09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Temmuz 1937 CUMHURİYET ^ SON f Tifo salgınında en büyük Fransa Ispanyaya 6 ayda ârnil nakledenlerdir Hatlarımıza dehalet 50000 gönüllü göndermiş Tuncelinde ~* Bir Fransız gazetesine göre, Almanya Ingiltereye, kontrol işini terketmesini ve bunun bitaraf devletlere bırakılmasını teklif edecekmis [Baştaraîı 1 inci sahifede] lar olduğu halde sahildeki dolambaçlı yolu takıb etmeğe başlamışlardır. Bask dümdarları bunların ilerlemesine mâni olmağa teşebbüs etmişlerdir. Tepelerde mevzi alan müfrezeler başlıca kuvVetlerin yol boyunca yürüyüşünü himaye etmekteydiler. Ilk asi müfrezeleri öğleye doğru 15 bin nüfuslu CastroUrdiales kasabasına gir mişlerdir. Kasaba, içinde mühim bir maden limanı bulunan muhafazalı bir körfezin nihayetindedir. Kuvvetlerin kısmı küllisi şehri öğleden sonra işgal etmiştir. Akşam asi kıt'aiarı, Castro Urdiales'in cenubunda ve cenubu şarkısindeki sırtlan ve bilhassa Cerredo tepesini işgal etmiş lerdir. kabinenin dünkü içtimaı esnasmda Eden de dahil olmak üzere birkaç nazır İspanyada iki tarafa muharib hakkının tanuımasına itiraz etmişlerdir. Bu nazırlar, bu şekilde bir hak tamnmasııun İngilterenin faşist devletlerin arzusuna mutavaat et mesi demek olacağını, efkârı umumiyede şiddetli bir aksülâmel tevlid edeceğini ve amele parlisinin hükumet aleyhındeki propagandasım kuvvetlendireceğini beyan etmişlerdir. TELCFON NABERLER... TELGRAr vc TELSİZLE Tifoya karşı harb HâdiseJer arasında Dostumuz Iran oktor Rüştü Aras, bugün, dost İranın misafiridir. ( İranla Türkiye arasındak dostluk yalnız siyasî ve iktısadî değildir. İki milletin de bütün tarihi boyunca süren derin bir kültür müna< sebeti, kafaiarını ve kalblerini birbiri lerine asırlardanberi bağlamıştı. Fa • kat bugün İranla Türkiye arasmdaki dostluk, Osman ve Kaçar hanedanla* n arasmdaki münasebete hiçbir nokj tada benzemez. Pehlevî İranile Atai türk Türkiyesi, bütün siyasî ve iktı sadî alâkaları aşan, hudud komşuluk larınm üstüne çıkan bir ideal birliğil» birbirlerine bağlıdırlar: İçeride inkı » lâb, dışarıda barış, her iki memleke tin de dört kelimeye sığdınlabilecel' müşterek yollannı çiziyor. İki milletin Osmanlı İmparatorlu ğu zamanındaki dostluğu, hiçbir gü T böyle yüksek plânda bir kafa ve ka beraberliğine çıkamamıştı; sade geniş ve dağmık bir ümmet çerçev içinde, millî hiçbir müeyyidesi ol dığı için, zaman zaman en hazfn ik lâflara düşen perişan bir alâkao ibaretti. Pehlevî idaresi, Atatürk jiminin bütün şarka getirdiği iı hareketine ilkönce ve bütün kuc tile ayak uydurarak, Türkiyenin nında hem bir eski dost, hem bir ni inkılâb arkadaşı, hem de bir yoldaşı olarak yer aldı. Türkiye ve İran, bütün tarihinâ ilk defa olarak, sosyal bünyesindc politikasmda, ekonomisinde, velhasl bütün içtimaî müesseselerinde, yaı vana ve tek bir hedefe doğru yürü yor. Bu mümtaz dostluğu ve beraber iği selâmlamak için İranda bulunr Tevfik Rüştü Aras, bütün I^rlclt en eski dostlarma karşı sevgileru tercüman olmaktadır. fazlalasıyor Profesör Dr. Akif Şakir Sakar diyor ki: Her yerde tabiî asayiş mevcud Elâziz 1 (Hususî muhabirimiz den) İlerleme ve temizleme harekâtı süratle üerlemektedir. Bugün Munzurun şimaline kaçan şakileri takib etmek için nehir üzerinde bir köprü kurulmağa başlanmıştır. Hatlarımıza deha letler fazlalaşmıştır. Kutu deresi nin ana hatları kuv\'etlerimizin elindedir. Tuncelinin her yerinde normal emniyet mevcuddur. İstanbuldan gelen telgraf me murları hakkında çıktığı anlaşılan ve oradaki ailelerinin endişelerini mucib olan haberler yalandır. Seyid Rızanın yakalandığı hakkında deveran eden bir şayia teeyyüd etmemiştir. «Tifoya yakalananlarm yüzde 85 i bu mikrobu temas ettikleri tifo hastalığı geçirmiş insanlardan alırlar. Sudan olan sirayet yüzde dörttür» İstanbul Universitesi Bundan 3035 sene Tıb Fakültesi Çocuk evvel Almanyanın muhCerrahisi profesörü doktelif yerlerinde kana tor Akif Şakir Şakarı lizasyon ve su tesisatı Kadıköydeki evinde zibulunan ve bulunmıyan yaret ettim. Bana ev yerlerde yapılan mü velâ dış taraflarını ta cadelelerin istatistik nemamile ince tellerle ka j ticeleri çok istifadeli olpattığı pencerelerini gösduğundan bunlardan bir Popolo d'İtalia gazetesinin terdi: nebze bahsi muvafık iddialart « Ancak bu sayebuluyorum. de evimi sinek denilen Roma 1 (Hususî) Popolo d'îtalia Küsurattan sarfına mikrob tayyarelerinden gazetesinde M. Mussolini tarafından yazar böyle bir müca kurtarabildim. Efen zıldığı zannedilen mühim bir makale in delede bakteriyolojik dim şu karşımızdaki bos tişar etmiştir. Makale, İspanya hâdiseleman tesbit edilen 10,000 arsa maalesef bir çöp ve rini tahlil ederek İngiltereye karşı şiddetli vak'anrn 8500 ü por dolayısile mikrob yuva hücumlarda bulunuyor ve Londra kabi törler vasıtasile, < diğer Dr. Akif Şakir Şakar Almanların yapacağı teklif sıdır. Ah Belediye biraz nesini Madrid hükumetine yardım et 1500 ü de başka suretle Paris 1 (A.A.) Journal gazetesi mekle itham ediyor. bu gibi yerlerle de alâkadar olsa...» nakledılmiştir. Bunlar da şöyledir: 399 nin Berlin muhabiri bildiriyor: Makale bu münasebetle Fransaya da Değerli doktorumuz bundan sonra vak'a sudan, 309 vak'a sütten, 141 vak'a Alman hükumeti, Londra ademi mü hücum ederek, son altı ay zarfında Frankendisine sorduğum suallere şu şayanı şerbet ve yiyecek içecekten, 39 vak'a çadahale komitesindeki murahhaslanna, sadan îspanyaya 50 bin gönüllü göndedıkkat cevabları verdi: maşırlardan, 26 vak'a lâğım sularından, Fransa ve İngilterenin İspanyol sahilleri rildiğini yazmakta ve İspanyadaki İtal« Tıfo hastalığı, bu hastalık mik 1 1 vak'a lâboratuarlardan, 148 vak'a da kontrolundan vazgeçerek bu işi bitaraf yan gönüllülerini geri çekmek hususunda Ankara 1 (Telefonla) Maliye roblarının ağız yolile girerek hazım ci diğer muhtelif vasıtalardan geçmiştir. devletlere terketmelerini komitenin yarm yapılan tekliflere cevab vererek, bugün Bu istatistikten anlaşıhyor ki zuhura memurları arasmda yeni tayin, terfi ve hazmda yerleşmesile meydana gelir. ki içrimaında teklif etmeleri hakkında ta kü şerait altında Îtalyanın İspanyadan bir nakiller yapıldı. Bu arada Muğla varidat Sağlam bünyede ve diğer mikrobların gelen vakayiin yüzde 85 inde rol oynı limat vermiştir. tek gönüllü bile geri çekmiyeceğini sara müdürü Hikmet Afyon varidat müdürlü şiddetinde tutunamıyacak kadar zayıf o yan portör dediğimiz üısanlardır. Por Bu gazete, îngilterenin yarın komiteye hatle kaydetmektedir. ğüne, Bakırköy Malmüdürü Maksud an tifo mikrobu ekseriya midesi, barsak törlerin ehemmiyetini arzetmek için ev Valencia ve Salamanca'nın muharib hakPortekiz hududundaki tngiliz Silivri Malmüdürlüğüne, Akşehir Mal ları bozuk kimselerde ve bu mevsimde velce hastalık geçirmiş portör bir ahçı larmın tanınmasını teklif edeceğini fakat kontrol heyetinin salâhiyeti PEYAMt SAFA müdürü İhsan Gümüşhacı köy Malmü hastahğa sebebiyet verir. Maamafih mi kadmın 24 kişiye tifo verdiğini zikrede buna mukabil bundan sonra îspanyol geri alındı deyi, barsakları sağlam tutmak, hastahğa bilirim. Size bu hususta bir de ufak vak'a dürlüğüne, Gümüş Hacıköy Malmüdümuharebesinde tam bir bitaraflık muha Londra 1 (A.A.) Salâhiyettar rü Kasım Akşehre, İçel tahsil kontrol yakalanmamak için kâfi değildir. Bu anlatayım: faza edılmesini taleb edeceğini bildir mehafilde teyid olunduğuna nazaran Almanyada Mozel nehrinin kenann memuru Ali Rıza İstanbula, varidat u hastahkla esaslı bir surette, ilmî bir şe mektedir. daki kasabalarda zuhur eden tifo ile müPortekiz hükumeti, umumî kontrol vazi mum müdürlüğü idarî dava ve kararlar kilde mücadele Iâzımdır. tngiliz kabinesinde müzakereler yeti tavazzuh edinciye kadar İspanya müşaviri Recai İsatnbul serbest avukathTifo mikrobları muhtelif vasıtalarla cadeleden sonra iki küçük kasabada her Ankara 1 (Telefonla) İktısad V.1 Londra 1 (A.A.) Havas ajansı Portekiz hududunda bulunan îngiliz kon ğına, îstanbul muamele ve istihlâk ver hazım cihazına girer. Bu mıkrobla bu tedbire rağrnen hastalık devam etmişti. nın muhabiri bildiriyor: trol memurlarının diplomatik imtiyazla gileri müdürlüğünde mümeyyiz Ahmed lanmış içilecek ve yenecek şeylerle bil Nihayet mücadeleyi idare eden Robert kili Celâl Bayar ve refakatinde bulune Nurullah Sümer, Maden Tetkik Ensî Iyi bir membadan öğrenildiğine göre, rını geri almıştır. Süleyman tahakkuk şube şeflığine, İstan hassa çiy meyvalarla kolaylıkla barsak Coch bu iki kasabada ev ev herkesin if• • i ııııııııııııııııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIUU.M.» üsü Müdürü Res ; d Osman Gencer l „ bul Küçükpazar eski tahsil başmemuru lara girer. Bulaşık sular, şerbetler ve li ragat ve idrannı muayene ile ki bu büabah saat 7 de Torosla şehrimize .gel' Mehmed Ali Tokad tahsil şefliğine, Di monatalar en kolay sirayet vasıtalarıdır. yük şehirlerde kabili tatbik değildir kadiler. Vekâlet ve bankalar erkânı tar? vanı Muhasebat murakıblığından müteka Her pisliğe konan mel'un sinekler ve ha sabanın birinde 5, diğerinde 7 portörü ından karsılandılar. id Mustafa İstanbul tetkiki itiraz komiv vaya kalkan tozlarla da sirayet edebilir. meydana çıkarmıştır. On on iki sene ev Celâl Bayar öğleden sonra Vekâle Fazla miktarda salgın olduğu zaman vel tifoya yakalandıklanndan dolayı poryonu raportörlüğüne, Vekâlet varidat ute gelerek kendisine vekillik etmiş ola mum müdürlüğü mümeyyizlerinden Zekı ar müstesna, lâğım sularında bermutad tör olan bu kimseler hakkında tedabiri ve Osman varidat umum müdürlüğü şu tifo amilleri bulunmaz. Bir müddet evvel sıhhiye ittihaz edılerek o kasabalarda da Ziraat Vekili Şakirle birlikte geç vakt kadar çalışmıştır. be muavinliklerine, Hakkâri varidat mü Istanbulun muhtelif çeşme sularmm tah tifonun kokü kesilmiştir. Bu vak'adan ve istatistik rakamlanndan dürü Şükrü Rizeye, Erzincan varidat illerinin neticesini okumuştum. Birçok saprofit mikrobların, tufeylât anlaşıhyor ki tifo hastalığının sirayetinde arın ve nekahanın tamamen iyileşinci; müdürü Naci Trabzona, Trabzon mü yumurtaları ve sairenin bulunmasına rağ% 85 nisbetmde mühim rol oynıyanlar adar yatacakları hastane ve paviyonh dürü Abbas Muğlaya tayin edildiler. men tifo basili bulunmamıştır. Maamafih portörlerdir. Bir portörün sadece idrarının ssbit veya tesis etmek. Mikrob çıkarro Nevyork 1 (A.A.) Nevyork TiAntakya 1 (Hususî muhabirimiz Yenişehir Malmüdürü Ahmed Hulu arızî bir surette kirlenerek o zaman için 1 santimetre mikâbmda 100,000,000 eyfiyeti aylarca süren nekahaya hastj mes gazetesi yazıyor: den) Dün Halebe varan Cemil Mür si de Vekâlet emrine alındı. bir salgına sebebiyet verdikten sonra su mikrob bulunduğunu söylersem sirayetin ığını başkalarına nakletmiyecek sıl Hariciye Nazırı Hull, Amerika hü düm, Şama, Kont dö Martel de Beyruta arda basilleri bulmak kabil değildir. Ve ehemmiyeti kolaylıkla anlaşıhr. İşte bu edbirleri öğretmek kabilse ahçılık, şe kumetinin beynelmilel iktısadî bir konfe doğru yollarına devam etmişlerdir. Haber verildiğine göre, Fransız fev ya pek müşküldür. ranstan ziyade diplomatlar ve ecnebi hüportörler, halkın içeceği ve yiyeceği mes etçilik gibi mesleklerden sarfmazar e kalâde komiseri birkaç güne kadar bukumetlerının azalarıle görüşmeler yapılŞüphesiz her şehrin, yalnız tifo için leklerde bulunmak, açık yerlerde, sokak irmek. Hastanelerde mukayyed eski Ankara 1 (Telefonla) Iş Banka değil, diğer birçok barsakta yerleşen pa larda aptestlerini bozmak, burada si foluların, meselâ 1930 danberi girip masını derpiş ettiğini beyan etmiştir. Na raya gelecek ve Cenevre anlaşması rejizır, şimdiye kadar hiçbir ziyaretin karar minin başlamış olduğunu ilân edecektır. sının iki bin liralık kumbara ikramiyesi razitler ve hastalıkları için de, fennî bir rayet tozlar ve sinekler vasıtasiledir mış olanlann portör olup olmadıklar Bu resmî tebliği müteakib Sancakta mü bugün çekildi. İkramiye İstanbul şubesinlaştırılmadığını, fakat bu meselenin tet kanalizasyon ve borular içinde sevkedi mektebde arkadaşlarile temas etmek, ah araştırılması da Iâzımdır. Şerbetçiler, him idarî değışiklikler yapüacaktır. den 51843 numaralı hesab sahibi Bayan kik edilmekte olduğunu tasrih etmiştir. len emin su tesisatı yapılmak iktıza eder. çılık, lokanta garsonluğu yapmak suretile cular, ahçılar arasmda sağlam portc Hatayhlara ilk filî istıklâl müjdesini Semahat Fahriye çıktı. Ehemmiyetini herkesin takdir eylediği bu habasetleri yerinde olan mikroblan etra de olabilir. Böyle bir mücadele esnası Bu gazete, Blum'un yakında Ameri verecek olan yüce komiser Hatayda bükayı ziyaret etmesi ihtimalini kabul et yük merasimle karşılanacaktır. İstiklâl Blomberg, Macar ordusunun işe bizde başlanmak suretile sularla ge fa saçar ve hastahğın zuhuruna sebeb, unların, mümkün olduğu kadar siste :ik muayeneleri birçok mikrob neşre* çen bulaşık hastalıklann bilvasıta müca olurlar. manevralarında bulundu reekte fakat «henüz bu hususta kat'î bir bayramı için yapılan hanrlıklara son Budapeşte 1 (A.A.) Alman Harbiye delesine devam olunuyor demektir. Şunu Binaenaleyh mücadelede evvelbeevvel erin meydana çıkmasma yardım ede anlaşma hasıl olmadığını» ilâve eyle günlerde yeniden büyük bir hız veril Şüphesiz böyle şiddetli salgmlar e miştir. Nazırı Mareşal Blomberg, Macar Harbi da ilâve edeyim ki kanalizasyonu ve su portörleri gözönünde bulundurmak iktıza mektedir. mda aşının çok faydası vardır. Lâki ye Nazırı General Röder'le birlikte Ma tesisatı pek mükemmel olan bir Avrupa edecektir. Bakteriyologi ve hıfzıssıhha Amerika Hariciye Nazırının car ordusunun Hajmaska'da yaptığı ma şehrinde tanıdığım bir dostum tifoya ya mütehassıslarımızdan teşkil edilecek bir seferberlik, harb, harekâtı askeriye beyanatı nevralarda hazır bulunmuştur. :alanmış ve ölmüştür. heyetin emrine ekipi kuvvetli bir labora manevralarda ve belki pek şüpheli m Nevyork 1 (A.A.) Nevyork TiMaarif Vekili Ankarada Paris, Lâyipzig, Münih, Hamburg tuar vermek, bu merkezî laboraturda alarda seyahat esnasında alınaca* Stokholm 1 (A.A.) Alman istihbames gazetesinin öğrendiğine göre Hari Ankara 1 (Telefonla) Maarif ;ibi bütün Avrupa şehirlerinde ki he şehrin arzu edilen mıntakasında hertürlü edbirdir. Binaenaleyh bir şehirlinin ciye Nazın Hull, beyanatta bulunarak rat bürosu bildiriyor: iç veya altı ayda bir aşı yaptırmasıı Türkiye Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Vekili Saffet Ankan şehrimize geldi. men hepsinin kanalizasyon ve su tesisatı bakteriyolojik muamelâtı yapacak kam ahzursuz olmadığını zannediyorum. , Van Zeeland'ın ziyaretinin beynelmilel umartes'i günü tekrar İstanbula hare pek mükemmeldir tifo vakayiine tesadüf yon tertibatım vücude getirmek, bu sayeve iktısadî teşriki mesaiyi kolaylaştırmak İsveç hükumetinin daveti üzerine bir İçecek su meselesine gelince bazı çt ket edeceği anlaşıhyor. Parti Merkez edilmektedir. Bu şehirlerde vakayii ka de tesbit edilen her vak'anın sirayet şekkaç gün kalmak üzere temmuz içinde ve devamh bir sulhun temellerini atmak melerin kendisinden ziyade bu çeşmels Bürosu da bu haftanın başında İstanbula nalizasyon ve su tesisatındaki eksikliğe lini araştırmak, vak'anın muhitinde bak için Amerika hükumetile ecnebi hüku Stokholme gelecektir. en ve hatta memba sularından doldun atfehnek bittabi doğru değildir. Alman malumata göre, bu ziyaret îs nakledecektir. teriyolojik muayeneleri yapmak, hasta reetlerinin mümessilleri arasmda akdedilan fıçıların daha tehlikeli olduğun veç tarafından İsveç sanayiine Türk simesi mutasavver olan bir konferans seriannediyorum. Zira bunlann nasıl dq parişleri temini için sarfedilen yeni sinin başlangıcı olduğunu söylemiştir. iurulduğunu ne siz bana sorun ne d»» *' gayretlerin bir neticesidir. iize söyliyeyim. Sucu bir port" Anadolu Ajansmın notu: Almanyada bir rahib tevkif ım Kayışdağı veya Han Öğrendiğimize göre, Nafıa Vekili Ali edildi e hale geldiğini tasavvur ec^ Çetinkaya yakında, İsveç hükumetinin bu davetine icabet ederek tetkikatta buLondra 1 (Hususî) Alman pro Salgm esnasmda kuyu ve sa testan kilisesi dinî reisi rahib Nimeller lunmak üzere İsveçe gidecektir. ehlikelidir. Buralardan su içmet bugün Alman gizli polis teşkilâtı tarafmTayyare ile irtifa rökoru ;ildir. Memba suyu diye buralatc dan tevkif edilmiştir. Berlinde neşredilen lıp satılmasına kat'iyyen mâni oln^ kırıldı tebliğ, mevkuf rahibin Almanya ve Al Londra 1 (A.A.) Hava Bakanlığı dır. man devlet adamlan aleyhine propagan bildiriyor: Teymen Adams, bir tecrübe Dünyanm en büyük bakteriyoloji \ dalarda bulunduğunu kaydetmektedir. tayyaresile 16,440 metroya yükselmek ıifzıssıhha âlimi Robert Coch bundaı suretile dünya yükseklik rökorunu kır035 sene evvel taslağını bir nebze izal Bursada şiddetli sıcaklar mıştır. ettiğim şekilde tifo ile mücadele edere] Bursa 1 (Telefonla) Hararet gölgeUşakta bir orman yangmi Almanyada bu hastalığı kökünden te de fcırkı geçti. Fevkalâde sıcaktan bumizlemiştir. nalanlar, bayılanlar var. Yıllardanberi çıkb Birçok hastalıklarda muvaffakiy böyle sıcak görülmemiştir. Musa Uşak 1 (A.A.) Uşağm Bulkaz dağınücadele eden Sıhhat Vekâletinin e da, devlet ormanlannda yangın çıkmışRoosevelt'in oğlu evlendi tır. İlçebay yangının söndürülmesi için rinde bulunan yüksek bilgili ve de> Vaşington 1 (A.A.) Dün Roose Sıvaslı nahiyesinin teşkilâtını yangm Bakteriyologi ve hıfzıssıhha mütehs velt'in oğlu Franklin Roosevelt ile Miss sahasına göndermiştir. arımız vardır. Onlardan teşkil edil Ethel Duponk'un evlenme merasimi tesalâhiyettar bir komisyonla gayet * id edilmiştir. >ir şekilde mücadelenin temin edilec Paris 1 (Hususî) Paris borsasınm Tokyo Büyiik Elçimlz Hüsrev Gerede (X) Japon Bahriye Nazın, Nezaret erkânı ve deniz zabitlerimiz ( 1 2 ) Fransa turu bugünkü kapanış fiatları şunlardır: anıım. Tokyo (Hususî) Japonyada bu liğinde bir ziyafet verilmiştir. Bu toplan Türkiyesinin mutlu şehidler için JaponBu komisyon portörlere karşı alnw Paris 1 (Hususî) Bisikletle Fransa Londra 128,95, Nevyork 26,06, Berlin dbirlerden başka mühim ve bilvasıta turunu yapan sporcular bugün Char 1052, Brüksel 438, Amsterdam 1430, Ro lunan stajyer deniz subaylarımızın de tıda deniz subaylarımızın mesaileri tak yada bir abıde yaptırmak suretile verdiği lesville ile Lille arasmdaki 196 kilomet ma 137,10, Lizbon 117,20, bakır 62 64, vam ettikleri kurslardan birini muvaffa dir olunmuş ve 48 sene evvel Türk Er kıymetten ve bu suretle iki millet arasm mücadele olan kanalizasyon ve su t' rojuk mesafeyi katetmişlerdir. Bu kı kalay 255,17,6, altın 140.06, gümüş kiyetle ikmal etmeleri dolayısile Japon tuğrul harb gemisinin Japonyaya gelmesı daki karşıhklı sevgiden hararetle bah tını ikmal ettirmek hususunda da r sımda Archambeau, 5 saat 15 dakika, 19 15/16, kur§un 23,8,1 1/2, çinko Bahriye Nazırile Nezaret erkânına ve dolayısile iki devlet bahriyesi arasında ha solunmuş ve pek güzel bir gün geçirilmif >ir' amil olacaktır.» 31 saniyede bırinciliği kazanmıştır. 21,19,4 1/2. deniz subaylarına Tokyo Büyük Elçi MURAD SERTOĞU sıl olan manevî rabıtadan ve Atatürk tir. Maliye memurları arasında nakiller Vekâlet, birçok terfi, tayin ve nakiller yaptı İktısad Vekili Ankara^ avdet etti \ Leon Blum yakında Hatayda yenîrejim Amerikaya gidiyor yakında başlıyor Amerika beynelmilel iktı Kont do Martel, bugünsadî ve siyasî toplan lerde Antakyada yeni tılar hazırlıyor statüyü ilân edecek Iş Bankası kumbara ikramiyesi Nafıa Vekilimiz İsveçe davet edildi Japonyada tahsil eden bahriyelilerimiz PARİS BORSASI İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle