18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Ekim 1951 CUMHURÎYET Yeraltında 400 metre! Kovuklarda güldür güldür akan sular uğulduyor, yüzlerce metreük kuyuda insanı ürküten akisler husule getiriyordu Borley satosomın nmumi gfirünüşü ve (yanda) satoya dadaaaa kortlak 50 tAcele sablık. Meshur ve taLairre adında bir Fransız rahlbeslrihl bir >ato. Baslıca hususiyeti, dir re 17 mayu 1667 de öldürülyüz elli senedenberi geceleri bir müftur. Ruhun bu şatoyu niçia hortlak tarafmdan nyaret edilmetercih etUgi kendi ağandan öğresidir. Hortlak merakhlanna tavsıye nilmemlss» de satoda hortlak gdren edilir.» ler bunun hakikaten bir rahibeye benzediğinl »öylemJslerdir. Bu ilân bir mizah gazetesinde değıl, reklâmlann satınna yüzl*rce Gene satoda bulunmos olanlann lira alan ciddî bir IngUiz gazetesinanlattıklanna göre, hortlağın bıraktı de çıkmıştır. Esasen isin jakaya geğı izler arasında sık sık, duvarlara lır bir mahiyeti de yoktur. Blze kurçun kalemle yazılmıs tyardımı belkı öyle görünür ama, Ingilterede veya cdua» kelimelerine rastlanhortlaklar, hayaletler ve perili miftır. Bundan çıkanlan hüküm de köşkler o kadar cıddî bir merak |U: rahib* idam edilirken kendisime%iuudur ki bunlarla meşgul one yardım eden veya dua okuyan lanlar arasında çok ağırbaşlı kimse VimM bulunmamıs/tır. Bunun üze ler vardır. rlne Marla Lairre bu »atoya geleBu ilânda bahis mevzuu olan rtk, bitisigindeki kilisede dua dinBorley |atosudur. Ondokuzuncu alemek arzusunu göstemüstir. Hakiajr ortalannda yapılmıstır ve muhkaten, satoaun yanındaki kılısedo telif ellerden geçükten sonra nihade sık sık hortlak alftimi görülmu} yet, 1885 teki aahıbi, bir vaka üve arzusu üzerine dua okunduğu zerine satonun perüi olduğuna kalaman, tatmln edilerek, uzun müd naat getirmiftir. d«t uğramamiftır. Geceleri İçinde ean sesleri dnyulan külse Vaka »udur: hayli azarlayarak hırpalamıstır. Fa lar ve gördüklerini bütün tafsüâtlisin daha tuhaf tarafı, yapılan Adam, edebiyatla ve tercume 1«lerile meşguldü. Bir fransızca lu kat uşaklar bu ayak izlerinin ken le anlatabiliyorlardı. tetkikler 1666 stnesinde Fransada Borley şatosunda «tetklkatta» Marie Lairre adında bir rahibenin gati vardı ki hiç elinden düşür di eserleri olmadığını ispat edince mezdi. Bir gün, İugat ortadan kay kadın, eve hortlak dadandığını uı bulunanlar arasında ispirtizmacılar bulunduğunu gostennistir. büyük bir yer tutuyor. Bunlann boldu. Adamcağız aradı eradı, bu lıyarak binayı saüp kaçmışür. Borley şatosunda hortlak hadiseŞatonun şöhreti bundan sonra birçoğu yaptıklan davete, binaya lamadı. Deliye dönmüştü. Koca kidadanmış olan ruhu getirmeye mu lerine son lamanlara kadar sık sık başlıyor. Arka arkaya vuku bulan tab nereyt gidebilirdi? rastlanmıstır. Şatonun bugünkü Şatonun sahibi kaybolan kitabını bu hâdiseler üzerine, hortlaktan vaffak olamıyorlar. Fakat en nihasahibinln binayı niçin satmak isteuzun mflddet aradı. O blnada bak korkanlar şatonun semtine uğra yet bir davete ruh icabet ediyor ve Üç yü» metrede moU n n o dajcılar, IUM btr totlrahat eanannda kendisinin kim olduğunu söylüyor. diği belli değil. Fakat alacak olana madık yer bırakmadı. Yok, yok,maz olurlarken, bu gibi şeylere FraaMtun İspanya hududunda riydl; fakat, bu ife meraklı blr tekrar bir uçurum baslıyordu. Bir Ruhun anlattığına gore, kendisi çok meraklı hikâyeler anlatacagı meraklılar da orasını bir ziyarelgâh yok... Hiç bir yerde yok. saat sonra 120 metreye lnmigti. Pirene dağlarında Saint Martın U kimse bulamamiftı. on yedinci asırda yasamış Marie muhakkakhr. haline getiriyorlar. Aradan günler geçlyor. Blr gece, çurumu dıye mejhur bir ytr rar Nihayet, basta uçurumun kâftfl Blras afagıda tekrar blr düzlük Fakat, isin tuhaona bakın Ki, adamın yattığı oâanm yanındaki odıı. Burası 1660 metre irtifaında Laptaeux olmak uzare Janssens ve gSrfllOyordu. Fakat daganın daha dada bir gürültü oluyor. Şatonun hortlaktan korkmadığmı iddia edefasla lnecek takatl kalmamıştı. blr tepede, blr kuyu ağn gibi a Tazieff adında lkl gen« daha bu sahibi, kalkıp oraya gidiyor. Kimse rek şatoya yerleşen Mrs. Byford Sefere e gün aon verildi. Leplyardıma çılan ve nihayctl görünmlyen de iste Belçikah profesöre yok. Fakat bir sey var: Lugat, oda gibi, hortlak görmekten hoalandıkrin blr uçurumdur. Fakat yüîlerct hanr olduklarını blldlrdller v», bu neux yukan pJrb. Ertesl gün gene nın ortasında yerde duruyor' lan için orasını satın alanlardan metre uıayıp gittiğinl Uk defa nun uıerine, yerin dibine lnmek aynı aaatte ife yeniden basladılar. Kim getirdlT Kimsenin getirme birçoklan da nihayet binayı terketBu tefer Sğleden »onra laat yanmLepimuc adında bir genc keşfet Ozere blr lefer tertlb edildl. sine lmkftn yok. Çünkü pençerele mek zonında kalmışlardır. Çünkü 11 agustos sabahı üg arkadas, da uçurumun iki çıkıntm arasın rin pancurlan kapah, odanın kapı Borley şatosuna dadanan hortlak o mlsttr. Şimdl oraya Lepıneux uprofetörun nezareü alünda, bu fa~ dakl boshıkta fideta anlı kalan sı kilidlldlr. O halde, yalnız blr kadar muntazam olarak devam ediourumu dlyorlar. Dağcılann ve aniyatçüann me knll yolculuğa doğru ilk adunı at daga, urun bir mesafeyi havadan, seye hükmetmek kabU: Lugati pe yordu ki kendisinl görmekten hojrak ve tecessüsünü mucib olan bu olar. Bunlardan Janssens'l* Lepi ipe tutuna tutuna inmek turetile riler alıp götürmüs, gene onlar ge lananlar (I) blle tahammül edemiuçurumua derlnllğinin 400 metr* neur dag ıporlannda tecrübeli idl ajtı. yorlardı. tirmistir. Bundan tonra en tehltkell anlar yi geçtiği tahmin •dılmıçtL Fakat ler; Tazieff de yolculuğun fotogŞimdi ne olacakta? Meşhur tarihl Adamcağa, o kadar özenerek asimdıye kadar, uçurumun dıbine rafUrmı gekmeyi uzerine almıjtı. bafbyordu. Yerin albndakl kovuk bp yerleştiği satodan adeta kaçar şato sahibsiz mı kalacaktı? Hayır. Yolcular, çelüc ipler, çivill a lardan güldür güldür akan lulann casına çıkıp gidiyor. ınmeyi kimse düşünmemis,, duyünîtalyan faşistlerı Mussolini'nin toprak kanştınlmıştı. Şîrlman der Başka bir meraklı zümresi daha ordüyse bile bu tehlıkeli yeraltı yol ymkkabılar, kuvvetli el fenerlert uğultusu birbirine kansıyor, yüz1886 semesindeyiz. Şatoyu Mrs. taya çıktı: hortlaktan korkabllirsi bir sözunu tekrar edip dururlardı: rinde de (dokuzuncu asır) anneleculuğuna çıkmaya kimse cesaret kanca ve kazmalarla müeehhezdi lerce metrelik kuyuda insanı ür Byford admda zengin bir kadın al niz veya hortlak görmeye meraklı «üerlersera arkarrdan gelin; rin çocuklarını, çocuklann anneleler, aynca yanlanna bir telefon da kOten akialer uyandınyordu. Lepi mıştar. Binanın perili olduğunu olabilirslniz; korkarsanız satonun gerilersem beni oldurün. Olürsem rini yedikleri rivayet edilir etmemiştl. Vaktıle, Frof. Pıccard'la bera almıslardı. Tıpkı deniıe dalan dal neux bir arabk telefonu açarak, duymuşsa da buna inanmamıs, bu semtine uğramazsınız; meraklı ise intikamımı alın » Tanhçıîer, Roma Imparatorluğuber, stratosfer tabakasına (hava gıçlanu yukarıyla alâkalannı temin yukandakilere simdiye kadar hiç gibi şeylerin aslı olmadığını duşü niı, yukandaki misalde gördüğüFaşizm yıkıldj, Mussolını tarihe nun da kıtlık yüzünden yıkıldığını tabakasınm üstüne) çıkmıs olan eden kablo gıbi, telefon bu dell Isltmedikleri bu korkung ugultu nerek evhama kapılmaktan kendini nüz gibi, merakın da bir sonu ol kanştı... Ve ancak o zaman Duçe söylerler' O devirde şimal ve orta J Prof. Max Cosyns bu uçurumu tet kanlılann yukarısı tle temaslarını lan dinletti. duğunu gönir ve yine »atodan u nin bu sözunun de kendi malı ol Avrupada büyük bir kıtlık olmuj uzak tutmuştur. Bu yolcu'uk bSyle daha saatlerkik etmeyi duşünen âlimlerden bl lağlıyan vasıtalan idi. madığı anlaşıldı. Meğerse bu veci ve aç kalan kavimler cenuba inerek zaklaşırsınız. Fakat bir müddet »onra, bütün İ|e Mat on bırde baılandı. tki ce devam ettl ve nlhayet Lepineun: Fakat, llim askı lle hareket «den zeyi italyan dıktatöründen asırlarca Romalılara karşı harb açmışlardır. metanetine rağmen, bu kadıncâğız Sanat uğruna dakika sonra Lepineux, gözden kay tTamam! Uçurumun tonuna var da satoyu satmağa mecbur oluyor: lerde daha başka bir alâka vardır: evvel Vandee isyanında Henri Du bolrnuştu. Onun vereceğl malumat dım!> dlye haber verdl. onlar meseleyi ciddS şekilde tetkik Verger adında bir Fransız kontu Bir Ame'ikan mecmuasının «Sa& Zira, odalarda bir takım ayak i'.leve talimat üzerine digerleri de ineYanılmıstı. Çölde lerab görmuf ri gdrmüstür. Son derec» titlx blr etmek isterler. söylemls. Şımdi bir Italya gazetesi at uğrunda en cür'etkir hareket» ceklerdl. gibi ldl. Haktkarte ancak S56 met kadın olan Mrs. Byford evvelft uİste, 1930 senesmde Borley sa bu tarihl hakikati ortaya çıkarırken mevzuunda yaptığı bir ankette, su Amerikanın Alabama eyaletır n On blrl bes geçe Lepinevuc'den İlk reye Inmlsti. Uçururn, haflf blr ka şaklannı itham etmiş ve onlan blr tosuna çıkan yeni mü|teriler bu Mussolini'nin yalnız el sıkma ya misali gönderen okuyucu birincilıği kazanmıştır: Montgomery lehrinde «Yangın esvia çizdikten «onra, tekrar devam telefon geldi: cinstendi. Ingilterede ruh meselele sağını icad ettiğini yazıyor. Sanat uğruna en cür'etkârane hanasında blr bınadan çıkmayı red (Kırk metredeylm. Yol açık ediyordu. diğerlerl tarafından tekrar edildl leri, isplrtlzma, telepatl VJ.. gibi Leylekler jriderken detmek» yasaktır. gSrunüyor,» diyordu. 382 metrede geni} blr kovuk t ve bu sırada uçurumun içinde re tgizli kuvvetler» üzerinde tetkiLeyleklerin hicretı, saşmaz bir rekette, on beşinci asırda yasamıs. Şimdl onunla yukandakl profe çılıyordu. Burada kısa blr mesa sbnler çekildi. fcatta bulunmak üzere kunümuf tabita kanunudur. Kışın ve yazın olan italyan ressamı Bellini bulun**• lör ve digerleri arasında telefon feyi gene havadan atan Lepineıuc Bu surctle, yerin dibine fakuli birçok cemlyetler vardır. Bazıları yaklajtığını gösteren bu tabil tak muştur. O devirde meşhur flâman Dokjan blr yasında Ur D«Uz«, bu nlhayet yere ayak baıtı. S00 met olank inmekte rekor kınlmıı bu tamamilt ilmi bazılan da yan dd vim asırlardan, belki de lnsanlık ressamı Yohan Van Eyck yağlıbomuhavereleri cereyan ediyordu: yaftan sonra pipo içraey» jaşıamıj ' lunuyor. Bununlâ beraber, ytrin di yan »aka bir gayeyle kunılmus tarihinden çok daha öncedenberi yayı keşfetmiş ve bu sırnnı yalna •• müthlf bir tirytkl ktotaiffisf. cKayalar sarplasmaya basla rede bulunuyordu. *** dı. H«r taraf ıslak. Ayaklanmız ka Bu muvaffakıyetten dolayı d»ll altmda vsrılan en büyuk derinlik olan bn cemiyetler, ne kadar ara devam edip gelmektedır. Messina'lı ressam Antonello'y» 58" Çocuklanna dayak atmayı ayıb yıyor.» kanlıyı telefonda tebrik eden ar bu deiildir. 1927 de İtalyan dı|cı salar Borley satoru gibisinl bulaIşin tuhaf tarafı, leyleklerin so retmişti. Van Eyck öldükten sonra sayan bir Fransı», Üvey çocugtmu tTehlike var mı?ı kadaşlan onu, evvolden hazırla lan Lessini da|lanndaki kovuk maılardı. Çünkü bu şato hakkında ğuk memleketlerden sıcak iklım dünyada yağlıboyanın nasıl yapılddvmeye başlamıj, ondan sonra aydıklan tesısatla \ukan çektiler. larda, bazsn fakuit, bazan ufk! anlatılanlar sadece efsane degildi, lere giderlerken kendilerine göre dığını yalnız bu ressam biliyordu. tHayır, simdilik yok.» giderek, 637 metreye kadar in orarun perili olduğuna kanaat ge bir yol takıb ederler. Meselâ, In Bellını işın sırnru öğrenmek üzere, nı usulü kendi çocuklanna 6» tatOn biri on geçe Lepmeux blr Lepineux takatten kesilmişti. tirmif klmseler henüz hayattaydı giltere ve Fransadaki leylekler Av bir hıleye başvurmaya karar veribikı âdet edinmiştir. düalüğe çdnnıştı. Buradan sonra Bir iki gün sonra aynı yolculuk, mişlerdi. rupanın batı sahillerini aşarak Is yor ve guzel bir delıkanh olduğu panya üzerinden Afrikaya geçer içın, kadın. kıyafetıne gırmekte hiç İer Iskandınavyadan gelenler ise de zorluk çekmıyor. Antonello'ya dofrudan doğruya düz bir hat ü giderek, resmını yapürmak istediserinden Afrikaya inerler ve bu sı ğini söyluyor. Ressam bu güzel hacak kıt'anın merkez vej'a cenub nım kızın (!) resmmı yapmayı mem nuniyetle kabul ediyor. O tablosubölgelerine giderler. nun başında çalışırken Bellini de, Rahmetin bereketi Bu sene kif yağmurlu basladı ve pürdıkkat, ressamın yağlıboyayl İTncttd ealısırken bu mayi |eker öyle bir madde ki o olmazsa böyle gideceğe bentiyor. Yağmura nasıl hazırladığına bakarak, işin tekrar karbon dlyoksidi lle suya tohumlar yejermez, nebatlar çicrahmetı adıru veren dedelerımiz sırrını dğrenıyor. Bellini ondan bölünür. Bu hâdiseyi llboratuarçek açmaz, hayvanlar yedikleri her halde pek Isabet etmişler. Zıra, sonra bu hırsızlama s ı m yalnız dt bir tecrübe tüpünUn içinde yap otlan hazmedemezler; insanlar yağmurlu «enelerin yazında rahme kendine mal etmemış, bütün diğer fağunız zaman, A T P nln içlndeki tin bereketi görülmekte, aksıne ressamlara oğretmiştır. yiyeceklerden faydalanarnazlar. losforun üçte ikUınln intisar edip Gene bu madde olmazsa atesböyağmurBU* serıelerde kıtlık olmaknavaya uçtuğunu görürüz. Fakat cekleri panldıyamaz, denlzlerdetadır. vücudümüz br tecrübe tüpü deki yılanbalıklan elektrik nesreMesell tarihin kaydettıği en bü ROMATtZMA gildlr: Fosfonın bu gözle göründemez, köstebekler yeraltında yük kıtlık senelerinden bir olan 541 Siyatik, Bel, Diz, Kalça mez (hararet) leklini gözle görüyollarını bulamazlar; kalb çalışayılında Avrupaya ve Asyaya bir nür bir |ekle (harekete) çevirir. maz, ciğerler isliyemez; beyin düağrılarına, üşümekten damla yagmur düşmemijti. AVTUşunemez. tfte burada, A T P nin cansız pada 850 lenesındekl kıtlık da meş '< gelen arka sancılarına lıktan canlılığa geçtiğini ve hayat hurdur. Gene yağmursuz bir seneBu nedir? dcnen kımıldanışın ortaya çıktınin sonunda başgösteren bu kıtlık Şimdiya kadar ancak' chaystın Uyku •snasında ağızdaki hareket» | ı görüyoruz. o derece feci bir hal almıştı ki büsırn» olarak tarif edilırdi; fimdl çok müessir ilaçtır. tün Avrupa memleketlerinde ek* * * ilml ismini buldular: •Adenbslae •izlik dış aralarında kalan yemek meklere onda dokuz nisbetinde YeryUsünde canlı ne varsa 5 Phosphate» yahud kısa forkırıntılarının tehepsinde A T P vardır. Hayatın mülll» A T P . en basit sekU olan tek hücreli İlim ilerledlkçt hayatm sırn ni fessüh etmesin* vsrlıklar ıcanlıı lar arasına girhayet kımyevî blr formüle doğru melerinl buna borcludurlar. Ne gidiyor, fakat bu maddenm ı eve doSayısıle difnebat, ae de hayvan olmıyan bu lerden terekküb edeceği tayin otek hücreli canlılann her ikisinin lerın çürümesine lunamıyordu. Avrupa ve Ameriilk eeddi olduğu tahmin edilıyor. kada bir çok illm müesseseleri bu sebeb olur. Bu Yeryüıündeki hayatm ilk kıvılcısırn çözmek ıçın uzun zamandır raı olan bu eanlılarla en mükemadeta seferber olmus vaziyetteydlhali ancak yatarmel mahluk nümunesi sayılan inler. Bugün gayeye eris.ilmlg giblsan arasında en esash bağlantı da dir. Muhtelif alimlerin tetkiklerl ken diflerinizi ve dif etlerinizi A T P dlr. blr noktada toplanmıs ve nihayei Bol KopüklüNefis Kokulu RADYOLIN ııe fırçalayarak önley*A t P forraülü bulunmustut. A djr; tira havadan aldıgı karbm rlleudlerinİB Içtn* glretnez. Kar Hayaün n m olan bu jekerll, TP hin içinde şeker var, kuvveti dlyoksidınl su ile birleftirip se bon gdlyoksidi lle suyu blrleştlrip fosforlu, edeninli, nitrojenli madbilirsiniı. O vefıyor; adenm var ki kahve ker yapabilmek l;ln ifik lâzımdır. seker yapmak vadfesinl doğru de yaradıhsın bajındanberi dedeki kafcıne benziyen bu madde Yetismiş nebatlara bu i|iğı günef dan doğruya A T P üzerine al vam edegîlrnekte ve nesilden nesuyuşukluğu giderıyor, hamle 'm temin eder Fakat toprak alhndaki mıjtır. le nebatlarda tohum, insan ve kftnını temın ediyor; nitrojen var, tthum ışığı nereden alacak? İ|te Karaciğer blr A T P deposu hayvanlarda sperma yolile geço da bir nebatm topraktan yük o saman A T P imdada yetisiyor dur. Yediğimiz sekerlerl blriktl mektedir. selmesine yanyan blr maddedir; ve tohumun İçinde gisli olan bu ren karaciğer onu mayi halmde Yirmlnd asra iıtom çağıt dinlhayet fosfor var ki onun da madde faaltyete geçerek ona, top muhafaza eder ve vücudümüzde yenler belkl hakhdır. Fakat A T alevlendlrici meziyetini hergüa raktan dışan çıkma kuvvetinl ve ki milyarlarca hücreye kan yolila P nin kegfinden sonra asnm.un, kibrıt çakarken görüyoruz. riyor. gönderir. Bu A T P sevkiyatından ilim ve medeniyet tarihıne t insanİnsan ve hayvan gibi dıfter en büyük parçayı kalb ahr, son lann hayatın «ırrıru buldukları Şımdı A T P nin ne i« gördüğücanlı mahluklar A T P ye daha ra sırasile adâleltr ve böbrek!er devir* olarak geçmesi mümKünne bakalım: dür. I Dünvanın en antiıeptik dif maeunudur. I Bir nebatın ısığa ihtiyaa var fazla borcludurlar; eUnkU günea gellr. Satılık Perili Köşkleri Kimler Ve Ne İciıt Alırlar? 150 250 | AKİSLER ] 300 318 320 Tarihî bir sözün asıl sahibi 390 tamin En Büyük Keşü: ATP GECE GELEN TEHUKE PİMANOL Yüzünüz Çamaşır Değildir! •PURO İTuvalet Sabunları Saftır. RADYOLiN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle