14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Eyiul 1Ü51 İngiliz atletlerile dün yapılan karşılaşmalar Birinci gün yaçılan müsabakalarda İngiluler 53 Tiirk atlctlcri 41 puv» aldUar Dün Dolmabahçe stadmda yapılan Türk Ingiliz atletizm müsabakası memleketimizde şimdiye ka ciar pek sık rastlamadığnnız bir rağ bet goımüştür. Yaz günlerinin sıpağı her ne kadar açık tribünlerden \)iı kısmı ile karşı tribünü boş bıraknyşsa da kapah tribünlerin bir tar^fında bir tek boş yer kalmam:;tı. Bu da gösteriyor ki içlerinde milletlerarası şöhrete sahib afletler bulunan ingiliz millî atletizm ekipi gibi kıymetli varlıklan gormek için sporsevenlerimiz daima stadlanmızı doldurmağa koşmakta tereddüd etmiyorlar. Müsabakalar bazı eksikliklerine rağmen umumiyetle iyi tertiblenmişti. * * * Stadyom, Türk, ingiliz bayraklatile süslenmişti. Bu müsabakalar veüesile saha çok güzel haıırlaıımn. Şeref tribününün olduğu trıbün ta.naraile dolu. Karşı taraf bombo§tu. Hakeroler beyazlar giyıniş, ingiliz takımı da göğüslerindeki armalar haric beyazlara bürünmüşlerdi. Türk takımı kırmızı, beyaz eşokmanla şahaya geldi. Merasimden sonra ingiliz ve Türk marşları Çahndı. Bir uçak kazasrnda vefat eden ciridci Ismet için de bir dakika duruş yapıldı. Seyfi Alanyalmm son dakikada 9> • îının sakatlanması üzerine bu • aılet de müsabakalara giremedi. 10Ü metre: Dünyanın en süratli atletleriııden McDonald Uaıly, : Turhan fodepar yaptı. sUdyamunda Ikinci defa olarak verilen startta 2 Broad (Britanya) 3.40 Batman bir gpğüs kadat ileriye pk gibi fırlayan McDonald daha ilk 3 Ziya Ünüvar (Türk) 340 geçmiş ve son düzlükte bu farkı adımlarda rakiblerini iki metre ka4 tyfuhiddin Akın {Türk) 3.40. biraz daha arttırarak değerli midar geride bırakmıştı. Ondan sonra 500p rnetre: safir atletlerimizi geride bjrakmış sahaiarımızda sürat koşulannda enBu koşunun son turuna kadar der rastladığımız uzun fulelerle ra ve memleketimize övünülecek bir toplu bir halde ve oldukça süratli birinciiik sailamıştır. kiblerile arasındaki mesafeyi git1 Mustafa Batman (Türk) 15 sayılabilecek bir tempoda geçen bu gide açarak rahat bir birinciiik sağyarış en enteresan safhaauu her 2 Hilders (Britanya) 15 ladı. Dığer ingiliz atleti de bizim zamanki gibi son turda göstermiş3 Parker (Britanya) 15.3. Ç3uıık!arımızı geçerek ikinci geldi. tir. Her halde kötü bir gününde plBu koşudaki atletlerimiz muhak800 metre: duğu anlaşılan şampiyonumuz Oskak ki buçün kötü bir koşu yaptıMüsabaka başlayınca İngiliz lar. Fakat bu kendi kabahatleri de Webster ileri fırladı. Ekrem ikin,ci ruan Coşgül son tura girerken bırğüdir. Çünkü koşunun başından vaziyette iken, virajda rakibini geç denbire yavaşladı, ve mücadeleyi itibaren geride kalan ve araciaki meğe başladı. ingiliz ba§ta, Ekrem terkederek sona kaldı. Yarışın bitmcsafenin gitgide arttığım gören birinci turun sonuna doğru göğüs mesine yarırn tur kala kuvveth bir bir atlette evvelâ rnaneviyat denen göğse gidiyor, Ekrem virajda faul ^uratle basa geçen kırmızı s^çlı o mühım kuvvet azalır,kibunua da yaptı, biraz stjnta Ekrem rakibini İngiliz atleti Çhatter\vay'in peşine kpşunun seyrine tesir etm?mesine geçti. Turhan ikincüik için Ingilizi takılan Çahıd büyük bir gayret gostermiş ise de yarış sonlarma doğru imkân yoktur . takib edıypr, son virajda Ekrem 6 Feary de uzun adımlarile kendisini înetre üeride.Şan yüz metrelik Dercce: . geçerek üçüncülüğe bırakmıştır. Bu efor 1 McDonald (Britanya) 10.4 düzlükte İngiliz büyük bir yanşta atletlerimizden, bühassa Os sarfederek arayı kapadı ve birinci 2 Shelton (Brıitanya) 10.7 man Coşgülden, daha iyi bir netice 3 Oktav Karkulan (Türk) ?1. geldi. bekierdik. Ekrem Koçak yarışın sonunda bi400 Dört yüz metrede koşu1 Chatterway 1456.5 nuıı başiamatile beraber süıatli bir raz daha dayanabümiş olsa idi mu2 Peary 14589 tempo ile fırlavıp kcşuyu götüren hakkak ki birinci gelecekti. Tur3 Cahid Önel 14.59.6 dprdüncü fulvardaki ingiliz atleti han. koşunun tanlanna doğru bir 4 Osman Coşgül 1553. Hipping ile arasını lüzumundan hayli açıldı ve Ekrem Koçağın he4X100 fazla boş bırakıp iç fulvardaki in men arkasından üçüncülüğü temin B,ayrak yarışmda îngiliz takımıgiliz rskibini kollayan Doğan Acar etti. 5000 metreye gireceği için bu bsy koşunun yarısından sonra baş yarışa girmemiş olan Cahid bu mü nın ilk kofucusu olan McDonald koivar tarkını kendi ko^usunda taki rakibine vetivemiyeceğini an sabakayı kolay,ca kazanacak ve bu kapatarak bayragı, Türk koşucusile lamı; ve ancak büvük bir gayret sıkı rekabet karşısmda rekorunu biriıkte arkadaşına verdi. Bu arasarfclsrek ikinciliği temin edebil yeniliyebilecekti. da bayrak değiştirmede hata yapan miştir. Acarbay bu hatayı işleıne1 VVebster 1.54.7 Türk takımı İngiliz rakiblerini daha mis otsaydı yarışın sonunda iyi bir 2 Ekrem Koçak 1.55.2 bu sırada iç kolvarda olmalaruıa çskişme ve memlekctimiz için de 3 Turhan Göker 1.55.4. raemen iki metre önlerinde buldu. yeni bir rekor bekliyebılirdık. Cirid atma: Bu farkı gitgide arttıran, İngiliı ta1 Higgins (Britanya) 48.5 1 Halil Ziraman (Türk) 63.08 kımı bayrak yanşını geniş bir fark2 Âcarbay (Türk) 49.7 la kazandı. 2 Deadly (Britanya) 58.39 3 Louis (Britanya) 50.6 3 Nuri Çetinyılmaz (Türk) 1 İngiliz takımı 41.8 1!6 mânia: 48.24. 2 Tmk takımı 44.2 Jlk çıkışta Mustaia Balraan fuDisk atma: Büyük Britanyanın puanı 53, flcpar yaptı. Mustata Batman ken1 Farrow (Bntanya) 42.90 Türkiyenin puanı 41. dini kaptırdığ; heyecan ieir.de ikın2 Celil Uçaner (Türk) 41.44 Bugün alınan netic?!er fena olcı fodeparı, Erdal da üçüncü fomamakla bersber daha üstün dere3 Nuri Turan (Türk) 40.95 dcparla rakiblerini şaşkm bir hale celer elde etmemiz bekleniyordu. Üç adımj getirdiler. Günün en heyecsnh rnüMüsabakalara bus;ün saat 16,00 1 Ruhi Sanalp (Türk) 14.89 sabakası bu o.du. Başt;.n sona ksda devam edüecektır. 2 Cross (Britanya) 13.81 dar cört atlet arasında göğüs g^ğ>e Bu^ünkü program şu şekildedir: 3 Feıhan Devtkuşuoğiu dev;.m eden bu ya:ı;ın ancak son 16.30 da: 200 metre (Türk) 13.53. ikı mâniasınua büyük bir enerji 1G.İ5 te: Gülle atma Sınk atlama: s .tcde.T kı;rru:.i at etim.z :vJu=tafa 16 40 ta: Yüksek atlama 1 Elliott (Britanya) 3.80 Vefatıma ikinci yıldönümüne taslıyuı 2 eylul pazar şünü lkipdi namazım mutcakıb Büyükad» Çamli Ştriflnde merhum f Bugünkü Program j Prof. CEMİL BİLSEL'ia aşts nıhu için Mevlid okutulacaktır. Siz hâkinı olsajdınız... Böyle bir dava ile karşılaşan bir İSTANBUL Kendlsini sevenlerin teşrlflerl rte« oluAmerikan mahkemes» vasiyetnamenin ikinci nüshasmı muteber 12.57 Atllı; ve proframlır 13.00 nur. ; Kızu Eminf Abaojlu H»berl(r 13.15 Kuçük orkesu»di4n saymamış, zira kadmın sonrsdan vasiyetinden vazgeçrnesi ve k m raelodil«r 13.45 İki hafıf uvertür ci nüshayı unutmuş olması ibtjınalini ijeri siirmüstiir. (Pl.) 14.00 Eaz eserlert . Ojorn TEŞEKKÜR feki. spprları: 1 Aranılaa «»yı 2 dir ve şöyle bulunur: h»v»lan; ç»l«n]ar: Fahjre Ferşan. CevMüessif OTomobil kazasında yaralanan 3 (5X) = (11X). det Ç#ğla, Ygrgo Bacauoş; İzzpddin Ökte 14.20 Dans ve caz müjiği (Pl.) rahmetli refikarnın kurtarılması ve be2 Aranılan rakam 5419 dur. HAi Saz eserleri Şarkılar. okuyan: nim tedavim Için büyük gayret ve ih3 İlk ekspres saat S y\ 8 geçe kalkrnıştır tlraaın gösteren Şişli Çocuk h.a.ştanesi E^rem Kongar; çalanlar: Sacii Işılay, 4 Aranılan sayı 72 dir. Bashekimi Dr. Ragıb Güran, Operatör Fikret Kutluğ, Yorgo Bacanoş 15.30 5 Dort misü olan sayı 1.25 dir. Korıserto (Pl.) 1S.20 Klarnetist David Dr. Hazım Bumın, muavlni Qr. Zekl Web«rden melodiler (Pl.) 16.30 Türk Butur; Dr. Tahir Payasoglu; Başh'msire 6 Üç kişi. Hav* IÇurumu adına konvşma; konu Hayriye Parlak, Hemşire Belkls Kıras, Çıkar yol ^luamma şu şekilde halledilir: 5an: Avukat Örr.er Köprülü 16.40 Hastabakıcı Mı.azzez Aydoğar ve HasŞarkı ve türküler (Pl.» 17 00 Çocuk tabakıcı Fethlye Tanere en derln şüksa»tl 17.2q Şarkılar; okuyan: Suzan ranlarımı arzederim. Vetenner İşleri L'muru Müdürü Guven: çalanlar: Sacl Ijllay, Yorşo Bâcaros: İsmail Şençalar 18.00 DlnZeki Moğdenii l«rtci isteklerl 18.40 Güı Vi»eur or% ^ % kestrasından dans müziği (Pl.) 19.00 Cemaatimiı Merkez İdsre Heyeti BasHaberler 19.15 Radyo Kadınlar top kanı, Şehir Meclisi sabık üyesi luluğu 20.00 Tino Rossı'deu şarki:ar Dr. ATANAŞ KUKULİS'in (P!.i 20.10 JÇısa sehir haberleri cenazesl törenirule 20.15 Radyp Gazetesi 20.30 Şarkılar; vefatı dolayısile. müteveffaya okıryar.: Alâeddin Yavaşça; çalanlar: bizzat hazır bulunarak Cevdet Çağla, Fahlre Fersan. İzzeddin hurrnet gösteren muhterera zevatla, müÖktç: Vorgc Bacanos 21.00 Düsün messil ganderen Cemiyet ve Dernekler celer; konusan: Necdet Evliyagi: İdare heyetlerine. çelenk ve mektubla 21.10 Dinleyiel istekleri 21.45 Spor taziyede bulunanlara ve bilhassa mühaterleri 22.00 Opera ve operetler messil göndermek lutfunda bulunarak den sahneler (Pl.) 22.30 Film şarkı acımıza istirak eden İst. Vali ve Beleları (Pl ) 22.45 Haberler 23.00 oiye Reisi Dr. Fahreddin Kerim Gökavukat Ahilya Programlar ve dans müziği (PJ.) 23.30 aya. İst miüetvekili Mcshos: İst. Yunan General Konsolosu Kapanış. İle Vis KonsolosUrına. İst. Şehir MecANKAJIA lisi üyeleri Dr Fedon Sk'iros ve Dr. 8 28 Açılı; ve program 8 30 Ha Zakar İst. Sabık Vali ve Belediye Reisi berler 8.45 Sabah müziği fPl.) Dr. I.ıVfi Kırdar, İst sabık milletveJ.10 Günün programı 3 15 Radyo İle killeri avukat Ekrem Amaç ve Mihaliki lngllizce 9 30 Sev.in ıj parçalar (Pl) Kayaoğlu ve mezarı başmda h'tabede 10.25 Makamlardan bir demet bu!jnan F. Asseo ile Şems KulübJ İdare 11.15 Kep berab'r söyliyelim (Yurcdan heyeüne derin şükrflr.larımızın iblâğına sesler korosuı 11.45 Telden tele n.uhterem yazeteuizın tavauutunu rics Firar suçundan sanık İsktnderiyeli olup Türk tebaasına geçen ve 12.15 Memleketter. selâm 12 30 Pgzar ederiz. 1?' Mh. taburu erlerinden olan Said oğlu 335 Ankara As. Şubesine kaskeçi 1300 Kaberler 1315 Şslon Beyoğlu Rum Qnoöoks Cemaali yıdlı Mehmed Erçağatay ikametgâhını bildirrnesi ve Erzincan XV{II. orkestrası müziği ıPl.) 13.30 Öğle Merkez İdare Heyeti Gazetesi 13.45 Salon orkestrası n j . Kor. K. hğına müracaat eylemesi As Y.U.'JÇ. nun 215 inci maddesi ziğinin devanu (Pl ı 14 00 Kapanış nıucibince ihtar olunur, (138912633) RADYO MEVI.İD İlâvemizdeki meseleîeun hâlledilmiş şekiileri 20 bin Takel işşislnden 353 nakliyat işeisi zam görmemiş Tekel naklivat şubcsi şafprlçrinden Yasar Babanın mektubundan: «Tekel Kakliyat Şubesi işcilcri de bütün fahrika vc K yerîerinde çalıgan işciler RİIıi. Dahalılık zamrnı icin ij ihtilâll yaptııiiken a gUnlerdp eskj Genel Mi'riürün sık şık Ankaraya ^idip relme;i yii'iinrten evrak'mız tekemmül etmemiştir. Sos>a| Yardım Müdürü; «II is yerinin ihülâfı vsr, artık m ü racaatlerle ekseıiyet hâsıl plmuştur, şabırlı olun. tefrik yapılmaz* buyur» muşlar ve hen de bn müşfik vaidlerin» tcşekkur edip aükatiar makamları faıla rahatsu etnıcmc': gafletine düştüm. Halbııki aynı cıniada bir catı altında hulunan } irmi bin işçidcn yalnız 35> mevcndln nakliyat subesi işçileri bu îimdan mahrum hırakı|ıyqr tfe hik mettir v« neye Utinadcn bnpu rev» gbrüyorlar. Gerpk vilâyetimiz ve ge rckse yüksek hakejn kurulu işçilerln hakkını vermiştir. Bizim hakklfnıım Ortaköyde yohuz ve lâğımlan çukurdan ibaret bir nıahalla Or'aköy Tcşmerdiven Fıstıklı •bj'k arabâırıdan Ziya Güner yazıyor: i »^a^a^erp z!le yol yok, birer çuknı elan Uğımların çirkef sularındsn paçalarımızı şıvayarak geçmck zorunda kalıypti'z. Ha«tamız olur taksi ile dahl doktor gelmez. knmiır alırız araba v% kamyon gelm^z. Bu uıüşkül vaziyettvn l.ı'ii (ilmak iızere makamı aidine msl'ille lıalkının imzalanr.ı lıavi dilekça } a i . trıi'racaatte bıılunduk. Nahiye Mütü'rıi. miihendisler gcldiler vaziyetl sortciiler: het nedense bir senedir haklı QI rtHik!=ri bu muracaalimiii yaptırmadîlar. Yrvri'lapmızın ok^ıla giderken î^»ar"? kaldı^ları mü^kül dtırümdaa î.vrfvlmaları icin sıhhati umumiye na« mma ^ıı hplâ cıtknrlarımn kaldırılm4* vnı ' r ktrc de gazçtenizle tiça edlyoru'.t IV'illetvckjii doklorlar asistanlık edcbilir mi? Deniziiden Süleyman Gören soruyac: •1 M'llctveki|i olap doktoılazızı n.i lclvokillikleri sırasında aynı zaraan'la hastançlcrde asistanlık yaparak Dı« t i *" s almaları doğru olur ımı? 2 Sağlık Bakanlıfı müle«işlettal« teftis edeçek|eri hastanede ¥»Mna ytt» kileri var mıdır?» Sayın okuyucumuzun bu »uali niçin sorduğunu anlayamadık. Anlaşılaa bur.Iarı mev7jata aykırı buluyor. Bu suallere cevab verecek durumda degiliz. Sağlık gakanlığı cevab verirse yazarız. Çiikeıı bir Uğımm hemp» yapt!nıa,sı rica ecHliyor Hecliha Kirraan adında bir okuyucu* rau;qn d(ic|i: < iksar^i da Ccrvahpaja caddesindf Ştmi Molla r!>;Vjz:nda 9 numarada oturu>orum. Rıı <;okağa Kiren odun \% koraıır kamyanları lajyikile lâğım çikmüs ve tıkanmıstır. q«kuz evin mecrasııun bu surctle çokincsi ve tıkanması, sıhhatle alâkadar oiduğundan çöken nıccraıun hemen yanılması için nazarı dikkalin celbeclilmcsini dilcrim.» GAİBE İHTAR OlUM 17.58 Açılış ve program 18.00 Incesaz (Hicaz igslı) 18.00 Haberler 13.15 Tarihten bir yaprak 19 20 Aksamın kamıs mnıiğî (Pl ) 20.ÜO Şarkılar 20.15 Radyo Gazetesi 20 30 Goreih: Si rr.inör ve so: minör sanat 2045 Dünyayı pezelim (Pl ı 21 30 Hazır cevab adam 21.45 Dsns» davet 22.10 Miv.ikseverin saitı 22.45 Habçr|er 2T00 Kapar.ış. Merkez Bankası memurlarından an em Üry inin eşi ÜI|¥ANİ irtihal etrr.iştir. Ccnazesi 2 9 951 pazar , günü öğle ramazını müteaktb Bü:ez:d | Camli §erif!nden kaldırılarak aile kabristsr.ma âfcfnedilece'stir. . Çelenk gönderilmemesi rica olunur. ı j SÜMER B U G Fİl^I.ERİNİN EK SİNEMASINDA Ü N * * * I D. Denizyclları Dumlupınar kaptanı 1200 Açılı;, program 12 05 gabahat Sabit Akbaş, Fatia Tapu Sicil Muhafızı ı Şerberoğlundan şarkılar 1235 Saz Sadi Akbaşın validelerl, Kadıköy Bilueserleri 12.55 Emin Güpdüzden şar mum Nakliyat mü.eahhtdl Esad Gezçrln kılar 13 25 Seçilmiş taneolar ' teyzeleri 13.48 Zeybekler geçidi 14 05 Serbsst , ŞA2ÖIENT AKBAŞ saat 14.30 Oğle sonu. ! Hakkın rahn.etine kavuşmuçtur. Cenazesi bugün Kadıköy Tayyarcci Sa.r.ı 16 00 Açılış. program 16.03 Dinle sokak 5 No. lı evinden 10.30 da kp.ldıneyden 1610 Muallâ llukadder Ata rılarak Paşabahçe İrıpitkoy Ca:niinde ksndan şarkılar 15.40 Oyun hava nünıazı kılınarak aile kabri^tanına deEları 16.55 Fasıl rmüikİBJ 17.55 Ata nedilecektir. türk için 18.10 Caz müziği (Celâlİncc) Köprüden 1130 ve 1145 tc Paşabah 1835 Şukufe Tuncaydan şarkılar çeyf vaptır kalkar. 19.00 tbrahim Karat&ştan türküler Çtlenk getirllmerr.esi rica oulnıır. 19.30 Bu hafta İ;mir (Jerfi Yener) Akba$ cilcsi 19.40 Snfiye Ayladan şarkılar 2025 * * * Scnfonik eserler 20.45 Ocsk başı rphbeti (Dr. Hüsam?ddin P»t.ek) 20.55 Dul Bayan H;guhi Büker ve evlâdı Saz ve sesler birliğı 21 20 Saz eser Badrik Büker Bay ve Bayan Levcn leri 21.40 Borsa ve piyasa (Cihad H'iddeler ve eviâdı, e^i. pederleri; kaGökçek) 21.50 Dinleylclkrin saati yırpederleri ve akrabaları olan ?2.25 Yarıııki program 22.30 A.lah rahathk versin. Aile ocağından sökülerek hareme ka,patılsn ser.ç ve şüzpl kızlar... Ormanda tek başina vah^î hayvanlrala yaşıyan iyi kalbli bir genç... Şarkta geeert hevecan ve dehşet filmi. HOLLYWOOD'da ÇEVRİLMESİ YENİ IKMAL EDILEN BU FİLMİ KAÇIRMAYINIZ. • YEGİN J ile [\\\ YOLALAN Evlendiler. (Avukat) vefatını derin teessürle birdirirıer. Ccnaze merasimi yarın pazartesi 3 e>i01 1951 sa~t 16 da Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan £rmeni kilisesinde lcra olunacaktır. Cenaze Levazımatı ve Servisi GARBİS CELİL Tel: «74680324 'YENİ 12 S temsil OPEPETi İst. 318951 1 2 3 4 o to w *. tn r • • • mı n 11 ! 11" i I 1I • r m 8 1 r MESHÜD 1 I • Amerika m C1NTUBVFOX 1 Bütün partilerin ara seçimlerde reyini almayı sağiamaya çahşükları 2 Bir uzvumuzun iç kışmı, Volga nshrinin koHarından. 3 Sayın şanıs, at oynatılacak saha. 4 Harici kısmın aksi. iatibdad cevri rütbelerinden. 5 Cinsine gpfs d'S de elbise de ay&kkabı da saç da temtzliyebilir, yabancı. 6 • Çok mayhoş» un yarısı. bu hareketle in^an mevlâsını da belâsını da bulabilir. 7 Karşısına geçtiğimiz zaman bizden gerçeği saklamıyan tek dostumuz. bir cins magara. 8 Nesiller pııun sayesinde yetlşiyor, hürriyeti elinde olmıyan insaalardan. Yukatıdan aşağıya: 1 Her vatandaş oııu hakkile yapsa vatan gök'.ere yükselir 2 Şlkâr ele ge\;irme hareketine tejebbüs eden (iki klime). 3 Bir emir, hayret edatı 4 Tokların kendisile hiç rrreşgul olmadığı, havada muallâkta durup ilerlemeği beceren. S Ele geçlrerek. 6 Bir emir. 7 Bski Turk kabilelerinden birinin ferdi. Bousseaux> nun meşhur bir eseri. 8 Koredeki kah»amanlarımızın kazandıklarını ka(iki kelimeı Evvelkı üulmccanın fıcücdilm'j seklı: 1 2 ^ 4 5 6 7 8 Filmcilik Sanayünin ha^ta gelen 3 gn^retli kum paiıyasilc ıppmlcketimizin en büyük fi',m §irl>etmin 1951 1952 sinema mcvsiminde sayın hRİkımua bmıncaçı niuh,lc§crn filtnler den b^'iları: Deborah Kerr 3tewart Granger Renkli Türkçe ve orijinal (Kir.g Solr.mon's Mine ) 1 Hazreti Süleymanın Hazinesi Tyrone Po\ver Orson \Velles Türkçe ve original (Prince of Fox ) 2 İntikam Kıhcı Van Jonson renkli Esther Wilaams (Duchess of İdahp . ) 3 Taçlı Peri Errpl Flyn Dean Stockwell Renkli Türkçe ve orijinal (Kim ) 4ı Mihracenin Casusu Rita Haywoıth Glenn Ford Renkli Türkçe ve orijinal ((Lowes of Carmen ) 5 KARMEN Gene Kelly Frank Sinatra Renkli (On T h e Town ) 6 Denizciıer Geliyor C l a u d t t t e Cc'.bert Patric Knowles (Türkçe ve orijıno!) (Three Carr.es Home ) 7 KAHRAMAN KADIN Betty Grable Dnuglas Fairhanks Jr. R«nkli Rej. Eıncst Lubitsch (Lady in Hermine ) 8 BEYAZ KÜRKLÜ KADIN Lana Turner R»v M ' î a r d (A life of h e r own ) 8 GÖNÜL ACILARI Mario Lansa Ann Blyth Renkli (The Great Caruso ) 10 BÜYÜK KARüSO Jane Cıame £thei B,arrymore (Pinky ) 11 KARA DAMGA Robcıt Taylor Louis Calhern Türkçe ve orijinal (Devil's Doorway ) 12 ŞEYTANLAR GEÇİDİ Gregory Peck Helen Westcott (Türkçe ve orijinal) (Gun Fighters ) 13 rr SÛAH K A Ç A K Ç I L A R I Louis Hayvvard ( r i i r k ç e ve orijinal) (Fortune of Captain 14 Kaptan Bludun Hazinesi Blood ) 15 İSPANYOL EANI 16 17 18 19 SAVAŞTAN, SONRA ŞAHANE DÜĞÜN GELİN BABAS1 Ormanlar Hâkiminin Son Maceralan 20 ORLEAN GÜZELİ 21 ÇIPLAK ÂŞIKLAR 22 ESİR KIZ (Andolousie (Miniver Story (Royal Wedding) (Father of t h e Bride (Rogues of Shenvood Forest (Toast of Oriean (Pagan love song (Captive Gırl ) ) ) ) ) ) ) ) Carmen Sevilla Luis Mariano (Renkli Türkçe İspanyolca ve WSKSW®$$m»M 16.45 17.00 17.05 17.İÛ 17.15 1755 18.10 te: 1500 metre de: Çekiç atma te: 400 metre engelli da Uzun atlama te: 10000 metre te: 4X400 metre bayrak da: Kapanış merasimi. Ömer ŞESİM orijina]) Greer Garson Walter Pidgeon Tıjrkçe ve orijinal Fred Astaire J&'ne Powell R e n k l i Spencer Tracy Elizabeth Taylor J o h n Derek Diana Lynn T ü r k ç e ve orijinai Mario Lanza Kathryn Grayson Renkli Esther Wıllıams Howard Keer (Renkli) J o h n n y Weissmüller Buster Grabe Larry Parks Barbara Hale (Renkli) Lana T u m e r Ezıo Pinza (Renkliı Fred Astaire Red Skelton' (Rar.kli) J o h n n y VVeissmüUer (Türkçe) Humphery Bogart (Türkçe) William Powell Mark Stevans (Renkü" 1 Gene Tierney Richard Conte Linda Darnell Richard Vidmark J a n n e Craine Vv'illiam Hplden (Renkli) Wan Johnson J u d y Garland (Renkl;) Betty Gröble Victor Macture (Renklii Gregory Peck H u ş h Marlowe Marshal Tompson Virgina Field Cornel Wilde Patricia Kaight Glenn Ford Nina Foch J a n e Powel Ricardo Monialbar. Fenkli) David Brıan Arlene Dahı Loretta Yourg Van Johnson (RenklU AŞAN 4 TÜRK hazırlık maçları Eaşketbol ıniUi takımınuz, hazırhk ına devam etmektedir. Bugün I^oda Sen Jozef Kul\ibü açıktava sahasmdş ayrı t?.k»mlarla iki deneme maçı daha yapılacaktır. Bu maçiann programı şöyledir: Saat: 2045 te Millî takım namzedÂfiyet Ciazetesi leri . Modaspor, saat: 21.45 te Millî Afiyet Gazetesi çıktı No. 80. Bir çok takım namzedleri Fenerbahçe sıhhi makalelere süslenmiştir. Abonesi Sen Jozef karmaşı. 13> Hradır. İstanbul Divajıyolu No. 104. MÜİCİAİDİE Lir UiNİUlTİAfN •!z HİAİPİİ SİAİT» AİLİÎİB EİT EÎK KİAHİA FIHLIA >EİNİA ü • i ıMffF I S İ T İ I K IIMLÎI RİBLÂJŞİA1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 U N U T U L M A Z HATTRALAR K R A L EVLENTYOR DUDAKTAN D U D A Ğ A KANLI İZ TOKYO MACERALARI ŞAHANE DANS GİZLİ DÜŞMAN KÖR UÇUŞ DlAR YUVA YENİ SEVDALAR EĞLENCELER DURAĞI VAZİFE KURBANI KATİL KONUŞUYOR DAMGALI ESİR İSİMSİZ KAHRAMAN G E ^ C SEVDALILAR UYUYAN ŞEHİR (Jolson sings Again ) (Mr. İmperium ) (Three Little Words ) (Mark of the Gorilla ) (Tokyo J p e ) (Dancing in the dark) (Weirlpool ) (Slattery's Hurricane ) (Appartemant for peggy) (In the good old Summertime ) (Wabash Avenue ) (Twelve O'C'.ock High) (Dial 1119 ) (Shockproof ) (Undercover Man ) CTwo Weeks With iove) (înside Striaşht ) (Mother isa Freshman ) Vefa, Altınordyyu İzmir, 1 (Telefonia) Vefş takımı bngün Altuıordu ile yaptığı macı 30 kazanmnş.tır. Sahib ve BaşmutıarTtn NADIR NAÜİ 6u nüshaia yazı tjterişi fiiien idare eden: Cevad Fchmi BAŞKU1 CVMHUBİYÜT MATBAAS1 5000 metre müşabaMsı ni gazsleei Ul'in maeeraları: Mr 49 4w!»«w her T Nasıl ojurî ^esin tanı4»|> muateiflaydudun AJeyhinfc hir W^V)F şey söylenemez. / J X Teşkilâlı Bu gibi iddialan «lintzdc Pek asabi delil olraadan ilfri ftorunüvarsunuz, mezsiniz, cfendim Size lİtidalinize j vardımıın ilmanızı tavsiyc ^ o k u n a bilir lcderim. mi acaha 40 HAKSIZ İTTİHAM Ayrıca 15 V, Türk filmciliğinde i)k defa nlarak \ ü«çeSi BİR MİLYON URAV1 LÂJ.E V Î P A P D E V R İ A R BARBAROS HAYREPDİN PAŞA R e i i s ö r: B A H A G E L E N ? E V İ ıÇevıiırnesi hitmiştir) R e j i s ö r: (ÇşvTİlmesi bitmiştiı; YAVUZ SULTAN SEIJM R e : i s 6 r: M jj N İ E H A Y R İ E G E L I (Çevrilmesine D İ K K A T : başlanmıştır) CENNETİN V E D A D YOLU A R R e j i s 5 r: (Çevrilmesine haşlanmıştır) 16 milimetrelik film ve projeksiyon makineleri ıniz sayın müşterilerimizin emrine hazır bulunmaktadır. J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle