16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Joan Crawford'un erkeklere tavsiyesi M Yeni Bir Lâf Bulun! Sineına diinyasının siı yıldızlanndan birj olan Joan Crawford, aynı zamanda sözü, «ohbeti, aklı, başı yerinde bir. kadındır. Mese lâ erkeklere verdijn bazı tav•iyeler var ki şimdiye kadar hiç bir kadın düşünmemiştir. Arrist diyor ki: Frank Sinatra'ıtın yeni ilhâm perisi Çok töyltndi, •öyliyanlar bıkma8ı, «öylentiy» mevzu olanlann nlhayet sabn rükendl, l*i açıga vurdular: Ava Gardner lle Frank Sinatra sevis,tikl«rini artık klmjey» •öylemeden çekinmlyorlar. Hikây» malum: Güzel resli «rtistl güzcl yüzlü artistle o bar s«nln, bu kulüb benim gezerlerken görcnler dedikodu çıkarmakta gecfltraedil»r. Ava Gardner bu gibl töylcntiler* alışıktı. Fakat Frank bird«nbir« kudı, Bflcelendl, «yalan!* diyt haykırdı. Bir aralık gena kolkola Amerikadan çıkıp Meksikanm yolunu tuttular. Artık dedikoducuların ekmeğin« yağ rurülmüştü. Rivayetler tkat'I haber» mahiyetini almaya bafladıkça bizim gür tesli çelimsiı rücudlü avkıcının da hiddeü art4ı. Onlan Maktikada karfüayan gaı«t«cilcr«: (Bu tamamtc bir» aid bhr mea«lt. Siza n« oluyor? Çekilin bakayım!» gibilerden paylayıp kovmaya kadar vardı. Hollywood'dan ne haber? Kendimi bildim bileli beş tip «rkek tanıdım: 1 Kendini beğenmij: Her kadının karşısmda: «Sen bana nasıl mukavemet edebilirsin ki!» der gibi bir hali vardır. 2 Uşak: Kadının asîl bir ruh sahibi olabileceğini düşünmez, «lculun, kölen olayım!» diye yalvarır. 3 Bezirgân: Her şeyin para ile satm ahnabileceğini sanır ve sözde ilânıagk ederken: «Ne istersin?» diye sorar. 4 Pısırık: Her kadını annesi gibi görür ve onun annelik hislerine hitab ederek jefkat dilenir. 5 Romantik: Kadını jiirle avlamaya çalıçır, hayal peşinde koşar, «evdiğini de arkasından sürüklemey» uğrajır. Ben, bir kadın karşısındaki hareketlerind» bu beş tipin dışında kalan erkek görmedim. Gören varsa söylesin. Fakat öylesini arayaduralım. Ben nâçizane erkeklere bir tavsiyede bulunacağım: Kadının kalbine girmek için başka yol bulun. Kadında kendinize karjı alâka uyandırabilmek için başka lâf bulun. Bu hareketleriniz, bu »özleriniz bizi bıktırdı artık. Erkeklerden biri çıkıp da bana: «Peki, nasıl hareket edeüm? Hoşunuza gitmek için neler söyliyelim?» diye sorsa, tabit, cevab veremem. Zaten bunun cevabını vermek bana düşmez, tavsiye ettiğim yolu bulmak, bir çok yenilikler icad etmij olan erkeklerin vaıifesidir. Fakat, bütün bu sözlerimden sonra, bir noktayı işaret etmek isterim. Holl>rwood'un meşhur münakkidi Sidney Skolsky nasıl her yâzısmı: «Sakın beni yanlış anlamayın» ben Hollywood'u severim!» diye bitirdiği gibi ben de bu yazımı öyle bitireceğim: «Sakm beni yanhj anlamayın: Ben erkekleri s^verim! tAllahaısmarladık» fiiminin Dananma ile ilgili sahneled çevrilmeden evA'el korautanlarla filmciler bir arada Bu mevsim göreceğimiz Türk filmlerinden 44 Allahaısmarladık,, r Gelecek ay içinde gösterilmeğe başlanıyor Önümüzdeki mevsim seyredeceğimiz yerli filmlerden bir tanesi de Lâle Filmin hazırladığı «Allaha Ismarladık» tır. Mevzuu, Esad Mahmud Karakurdun aynı isimdeki romanından alın mıs ve rejisör Sami Ayanoğlu tarafmdan sahneye konmuşrur. Filmin başlıca hususiyetini, Türk donanmasma bağlı bazı birliklerin fi'len eser» iştiraki te?kil etmektedir. Filmin denizl» v« deniz çarpi}malan ile ilgili sahneleri, harb gemilerinin ve deniı mürettebatının yardımı ile çevrilmistir. Filmin diğer bir hususiyeti de eserdeki başlıca kahramanların sahne ve film hayatımızın karakter temsilinde en fazla muvaffak olmuş artistleri taraflndan temsil •dilmesidir. Şehir Tiyatrosunun en çok »evilen artistlerinden büjük bir kısmı, «AHahaısmarladıkı ta rol almiflardır. Bunlann arasında bilhassa Suavi Tedü, Gülistan Deniz, Hadi Hün, Samiye Hün, Müfid Kiper, Reşid Gürzap, Refik Kemal gibi kıymetli sanatkârlann rol almıs bulunması, esere daha büyük bir deger kazandıracaktır. cAllahaısmarladık» aşağı yukarı bitmiş vaziyettedir. Ekim ayı içinde jehrimiz sinemalannda göst»rilmesine başlanacaktır. tk Lana Tnrner M.O.M. ıtüdyola nnda çevirdigi cMr. İmperium» Umindekl fiiminin henüa (öaterUmeğe baslanmamasına ltlru rtmlı v« şöhretine gelecek zarardan d>layı şirket aleyhln» dava aemağa karar vermiştir. Bir habert göre, bu fibnde çarkı s8yliy«n baı Ezlo Pinza'nın muvaff ak olamadığı «ı Fakat, i»in böyl« hiddetlc, ;idd«tgören M. G. M. şirketi fllmln göt 1* hallediltmiyeceğiru tn nihayet terilmesini geciktirmiştir. anlamış elacak kl çok geçmeden gaxrt«cil«rla buiftı v» onlan bu + Jndy Garland 5 ay ıflren dlnsefer güleryüzle karşılayarak samilenme leyahatinden dönerek Arrupadan Amerikaya varmıı T» an mi bir yekilde konuftu. Frank Sinatra diyor kl: demecde bulunrnuıtur: «Ben ianatkâr ruhlu bir ada «Beni hayli toplanmi| buldunuz defil ml? Farkındayım. Bu num. Hayatını biraı da hatti barada böyle torabul kadınlardan hoj tan fazlasilt nıhl âlemlard* geçer. lanmadıklannı da biliyorum. Fakat Bana ilham p«rid lflzımdır. Onu geçen sefer yaptığım gibl, birden nihayet bütün mevcudiyttimi dolbire zayıflamağa çahşmıyacağım. duracak fcküde bulduguma kaYavas yavas bir kaç kilo vermeğe nlim.ı başlanm. Actlesi yok.ı Artık i?in gizlisl, kapakluj kalir Mario Lanza «Büyflk Caruso» nadı. Şimdi Frank Sinatra Meksiksfilmini bitirdikten sonra Oregon or da kansı aleyhlne bojanma davası manlarına çekilmij, rayıflamak için açacak ve boşanır boşanraaı, Ava ilt perhize başlamıştar. Artistin 100 evlenecek. Haydi hayırlıııl kiloluk eüssesl Caruso rolün* !yi gidiyordu ama, bundan tocra bajka rollere çıkabilmesi için en fazla 80 kllo olması llzını geliyer... İr Betty Grable «Trvatrodan »onra bulufakm» isimll y»ni btr op«nt çevirmeğe başlamıştu. Ali Han'a dair yeni bir dedikodu! Rlta Hayworth'un Ali Handan bofanmaya karar verişi üzerine baçlayan dedikodu bitti, başkası çıkn: Ali Hanın Fransa maceralan. Evvelâ «kabahat kimde?» diye »oruluyor, ijin aslı merak ediliyordu. Sonra Rita'nın söylediklerint hak verildi. Yeni rivayetler de bunu teyid ediyor. Şimdi herkss: «Demek Rita hakh imis!» diyor. Geçenlerde artistin avukatı da oinsmalannın bahis mevzuu olamıyacağını löyledi. Bu mesele böyle kapandı. Gelelim ortaya yeni çıkan meseley»: Geçen hafta Fransanın meşhur plâj şehri Deaville'de Ali Hanın bir gözü morarmıs olarak dola;makta olduğu görüldü. «Geçmis olsun!» diyenler» Pren» teşekkür ediyor T« bcmen su izahatı veriyordu: «Boks dersi ahyorum da... Geçen gün bir kaza oldu. Bizim boks hocası yanlışlıkla yumruğunu gözüme ekledi! Bu gidişle ben ona ders vereceğim galiba!» Ali Han böylece işi şakaya vurmak istiyor ama, bu izah lenline inanmıyanlar asıl onun esaslı bir derse ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Onlara göre meselenin aslı şudur: Bir müddettir Joan Fontaine'Ie gezip tozmakta olan Prens, son zamanlarda yalnız dolaşmağd baçlamış. Bu arada bir gece gazinoda tekbaşma orururken gözleri biraz ötedeki masada güzel blr kadına takılmi}. Aksilik bu ya, kadının kocası da bir aralık kolunu uzatıverince yumruğu P"rensin sağ gözüne gelmiş! Hulâsa, Ali Hanın dediği gibi, bir kaza! Diğer taraftan, son günierde A!i Handan bahseden haberlerde sık sık adı geçen Joan Fontaine, ha'<kındaki bazı rivayetlere karşı derin bir sükut muhafara etmektedir. Artistin bu sükutunu ikrar «aymaya çalışanlar olduğu gibi, bazılraı da Joan Fontaine'in susmakla bu gibi dedikoduculara en kestirme cevsbı verdiğini söylüyorlar. Ali Hanın Joan Fontanine'le bir macerası olup olmadığı kat'î şekilde bilinmiyorsa da artık herkesçe malum olan bir şey vardır ki o da son zamanlarda iki kahramanın birbirlerini görmekten vazgeçmeleridir. «Allahaısmarladık» filminde Suavi Tedü İle küçük Esen Görkmea 0/V/KL» KED H. KEUUNER JOHN DOLUBER 0iA pıçıp* 3 KyttLÎ rEK Banvo ve lavobenuzda hususi bir formülle imal edi(en PURO Tuvolet Sabunu kuilonınır! Puro, cildiniıi besler.. teninize, bütün erkekteri Kavran bıralcan sihirli bir CAZİBE ve emsaisiz bir GÜZELIİK temin eder. Kıusesı CATHERINE DE5HAVES VOISIN 6 5 0 0 KÎSıVf VE 2,000 ÇOCUuU ZİHlRİMlŞriR. PUMO ibO de JOO saffır Böl köpüklü Nefis kokulu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle