13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 2 Temmuz 1937 Şarkî A nadoluda Köyler ve Köylüler Büyük memleket röportajı : 10 Yazan : Bahri Turgud Okaygün Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Vali bugün Parise gidiyor Emniyet Umum Müdürü kendisine vekâlet edecek Kızılay haftası dün her tarafta başladı Karagün dostu olan bu hayırlı cemiyet, bütün vatandaşları aza olmağa davet ediyor Dünyayı tehdid eden bir tehlike ugün bütün dünyanın nararî çok derin endişelerle Fransa çevrilmiş bulunuyor. Fr& dahilde düştüğü siyasî kanşıklıktan ken disini kurtarmağa, maliyesini ve paraimı düzeltmeğe muvaffak olup olmıyacağı düşüncesi umum medeniyet âlemini ve bahusus Anglo Sakson devletlerini yani bütün İngiliz Imparatorluğunu ve m" tehid Amerikayı işgal etmekte<lir. Fransa dünyanın en büyük serma dar memleketlerinden biri ve îngilte den sonra en büyük müstemleke İmpa torluğuna sahib olduktan başka yalnı Avrupanm değil hatta cihanm başlıca politika ve iktısad amillerinden biri bulunduğundan bu devletin malî ve iktısadî cihetten sukutu ve siyasî cihetten anar • » şiye uğraması öyle bir sarsınü yapacak tir ki bu sarsıntının karşısında Fransanm izini takıb eden ikinci derecedeki memleketler şöyle dursun belki îngiltere vc Amerika dahi bugünkü malî ve iküsadî mevkilerini muhafaza edemiyeceklerdir. Bunun için îngiltere ile Amerika Fransayı sukuttan muhafaza etmeği kendi emniyet ve selâmetleri için bir mesele yap mışlardır. Fransanm dahilî ahvalinin sonu ne olacağı belli olmaması, sosyaliz min ve hatta bolşevizmin yarın burada ramamile tatbik edilmesi ihtimali, Fran sadaki sermayedarları harice ve bahusus Londraya ve Nevyorka mütemadiyen kaçırtmaktadır. U<Biz ihtiyarlar için toprak karadır. Siz gencler [için ise beyaz altmdır. Toprağa diyecek yok, ancak doktor, ebe, pulluk ve şose isterîz» İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ boğazındaki hasta lığı tedavi ettirmek için mezuniyet al mıştır. Ayni suretle rahatsız bulunan Dr. Hulusi Behçetle birlıkte bugün Parise gidecektir. îyi bir tesadüf eseri olarak> Emniyet Umum Pariste toplanacak Muduru Şukru Ankaradan. Senin hastalığın, milletin, milletin olan beynelmilel Ankara dünkü mesele. Sen ise da boğaz hastahklan tabibleri kongresihastalığı senin, sen, o ve ben sağlam olurha eskisin. sak bütün hakkımız sağ demektir. ne iştirak edecek olan doktorlann bu top Eskileri yenileten Ankara değil mi? lantılanndan istifade ederek kendisini Uzayıp gideceği yer bulamadığı için Çok hoş. Fakat gazetelerden mi, muayene ve tedavi ettirecektir. am ensesinde kıvnlmış olan ak saçlarile Minı ağır agır salladı ve benim ne geç gelip gidenlerden mi nasıl yani? Muhiddin Üstündağa Emniyet İşleri M bir insan olduğumu mınldanarak: Heh evlâd bir insan sözünü dün Umum Müdürü $ükrü Vekâlet edecek| p ıvnuvJt sağ olursa beni, seni de sağyaya işittirebilir, hem tek başına, bak natir. Dahiliye Veküi Şükrü Kaya bir m eder. Benim dediğim gibi sağ olursa sıl ; o tek insan arkadaşına ve arkadaşı da muharririmize demiştir ki: aftada bir kere doktor köye uğrar ve arkadaşına söyle, hem öyle ki evvelden « Muhiddin Üstündağ tedavi için oen de hastalığımm ne olduğunu anlanm. emin arkadaş ağzile dağıtacağını temin Avnrpaya gidiyor. îstifası doğru degilIdraki ettim ki bu sağlıgm köy diploma şartile. Bak sana birşey daha söyliye dir, mezuniyet almıştır.» lisine göre manası derın ve başka imiş, yim. Istanbula hiç gittin mi, Köprüde dur temine çahştım: ve Marmara tarafına büyükçe bir taş at, ŞEHIR ÎŞLERl Meraklanma, Atatürk Türkiyesin deniz sakinse bu taşm suda çizdiği kmşıtİe herşey olacaktır, sen bilir misin onu? lar ta... Amerika sahillerine gider. An Belediye bütçesi tasdikten > Hey oğul sen gelirken ben gidi karanm sesi her zaman yanımızdadır, içigeldi mizdedir. yordum. Belediyenin yeni sene bütçesi tasdik Kızılay haftasından intıbalar Bu kudsî sesin münzevi köye gelişi edilerek dün hükumet merkezinden gön Nasıl? Sen dünyaya gelmiş veya gelirken bende derin bir inanın bütün müeyyide derümiştir. Bütçenin tasdikten gelme1 temmuzdan 8 temmuza kadar devam söylemiştir. Yeni Maliye Nazın Bonnet son günben Arab kavimleri içinde, Ardahan buz lerini tekrar ettirmişti. Demek millî inkı sile yeni yapılacak işler ıçın tertıbat a edecek olan Kızılay haftasına dün İstanFatihde lerde yani haziranm biri ile yirmi sekizi larında ve metrisin içinde çarpışıyorum. lâb fikri geniş halk kütleleri arasında lınmağa başlanmıştır. Bu meyanda, ka bul un her tarafında başlanmıştır. Fatih Kızılay şubesi azalan yann arasında Fransadan harice çıkan sermaOnu ben tanıyıp sevdiğim zaman sen yerleşmiş ve kalblerde şahane bir köşk nalizasyonun bu seneye aid kısmile yeni Çarşı, Beyazıd Kumkapı, Alemdar ve kamyon ve otomobillerle saat 15,30 da yenin 7.700,000,000 frank olduğunu kurmuştur. Zaten bu işte en büyük te yollardan bazılarının hemen yapılması Küçükpazar nahiyelerine aynlan Eminöıma^2* pepe diyordun. merkeze uğradıktan sonra saat 17 de ıesmen beyan ctti. Londrada ve Nev Bu müstehzi babanın bu koylü «efen minat, köylünün şuuruna, vicdanma in na başlanacaktır. nü Kızılay şubesi şehrin bellibaşlı yer Cumhuriyet abidesine çelenk koyacaktıt. yorkta piyasaya hücum eden Fransız alJimizin» kınşık çehresi arkasında sakla kılâb itikadını aşılamaktır. Fakat ne ya Tramvaylarda on para tenzi lerine Kızılay hakkında yazılmış vecizeFatih şubesi 5 temmuz gecesi saat 21 de tmlanru ve evrakı nakdiyesini hususî müan dehşetli ve haşin iradeye karşı tut zık ki bütün bu büyük oluşlan o ancak ler astırmış ve büyük mağazalann vit Şehzadebaşında Turan tiyatrosunda, 7 esseselerin almasına imkân bulunmadı lât yapıldı jnjğum gittikçe artıyor ve emsalsiz bir bir hikâye, bir masal kabilinden dinler. Tramvay ücretlerinin en ucuz tarife rinlerine Kızılay temsilleri konulmasım temmuz çarşamba gecesi Narhkapıda bi ğından Îngiltere ve Amerika hazineleri Gönül arzu eder ki olmuşları daha müsiva^c tahavvül ediyordu: Fransanm parasını ve altın piyasasını sile en yüksek tarifesi üzerinden onar temin etmiştir. Dün başta Yerli Mallar rer müsamere verecektir. ^ r Fakat babacığım senin sözlerin çok bet bir halde görsün. Sordum: para tenzıline karar verilmişti. Bu ka Pazan olmak üzere Hasan Pertev, Ata kurtarmak için azim tahsisat vazetmiş Üsküdarda ınjialı. Hem eminsin, hem sende emni Zahireler nasıl, yiyecek çok mu,rar dünden itibaren tatbik edilmeğe Atabek, Karako, Suraski, Dilberzadeler, Üsküdar şufçsi pazar günü Doğan lerdir. var! toprağınız iyi mi? başlanmıştır. Bu suretle yedı kuruş otuz Orozdibak, Yün ve îpekiş müesseseleri îngiltere hazinesi franklan toplamak Bizde çeşidli yemek yok ki, ikide paralık biletler yedi buçuk, üç buçuk vitrinlerini Kızılay temsillerile süslemiş cılar parkmda bir tören yapacak ve ge Ben eminim olacak. Fakat yaş, için sterlini tevzine mahsus 300 küsur ce de Halkevinde bir müsamere verecek/aşatmamak için çok ileri vardı. îçim ya bir hindi gibi gak, gak diyerek kabaralım, kuruşluk biletler de üç kuruş on para lerdir. Binlerce kişi bu vitrinleri zevkle milyon îngiliz liralık sermayeye iki yüz tir. ııyor, göremezsem diye. Olacakları ben bizde olan şey bu: Petekteki unu ekmek olmuştur. seyretmiştir. Hafta sonunda bu vitrinler milyon îngiliz lirası daha ilâve etti. A Çarşı Keılay şubesi de pazar günü yaparak bol bol yer, mevlâya şükreder, dc toptan görmek istiyorum. arasında bir müsabaka tertib olunacak ve Kadıköy Su şirketi hükumete Fenerbahçe mesiresinde bütün Çarşı es merika hazinesi sonu ne olacağına bak « Daha görmedin mi, yollar yapıldı, gece gündüz çalışınz. Halbuki bize çok birinci, ikinci, üçüncü gelenlere hedıye geçti P&k. ye.ailele/i içio meccani bir^müsa mıyjrak Fransadan gelen altınlan yük mektebler yapıldı, ordu kuruldu. Hasta nüfus ve zengin köylü lâzım. ler verilecektir. . V sek ffathVtopîamakta devam edîyor. mere hazıri»xnıştır. Kadıköy Su şirketi dünden itibaren Çeşidli yemekerin faydasmı biliyor ıeler, fabrikalar, kışlalar, herşey, herşey.. Küçükpazar şubesi, pazar günü için Fakat ne tngilterenin ne de Amerikahükumete geçmiş bulunmaktadır. BuDün gece Dj. Salim Ahmed ^Kızılay Ben Kiginin Holhol köylülerile musun ? mmtakasında gece ve gündüz müsamererîıftnblı Vaîâ ^ardımlan Fransâyı kurtar ranm da sular idaresine merbut olarak 3ulgarİ5tana, Bükreşe gittim. Oralan da Niçin bir avuç Ingiliz dünyanm ya ıdare edılmesi için bir talimatname ha ler tertib etmiştir. Beyazıd şubesi, Zey haftası hakKinda radyoda bir konferans mağa kâfi değildir. Çünkü Fransada iş vermiştir. Dr. Süreyya Kadri de bu akgördüm. Sen başımda külâh görüp de be nsı demek olan Hindliye hüküm sürü zırlanmıştır. neb Hatun konağı arkasındaki çok mü şam «Kızılay Üyesi» mevzulu bir kon başına gelen ve sosyalistlerin riyaset ettiği Qİ değirmenci sanmıyasın, ah... çok su yor? Şirketin memur kadrosu muhafaza e said salon ve bahçelerinde bütün hafla sol cephe grupu hükumeti komünistlerin mek istiyorum, zannetmeyesin ki tuzlu Ben bir an için gaflete düştüm ve de dılecektir. Şebekenin ıslahı için de yeni devam etmek üzere müsamereler vere ferans verecektir. ve amele birliklerinin zoru üzerine dev edim, hayır... Hararetim var. Ben de mindenberi fıtrî zekâsına hayran oldu • tedbirler alınmağa başlanmıştır. ceklerdir. Bütün halk bu sazlı eğlencelere letin hazinesine kudretinin haricinde azim ğum muhatabımı yeniden baştan çıkar örmek isterim. meccanen davetlidir. Kumkapı nahiyesi masraflar yüklemiş ve fazla teslihat masTaksi f iatları ucuzladı Hiçbir tarihte bu büyük işler bu de dım. salı akşamı Azak sinemasında bir proparafı ise altından çıkılmıyacak yeni bir Benzin fıatlannm düşmesi üzerine :e az zamanda başarılamamıştır. Bili O başka, başka ve derin işler..* ganda gecesi yapacak, temsil, millî dansyük ilâve etmiştir. taksi fiatlarının da tenzilı için Belediye r musun sen bunlan? Sen öyle ise o işleri benden sorma, İktısad ve Seyrüsefer şubelerinin müş lar, güreş ve eskrim müsabakalan tertib Fransanm alelâde ve fevkalâde mas Onu bizim teyze Eşo bacı da bilir. sakla da derin kişilerle konuş. tereken hazırladıklan rapor Daimî En edecektir. Alemdar nahiyesi pazar gecerafları ihtiva eden umumî bütçesinin bu "ıtiyar Ayşe demek istiyor) Gayriihtiyarî başım yandı ve yüzümü cümence tetkik edüerek muvafık gorul si Alayköşkünde bir müsamere verecek seneki açığı 40 milyardır. Gelecek seneki îhtiyarda fiyevri endişe verecek bir görmeden kızardığıma hükmettim: müstür. Dün de yazdığımız gibi taksi tir. bütçe açıgı ise 50 milyar olacakbr. Bu Ideye çıktı galiba... Hep beni tonlu Baba sen çok dennsin, onu demek lerde antre 26 kuruştan 20 kuruşa ine seneki masraflardan yarısı tasarruf ve Eminönü şubesi Başkanı Nedim Ak Maarif Vekâleti» Üniversitenin muhtelerle susturmak ve dedıklerini tasdik istemedim, yani oraları konuşursak uzar cek, yüz metro yerine de yüz elli methazfedilse bile geriye gene yirmi milyara çerin başkanlığında bütün şubelerin idare lif fakültelerinde çalışan doçentler hakroda iki kuruş yazılacaktır. Kararm sürrmek için pek şedid davranıyor. Ted demek istedim. heyetlerinden mürekkeb bir heyet sıra kında yeni bir talimatname hazırlamak yakın bir açık vardır. atle tatbikı için tedbirler alınmaktadır. Î pabuç bırakmıyan cür'etkâr ve gözü Kısa mı istiyorsun? Halbuki Fransa yakm bir zamanda haftanm her gününde bir mıntakada tadır. Bu talimatnameye göre doçentler MÜTEFERRİK ile biri gibi: Sözlerine doyamam da onun için.. aza yazma seferberliğini idare edecek haricde ne resmî, ne de hususeî hiçbir azim tediyat yapmak mecburiyetindedır. Yeni harfleri öğrendin mi? O halde biz ihtiyarlar için toprak tir. Aza kaydine henüz başlanmadığı vazife ve meşguliyet kabul edemiyecek Yeni Maliye Nazın bugün hazine mev Tetkik «eyahati Eskilerini de bilmem. karadır, siz gencler için ise beyaz altınîstanbul Üniversitesi fıziyoloji doçen halde dün muhtelif şubelere 150 kadar ler, bütün mesailerini, hergün sabahtan cudlannm ancak yirmi milyon frank ol Yenileri çok kolay. dır. Toprağa diyecek yok, ancak doktor müracaat olmuş ve halk senede bir lira akşama kadar Üniversiteye, Üniversite duğunu ve yevmî masarifi karşılamak ü Onu sen küçüklere söyle. isteriz, ebe isteriz, kara sapan yerine ti dahiliye mütehassıslarından doktor Muzaffer Dilemrenin, Avrupada bir tet vermegi taahhüd ederek bu çok hayırlı nin tedris ve ilim işlerine hasredecekler zere halkm tasarruf sandığmdan 400 mil Peki bu kadar çok şeyi nasıl öğ pulluk isteriz, köy şoseleri isteriz ve sana yon frank aldığmı söyledi. Mumaileyhe kik seyahatine çıkmış olduğunu haber cemiyete aza kaydolunmuştur. dir. Buna mukabil doçentlerin maaşı arKn? daha söylemediğim bir sürü «isteriz»... aldık. Muvaffakiyetler dileriz. göre Fransa hazinesi sene sonuna kadar Beyoğlu ve Şişlide tırılacak, kendilerini geçindirecek bir vadesi gelen borçlar için 17 milyar frank Şehid polisler abidesi Beyoğlu şubesile ona tabi Ş'Şİi nahiye hadde iblâğ edüecektir. ödemek mecburiyetindedir. Bunun 4,5 Vazife başında şehid düşen polis si dün küçük kızlardan mürekkeb güzel lerımizin hatırasını yad için Yıldızdaki bir grup teşkil etmiş ve kamyonlarla HALKEVİNDE milyar frangı îngiliz bankalarından alı nan borçtur. Polis mektebi bahçesinde bir abıde ya Taksim abidesine gidılerek çelenk konBu buhran karşısında Fransada bor Kadıköy Halkevi orkestrası pılmasına karar verilmiştir. Yakında in muştur. salar kapandı. îngiltere ve Amerika frank Kadıköy Halkevınin koro ve orkestra şaata başlanacaktır. Kamyon ve otomobillerden mürekkeb Bursa Hava Kurumu menfa üzerinde muameleyi durdurdu. Blum kaECNEBt MEHAFtLDE alaylar Şişli caddesinde bir nümayiş ge heyetleri, atıne ıki konser vermek üzere dün Bur binesi diktatörlük salâhiyeti alarak ma zisi yapmış ve bu sırada kızlanmız millî hiyeti belli olmıyan cebir ve şiddet ted Mekteblerimiz hakkında tet marşlar söylemişlerdir. Abide önünde saya gitmişlerdir. birlerile buhranın önünü almak istemiştı. kikat yapan Çin profesörü Kızılay Beyoğlu başkanı General MehOperatör Kâzım îsmail Âyan meclisi buna razı olmadı. Şimdı Türk mekteblerile tedris usulleri hak med AH bir nutuk söylemiş ve ŞisJi na Bir müddettenberi Avrupada bulu kında tetkiklerde bulunmak üzere mem hiyesi başkanı merhum General Ceva nan operatör Kâzım İsmaıl şehrımıze sosyalistlerin yerine kabinenin başına geçen ve daha mutedıl bulunan radikal sosleketimize gelen Çin Maarif Nezareti dm refikası Eşref Cevad da birkaç söz avdet ederek vazifesine başlamıştır. yalist Başvekilile Maliye Nazın Fransamüfettişlerinden profesör Ju Se dün nm malî istiklâli, askerî emniyeri, şimdiye Ankaradan İstanbula gelmiştir. Çin profesörü tetkiklerine İstanbuldaki kültür kadar elde edilen içtimaî faideler ve müesseselerınde de devam ederek, bu memleketin bütün iktısadî bünyesinin radan doğruca memleketine gidecektir. tehlikede bulunduğunu beyan ederek geniş salâhiyet istediler. Sovyet elçisi Moskovaya gitti Bu salâhiyetin hangi tedbirlerde kul Sovyet büyük elçisi Karsky, MoskovaIanılacağmı da tasrih ettiler. Bu tedbiryı ziyaret edecek olan Hariciye ve Dalerden biri frankın altm kıymetini bir kat hiliye Vekillerimizi Sovyetler Birliği daha düşürmek olacaktır. Fransanm en nin merkezinde karşılamak üzere memleketine gitmiştir. Sovyet elçisi Vekil mühim parlâmento müessesesi olan meb*lerimizle beraber Ankaraya dönecektir. usan malî encümeni bu talebi ancak iki rey fazla ile tasvib etti. Meb'usan mec KÜLTÜR ÎŞLERİ lisi ve âyan da bunu kabul etti. ihtiyar bir köyiü ile mülâkat Doçentler için yeni bir karar Doçentler haricde hiç bir vazife alamıyacak . Samimî bir toplantı )ahiliye Vekilimiz, dün gazete başmuharrir ve nüdürlerile yemek yedi ve muhtelif meseleler üzerînde hasbihallerde bulundu Muallimlerin Erenköy kampı iye Vekilimiz ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya başmuharrirler arasında ıiliye Vekili ve Parti Genel Sek üzerinde cemetmiş olan §ükrü Kaya ile Maarif idaresi, önümüzdeki ders seŞükrii Kaya dün öğle yemeğini gazete işleri hakkında yakından konuşnesinde, biri Şilenin Tekke köyünde, buldaki gazetelerin sahib, başmu mak ve alâkalı işler hakkında malumat biri Beykozun Çozka, diğeri de Silivri, neşriyat müdürleri ve muharrirle almak ve görüşmek fırsatını elde etmişler nin Korfajı koyunde ohnak üzere yeni^atbuat Cemiyeti idare heyetile bir dir. Bu hasbıhal geç vakte kadar devam den üç köy yatı mektebi tesis etmeğe Perapalas otelinde yemistir. Ziya etmiş, müteakıben Vekil arkadaşlanmıza karar vermiştir. İcab eden tahsisat but;ok sami'nane olmuş, matbuat erkâ veda ederek otelden ayrılmıştır. Bu te çeye konulduğundan bütçe tasdikten ge)i vazife ıtıbarile Hükumet ve Partinın masların sıkı bir surette devam ve tekrarı lır gelmez derhal tesıs işıne başlana caktır. natbuatla tetnası vazifesini ayni zamanda faydalı görülmüştür. Yeniden üç köy yatı mektebi yapılacak Muharrem Fevzi TOGAY Cumhuriyet Aotıne şeraiti istanbul Maarif Mudurluğu Erenkoyüe muallımler ıçm bir kamp açmıştır Burada temiz hava alınmakta, beden hareketleri yapümakta ve bol bol eğlenilmektedır. Resmimiz kamptaki hayattan bir sahneyi gosteriyor. Nüshası 5 kuruştur. J Türkiye Haric \ icin için 1400 Kr. 2700 Kr. Senelik 750 » 1450 » Altı aylık 400 » 800 » Üç aylık 150 » Yoktur Bir aylık
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle