11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET O H B E T L ER NALINA M1HINA ızıl çarlarm idare ettiği Sovyet Rusya, dünyanın en batakçı devleridir. Birinci Dünya Harbinden evvel çarlık, Fransadan pek çok borc para almıştı. Belki de bir milyar alRöportajı yapan : Yaşar Kemal tın franktan fazla olan bu borcu, tutmamış... sevinci ile İzmirden ge kınllar kanh bir ihtilâlden sonra, rartı.. kim olursa olsun. İsterse SuEn eski tarihtekiler bile ınsanın ne bu yolları takib ederek Bursa iktidan ele geçirdikleri zaman öriye askerleri olsun.. şu azabdan ıucu>'> yüzünü güldürür, yüreğine ferah ya gelmek için 1950 seçimierinin demediler. Fransızlar da, müretAtlar kurşun gibi fırlıyor. Elle kurtuluyum da.. ben de atı, sabreverir, ne tatlı şeydir zafer! Harb sonunu bekliyecek olan eyyam u tebatı tarafından batınlan Rus Karim atm yelesinde, Atın üstüne demeyip, ona doğru sürüyorum. niçin açılmıştır, on binler veya yüz şağı riyakâr ve dalkavuklardı. yatıp yapışmışım. Düşünüyoruaı ki, radeniz filosundan artakalan bazı Kim o? Mustafa Kemal için vatanı kur harb genıilerini, alacaklarına karşı Birer hafta ara ile de Oda Yöne binler neden ölmüştür, binlerce yuböyle olursa kutşun tutmaz beni.. Has&n! Yaşşa be agoşum. va niçin dağılmıştır, ocaklar neden taran askerî zafer, milleti kurtara alıp götürdüler. Fakat Sovyet RusRüzgânn uğultusu kulaklarımda. Süleyman ağa! tim Kurulu ve Oda Meclisi sönmüştür, sormazsmız bile... ZaYalnız Yunanlılan değil, birinci gelenekleri ile, müesseseleri ile a cak olan yeni bir medeniyet niza ya borcunu ödemedi; gemiler ıle Tâ uzaklardan at ayaklarının se«i Korkrna hepimiz geçtik.. üyeleri seçilecek fer hangi kusurları unutturmaz, dünya harbinin bütün muzaffer yakta idi. mı zaferinin ilk sermayesi idi. geliyor. Arkadaşlar ne yandaîar? Tunusun Bizert limanında çürüdü. Süleyman ağa, yanıma gelip at.n Bir sabah İngiliz donanması, Baş Bir gün demişti ki: Hüseyin nerede? Yakmımdan bir üstünden bojTiuma sarılıyor. OpüBugün yapılacak olan Ticaret hangi cinayetleri artetürmez? Nasıl erini yenmiştik. Almnayayı ve AZaten böyle 56 geminin bedeli ile Erzurumdan İzmire bir elimde de muazzam borc ödenemezdi ya, ve Sanayi Odası seçim hazırlıkları ki bozgun değerleri haklan ve ma vusturyayı parçalıyanlar, dünyayı kumandanın bir ültimatomu üzeatknm gittiğini sanıyorum. Hüseyin şüyoruz. zeretleri siler, süpürür. Zaferin şe yeniden bölüşenler, taclan ve taht rine İzmir limanından çekilip gıtti. tabanca, bir yanımda sehpa, iki mi bu? Süleymandır.. Süleyman, Fransızlar bunlan haczetmekle sa Haydi biz »ürelim «Alo kork bitmiştir. Odaları istiklâle kavuşturan yeni kenunun tatbikatından reflerini son neferden başkuraan lan havaya uçuranlar, ordular ve Mudanya mütarekesi harbe niha ölüm arasında geldim. Süleyman sol uçtaydı. Demek biz tu» ya; onîar gelirler. dece kendilerini avutmuşlardı. İnŞimdi gene öyle, bir eilnde ta gilizlerin Rusyadan alacaklan varbulunan bu seçim neticesinde mes dana kadar herkes paylaşmak is donanmalar, hepsi Türkiyeyi Türk yet verdi. Böylece son askerî işleortaya düştük.. Tehlike kalmadi mı? ter, kimse kimseye kendi payınrini tamamlıyan Mustafa Kemal or banca, bir yanında sehpa, iki öAtlar uçuyor. Karanlık gece ve dır. Bolşevikler bu borcun üstiino Kalmadi. Surive askerlerinden lek komiteleri seçilecektir. Bugün dan fazlaaını vermeğe yanaşmaz. lere bırakıp gideceklerdi. Koşrura, İzmire gittim. Zaferin duyu askerlere bıraktı ve kendisi lüm arasında izmirden Erzuruma de sünger çekmişlerdir, ödemeye kü seçimden sonra birer hafta ara I yıldızlar.. yıldızlar savruluyor. korkulmaz. Bozgunun zilletlerini ve mesuliyet kendisini de, güneşten yanmış yü bir yıldırım hızı ile arkaya, asıl düj gidecekti. ile Oda Meclisi ve Oda Yönetim ' Yumuşak toprak... Korku... Hu yanaşmıyorlar. «Alo korktu» bir tepecik; kaya kurulu üyeleri seçilecektir. ı lerinl ise herke» üstünden atar. Çok zü ile, hiç bir şey olmamıj gibi manın üzerine döndü. Yüzü sararan ha^ed ve rekabet, anda korku »iliniyor yürekten.. Kızıl çarlık şimdi de aynı batakllklı bir tepecik. Öyle farkediyoBursaya gelmiştim. Valinin ya kinden başı dönen intikamla bırle çılığı Amerikaya karsı yapıyor. adam, ölümü aklma bile getirmiyor. Seçimler busrün saat 8 de başla : defa hepsi bütün ağırhğı ile tek güler ve konuşurken gördüm. Tığ rum. Yalnız bir merak: Nolacak acaba? yıp 17 de bitecektir. Seçim gan bir adamın omuzlanna biner. Bun gibi, yalın kıiıç gibi bir kahraman nında Mustafa Kemali karşılama şerek, ikide bir yolunu kesmeğe Harb içinde Amerika. Ödünc Vermo programı hazırlanmakta idi. Pa çahşacaktır. Hiç birınden korkusu ve Kiralama kanunu ile Sovyet Atlar karanlığa bulaşmış, atlar | «Alo korktu» da iniyor, atları dığı Ticaret Odasının Dördüncü dan kaçan bacaklar üstünde ku dı. T Srkluyoruz. Bir kaç gün öncesine kadar bu dişah türbelerinin zij areti madde yoktur. Bir korkusu vardır: Ese Rusyaya 10 milyar dolarlıktan fazla karanlığı sürüklüyorlar. Vakıf Hanmın 3 üncü katındaki mandanm gövdesi görünür. Sonu Süleyman ağanın gülen sesi: bozguna varan karar ve plânı kim işin çıkmıyacağına yemin eden ha si okununca: rini tamamlıyamamak! Hıç birin silâh, malzeme, yiyecek ve gemi Birden. oldu olacak.. salonunda bulunacaktır. ! Bu binde bir olur, diyor. Tam , se karşısına alıp da doğru mudur, »ed ve rekabetin yuzü sararmıştı. Anladığıma göre Mustafa Ke den hayır umduğu yoktur: Tek ha yardımı yapmıştı. Harb bittikten Kurşun sağnağı.. daha önce at yanhş mıdır, diye muhakema etHased ve rekabet, başı iki av mal bu türbeleri doiaşmaz, dedim. yır umduğu kuvvet kendine inan sonra, Amerika. kendisine düşman ürkmüştü de ben anlamamıştım. tersine, puaunun üstüne düşmü ' Beynelmilel kimya kongresi mez. cunda, « Şimdi bu muzafferi ne Hepsi yüzüme baktılar. İçlerin dırdığı halk ile büyük mırasmı dev kesilen nankör lusyadan borcunu Ben, farkmda olmadan at, kendi şüz. Hepimiz gidiyorduk. Gördün Eyiul ayımn 3 ünde NewYorkta. AAfj'on taarruzu sırasında Ana yapmalı?» diye düşünüyordu. Keş de mechsin genc azaları da vardı. redeceği inkılâb neslidir. ödemesini ve gemileri geri vermeliğinden sapıyor pusuyu.. pusu... mü Müslüm ağayı, nasıl sezdi evmerikan Kimya Cemiyetlnln kurulufuBiz Mustafa Kemalde istediklerimi sini istedi. Kızıliar. Amerikahlarla Kurtuldum pusudan.. kurşun kay velden. Onun bilmediği yoktur. nun 75 incl Elmas Jüblle»! ır.ünasebe dolu difarı ile her türlü temasiarını ke son kurşun onun yüreğine sap Bunlar Mustafa Kemalin ne yapacağını bilmiyorlardı. Bunlar için zin de fazlasmı bulanlardan ve se miizakereye giriştiler. Onlarla yanıyor. Gece, bir kıal ateştir.. ma Pusuya düşeceğimizi nasıl da sez tlle, XVI cı Sırf! ve Tatbikt Kimy» kesmişti. Hiç bir haber alamıyor lanmış olaydı... Mustafa Kemal ise bu zaferi ne bütün işler bitmiştir. Olsa olsa vinc içinde çırpınıp duranlardan pılan her konusma gibi bu müzakineliler homurdanıyor. Atın karnı di! Ama herif ne pusu kurmuşi... kcnfreansı ve XII cl benyelmllel Sırft duk. Meraktan çı'.dıracaktık. Bilditahta yeni bir prens geçebilir. Mus idik. Zafer bize yalnız müstakil bir kereler de akim kaldı. Son zamanyere değecek gibi.. öyle hızlı.. Hü Böyle pusuyu her adam beceremez. ve Tntbık! Klmya kongresi toplanacak ğımiz tek şey, taarruzun başlamıs yapacağını biliyordu: Çocuklar, dedi, Izmirde işi tafa K»mal de bir köşeye çekilip vatan değil. Mustafa Kemalin şah larda Amerikanın tekrar alacağınl seyin nerede kaldı aceb? Hüseyin... Birinci pusuda ateş.. mutlak o tp tır. Birleşlk Mılletlere mensub otuzdan oîduğu idi: fazla merrleket teır.silcilermin ljtlrak Duracaksak, keşke bir kaç ka mizi bitirdik. Asıl işimize §:mdi baş otursa daha iyi olur ama, pek sında, gerçek hürriyatlerin müj istemesi üzerine notalar teati edilDaha bir «anam» diyen olmadi. rafa kaçacaksın.. çünkü ateş öyle •deceiı bu toplantılarda gıda maddeaçılıyor.. derken üstündesin ikinci di. Şimdi Washington'da tekrar kohırslı ise kendisine sadnâzamlık decisini de getirmiştı. Demek ki kimse vurulmadı şimdilerl, gaz ve petrol, atom kimyası; klm saba ve köy alsak da öyle dursak... hyacağız. pusunun. Vay anasmı be! Böyle ya muy>endisliği; klmyada mes'.eki eği diyenler yüzde elli, İstilâ denize dökülmüştü. İatilâ verilebilir. Büyük nizam, medeniyet ve kül nuşmalar başiamış. Sov>'et Rusya lik. sini de görmemiştim pusunun. Pu tlm v ı . gibi kimyanın muhtelif |ube Canım bizim ordu nasıl taar öldürülmüş veya esir edilmişti. FaBunlar inkılâb nedır, akıllan al tür nizamı davası hallalunmazsa, 10 milyar borcuna mukabil 210 Süleyman bağmyor: sunun böylesinden kurtuluj yok ve mevzularıle mejgul olmak Uzere. ruz eder? Ne zaman taarruz rau kat asıl düşman, büyük düşman mıyan, fakat her inkılâb karan ve bize göre, her şeyde, askerî zafer milvon dolar ödemek istiyordu. Pusuya.. hep birden çevirin her blrinln başında dünyaea tanınmış harebelerinde muvaffak olmuştur? tur. arkada idi. Bütün istilâlan yenen rildikçe ellerini kaldırscak ve Mus de, siyasi hürriyette. Meşrutiyette, Rus delegesi, Amerikalıların ağzıtüfekleri... Ateş açmayın.. aman a Biz nasıl kurtulduk öyleyse? bir müteha<isıs bulunan on »Itı kom's Ne diye son kuvvetlerimizi ortaya düşman, bütün zaferleri yiyen, bi tafa Kemali Cumhurreısi olarak al Cumhuriyette, Meclisler ve Ana na bir parmak bal calmak için bu yon halinde çalışmalar yapılacak v« teş açmayın.. Biz kurşun atmadık da ondan. toplantı on bir gün devam edecektir. atmadan İngiüzlerle pazarhğa gi tiren düşman... O yenilmezse, ona kışlıyacak ve selâmlıyacsk olan, yasslar, hepsi bcşun? giderdi. İn teklifin kat'î olmadıgını söylemiş; Pusu geçiliyor. Tam kulağımın Kurşun atsaydık hepirnizi vururDunya ekonomisi, Ulm ve lanayl bft rismedik? diyenler de yüzde elli karşı medeniyet zaferi kazanılmaz kendisinden daha ,n beş yıl ikbal san hakları ve hürriyetleri ancak 60 milvon daha ilâvesile bu parayı dibinden bir kurşun daha.. yeni bir kımlarmdan buytlk bir ehemmiyet ar idi. lardı. sa, bu zaferüı ömrü de eskileri kadar düenecek ve nkılâb düşmanlık!a garb medeniyeti nizamı içinde do 300 milyona çıkarmış; fakat 672 pusu mu? At, şaha kalkıyor. Kur Ama ben attım. Bir tarak bo leden bu kongreye daveüi olan TurMustafa Kemal duman perdesl «ürecekti. Asıl düşman köy kulübe nnı göstermek, ğsbilirdi. Her şeyden önce bu ni parça geminin iadesini reddetır.işşun, kurşun... Ölüm kokuyor.. kly* Klmya Cemiyetini, tatil münaseşalttım. Oooh ooh tutmamış, inkılâbı zam kurulmah ve yerleşmeli idi. Amerika ise gcmilerden başka 800 bttlle Amerikada bulunan Cemlyet ak arkasmda bir hayal idi. Perde sıy lerine kadar vatanın her kösesinde. burnuma.. anam, hakkmı helâl et, Sen vurulurdun. Hiç olmazM til azaıından ve tstanbul Ünlversiteal nhnca ak kanadh bir melek mi Irticaa, şeriat ve hılâfet irticama milvon dolar istemiştir. anam! atın vurulurdu. Seni tutmadılar mı profesorlerinden T. H. Constable temsil yoksa kızıl külâhlı bir şeytan m hürriyet vermek, memlekette insan Elimde olmadan bendeki mavzer ME V L İ D Bu 672 parça gemi arasında mecedecek ve Türkiye Klmva Cemiyetinin çıkacaktı? Herkes ona lânet mi emakineliye? hakları ve hürriyetleri denebilecek de ateş alıyor. Aman dikkat etmeAmerikan Klmya Cmlyetine hitab eden muu ı milvon tondan fazla tutan Kayseri eşrafın Kulağımın dibinden, yanımdan yazılı bir mesajını merasmile takdlm decek, yoksa tapınacak mı idi? Ah ne varsa onlardan da mahrum ol 90 kadar büyük gemi de vardır. li, askerleri vurmak yok.. bu katdan merhum Osbir haber, son haber, her şey bu yönümden sel gibi kurşun aktı. mak demekti. « Hâkimiyet bilâ Sovyet Rusyanın 1942 denberi kuledecektlr, iyyen yasaktır. Aşırtma sıkıyorum. man Nuri oglo habere bağlı idi. Yok, diyor. Yok. Tutturamakaydüşart milletin değil midir?» landığı ve faydalandıgı 672 gemiEYLÜL SAYISINDA eslm Ay çiçeği küshesi fiatlan Nereden çıkmalı?? Teslim... YanlNitekim Büyükada vapurunda ak mi|lar. Yoksa giderdin gürültüye.. dıyorlardı. Çünkü milletin hâki nin beherini 1 milyon dolar üzeİstimna iktHnrsızlığa sebeb olur Mehmed Hilmi maz bu ateş çemberi.. açık yer bıAyçiçeîi küsb«si ge«en haftaya naza Peki neden gitrnedim? miyet bilâ kaydüşart irticaın hâ rinden hesahlssak, yalnız bu gemiran bu hafta biraz daha istekll mua şam üstü bu haber geldi: Türk Baş mu? Cinsiye ı , avramılarının içyürakmamışlar.. kurşunu kesip, atı HAŞALın kimiyeti altında olduğunu biliyor lerin bedeli 672 milyon dolar eder. Tutmamış. Yattın mı atm üs mele görmüştür. Bunun tebebi haric kumandanını esir etmişler! zü Balajı seyahatinde nelere azız ruhuna th t dolduruyorum. Ne olur olur. memleketlerden îimanımıza mal almaYa... Ben size bunun sonu çık dikkat etmeli? Kadının tatmin ol edılmek ıızere ölardı. Ruslarm ödemeği kahul cttiklerf tüne? At, yaydan çıkım» gibi; kulagığa gelen ecnebi vapurların taahhüd al mıyacağını söylememiş mi idim? Bütün tasfiyeler olup bittikten, para ise 10 milyara nisbetle devede ması için... Dişl erkekler, erkek lumunun b^jinci tına glrml; malları yüklemege gelmij mın dibinden kurşunlar... Arka Yatma değil, ata yapıştım. yıhna n ı ^adll 2 Ayçiçeği küsbeleri haf Siz bana Mustafa Kemalin nasıl bir yeni nizam tesisleri kurulduktan, kulak kahilindendir. Böylece kızıl daşlar... Arkadaşlar nerede? Bizi de senin beş kurşunun bulunmaiarıdır. 2050 kurus arasındadır. maceraperest olduğunu anlatmamış kadınlar Gerçek aşk mümkün eylul 951 pa^ar ta sonu fiatlan sivil mekteblerde < epyeni bir ne çarlık, bir defa daha batakçı oldumüdür Gebelik ve doğum tehli günü bğle nam«Arkamda bir yangm kalıyor. Bir kurtardı. Sen kendine çektin o n a Ketentohumu küspeslnden hazır mal mı idiniz? Ahmed Mehmede, nasıl yetiştikterı, hemen hemen bü ğunu isnat ediyor: Amerika da, zını muteakıb Sademir sesi.. nala çarpan bir demir.. n, biz kurtulduk. yoktur. Bu yuzden isteklere cevab ve sılsa Sakaryadan Yunanlılan sök keleri v.s. v s. tün kadrolar bu nesil aydınlarının batakçılara ve kaltabanlara aldanıp rıyer Ca'nıinde Resimli 68 sahife 50 kuruş rilememektedir. burası, hududu ayıran demiryoluDemek ölümden kurtulmuşuz! tük, bu tesadüfü cana minnet biHafız Esad Gerede. Hafı? Tahsın ve eline geçtikterı, Zartr otuz yaşma kesenin ve kasanın ağzını ardına dur. At, demiryolunun üstünden Bundan böyle kolay kolay ölüm Bir sandal battt iki kişi Hafız Kureddin Car.bakan tarafiarından bastıktan sonra bile, insanlığın kadar açmanın cezasmı çeklyor. lerek uzlaşma çareleri aramalıdır, karşıya süzülüyor. Arkamdaki yan yok bize! Mevlld okunacağındar kendisini seboğuldu dememiş mi idi? Mehmed AJımehakları ve hürriyelterine gın... ve çatırdı hâlâ devamda.. biı venlerm ve arzu eden din karaşeleriml gerçek Kızıl çarlı§a verdiği 10 milyardan Ya o uzaktaki jipin projektöEvvelkl gün Heybelıada açıklarmda de, biz hiç bir şeyoı sonunu getikarşı irticaın vercrâ zarara bakı2İn teşriflerinl rica ederiz. kurtardık yakayı... ya arkadaşlar? sonra. Amerika kaç senedir, mütfeci bir deniz kazası olmusıur. remeyiz, cevabını vermemif mi nız. O ne kadar dojru görmüş, biz İyi biliyorum, iyi biliyorum ki Su rü? Kjj ve Çncvklart tefik ve dost devletlere askerî, ikHeybelladada otomobil tamircillği ya idi?. . Bir yetişseydi, diyor, Süleyde ona inan.nakti ne fcâdar h'aklı w . riye çölündeyim. Şimdi de Suriye tisadî. malî j'ardım olarak milyarlar ve Arif ismindekl genc man; jip bir yetişseydi, halimiz pan Erol, Ercan kiralıyarak Sivriadaya Ertesi sabah havadisin aksi çıkimişiz! askerleri.. ter içine batmşum. Cayır ler. bir sandal veriyor. Bu paraların bazısı hibe, Sckseloü Yaymlan: S ve 6 gıtmislerdlr. Üç arkadaş Heybelıye dö masın mı? Meğer bizimkiler Yucayır vaiıiyorum. Sürüyorum &ü, berbaddı. barısı borcdur. Sam Amca. bu yeni Amanallahl nerken sandal su almaya başlamıs, ba nan Başkumandanmı esir etmişler. başmı bırakmışım atm, sürüyorum müyarlan dağıtırken hâlâ dünden tacakiarım anlayınca yuzerek sahıle Derken arkadaşlar geliyor. Bir zafer ne demektir, o gün suiçerlere. Bir sağa. bir sola.. nereye atlamıslardır ibret almamıs gorünüyor, harb Bumumda çöl toprağı kokusu. çıkmak Içln denize kaldıktan sonraErol larda ağaçlarda, toprakta gökte, urun müddet cuda sagitmeli?.. Ben, bir yer oilmem ki. içinde hiç de lâyık olmadığı halde Birbirimizin boynuna sarılıyor az. hile çıkmaya muvatfak olmuş. ıki ar sokakta evde, verilen ve alınan neben, arkadaşsız ne yapabilirim. Hır Sovyet Rusyaya tam bir itimnd Bırakıp bırakıp *ekrar sanlıyoruz.. kadaıı bogulmustur. Tahkıkata b i feste doyasıya tattık. Konuşmağa, sımdan elimdeki dizgini, ellerimi RÖsteren ve aldandığını ancak şhnnılmıştır. Hüseyin? insan yüzüne bakmağa bile lüzum ısınyorum. Geri dönüp teslim olanlayabilen Amerika, halen as Buyur ağam. Tarlada inek otlatmak yüzünden yoktu. kerî ve iktisadî yardun yaptığı madan başka çare yok.. bir yer bilSesi ölümcül ölümcül çıkıyor. işlenen cinayet devlctler arasında, en çok itimad mem ki.. teslim olmak mı? Teslim Bir daha var mısın Hüseyin? İki tıp haiinde neşredılen bu eDUn Bakırkoyde lkl kis'.nin yaralanedehileceklerini seçmekte hata eolmak mahvolmak demektir. Bir T serde: Kadın rahunun esrarh tamaslle neticeleuen kanh bir hadlse oldiyor; bir harb olursa yanyolda, yük afyonun cezası... Sonra huMüslum ağa boyuna dualar oku mujtur. r?f!an Muhtelif kadın tiplerini hattâ daha evvel di'şmana pes <îiduda tecavüz... Sonra para cesa yor. Kurtuluş dualan olacak. Ahmed Kocaman adındaki btr çoban evlılikte sadakatsizliğe götüren âyazı makinelerine yeceklere pek hüyük yardımlarda sı .. Parayı veremezsem bir yıl ha Atlara tekrar atlıyoruz. Biz se otlatmakta oldugu ıki ine|t Hasanın miller Meçhur bir seksoloji âlibulunuyor da, kendisile aynı safta pislık.. nereye gideyim? Kapka vinc içindeyiz. Atlar sevinc içinde. tarlasına sokunca tarlamn bekçisi. Ha"yumuşak vuruş" sağlar minin görüşıle incelenmektedır sonuna kadar azim ve imanla dövülıd Bayramla munakaşaya tutuşmuş: ranlık, dümdüz bir ova.. tekbaşıma Atlar tınsa.. bu iırada gelen tarla ışçilerı bekclle şeccklere devede kulak kabilinden Beher kitab: 100 sahife 50 kuruş kalmışım.. tekbaşıma Halebe gideBir köye geliyoruz. Bu bir Arab bl'leserek Ahmedl dö\Tnuslerdir. Ahmed Turkhrde ilk defa bir Amerikan yardımlarla iktifa ediyor. mem ya.. o zaman Suriye polisi, köyüdür. Bizimkiler onlarla arabca Koraman derhal evlne glderek av tumecmuası tnükemmelligile çıktı. askerî.. bir sağa, bir sola vuruyo konuşuyorlar. Bu köy de bizim feğınl almış ve tekrar bekçıye dör.eBugün bir H A F T A alınız. Mümtaz Ziyaretçiter Ferdler gibi devletlerin de mazlrum atı, hırsımdan.. gcnül diyor ki, Türkiye köyleri gibi sefalet içinde.. ?ek Halid Bayramı başından ve göden ve tarihten ibret dersi almadaya mavzeri alnına.. nerede kaldı adam, bir yokluğun, bir perişanlığın zünden yaralamıştır SılAh se?ine gelen Dün, Belçıka Novak Radyo FabI dıklarını eormek hayli hazin de ol« arkadaşlanm? Ya vuruldularsa.. içine düştüğünü anlayıveriyor. air Kasanın adamlarından Sndık Çmarlı rikası Direktörlerı Bay Van Der Ahmedin elinden tufejü almaya çalışırbir hakikattir. Hüseyin... dul karının bir oğlu, bir elmanın yansı... Veken ve Bay Van Hoorn, refikaken o da kolucdan vurulmushır. Yaratanesî Hüseyin.. kör karının değnelarile beraber Türkıyede tetebbu lılar hastaneye kaldırı'.mıç, sanık yaAtlar içeri çekiliyor. Bizler QC seyahati için şehrimıze gelmişlerdir. ğiyatağa... uyuyabilirsen uyu.. ka kalanarak tahkikata baslrnılmıştır. Bueun en beğenilen «aal : DENBEtl İSVEÇTE İMAt EDİIEN Burada kısa bir ikametten sonra Bu da ne? ?Bu da kim? Çok şü famda bir halk türküsünün mısEYLÛL 2 ZİLKADE 30 İzmire, Fuan ziyarete gideceklerdir. tit FACIT MAMUIATIDIİ. kür! Bana doğru sürünen bir %a Arkası Sa. 5, SiL 5 t« Terzi İzzet Ünver gitti Fuardaki paviyonlan büyük muSehrimizin marui terzl ve tüccarlaTBrkl}! Umuni vaffakıyet kazanmaktadır. Memleketimizin hakikaten rauhtac bulun17 T a ? l ı ERİM TİCARET T. A. O. rından Terzi İzzet Ünver. Fransa vs du?u halk tipi radyolarm Türkiyeve Ingiltere dikiş muhitlerint tetklk etmek laUnbut. OaiaU. Voyvod* Cad.. 45 üstad bestekânn 70 nadide NOTA ve güftelerile Çıkü. V. ] 6 28 13.13 16.54 19.41 21.18' 4 41 tsviçre Hnssas Saati ithali ztmnında alâkadarlara teküzere Ankara vapurile çehrimizden ayTalaton 432 25 Derleyen: Bestekâr Şerif İçli. Fiatı : 350 Kuruş. KEBİOĞLU YAYINEV1 ı îe buıunaiMKiarı haber aimmışur. E: |10 46 5.32 9 13 12 00 1.36 9.00 rılmıçtır. İstanbul, Cağaloğiu yoku^u MAKMARA MATBAAS1. No. 382 Halebde ve dönüş Ticaret Odası seçimleri bugün yapılacak ZAFER «** Yazan: Batakçı devlet! Falih Rufkı Atay SEKSOLOJİ Bizde Amerikan Mecmuaları Bir meomua c.kmıvor demeyiniz. KADIN Bütün Dunya EYIÜİ SAY/SI Isveç bilyeli rulmanı HALDA f HÜZZAM FASLI I I ARDATH Bayanlar baylar! Almanyanın Zolingen şehrindeki fabrikalar reklâm için sattınyor. On tıraş bıçağı on kuruşa. Üstelik içinde beyaz Mr kâğıd çıkarsa o numara ile Tahta j kaiede Hacı Bıcıktan bir kutu dol j ma konservesi alacaksmız.. ariye | ten her ayın otuz beşinde Yirminci Noter huzurunda çekilen piyango | da villâlar, tillâlar, otomobiller, de Aman amca bey sorma.. sıcak, bir sıcak.. Allahım herkes evlerine kapanıyor.. <'Ha şimdi inbat eelecek: daha sonra inbat şelecek» diye bekleyip duruyorlar. Kim o? Rüzger amca bey riizger! Aman sen de bir şey bilmiyorsuni İzmırde ne yapmağa gittiniz? İşiniz mi vardı? Hayır.. bu hanımın orada oa1dızı var.. ona misafir gidiyordu.. beni de aldı. ama pişman oldum. Eveet. üzümü inciri bol.. ama incir denmez ayıbdır, yemiş diyeceksiniz. Neden ayıb? Aman amcabey siz de bir ey bilmiyormuşsunuz! Izmirde incıre incir demek ayıbdır. Allah Allah.. sonra?.. Bir ter bir ter!. Nuriye Hanım teyzem isilik oldu... Tekmîl çocuk pudralarılen pudraiadık.. ben çıban çıkardım. Taşa ölçelim ceviz ve.sr, Van kedileri, turp rendeleri kadar oldu.. hem de neremde? ve supürge .. sapları. Nerende? Bunu söyleyen satıcıyı karşımda Aman amca bey. Üstüme varuyuklayan kadın dinledi, dinledi ma, söylenecek bir yerde değil... ve mahmur bir eda ile yanındaki Merhem merhem üstüne.. ne: Şemireceksiniz.. Sabbek Hanım. Sorsana sü Öyle diyorlar. Ama ben istepürgevi kaça veriyor. miyorum. Endamım bozulur Aman Nuriye Hanım, o süpür Sonra? ? geci değil.. tıraşçı.. tıraş bıçağı s>a Sonra bozulur işte.. tıyor. Bozulsun. Sen alt tarafını Aman kızım, ekmek bıçağı var söyle? mı acaba? Aman amca bey.. sen de ne Yok teyze, yok. Sen de iyice ı tuhai görüşüyorsun? Nenin alt ta sersemledin. I rafını? Aman sorma kızım.. otobosta Izmir seyahatinin.. içim dışıma çıktı... Haa! Efendim Nuriye Hanım Yanımda gözlüğü bumunun ke teyzemin baldızına misafir oldnK. merıne binmış yaşlı bir zat sordu: Kokaryaiıda oturuyor.. şimdi Ko Sız nereden geliyorsunuz? kar>'al' demek yasak. Güzelyah diGenci cevab verdi.. yorlar ama gene kokuyor doğru Biz mi? Sormayın.. İzmirden su. geliyoruz, İzmirden.. Sonra Bu vapurda isiniz ne?? Sonrası kokuyor işte.. İzmirden otoboslan Bursaya Onu ^lemiyorum kızım.. zgeldik. Bursadan Yalovaya. Yalo ı mir.. vadan da bu vapura.. I Nuriye Harum teyzemin baldız1 Nasıl oraları?.. nın evinde... Aa! Biz nereye gel SIZE dik.. Burgaza geldik. Siz nereye gideceksiniz? Biz gazhan» taraflarında oturuyoruz. Kadıköyüne çıkacağız. Ben size haber veririm.. sonu. HABER Burhan Feteh ... Ne kaç? Fuarın numarası kaç diyorum? Amaan amca bey sen de ne bön adamsın! Fuann numarası olur mu? Kızım sen söyledin.. Eğlence numarası dedim amca bey.. Çok mu eğlenceli? Eğlenceli ya! Çarpık aynalar var.. aman amcabey.. insanı hani gazetelerde resmi çıkıyor birisi var, adını bilmiyorum, patlak gözlü, karakator yapıyorlar, ona benzetiyor. Nuriye Hanım teyzem pathcan dolması gibi bir şey oldu o aynanın önünde.. Sonra.. Sonra güldük.. ama ne terledik, ne teriedik.. tekmil kombinezon'arım ağda gibi tenime yapıştı.. Nedir o? İlâc mı? Amaan amcabey. Sen de ne cahilmişsin.. kombinezon görmedin mi hiç?. İşte gecelikler.. Ne kadar kaldınız?. Bir ay kaldık.. baldız hanım daha da kahn dedi ama benim bizimkini göreceğim geldi.. Sizinki kim? Ali Tosun.. kocam. Ne iş yapar? Gazhanede ustabaşıdır. Bütün o taraflara gazi o verir. Sonra Kadıköyüne çıkBcağız ijte.. Onu demiyorum. Izmir. Haa' Izmirde baldız hanımın evine gittik.. Allah var. Neme lâzım. Kadm bizi çok ağırladı. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda.. aman ne yedik, ne yedik.. Nuriye Hanım teyze mide fesadına uğradı. Sancılandı. Kamı şişti.. acaba gebe mi diye merak ettik. (Bu esnada Nuriye Hanım horul horul uyuyor) Sonradan doktorlar mide fesadı dediler. Ama doğrusunu isterseniz İzmir beni sarmadı. Aah! sarmadı... Caaanım İstanbul hiç bir yere benzemez. Fuara gittik işte! Numaralar var.. Ne numarası? Fuar numarası.. Kaç? Aman ben fena oluyorum. Ba | dar yedik ki... Ben hastalandım. na bir gazoz. | Nuriye Hanım teyzenin de boğazıGazozcu çağınlır. Nuriye Hanı ' na kılçık kaçtı. ma bir gazoz.. kuvvetli bir geyirme ı Bu esnada vapur Kadıköyüne uğ den sonra: ramış, kalkmıştı!. Siz nerede oturuyorsunuz? Oooh.. nereden de bindikü! A Gazhanede dedik ya amca... yol hâlâ gelmedik mi? Bağdad kadar yol sürdü. Istanbula neye gidiyorsunuz? Kadıköyüne gidiyoruz. Amca bey sorar: Izmiri beğendiniz mi Nuriye Kadıköyünü geçtik ya!. Hanım? Tutmadım oğlum. Ben Kur Şu kâğıd sarılı paket de onla bağalıdereyi hiç bir yere değişmem. n nolacak. Demindenberi... Sen nerelisin? Bu lâfa Sabbek Hanım kulak ka Aksaraylı. barttı. Orada benim eltim vardı. Kan Ne o? O paket bizim. t a r a Şakir Efendinin kızı. içinde ne var? Ben Aksaraya yeni taşındım. Nene Iâzım senin! Teneke ile mi? Bursa nasıl.. ucuzluk mu? Bilelim de.. sorarlarsa... Amaan amcabey.. teneke ile PaÜıcandın başka bir şey Seftali var. Bursadan aldık. olur mu? yok. Bu sırada Nuriye Hanım uyandı. Nuriye Hanım teyze torununa gö Bolluk değil mi? Sabbek kızım. ben fena olu türüyor. Yasak mı? Aa! Aa! O çan Bol bol su! Orası da sıcak. tayı ne ahyorsun ayol? yorum.. başım dönüyor. Şu kanapenin altındaki ne? Yolcular bırakmış. Aa! Hay Allah müstahakını Aman Nuriye Hanım teyse!. Bu sefer Sabbek Hanım cevab Aa! Ustüme iyilik sağlık! Ayol versin. Hani haber verecektinü Uyu biraz ,geçer. Şimdi üstünü baverdi. şını kirletirsin .Otobüstekini bilir çanta bizim. Sorma amca bey.. biz onu sak Vakıt olmadi ki... içinde ne var? Şimdi ne yapacağız? Nuriye sin ya!. (Amca beye hitaben) Aman Aman efendi. Senin de merakın sı diye aldık ama otobüste çiçeğini Hanım teyze.. hiş! Ayol Kadıköyüne otobüsler, ne otobüsler.. izmirattık. Nuriye Hanım teyzeme Iâzım nü geçmişiz. den kalkıyorsun amca bey.. Bursaoldu... Geçmiş olsun.. kızım.. ben de da iniyorsun. Elli mi, yüz mü yol Otobüs mü tuttu? biraz ferahladım... cu alıyor. Izmiri beğenmedim.. Bur Evefc sayı da beğenmedim. Bir yağmur, Ayol şimdi ne olacak? Hani ya Nasıl tuttu? bir yağmur.. seller gitti alimallah.. bize... Nasıl tutacak.. midesi döndü.. Tekmil kanalizasyonlar patladı. Kızım.. telâşlanma!. Sekiz kırk efendime söyleyim.. hep bumumuz vapurilen dönersiniz. Nedir o? dan fitil fitil geldi. Paramızla rezdl Lfiğım amca bey. insanı kaba Nuriye Hanım: olduk. kaba konuşturuyorsun. Ben bir dsha vapura bine Anladım. Siz nereden geli mem.. fena oluyorum. Neden patladı? yorsunuz şimdi? Yağmurdan.. Bursada Nuriye Ve böylece köpruye çıktılar. Am Amaan amca bey. Sen buna ca bey ded'kleri ihtiyar kalaDahkta Hanım teyzemin bir ahpabına gitmışsın. Ayol izmirden geliyoruz, kayboldu. Iki Izmir yolcusu köptik evde yokmuş.. Biz girdik bekdedim ya!. ledik. Bir gece yattık. GelmedL Orüye çıkar çıkmaz.. pek becerikli Izmir mi güzel, istanbul mu? görünen Sabbek Hanım memurlaradan da otobüsle Yalovaya... Aa! Izmir de güzel ama istan ra sordu: Bu sırada biletçi: bul daha lüks. Daha kalabahk. Yal Kadıköyüne hangi vapur? Bir çanta kalmış. Büyükadaya hep içindekilere» Çamaşır var ça nız Izmirde bir balık var. Onu pek Bu vapur.. dediler. Hiç lâf etçıkan bir yolcu bırakmış... diye sevdim. (Kadını dürterek) hiş Nu mcien: maşır. geldi . • riye Hanım tezye. Ne idi onun adı? Siz nereden geliyorsunuz? Nuriye Hanımı kolundan tuttu.. Arkadan birisi: | Siüüman. Cehennemden! bir elinde çanta, kolunda paket Şu olacak, diye file rafta bir Aman teyze sen de sayıklıyor tekrar vapura girdiler... Ben onlan Demek gidiş geliş aldınız biküçük valızi göslerdi. Isun! Balık baiık.. Paçavra diyece orada bıraktım. Biletçi aldı. , Giderken, gene o , leti! iğim gelîyor. Çok tath balık. O ka• Bu sırada Nuriye Hanım: yolcu: VERIRIJH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle