12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET Sinaıt Everest dün D. P. "Kader,,iileyolaçıktı dün büyük kongresi akşam kapandı edememişlerdir. Genel Kurulda Ce lâl Bayarın Cumhur Başkaniığına seçilmesi dolayısile bir üyelik açık olduğundan yeni dahil olanlar 6 kişidir. Eski genel kuruldan ıki bakan aynlmış olmakla beraber bu seferki seçimde yeniden iki bakan (Tevfik İleri, Rıfkı Salim Burçak) heyete girmiş bulunmaktadırlar. YARA MERHEMI ^ YABA.VAMK, ÇATLAfC vt CIBANA KARSI BUIUMU* Baştarafı 1 inci sahiiede köyden başlanması uygun olacağı belirtiliyordu. Bir taraftan da merkez ve yüksek haysiyet divanı seçimlerine geçilmesi kararlaştı. Oğleden sonraki oturumda ana davalar komisyonu raporu üzerinde görüşmeler açıldı. Hatibler umumiyetle raporu tasvib ettiler. Tasnif uzun sürdüğünden neticenin yeni genel kurulca sonradan üânı takarrür etti ve saat 17 ye doğru başkan Atıf Benderlioğlu kısa bir konuşma ile kongreyi kapadı. k HİM ECZANtOE Yüz KONYA Bazı üyelerin D. P. den ihrac kararlan kaldınldı Ankara 20 (Telefonla) D Par Elli Göçmen Evi Yaptırılacaktır YALİLİĞİNDEN: Slnan Everest diın kenduini teşyie gelen Ticareli Bahriye Mektebi öğrencileri arasında Başiaratı 1 ıncı sahıiede Güzellik Kraliçesi Günseli Başar da yacağım. Şimdi vazife almış bir as «Cumhuriyet» kupasını Sinan Eveolarak Iver gibiyim. Turk bayrağım Uzak reste bir uğur sembolü Sarkta dalgalandırmak şerefine na sundu. Everest kupayı alırken gözleri ıl olacağun. Bu seyahatimi muvaffakıyetle başarmak için elimden dolmuştu. Memleketınin en güzel gclen herşeyi yapacağıma emin kızı kotrasına kadar gelmiş ve ken olabilirsiniz' Çet'n bır ışe başladı disine hayırlı yolculuklar dilemişğımı biliyorum. Fakat bu teşebbüs ti. Teşekkür ederek kupayı aldı ve te Allahın bana yardıra edeceğine dedi ki: « Cumhuriyet'in hedi> / ı side kani bulunmaktayım.» zin elinizden almak benı ıki kat Sinan Everesti uğurlamaya gelen bahtiyar etti. Sağ olunuz!» ler arasında İstanbul Beden TerbiSeyahat intıbalarını günü gününe yesi teşkilâtı adına Kemal Halim, gazetemize yazacak olan Sinan EGazeteciler Cemiyeti Reisi Burhan verest ile Yazı müdürümüz bu işe Felek, gazetemiz namına Yazı İşleri dair son ve kısa bir görüşme yapMüdürümüz, Güzellik Kraliçesi tılar. Günseli Başar, diğer güzeller ve kaArtık hareket saati gelmek üzere labalık bir balk kütlesi vardıidi. Etraftan alkış sesleri yükseliRıhtım üzerinde Kemal Halim. yordu. Evereste yurd çiçeklerinden Beden Terbıyesi teşkilâtı namına yapılmış buketler sunuldu. Fakat Sinan Evereste iyi yolculuklar di Everest süzgündü. «Bir şeye mi calerken; sizi, bü^ün kalbimle selâm nınız sıkıhyor?» diye sordum. lar;m Bu şerefli vazifeyi başaraEverest: cağmıza eminim. Beden Terbiyesi Evet, dedi. Bir tek şeye üzüsizin gıbi bir sporcuyu sinesinde ba lerek memleketten ayrıhyoruml rındırdığından dolayı ne kadar iftiHepimiz hayretle «Acaba neye?» har etse azdır. Şanlı bayrağımızı diye yüzüne baktık. Enain ufuklarda dolaştıracak ve Bugün gazeteâe okumuşsiınuzTüık sporcusunu dünyaya tanıta dur, dedi. Benim çok sevdiğim bir caksınız! yeğenim var. Perıtonıt ametiyatmHer zaman emrinizde olduğumuzu dan Cerrahpaşa hastanesinde yatıbilmenızi de her hangi bir müşkülü yor. S^bahleyin kalkar kaîkmaz nüzde bizi habcrdar etmenizi rica hastaneye gittim Maksadım 'kı dakıka yeğenimi gdrmek ve AHahaısedeceğiz » dedi. Sinan Everest bu samimî sözler marladık. demekti. Sertabib boyden <3en çok müternssis oldu ve bütün rica ettim. «Olmazıı dedi. «Hastage'enlere ayrı ayn teşekkür etti. ları ziyaret saatimiz 2 den sonraSıra «Cumhuriyet» in iyi şans di dır» Kendisıne gazeteyi gdsterdim f leklenle hazırlattığı kupanın Sinan <2 de uzun bir seyahat» çıkıyorum» dedm. Rica ettim. «Prensip hariEvereste verilmesıne gelmişti. Bunu verecek Güzellik Kraliçesi cindedir» dedi. Kabul etm^di Bu, ve dığer güzeller gözüktüler. Fakat [Mçimde bir ukte olarak kalacaktır!» onları getiren otomobil Dolmabah Everest bvnları anlatırken gözleri çe sarayının yanında görülür gö dolmuştu. Hepimiz o anda prensibci (!) rulmez orada bulunanlar otomobili çevirdıler. Ufacık taksi insan seli hastane sertab.binin bu immlmaz derecede garıp hareketının tesirı nin altında ezılecek gıbi oldu. Sinan Everest kendisini uğurla altında idik. Gözler dolmuş. dumaya gelenlere veda edecek ve daklarda acı. fakat o nısbette muskotra hareket edecskti. Fakat ne tehzi bir tebessüm belirmişti. Bir arkadaş: gezer? Demek Haydarpaşa hastar.esinHalk bir taraftan Sinan Everesti, diğer taraftan Güzellerin etrafım de nizam ve intizam bu kadar sıkı safıyor, iki erup da birbiri üzerine ha! Ne duruyoruz, bu adamı hapisyığılan bu insan seli dolayısile bir h=ne müdürü yapalım! ded:. birinden, gıttikçe uzaklaşıyordu. Artık kotranm hareket vakti gelMerasımin yanılması için alına mişti. Etrafı mahşerî bir kalabalık cak yegâne tedbir, uğurlamanın doldurmuştu. Çiçekler denize fırladeniz üzenne ıntıkali idı. tıhyor, ağhyan ihtiyar kadımar ve Sinan Everesti bir kay:ğa, güzel alkışlayan çocuklar görülüyordu. leri de bır motore bindırerek rıh Herkes heyecan içinde idi. Sinan tımdan uzaklaştırdık. Everest yelkenlinin demirlerinı topŞimdi halk kenarda ve bizler de lamaya başladı. Dolmabahçeden Üs nizin üzerinde idık. Fakat denizin küdara, oradan da Akdenze doğnı üzerini de pek öyle tenha zannet süzülecekti. Rıhtıma, kend.smi gemeyesiniz! Kotralar, yelkenliler, çirmeye gelen halka son bir defa motörler, kayıklar etrafı oldukça daha baktı. Sanki bu levhayı hafızasma çivilemek istiyordu. Sonra dolduruyordu. : Bu gurültü arasından geçerek E basını döndürerek tekrar ;e koyuldu. verest"in «Kader» ine ulaştık. Gazetemız adına Yazı Işlerı mü* * * dürumüz Evereste iyi yolculuklar Everest şimdi, Kader kotrası ve diledi. Muvaffakiyete ulaştıktan kendi kaderi ile başbaşadır. Yolu sonra tekrar böyle guzel bir günde açık, talihi yaver olsur.' aramıza dönmesmi temenni etti. Faruk FFNİK Susam fiatları yukselmekte devam ederek 125 kuruşu bulmuştur. Bir gun evvel bu hal H7 kuruştu. Ayçiçeği de çok isteklidır. Bu mal dun 41 kuruşa müşteri bulmuştur. Fındığa gelince, o da 232238 kuru; arasıdır. Ankara 20 (Telefonla) D. P. kongresinde dün gece yapılan seçimlerde ^Vdnan Menderes 827 oyla D. P. başkanlığına seçilmiştir. Başkanlık için Bayara 1, Fevzi Lutfî Karaosmanoğluna 3, Ali Ihsan Sâbise 1, Fahri Belene 1, Atıf Benderlioğluna 1 oy verildiği görül müştür. Aldıklan oy sırasile yeni genel kurul şu zevattan teşekkül etmiştir: Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu 767, Fuad Köprülü 734, Refik Koraltan 687, Celâl Ramazanoğlu 669, Samed Ağaoğlu 586, Sıtkı Yırcalı 571, Refik Şevket Ince 369, Fethi Çelikbaş 338, Atıf Benderlioğlu 331, Emin Kalafat 324, Kâmil Gundeş 247, Tevfik Ileri 234, Rıfkı Salim Purçak 226, Mustafa Zeren 223. Yedekler de sunlardır: Remzi Birant, Osman Şevki Çiçekdağ, İhsan Şerif Ozgen, Kemal Ozçoban, Fahri Belen. Aziz Avunduk, Fahri Aşkaroğlu, Ferid Alpiskender, Zeki Erataman, Himmet Olçmen, Zühtü Velibeşe, Sedad Pars, Nuri Ozsan, Rauf Onursal. Bu duruma göre eski genel kurul dan 5 uye seçilmiştir Bunlardan Nuri Özsanla, Hulusi Köymen esasen feragat etmişlerdi. Aziz Avunduk, Ihsan Şerif Özgen ve Kemal Ozçoban da yeter çoğunluğu elde Genel İdare Kurulu seçimlerinin ti kongresi bugünkü oturumunda 1 Cihanbeyli ilçesinin Kandil köyü sınırlan içinde Tüfekçi Paevvelce verilmiş olan bazı partinayın Yaylası mevkiinde yapürılacak 150 goçmen evinın ıhalesi bir neticeleri den ihrac kararlannı ittıfakla kaldırmıştır. Bu arada eski İstanbul milletvekili Kemal Silivri de tekrar D. P. kadrolanna ahnmış buhınuyor. Aynı şekilde Bursa eski Uçe başkanı Celâl Dinc hakkındaki karar da kaldınlmıştır. Partıye yeniden alınanlar alâkalannın kesildiği müddet içinde partiye maddî manevî yardımlanna devam etmişlerdir. Bundan başka Taceddin Ertürk ile Hasan Balkanm da cezası kaldınlmıştır. İzmir Eşrefpaşa üçesuıin eski başkanı Şeref Balkanlıya da tü^üğün 58 incı maddesine göre ısten el çektirilmişti. İzmir il Haysiyet Divanı Şeref Balkanlmın beraetin» karar vermiş, vazifesini iade etmişse de il idare kurulu, karan merkez Haysiyet Divanı nezdınde tenıyiz etmişti. Kongre Şeref Baikanlı hakkındaki dosyanın da takibden kaldınlmasına karar vermiştir. hafta müddetle temdid edılmiştir. 2 İhale 26 ekim 951 cuma günü Konyada VaJilik odasında saat 15 te mahsus komis>ronu tarafından yapılacaktır. 3 Eksiltme dosyasında yazılı inşaat müddetıne aid altmış gün, doksan iş günü olarak değiştirilmiş ve cezaî şart miktarı 230 hradan. 100 liraya indirilmiştir. 4 Bu işe aid olup 471013/10/951 tarihlerinde Zafer, Demokrat İzmir, Son Posta ve Cumhuriyet gazetelerinde yavmlanan ilândaki dığer maddeler avn«i r"îHi(16591) D A V E T İstanbulda bulunan sayın milietvekillerine ve Universitemiz mezunlarına: İstanbul Tektıik Üniversitesi Rektörlüğündett: Üniversitemızın 19511952 oğretim yılına başlaması dolayısile 22 (16403); > ÇÜRÜKLEBİN GCNİŞUNESİNİN ÖNÜNE 6EÇER • 0 İ $ ETLERİNİZİ KORUR • NEFESINİZE TARAVET VERİR Ankara 20 (Telefonla) D. P. teşrifleri rica olunur. tüzüğünde yapılan tadılâtla, mılletvekillerinin teşkilâtta vazife almamalan takaırür ettiğinden İstanbul il başkaru Mükerrem Sarol ile Çan kın il başkanı Kâzım Ararın bu vazifeleri sona ermiş bulunmaktadır. D. P. milletvekilieri teşkilâtta ekim pazartesi günü saat on beşte Gümuşsuyu binasındaki spor salobaşka vazife alamıyacaklar nunda yapılacak toreni, sa>in milletvekillerinin ve mezunlanmızın Yeni açılan yerlere talebe kabul edılecektir. Bina, konfor ve temizlik bakımUidan eşi bulunmıyan bu müessese emniyet ve ciddiyetile de şöhret almışbr. İstanbol, Lâleli Türk Ticaret Bankası yanında. Tel: 27605 TALEBE KIZ YURDIJ Susam iiatlan yükseliyor I5OI6SA A . ı n s Kacanı; 1 SterUn 7 SS 50 7 34.80 100 Doıar 280 280 100 Fransıî trangı «80 1)80 100 Uret 0 44 SO 0 44 80 100 Isvıçr» trang) 64 03 64.03 100 Florto 73 68 40 7363.40 100 Beıçıks traneı 5.60 560 100 Drahml "318 r6 • 01S Tf > 100 Çeteosıovak Kuı 5.60 5.60 100 Isvçç Kul 54 12 5B 54.12.50 20 Ekim 1951 Esham ve Tabvilât % 7 faizli tabviller Sıvas Erzurum ı Slvas Erzürum 27 1941 Demıryolu 1 1941 Demirvolu D 1941 Demırvolu Q] Mılll Mllll M1U1 1Uİ1H Muoataa Munataa Mua,ıaa Munafa» Emniyet Müdurlugunden aşağıdaki mektubu aldık* «17/10/951 gunu Tahtakalede yakalanan sabıkalı eroın satıcıları hakkındaki tahkıkat safhasının gazetelere muhtelıf şekıllerde lntikal ettigl gorülmuştur. Keyfıyetin aşağıda bildirildiği şekilde açıklanmasım rica ederim: Mezkur tarıhte sabıkalı eroîrt satıcılarından Kel Hüseyin adındaki şahsın Tahtakalede İncirdibi denllen mahalde Halid Sezer ve Hidayet Özerol adlı şahıslar vasıtasile eroin sattırdıfı haber almmış alınan tertibatta bu şahıslar eroın «atarlarken suçüstü yakalanrnışlardır. Bunların yakalandıklarını müşabede eden akrabalarından bir çocuk tarafından haberdar edılen kadın erkek yirmi klşi hadise yerine gelerek yakalanan sanıkları Jcurtarmak istemişlerse de vazifeli memurlar tarafından ikaz kastile havaya bir el silâh atılarak bu kalabalık dafıtılmış ve Buçlular da haklarında tutulan evTakla adalete teslım edilmişlerdir. Emniyet Müdürlüğünün bir mektubu 109.25 109 25 24 65 24 65 24 30 24.30 2? 60 23 60 • C4 10 24.10 23.70 23 70 24 25 ij 24 25 24.55 • lli 24.55 24 6 0 * IV 24 60 11185 11183 111 'MSO 109 85 111 SO 111 75 110 25 105 111 85 • 111.85 • 111. 104 50 109 85 111 SO • 111 75 110 25 105 An; Satı» Şehir hatlan vapurlan beyaza boyanacak D. Denizyolları şehir hatları işletmesı kış tarifesinin başlaması üzerine gemı bakımmdan daha müsaid duruma geçmiş olduğundan, hazırladığı programa gore vapurlan tamire almağa başlamıstır. Revızyona tabi tutulacak gemiler arasında bulunan 88, 71. 74 No. lı vapur lar ile (Kadıkoy), (Kalamış) gemlleri diğerleri gibi beyaza boyanacaktır. Bu suretle önürnüıdekı yaz seferlerinl yapacak olan Ülev, Suvat ile Hollanda tlpi altı gemi ve 71. 74; £8; 67, 66, 65, 64 No lu Boğaz vapurları beyaza boyanmış olarak serviste yer alacaklardır. Alâkalılar beyaz rengın daha kolay temızlaneceğını. sfc'ahıh ise bozuiduğu takdırde yenıden sıyah boya ile boyanarak masrafı mucıb olacağını ilerı »urmektedirler. Baştarafı 1 inci sahifede landı ve İstanbulda oturan Eiyaza Bazna adındaki bir şahsm Çiçeron olduğu söylendi. Bu sövlentıler kapanıp gideceği bır sırada refiklerimizden biri evvelki gün Elyazanın hudud dışı edileceğini ve Emniyet Müdürlüğünde nezaret altında bulundurulduğunu yazdı. Bu hususta malumatına müracaat ettığimiz alâkadar makamlar havadisin asılsız olduğuna işaret ederek Türk tebssı olan Elyazanın hudut dışı edilmesi için Bakanlar fîurulunun karar vermesi gerektiğini ifade ettiler. Bu kesın ifadelerden sonra bir de Bazna ailesıle görüşen arkadaşımız intibalarını şöyle anlatıyor: Kapının kenarındaki ufak düğnoeye üçuncü defa basarken omzuma bir el dokundu ve: «Müsaade eder misiniz» dedi. Beşımı çevirdığim anda karşımda Elvazı buldum. Ona birkaç defa Emniyet Müdürlüğünde rast'amıştım. Kendisine sordum: Nezarethaneden ne zaman çıktınız? Girmedim ki; dedi. Hudut harıci edileceğiniî söylenıyor. , Deha neler söylenmediîci. Daima gazeteci'.erle konuşmaktan kaçınan Elyazanın kapının açılışını sabırsızlıkla beklediği zilden aynlmıyan parmağından belii OLUyordu. Kendisine durup dururken böyle bir haberin nasıl çıkanlabi'.eceğini sordum. Nezarethanede bana b&ıziyen birini gördülerse gerisini de ilâve etmişlerdir; dedi. Bu sırada kapı açıldı Eiyaza seri adımlarla içeri girerken kapıyı açan on sekiz yaşlarındaki kızı bana. «Gazetecisiniz değil mi?» diye sordu. «Evet. İçeri girmemize müsaade edecek rnisiniz?» dejim. «Babam seyehate gidiyor. İçerde hazırhk var.» «Seyahat, yani dış memleketlere mi?» «Ne münasebet, bazı ticar! işleri için Ankaraya gidiyor.» Bunu söylerken oldukça «aicm g5rünüyordu. «Havadis galiba sizi hiç üznıemiş, dedim. «Hakkımızcja o kadar çok şey söylendi kı artık ahştıka diye cevap verdi. Babasının son günlerde Emniyet Müdürlüğune çağırılıp çağır. madığuıı sordum. «Hayır» dedikten sonra: «Sabahleyin bana mektebde arkadaş'.ar gazetejT gösterdıler ben de öğlen yemeğinde kendisine söylediın» diye ilâve etti. Ayten Baznaya Allahaısmarladık derken yanımıza sokuian annesi: «Eşe dosta rezil olduk amı, bunlann acısını mahkemede çıkaracağızı diyordu. Feyyaz TOKAR Çiçeron'un hudud dışı Resmî arabalara dair edileceği yalan Savcılığa bir müracaat Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden: 19511952 kış seferlerine 1 kasım 1951 perşembe günüriden itibaren başlanacaktır. Fazla bilgı için bilet satiş bürolanna, acentalıklarımıza ve meydan müdürlüklerine müracaat olunması sayın halkımıza ilân olunur. (16412) Bastartm 1 inci sahıieüe lediye işlerile meşgul müdürlerin emirlerine tahsis edildiği hergiin görülmektedir. Mevcud hükümlere ve muhtelif emirlere rağmen guya kanunî haklan imiş gibi bir çok kimselerin şahıslarma bu sekilde araba tahsis etmeleri 3827 sayılı kanun hükümlerine aykın bir harekettir.» İstanbul milletvekili saveıiığa verdiği istidaya bir de liste eklemiş, 3827 sayılı kanun gereğime şehrimizde hangi resmî makamlann arabalan ne gibi işlerde kullanabileceklerini bunda belirtmiştir. Senihi Yürüten dılekçesini şu şekilde sona «rdinmektedir: «Kanun hükümlerine muhalefette ısrar edenler hakkında lâzım gelen tahkikatın yapılmasuıı, mevcud listenin haricinde kalan motörlü nakil vasıtalannın makbuz mukabilinde derhal Maliye Bakanlığma teslim edilmesini dilerim.» Savcıhk, milleU'ekilinin bu dilekçesi üzerine lâzım gelen incelemelere başlamıs bulunmaktadır. JDİŞ MACUNU İLE Oişlerinizi[günde en az iki defa. fırçalayınız. MTEKS ION0ON « N O NIW TO > ( " M AMUIATIDIR Boyabad Belediye Başkanlığından: P A \ A Y I R » Bir asırdan fazla mazısi bulunan kasabamız Şehiraltı Çar şamba panayın bu yıl da 24 Ekim 1951 Çarşamba günü başlıyarak dört gün devam edecektir. Panayırda büyük ölçüde büyük ve küçük baş canlı hayvan manifatura ve memleket çapuıda şöhreti haiz pirinç alım ve satımı yapılır. 60 bin kişinin iştirakile kurulan panayırımıza gelecek misafir ve ticaret erbabının bü tün esbabı istirahatleri temin edümiştir. (16048) Türkiy» Umum MÜITI«SMİİ M . P A R A U L İ P. K. 705 Ittanbul TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASINDAN: LİNYİT SOBALARI VAKAR* . Zeytinburnu gecekonoularına bucak teşkilâtı kuruluyor Fatıh ilçesine bağlı Zeytinburnu mevkiinde kurulan gecekoıidu mahaüesınm gün geçtikçe geııışl^mesi ve nufusunun artmış clmhjindan dolayı buranın bir bucak haime getirilmesine idari zaruıet hasıl olmuştur. Yeni bucak teşkilâtı, «Zeytinburnu Bucağı» namiie kuıulacaktır. Bu hususta düzenlenen evrak Şehir Meclisı Mülkıye Encumeninde halen tetkik edilmektedır. Yeni bucak teşkilâtı onümüzdeki malî yllda faalıyete geçecektır (THA.). 1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar müiettış adayı alınacaktır. 2 Müsabakaya girebilmek için: A) Türk olmak, B) Memurlar yönetmeliğinin tesbit ettiği genel Baştarafı 1 inci sahifede mensub olan bir kadınla evlenmek vasıflara malik olmak, C) Yaşı 30 dan yukan olmamak, D) Yab?ncı ile istemektedir. Bu tasavvurun suya evli bulunmamak, E) Hukuk, İktisad; Siyasal Bilgiler Fakülteleri vedüşmesinin verdiği teessürle Veysi ya Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu veyahud Millî Eğitım BakanlıMidil, Taksimde Ulker sokak 4 nu ğınca musaddak yabana memleketlerdeki muadillerinin bırinden memarada oturan ve avukatlık yapan zun bulunmak, F) Herhangi hizmet taahhüdü altında olmEmak, G) Yaablası Beyhanın evine gitmis, öğle pjlacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyesi itibarile mesleğe alınmayemeğini orada yiyeceğini söyle sına mâni bir hali bulunmadığı anlaşılmak gerektir. H) Müsabaka nemiş, kendisinin yalnız bırakjlması ticesinde müsavi çartlar karşısuıda sınav programına dahü yabana nı istemiştir. Yalnız kalan Veysi, dillerden birindeki vükuf derecesi üstün olan, bunda müsavat halinde doğru banyoya gitmiş ve damarla müteaddid yabana dili bildiği anlaşılan talib tercih olunur. Bunda da rını kesmiştir. Bundan sonra, Halk müsavat hâsıl olursa veya her ikisi birden fazla lisan bilmeîlerse isSigorta şirketi müdürü, sürüne su lekliler muhasebe grupundan yeni bir denemeğe tâbi tutulurlar. Bu rüne telefona kadar gitmiş ve sev denemede gösterilen muvaffakıyet derecesi tercihe esashr. İ) İki defa diği kadına telefon ederek son bir kazanamamış olan istekli, bir daha müsabakaya giremez. J) Müfettiş defa daha sesini işitmek istemiş'ir. adaylan idare ve teftiş işlerinde alıştırılmak ve her birinde kalacakBdylece intihar hâdisesinden ha lan müddet bu ihtiyaca yetecek surette teftig heyeti başkanımn tekberdar olan kadın, ailesi efradma lifiie genel müdürlükçe tayin olunmak üzere genel müdürlük servisbir şey söylemeden giyinip çıknuş lerinde, şube ve ajanslarda ve müfettış refakatlerinde üç senelik fiili ve derhal avukat Beyhanın evine bir staj devresi geçirirler, staj devresini bu suretle geçirenlerden mügiderek Veysi Midilin evvelâ dls fettişlik yapabilccek liyakatte olduklan teftiş heyeti başkanı tarafından pansere, oradan da Alman hastane tasdik edilen adaylar, müfettişlik ehliyet sınavına girmek mecburiye sine kaldınlmasını temin etmiş ve tindedirler. Smavda muvaifak olanlar münhal müfettişliklere kıdem bütün geceyi de başucunda geçir veya sınavdaki muvaffakıyet derecesi sırasile tayin olunurlar. Müfetmiştir. Veysi Midilin sıhhî vaziyeti tişlik yapaeak liyakatte olduklan tasdik edilmeyen veyahud müfettişlik sınavım kazanamıyan adaylar kabiliyetlerine ve memurlar yönetdüzelmektedir. meliğinin genel hükümlerine göre sabit vazifelere nakil veya banka ile alâkalan katedilir. 3 Yazılı müsabaka sınavlan 3, 4 ve 5 Aralık 1951 de Ankara ve îstanbul Ziraat Bankalannda yapılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir sınava tâbi tutulacak lardır. 4 Müfettiş adaylanna 3659 sayılı kanuna gdre alabileceği ayAkdenizde Panza adası açıklarm lığuı azamî miktan verilir. da' fırtmaya tutulan Ardahan va '• 5 İsteklilerin 24 Kasım 1951 tarihine kadar Ankarada teftiş puru alabanda sancak yaparken j heyeti başkanhğuıa bir dilekçe ile müracaat ederek imtüıana nerede dümeni sıkıştığmdan harekîlsiz gireceklerini belirtmeleri ve, kalmıştır. Telsizle yardım istiycn A) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında memurluk isteyen Ardahana 80 mil açığından geçlere mahsus beyanname (bu nıatbua bankalaruıuzdan alınabilir). B) mekte olan Batı Akdeniz seferindeBankanın göstereceği tabibden abnmış sağlık raporu, C) Tahsil diploki Ankara vapuru gitmiş ve yedeması, D) Nüfus tezkeresi, E) Askerlik durumunu gösteren belge, F) ğine alarak Napoliye götürmüştÜT. Hüsnühal varakası, G) 6x9 santimetre eb'adında dört aded kartonsuz Ardahanın tamiri Naoolide japılafotoğraf tevdi etmeleri gerektir. (Bu vesikalar İstanbul veya İzmir Zicak, Ankara da bir gün rötarlı olarak salı günü saat 11 de İstanbula raat Bankalan vasıtasile de tevdi edilebilir.) 6 Sınav programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, dönecektir. İstanbul ve İzmir Bankalannda elde e d ü e b i L i r . ( 1 5 5 3 3 ) Linyiti koku vermeden yakmayı garanti eder. Adres: Galata Fermenecıler caddesı Kardeşim sokak Eratay han No 13. Telg. ?,:.rtınal İst. Tel: 49920. Bir aşk faciası! »SAYIN BAYANLARA" Gayet sağlam ve zarıf çocuk KİLOTLAM ve MUŞAMBALARİLE lâstik ELDİVEN çeşidleri gelmiştir. TAKSİM ECZANESİ Beyoğlu Ardahan şilepinin yolda diimeni bezulda MüAMELE VSEGİSİ TADILÂTI mamdır. Şımdıden tesısat ve makuıe s.pariflerıne hazır.anar muhterem sanayicilerinize yeni adresimi takdün ediyorum. 1911 senesindenberi sanayi makineleri mütelıassıs acentası ve dokumacılık malzemesi deposu HİLMİ NAİLİ BARLO İS ANBUL: Suhanhamam '"elpfon: 21234 T Hamdibey Geçidi 53 5Ş Telgraf: NAİLJ Tunel caddesinde dün geceki yangın ı Yabancı dü büeniere veni bir sneslek » Turistler için Bügili Tercüman Yetiştirme Kursu kayıdlara başlamıştır. r°*h Mıhpılar Cad T l (Gazetecilik Okului Tel: 29761. CİLD MÜT. ıSATILiSC AVP.ÜFA OTOBÜSİ: Pek az kullanılmış 33 kişilik t3m dizel. uygun fiatia satılıktır. Şehir dahili ve şehirler prası «er\ ıs'.ere e1veri=!idır. Mrracaat: Y"zı i!e «C*"bı's . T^TÎVU '"e 176 No. posıa kutusuna . 1 Kalkırjna ıstıkrazı i Kaliınma U Kalkınma 111 1940 Den'rvo!u IV 1941 Demıryolu VI 1948 Tahvül l 194.S latıvuı U 1949 Tahvıl! 1 4 1/S faizli 19i» 1933 Ergar' 1938 Ikran; ven Milll Murlatae % 6 taizü istikrazlar Galata Tunel caddesinde 12 sayılı binada dün gece bir yang n çık(Yalnız ekzemalı haa'a an mıştır. Kâğıd Anonim Şirietuıin kabul ve tedavi eder "ı sahibi bulunduğu 4 katlı bmanın • zemin katındaki kırtasiye deposun I Beyoğlu İpek Sıneması karşısı Şen Mahallebici üMü. da eşyalar ateş almış ve biiadaki Tel: 42070 raflarla malzeme tamamen yanmışür. İtfaiyenin vaktinde müdahalesile ateşin diğer katlara sırayetine meydan verilmemiştir. Bina 100 bin Dr. VASFİ YENER ve içindeki malzeme de 200 bın li I raya Güven Sigorta Şirketine sigorDerin ve Sathî talıdır. Dr, Hakkı Salman % 5 taizli ikraınivpliler a 1 RÖNTGEN Tedavisi ÇOCUKLAR BAŞIMIN ETTNİ YE CU. DAYANAMADIM. Bİ^İ DE MOTORLASTIK GAYKİ: Pi>aaada para darlıgı h4d bir »ekll almış bulunmaktadır. Bu yüzden tiiecar mal'arını gümrüklerden muskulâtDemiryolu ıv ııo. la çekebilmektedır DemırvolLı v no Mese.â Zeytmburnunda ithal edılen Sarr3flarda <!İtın fiat!a«ı 1250 otomobil dot aydan fazla bır mudReçad 39 80 dettenberı açıkta beklemektedır •"umhurlyei ^ 33 S5 Fakat rekolte sonu ahndığından ve Ingilla 46 05 buna muvazı olarak ıhracat mevsımı de Guldeo 3155 başladığından bu darhğın bir müddet Kıilce 5 12 sonra bir dereceye kadar olsun ızale | olacağı talunın edılmeitıedır 26 95 2195 2160 110. 26.95 23 95 23 60 Piyasada para darlığı var Mısırda eskrim tnüsabakaları İskenderiye 20 (a.a.) ^afp) Akdeniz eskrim ferdi müsabak^'.aıı finalınde 7 galıbiyet 0 maçub'jftle Fransız Leferve birincı, 5 şalibiyet 2 mağlubiyetle İtalyan Ferrası ikinci olmuştur. Şehrlmlı buğday mevrudatı oldukça azabnıştır. Piyasada alıcı fazla olduğundan Polatlı lulu maiları 35 kuru$a kadar çıkmıştır. Eskişehirın yuzde 23 çavdarlı buğdayları 33 kuruş'an verilmektedlr. Trakya ve Marmara bolgelerının yüzde 45 çavdarlı kızılca buğdayları ise 30 kuruşa yukselmiştır. Sert ouğdaylar üzerine her ne kadar iş olmamakta ise de burüarın flatı da 28 kurufu geçrniîtir. » Buğday muvaredatı azaldı Beyoğlu Perapalas civan Amerikan Sefareti karşısı Yeni dünya Apt. Telefon: 45400 d e Chorbon compoMS \ . ».TBÎNI* Talebe Sçin KİRALIK ODA Suitanahmed, Şehid Mehmed Paşa yokuşu 21 numaraya müracaat. Gelmişür. • BİR M. C. T FİLTRESİ KOY AĞAM, VOK5A PAEASrNl ODEMEUEN 1İKARXAYA ÇIKAK.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle