12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Efctm 1951 CUMHUBİYET O Lenin'in plânı ir müddetten bcri, Türkiyenin doğusuna ve güneyine düşen bölgelerde ccreyan etmekte olan hâdiselerin, Lenini mezannda, Stalini de KremKnde giildürdüğü. Sovyet idarecilerini memnun ettiği âşikârdır. Bn hadiseleri şu şekilde tasnif etmek mümkündiir: 1 Demokrasi dâvasını çütmek vazifesîııi üzerine almış olan büyük devletlerin, Orta Doğu havalisinde, menfaatlerinin çarpışmasından doyan hâdiseler, 2 Bu bölgedeki bazı memleketlerin. evvelce İngiltere ile akdetmiş oldnklan andlaşmalan fesh hıısusunda başvurduklan taktikten çıkan hâdiseler. Diinya isrilâ plânlannı tasarhyan Bolşevikler, her zaman bu iki noktaya ehemmiyetle işaret etmişler, hür dünya cephesinde böylelikle gedikler açılabileceğini tahmin etmişler ve proframlannı da ona göre ayarlamışlardır. İlk defa olarak. Birincî cihan harbinden sonra, Lenin böyle kanşık Jiir durumdan faydalanarak komünizm oiktatoryasmı dünyaya yaymaya teşebbiis etmişti. 19141318 haıbini r"'.:akıb '.tıs imparatorluğunun güney sınularında bulunan birçok mpmleketler tam bir istiklâle kavuşmak tnaksadile silâha sanlmışlar, miicadeleye girişnuşlerdî. Bu çığırı açan memlekellerin başında bulunan Türkiye. Atatürkü ile nedefine ulaşıyor. diğer islâm ınemleketlerine yolu göster:y,rrfu. O sırada da Lenin, bu r.ıücadeleleri Bolsevizm hesabına istisnıara kalkıçıyor, böytece dünya hakimiyetini ele feoireceğini, hesaohyordu. O raraanlar Türkiye dışmda kalan diğer orta doğu nemleketleri kanşıklıklara sahne olmuş fakat bunlar, Türldyenin izini takibedccek kndreti kendilerinde bulamamışlarriı. Böyle olmakla beraber, Leninin plânı kendisl ile hirlikte. birkae sene sonra, fömülmüstti. İstiklâl usnındaKİ dâvasını hedefine eötüiTnekle heraber, Sovyet yoluna düşmemiş ve Bolşevik davasma karşı derhal ccphe almış olan Tiirkiyenin, bu plânın bn şekilde gömülmesinde rolü muhakkak ki çok biiyük olmuşrnr. Drihci cihan harbini müteakıb. bu memleketler, Tiirkiyenin çeyrek asır evvel başardığı işi yapmıya <eşebbüs ermis. hulunmaktadırlar. Fakat şu farkla ki, bunlar şhndi Sovyet oyunnna diiserek, Kremlinln ekmeğine yağ sürerek hedefe nlaşma giyasetini tskip etmektedirler. Bupiin Stalinin 1920 de Leninin tatbik mevkiine koyamadı&ı plânı yeeiden ele aldığı ve hedefin* göfürtneye talıshgi âşikârdır. Bueiin, Dr. Mnsaddık'm veya Nahas Pasanın Kremlinin birer ajanı olduklarını söylemek gayet yersîı bir hareket olur. Fakat bn liderlerin hedeflerine varmak için başvurduklan siyasî oyunlar yalnız Sovyet Rusya için miisaid bir zemin yaratmaktadır. Bunlar, jririştiklçri dip lotnatik tejehbiisleri destekîi^ecek hiç bir kuvvet ve kudrete malik olmadıklanndan her zaman efkânunnmıiyeyi kışkırtmak. paleyana getirmek ve bu şekilde hedeflerine ulaşmak yolunu tercih ctmişlerdir. Fakat yaratılan kan;ık dnrumdan onlardan fazla komünist ajanlar fay dalanmışlar ve faydalanmaktadırlar. Mısırda olsnn İranda olsnn. hükuBietin arzusu ile tertiplenen «nümayiş havası» şimdi Sovyet ajanlan tarafuıdan istismar edilmektedir ve mahalli hükumetler bn havayı dağıhnakta giiçlük çekmektedirler. Vazîyet böyle îken Mmr gazeteîeri «Rn?ya ile »nlasalım» jeklinde neşrivat yapmaça, KremlinM «güler yüzle» göstermege baçla»»«lardır. Bu «cemice ormı da, yalnız Mısırdalri komünistlerin dunımuBn sağlamlaşrarak, milliyetçilerin Ise durnmnnu biisbütân Barsacaktır. Busrün Mısır, ne yapacağını şaşırmış bir insamn hallBİ andırmaktadır. Ömer Samî COSAR HA B Karadenizde meçhul bir deaizaltı Teyid edilmiyen bir habere göre meçhul sremi devriye gezen denizalhlannuza ateş etmiş İzmit 20 (Hususî) Gece geç vakit Gölcükten verilen ve henüz teyid edilmiyen bir habere pöre Karadenizde karasularımızda devriy« gezen denizaltılanmıı bu .ıkşam üzeri bir denizaltınm ate^ine manız kalmıştır. Bu arada bir kaç torpil de atan gemiye karşı denızaltılanmız geri çekilmesi işaretini vermişierdir. Meçhul denizaltı uzaklaşmadığından top ateçi altma almmış ve neticede dalarak ortadan kaybolmuştur. Bu meçhul denizaltınm Bulgar donanmasına mensub olduğu büinmektedir. Maamafih yukarıdı da kaydettiğim Rİbi bu haber hiç bir taraftan teyid edilmemiştir. Kaydi ihtiyatla bildiriyorum. Kapanış Başmakaledtn âevam Demokrat Parrinin program ve prensiplerina aykın bazı maddelere yer Terildiğini gördük. Misallerden bir miral: Yardumuzda masonluğnn yasak edilmesi isteniyor. Bu Lsteği, Demokrat Parrinin en kuvvetli dayanaklannı teşkil eden vicdan hürriyetile, fikir hürriyetile bağdaştırmağa imkân var mıdır? Böyle bir isteği benimsiyen bir vatandaşın parti saflarında işi nedir? İngilterede, meselâ İşçi Partisi kongrelerinden birinde bir fiye kalkar da Muhafazakâr Parti prensiplerinin kabulünü dilek olarak ileri sütebilir mi? Bu gibi ana davalarda siyasî partilerimiz daima çok hassas davranmalıdırlar. İpin ucn elden l:açarsa sonra bir daha toparlanmak güç olur. Atom manevraları bugün yapılıyor Tarihte ilk defa olarak askerlerin istiraki ile bir atom tatbikatı hazırlanacak Las Vegas 20 (A.P.) Tarihte ilk defa olarak yann 5000 seçme Amerikan askerinin ijtirakile atom manevralan yapılacaktır. Atom silâhlannın kullanılacağı bu manevralann gayesi, bir atom taarruzundan sonra piyade askerinin sağ kalarak savaşa devam edip edemiyeceğini anlamaktır. Bu harekât için 5000 mil karelik bir laha tahliye ve tecrid edilmiştir. Bir atom bombası patlayıp bir ilâ 100 milyon arasında tahmin edilen hararet derecesi neşretmesinin hemen akabinde birlikler, önceden tahliye edilen müdafaa mevzilerini derhal işgale çalışacaklardır. Asker lerin hayatmı korumak için en etraflı emniyet tertibatı alındığı gibi, birlikler özel surette yetiştirilmiştir. ingiltere, Süveyşe takviye gönderiyor Bistaraft 1 inei sahifede donanmasını takviye maksadile mi gönderildikleri malum degüdir. Kanal tamamile İngilizlerin ; elinde Londra 20 (a.a.) (Lps) Siyasî yorumcularm bu sabah belirttiklerine göre, Mısırdan gelen son haberlerde kanal bölgesine giriş için en önemli noktalardsn bin olan Ferdan köprüsü de dahil bütün stratejik noktalar ve Port Said ile güney Süveyşteki Adabia limanlannm tahliye mevkileri ingilizlerin elindedir. Bu suretle kanaldaki seyrüseferin kontrolu temin edilmiş olmaktadır ve bu sular artık milletlerarası mahiyette sayılabilir. Mısırda tehlike hafi ilân edildi Kahire 20 (a.a.) (United Press) Bugün saat 6 da tehlike hali ilân edilmiştir. Resmi makamlar her hangi bir hâdiseye meydan vermemek için bu tedbire başvurduklannı bildirmişlerdir. Mısır, Sovyet bloku ile birleşmeliymiş! Kahire 20 (A.P.) Buradaki Batılı diplomatlar Mısınn, İngilizleri Süveyş kanalı bölgesi ve Sudandan atmak için bir harbe girişeceğine ihtimal vermemektedirler. Fakat müfrit mutaassıb elemanlardan müteşekkil «Uhuvveti İslâmiye» teşkilâü mensublarınm, çete harbine girişmek suretile kanal bölgesindeki İngiliz birliklerini izac edebileceklerini mümkün görealer vardır. Mısırlı mahfillere göre, bu cemiyet mensublan, Süveyş kanalını «uçurmak» ve bu bölgedeki İngiliz ordugâhlannı ateşe vermek tehdidinde bulunmuşlardır. Bu cemiyet Mısırda 2 milyon azası bulunduğu iddiasındadır. Filistin harbi sırasmda cemiyet mensublanndan bazıîan müstakil ve başıbozuk birlikler halinde Yahudilere karşı savaşmışlar dı. Cemiyetin İnsilizlere karşı harekete geçmek üzere teşkilâtlandığına dair söylentiler mevcudsa da, teşekkülün yeni şefi Hasan El Hodeib Bey dün gece verdiği bir demecde, cemiyet mensTiblannı itidalle harekete ve şimdiki buhranın idaresini Mısır hükumetine bırakmağa davet etmiştir. Bu arada Mısır gazeteleri İngiltereye atfettikleri «tecavüze» karşı tahrikçi makaleler neşretmektedir. Hartâ gazetelerden bazıları, misilleme mahiyetinde Mısınn Sovyet bloku ile birleşmesini tavsiye edecek kadar ileri gitmektedir. Fakat gazetelerden hiç biri, hükumete harb ilânı tavsiyesinde bulunraamıştır. Kahirede nümayiş Kahire 20 (a.a.) (Reuter) Bugün Kahirenin iki semtinde tertib edilen nümayişleti polis kuvvetleri dağıtmışlardır. Ciddî her hangi bir hâdise kaydedilmemiştir. İsken deriye ve Süveyş kanah bölgesi sakindir. Mısırdaki sporcjîarımız bugün dönüyorlar Son hâdiseler dolayısile, sporculanmız Mısırda bazı nahoş hâdiselerle karşılaştılar İskenderiyede yapılan birinci Akdeniz Olimpiyadlanna iştirak eden ?ürk spor kafilesinin Mısırdaki son hâdiseîer yüzünden müşkül durumda kaldığı gelen haberlerden öğrenilmektedir. Bu hal karşısında, evvelâ 16 ekimde dönmeleri takarrür rtiği halde, bilâhare müsabakaların kapanış gününe kadar orada kalmalan kararlaştınlan sporcularımızın dunımlanndan endişe duyulmaktadır. Çocuklann bir an evvel yurda dönmelerini temin edecek tedbirlerin ahnmasıru temenni ederken, dün ;eç vakit Mısırdaki spor kafüemizin bugün saat 10 da Yeşilköye inmek üzere oradan hareket edecekerini haber aldık. Mısırda güreşçilerimizin kpzandığı ezici zafer ve basketboîculaırmızla atletlerin efendi tavıılannt kıskanan bazı kötü ruhhı insanlar, son Kanal hadiseleri dolay.siie btt spor hareketlerini politika ile kanştırarak memleketimiz ve doiayısile sporculanmız aleyhine bir takna yakışıksız numayişler yap*naktan çekinmemişlerdir. İskenderiye «okak lannda, göğsünde Türk rozeti ile dolaşmak âdeta bir kabahat olmuş, opluca otobüse binmek düşmanla» nnuzı sinirlendirmiştir. Bu itibarla, bugün yurda dönecek sporculannaza geçrniş olsun demekten kendimizi alamıyoruz. Akdeniz Olimpryadlan kapanA İskenderiye 20 (a.a.) (AJ>.) Akdeniz olimpiyadlan bugün kalabalık bir seyirci kütlesi huzuriTe kapannuştır. Mısır, ve Akdeniz memleketleri olimpiyad komitelerinin de hazır bulunduğu menbsimle olimpiyadlann beyazmavi renkteki bayrağı direkten indirömiştir. fliııımilllHHIIIimillllHinimiHIIIIIIİIIIIIIHIIIIIMimıım' Koreye yeni birlik gilmiyecek Baştaraft 1 ind mhijede dujundan bu mevzudaki yazılar tamamen hakikatten uzaktır. K»re gari\eri İzmir limanma çıkacaklar îzmir 20 (Telefonla) Koreden gelmekte olan 1700 kişilik birliğimizi hâmil olan vapurun Istanbul yerine İzmir limanına gelmesi kararlaştınlmıştır. Gazilerimiî pazartesi sabahı Izmire gelecekler ve törenle karşılanacaklardır. Muvakkaten îzmir gamizonlarına yerleştirilecek olan kahramanlanmızın terhisîeri Izmirde yapılacaktır. Kafilenin içinde pek az sayıda yaralı da bulunduğu bildirilmektedir. Kore Birliğimiz şerefine İskenderunda verilen ziyafet Iskenderun 19 (a.a.) Bugün saat 19 da Atarürk bulvanndaki lokal önünde yakında Koreye gidecek olan üçüncü değiştirme birliği şerefine şehir adına bir ziyafet verilmiştir. Ziyafete tahsis edilen saha Birleşmiş Milletler bayraklarile süs lenmiş ve çevresine de Türk kahramanlığını belirten, kahramanlanmıza zafer dileyen dövizler asılnujtır. Kahramanlanmın yakından gör mek ve selâmlamak istiyen halk kütleleri sahil boyunu doldurmuştu. Ziyafet gecenin geç vakitlerine kadar sürmüştür. Mütareke görüşmelerî Munsan (Kore) 20 (A.P.) Komünist irtibat subaylan bugün Müttefikler tarafından mütarekc mü zakerelerinin yeniden başlamasile ilgili olarak ileri «ürülen uzlaçüncı bir teklifi kabul etmişlerdir. Mütareke müzakereleri için seçilen yeni mahalle her iki taraf temsilcilerinin salimen ulaşabilmeleri için takriben 250 metre genişliğind» bir emniyet koridoru ihdaa teklif edilmişti. Komünistlerin bu teklifi kabulleri neticesinde uzun lamandanberi inkıtaa uğramış bulunan ateş kesme müzakereleri muhtemelen pek yakmda yeniden başlıyabilecektir. Müttefik irtibat heyeti sözcüsü Albay Kinney, yarın iki taraf irtibat subaylan arasında bir toplanü daha yapılscağıru, müsbet veya menfi kat'i bir neticeye varılmasınm beklenilciiaini söy'.emiştir. ! Bastaraft J inci sahrfede , kutlama şenliklerine muvazi olarak NewYorkta Türkler ve Türk Amerikada gelir vergisi dostlan tarafından tertiblenecek ! Cumhuriyet Bayramı töreninin bir arttırılıyor I kısmını teskil edecektir. Washington 20 (a.a.) dps) I Finletter Türkiyenin, »avunması için aldığı tedbirleri tetkik için ge Birleşik Amerikada bir kas'indan çen şubat aylnda bu memleketi zi itibaren gelir vergisi arttınlacaktır. Sigara, alkol ve ev âletleri fiyaret etmişti. atlannda bir yiikselij olacagı tahmin edilmektedir. I Cumhuriyel Bayramı genel seçimlere beş gün kalmıştır. Bugün Başbakan Atlse son seçim nutkunu da söylemiştir. İngü'erede şimdiye kadar seksen Amerikan gazeteci bulunurken seçim mSnasebetile bu rakkam sür'atle yüıe çıkanlmıştır. Avrupa memleketlerinden de hususî muhabirler Londraya gelmektedirler. Avam Kamarasındakı yer!er için 1375 aday gösterilmiştir. Bunların büyük bir kısmı İşçi ve Muhafazakâr partiler tarafından gösterilmijlerdir. Liberal parti üçüncü vaziyette gelmekte onu da komürıistler takip etmektedir. Adaylar arasmda bulunaa mustakillerden tMilyoner aday» diye kendini tanıtan Picard adında bir sahıs vardır ki bu şahsın seçim programı şu tek kelime ile ifade edilmektedir: tHalkı güldürün». Ingilterede seçim kampanBoksör Halid'e şampiyonyasının son günleri luk ünvanı verildi Londra 20 (Nafen) İngi'.terede İ Ankara 20 (T.H.A.) Boks Federasyonu, değerli bir porfesyonel boksör olan Halid Ergönüle, profesyonelliğin sinek sıklet kategorisinde şampiyonluk unvanını vermiştir. Halid, bu unvana sahib olduktan sonra dünya sinek gıklet şampiyonlarile maç kabul edebilecektir. Ancak, bu unvanın Avrupa Boks Birliği tarafından da kabul ve tasdiki iktiza etmektedir. Sovyetler demir perde sınırlarında tedbir ahyorlar Londra 20 (Nafen) Sovyetlerin, peyk memleketler sınırl&rında yeni tedbirler almakta olduklanna dair raporlar gelmektedir. Son tamanlarda demir perdeden kaçaniarın sayısı arttığından, Moskovanm bu yolda harekete geçtiği samiinktadır. Bilhassa Çekoslovakya Batı Aîmanya ve Kominform'a Yugoslavya araıındaki sınmarda tesbirler arttınlmıştır. Viyanadan gelen haberlere göre, Demir Perde gerisindeki mukavemet gruplan, bu sınırlann iehlikesiz bir şekilde açılmasmı temin maksadil* programlar hazırlamîkta, firarilere, takib edecekleri yoîu göstermektedirler. Sovyetler, dAhildeki bu sebekeleri ortaya çıkarmağa çahşmakta ve bu sebeble de hergün. artan sayıda casus kuilanmaktadırlar. Bu casusların, sözde Sovyet aleyhtan olarak mukavemet gruplan içine girmeğe çalışüklan bildiıilmektedir. Staline çekilen telgraf Londra 20 (Ap) Rus ç'andan olan eşi kaçınlmış bulunan Moskova İngiliz sefareti *ski mensubiaımdan VPilliam Rickitts, dün, Marejal Staline bir telgraf göndermistir. Bunda: «Joseph Stalin, Kıemlin, Moskova» adresi altmda tBen, eşim İraida Ri&itts'i severim, o da beni sever. Bu kadar sen» sonra bizi tekrar birleştirmek için bir ?ey yapamaı mısmu? Şayet Ekse'ânsımz müdahale eder ve bir çare bulursa kendilerine minnertaı kölacağım» denilmektedir. İzmir, 20 (T.HA.) Bu sene yeni açılmış olan Yedek Subay Ulaştırma Okulu ilk mezunlan.ii vermistir. Yeni eğitim progrcım ııa gö929 doğumlu jandarmalar re altı aydanberi ders gören 298 asteğmen pazartesi günü yapıUcak bir Ankara 20 (TJIA.) Bakantar törenle diplomalan verilecek ve yeKurulunun aldığı karar üzerine ni subaylanmız kıt'alanna iltihak Jandarma sınıfı 929 doğumlu erat edeceklerdir Bundan sonrakl oyunlar 1953 se1 kasun tarihinden itibaren izinli Ankara 20 (a.a.) Göçmen ve nesinde Barselonda yapılacaktır. mültecilere Türkiye yardun birli bırakılacaktır. Bu izinler terhis mr. Bu sene meyva bol fakat fiatlar hiyetinde olacaktır. Kararın ilgilipahab ğinden bildirilmiştir: lere önümüzdeki günlerde tebliği Bu sene mejve gayet bol olduğu halNewYork Türk haberleT bürobeklenmektedir. de fiatlarda mülıim bir düşüklük göİLKOKUL ÖĞRETMEÎTLERİ • su müdürü Nuri Erenden alınan rülememesi hayreti mucib olmakta ve NE AÇIK TEŞEKKÜR Trygve Lie Pariste haberlere göre, Amerikadaki muhhalkı meyve yemekten alakoymaktadır. Bir komisyon tarafından telif mezheblere aid kiliselerin ıniiş Paris 20 (A.P.) Birleşmiş Mil Belediye Hal'i her ne kadar meyve hanrlanan terek teşkilâü olan (Wolrd Counul letler Genel Sekretesi Trygve Lie işlerine kifayet etmejnekte ise de padeğildir. Biof Churches), Bulgaristar.dan teh bugün uçakla buraya varmıştır. Ge halılığın asıl sebebi bu gelir ve orada Resimli Tabiat Bilgisi lindiği gibi meyva Hale cir edilerek yuTdumuza gelen gcç nel Sekreter, gelecek ay Pariste müstahsil hesabına satılır. Asıl paha45 ile menlere yardım olarak ilk partide açılacak Birleşrr.i} Milletler Genel hlık perakendeci esnafın fazla kâr patarafımdan hazırlanan 60 ton buğdayla 60 ton kuru fasulye Kurulu toplantısı için hazırhklar yı ayırmasından ileri gelmektedir. CANLI ARİTMETİK I, n, m Bir küfe üzümden on liradan fazla gönderecektir. Bu yardım husvısi CANTJ ARİTMETİK IV, V. yapacakür. kâr temin ederek gündeliği doğrultan merasimle vapura yüklenecek ve bu seyyar meyveciler çoktur. Toptan HalSınıf ders kitablannın muhİnşaat çivisi fiatlan merasim matbuatla Amerikan umude 40 kunışa satılan bir meyve perateviyat ve baskı mükemmeltnjaat çivisi fiaüarında bir de^iklüc kende 80 kuru^tan aşağı verildiği namî efkânna duyurulacaktır. Bu fev liği hakkmda yazdığınu taknlmamakU beraber çivi iptldat maddesl dirattandır. Belediyenin Hal'i sık sık kiyat bir başlangıc teşkil edec°k olan fllmaşin flatlarmın Avrupada todirkâr sözlerin ve siparişe teftiş etmesi şiiphesiz iyl olmakla beve yardrm devam edecektir. nu 17Z dolardan muamele gördüğünü raber meyve fiatlarına tesir edebilecek yetiştiremediğimiz satı? fazpiyasamıza gelen haberlerden anlajıl bir tedbir değildir. Alâkadarlar. belelalığının minnettarıyım. Bu Ruslar yeniden 1,5 milyon maktadır. Bu hesaba Röre bir kllo fil diyenin bilhassa madrabazları ve daha takdir ve teşvüt dolu ilâkamaşın Istanbul limanına 62 kuruşa xnal Jlyade perakendeki esnafın kontrolu oluyor demektir. kilo tütün almak istiyor sayesinde bu hesapsız fiat yükselişinin nıza lâyık olmak en büyük Tptidat maddenin Avnroa fiatlarına önüne geçileceği fikrindedirler. emelimizdir. Teşekkür ve sayİzmir 20 (T.H.A.) Geçenlerde göre çivl fiatının bir müddet sonra gıiarımı tekrarlarım. 300 turist geliyor memleketimizde de yükselmesi bekleRuslara satılan bir milyon 800 bin BİR YAYINEVİ Sahibi tsveç bandıralı, 3500 tonluk ıPatrida» kiloluk tütün partisinden sonra nebillr. Bugün için inşaat çivistnln tstanbul vapuru bugün saat 17 de limammıza Ramazan Gükalp Arkın 1.5 milyon kiloluk yeni bir parti Amerikadan göçmenlerimize yapılacak yardımlar Halk Partili eski milietvekilerine iş verilmemesine dair sayın Onnrsalın sözlerini de doğru bulmadığımızı söylemek zorundayız. Genc demokrasimizin inkişah ancak elbirliğile ve karşunızdakileri diişman yerine koyntamakla sağlanabilacektir. Her iktidan ele alan e>ki ikridardakileri manen ve maddeten ezmek yolunu tutarsa ne müsbet olarak i; görmeğe, ne de millet olarak ilerlemeğe imkân bulamayız. Eski Halk Partililer arasında Reçimi için hukuk müşavirliği, profesörliik. hükumet doktorluğu, su, bu vazifeye ihtiyac duyanlar varsa. btt, kendi iktidarlan devTİnde o adamların dürüst yaşadıklanru ispat eder. Gerçi devlet kapısı bir imarethane değildir. Her mevkie, parti farkı gözetmeksizin yalnız en liyakatlileri getirmek lâzımdır. FaPariste otomobil kazalan kat sırf Halk Partili olduğu için insanları kasden aç bırakmağa da Paris 20 (Nafen) Bu ay Pahakkımız yoktur. riste otomobil kazalannda ölenleMn sayısı 957 olarak tesbit edilmis,tir. NADtR NADİ Geçen ay ise 956 kaza olmuştu. İstatistiklere göre, saatte birden fazla insan otomobil alünda can vermektedir. 298 ulaştırma asteğmeni pazartesi günü diploma alacak I Milânoda tevkif edilen esrar kaçakçıları Roma 20 (A.P.) Italyan polisi dürı, geniş bir uyuşturucu madde kaçakçılığı şebekesinin mensublannı tevkif ettiğini bildirmiştir. Türk tabiiyetinde olan 36 yaşındaki Guştlielmo Bonomo'da Milânoda tevkif edilmiştir. Amerika Rusyayî itham ediyor Washington 20 (a.a.) (United Press): Birlejik Amerika Dıj İşleri Bakanlığı, Sovyet liderlerini, dünyayı üçüncü dünya harbine »üruklemek'.e itham ermiştir. D\ş İşleri Bakanlığı, bu hususta «Kremlin Konuşuyor» adlı 37 «ahifeiik ufak bir kitab neşretmiştir. Londra 20 (T.H.A.) Bugün 120 306 kaçakçı yakalandı bin nüfuslü Cardiff şehrinde 60 bin Ankara 20 (a.a.) Biz» verilen seyirci önünde yapılan maçta İnmalümata göre, 1951 eylul ayı içingiltere ve Gal millî takımlan 11 d* yurdun sınır Tt kıyı bölgesinde berabere kalmıştır. gümrük muhafaza kara ve deniz teşkilâtının kaçakçılarîa giriştiği Kız talebeye sarkınhlık mücadelede 85 çarpışmah. 187 çarvak'alan arttı pışmasız olarak 272 kaçakçılık İzmir 20 (T.H.A.) Son zaman vak'ası tesbit edilmiş ve bu rak'alarda şehrimizde kız lalebeıerine larda 17 silâh, 354 mermi, kaçak tasarkmtılık vak'alan artmış bulun şıt aracı olarak da 2 kamyon, 1 bimaktadır. Bu hususta zabıta ciddi siklet. 4 dev», 31 at ve ester, 64 tedbirier almıs ve bir hafta zarfın merkeb ele geçirilmiştirda 24 genc bu suçîarla alâkslı olaBu vak'aîar sonunda 306 kaçakçı rak adliyeye verilmiştir. yakalanarak Adalet makamlanna tstanbul Universite sitesinin teslim edilmiş ve 87.900 Türk lirası rayiç değerindeki kaçak eşyalar da yeri Ankara 20 (T^.A.) İsia^oulda alâkalı idarelere tevdi edilmiştir. kurulacak olan Universite Sitesinin inşaat mahalii tesbit edilmiş ve Şehzadebaşındaki hâli arsa ile Langa bostanîan civarının en uyjım yer olduğu kararlaştırılmıştır. Site inşaat yerinin tesbiti için Bakanlığın 1951 bütçesine k^nan 50 bin liranın sarfından sonr», 1952 bütçesinde d« 2,5 milyon liralık bir teklifte bulunulmuştur Şehıa~.ebaşı ve Langa bostanîan eivannda istimlâk işine başlanmıştır. Teknik Üniversıtede yapı'.masına kaıar verilen plân ve proje işlerin* de bugünlerde başlanacaktır. Gal ve İngiliz millî takımı 11 berabere kaldı nin satışı için temaslara mıştır. Şehrimizde bulunan yet ticaret temsikisi ile müzakereler müsbet bir girmiştir. baslaniki Sovyapı.an safhaya da fiatı 7376 kurustur. 300 kadar turist getirecektir. HANIMELİ1 AYLIK AÇIK TEŞEKKÜR Gırtlağımdaki amansız hastalığın yakın tehdldinl röntgen tedavislle kısa zamanda bertaraf ederek beni tekrar hayata v e sevgili çocuklanma kavuşturan Dr. Vasfi Yenere kendlm ve bütün âilem adma teşekkürlertml sunarım. Naei Ertaman Zonguldak özel İdare Müdürlüğü Ayniyat muhasibliğlnden emekli * * * Bayan Şebekeler pazartesi gününden itibaren otobüslerde geçiyor Universite ve yüksek okullann açılması yaklaştığından, Istanbul Belediyesi tatil zamanında kaldınlmıs olaB otobüs şebekelerinin pazartesi sabahmdan itibaren muteber olaeağmı ilgililere tebiığ etmiştir. (T.H.A.) KADIN MEGMUASI Yeni şekilde çıkan 951 Ekim sayısını aldınız mı ? Sevdiklerinize tavsiye ettiniz mi ? fistanbul T A N Matbaası Adalet Mensucat Fabrikası ALINACAK ROZA (RONt) KOVun ölümü dolayısile censze meraslmlne lştirak eden. telgraf, telefon, mektub ve çelenk gönderen ve çelenk yerine fıkara cemiyetlertne lane şekllnde yardımda buhınan bütün akraba ve dostlara ayrı ayrı tesekküre teessürümüz mâni olduğundan bu vazifeyi yapmaga gazetenizin delâletinl rica ederiz. Bay Berko Kcm o« çocuklan Istanbuldan çaldıği bisikletle 4 günde Ankaraya giden maceraperest Ankara 20 (Anka) Ulvi Yılmaz adında bir genc bir müddet evvel 500 lira ile Istanbula gitmiş ve bu parasım İstanbuldaki eğlence yerlerinde yeyip bitirmiştir. Yıl maz, beş parasız kalınca Ankaraya dönmek istemiş, fakat hiç bir tanıdığından para tedarik edememiştir. Bunun üzerine son kalan 10 kuruşu ile Sultanahmedde bir bisik letçiden iki tur yapmak üzere bir bisiklet kiralarnış ve araba vapuruna binerek Üsküdara geçmiştir. Yılmaz buradan da tam 4 günde şeh rimize gelmiş ve dün caddelerde çaldığı bisikletle dolaşırken yakalanmışür. Sevinç Gürs»ylu üe Kâzım Özman Nikâhlandılar. Kartal 19.10.951 Amiral Bristol Hastanesine bağlı MEVLİD Beyaz Park sahibi Rasim Kayramn efl Londarada «Şahane düğün» İngiltere Kralı iyileşiyor Londra 20 (a.a.) (United Press): Kral 6 n a George'un ııhhî durumu hakkında yayınlanan »ağhk bülteninde Kralm bu haftayı gayet iyi geçirdiği ve her gün odasmda birkaç saat dolafhğı bildirilmektedir. Doğu Beyazıdda kar Doğu Bayezid 20 (a.a.) Kar, geceyansındanberi bfitün «iddetile yağmaya devam etmektedir. Halk, e^elce yağan yağmurlardan ıslanan yakacak yüründen sıkıntı çek mektedir. Londra 20 (A.P.) Dün Westminster kilisesi eivannda binlerce kişi «senenin en muhteşem izdivacı» ndan bir şeyier görebilmek için sıra beklemişlerdir. Ev\*elce, sık sık Prenses Margareth'in yanmda görülen 25 yaşında olan Blandford Markisi, 22 yaşında olan Miss Susan Hornby ile evlenmiştir. Davetlilerin başında Kraliçe Elizabeth ve Prenses Margareth yer almışlardı. Damadın akrabası olan Churchill, geldiği zaman şiddetle alkışlanmıstır. Amerikan Özel Hemşire Okulunda Görülen lüzum üzerine Öğrenci kayıdlan ekim 1951 sonuna kadar uzatılmıştu:. Tahsü müddeti 3 yıldır. Yatılı ve parasızdır. KABUL ŞARTLARI: 1 Türk tebaaaı olmak, 2 18 yaşından az ve 25 ten yıikarı bulunmamak, 3 En az ortaokulu iyi derecede biürmiş olmak, 4 İyi ahlâk sahibi bulunmak, 5 Sıhhatli obnak. MÜRACAAT GÜNLERİ: Pazardan başka her gün saat 9 dan 16 arasında Okul Müdürlüğü: Güzel Bahçe sokak, Nişantaşı. DÜRDANE KAYRA'nın vefat.nm senei devriyecl dolayı&U* bugün öğle namazını müteakıb Ağacamilnde Mevlldi Nebevî kıraat olunacaktır. Akraba, tanıdık ve arzu edenleı davetlidll. Bayan EMEL AVGEN ile TURGUD ÇAĞLAN Nişanlanddar. Kadiköy 15.10551 <(Cumhariyet)> m edebî tefrikasij 1 ~ Bu. defa okuyuculanma zn.maninv.zda geçen, fakat eski çağlara aid mar.îara ve eşhas îabJoları, «pano» ve vfresk» lerle bezenmiş yarı tarihi bir roman takd'rn ediyorum. Sizi o tasvirler bir resim galerishıde dola$ıyormuşsunuz gibi oyalıyabilirse maksad hasıl oldu demektir. R. H. K. Birinci kısım Fahir ile Güldal 1 Iskenderun garı Ankara İs•tsnbul trenine bineceklerle onları uğurlamağa eelenlerin kalabahğından bir an evvel kurtulup öksliptüs aâaçlarının kenar mahalle eczanesı kokulu gölj;es.nde öğle uykusuna dalmak stiyor. Mayısın henüz yirrr.isi ama burada şimdiden temmuz sıcağı hüküm sürmektedir Güldal, amca kızı Gülnuxa u»ulcacik sordu: Şu adamı taruyor musun? Yataklı vagonun önünde, küçük valizini yere bırakmış, uzun boylu, yüzünün hatları madalyalardaki kabartma resimler kadar keskin, tunç sertliğinde bir genci işaret etmişti. Daha doğrusu işaret etmeden Gülnur bu delikanlıdan bahsolunduğunu. aynı şeyi düşündüğü için, anlayıvermişti: Hayır, dedi, tammıyorum; buralı değil. Galiba beraber yolculuk edeceksin. Şansm var; hoş adam! Eğer o da İstanbula gidiyorsa tam iki gece bir buçuk gün aynı çatı aitında bulunacaksınız. İyi ki yağmurlar yağdı, seller meydanı bafaklığa çevirdi de tayyareye binenıedin. Ne malum bu tesadüfün netxesini belki de bir düğün davetiyesınden öğreneceğiz. Genc kız: Zannetmem, diye söylendi. Baksana, adamca|:z vurdum duymaz. Bizimle rr.eşgul olacağina hayran hayran dağ tepeleri Türk olmıyan ahaliy* karşı, A anıştırayım. lımda yer etmesi lâzımdı; zira atürk inkılâbını bir nümayiş Böyle diyen amca, kalabalığın unutulur çehrelerden değiL Görşekli vererek benimsemiş görün arasından sıyrılan, ipince enda mediğim muhakkak... Lâkin âmesi gayretidir. Anavatanda sa mile meydana çıkan kızı dokto deta tanıdığım biri! Daha şimdece inkılâba ayak uydurmaktan ra doğru, sırtından hafifçe ite diye kadar hiç bir erkek üzerinbaret yarı zoraki hareket Ha rek ve dokunmaktan müphem de bu derece anî, bu kadar sartayda bir vatanperverlik ınahi bir zevk duyarak yürüttü. Fahir sıcı tesır yaptığımı hatırhyamıile Güldal karşı karşıya, sonra yorum. Yüdırımla vurulmuş giyetini almıştı. Güldal :1e Gülnurun hoşlarına gözgöze geldiler. İşte o zaman bi düşüp ölecek, kömür kesilegiden erkek, ışık fazla keskin acayib bir şey oldu: Genc erkek cekti, adamcağız! Ben de azıcık olduğundan muhakkak ki çeh şaşaladı, büyük bir heyecana ka şaşaladım, bir tuhaf oldum ya... zaktan bakanlar birbirimizi releri ayırd edemedi. Edeme pıldı, hattâ ' bayılıyormuş gibi ni seyrediyor. Hem bekârlığına mekle beraber «hangisi ile veya sendeleyerek sarsıldı. Bu hali etkiden tanıdığımıza, aramızda bir şeyier geçtiğine hükmetmişhangilerile yol arkadaşhğı ede farkeden amca: nereden hükmettin? Nen var? Ne oluyorsun, lerdir. Vallahi öyle bir §ey ol Ben sezerim; hiç de yanıl ceğim?» diye düşünmüş olması madı. lâzımdı. Güldal içinden: doktor? Rahatsızsın, sen! mam. Demekten kendini alamadı. Benimle, diye söylendi. yalOnlar böyle konuşurken hakOlmadığma keder edercesine kında fısıldananları işitmışce nız benimle, beyefendi... Öbür Aynı zamanda onu kolundan söylemişti bu sözleri! sine, delikanh başını çevirdi; ga leri kalacaklar. Hissenize ben tutmuştu. Toparlanmağa çabşan Şaşırdığında şüphem yok. rın uçuk benizli gölgesine top düştüm... En iyisi, İstanbuilusu! doktor güçlükle mırıldandr Sevinmişti de... Peki ama niçin Tam o sırada amcası orada Sıcaktan, galiba... Yemek korktu? Muhakkak korktu. Sanlanmış kadınlı erkekli teşyiciler grupuna bir göz attı. On beş ki banka müdürü. idi yakışıklı er üstüne, bu saatte... Afledersiniz. ki çantamı açacak, bir tabanca Geçer, şimdi... şiden fazla idiler. Akraba ve ah keğe seslendi: çıkaracak, göğsüne sıkacaktım. Sustu. Fakat gözleri derin bir Korkmakla beraber kucağımda Doktor! Doktor! bab olarak aralarında hepsi de İkisi de birbirlerine doğru yu hayret ifadesi içinde Güldalın memnun ölecekti, belki de son iyi giyinmiş, hepsi de yüzüne bakıhr dokuz tane kız ve kadm rüdüler; el sıkıyorlar. Kızlar üzerinde dikili kalmıştı. Gözle sözü «teşekkür ederim!» demek rindeki sadecs şaşkınlık mı idi? olacaktı. Acayib doğrusu! bulunuyordu. Şirin, güler yüzlü aralarında fısıldaştılar: Sevinç de var, denilebilirdi. Belİskenderunda Hatay ilhakından Doktormuş... Tren, dağları soluna alarak sonra büyük arazi sahiblerinin Trenin hareketine bir kaç da ki korku bile! Doktor hem şa körfez kıyısı ağır ağır, tenha isbirdenbire, bütün Anadolu kasa kika kaldığı için bütün grup ko şırmış, hem sevinmiş, hem de tasyonlara uğraya uğraya, az ba ve şehirlerindekilerden daha nuşarak Suriyeden kaçak geti ürkmüştu. sonra hedefine varacakmışçasına Neden? kı=a zamanda yeni hayata uy rilmiş en mükemmel Fransız telâşsız, bir marşandiz katarı füTabiidir ki Güldal bunları tursuzluğile gun hale gelmiş kızları ve ka markah parfömlerin öğle sıcagiderken vagona dınları... ğında âdeta şahlanarak erkeğe trenin hareketinden sonra kom durgun cenub denizi ve sazhk Fransız işgalinin içtimai deği hücum eden azgın rayihası için partımanında tek başma kalınca kokulu boğucu hava ile karışşiklıklere engel olmak şöyle de vagonlara yaklaşıyor. Küme düşünüyordu: mış, insanı ^ığa düşman eden Beni tanryor ama nereden? bir güneş vuruyordu, Perdeyi dursun zemin hazırlaması bu oldular. Güldal! Bak, doktor Tahir Nasıl olmuş da evvelee farkma çekti; koridor kapısını zaten örtsüratte mühim rol oynar. Fakat en mühim sebeb Türk halkınıu. Bey de İstarıbula gidiyor. Sizi varamamı§mı. Görseydim ak müstu. Birinci mevki yataklıda olduğundan tek başına idi; robunu çıkarıp kombinezonunun üstüne ipek bir eşarp aldı. Uzanıp bir kaç saat dinlenmeyi düşünüyor: Toprakkalede kalkanm. Diyordu; henüz yatmıştı, yan bölmede bir tıkırdı, arkasmdan da açılan musluktan su sesi işittL O gün bu hatta en eski tip vagonlar verilmişti. Güldal kanapeden fırladı; fırlarken göğsünü eşarpile kapamayı unutmamıştı; kompartımana açılan kapmm sürmelenmemiş olması ihtimalinden ürkmüştü. Bakışınm acayibliğini hâlâ unutamadığı ve geçirdiği şaşkmlığa bir türlü mana veremediği doktor Fahir bir ruh hastası olabilirdi; akhna eser, içeriye dalabilirdi. Evet, yan kompartımandaki o idi... Tren kalkacağı sırada görmüştü: Kenara büzülmüş oturuyordu; gardaki kadın grupuna bakmak ve uğurlanma manzarasile eğlenip oyalanmak kudretini bile bulamamış, tasalı bir vaziyette yerine mıhlanıp kalmıştı. « Gördünüz mü başıma geleni? Şimdi ne yapacağım, ben? Bu işin içinden nasıl çıkacağım? Acmacak haldeyim!» Der gibiydi; kötü kötü düşünüyordu. Vakit kalmadığı için GüldaL delikanh hakkında amcasından fazla bir gey öğrenememisti. «Çok zenğindir; doktorluk etmez; ömrünü seyahatlerle geçirir. Dünyanın en eski şehirlerini, harabeleri gezer. Şimdi de bilmem nerelerden geliyormuş; s e kiz, on harabe görmüş» demişti. Hepsi o kadar... Ve fenası, bir genc kızı ümide düşürecek, tath ;. hülyalara sevkedecek şeyier değildi, bunlar! Acaba gölge tarafına rastlayan koridora çıksa, doktorun. kendisile konuşmasma zemin hazırlasa mı? Tren yolculuğunda birbirlerile münasebet hasıl etmek isteyenler zamanın kıymetini bilmelidirler. Hem, koridora çıkarsa vagonda başka kimlerin bulunduğunu da öğrenmiş olurdu. Öyle tahmin ediyordu ki Adanaya kadar tenha gidecekler: İkişer, üçer çocuklu bir kaç dolgun hanım... Müfettiş tavırü dazlak bir erkek... p ve Güldal... Bir tek de Vagonli memuru. Zira bu trene lokanta vagonu ancak yarın, yolda, bir yerde takılacak. Akşam yemeğini, yengesinin hazırladığı paketlerl açarak bir başma, mahzun mahzun köşeciğinde yemesi icab edi» yor. Güldalın tuhafma giden bir mesele daha var: Kendisinda çarpmtıyı da andıran uzvî v« ruhî bir heyecan hissetmesi... (Arkası var) 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle