09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Temmuz 1937 CUMHUBIYET A Z O N E YV A T U Z U .r n » D C A n A D i ı ı m L n. • M I C I R A 7 I MİDE ve BARSAKLARI kolayhkla boıalür. I N I V I D A L I u t r Ve MÜM ondan mütevdlid baş agnlannı defeder. Son derece teksif edümiş bir tuz olup A S İ L MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK. DAHA KOve LAY ve DAHA KATl tesir eder. YemeklerdeıT sonra almırsa HAZIMSIZLIĞI, MÎDE EKSİLÎK ve YANMALARINI giderir. MÎDE SAKLARJ ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. BAR jŞirketi Hayriyeden: Boğaziçinin Sayın Halkına Yeni ve fevkalâde kolaylık 1 Şimdiye kadar fevkalâde tenzilâtlı bir aylık ve iki aylık abonman kartların mücerred sayın halka daha ziyade sühuleti temin maksadile bu kere ya'nız bir a/lık olmak üzere tertip ve satılmasına karar verilmiştir. 2 Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Ruraelihisarı ve Vaniköyüne kadar iskelelerde yüzde 25. Emir gân istinye ve ÇubukJuya kadar yüzde 30, Kavaklara kadar yüzde 35 ve bu son mıntaka kış ayları tenzilât nisbeti yüzde 40 dır. SEFALİN Bu tenzilâtlı kartların bedelleri aşagıda gösterHmiştir: Çocuklar tarafından Bir BRAUNİ İle GAYET KOLAY Her aile a l b o m u n d a ç o c u k l a r tarafından ahnmış çocuk resimlerinin kıymeti çok büyüktür. Bu resimler. tam hatırlamak istediğiniz gibi çocuklarıni2i oldukları gibi gösterir. Bir BRAUNİ ile ufak bir çocuk ta başlangıçta iyi resimler çekebilir. Çocuklarınıza bundan daha iyi ve daha kıymetli bir hediye veremezsiniz. KODAK ŞİRKETİ Istanbul • Beyoğlu.Tünel. Ensiz Sokak No. 3 Birinci mevki ikinci Mevki 495 Rumelihisarı, Vaniköyüne kadar 393 1/2 546 Emirgân, istinye ve Çubukluya kadar 462 682 1/2 Yenıköy, Paşabahçesinden Kavaklarak?dar 585 İşbu ücretlerde birinci mevki için 78 ikinci mevki için 65 kuruş nakliye ve köprü resimleri dahildir. 3 Kabataştan Bebeğe kadar olan Rumeli iskeleleri için de bugünkü gidiş geliş bilet fıatlarına na?aran yüzde 15 tenzilâtlı birer aylık kartlar ihdas edilmistir. ikinci mevki 255 Birinci mevki 382,5 Kr. Başı çok ağrıyordu, ona SEFALİN tavsiye ettiler. Derhal aldı. Bakınız, şimdi ne kadar neşelidir. Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve köprü resimleri olan 65 er kuruş bu ücretlerde dahildir. 4 Gerek umumî hatlara ve gerek Bebek hattına mahsus olan işbu kartlan hamil yolcular ayni günde mükerrer gidip gelme hakkını haiz olacakları gibi pazar günleri Mıntaka ve kısım farkı aranılmaksızın şirketin bütün iskeleleri arasında serbestce seyahat yapabileceklerdir Umum hatlarla Bebeğe kadar olan hususî hatta mahsus kartlar 11 Temmuz tarihinden itıbaren mer'î olacakhr. Arzu buyuranlann şimdıden Köprüde Enspektörlük dairesine veya idarei Merkeziyede Kontrol Müdiriyetine müracaatıa kartlarını tedarik etmeleri ilân olunur. SEFALiN baş ve diş ağrıları, grip v nezleyi derhal geçirir. Mideyi bozma; Eczanelerden ısrarla isteyiniz. ' Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 14,259 lira 57 kuruş keşif bedelli Sıvas Erzincan yolunun 82 86 + 230 kilometreleri arasında 4230 metre tulündeki şose tamiratı esasiyesi 8'7/937 perşembe pünü Sıvas Vilâyet Encümeninde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 21/6/937 den itibaren eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminat 1069 lira 46 kuruştur. îsteklilerin bu işi vapabileceklerine dair ehliyet vesikası ibrazma rr.ecburdur. îsteklilerin teklif mektublanm 8/7/937 perşembe günü saat 14 e kadar Vilâvet Daimî Encümenine vermeleri lâzımdır. Keşif ve şartnamesi herzaman Vilâvet Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. (3642) TiFODAN KORUNMAK SANOL INHALAN Bütün mibropların ve bilhasa Tifo mikroblarının en b ü y ü k hasmıdır. Ağız ve burun yolu ile vücude girmesini meneder. Cepte taşınır, ufak şişe içerisinde bulunduğu gibi günde 2 3 defa merdile damlatmak »uretile koklanır ve teneffüs edilir. Böyle kuvvetli bir antiseptik ilâcı herkese tavsiye ederiz. • r ^ Eczanelerden arayınız. Zonguldak Valili^inden: Bartın Safranbolu yolunun 0 + 000 18 + 000 kilometreleri arasd da yapılacak c42799» lira «07» kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi k»' palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 12/7/937 pazartesi gün' saat on beşte Zonguldakta Vilâvet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksil me şartnamesi ve müteferri diğer evrak iki yüz on dört kuruş mukabilind Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden almacaktır. Muvakkat teminat üç bin Ü yüz on liradır. Eksiltmive girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nü hasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmış müteahl hidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılında alınmış vesika ve mı vakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yukarıda yazıh günde iha' saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine verm« leri ilân olunur. (373} Terleyenlere Hidrol Ayak, koltuk ter ve kokusunu derhal keser. Her eczanede 40 kuruştur. Kiralık köşk Dört odalı çamlar arasında yüz yirmi beş lira kira ile Göztepe Kayışdağı çeşmesi karşısındaki köşk kirahktır. Göztepe istasyonunda ev kumusyoncusu Kerim Ağaya müracaat. Evlâdlık istiyenlere Anasız, babasız 13 yaşında yeğenimi iyi bir aileye evlâd olarak vermek istiyorum. Arzu edenlerin Aksarayda Ha seki caddesinde Arab Manav sokağında 4 numarada Fatmava müracaat. Gelibolu Kaymakamlığından: 1 Tekmil malzeme ve işçiliği müteahhide aid olmak ve anahtar tes limi şartile kazamızın muhtelif köylerinde 279 tek göçmen evi yaptınlacaktır. Bu evlerden 156 adedi kârgir ve 123 adedi ahşab iskeletli ve aralan kerpiç dolmadır. 2 Beher kârgir tek evin keşif bedeli 316 lira ve beher ahşab iskeletli tek evin keşif bedeli 327 lira 44 kuruş hesabile tutarı 89571 lira 12 kuruştur. 3 Bu işe dair proie. keşif defteri ve şartnameler Çanakkale Vilâyeti Iskân Müdürlüğü ile kaza İskân dairesinde mevcud olup istekliler ilân müddeti olan 23/6/937 gününden itibaren 13/7/937 gününe kadar müracaatle tetkik eder ve izahat alabilirler. 4 Eksıltme kapalı zarf usuliledir. thalesi 14/7/937 günü saat 14 te Kaza îskân Komisyonunda icra edileceğinden isteklilerin eksiltme ve arttırma kanunundakı tarifat dairesinde hazırlıyacakları mektublarile teminatlarını ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona tevdi etmeleri ilân olunur. (3741) TiFO Dr. Ihsan Sami A ŞI S I Divanı Muhasebat Başkanlığmdan: 1 Sıvas Vilâvetinin Kovulhisar kazası dahilinde Rumyaylası, Tut Beyoğlu Altmcı Noterliğine hk mevkii ınaktamdan 1937 senesi tahammüllü 4031 mikâb çam, Alem' Çok zamandanberi umumî vekâletimi Dumanhca maktaından 673 M3 çam ve Dumanlıca Kozan deresi Bedreş^ manınm tahammülü 433 metro mikâb çam ki cem'an (5137) metro mî haiz olarak bilumum muamelâtımı vesarı çam beheı metro mikâbı 460 kuruş bedeli muhammenle 19/6/1937 < kâleten idare eden Boğaziçinde Yeni rihinden itibaren 20 gün müddetle arttırma ve eksiltme kanununun ma< köyde Yeniköy caddesinde Vedia yalımahsuslarma göre ve kapalı zarf usulile «arttırmıya çıkarılmıştır. sında mukim Sacid Talâtı vekâleti u2 Yevmi ihale 8/7/1937 tarihine musadif perşembe günü olup ı • mumiyemden azlettim. İşbu azil keyfi günde saat 16 da Sıvasta Orman Direktörlüğü dairesinde müteşekkil f yetinin kendisine tebliğinden itibaren Komisyonunda icra kılınacaktır. Mahmudpaşada Hacı Köçek camii civaMutasarrıfm BulunduKıymeti Hissesi 3 Muvakkat teminat miktarı 1772 lira 27 kuruştur. ismi gu yer No. Cinsi mukayvedesi 216hisse iti rında İrfaniye çarşısı denmekle maruf 4 thaleyi müteakib yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate, yuzde Kosti oğlu Balat Tahta89 Dükkân 4, 80 barile dükkân ve odalarımla sair bütün emlâbeşe iblâğ edilecektir. minare kimin icar bedellerini tahsil etmeme 5 Emvalin tutar bedeli 4 taksitte ödenecek, her taksit bedeli 3 j Yorgi Ceva91 4, 80 76 hissesi olup müddeti 1 senedir. si ve vekâleti umumiyesi hasebile şimhir oğlu 95 Hamam 67, 20 6 Müddeti içinde ödenmiyen taksitler geçen günlerin yüzde 9 niza diye kadar yapmağa mezun olduğu iş 93 Dükkân 4, 80 Yeni icat çok sabit ve harifaizile birlikte tedive olunacaktır. ^J lerin bundan sonra hiçbirini yapmaması 97 3, 84 7 Tstekliler 2490 numaralı kanunun tarifatma muvafık olarak fl. kulâde cazip ve renkli Venüs ve mezkur emlâk bedeli icarlarını bun99 3, 84 edecekleri teklif mektublarını ikinci maddede gösterilen saatten bir saat, eyledığim Yukarıda cinsi ve evsafı yazıh emlâklerin 216 hisse itibarile 76 hissesi, dan sonra tahsile memur rujlannı kullanan bir dudak* veline kadar Sıvasta Arttırma Komisyonu Rivasetine bir makbuz muka mutasamfının vergi borcundan dolayı satıhğa çıkanlmıştır. 30 temmuz 937 Beyoğlunda Mısır apartımanında mu linde teslim etmelidirler. Posta ile gönderilecek teklif mektublannın artt tan çıkan her kelime bir ateş cuma gününden itıjvaren 21 gün sonra 19 ağustos 937 perşembe günü ihalei kim Fuad Şemsiye tahsil edilmiş olan saat parçası gibi yakıcı olur. Bü ma saatinden bir kabulevveline kadar gelmiş olması lâzımdır. Postada vş evveliyesi ve bunu müteakib 10 gün sonra da 28 ağustos 937 cumartesi günü bedelâti icariye hesablarmı vermesi ve olacak gecikmeler edilmez. i saat 12 de kafi ihalesi icra kılınacağmdan taliblerin Tc 7,5 pey akçesile Fatih tahtı icarda olmıyan dükkân ve odaların tün şık ve kibar familyalar 8 Bu hususa aid şartnameler, Sıvas, Ankara, Istanbul, Orman MudiJ kazası İdare heyetine müracaatleri ilân olunur. (3825) anahtarlarmı ve nezdinde bulunan bilşimdi Venüs ruju kullanıyorlar lüklerinde görülebilir. cümle evrak ve vesaiki de Fuad Şemsi9 Kcsif. ilân ve sair masraflar alana aid oiacaktır. Bir tecrübe bin nasihatten ye teslimi hususlarının mumaileyh Saevlâdır. cid Talâta tebliğini ve keyfiyeti azlin Cumhuriyet ve Akşam gazetelerüe ilânKadıköy ikinci sulh hukuk hâkimli Her aileye elzem bir eserdir. Birinci forması çıktı. Bütün müla beraber müstecirlerimin de ittılâı için ğinden: işbu azilnameden iki nüshasının İrfanivezzilerden ve tütüncülerden isteyiniz. 5 kuruştur. Kadıköyünde Modada Atifet sokağınye çarşısmın münasib mahallerine ilsa da 5 No. lı evde mukim Nihal nezdinde kını rica eylerim. bulunan ölü General Daniyal Saip kızı Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için tesiri kat'î, muafiveti pek ergin taze aşıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur. BİR ATEŞ DAMLASI GiBi. I BUyükd.r» BEVAZ P A R K D A l a ^ H i ^ ^ H Sabaha kadar neşeli bir gece ilânı Kapalı zarf usulile arttırma 3 KIR Temmuz cumartesi akşamı BALOSU " , Sıvas Orman Direktörlüfifünden: ; Istanbul Defterdarlığından: AİLE ANSiKLOPEDiSi Şirketî Hayriyecf Ş y 30 ve 35 lira maaşlı Divanı Muhasebat Murakıb muavinliği için imtihan yspılacaktır. İmtihana 28 temmuz 937 tarihine musadif çarsamba günü Ankarada Divanı Muhasebat binasmda saat 9 da başlanacaktır. Siyasal Bilgiler Okulu, Hukuk Fakültesi, Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi mezunlarile bu derece tahsili olmakla beraber memurin maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna nazaran 30 lira ve daha ziyade maaş almağa müsaid vaziyette bulunanlardan talib olanların hüviyet, tahsil derecesi, memuriyetleri hakkındaki vesaikle birlikte 27 temmuz 937 akşamına kadar Divanı Muhasebat Riyasetine tahriren müracaat eylemeleri ve imtihan programı hakkmda Divanı Muhasebat Zat İşleri Müdürlüğünden malumat almaları ilân olunur. «1780» (3742) Beyazıdda Soğanağa mahallesinde 14 yaşlarında Süheylâya mumaileyha Çeşme sokağında 5, 7 No. lı hanede Nihalin vasi tayin edildiği ilân olunur. merhum İrfan Paşa kerimesi ve Hari ciye mektubculuğundan mütekaid merhum Münir Bey haremi Mevhibe. Boğaziçi vapurlanna mahsus yaz tarifesi 4 h ifi muz 1937 pazar sabahından itibaren edilecektir. JOSEPH BONNİCİ P ed i k ü r İLÂN tzmir İli Daimî Encümeninden: Kapalı eksiltmiye konulan iş : Cumaovasında Havayolları tstasyor hangar yapısı. Keşif tutarı 16403 lira 62 kuruştur. Bu işe aid şartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir. A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi E Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D Fennî şartname, C Keşif ve plân. îstekliler bu şartname ve evrakları tzmir Ankara Istanbul Bayını Direktörlüğünde görüp inceliyebilirler. Eksiltmenin vapılacağı ver ve tarih günü ve saati: 10 temmuz 937 ci tesi günü saat 11 de İzmir Bavmdırhk Direktörlüğünde Komisyonda. Eksiltmive girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık Bakanlıg; alınmış müteahhidlik ve Ticaret Odasmdan 937 yüı için alınmış belgelMuvakkat teminat: 1246 lira. .. ' İsteklileı teklif mektublanm beşinci maddede yazılı ihale günunde t olunan saatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vererek t ( 3 buz almaları. «1997' \Dr. Mehmed Ali I İDRAR YOLLARI I Hastalıkları mütebassısı Köprübaşı | g m Etninönü han Tel.: 21915 J^^ Operatör Urolog Istiklâl caddesi 140 No. Süreyyapaşa apartımanı No. 4 Telefon: 44436 (Fransız Tiyatro u pasajında) Yüksek iktısad ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Hususî ve münferid Mektebimiz Ticaret Lisesi kısmmdan 75 ilâ 80 kişilik bir talebe kafilesi dans derslerî Yeniköy veya Trabyada kampa çıkacaktır. Bu talebenin muhammen bedeli 880 lira tutan öğle ve aksam vemeklerindeki iasesini temin için ve işin acele olmasına biraen 2 temmuz 937 cuma günü saat 16 da Sultanahmedde Yüksek İktısad ve Ticaret mektebinde pazarlıkla ihale yapılacaktır. Mütemmim malumat ve şartnamevi görmek istivenlerin Mekteb Müdürlügüne müracaatleri ve cuma günü saat 16 da % 15 teminatlarile mektebde hazır bulunmaları ilân olunur. (3839) İstanbul 7 nci icra memurluğundan: Dairemizin 934/7242 sayıh dosyasile mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir Saya dikiş makinesi, bir konsol ve bir karyola 3/7/937 cumartesi güBeyoğlu Karlman karşısmda eski nü saat 12 den saat 13 e kadar Beyoğlu <Polonya» Nur Zıya sokak No. 3. MüOsmanbey Rumeli caddesinde 64, 2 No lı racaat saatleri pazardan maada he.r gün dükkân önünde hazır bulunacak memur (12 14) ten (17 21) e kadar. tarafından açık arttırma suretile paraya Profesör Panosyan çevrilmesi ilân olunur. f
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle