12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMI$ Yegâne tuvvet Vitat GIDASI umhuriyet KURUCUSUrTUNUS NADf 0 7 nni 2 7 I1CI 077Û 9776 T«lgrti T« mdctub adreais Cumhuriyst, lrtanbul Posta Kutusu Istanbul No. 248 T«l5onl*r: Umuml Santral Sumara«: 24288. Yaa İ,leri 24299, Matbaa: 24290 91 P. büyük kongresi dün akşam kapandı Partinin başlıca ana davasının millî kalkınmayı sağlıyacak çalışmalar olduğu belirtildi D.P. Genel İdare Kuruluna 6 yeni üye girdi, Menderes Başkanlığa seçildi, kongre bazı üyelerin Partiden ihrac kararlarım ittifakla kaldırdı Kapamş ltı giin süren sıkı hir calısmadan sonra Demokıat Parti büyük hon jrıesi dün akşam dağıldı. Yui'hın dört bir köşesinden gelip devlet mcrkezimizde (oplanan delegeler bölgelerine döndükleri zaman verimli bir iş başarmanın rahatlığını vicdanlarında duyabileceklerdir. MiIIetimizin mukadderatı üzerinde daha üç yıla yakın bir zaman snrum taşıyacak bir partiye aid olduğu için bıı kongrc penis ölçiide İİ5İ topladı. Demokrat Partiden ulsıın olmasın vatandaşlar kongreııin calışmalarını yakından takib ettileıy Bu arada bağımsız bir pazeteci ola* r»k biz de duygu ve düşüncelerimizi ktsaca aşağıya sıralamayı mesleğimize aid bir vazife sayıyoruz. Tenkidleıimizin hedefi, daima olduğu gibi, devlet idaremizde yıırd ve yurddaşlar hesabına daha ileri nrtireler sağlanmasına yardımdan ibarettir. Tiizük dcğişmelerile ilgili teklifIcrden bir tanesi genel idare kunılu üyeleri sayısının arttırılnıasına dairdi. Bu (eklifin lehinde ve aleyhinde hararetli konuşmalar oldu. N'eticede idare kunılu l:adrosunun cskisl %\h\ kalmasına ) arar verildi. Mesele aslınds o kadar r.ıühim olmamakla beraber partinin hükumet iizerindeki kontrolu bakımından idare kurulu üyelerinin sayısını bir miktar arttırmak daha iyi olurdu. Çoğu hükunıette vazife yiiklenen bu vatandaşlar, Paıti jönetim organı halinde bir arnva geldikleri zaman gayriresmi bir bakanlar kurulu toplanuuş fibi bir manzara meydana geliyor ki, bıinu önlemek ve hükumete yalnız Meclis grupunun deşil. aynı zamanda en yiiksek parti icra kurulunun da devamlı kontrolu aliında bıılunduğunu fi'len duyurmak gerekirdi. İnannmıza göre bu fikri savunanlar haklı idiler. Ankara 20 (Telefonla) D.P. nin üçüncü büyük kongresi bugün saat 17 de çahşmalarına son verdi. Dün sabaha kadar toplantı halinde bulunan kongre, bu sabah saat onda tekıar içtirna etti. Genel idare kurulu seçimlerinin neticesi üyelere tebliğ edildi. Bundan sonra haysiyet divana kararlarını ineeliyen komisyon raporu oj kundu. Bu sırada söz alan Adnan j Menderes kongre çalışmalarının nihayete gelmesi ve seçimler dolayısile kısa bir konuşma yaparak delegelere teşekkür etti. Ana davalar komisyonu raporunda birinci büyük kongrede alınan hürriyet mLsakı ve ikinci kongrenin millet husumeti andı kararları belirtildikten sonıa artık iktidara gelen partinin birinci ana davasını, millî kalkınmayı sağhyacak tedbirler olduğu, Türkiye nüfusunun yüzde 80 ini köylü vatandaşlar teşkil ettiği cihetle bu tedbirlere bilhassa Kongrede evvelki geceki seçimlerden bir intıba Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Sinan Everest dün harekelten evvel ailesi efradı arasında ve halk içinde (okla gösteıilen «Kader» kotrası) Ingiltere, Süveyşe takviye gönderiyor Mısırda herhangi bir hâdiseye meydan vermemek için dün tehlike hali ilân edildi Sinan Everest dün "Kader,,i ile yola çıktı Dolmabahçe rıhtımını dolduran büyük bir halk kütlesi. minimini yelkenlisi içinde tek başına Okyanuslar aşıp dönecek olan bu cesur sporcuyu tezahürlerle uğurladı Sinan Everest dün 7,5 metre boyundaki (Kader) isimli kotrasile saat 16 y/ı doğru Dolrnabahçe önünden syrılıp Uzak Şarkın yolunu tuttu. Akdenizi. Kızıldenizi, Hind Okyanusunu. atlayıp Pasifiğe ulaşacak ve Filipinlerde Türk Bayrağını dalgalandıracak; sonra da gene tek bsşma yurda dönecek. Dün Dolmabahçe önünü dolduran mahşerî bir kalabalık ondaki cesareti. azrr.i ve fedakârlığı alkışlamaya gelmişti. Everest teşvi töreninin heyecanı içinde bir aralık fırsat bulunca bana dedi ki« Bu seyahat benim için en kudsi bir vazifedir, dost'.arımm ve aziz milletimin bana yaptığı büyük yardımları hiç bir zaman umıtmı Arkn.iı Sa 5. Sü 1 de Koreye yeni birlik gitmiyecek Değiştirilmlş ikinci kafile yarm Izmire gelîyor Ankara 0 (a.a.) Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan til dirilmiştir: Son günlerde gazetelerde Kor'îye yeni bir değiştirme birliğinin gönderılmesı için hazırlıklara başlandığı ve bu birliğe aid er, assubay, subay kadrosunun tesbıt edildıği hakkmda yazılar çıkmış ve çıkrnaktadıj. Koreyş, yeni bir degiştirme birliğinin tertıblne aid hazırlık ve çalışmalar yapılmarruş oi» Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Londra 20 (a.a.B.B.C.) Sü çarşamba akçamı varmıştır. na veyş kanah bölgesine yeni îngiliz Ingilterenin şimdi kanal bölgesintakviye kıt'alarmuı yollanmasuıa de 5000 paraşütçüsü bulunmaktadevam edilmektedir. Bugün bir dır. resmî tebliğde bildirildiğine göre, Diğer taraftan îngiliz hava kuvikinci îngiliz piyade tugayına men vetlerine mensub Meteor tipinde sub birlikler deniz ve hava yolu tepkili uçaklardan bir kısmı da ile Kıbrıstajı hareket etmeğe ba§ Kıbnstaki üslerinden ayrılmışlar lamışlardır. ve Kanal bölgesindeki hava alanlaAynı zamanda itimada şayan kay rma inmişlerdir. Başbakan Adnan Menderes bir naklardan bildirildiğine göre, ChesIngiltere Akdeniz donanmasını konuşmasında 1950 genel seçimle ie taburuna mensub 1000 ask»r ile takviye ediyor rile 1951 ara seçimlerini kıvaslar 16 ncı paraşütçü tugayına mensub Atlantikten gelen 21 harb gemiken: «O zaman matbuat bizimle son birlikler de dün akşam Kanal sinden müteşekkil bir îngiliz filoberaberdi, riizgâr arkadan geliy>r bölgesine gitmek üzere hava yolu saı dün akşam Cebelitank limanına du, pupayelken gidivorduk. Halbu ile Kıbrısı terketmişlerdir. girmiştir. Filo 3 uçak gemisi, 2 kru ki bu sefer mathuat bize karşı cepParaşütçü tugayının büyük kıs vazör, 16 muhribden mürekkebdir. he aldı, ara seçimierinde kazanmak mı Kanal bölgesinde Fayid'de bulu Bu gemilerin Ingilterenin Akdeniz kolay olmadı» dedi. nan îngiliz ordusu genel karargâhı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Bagımsız gazetelerin ileri geri bazı tenkidlerini sayın Menderes Pemokrat Partiye karşı cephe almak saysa bile son resmî ilânlar tahsisatından beslediği iıili ufaklı bir cok gazeteler bu ara seçimlerde Demokrat Partiyi can ve göniilden destcklediğine (före bunlar niAmerikan Hava Bakanı Finletter çin hesaba kstılmıyordu? İlkönce Bir İngiliz gazetesjne göre, Jcuvvetlerimizin Türk komubir dil siirçmesine yormak istedim. Fakat sayın Menderes cidden 'atlı tanlığı altında kalacağı hususunda Ankaraya teminat verildi ve muntazam konuşan bir adam. Nadiren de olsa kiirsüde öyle c'îli Londra 20 (Nafen) Ortadoğ'jnun kün olduğu nisbette Türk komufilân sürçtüğü duyulmuyor. Sonra savunmasile ilgili olarak Ankara, tanları emrinde kalacağı yoiunda matbuat kelimesini aynı manada Londra, Washington ve Paris ara teminat ta verilmiştir. Aynı zasözlerinin bir başka yerinde daha sında temaslar yapılmakta olduğu manda Türk ku%'vetlerinin, hükukullandı. Artık şüpheye mahal yok: teyid edilmektedir. Bu temas'&nn metin müsaadesi alınmadan başka Mpnderes Demokrat Partiyi otoma he<3efi, Ortadogu komutanlığmın ne bir cepheye gönderilmiyeceği de, 29 ekimde Amerikada toplantılar tikman destekleyen Samedin gaze şekilde kunılacağı ve bu komutan Ankaraya temin edilmiştir. yapılacak ve bunlardan birinde telerini matbuattan saymıyor. Hür lık dahilinde Türkiyenin rolüâür. Amerikan Hava Bakanı da Bu kaynaklara göre. son zamanriyet reiiminin istikbali hesabına Fakat bu temaslann şimdiki hal larda Washington, Paris, Londra ve konuşacak bilmem bunu bir müjde olarak kar de bu meselelerin siyasî cephesile Ankarada yapılan siyasî ve askerî NewYork 20 (Usis) Amerikan şılayabilir miyiz? Büyük kongıenin meşgul olduğu da ilâve edilmekte, müzakereler, Kuzey Atlantik paktı Hava Bakanı Thomas K. Finletter, de muhaliı muvafık ayırd eimek esas Washington konferansında asteşkilâtını Türkiyenin Avrupada bir 29 ekimde Türkiye Cumhuriyetinin sizin başkanlık vasıtasile bu'iin kerî mevzuların kat'î bir «ekilde e'.e ileri mevzi şeklinde telâkki 28 inci yıldönümü münasebetile bubasına gönderdiği teşekkür feİ£ra alınacağı kaydedilmektedir. olunmaması gerektiğine inandır rada Türk Amerikan Cemiyeti fından sonra artık Samedizm nazaDört başkent arasında şimdi yatarafından verilecek ziyafette korivesinin iflâsa mahkum olduğunu pılmakta olan diplomatik temasiar mıştırMüşavirler. Türkiyenin Batı sa nuşacaktır. Türkiyenin Birleşik ADünkü maçta Beşiktaş, Galatasöylemekte zannedersem bir hata da Türkiyenin bir taraftan Geneıal joktur. Eisenhovver karargâhı, diğer taraf vunma projelerine dahil edilmesi merika Büyük Elçisi Feridun C. sarayı 20 yenraiştir. Yukarıdaki tan da Ortadogu savunmasile mü gerektiğini bildirmişlerdir. Böylece Erkin de bir demeçte bulunacaktır. resimde maçtan evvel, iki takım Türkiye Avrupa ve OrtaDoğu sa Waldorf Astaroa otelinde verile kaptanlan öpüşürken görülmekteDilekler komisyonu raporunda nasebetleri incelenmektedir. NADÎR NADİ İngiliz Spectator gazetesine göre voınmaları arasında bir bağ vazi cek ziyafet, Türkiyede yapılacak dir. (Maçın tafsilâtı ve diğer spor Arkan Sa. 3, Sü. 3 te haberlerimiz 4 üncü sahifemizdedir) Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Türkiyeye Türk kuvvetlerinin müm fesini görecektir. Ozyorngun istifası kabttl edildi Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu İç İşleri Bakanlığma veliâleten tayin edildi Ankara 20 (a.a.) İç İşleri Bakanı Halil Özyörüğün istifası kabul edilmiş ve yerine Drvlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlun:ııı vekâleten tayini yüksek tasdike iktiran etmiştir. Beşiktaş G. Sarayı 30 yendi ''•*: Güzellik Kraliçesi ve ikinci güzel dün hareketten önce «Kader» in irüvertesmde Sinan Kvereste bir uğur sembolü olarak gazetemizin hamlattığı kupayı verirlerken Ortadogu savunmasına dair dörtlü görüşmeler Bir aşk faciası Bir sigorta şirketi müdürö, sevdiği kadına kavuşantıyacağım anlıyarak intihara teşebbüs etti Taksimde, Abdülhak Hâmid cad miştir. Halbuki Veysi Midil şehrin desindeki Sevim apartımarunda o en tanınmış ailelerinden birine turan Halk Sigorta şirketinin mü Arkası Sa 5. Sü. 4 te dürü Veysi Midü, evvelki gün damsrlannı keserek intihara teşebbüs etmiş, fakat süratle kaldınldığı Alman hastanesinde yapılan müdahale iie kurtanlmıştır. Savcılıkça tahkikine başlanan bu hâdise etrafında elde ettiğimiz malumat çudur: Bir Fransızla evli bulunan Veysi Midil, bir müddettenberi kansından ayrılmak istemektedir. Bunun için müteaddid teşebbüslerde bulunmuştur. Son olarak, kan koca boşanmayı kararlaştırmışlar ve kadın, evinden ayrılarak Parise gitmiştir. Fakat dün ansızın Paristen İstanbul milleh'ekillerinden Segelen bir telgrafta, kadın, boşanmaktan vazgeçtiğini, bunu artık nihi Yürüten, şehrimiz savcılığına düşünmediğini, Veygj Midile bildir müracaat ederek, nakil vasıtaian hakkındaki 3827 numaralı kanunun bazı resmî dairelerce tatbik olunmadığmı bildirmiş, mevzuat hükümlerinin yerine °etiri!rr.esini taleb etmiştir. İstanbul millefvekili bu maksadla savcıhğa verdiei bir dilekçede ezcümle şöyle demestedir: «Muhtelif resm! darrelere aid arabaların tahsis olunduklan rrakamlarca nasıl ve ne şekilde isttmal olunacağı 3827 sayılı kanunda Elyaza Bazma ailesi bu haberi açık olarak yazılıdır. Halbuki İstanbul Vilâyeti ve Belediyesile diveren gaz*teyi dava ediyor ğer makamlara aid resmî plâkalı aİkinci diinya haıbinin müliim ca rabalann, kullanmağa hakları olsusluk vakalarından birini teşkil mıyanların emirlerine vprildiği "niı eden Çiçeron hâdisesi bu mevzuu şahede olunmaktadır. Bu mevanda. ' filme alan Amerikan sinemacıjarmın resmî plâkalı nakil vasıtalannm j .Resmî arabalara jiair Saycılığa Türkiyeye gelişile günlerce tekrar Belediye Reis muavinle'ine ve Be btr möracaat ylpan'millet^ekiM Arkast Sa. 5, Sü. i U i Sa. S, Sü. 3 t« : Senttıi Vifciten Cumhuriyet Bayramı Resmî arabalara dair savcıhğa bir müracaat Milletvekili Senihi Yürüten, resmî arabalar hakkındaki kanun hükümlerinin tatbikını istiyor Yoııi Edebt Romanımıza Bugün Başladık Çiçeron'un hudud dışı edileceği yalan RtflK HAUP (Ustadın en güzel eserlerinden biri olan bu romanı bugünden itibaren 3 üncü sahifemizde bulacaksınız)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle