tükendiğini de nereden an • Ondine! diye, mırıldandı. PaJale ona doğru yürüyerek: ladınız! riste Jouvet ile seyretmiştrm. SonYaşar Bey sigarasmdan derin bi Girilir, tabıî girilir! dedi. ra burada da gördüm. Talât ve Fakat sesi biraz boğuk çıkmıştl. nefes çekti. Bakışları dalgmdı. Cahide ile, fena ojnamadılardı. Hattâ Jaleye biraz acı göründü. Adamın uzanan eline elını adeta Başmı defterden kaldırmış, Yüzünüzden belli, dedi. Çok korkarak bıraktı. Ince kuvs'etli par sinirlisiniz. Gene ne oldu? Yoksa gene kadına dikkatle bakıyordu. maklar parmaklanna şöyle bir sa Bu sefer Superisi siz oluyornhp hemen çözüldü ve Yaşar Bey çahşma iyi gitroiyor mu? Jale, konsolun üzerinde duran sunuz öyle mi? bir kaç adım atarak odadan içeri Jale gulümsedi: kırmızı defteri gösterdi. girdi. « Bana Superisi derler!» Metin burada ama çalışamıGene kadın: « Mesele seyirciyi koltuğunda rif tepsiler içinde, Jiraudoux, A vaktinden evvel ihtiyarlanm, çiryorum artık.. « Ne dedin küçük çılgm!> Çcrba fevkalâdeydi! dedi. kinleşirim, Ziyayı kaybederim, ömuyutmamak, anlıyor musun? Bu nouillh bonbonlan sunuldu, daha Bakmaya müsaade var mı? Ve Yaşar Bey gülmeye başlacb. Ona, biraz evvel aynanm önünnun için en iyi piyesleri en iyi ar neler, ne marifetler!. Fakat sen be rümce esef eder, yananm! Jale başını salladı. Yaşar Bey de görmüş olduğu kötü, teatral Şimdi metinde, ük satırda bu tistlere oynatmak, dekor, (mise en ni dinle, bunlann hiç biri kâfi deGözleri korku ile parhyordu. O sahneyi unutturmaktan baska bir cevabını beklerneden ayağa kalk söz karşıma çıktı. Ben cesaret edescene) bütün bunlar kâfi değil. Se ğil, marifet sanatı sanat diye yapa şahane ve korkunç ailenin içine kayirci efendimizi memnunetmek için bilmektedir. Bazan iyi ve namuslu nşmak, erimek, seyircilerin, sana şey düşünmüyordu. Gülümsüyor, nuştı. Ağır adımlarla gitti, defteri mem ama Auguste söyleyebilir dedünyada yapılmadık şey kalmamış küçük bir piyes, güzel bir hakikat tın esiri haline gelmek? Hayır, bin sıkıntı ile etrafına bakınıyordu. O konsolun üzerinden aldı, sonra ge ğil mi? Jale de gülüyordu, İçinden; «Mu tır kızım, emin ol. Etrafına şöyle bir ve iki iyi artist kâfidir bunun için.. kere hayır! Eğildi, hırsla önünde turması için yer göstermeyi bile u lip gene eski yerine oturdu. Jale göz at. En meşhur ve malum klâ Seyirciyi, o müşkül ve korkunç ki kırmızı defteri kenara doğru itti. nutmuştu. Adamm gidip sedirin onun telâşsız ve sakin, her gün cize başlıyoT, diye, düşündü. Her yaptığı bir şeyi yapar gibi defteri sikleri kilise avlularmda, sahnede mahluku kalbinden yakalıyacaksm Dudaklan öfke ile kısılmıştı: kenaruıa iliştiğini görünce rahatkarıştırdığım gördü. Kendisine şey yerli yerine geldi. Kıtmir meoynadılar, en modern şekilde ,çırıl marifet budur. Muhteşem dekorlar, Yanndan tezi yok, buradan lar gibi oldu. Yaşar Bey hemen sıbakmadığı için rahat rahat, adamı sud, Ponpon uyanık, oda aydınlık, çıplak sahneye koymak mı, bunu meşhur isimler, tanınmış pıyaslerle gideceğim! Ziyaya diyeceğim ki... garasına el atrruşü. tetkike koyuldu. Beyaz bir gömlek içimin rahatladığnu, fırtmanın geçda yaptılar. Kral Oedipe, Antigon, halkın gözünü kamaştırmak mümBirdenbire Kıtmir ileri doğru a Sabah mutfağın halini görün giymişti. Eski fakat temiz bir kı tiğini hissediyorum.» Hamlet, tiyatrosunun temel taşı pi kün. Ama balon gibi bir şişer bir tılarak havlamaya başlamıştı. Tam ce şaşırdım! dedi. Sular yarıya ka ravat takmıştı. Kurşunî pantolonu yesleri hepsi birer birer kıyafet ve patlarsın. Bunun ne ehemmiyeti bu esnada arkasında bir ses: Yaşar Beye gülerek bakryordu: dar basmıs, kediler de gece cirid ruh değistirip karşımıza tekrar tek var? Ben güç seyirciyi avlamak is Metinden değil ama bu sözu Ziyaya ne dıyece'<siniz? diye, oynamışlar belli. Sizin çıkıp git yeni ütülenmişe benziyordu. Arar çıktılar. Sonra eğlenelim diye terim. Sathî şeylere sathî hayran mırıldandı. Yeni bir roıe mi çalışıjağında teyzenin keçe terlikleri kendiliğinizden de söylenüs oLsaFeydeau'nun dantel donlu, şemsi lık, ne yapayun? Sanat bu de yoısunuz, orada ne yapıyorsunuz miş olduğunuzu sanjım. ıjeğil, san, sağlam ayakkabılar var nız .kızmam, dedi. Hakikaten aklnn yeli, paçalı kadınlan 3omya ve kar ğil ki!» Sizi görır.eien! Hiç olur mu? «jı. Deftere doğru eğildiği için bol pek başımda değil, bih'yorum. Allah a«kına? Aynayla mı konuşuyola hıkâyeleri önümüze geldi. Yaşar Bey ayağa kalkmıştı. E Neden olmasın, insan canı sı ve yumuşak kıvırcık saçlarının Jale kendinden geçmiş bir halde yorsunuz yoksa! Claudci'in muhteşem dın hıkâyeleri küınca her şeyi yapar. Yahıızlık, örtemediği başındaki çıplaklık mey lindeki defteri götürüp konsolun aynaya doğru baijırdı: Jale bir nıücHet olduğu yerde dinsızlerin gözlennden yaşlar akıttı. Çekılin, çekilin hiç birinizi gür vurulmu; gibi kaldı. Sonra yavaş periler, anler, korkulu rüyalar, so dana çıkmış, burnu, çenesi uzamış üzerine koydu. Sonra olduğu yerSartre, Existencialism'Ln ne oldununda sabrı tjkenmiş, karar ver tı. Ciddî ve düşünceli manası için den ayrılmadan: m ğunu merak eden yan mune\ver mek, sesinizi duymak istemiyorum' ça döndü, heyecanını belli etmeme Çiçekler sohnuş, dedi. Onlan de yüzü yandan gayet çirkin göleri tiyatro kapılarma koşturdu. Hayır, benim işim değil bu. Kendi j e çahşarak gulümsedi. Yaşar Bey miştir diye, düşundüm. H rünüyordu. Gene de tasasız. sade atmalı, bahçede dolu, koparsanıza. m neden feda edecekmişim? Kra kapıda durmuş gülüyordu. mi Jale çoker gibi sedirin öbür uSanatta §ur ve masal aıayanlara ZAhali iasanın içine ferahlık veriyorhakki var. Mahvolurum, llusaade var au, girebilir mi cuna oturmuştu. Hayretle sordu; Siiveyş kanalı ihtilâfı Sellerin Tokad ve İskilibdeki tahribatı Rakibler arasında B Ü Y Ü K ' B İ R ZİYA Ord. Prof. Dr. MAZHAR OSMAN UZMAN Hakkın rahmeüne lntikal etmiştir. Ce« r.azesi 2 eylul 1951 bugunkü pazar gıinü saat 11 de Cağaloğlundakl evlnden kaldırılacak ve cenaze namazı öğle runıazım müteakıb Bayezld Camünde eda edildikten sonra Asrî mezarlıktaki ebedî istirahatgâhma defnedilecektir. * * * tstanbul Oniversıtesl Psihiyatrt Klla*> ğlnden: Kliniğımizin bânlsi Ord. Prof. Dr. I ebedıyen kaybetnüş tuluııuyorua. Hccaların hocası buyük ustadımızın son tâzlm meraslmi 2 eylul 1951 bugünktt pazar gunu saat 11 de Cağaloğlundakl evinde başlıyacak ve cenaze namazı ögle namazını müteakıb Bayezid Camilnde eda edildikten sonra Asrî mezarıktaki ebedi istirahatgâhma defnedilecekur. Giiney Pasifiğin savunması için anlaşma MAZHAR OSMAN UZMAN Korede savaş bütiin cepheye yayıldı Mazhar Osman Usmanı kaybettik * * * Türk Nöro Psihıyatri Cemlyetlnden: Şubemizln kurucusu ve hepımîzın üıtadı relslmiz Ord. Prof. Dr. MAZHAR OSMAN UZMAN arsmızdan ebeöıyen ayrılmış bulunrr.aktadır. Cenazesi 2 eylul 1951 bugünkü pazar gunu saat 11 de Cağaloğlundaki evlnden kaldırılarak öğle namazını müteakıb cen?ze rıaiıazı Bayezıd Camiinde fcda edildikten sonra Asri mezarlıktaki ebedi istirahatgâhma defnedilecektir. * * * Türk Tıb Cemlyetlnden: Encumenmızin kıymetli Oyelerinden ktar.bu! Ümversltesl Psihıyatri Klinlğl Ord Prof. Dr Zengin ailelere eroin femin eden adam MAZHAR OSMAN UZMAN H?kkın rahmttıne kavusmuştur. Buyük ve kıymetli ustadımızm Cenaze meraslmi 2 eylul 951 bugunku pazar gıınü saat 11 de Cağaloğlundaki evindsn kaldırılarak öğle namazını müteakıb cfnaze narrazı Bayezıd Camiinde eda ed:ldikten sonra Asrî mezarlıkta.ki ebedi istirahatgâhma defnedilecektir. * * * İstanbul Tıb Fakultesi Dekanhğmdan: Fakültemiz Pslhlyatrl Kliniği Ord. Prof^söru Dr. MAZHAR OSMAN UZMAN vefat etrM;t:r. Cenazesi 2 eylul 1951 pazar gunu Cağaloğlundakl evlnden saat II de kaldırılarak Bayezid Camiine getırilecek, orada öğle namazını müteakıb namazı kılındıktan sonra Ünıvprsıte merkez binasında gerekli merasim lcra edilecek, bundan sonra Asrt mezarlığa götümlecektır. Fakülte öğretim aılesir.in uğradığı bu büytık ve acı kayıbı butun meslekdarıma en derin tsziyet hislerimle birlıkte bildirırım# * * * tstanbul Üniverseti'i Psihiyatrt Kliniğl Ordmaryus Profe=oru Schering Corporation Of Âmerica Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine: Dr. MAZHAR OSMAN UZMAN a m a gecesl saat 23 40 da Hakkın rahr.ıetine kavusmuştur. Cenazesi 2 eylul 951 pazar gjnu saat 11 de Cağaloğlundaki evinden kaldırılarak Bayezid Camirde namazı kılındıktan sonra Asrt meazrlığa defnediiecektir. Ailest Küçük Ciftlik Park Gazinosunda Her akşam Muazzam program muvaffakıyetle devam ediyor. BUGÜN 14.30 da İÇKİSİZ AİLE MATİNESI 100 lira bir kurâ ngmarasrâliri İÎ5 Arkası var .
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle