11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Eylul 1951 Ct .'.x..L.ıii'ET 106 gaZİmİZ Izntİre geldİ (îkinci sahiieden devam) raı... Kafamın içinde ve söylediği t a gözümün önünde... ESMA ENGİN ve saz arkadaşlar: ŞEN KAR«Çalıda çırpıda sızlayan etler.» Ankara, 1 (a.a.) 16 eylul 1951 DEŞLER ve saz arkadaşlan CELÂL ŞAHİN. İşte bu hudud boylan tam böyle. tarihinde yapılacak ara seçimlerinSesle çizgiler sanatkân Muhtelif varyete. Şafak vakti Halebe giriyoruz. Ö de siyasî partilerin Ankara, İstan Baştaratı 1 ineı sahıfede rılmışlar. Millet Partililer propaEksantrık ve millî oyunlar. MÜRÜVVET SUN RENAN ve nünde durduğumuz ak toprakh, bul ve Izmir radyolannda yapadan hafifçe yaralanmıştır. gandalannda din mevzuunu KulMUALLÂ FOSFORLU. Müzikal Skeç, Çingeneler. D. P. liler propagandalannda lanıyor, Halkçılar namaz kıhyor, beyaz bir damdır. Şafağın alacaka caklan propaganda konuşmalannın bundan istifade etmeğe çalışmışlar D. P. liler dini ağızlanndan düşür ranlığında, Haleb kalesi, kuş yuva saatleri bugün saat 10 da Basınsuıa benziyor. Haleb şehri aydııılık Yayın ve Turizm Genel Müdürlüve Muhtar acann içten gelmiyerek müyorîar. içinde.. ğünde kur'a ile tesbit edilmiştir. B4YANLAR ve BAYLAR namaz kıldığını iddia ederek basıHükumetin yeni kararları Atlar hemencecik içeri çekiliyor. Kur'a Ankara Üçüncü Noter venı yaralamasmı buna hamletmişBurada söylenildiğine göre hükulerdir. met orman mevzuu ile ilgili bir çok Bizler de içeri giriyoruz. Bu evin kili Hüsrev Tamtunalmın huzurunD. P. adayı Muhib Dranas bugün kararlar da alrruştır. Kaçakçılık insanlan hep türkçe biliyor. Evde da çekilmiş ve Demokrat Parti aparti genel merkezi başkâtibi buraya gelmistir. Millet Partisi a vesair surette Orman Genel mü ki yaşlı adamın konuşması ise, tam Ayak ve kol altı terlerini kesmeden ve bir zarar yapmadan Cumhuriyet Halk dayı Suphi Batur da köy köy dola dürlüğüne borclu olanlann cezalan İstanbul türkçesi. Sonradan, kah Rauf Kıray, koku ve yorgunluğunu alır. şarak propagandasına devam et umumî af kanunile takibden geri valtıda sordum da, öğrendim. Tsm Partisi adına parti genel merkezi Sıhhî Temiz Rahat ve zararsızdır. bırakılmıştı. Vekâlet şimdi bir teb dokuz yıl, bızim orduda, İstanbulda başkâtibi Abdurrahman Ongan. Mil mektedir. askerlik etmiş.. Her eczane ve irriyat mağazalanndan arayınız. let Partisi adma Ankara ili yöneSinobda her üç partinin şansı da liğ göndererek bu hususta açılacak Yaşlı adam: tim kurulu üyesi Hdseyin Onat ve şimdilik musavi görülmektedir. Her hukuk davalaruun da müracaate USEFUL PUDRASI VESKASDOR Afyonlan, diyor, ben şimdi basm mümessilleri hazır bulunmuş partiden nüfuzlu bir çok şahıskr bırakılmasını ve bunlarla alâkalı Toptan satış yeri. Galata, Necatibey Cad. Beyazıd sokak götürürüm. Piyasa iyi bu günlar lardır. Ankaradan Sinob ve kazalanna ge satışlarm durdurulmasrru emretNo. 22 Telefon: 43402 miştir. Bundan bir müddet evvel de.. çok afyon gelmez oldu nedenlerek konuşmalara başlamışlardır. Konuşmalar 6 eylulde başlıyacak KAMER İTRİYAT DEPOSUNDA, KANZUK ECZA DEPOse! Hudud çok mu sıkı? köylüler hakkmda tutulan zabıtlaCevad Dursunoğlu hakkında ve 12 eylul akşamı sona erecektir. SUNDA, PAK İTRİYAT DEPOSUNDA, DERMANCI ECZA Süleyman başımıza gelenleri i n Ankara, İstanbul ve Izmir radyonn da takibden alıkonulması kayyollanan telgraf DEPOSUNDA. makamlık'.ara bildirilmiştir. Seçim laöyor. C H P. adma Boyabada hareket lannda yapılacak konuşmalann gün Dün anavatana kavuşan malul bir gazimiz Stok İTRİYAT Deposu D. Sandalcıoğln Depolannda satıbr. Adam, kahvaltıdan sonra, bize ve saatleri aşağıdadır: j eden Halk Partisi müfettişi Cevad lere kadar köylünün kazanılması birer Arab eîbisesi getiriyor. İpeili 1 ıncı .n'ujecfe ticesinde şehidlik mertebesine ulaj. Dursunoğlundan evvel bugün müd için iktidar partisi Sinob ve hava6 Eylul 1951 surette kaldırılmış olan yüksek mış olan Tarsuslu er Ernin Çiçeğir. deiumumiliğe kendisi hakkmda ta lısınde bütün tedbirleri almış gö başlıklar ve egal.. bu elbiseyi giyAnkara radyosu: Saat 18 C.HP. mek bir tuhafıma gidiyor. Üstümtahsıl gencliği tarafmdan. men cenazesi de Türk bayrağına sarılı kibat yapılması için bir telgraf gel züküyor. 18 30: M P 19.30: D.P. 19.50: den sıynlacakmış gibi.. Muhib Dranas ne diyor? C.H.P. 20,30: D.P. 21,15 M P . direk dışmda da Vali Osman Sabri olarak indirilmiştir. Hemen asker mışrir. Bilecık beyannamesile alâ Ben kendi kıyafetimle gezeBoyabadda D. P. adayı Muhib İstanbul radyosu: Saat 18 20: C. Adal, milletvekilleri. Belediye Baş hastanesine naklediien cenaze bilâ kası görülen Cevad Durs'onoğlu mez miyim şehirde? H.P. 18,50: MP. 19,20: M.P. kanı, Türr.en Komutam Tümgene hare hastaneden törenle kaldırıla Boyabada gelir gelmez hakkmda Dranasla görüştüm: Ev sahibi: takibata başlanacaktır. C.HP. h'er 20 00: C.H.P. 21,50 D P . 21,30: ral Fszıl Bılge, Yurd içi bölge Ko rak Şehidliğe defhedilmiştir. <r Baskı denılen bir şey yoktur, Birkaç tanesi hariç gazilerimizin bunu bir baskı telâkki etmekte ve dedi. Siz de görüyorsunuz ki, hü Derhal tanırlar, diyor. DP. mutanı Tueseneral Cihangir Berker Arab kıyafetile, Haleb çarşısına... iktidann Sinobda Halk Partisini kumet adayı olarak yalmzbaşıma Arteziyen temel madan sondajlarile, enjeksiyon işleri almır. İzmir radyosu: Saat 18 10: M P. Gaziemir Mo*örlü Birlikler okuiu hepsmin sıhhî durumlan iyidir. Adanalı kaçakçı Hasan değıl, SuSondaj, yüksek mühendis ve otuz senelik sondörün nezareti 106 kişilik yaralı kafilesine baş sindirmek üzere her çareye başvu köy köy ,kaza kaza dolaşıyorum Komu'.am, Şehir ve 11 Genel Mecriyeli Arab Hasan. Haleb çarşısı bir 18.40: D P . 19.40: D P 20,40: racaklarını iddia etmektedirler. ve propaganda yaparak kendimi ta kalabalık ki.. gürültüyle konuşan, C.HP. 21.00: MP. 21,40: C.HP: altında sıhhatli ve garantili olarak 350 metreye kadar yapılır. lisleri üyeleri, Emniyet Müdiirü, kanlık eden yüzbaşı İhsan SarpkaMillî Eğitim Bakanının nutku M ü r a c a a t : nıtmağa çahşıyorum. Bu seferki ya kendisile konuşan Anadolu A7 Eylul J941 siyasî partiler temsilcileri ve basın Bugün Boyabada gelen Millî E seçimden ümidliyim. Halk Partisi başları fesli, başlan açık, başlan Ankara radyosu: Saat 18.00 M.P. HÜSEYİN BAŞARAN ve MAHMUT Konter Ortaklığı egalli insanlar. Türlü türlü kıyan ensublan tarafmdan karşılanmış İansı muhabirine şunlan söylemiş ğitim Bakanı Tevfik ileri Boyabadtam bir çözüntü halindedir.» tir: fet .. Haleb çarşısı bir kıyafet meş 18,30 D P . 19,30 M.P. 19,50 Soğukkuyu, Askerî Cezaevi arkası BAŞARAN demir atölyesi lardır. lılara hitaben uzun bir konuşma Suphi Baturun ümıdi C J î P . 20,30 D P . 21,15 C.HP: Ankara. TELEFON : 11078. heri. a 1 ağustos günü yola çıktık. yaptı ve dedi ki: «Halk Partisi bu Sa» 9.30 da Jutlandia hastane geMillet Partisi adayı Suphi Batur İstanbul radyosu: Saat 18.20 CJI misine çıkan Vali, milletvekilleri, Bir ay kadar süren yolculuğumuz milletin iyiliği için hiç bir şey yap ise kendisinin kuvvetli olduğunu, Buyük bir dükkândan bizimkil=r Belediye Başkanı, Generaller gemi çok iyi geçmiştir. Gemide başta madı. İstanbula gittiğim zampn bu seçimde Sinobda Millet Partısi mal alıyorlar. Aldıklan da hep P. 18,50 C HP. 19 20 D.P. 20,00 guvertesinde saf olmuş gazüerimi Danimarkalı general, doktorlar ve tüylerim diken diken oluyor. Talı nin büyük bir eksenyetle seçımi ipekli... Daha çok şifon kadife.. DP. 20,50 MP. 21,30 M.P. hastabakıcılar olduğu halde bütün sildarların oturması için bile fcaşimdilik Türkiyede en çok gıdenlerj İzmır radyosu: Saat 18.10 M P. z:n teker teker ellerini sıkarak kazanacağını söyledi. nurettebat Türk gazilerine karşı raylar inşa ettiler. B. M. M. binası18.40 D P. 19,40 D.P. 20,40 M.P. Millet Partisinin Zonguldaktaki bunlarmış. kendilerini tebrik etmişler ve gaıiçok büyük bir alâka ve ihtimam nm parası bana verilseydi 67 bin 21,00 C.H.P. 21,40 C H P . Mağaza sahibi sonıyon lerımiz de 1üyuklerine ellerini öp gösterdiler. Bir yaralunıza kan ve köy okulu yapardım. İktidar partisi toplantısı Ne oldu? cinin niç 8 Eylul 1951 mek suretile mukabelede bulun rilrnek icab ettiği zaman Danimar her fırsatta köylüye yardım etmekZonguldak 1 (T.H.A.) Zongulafyon gönderdiği yok, Ankara radyosu: Saat 18,00 C.H. Gezıci köy demirciliği ve marangozluğu kurslanna aşağıdaM muşlardır. kalı generalin bu kanın kendisinden tedır. Ziraat Bankası vatandaşa es dak iş merkezinde bir kaç gündenBu sorduğu adam, Antebin en P. 18,30 C HP. 19.30 D P . 19,50 şartlan haiz bulunanlar arasında öğretmen almacakür. B'i esnada gemide bulunan Dani tedarik edılmesini teklif ve icabı kiye nazaran iki misli kredi açmış beri ağırbaşh ve sakin geçen seçım büyük kaçakçısıdır. Yılda on D.P. 20.30 MP. 21,15 M P . 1 Erkek Sanat Enstitülerinin demırcilik ve marangozluk şumarkalı Tuğeeneral Kaihammerich kadar kanı vermesi, bu alâkanın ür. Türk köylüsüne tohum dağlt mücadelesi, bugün Millet Partismin beş ton afyon stoku yapar ve buııu İs'tanbuVVadyosu: Saat 18,20 C.H. [ beierinden mezun olmak. derecesini gösteren unutulmıyacak tık. Şükür olsun Allaha, yardım et yaptığı açıkhava toplantısında bırgazılerimize ve diâer misafirlere Halebe gönderir. Antebde de duy P. 18,50 M P 19 20 D P . 20,00 ] 2 Askerlik hizmetini yapmış bulunmak. ti de günej ve yağmurunu eksik et denbire çok şiddetli bir şekü alhitaben bir konuşma yapmış, Vali bir hâdiaedir. dum. Konuşmalanndan da bu çıD.P. 20,50 MP. 21,30 C.H.P. 3 İmtihanlar 1719 Eylul 951 tarihlerinde atelye meslek resmi medi. İyi mahsul elde edildi. Kara mıştır. 250 kişinin iştirakile yapıOsman Sabri Adal da misafir GeneGelirken sırayla Singapur, Aden, kıyor. İzmir radyosu: S^at 18,10 D.P. ve meslek teknoloji derslerinden Ankara Birinci Erkek Sanat Enstiturale teşekküı etmiştir. Süveyş ve PortSaide uğradık. Bil deniz halkı bu sene mısır darlığı lan M P. toplantısında hemen büSüleyman: 18,40 C H P . 19,40 D.P. 20,40 sünde yapılacaktır. çekmedi. Karadenizliler bunun şük tün hücumlar Halk Partisine çevG.zi kahramnnları hamil hasta hassa Adendekl Müslümanlar Ce Topluyor, diyor. Bursaya adam MP. 21,00 MP. 21,40 C.HP. 4 İmtihanlarda kazananlardan tayinleri cihetine gidilenler bir rilmiş ve zaman zaman çok ağır ne ^emisi saat tam 10 45 te Cumhu miyeti tarafmdan gazilerimize gös ranını hissetırektedirler. Hükumet müddet çalıştınldıktan a'mra kursa tâbi tutulacaklardor. Zonguldağa lar yolladı. Yakında bır parti yol9 E\lul 1951 terilen alâka ve yakınlık bizleri çok fındık meselesi üzerinde de esaslı sözler sarfedilmiştir. riyet alanı önünde rıhtıma yanaş5 Daha önce staiyer öğretmenlik için imtihana girerek kazanan tedbirler aldı. Fındık yüz kuruştan gelmiş bulunan M.P. genel başkanı layacak. Selâm soyle, dedi. Ankara radvosu: Saat 18,00 C.H. mıştır. B« esnada Cumhuriyet ala mütehassis etmiştir. Bu muslüman Mallanmızı ahyoruz. Paramız j P. 18.30 D P . 19.30 M.P. 19.50 ve tayinleri cihetine gidılmiyenler de bu imtihanlara girebıleceklerdir. kardeşlerimiz Türk garilerine fazla aşağı düşerse tanzim mubayaası da bu toplantıda soz almış, şuur ve nını dolduran vuz bine yakın muyapacağını bildirdi. Bunlar vatanyetmiyor, yansını da kredi ile ve C H P 2o,3O M P. 21.15 D.P. 6 İsteklilerin imtihan yapılacak okula bu jartları kabul ettikazzam bir haîk kütlesi gaîilerimiz miktarda hediyeler ikram etmijler dasın rengine kan getıren hayırb basiretin ara seçimlerinde M.P. ne riyor, adam. İstanbul radyosu: Saat 18,20 M.P. ltruıi gösteren bir dilekçe ile imtihan gününden önce başvurmalan oy vermeği icab ettirdığini ,bu selehine mütemadiyen coşkun teza dir. Sizin için, diyor, hiç bir şey 18.50 M P. 19.20 D.P. 20,00 D.P. ilân olunur. ijlerdir. Biz bunlar için gece gun çimlerde diğer iki partinin, bilhassa (13995) Yolculuğumuz esnasında bizi çok huratta bulunuyordu. düz çalışük. Şimdi vatandaşın gö C.HP. nin kazanmasmuı bir vaha esirgemem. Bu dükklru sen Süley 20.50 C H P . 21.30 CH.P. üzen yegâne şey bir gazinin şehid Bu tezahurat gazılerin vapurdan olmasıdır. Sağ salim gelenler 11 rünün içi gülüyor. Allahın bizi des met olacağını söylemiştir. Zamanı man, yerinden kaldır götür. Yok, İzmir radyosu: Saat 18,10 M.P. çıkıp Izmir asker hastanesine nak subay, 7 gedikli, bir mütercim su teksiz bırakmıyacağına eminiz. Tan mızda mefhumlann iki mana ifade demem. 18,40 C H P . 19.40 M P. 20,40 D. Bütün ısranmıza rağmen Hüse P. 21,00 C.HP. 21 40 D P . ledi'işlerine kadar durmadan devam bay ve 88 çavu? ve er olmak üzere rt hepimizi muvaffak etsin.» ettiğini belirten Mustafa Kentli, deBütün partiler din tnevzuuna mokrasinin de biri liberal ,biri to ym bizimle çarşıya gelmemişti. Kemal Sahir ve Şadi Şener Tiyatrosu etmiştir. 106 kişidir.» 10 Eylul 1951 Akordianist Saadet Muallâ Aracı taliter ohnak üzere iki şekli bulun Onu boyuna düşünür bulduk. Nesi Yaraîarı henüz iyice tedavi edilJutlandia hastane ge.nisinde sanldılar Ankara radyosu: Saat 18,00 D P . Şadau Adanalı Bayram Aracı Lutfiye duğunu, birinin garb memleketle var bu çocuğun? nîeıniş olan kahramanlarımızın ge memieketlerine dönmekte olan 43 Karadeniz bölges'nde bu sefer 18,30 M.P. 19.30 CH.P. 19,50 , Giiray Nimet ve Hüseyin Balkan birlikte miden kara\a vinçle indirılişleri ise, Yunanlı, 8 İngiliz. 6 Fransız, 4 Ho her nedense bütün partilsr dine sa rinde, öbürünün de Demir Perde \ Soruyoruz: Hasta mısın Hüseyin? Neyin C H P . 20.30 MP. 21,15 D P. arkasında tatbik edildığini anlatmış 35 kişilik kadro GECEKONDU muî7'em halk topluluğunun kızıl landalı ve 7 Belçikalı yaralı bulunİstanbul radyosu • Saat 18,20 M.P. ve bizim Anayasarmzın her bakım var Hüseyin? VODVÜ 3 perde. Yaan: Vedad ÖrB. lar aleyhine tezahurat yapmasına maktadır. 18.50 D.P. 19.20 CH.P. 20,00 Doynunu büküp: dan totaliter demokrasilcrin hâkim Varyete Saz Düet Solo. Her yer vesıle teşkiî etmiştir. Gemi yann sabah Pireye müteC H P . 20.50 MP. 21.30 D P . bulurduğu Demir Perde arkası a Yok, diyor, yok bir şeyim. 60 kuru§. NOT: Aynı program her gece Yolda gelirken bir aır.eliyat ne veccihen limanımızdan ayrılacaktır. İzmir radyosu: Saat 18,10 M P. nayasalarına benzediğini iddia etBen, Hüseyne sokuluyorum. Beyazıd L A L E Bahtesinde miştir. Bır derdin var, senin Hüse 18,40 D P. 19.40 C.H P. 20,40 D. P. 21,00 C H P . 21.40 MP. «Bızim Anayasamız totaliterdir. yin. Sdyle be neyin varsa? 11 Eylul 1951 Çünkü, tek partinin umdelerini içiHüseyin başmı kaldınyor. Gözne alarak memleketi bir zümrenin eri keder ve korku içinde. Urkek Ankara radyosu: Saat 18,00 M.?. mah haline getirmiştir. Kuvvetleri ceylânlann gözleri nasıl olur, işte 18,30 C H P . 19.30 C H P . 19,50 tevhid ederek Meclisteki ekserıyet Hüseynin gözleri öyle D.P. 20 30 D P . 21.15 M.P. Dişleri temizlemek ve beyazlatmak, diş etlerini kuvvetlen Bajtnrfat T ivcı partisine 24 saat içinde î?tıklâl mah Yok bır şeyim. İstanbul radyosu: Saat 18.20 C.H. .ırmek ve ağız kokularını izal* etmek için DANFOR Diş Suyu Propaganda gezilerine bugün her kemeleri kurmak ve sıyasî rakib Söyle be Hüseyin derdini. P. 18.50 D P . 19 20 M.P. 20,00 kullanınız. Her eczanede bulunur. iki parti de genis ölçüde iştirak et lerini bertaraf etmek yetkisini verIner bildiriC H P . 20.50 M.P. 21.30 D P . Hüseyin sapsan gesıliyor. miştir. Hatibler karşı partinin ada miş, vatandaşın Buyük Millet Mec İzmir radyosu: Saat 18,10 M P. Ben . Ben, diyor. gidemem tir ^ T i t ıncı yını çürutmek için raVtibleri hak lisini dava etmek hakkuu kaldır18.40 D P . 19.40 CH.P 20,40 daha. partileri tercih hususunda büyük kmda a&za ahnmıvacak söz'er sar mıştır.» demiştir. Daha sonra '• m Iş anlaşıldı. Ustelemıyelim. Kor DP. 21,00 M P. 21 40 C.HP. bir tereddüd içinde oldukları göze fediyorlar. Şuna da isaret etmeden hürriyetinden bahseden M.P. genel 12 Eylul 1951 çarpmaktadır. Kahvehönelerde, logeçerniyeceğim: Partililer son eün başkanı, Millet Partisinin kuruia kuyor aslan. Süleyman gulümsüyor. kantalarda her sınıf halkın partilerde ve bilhassa buaiin din mev cağı sırada programlarına din hürAnkara radyosu: Saat 18.00 CH.P. | ler ve adaylan hakkmda uzun Vay, diyor, çocuk korktu. îık 18.30 MP. 19,30 D P . 19,50 D P . zuu üzerinde durmağa basladılar. riyetlenni de dahıl ettıklerini öğreuzun tahliller yapıp ondan sonra Hattâ birbirlerini dirı=:zlikle ith=ı.n nen C.HP. hükumetinın kendıleri | gelişte müsaderr.eye tutulursa, hepsi 20,30 C H P . 21.15 MP. fikir ve mutalealanm serbestçe aedecek kadar ileri gicI'»or1.a'\ Hnlk ne haber göndererek Scrbest Fırka I böyle olur. Bır daha dönmek isteİstanbul radyosu: Saat 13,20 MP. cılar «türbeleri biz açtık» diye ba n:n akıbetını hatırlamalaruu, eğer mez. çıkladıklan görulüyor. Netice »u 18,50 C H P . 19,20 D.P. 20,00 ğırırlarken, Demokratlar da Halk din hürriyetinde ısrar ederlerse dur ki, bu kanaatler her üç parti Hani bende de dönmemek için D.P. 20,50 C H P . 21,30 M.P. Partisi zamanında cami"«rin kanı MP. nm programmı rediedecekle yenilmez bir aızu yok. değil. Ama, adayıru da ümidlendirecek veya inİzmir radyosu: Saat 13.10 M.P. lanna kilid vurulducunu, acıklârrıîîtır. kisara düşürecek mahiyettedir. başka türlü nasıl dönebilirdim''. 18,40 MP. 19,40 D P. 20,40 CH. 1 İstanbulda Maltepede yapılacak olan 300 yataklı Süreyyapaşa ezanm okullarda din dcr^'"Acıyapam, Çal, Çivril, Tavaş, Sa' Süleyman ev sahibine: P. 21.00 D P . 21;40 C H P . İşçi Sanatoryumu inşaat ve tesisatı vahidi fiat esası üzerinden ve karadycîa Kura'n'n D P ni^ rayköy, Buldan ve Güney gıbi 7 Sen çocuğu Müslümiyeye göpah zarf ile eksiltmeye konmuştur. olduâımu ileri sürüyorlar. k<.zasile ara seçimlerine hazırlanan türür bındırirsin trene, Çobanbey. 2 İnşaat ve tesısstın tahminî keşif bedeli mecmuu 3 789 907.55 Koylü din mcvzuund.ki k"n>ı=Derizli en uzak bucak ve köylerine lıde ıner. Olur mu? diyor. liradumaları büvük bir alâka ıle takib etkadar siyasî parti adaylannın uğ* * * tiğınden partililer, köylünün bu 3 Eksiltme 1 Ekim 1951 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada rası olmaktadır. jlthaı mah Alman çimentosuna «İşte geldik gidiyoruz, Dört kişilik Renault marka Meşhur sınema artisti Charles Yenişehirde Baymdır sokaktaki Kurum merkezinde toplanacak olan C. H. P. adayı Cemil Said BarSen olsun Haleb şehri.» otomobil ehven fiatla acele Boyer'in eski karısı Lucienne Boyer bilırım. Halk Paıtüiler bütün tek j ıhtıyacı Oıanlann 23755 No. lı inşaat İşleri Eksiltme Komisyonunda yanılacakür. las bilhassa il merkezinde diğer te'.efona muracaatıeri. Gene gece .. Surive çölünün kasatılıktır. 28353 numaraya birkaç knnser vermek üzere şrh şıhlerine rağmen. Kore mevzuu ü 4 Geçici teminat 127,447 23 liradır. adaylara nazaran geniş bir sükse ranlık boşluğu.. Atlar doludizgin. telefonla müracaat edümesi. rimize gelmistir. Sinema meraklı j zerınde duruyorlar. Bu, Demokrat5 İsteklilerin, bu işin tekrnk öneminde ve içinde asgarî 500 bin yapmıştır. Yalmz Hüseyin yok. çileden çıkanyor. larının pek iyi tanıdiklan kıymetli Yedikule liralık tesi=at işi bulunan, en az 2 000.000 liralık bir işi bir sözleşme ile Denizlilerin yabancısı olmaAla şpfak açılırken hududu kaKas'm Gülek bugün kövlü kadın ta^hhüd ederek iyi bir şpkilde başardıklannı ispata yarar, işi yaptıran sına rağmen eski iktidann Devlet artist konserlerini Taksim G?zino larının eüerini öperek hat'rlannı /asız belrsız geçtik. Ne pusu. ne de SOFÖR ARANIYOR sunda verecektir. Yukarıdaki reidare tarsfından verilmij, vesıka ıbraz etmeleri şarttır. En az 2.000.000 Bakanı, mahallî gazetelerrieki yakurşun cehennemi.. sormuı, Demnkratlar bunu da bır Kansı ev işlerinde çahşacsk, lıralık benzer inşaît içinde 500 000 liralık tesisat işi bulunmadığı t a k zılarile kendisini şu bir kaç gün simde Lucienne Boyer görülmîk nevi ov avclığı olarak va'sıflandırKayalık ve orrranlık bir dağdavız. çocuksuz olacak, müstakil dııde aîgarî 500.000 liraiık tesisat işini bir defada yapmış olduğunu, içinde halka tamtsbilmiştir. D.P. a tedir. mışiardır. Genel sekreler gene bir Atlar kütürtüyle yem yiyorlar Şamöblsli oda venlecektır. bunu yaptıran idare tarafmdan verilmiş, vesika ile ispat eden bir müYıl<im3 Fabrikası dayı Dr Baha Akşid Deniziii'dir. mıştır. Bağımsız aday. ken^Uine is kövde Ha'k Partiinin islâm dinine fağın bendi yavaş yavaş gözülüyor. Müracaat: Telefon: 21357 ve teahhidle birlıkte inşaat ve tesisatın heyeti umumiyesi bir kül telâkki Bu milletvekili namzedinin mülha nad olunan cü'rmi kabi'l ptmemış daıma sadık kaldığını ve kalacağmı Bir telefon kâfidir. Atların terli bedenleri pınldamaya 36251 edilerek müştereken teklif verılsbilir. Her iki halde de bu asgarî 500.000 katta ve bilhassa doğum yeri olan Bu afişleri ben bastırıp astırma belirtmiş, Demnkratlar da Güleğin Tel: 22818. başladı. Belimizi kayalara dayayıp lıralık tesisat işinın en az 200,000 liralık kısmının kuvvetli ve zayıf olAcıpayam ilçesinde halk tarafmdan djm demiştir. Duruşmanm dev^mı Robert Kolej öğrencılerine mahsus mak üzere elektrik tesisatı olması da şarttır. K İ R A L I K " ^ orurmuşuz. gülümsüyor: tutulduğu söylenmektedir. Mıllet bu afişleri bastığı iddia oluntn sivah cübbeli ve kepli bir resmini DİŞ TABİB1 Süleyman Partisi teşkilât bakımından vilâyet matbaEcının müşahid sıfatile din ele geçirmişler, (bu elbiseyi papazBebekte Yılanh yalının 8 6 İsteklüer teklif zarflaruıa; 5 inci maddede zikredilen belge Vay, diyor. vay Hüseyin çocuk! | Beb: bır katı moblelı veya çapında bir geüşme ^österememekle lenmesi için bir başka güne bıra lar ve gâvurlar giyer) diye propaodalı leri, teminat mektub veya raakbuzunu, carî seneye aid Ticaret Odası Sonra bana dönüyor ve müjdelioda beraber adaylan Dr. Raif Yesarınin kılmıştır . gandaya girişmişlerdir. Hattâ müfmöblesiz kirahktır. Müravesikr.smı ve kendileri tarafmdan pullanmış ve imzalanmış sözleşme yor: ı möl rit partililer bu resmi teksir ettirip seçim şansının diğerlerinden az Her gün öğleden sonra caat: Telefon: 36251 projesi ve eklerini, kapanmış ve mühürlenmiş ayn bir zarf içinde teklif D. P. adayı doktor Baha Akşid Adanalı, yiğit çıktın. İkinci köylere dsğıtmak için harekete geç oımadıeı belirtılmektedir. mektublannı koyacaklardu. Cagaloğlu Babıâli Cad No 33 dün ve bugün surasüe Sarayköy ve gelişte sana iki yüz lira. mişlerse de bir çok Demokratlar, Bu meyanda müstakil aday Re7 Teklifler 1 Ekim 1951 Pazartesi günü saat 15 e kadar Genel Tel: 20264 Buldan ilçelerindeki toplantılarla SON jad Aydınlıyı da hesaba katmak konuşmuştur. Antalya mil!et\'?k!İi şimdilik buna mâni olmuşlardır. Müdürlüğe verilmiş veya bu saate kadar varacak şekilde posta ile gönE C Z A CI İâ2imdır. Burada kendisine (eti Arif Sarıoğlu ve Denizli milletveBugün Söğüd ilçesile Pazarcık derilmi§ olmalıdır. Postada yukubulacak gecikmeler kabul edilmez. ketsiz parti) adını takmışlar. Tek kili de diğer kazalarda dolaşm ş, bucağına gittik. iki tarafın hatib8 Eksiltme evrakı 100 lıra bedel mukabılinde Genel Müdürbaşına köy köy. bucak bucak, ilçe halkla temaslarda bulunmu=;!3rdır, leri gene birbirlerini yerin dibine | lükter. almabilir. ilçe dolaşıp duruyor. Reşad Aydın Afyon milletvekili Emekli General batırdılar. Mücadele gün geçtikçe ARANIYOR. KIZ ERKEK 9 Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledığjıe yapmaklının seçım şansını zayıf bulan De Alı Ihsan Sfibis de geç vakit buraya hızlanmaktadır. Kasım Gülekle D P . Müracaat: Kadıköy Şifa So. ta serbesttir: (14000) Fatih, Mıhçılar Cad 1/1. Tel: 29761 mokratlar onun ıçin bir yandan da adayı General Yıimni UreBİn geceyi tm No. 24. Tel: 60775. • • geleeeUtir. Kayıdlara başlanmıştrr. köy evlerinde köylülerin mısafiri şöyie dıyorlar: «Öyle çalışıyor ki Eski Beden Terbiyesi Umum ma olarak geçirmeğe başlaıruşlardır. fwmmi Bakırköy Biçki ve Dildş Yurdu ^^^m bizi muhaliflerimizden fazla yoruLise ve muadili mezunlan 3 Sanat Enstitüsü ve 5 yıllık meslek dürü Vildan Âşir Savaşır Denizli Bu seçimlerin, 950 seçimlerine nayor 9 Hpkikaten de öyle. Müstakil okulu mezunlan ile lise son sınıftan aynlanlar sömestre abnır. Avrupaya Seyahat ve mülhakattında dolaşmakta, C. adayın curup dinlendiği yok. Ilçe H. P. adayı Cemıl Saidi destekle zaran en büyük farkı şudur: AdayTamnmış kadın şapkacılanleri komşu kapısı yapmış, bir ba mekte ve parti lehinde propagan larla seçmenler her yeıde senelerce Kayıd'ara baslamıştır. mızdan Bayan FİLİPOVİÇ hasretile ve Fennî Simnetçi kıyorsunuz Çalda, bir de bakıyor dalar yapmaktadır. Denizlilerin ayn kalmış kardeşlerin Biçki. Dikiş. Nakış, Kadın Çamaşın ve Çiçek dersleri gÖEterilir. birbirlerine sanlıyor ve öpüşüyorkış mevsiminin en son Pasunuz Çivrılde Denızli Kazan, Rebelirttiklerine göre, eski Beden lar. Diplomalar Millî Eğitim Bakanhğı tarafmdan tasdik olunur. N'ecdet Evliyaçfl ris şapka modellerini getirşad Aydınlı kepçe. Terbiyesi Genel müdürü Savaşır Müracaat: Bakırköy, Sakızağacı Korsan sokak No. 29. mek üzere cuma günkü AnBurada seçım kuruluna ve ora bu ara seçimleri propagandasında Karabük Millet Partisi ilçe yöBir hafta evvel müracaat. Kabine: Aksaray Polis Komiserliği kara vapuru ile Parise dan da mahkemeye mtikal eden ilk soy adına uygun bir hararet ve fanetim kurulu başkanının bir ^^^^Kimim karşısı. Tel: 23449 dan istenır. • m hareket etmiştir. H H I hâdıseyi çıkaran da o. Reşad Ay aliyetle iktidar partisile savaşmakaçıklaması dmlı, Deniz'inin meşhur kavgacı tadır. Cumhuriyet Gazetesi Yazı îşleri horozlannı tanziren bir afiş hazır'Doktor Operatör Müdürlüğüne Diclelinin otomobilüıin lâstikleri latmıs. CH.P. ve D P yi kavga eGazetenizin 26 ağustos 1951 günpatladı 5545 sayılı milletvekülpri seçimi kanunurun 72 nci maddesi den iki horoz gıbi aostererek bu aMilâs 1 (ANKA) Seçim mü lü nüshasuıda Zonguldakta (C.H. gereğir.ce 4 9/1051 Salı güaü s»>at 15 te Bevoğlu Adalet Dairesinfişi ilde ve ılçelerde bazı yerlere FRİTZ MÜLLEK (Esslingen) Fîrmasuıdan P.) yi Komünistlikle itham, başDoğum ve Kadın hastauklan astırmış. Dığeı par'üiler müstakil cadelesi münasebetile Muğla bol lıklı yazıda: «Kilimli ve Kozluda deki seçim kurulunda ihtiy;;> heveti üyelerindrn sandık kurulmütehassısı adayın bu hareketını seçim kamı gesinde bazı garıb hâdıseler vuku tertib edilen toplantılarda Karabük larına kur'a ile üye seçileceöi ilân olunur. | Taksim Talimhane İ? Bannuna aykın bulmuşiar. alâkalı ma bulmaktadır. Millet Partisi başkanı Yakub KeYağlı tohum presleri, elekîeri, yağlı tohum değirmenleri ve yağ C. H. P. adayı Vedad Dicleli Ue feli C.HP komünizme gidiyor, onkası karşısıda Aybar Apt. kamlara şikâyet etnvışlerdir. Butasfiyehaneleri için kazanlar ve bilcümle makine tesisatı. Tel: 85153. nun üzerine seçim kurulu bir ka arkadaşlarınm bindıği otomobilin lann kitablan komünistlerin kitabTafsilât almak için aşağıdaki adrese müracaat edilmesi rica rarla asılan afışleri toplattırmış. Re lâstiklerine dün Urla bucağının Pisi landır. Inönünün yolundan giden olunur. çad Avdınlıyı da mahkemeye sev köyünde beş çivi çakılmış ve lâs herkes komünisttir» demiş oldu Millet Partisi başkanı olmayıp bir Demeğimiz dispanserlerinde çahşmak üzere Kızılay veya tikler patlatılmışür. Bu yüzden ğunu ve esasında böyle bir sözün üyesi olduğunu, Karabük Millet ketmişür Hükumetin Hemşire Okullarından mezun olan dort hemşıreye Reşad Aydınlı. dün öğleden son Vedad Diclelinin gezisi bir müddet' söylenmemiş olduğunu, zira adı Partisinin başkanı Nihad Büyükihtiyaç vardır. İsteklilerin Taksimde Selimehatun Mezarhk so 43 Amdtstrasse, Frankfurt/M. Telgraf adresi: UNTTRADİNG ra bu suçundan dolayı yajgılan akamete uğramışür. 1 geçen Yakub Kefelinin Karabük cingöz olduğunu açıklanz. kağmda Dernek Merkezine müracaat etmeleri. • • • İlerinin Sinobdaki nutku: Kaçakcılar Partilerin radyo «Allahın D. P. yi desteksiz arasında 25 gün konuşmaları bırakmıyacağına eminiz!» tesbit edildi Jaruk 3iniL Saz Cm Varyete Skeç Kahkaha BEYAZ PARK'ta j^ Bugün Gündüz B ü v ü k d er e Perihaı» Altındağ Sözeri USEFUL PUDRASI . CİFTÇİ, NADENCİ ve İNŞAATÇILARA MÜJDE: Milli Eğitim Bakanhğı Levâzım Âmirlîğinden: Bugün Beşikfaş Bahçesinde I Denizlide Reşad Aydınlı dün mahkeme'e verildi Lucienne Boyer şehrimize geldi Bazı böl^elerde hatihler d!n mevzuunu ele aldılar D \ \ F O R DŞ S Y İ UU Sanaf^ryum înşaat ve Tesisatı İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden: ÇİÎÎENTO Salilık Otomobil ALI I Necdat Rifat Alay MÜDÜmİ MES'UL İslanbu! Öze! Gazelecilik Okulu ELENİ H. ANOSOPULU «YAFİYADİS» I V R î E S Sİ I SAFİ ÇAVAÇ Tamnmış ve ihtisas sahibi Bevoğlu İlce Secim Kurulu Bask?n!ışsndan ŞU MALZEMEYİ İHRAGA HAZIRIZ. Esfanbnl Verem Savası UNITED TRADING GOMPANY GmbH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle