19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTJMHURİYET Yeni bir İngiliz sinema yıldızı tngilia sinema âlemind« zaman zaman Hollywo»d'u laskandıracak dereeed* knrv»tU yıldızlarm göriiıvdfiffl »lııyer. Bunlardan biri MO »enelerde meşhur olan Jean Kenftir. Arka arkaya muhtelif jirketler tarafından kendisine rol verilen yıldız busene fiç film çevtrmiştir. Buradaki resimde Jean Kent'i «Anna Godden'in Afklan» filminde Ellcn Godden rolünde goruyorsunuz. Jean Kent bilhassa hassas ve romantik kadın rollerinde muvaffak olmaktadır. Fakat kendisine bu şekilde rol vertnek Uzere hazırlanan mevrnlan artist pek beğenmemekte ve kabiliyctini tamamile gosterecek bir rolu beklediğini soylemektedir. ^ Venedik film festivalinde Japon filmi birinci! Venedıkteki milletlerarası film festıvah geçen hafta kapandı ve en beğenılen eser.er Üân edı.dl Film ıtıbarıle bırıncılığı «Ormanda» isımh Japon fılmı kazandı Hakem heyetı bu film» bılhasea mevruunun yenılığı, senar\osunun harıku'âde blr jekılde işlenılışı, teknığının ve musıkı kısmının fevkalâdelıği bakınundan beyenmıştır Fılmin mevruu Japon muharrın Riyunosuke AJcatugava'nın hıkâyesınden alınmışür. Eejısor Açıra Kurosova'dır. Kazan'ın bir eseri kaıandı Geçen sens tCaddelerde telâj» islmJı eserıle ikıncılığı almıı olan rejisor bu sens de cArzu isımli tramvay» fılmı ıle aynı dereceyi abnıştır Dığer derece alan fılmler gunlardır: «Bır koy papazının hâtıra deften», eGızlı ıskambıl», «Bır şehır kendını mudafaa edıyor» Artıstlere ge'ınce, bırıncı ığl ka dmlar arasında «Arru İsımh tramvay» dakı rolu ıle Vıvıen Leıgh kazandı Erkekler aras'nda da blIrıncıllğı «Gecelere hukmeden adam» ısımlı fılmdekı rolu .le Jean İkincıliğı geçen senc olduğu gi Gabın aldı. bi gene Amerıkan rejısoru Elıa Festıvalde bınnclllği bir Japon filmınm kazanması buyuk bır alâka uyandırnuçtır Harbden evvel dunya fılmcmğınde kendılerıni yenı gostermeye başlami} olan Japonların, harbden lonra film tanajılerınl yenıden canlandırmava ve dığer memleketleri geçecek derecede guzel eserler >aratmava muvaffak olmalan lamimî bir tak dırle karşılanmıştır Bu sena Venedik festıvalınde bır Amerıkan fılmının basta mevfci alamayışı Amerıkahlann hoşuna gıt memıştır Fakat Avrupa'u film munekkıdlerı bunu onlar ıç n bır ders gayıyorlar ve Amerıkahlann bıraz daha »anat kıymetı tasıyan fılmler yapmasmı bek'ıyorlar Bununla beraber, Orson Welles'ın son dakıkada gen aldığı «Othello» fılmı gosterılmı? olsaydı bırıncılıfı kazanacağmı sovlıyenler de var Bizden portreler Cüiây Eser tDudaktan Kalbe» fllmlnl g5rdunuzs» hatınnızdan çıkmıyacak sahneler arasında muhakkak ki küçuk Gülây'ın da yen vardır Kınalıyapıncağın kua Mebrureyi tem sıl eden bu minımınl artist herkesin takdırıni kazandı ve herkes onu merak edıyor Gulây Eser henüz dort yajında Kilosunu mu aorduriUzT OB dokml Hakıkaten mlnnaok btr ku. Fakat kendis'nden çok dah* bOyuk çocuklarla boy olçüjebllrr. MtMİİ, Bkumayazma bılıyor Gayet rjri jrun öruyor, el İ51 ışbyor Flncaa jnka» mak, aigara tablalarsm dSkmtk glbl ufak tefek «r tflarlne d« tü yatkın. Zaten onun «o ıcvditl oyun «evcılık» oynamak. HAREll? İf Tjrone Powerle Lmda Chmtıan'ın geçen hafta bır kızlan dunyaya geldı Ikı artist Romada tanışıp evlendıklerı Içın kıza Rorruna adını koydular. Tyrone 38, Llnda 27 yaşındadır Çocuk 3 kı'o doğmuştur. * Richard DU'in oğlu kDçUk Richard Dıx (16 yaşında) Jon Ar.n Beaman adında (16 yaş nda) b r kızla ımecburl olarak» evlenmiftır İf Errol Flynn Kanadah bır mılyoren mahkemeye vermıştır Artıstın ıddıasına gore, kendısı geçen baharda bır bırahanede ayaıcta ıçkı ıçerken bu adam gelıp «basına bır yummk ındırmış» ve bu yuzden aylarca çaıışamıyacak hale gelmesıne sebeb olmustur Errol, altm madeni sahıbı olan McMartin Duncan admdaki bu adamdan 200 bm dolar tazmınat istıyor • Marlene Di.trichlt Ja Stewart tGokyuzunde yol yoktur» ısımli bır film çeyırdiler Bu fllrada Marlene meşhur bir âinema artıstı rolündedır. İç Gene Kelly Kendine yeni bb? c\un arkadası bulmuştur Lesli» Caron ismındeki bu kız iyi olr baie artıstıdır ve Gene Kelly ile berabe» çevırdifi «Parıst* bir Amerıkalı» fumınde çok muvaffak olmustur İt «Hollywood bekârları» kulubu araıar ndaki bır çok artistıerın bekârhfvtan vaz^eçerek evlenmelen uzerme, ıdare hejetı kararılt feshedılmiştır Florence Nightingale'in hayatı filme alındı sajesınde »ozunü geçırmeğe muvaffak oluvor, hastanede ıslahat vapıvor ve mıllj bır kahraman mesabesıne yukselıyor Maalesef Kınrr.a gıttığı sırada humma\a tutulujor, harb bıttıkten sonra da memleketıne za\ıf ve perışan bır vazıyeHe donujor Buna rağmen muhtelif hukumet daırelerıne \e de\let ncalıne gonFılmde Florence Nıghtıngale ro derılmek uzere derhal raporlar halunu Ingılterenın en meşhur ar zırhjor, yeni hastaneler, »aSiık tıstlerınden Anna Neagle oynamaktadır Anna NeagU tarıhî bır rol ojnarken mumkun cldugu ıtadar tabıî bır hava yaratmağa çalışan, butun vesaıkı mceden mceye tetkık eden ve kendısını ojnadığı ıole tamamen intıbak ettıren bır aıtısttir. Herhalde kendısini Krahçe Vıctorıa veya Dtıncı Dunya Harbmde Fransız mukavemet harexetınde muhım bır rol oynayan Odette Churchıll rollerınde gormuş«unuzdur Hıç şuphesız bu fılmde dahı Florence Nıghtıngale'ın şaheıyet ve hareketlerını canlandjrmak ıçın aynı gayret ve sabırla calışmıştır Mıchael Wıldıng d» Harbıye Bakanı Sıdney Herbert rolunde ojnuvor Hastabakıcı hemşıreler krahçesı Florence Nıghtıngale tarıhte ısım bırakmış en asıl kadınlardan bır dır Bundan hemen hemen yüz gene ev\el Kırım harbınde Turkıje Eusyava karşı sa^aşırken Florence Nıghtıngale U=kuaardakı Turk askerî hastane^ıne gelerek hastabakıcılığm temellerını atmıştı Nıghtıngale gecelerı, elınde lâmba, butun koğuşlan dolaşarak hastalarının rahat ve ıstırahatını temıne çalışırdı Işte bu juzden «Lâmbalı Kadın» lâkabını almıştı Fılmin ısmı de buradan gelıyor FıLmm bıdaj etınde Florence ı bjr baloda goruyoruz Bır kaç dakıka sonra haHkaten sevdığı bır gen'ın ızdıvac teklıfını reddednor, çunka bır hastabakıcı olmağa karar \ ermıştır Fskat ancak babasının ı alıkânesınde bır kaç hastaja bakmasına musaade edılıjor Lâkın bır gun Harb've Bakanı Sıdney Herbert, kendısını asılzade kadınlıra mahsus bır hastanenın Başheroş re mevkııne tavsıve edı\or Işte bu Florence ın elme geçen ılk fır=attır Kısa bır maddet sonra başka bır fır=;at bulu\or Av t m Karrarasında Sıdnev Herbert heyecanlı bır nutuk \ererek Turkıvenın Eusyaj a karşı barbettığını soy uyor ve IngıHerenın dahı Rusyaya harb ılân etmesmı ıstnor Harbje Bakanı nTurkıvenm Rusja taraf adan ıstıla edılmesıne musaade cdeme ızo dıjor Bunun uzerıne lngılteıe Pusjava harb ılân edıvor Çok geçmeden Ingılız kıtasınm Kırımcia agır zavıat \erdıkleıı haberı Londraya gelıjor »Tımes uı harb muhabırı Uskudardakı askerı hastanede bakım şartlarının fecı olduğuııu blldırıyor En nJıavet Sıdney rierbertın jardımıle Floronce "Tıghtıngale b r çok bastal akıcılan alıp oraya gıdnor Lakın hastanej s gelır gelmcz B'^hekımın ukalâlif.1 ve eskı ksfdılıgıle kaisildsjjor 1 rah askprler ı\ı bakılmnan \araarı tıfo ı e koloıadan o uııerken, xac! n hastabikıcıların onı=>ıa bakmaıarı meneddıjor FaKat Florence tumı Bugünkü hastabakıahğın blnlsı ve ıç+ımaî refah »ahasında onde gelen ıslahatçılardan Florence Nıghtıngale'ın hayatuu gosteren yeni Ingılız fılmi gımdi Londrada gostenlmektedır Fılmın ısmı «Lâmbalı Kadın» dır Kırım harbı esnasmda Üskudardakx hastanede eaktıgı yaralı erler, Florence Nıghtıngale e bu lâkabı vermışlerdı tedbırleri ve askerlerin refahı Için plânlar çızıyor Bilhassa hastabakıcılar ıçın bır okul açıyor, bu mesleğın sevıyesını yukseltıyor ve hem »irelığe bugunkü yuksek mevkıuıi kazandınyor Dostu ve hamısı Sıdney Herbert'in vefat etmesıne rağmen çalışmas'na devam edıyor \e doksan yaşına kadar malul \aşı\or Havatınm »onUnna dogru Kral kendısını en yuksek bır nısanla taltıf edıyor. Bırıncılığı kazanan «Oırııaııda» isımh Japon lılmınden bır «ahne İ( Bob Hope kendisine rakib çıkmasma ımkân olmadığını ıddia etmekîe beraber, boyle bır ihtimalın pek yakın olduğunu lamıml arkadaşlaina foylemıştır Artist, bu müstakbel rakıbl tanıdığını bıldlrmekle beraber Umlni saklamak•k «Terab kalbliler» lslmh İn tadır. gılıı fılmı NewYork'takı bır sıjç Esther Willlams oğlunu da arnemada 26 hafta gosterılerek rekor tıst yapmak nıyetındedır Bu rnak» kırdıktan «onra, Kopenhdg'ta da sadla kendisine «anat derslen ver19 hafta gosterılmı} ve yeni bır re rr.eğe daha sırr.dıden baslamıştır. kor kıravştır Bu fılmde ba» rolİf Barbara Scott yeni blr film leri Alec Guinness'le Joan Greençevırmek uzere kendisine tekhfte wood oynamı;lardır. bulunan bır ıtudyoya, ancak çok İf Kathryn Grayson kocası »rtist romantik bır fılmde rol alrcak nlyetınde olduğunu bildirmiftir. Johany Johnoton'dan ayrıldı ÖLÜM TÜRBESi M.POR5EV OLTA SENC ÇAUfîJHT4*> fONİQ BİM I 7ÇÎM TNtiK 7ÇÎ 'ÖlCU&VLM'ÜŞLldPİZ 0. 'ÖC&M'ÜldPİZ BMGltil Çf)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle