16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
*L'U MH D Kl Memleket Postası Besiktaş, Galatasarayı dün 20 mağlub etti Fenerbahçe ve Ordu karması arasmda yapılatt maç çok güzel bir oyundan sonra 11 beraberlikle neticelendi Büvük kulüplerimiz arasında tertıb edi'.en hususî maçlara dün Dolmabahçe stadında baslandı, bugün de devam edilecektır. Stadyum kulüplerinr.zin umduğu kadar kuiabalıktı. Genelkurmay Baskaru Nuri Ynmut ve Şükrü Kanadh da maçlan takip edenier arasında idier. Fnerbahçe: 1 Ordu karma sı: 1 İlk dakikalarda oyun mütevazin t i r şekilde cereyan etti, teknikten *iy?de enerjiye dayanan oyunda yavaş, yavaş Ordu karması h,ssedilir bir hâkimiyet kunnağa muvaffak oidu. Mütekabılen çekilen kuvvetli şütleri bugün iyi bir vazıyette olan her iki takım kalecisi de güzel kurtarışlarla bertaraf etti'eı. Bu devrede kayda değer başka bir vaziyet olraadan devre (00) bıtti İkinci devre: Ikinci devreye iki takım da kadrolannra değişiklik yaparak çıktı'ar. Orcu takımı bir oyuncuyu (Sahirin yerine Vasıfı), Fenerbahçe de muhacim hattını tamsmile değiştirmiş olarak sahaya çıktılar. Fenerbahçe hemen hücuma geçti, Karma takım kalesi b:r an içinde karıştı ise de ayaktan ayağa geçen top bir türlü kaleye girrnedı. İlk 15 dakikada Fenerbahçe hâkim cynadl. Karma takırn muvazeneyi lemine muvaffak oldu ve akmlar ll olmağş. başladı. Oyun bu şekilde devam ederken 30 uncu dakıkada Sabahaddm Karma takıma bir gol kazandırdı. Bu gol Fener,bahçeyi tahrik etti ve 35 inci dakücada Fahirin vuruşile yapılan golden sonra oyun (11) bitti. Ordu takımı: Feyzi Rıdvan, Mehmed Mustafa, Necdet, Fıkret Süleyrran. Sabahaddin, Sahir, Fahredd^n, Nusret. Fenerbahçe: Sa'.âhaddin Müjdat Orlıan Nedim, Kâmil, M. Ali İsmai'., Fahir, Burhan, N:ko, Halid. Hakem: Mustafa Güventürk (Bey koz). 2 Galatasaray: 0 Stadyum idaresi spikeri takımlan takdım ederken evvelâ, Gaıatasaray, sonra da Beşiktas sahaya çıkü. Ojoma Galatasaray başladı. R>şiktaş sert bir baskı altında i'cen Galatasaray mecburî bir müdafaa yaptı. Bu telâşlı anda Beşîktaşın soldan çeküği frikikte top dışarı çıktı. 10 uncu dakikada Galasarayın baskısı altında kalan Besiktaş bir frikık tehlikesi savuşturdu. Devrenin on beşinci dakikasına yakiaş.ıken hâkimiyet Beşiktaşta idi. Galatasaray muavininin vermiş olduğu pasta Gündüz bir parçacı* teiâş etıneseydi, belki de Galatasarav için ilk golü yapmak mümkün oiucaktı. İleri, geri vuruşlar arasında Cevam eden oyunun 28 inci dakikasında sağ a;ık Saminin boşalmıs olan Galatasaray kalesine çektiği şütte kaleci Turgay harikulâde oir kurtarış yaptı. Bu artistik hareket stadyumda bir alkıja vesile oldu. Devre 00 bitti. İkinci devre Oyuna Besiktaş sıkı başladı. Tur gay bir gole mâni oluıken Huseyin Beşiktaşın ilk golünü 3 üncü dakikada yapü. Maç da sert bir şekilde devam etmeğe başladı. Üstüste hücuma geçen Beşiktaşın sol açığı Galatasaray kalesi önünde ender göıülür bir hrsat kaçırdı. Galatasaray sağ içi Hikmet de takımm çok hâkim ovnadıgı sıralarda iki mühim fırsatı yck etti. 25 inci dakikada Şevket Beşiktaşın ikinci golünü yaptı. Galatasaray gol pe$inde koşarken çalımlı oynayan müdafaa yüzünden Tuıgay 32 nci dakikada BeşıkU? forUrüe çarpıştı ve baygmlık geçirdi. GaJatasarayın durmadan devam eden hücumlan arasında kalelerinl rmidafaaya çalışan Beşiktaşhlar zoılu kurtanşlar aras.nda birbırlerini bile sakatlayacak hale geldüer. faktik ve teknik çalışmalar içinde Galatasaray talihli bir Besiktaş takımına 20 mağlub oldu. İSTANBUL 12.57 Açıllf v* progr»ml»r 13.00 Haberler 1315 Kı.çıJt orkestraduı melodi'.er 13.45 Çlj&n müzigl (?1.) 14.00 Stüdyo sans'.V.ârlarından saz eserlerl . Oyun h»vaları 14 20 Dans ve c « müzlğl (P! ) li.« Şarkılar; okuy»n: Afife Eüiboğlu; çaianlar' Sadi Işılay. Yorgo. Fikret Kuıluğ 15.30 Konserto (Pl.) 16 30 Trombonla caz parçaları (PI.) 16 40 Şarkı ve frkuler (Pl.) 17 00 Çacuk saatı 17.20 Şarkılar: olcuyan: Suıan Guven; çaianlar. Hakkı Derman, Şerif Içll. Ismail S=rça1ar 18 00 Dinlçyicl ıstekleri İS 40 Dans muzığı (Pl ) 19 00 HHberler 19 15 Rariyo Kadmlar Topluluiu; idare eden: Nuri Kalil Poyraz 20 00 Maurıce Cl.eva:ier'den uç şarkı 'Pl. ı 20 10 Kısa şehir haberleri 20 15 Radyo Gazetesi 20.30 Şarkılar; nkuyan: Alâeddın Yavaşça; calanlar: Sadl Isıiay, Yorgo. Fıkret Kutluğ 21.00 Terri Stevens'den caz şarkılan fPl.l 21 10 DMeyici istekJeri 21.45 Spor haberleri; konujan Suihl Garan 22.00 ktarbul Öğretmenler Derneğl Korosu konseri; ıdare eden: Hulusı Öktem 22.25 Opera ve operetlerden melod'.ler <Pİ ) 22 45 Haberler 23.00 Programlar ve dans rr.üîiü (Pl • 23 30 Knpani}. ) ANKARA 8 28 Açıhş ve program 8 10 HaberIer 8 4î Sabah muziği (Pl ı 9.10 Gunün prcftrannı 9 15 Hadyr, jle inglUzce 9 30 Sevller. parçalar (Pl) 10.10 Pazar sonbetı 10.25 Makamlardan bir denet 11 00 Saz eserleri 11.15 He? beraber sövliyelım (Yurddan sesler korosul II 45 T?lden »cle 12.15 Mcnleketten Iâm 12 20 Memlekete selim 12.30 Temsil: Pazar skeçl 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrwı 1 Ha'.i] On&yman ve arkadaşlani 13 30 Ögle Gazetesi 13.45 Radyo jalon orkestrasımn devamı 14.00 Kapansî. İzmirSoma treni yolda kalıyor Akhisar (Hususî) İzmir Soma arasında günde iki defa işlemekte bulunan 1211 ve 1212 No. lı trenlerin devamlı bir şekilde rötar yapmaları bilhassa son zamanlarda dikkati çekecek derecededir. Halkın ve iş sahiblerinin gidiş ve gelişlerini temin edecek olan bu trene eskidenberi otoray ismi verümiştir. Evvelce bu servisi motöılü trenler yaptığı için bunların isirr.leri halk arasında otoraydır Bu trenin lokomotiflerinin bilhassa eski ve muteaddid tamirlerden geçmiş olması ve asgarî 50 senelik ömre malik bulunması halk arasında dedıkodu ve 5ikâyetleri mucib olmaktadır. Devamlı denecek şekilde geciken ve yollarda muhtelif arızalar yapan (eski ismi il= otoray"! bu trene köylüler rötar adım vermiş'.erdir. Bu suretle aralarında rötar geldi. rötar gitti diye müsafaha edenier de çoktur. Halk ve iş sahiblerinin en hayatî ve nazik zamanlarında hiç beklemedikleri halde saatlerce yollarda kalm^üi bir cok sızıltılara mey dan vermektedir. H?lk bu yüzden mecburen otobüslere rağbet etmektedir. İşlek ve mühim bir hat olan Soma İzmir hattmda daha yeni ve insanlann istifadesini sağlıyacak trenlerin konulması için bir çok müracaatler vardır. 386 ÇIKTI 20 yaşıru kutluyor. Bu rricldet zîrfında kadınlan ilgilendiren her mevzuda daima jenılik'erle okuyucularının teveccühünü kazanmıştır. Dünyada mevcud kadın elışi mecmualarının en îyisi ve en çok satılanıdır. Bu tarihi kut'.amak için çok yeni ve orijinal i^ler rğretecektir. Türkce izahlı l.î snhife yemek tarifesi, renkli paita, modelli keten bez. elişi psftası; tamamen renkli 100 sahife model, goblen, krnF.va v 128 sahife fotoğrafla eli<=leri çeşidi. 228 sahife olan 20 > fevkalâde sayısını satın a!an bütün •' Âkdeniz oyunlarından alacagımız dersler Yazan: Burhan Felek Beyaelmilel temasiard&n iki netice alıaır: birisi spordaki durumutturun vazıh raporu, diğeri eksikliklerimizin bilânçosu. Birinci Akdtniz oyunlan yalnız üç jubeye lftirmk etmij olmamıza rağmenbize bu iki neticeyi bol bol verdi| i gibi ijtirak etmediğimiz jubelerdeki vaziyetimiıi ve ilerideki çalıjmalanmuı da göstermiştir. Evvelâ furannı hemen kabul e«Jelim: biz bir Akdeniı memleketiyiz. Günün birinde 711 sene 1çinde Akdeniz oyunlaruu tertb •tmek sırası bize de gelecektir. Binaenaleyh böyle geniş manab. ve olimpiyad programh bir beynelmilel spor bayrarm için lüzumlu bütün vasıtaları sahalar, salonlar, havuzlar gibi tesisleri ve sporcu, idareci, hakem gibi canh unsurlan hazırlamaya şımdiden başlamahyız. Çilnkü bizirn çapta memleketler için bir olimpiyad tertibi hayli uzak bir ihtimaldir; fakat bir Akdeniz olimpiyadı tertibi bilâkis oV.ukça yakm bir imkândır. Bir Akrlen:z oyun'.an te.Mbinin bJtiin icabhrını hazırlamak işini bövîece hulnsa ettikten sonra iştiraV ettiğimiz sporlardaki Jurumurruzu miitalea edeceğiz: Serbest gi;f? müsab=ıka?anrıa 'ğöna'erd'ifî' nvz gcnc takım kendisine j^ğianac=>k bütün ümidlere lSyıktır. 1952 olimpiyadına da bu takımm gilmemesine sebeb yoktur Maalescf bir kısmı fampiyonluk s?rhoşluğiıe vekannı kaybeim'ş, polislü: oimuş. iriareve ve bizıat kendi h a y : " d i n e k k=.rşı vazifelerini unutmuş ve artık oyun müddeti devamınca seyirciyi ve oyuncuyu sürükler. Bizim bu sahada eksiklerinuzı, İskenderiyede gördük. Evvelâ direk atışlarımız zayıf. Hemen hemen hep bu yüzden kaybettık. İkincisı çok favul yapıyoruz. Hasımlanmız da bundan istifade ediyor, üçüncüsü kâfi mikdarda oyuncumuz yok. Buna mukabil plânlı oyunlar oynuyor ve çok defa hasmımıza oyuaumuzu empoze ediyoruz. Bu sporun ilerlemesi için mtvcud sahalan çoğaltmak, çok seylrcl »lan genif tçık hava sahalan yııpınak, eldeki genc antrenörü birkaç ay için Amerikaya gönderip staj yaptırmak, rnekteblere basketbol fahalsn yapmak lâzımdır. Şurayı oir eski sporcu sıfatile söyliyeyim ki; serbest güreş grekoya nazaran ne ise basketbol de futboîa nazaran odur. Komp'e bir spordur. Vüeudün her tarafını geüştirir ve füphesiz futboldan çok daha zor ve ağırdır. B:zde sporlar iki hattâ üç kıtımdır. Birincisi ırtık faaliyeti rornıalleşmis, yaşamakta olan ıporlar: güreş, futbol, basketbol ve atletizm. tenıs gibi. İkincisi zoraki yürüyen sporlar.. yüzrr.e, güreş, yelk.en, bisik'et, bijıicilik, kayak sporlan gibi. Üçüncüsü; arasıra merasim için yapılan spor'.ar.. Eskrim, siklet kaldırma, atıcıhk gibi. Bunların içinde bizim mernlekete ve bizim millete uygun olar.ianmn 'ra temin edecek tedbirlsre baş vurmahdırlar. Bunların ne olduğunu burada münakaşa edecek değilim; Iskin dört tarafı su ile çevrilmiş bir memleket oian Türkıyede yüzme «porunun, tekne sporlarının ne derece geri oldusunu düşiiniırsek sözlerimin haklı olduğu hpmen mey dana çıkar. Sporun on üç senelik devlet idaresinde ele eeçen 38 milyon lira ile güzel ve beyneimilel evssfta tribünleri, vesairesile bir yüzme havuzu yapabildik mi?.. Âltm Ikramiyesi verüecektir. Bununla beraber altuı saat eliji rausabakası... v * 1758 Açıhş ve provram 18.00 tncesaz (Hieazkâr faslı, lg.45 Ibrahim i.cl Yardıml?na Derr.eğın.n ger,e! kongıesi 3 k?sım 1951 cumarZiya Ozbekkar.dan udla »az eserleri İzmirde inşa edilen çimento 19.00 Haberler 19.15 Tarihten bir tesi gunü saat 15 te İçel Yüksek Tahsıl Talebe Yurctu binasmda yapıiaf&brikası yaprak 19.20 Akşaraın karca muziği CEgmdan bütün üyelerimizin teşrıfleri rica olunur. İDARE HEYETİ (Pl.) 20.no Şarkılar 20.15 Radyo G t) N D E M : İzmir, (Hususî) Şehriroizde Gazetesi 20.30 Vıeıuttemp L4 minör 1 İdare heyeti ve murakb raporunun okıınması, konçerto (Pl.) 20.45 Dunyayı geze Marshall yardımı ile kurulmakta llm (Pl.) 21.30 Hazır cevab adam olan çimento fabrikasmtn atelye ve 2 Hesab tetkik ve tüzük değiştirme komisyonlarının raporlan21.45 Dtna davet 22.15 Müzllc depo kısımlarının inşaatı tamamnın okunması, 22.45 Haberter 23 00 Kapanıj. landığı gibi fabrika ve silo kısım3 İdare heyeti, murakıb ve haysiyet divanı seçimi, larının inşası da müteahhide ihale 4 D'lekler. edilmiş ve işe başlanmıştır. Makineleri Danimarkadan getirtılecek olan fabrikanın 1953 yıh başında çimento imâline başlıyacağı tahmın ? 8 edilmektedir. Makineleri yapmakta olan Danimarkadaki fabrika, 400 bin hra sermaye ile İzmir çimento fabrikasına ortak olmayı teklif etrriştir. 1 Müessisler bu tekUi ince'.emektedirler. • KOSCREYE DAVET BULMACA H • •I 1 I 1 1 1 Mehmetçik KOREDE ) oc • •• Isparta Ticaret Odaıı seçimleri İsparta (Hususi) 28 ekim fazar günü jehrimizde yapılacak olan Ticaret Odası seçimleri buyuk bir alâka ile karşılanmaktadır. Fsnafın, belediye seçimleri kadar mü him saydığı bu seçimler için hazırlandığı anlaşılmaktadır. Diğ^r taraftan partilerin de bu seçimierde kendi adaylaruıın kazanmalarını sağlamak maksadüe bir hayli gayret sarfettikleri müjahede edilmektedir. I Kbnya, Igır, Aşajı Çi*ıl b'Jcaâmda Hacıali mahallesinde Battal Baldan y»zıyor: >Ben Sarayönu Teknik Tarım Okn lundan mezunum. Bu okulu bitircnlere 44S6 savıll toprak kamınunun 11 ind maddcsi geıesince parası? arazi veri lir ve bu suretle ornek zlraat yapma larına imkân ha7irlamr. Bcn de kanunun \erdiB;l hu haktan favdalanarak mcmleketim nlan llîinda. tc.^ie tâht araziden bana da Tcrilmcini taleb et. tim. B^nim dnrıımumda olan bir çok arkadaşlar bu haktan faydalandıkları lıalde benim talcbim iü'af edilmedi. Askcrlik hizrncıini ifa ettiğim ik ıen« /arfıırla jcıek Tanm Bakanlıgına, rerck Konya \alliçinr verrlijjim mute adıiid dilekçclerden bir netice alamadım. Çunku bıtun dılckçelorim Iskân Mudürli'vune havale ediliyor ve nihajet Ilırın İskan Memıırlnjlında takllıp Kaiıvordu. Geçen yıl işimi bizzat takib ^.mek Ü7eı*e i/in alıp Ilğına cittim, memur bana »isteditfin kadar şikAyet et. «ana arazi verdirmlyecc^iın > rityeçek kadar işi açığa vurdu. Bana hakkımt verecek blr makam acaba yok mu • dur?. Moüileketine dönmek istiyen [;.';ir bir hastanın ricası Cerrahpaşa hastane=;nde j eni pavi> yonda yatan Şeref Çaglıyan yazıyor: • Be; aydan beri Cerrahpaşa h»5tnne<lnde yatmaktao)m. Bu mıiddet zarfın« da yapılan butun tedavi ve lhtimamla* ra rağmen sıhhatim uzerinde bir de|U siklik olmdığı gibl gıinden rtıne fenaIa<sm3ktayım. Memlrketim olan Adana* >a kendi arzumla {itmek mechuriyetin<'cjim. Hayırseıer \e hamiyetll vaun. da^tardan yol ma^rajEımın temlninl rica c*eT (?va^«ııtıınıi7u dilcrim * Yedikule Verem hastanesînden şikâyet Valdebajh Mıllî ESİtiTi BakanlıjSı n> natoryomundan Tevfık Tekin imzall mekuıbdan: •Bir hasta vatandas tıfatlle, lanlla (amamen tf?at teskil eden S S.Y.B. Tedlkule Verem Ha<tanesinden bahsede> cejtim: Gerek di^iplin ve (Eerek hıkın> sızlık yüzUnden: buıun tedavi TC m«rafların heba olduğu bu miie»e5etua rtjha verimll bir hale rctirilmtsi leia iUiMlerln dikkatinin eelbl. Verem hastanelerinde okunan gazeteler müvezzilere geri verilmemeli Aynı zat yaııyor: «Bundan 45 liin fince: razetaılı4« Milli Talebe Birliğinln aldığı bir kararla; koylj'ü kalkındırmak İçin (•• tılmıyan ^azctelerin köylere iondeıilece^ini okudıım. Köylünün eehmlcttfli kurtulması için alınan bu karar IıaİEİ* katen çok Isabetll bir BCT. Fakat yattığım hastanelerde ,okunan gazetelerta tekrar müvezzlye ladesine sahld oldnğum İçin bu gazetelerin n e koylüy» gi> denlere karısacağını dusunerek tecoüt duymaktayım. Hukumetimizln yok «tmek lrin miıcadeleye giri}tij^1 vereaı hastalıjrının mikroplarını, boyl» (•!•telerle ^ajlam koylumuze yaymak M1« mcm rlo^ru mudıır? Bu husu<ta blna itiyatlı davranmak herhalda daha iji ohır.. 2.5 senedenberi kocam Yahya Talay evinden çıkıp Beykozdakl islne gittikten tonra b'jjjne kadar evlnt dönnemlstlr. Goren ve büer.lerin lnjanlyrt nımını a^ağ'dakl adreslme bildlrmtlerir,: rlca ede:ım. Goztepe Merdivenköyü $air Arjl sokak No. 25. Ta'.be Talay Lüleburgaz e;rafından ve tstanbul zucacıye tuccarr.ıdan ALİ OSMAN TEKER vefat etmiştlr. Cenazesi 21/10/951 pazar gunu oğle namazını muteakıb Aksaray Valide CmııiTiden kaldırılarak Merk«efendi aile kabri«tanma defnedüecektır. Tek'tr ai'.csi ve toeuklart *** Kazatker Haydar Molla mahdumu merhum hı'kım O^man Nuri Çayırm eşi ve merhum Arif Molla kerime»! v« Doktor Tahır Savman l'e Maliy» knntrol mem\i7U Muhtar Saymanın »e Edeblyat Faku'.lesi talcbel»nnden Halım Engiiun te>ze!erı sai.î^a*ı nsvancan 20 10 9.'1 gunu Ha<km :ahmctıne kavçT.'jçtur. C?raze«i 21 10 951 pazar gumı Bayezid Camlinde ikindi namazını nn;teakıb Eyııb Sultan Hazretlerl mezirhğındaki ebedi ıstırahatgâhına levd; ecıiccektır. Mevlâ rahmet eylıye. İş ve İşci Bulma Kıırumu Müdürlüs'ündcn: 280 kadın, 38 crkck işçi aranıyor 2 ehliyetll e!f":tr.k.ı. 5 raobıly», 5 doğrama, 2 ko'fMkcu mar^rcrza. 10 jakarlı lpek kravat dckuınicı. 10 tavelci. 2 eklemec. 30 pamııklu dokumacı, 40 bcbınci, 15 sabıt vargelc. 15 bukumCJ, 50 meslek, z, 1 Ivıkolajcl. 2 usta trikotaj ovarlakcı<:'.. 8 smba'âcı. 4 şerid ijçîyî. 4 jerid doku.nar:ıı, 13 tcrzi, 2 gömlek kclp.cısı, 4 corab ceklcısı. 50 ev hlzmetçlsi olmal uzere 2S0 kadın işçiye. 15 lr.;*at ıjçısı İle 5 kaba btucy. 4 şer!d dokum.Tcısı. 2 erkek i?çıye lhtıyae vardır. Istkl'lerln müdürluğjmuze muracaat S E R V E T Ç A Y I R llgın İskân Fsmuriuğundan şikâyet KAYIB ARANIYOR yıpranmış eski unsurlaıla bu memleketin güreş an'anesıni 'daı imkân yoktur. Eldeki yeni ".„. lar, Finlandı.yada eskiıerden daha iyi netice alrrr.ya namzeddirkr. EIverir ki bu çocuhhn iyi hşzırbyaGalatasaray: Turgay Naci, Falım ve bi'hassa a m n buray^ dikzıl Özcan, Muzaffer, Robi Muhkat! şımartmıyalım. tar, Hikmet, Gündüz, Receb, BüfGrekoromer."! e çelince bu gülend. resteki dünya ikinci:iâinı hiç değilBesiktaş: Mehmed Kâmil, KeBiz bu devlet idaresinde en çok mal Eşref. Ali İhsan, Nusret Sa ee muhafaza için çok çalı^m?k lârımdır. İskenderiyede İtalvan gü Sösterişe yer verdik, seyahate yer mi, Receb, Sevket, Huseyin, Faruk. reşçileri çok güzsl ^üreşler \aptı ' v e r d i k , gezmelere yer verdik, eski Hakem, Sulhi Garan r\Tefa) lar. Helsinki oyunlarına Ruslarm '• hesablan tetkik edersek bunun Omer Besim v e binaenaleyh demir perd?n>'n iş [ D O V l e olduğu mcydana çıkar. liugün a r t l k tirak etmesi ihtimalini düîüımek ı hesablarmı kapamak üzere ovazifemizin ciddiyetini bize c erhal | ' a n ^ i r takım milü müsabık ve şamBugünkü sp>or hareketleri anlatır. pıvonlarımıza türlü ;s:rnler!e harAtletizmde, bütün gayretıerimize cadığımız paralar adam başına 100 Futbol r?ğmen hâlâ Balkanlann üst;ine çı bin lirayı bulur. O israf, o niras ı Dolraabahçe stadında: kamıyoruz, hattâ İskenderiyede Yu yedi devri geçti. Türk spoSaat goslavlarla, Yunanhlardan sonra ru için yapılacak hizmet, saha, te13 Besiktaş Ordu karması gelişimiz bizi birhayli düşündürdü sls. vasıta ve hocadır. Bunlan yapAtletizrnin çok iyi niyetli; fskat rr.azsak, bizim için bulund .ğumuz 15 Galatasaray Fenerbahçe her şeyi yalnız başına yapmak is ncktadan bir adım ileri pitmek Şeref stadında: tediği için birçok işlerde zaaü görü mümkün değildir. 9,30 Istanbulspor Taksim B. len şahsj idareler bu halile devam Umalım ki; yeni teşkilât « n u n u takımlan *^ bi b nu çıkanrkon Büyük Millet \leclisi 11, Istanbulspor Taksim A. biz bueünkü neticevi •Jamayız. Atletizmde hiç kim?e hiç bu iht.yaçlan karşıhyacak malî takımlan kımseden birşey danijmaz, :ey al ka>Tiak!an da millete ve:ıneicten 12,30 Beykoz Adalet. Her şey federasvon ve fede "ekinT.cz. rasyon her şeydir. Halruk: su spordakı istidatianmızm bir dcreceye İÇKİSİZ S A Z ksd?r gelip orada durduklarım daHer pazar saat 14 ten 18 e kadar :ma görüyoruz. Bunun icin Mze her feyden evvel b=r nntrer.ör ILvumuna kaıliz Bueün antrenörü oımıyan bir milli takım. hattâ bir atletık spor kulübü yoktur. Her ne pahasma olursa olsun at'e'izme vtni bir Tanınm;ş ses ve saz sanatkârlanndan kan aşjlamak, bir hanle vi,pmak müteşekkil Küme Fasıl Saz Heyetini farttır. Aksi halde bu sporm için MEFHARET ze"*rkle dinlem?k fırsatını kaçırmaiçin erimcsinden korkulur. AHMED YILDIRIM ymız. Fasıl okuyuclan Essketbola gelince: henüz iki seÜSTÜN Hanende: Yahya Kıraç İbrahim Tuffherk Hayrullah nslik bir beynelmilel hayat^ malik Sesigür Nurhayat Tiireycn olan bu ubenin inkisafa ÇJK müsaid bir tabatı var. Seyircisi var. Saz: Klâmet Şükrü Tunar Keman: Saim Özçay Kem^n: Dünysda b'iük tarsHarları var. O Ali Demir Kanun: İsma:1. Tezelli Cümbüs: Cemal Cümbüş derece ki; eşer uzaktsn seyri kaUd : Sanatkâr Hırant Klâmet: Mehmed Ayar Piyano: Musbü olsa futVü gölg^e bı^iacatafa Demir Okuypnlar: Şükran Özer Nurhayat Türeyen : İa benzer. Z ra bu oyundaki heyeAbdullah Yüce Darbuka: A!i Kocadinç. " n ve alâko fası'asîz devatn eder. I NOT Salonumuz nezih aileler salonudur. Siıkun içinde sazı ] Futboldaki gibi yalmz ka;e önledinliyebilir. Telefon: 22308. rindeki karı^klıklar def:i, hiitv.n Soldan sağa: 1 tngiliılerln takvlye kıt'a'.an gbnaerdıklsn su geçidının halkından. 2 Böyle »eylcre biraz mübalâğ» İle • bujuk» denilcbilir. uzum «g&cının yarısı. 3 Mürekkeb bir soru edatı. * ~ Rkîden eş mânasına kullan.lırdı, dentzdekl kabarma hareketı. 5 Çevr'.Iınce ronnatizmalmın büyük düşmanı meydana çıkar. sofr» ve mutfak levazımından. e Vasıl olarak. 7 Blr hay\anm yarısı, kadın o'jtuvueulanmızdan biri. 8 Kuşların uçmasını sağlıyan. 1 u^:"~ıdan Gşağtya; 1 Çok eski devirierderberi malu'n nlan ilâclardan. 2 Çiftlesme yolu ile çogalarsk. 3 Yıkık ve dokük artıjı ile dolu yer. 4 Baş ağrısmı dahl bahane ederek gelebîlen. sıcak metnleketlsr halkının ora^rdan çıkn.adan gorerrediklerinden (tersi okunmah'). 5 Dumads gczu olmıyanlar iç!n cr.un üjtu de altı da birdir. keyfl yerinde oianiann durmadan tekrar ettikleri keiimc 6 Oturulmaya rrahsus binalar (eski usul çoJuM. 7 Bahse tutusmaya yareyan mcshur gerr.ik. nota. 8 Mürekkeb bir »art edatı, gıyim eşyasından bazılarının en alt kısmının jarıcı. Evvelki bulmaeanın hclledlîmi} sekH: 1 2 3 4 5 6 7 8 ÖLÜM İspartada bir randevu evi basıldı İsparta (Hususî) Sehnmiz zabıtası, Hatice Çelik admda bir kadının randevucuiuk yaptığını 8ğrenerck takibata girişmiş ve nihayet Hatice Çeliğin Müstantik sokağında 30 numaralı evini basarak, Hatice ve «rkadaşlarını suçusıü yakalamıştır. Ev kapablmış ve suçlular hakkında gereken kanunî muamtleye başlanmıştır. Tamamen KOREDE OPERATÖR KENAN ERGINSOY tarafından yerinde sesli ve sözlü clarak çekilen bu muazzam millî filmimiz pek y?kında 10 sinemada birden. MİEİNİDÜ İRİEİK ÜİYİEİOİLİAİNİB RİÜİKİBİGİAİGİA AİPİE RltlTlîİF KİIIS O İ L V N I E AİDHİKİEİŞ •!R B,E!Ş|E R l l Fi I EİVİEİTİMHİAİN ISTANBUL BELEDIYESİ Şehir Tiyatrolan Bu aksam saat 21 de İlâvemizdeki meselelerin haüedilmiş şekilieri Bu adamlar ne yapıyorlar? 1) Sigara yakıyor; 2) Şapkasını düzeltiyor; 3) Bir elıle kürek çekıp dığer elıle selâm verıyor; 4) Pantalonunu giyiyor; 5) Gazete okuyor; 6) Piyano çalıyor; 7) Şışeden bardağa bir şey boşaltıyor; 8) Ayaklarını banyoya sokmuş. Hat a lı resim Lâmba direği yerde, ay gökte; çamaşırlar pencerenın altında, saat kulede; yürüyenler yerde, kedi damda; masa odada, benzin tevzi aleti sokakta olacak. Tartı meselesi Terazinin kefelerine evvelâ üçcr üçer 6 top konur. Bunlar müsavi gelirse demek ki hafif top kalan iki tane arasındadır. Onlar da ikinci tartışta kefelere konarak hangisinin hafif olduğu anlaşılır. Yok eğer ilk tartışta kefelerden biri ağır basarsa hafif topun diğer kefede olduğu an'asılır. ikinci tartışta, bu kefedeki üç topun ikisi teraziye konur, biri elde tutuIur. Terazidekiler gene müsavi geüyorsa eldekinin hafif olduğu anlaşılır. MUAMMER KARAGA OPERETI Bu Salı akşamından itibaren MAKSİM'de ÂRA SSÇİMİ Komedi Politik 3 Perde Cumartesi. pazar 16 da matine ve çarşamba 16 da tenzilâtl: matint. Perjembe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır. Gise her gün l l de açılır. Tel: 43134. I Görenlerin filmciliğimizde büyük bir başan ve inkılâb BAHÇEKAPI BORSA KIRAÂTHANESİNDE Yazan: W, Shakespeart Turkçesi: Orhan Burian Telefon: 42157 KOMEDİ KISMI BİR GEMİM VAR Yazan: Charltt Mert Türkçesi: M. Fendv.1% Telefon: 40409 Pazar günlerl 1530 da Matine Giçeler saat 11 de açılır. Pazartcsi akjamları Drara kımıında, salı akşamları Komedi kısmında temsil yoktur 18 28 Eliira Y DRAM KISMI O T H E LLO DUDAKTAN . KALBE ederiz. yarattığında ittifak ettiği • Şimdiye kadar bir çok Türk filmlerini görmek zahnetine katlanmıyanlan dahi sinemalar» koşturmaktadır. ATLAS filmüı bu harikulâde başansını seyretmeğe. ilâhî bir aşk, doyulmaz musiki nağmeleri ve en büyük heyecan içinde kendinize en güzel saatler yaşatmaya tereddüdsüz herke? gibi SÜMER • TAKSİN ve Pangalt. İNCİ Sinemalanna giainiz. Saat 11 detı itibaren her sinemada devamlı matıne Yerlerinizi erkenden temin etrr.enizi tavsive KÜCİJK A R I Ş KOMEDİ Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de ^ ^ ^ Cuma, pazar matine C A M NJ F saat tam 17 de ^ ^ n 'N ^ TÜRK FİLMCİLİK TARİHİNDE SEREFLÎ B?R GÜN : BUGÜN MELEK SİNEMASI'nda Sizi zevkle saracak, neşe ve kahkaha tufanı ile şaşırtacak bir şaheser. 24 EKİM ÇARŞAMBA A T L A S Smemasında saat 9.15 te memleketimizin en çok ;evı]en artist ve teknisyenlerınm hazırlad:ğı yeıli filmciliğimizin z=fer tâcı: . Kadm gazefeci Lfl'in maceraları: Idam edileceğini nnl:\an yalvarmaya Jıne'i öldurebilirsiniz. ) fakat beni nicın (,!umııdemek beni oldurmelerine ransın Blaise saklandıcı yeıdo düşunüyordu: Max'ı öldürsünler, sıra kıza gelinre atılır, her ne pahasına oluısa OIMIH kurtarma> ralışırım Bu ışte nezaket kaidelerine riavct edilmcz, Max. Kadindan evvcl X Teskilâtı BÜYÜK ATEŞ (Every Body does i) Ba? ıca yaratıcılarr LİN'DA DARNEL PAUL DOUGLAS Ayrıca: Fox dünya havadisleri Basan ve yayao Cumh: rııet MatbaacıUk v* Caielec.hk T'irte Ancmim Şırketi Cağaloilu Halkevi tokak No. 30/41 Sahiblerl \ÂZIME NADI ve ÇOCLKIARI Yazı islerini fi'len idar» tden Mcs'ul tf»duT CEVAD FEHMİ BASKtT LALE DEVRİ Halk Türküleri: RUHİ SU Fon Miİ7İkleri: NEDİM O\TAM Dikkat:: Numaıalı biletler bu sabahtan itibaren satılaraktır. Rejisörii: Üçüncü Selimin Gözdesi Mihriban ve Saduüah Ağa rejisörü Ved;».l Ar Başhca yaratıcılan: CÜNEYT GÖKCER NEDR ET GÜVENÇ ORHOV ARIBURNU AYT,4 KARACA MÜNİR ÖZKUL CAHİT IRGAT NEVİN AYPAR İRRAHIM DELİDEN^Z TEVHİT BİLGE KEMAL ERGÜVENC AYD A DEMİR NEŞET BERKÛRE.N Refet Gülemıan Tarihî Türk musikisıni beste'ıyen. okuvan, tertil' ve idare eden >Iİ İ\İR M I5!Î>I>.\ SELCUK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle