16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Vital Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ îegâne kuvvel GIDASI u mh u r i KURUCUSU.YUNUS NAOf 97 Cl nn't Vll 1101 J l l eauı ödjl • Û73fl OldU Telgrtf T« mektub adresü Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Saatrsl Numaraaı: 24298. Yaa İjleri 24299, Matbaa: 24290 TÜRKÇE ALMANGA İzahlı Patronlu Model Ağustos 1951 8 inci sayısı pıyasaya arzedılmiştir. Yurdun bütüa bayılerınde satılmaktadır. Toptan saüş yeri: FRENÇ AMERİKAN Kitabevi İstıklâl Caddesi, No. 513. Tnnel Meydaıt Pazar 2 EylUl 1951 Nuazzam bir halk kütlesi tarafından tezahüratle karşılanan kahramanlar Bilecikte Halk Partililer ((türbeleri biz açtık)) derken, D.P.İzntir askerî hastanesine yerleştirildiler e din mevzuunu ele aldılar Rakibler arasmda Koreden 106 yaralı hatibler gazimiz Izmire geldi liler de arabca ezanın, din derslerinin ve radyoda Kur'anın Demokrat Partinin eseri olduğunu ileri sürüyorlar Kasım Gülek, dün Bileciğin bir köyünde Partisinin islâm dinine daima sadık kalacağını söyleyince Demokratlar, Genel Sekreterin kolej mezunlarına mahsus siyah cübbeli ve kepli bir resmini gösterip "bu elbiseyi papazlar giyer,, diyerek propagandaya başladılar Bilecık Söğüd, 1 Eylul Seçim mücadelesi burada adaylan birbirlerinin hususî hayatlannı bıle istismar ettirecek kadar ileri gitmektedir. C.H.P. Genel Sekreteri ve Bilecik adayı Kasım Gülek bugün beyaz bir kitab dağıttı. DP. lıler bu kitabın, Demokrat Partinin beyaz kıtabına karşılık olarak japıldığını ileri sürüyorlar. Eserin ismi (Kasım Gülek) tir. C.HJ5. nin Bilecik adayı, hakkında yerli ve yabancı basında çıkan bütün makaleleri bu kitabın içerisınde toplamıştır. Kitabda DJ3. yaıarlanndan Akagündıizün bile Kasım Güleği metheden bir makalesi vardır. Kıtab parasız olarak Bileciğin ilçe ve köylerinde dağılmaktadır. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te vvelki aksam bir da\ette bir çok Demokratlarla Halkçılara bir arada rastladım. Aralarında milletvekilleri, milletvelvili ada\ları, gazeteciler, yazaılar kalburustu sahsiyetler vardı. Bunlar, birbirleıile centilmence konuşuvor, derdieşiyor. yahud şakalaM>ordu. Kimse. kimsenin aleyhinde bulunmadı. Tersine, iktidardnkilcr nıuhalifleri, muhalifler iklidardakileri ovup durdular Gerçi bu övmeler, koııuşanlar arasında kalıjor, bir adım otc\e uzanmıyor<lu: fakat ne de olsa iki ayrı partiye bağlı jahsiyetlerin ağzından çıkıyordu. • Crrrn settc alHığınıı karar n* guzeldi. Memleket hesabma çok faydalı oldu. On gun kadar oluyor, bir yarınızı okumuştum. O meselede ne kadar haklısınız. Hmnet j ıllarınız boyunca halka sajrladıjrınız fa\daları unutmaja inıkân var mı' Hafta>a pazara hanımefendi ile heraber mutlaka bekleriz. Falan falan da gclecek, olmaz mı e Memurların sicillerine dair tiiziik Memuriar hakkmda gizll tezkiye usulü tatbik edilecek Ankara, 1 (Telefonla) Bakanlıklararası Koraısyonca hazırlanan ve Danıştayca incelenen Türkiye Cumhuriyeti Emekh Sandığı il« ılgili memur v« hizmetiilenn sicılleri üzerıne emekliye sevkıerine dair tüzük Bakanlar Kurulu kararil« yıirürlüğe gırmijtir. Emekli Sandığı ile ilgili memur ve hizmetlilerın ahlâk ve yetersizlik sebeblerinden dolayı sicılleri üzerıne emekliye sevkieri bu tuzük hükümlerine dayanılarak yapılacaktır. Yargıtay. Danıştay, Sayıştay Başkanlarıle daire başkan ve üyeleri, beledıye başkanları, vılâyet daımî komısyon üyeleri hakkında tatbik edilmiyecek olan bu tüzükle gızli tezkiye usulü kabul edılmektedir. Resmî daire ve müesseselerde birıncı ve ikinci tezkiye âmırleri tarafından her yılın ocak aymda her memur ve hizmetli içın bır tezkiye varakası tanzım olunacak, bu varakalarda hiç bir sılınti ve kazıntı yapılmıyacağı gıbi muhtevıyatı tamamen gizlı tutulacak, bunlan fâş edenler hakkında kanuni ışlem yapılacaktır. Varalı gaıilerimiz İzmir limanında muazzam kalabahk tarahndan karşılanırken İzmır 1 (a.a.) Bırleşmiş ler saflannda insanlık ve hur dunya içın çarpışırken yaralanrtiiŞ olaa 106 gazimızi getirmekte olan Danim?rka bancırah Jutlandıa ısimli Kızılhaç gemısı bu sabah saat 10.30 da lımanımıza gelmiştir. Gaziîerımiz Yenıka'e açıklannda ,B»yr«kh kcriez vapurunu hususî Arkast Sa. 5, Sü. 1 de T. Ilerinin Sinobdaki nutku: "Allahm D. P. yi desteksiz bırakmıyacağına eminizî,, C.H.P. adayı Muhtar Acar da cani cani dolaşarak namaz kılıyor, bn yüzden başına bir kaza geldi Sinob 1 (Telefonla) Sinob seçim mücadelesinin en hararetli merkezlerinden biri haline geldi. Her üç parti de burada butün ım dalarına devam ediyorlar. kânlardan faydalanarak propagan' C. H. P. lilerin namzedı Muhtar Acar cami cami dolaşarak namaz kılmaktadır. Kendisı dünkü cuma namazında, namaz kılarken bırdenbıre secdeye kapanmı; vc alnın Arkast Sa. 5, Su. 3 te bütün cepheye yayıldı Mütareke görüşmeleri başladığmdanberi en bü>ük muharebeler dün cereyan etti 8 inci ordu karargâhı, fKore) 1 (A.P.) Dündeberi harb KoTe yanmadasının her tarahnda hızlanmi} tır. Cephenm merkez ve doğu kesim lerinde hava ve denizden desteklenen müttefik kara bırlıklerı, mütareke müzakerelerınm başladığı 10 temmuzdanberi en büyük muharebelenni vennişlerdır. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Korede savaş Vesaire.. Bu tatlı solıbetlere yakından şah'd olur ve ben de kanşırken icim ferahlı>ordu. Politika ha\atımız bep bo\le eeçse ne iji olacaktı. Bir aralık dıışundum: Şimdi kapılar arılsa da halk içeriye bujur edilse acaba ne olurdu? Davetliler, \aptiklanndan utanarak derhal mııvafık muhalif dije iki grupa mı ayrıhrlardı? Yoksa. onları sarmaş dolaş cürmü meşhud halinde yakalıyan halk bu işe kızar, kendini poîitikacılar tarafından aldatılmış mı faırederdi? Bu ihtimallerden ikisine de 7İhDİmde \er vçremedim. Ne bu davette buiuşan aydın partililer halkın karşısında japtıklarından utanırlardı, ne de halk onlann tatlı sohbetinden şüpheve düşerdi. Bu gibi sahnelere Meclis kürsüsünde, Demokratların dıınkü açık hava toplantılarından Meclis koridorlarında, gazete sütunlarında, hattâ seçim meydanlarında bile aiosııa rastlamıyor mu>uz? Basbakan Menderesle muhalefet liderlerinden Barutçu, milletin gözu önıinde el sıkışalı şurada kaç ay oldu' Paha geçcnlerde Osman Kapani yurdumuzda siyasî bir bahar havpsı actığını bize müjdelemi\or muydu? Hâdiseye sebeb duvarlara D P. ve C. H. P. ni döğüşen Dijeceks'nu ki şimdi ara seçimiki horoz şeklinde gösteren bir afiş ashrmasıdır, fakat leri var. Bu sırada sert konu^mak. kendisi mahkemede «afişler benim değil» dedi mucadele etmek, heyecana kapılmak, alabildiğine coşmak lâzımdır. Sonra ortalık nasıl olsa kendiliğinfFerdi Oaer biıdır/yo, den gene dıınılur. Ben de diyorum ki: İvi >a işte. Seçim kampanyaDenizli 1 (Telefonla) 1950 se hangi partiye ıltıfat edeceklerini sının tam ortasında, iktidarcılar ile çımlerınde 8 mılletvekilini de top kestırmek guçtur. Bılhassa 22 bin muhalifler pekâlâ bır davette bu yekun Demokratlara kazandıran nufuslu ıl merkezinde seçmenlerın luştular, birhirlerini överek güzel Denizlilerın bu ara seçımlerinde Arkast S a . 5, S u . lde ce konuştular, tatlı tatlı el sıkışarak ayrıldılar. Demek seçim esnasında da bunların arkadaşlık etmesi mıımkünmiiş. O halde nedir halUa karşı sokakta gosteı digimiz bu çatık suratlı ınanzara? NADİR NADİ Arkast Sa 3. Sü. 5 te Donatım Kurumuıtda aziller İdare Meclisi Başkanı, Umum Müdür ve Muavini değiştirildiler Ankara. 1 (Telefonla) Türkiye Zıraî Donatım Kurumu İdare Meclisi Başkanı Rıdvan Taşkın, Umum Mudur Mustafa Teoman ve Umum Müdür Muavini Osman Memıkoğlunun görülen lüzum üzenne Bakanîar Kurulu kararıle bu vazıfelerıne son verılmıştır. Aynı Kurum İdare Meclisi Başkanhğma, Malıye Bakanhğı Tetkik Kurulu uye^erinden İhsan Gürsan. Umum Müdürlüğe Toprak ve İskân Işleri Genel Müdurü Yekta Aytan taHalk Partililer de Şilede. Rumyuı edilmişlerdir. elihisarında ve Yakacıkta birer toplanh yaptılar bir intiba Yaralı bir gazimiz ailesine hasretle kavuşurken Mazhar Osman Uzmanı kaybettik Zengin ailelere Memleketimızin en tanınmı? ilım ve fıkır adamlanndan âsabıye mütehassısı Ord. Prof. Mazhar Osman Uzman evvelkı gece saat 11.40 ta vefat etmiştir. 67 yaşmda gözlerıni hayata yuman rahmetli üstad, esasen uzun zamandanben rahataız bulunuyordu. Uçakla gittığı Londrada geçirdiğı prostat arnelSyatuu müteakıb sıhhi durumunda hafıf salâh gorülmüş, fakat kalbi zaman zaman endışeler uyandırmaya başlamıştı. Rahmetlinin şekeri de olduğundan doktorlar kendısine gayet dikkath davranması gerektiğıni söylemişlerdi. Bunun üzerine Ordinaryus Profesor evuıde istirahat et Arkast Sa. 3. Sü. 7 d« Denizlide Reşad Aydınlı (D.P.) nin dün mahkemeye ferildi dünkü İstanbul toplantısı eroin temin eden adam Evi basıldı ve döşemelerin altında 50.000 lirahk eroin bulundu finniyet ikinci şube memurlan uzua süren bır takibden sonra Eeyoğlu sosyetesıne eroin temm * den bir sabıkahyı yakalamağa muvaffak olmuşlardır. Beyoğlunda zengınliği ile maruf Arkası Sa. 3, Sü. 5 te D. P. dun saat 13^0 da Sirkeci garı meydanında bir açıkhava toplantısı tertib etrniştir. Geç vakıt Arkasx Sa. 3, Sü. 8 <le Yeni Deniz asteğmenleri diploma aldılar Rahmetli Mazhar Osman Uzman Ingiüz Atletlerile Dün Yapılan Karşılaşmalar I Partilerin radyo konuşmaları dün kur'a ile iesbit edildi İLhVEMB PAZA loma tevzi töreni, dün, okul binasında yapılmıştır. Törende Mıllî Savunma Bakanı Hulusi Koymen, 1. Ordu Müfettişi Şükrü Kanadlı. Deniz Komutanı Tümamiral Rıdvan Koral, Okullar ve Kurslar komutanı Tuğamiral Taceddin Talayman ve kalabalık bır davetli kütlesile basın mensubları hazır bulunmuşlardır. Once Okul komutanı kurmay albay Adni Alkan genc mezunlara bir hitabede bulunmuş, bilâhare bir asteğmen arkadaşları namına konuş muştur. Bu sırada Genelkurmay Başkanı Nuri Tamuttan bir mesaj gelmiştir. Nihayet Hulusi Köymen tarafından yapılan diploma töreninden sonra bir geçid resmi îte merasim sona ermiştır. Bu devrede Deniz Haıb okulundan 92 asteğmen mezun olmuştur. Dün aksam okulu bitirenlerin se Turk İngiliz milli atleti/m karşılas,maİ8rına dün ba lanmı^tfr. Yukandaki resimde İnjnliz atleti Ehod. 4 refıne Heybehadada bır balo da ve mc(re\i aşmağa çahşırken gorulmektedır.. (Musabakalara aid Ufsılat ve diğer spor haberlerimiz i uncü Dun BasınYayın ve Turizm Genel Muduılugundc kur'a çckilirken ı •abilemizdedir.) (Yazısı 5 ınci tahıjemızde) n l U Harb okulunun I 175Heybeliada Denizbitirenlerin dipinci devresini
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle