20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Temmuz 1937 CUMHURÎYET Tifo vak'alan karşısında resmî tedbirler Sıhhiye Vekili «Endişeye lüzum yoktur» diyor t> IBastarafı 1 inct sahttede) Çaydedilmiş, haziran, temmuz, ağustos re eylul aylarında ise bir tereffü müşa hede olunmuştur Bu seneler zarfındaki tifo vukuatı şudur: Sene Haziran Tenunuz Agastoa Ejrlâl Deniz kenarmda oturup da denize girmiyen insanlar [Başmakaleden devam] zenginlik kaynağı tasavvur edilemez. Deniz kenanndaki insanlann denizle haşruneşir olmaları öyle bir dereceye götürülmelidir ki denizle oynamak ve denizde oynamak onlar için en hayatî ve giderek en zarurî bir eğlence haline gelebilsin. Denizle ta bu derecelere kadar ülfet ederek kendi nefsinde ona hakimiyeti itiyad eden bir millet millî karakterinde denizler kadar genişlik ve kuvvet kazanır. En büyük imparatorluklarm nihayet denize dayandığını görürüz. Bir takaya binerek Karadenizle boy ölçüşen Türk gemicisi yok mu, işte onun kalbinde denizlere ve dünyalara hâkim olmağı kolaylıkla düşünen kahraman bir aslan yatar. Cumhuriyet u Fatih kaymakamlığının nazarı dikkatine Veznecilerde Derunîmehmed sokağında oturan karilerimizden Şakir imzasile al dığımız mektubda deniliyor ki: «Sokağımızın sık evleri arasında boş ve dar bir arsa parçası vardır. Burada siırü ile koyun beslendiğini ve bu yüzden mahalleye pis kokularla sineklerin yayıldığmı alâkadar ma kamlara muhtelif vasıtalarla şikâyet ettiğimiz halde bir netice alamadık. Belediyenin sineklere karşı alacağını duyduğumuz tedbirler arasında mahallemizin de bu koyun sürüsünden kurtarılmasını temenni ederim.> Somer Linyit Ocakları Kömürün duman ve gazinî de yakar Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde teşhir edilen ve halkın pek büyük alâkasını kazanan patentli SOMER LİNYİT ocaklannı görmek yanma ve yakılmasını anlamak istiyenler Galata Rıhtımı Yolcu salonu karşısında Çıracı sokağında Kocyan Linyit kötnürü mahrukat deposuna buyursunlar. Patentli SOMER LİNYİT yemek ocakları kö mürü en az yakan, en ucuz, en portatif, en zarif, en sıhhî ve her keseye elverişli bir ocak harikasıdır. tedbir olan aşı işine büyük bir ehemmiyet veriyoruz. Elyevm şehrin 34 yerinde meccanen aşı yapılmaktadır. Buna ilâ veten isimleri ilân edilecek olan yedi hastanede de, müracaat edelnere aşı yapılacaktır. Bu münasebetle şunu söyliyeyim ki, hastalar aşıya büyük bir rağbet göster mekle beraber ilk aşısını yaptırdıktan sonra ekseriyetle ikincisine gelmiyorlar. Is tanbul halkının selim aklına hitab ederek behemehal ikinci ve üçüncü aşılarını da ihmal etmemelerini tavsiye ederim. Bir de halk unutmamahdır ki ağızdan alınan şeylerin, şırınga ile yapılanlar kadar kuvvetli bir muafiyet verdiği umurniyetle kabul edilmemiş olduğmdan bu gibi müstahzarlardan ziyade şırınga ile olan aşıya rağbet edilmek ic*b eder. Bundan başka şüpheli gıdalardan, yıkanmadan veya pişmeden yenilecek olan ve toz toprak arasında satılan dut, marul, salata, domates gibi şeylerden kat'iyyen çekinmelidir. Yalnız devlet kontrolunu bek leyip bu gibi fenalıklana önüne geçil mesini istemek bir hata alur. Her işte olduğu gibi halkımızın salâhiyettar dairelere yapacakları yardımdır ki, muvaffakiyeti temin eder. Bu mînasebetle vefi yatın vukuata nisbetle ptk az olduğunu da memnuniyetle kaydetmek isterim. Şimdiye kadar vefiyat haziran ayı içinde 21 kişidir. Takriben % 6 dır. 1933 1934 1935 1936 29 25 30 51 121 109 79 130 193 88 116 185 200 90 142 200 Gaib aramyor Görülüyor ki, 935 senesinin temmuz ayındaiı itibaren vukuatta gayet batî olmak üzere bir tereffü vardır. Bu tereffü, 936 senesinin muhtelif aylarında temadi ederek senelik vukuat yekunu 1445 adedine baliğ olmuştur. 937 senesinin kâ nunusanisinde 149, şubatta 55, martta 46, nisanda 54, mayısta 99 olmak üzere haziran sonuna kadar olan vukuat 741 adedine baliğ olmuştur. Bir aydaki vakayiin böyle çok olması bize intanî hastalıkların batî bir şekilde yükseldiğini göstermektedir. Fakat bu senenin altı ayında aldığımız yekun, geçen sene yekununun nısfıdır. Bu itibarla büyük bir tifo salgmı manzarası gb'ster memektedir. Fakat her ne olursa olsun bir ayda bu kadar tifo vak'asının görülmesi üzerine yaptığımız tetkikat, bunun ne bir su, ne de süt intanı olmadığını, sadece temas intanı olduğunu gösteriyor. îşte Istanbulda son günlerin dedikodu mevzuunu teşkil eden tifo meselesinin bütün hulâsası bundan ibarettir. Niğdede Kayabaşında Kozan muhacirlerinden Paşu imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «1341 senesinde mübadele edilerek müretteb mahallerimize sevkedilirken kardeşim Ali oğlu Zülfikarı, birdenbire hastalandığmdan, İzmit hastanesine bırakmak mecburiyetinde kalmıştık. Kendlsinin tedavi edildikten sonra hastaneden çıktığını biliyoruz, fakat o vakittenberl Düne ve evvelki güne nisbetle denize hayat veya mematı hakkında birşey 6|redaha fazla rağbet gösteriyoruz. Eskiden nemedik. Kardeşimin ne olduğunu bilenİstanbulun yalnız bir iki koyunda bazı lerin yukarıki adresime bildirmelerini lnsaniyet namma rica ederim.» mahdud gender deniz sporları yaparlardı. Bu sporlann Istanbuldan başlıyarak bütün sahillerimizde her yıl biraz daha arthğını görmekle bahtiyarız. Evvelki 1 Î 8 4 5 6 7 8 9 10 gün îstinye açıklannda erkek kız bir sürü gencin altlanndaki narin yanş kayık1 larını muttarid hamlelerle uçurduklannı •ı [ gördüğümüz zaman gönlümüzde kopan 8 heyecan fırtınasına payan olmadı. mmtmKmmmm Kömür Yakan Vesait Enternasyona Sergisi Hükumet Komiserliğinden Ankara Enternasyonal Kömür Sergisine iştirak edip Jüri Heyeti Unıı; miyesince mükâfatlandırılmaları takarrür eden ve İsimleri tescil edilere İktısad Vekâîetine arzolunan firmalardan, (3842 1. BÜYÜK MÜKÂFAT ALANLAR Firmanm adı 1. Dominit A. G. 2. Flottmann A. G. 3. înternational Combustion Ltd. 4. Demağ A. G. 5. Beleichert Transportanlağen G. M. B. H. 6. Junger und Ruh 7. Sentinel 8. Türk Kömür tşleri 9. Eti Bank 10. M. T. A. Enstitüsü 11. İş Bankası GUNUN BULMACASI 1 • • • • Neden dolayı aldığı ', Ocak lâmbaları | Seyyar Kompressör, haya çekiçler* tazyik edilmiş hava vantilâtörü. Skip, Scraper, Süzgeç Kompressör, lâğım çekiçleri ve burV' teferrüatı. > Havaihat ve nakil şeridi, ^ ^ Yemek ocaklan Kamyon Sömikok, Talî maddeler Stand Stand Stand Endişeye mahal yok Hulâsa edecek olursak, vaziyette en dişe edilecek birşey yok. Bir taraftan hükumet her türlü tedbirleri alırken, halkı mızm da kendisini korunası için kendi sıhhatine dikkat etmesi v« aşılanması lâzımdır. Bazı gazetelerin tifo vak'alan münasebetile açtıklan anket cevablarında gördüm. Bunlardan bazıları ve bilhassa maruf mütehassıslanmız tarafından vaki oîanları dikkate şayandır ve şimdiye kadar söylediklerimi tamamile tekid etmektedirler. Fakat bu işlerde ihtısası olmıyan bazı zevata da yanlışlıkla müracaat edildiği için garib mütalealaı ve tezadlara düşülmektedir. Tekrar edeyim ki tifo tastalıgı dünyanm her tarafında hem öyle idaia edil diği gibi tek tük değil, binlerce görülür. En müterakki yerlerde bie bundan ma sun kalmak, henüz kabil damamıştır. Tabiidir ki şehrimiz bütün sıhhî şartlan haiz oldukça bu gibi vak'alar asgarî hadde inecektir. Bu şeraiti temin etmek o kadaı kolay değildir. Asırlarca ihmal edilmiş olan şehirlerimiz ve kasabalarımızı on senede her türlü vasıtalarlı techiz etmege, insan kudretinin kadir olamıyacağı, herkesin kabul edeceği bir hakikattir. Hü kumet ve Belediye sıhhat teşkilâtlan ve diğer devlet ve Belediye şubeleri her türlü vasıta ile mücadeleye devam ediyor. Matbuatımızm da halkı makul ve ilmî yazılarla aydınlatarak bize yardım etmelerini dilerim.» Tetkikattan alınan netice Meseleyi yerinde tetkik için Ankara<dan buraya gelmeği münasib gördüm. Vekâlet Hıfzıssıhha Dairesi reisi doktor Asım Ararla Merkez Hıfzıssıhha mü essesesi birinci müdürü doktor Emil Gotschlich ve burada Vilâyet ve Belediyenin alâkadar mütehassıs ve memurlannı topladım, vaziyeti beraberce gözden geçirdiL Vâsıl olduğumuz netice şudur: îstanbulda asırlardanberi beledî bir halde devam eden tifo hastalığı, son ayIarda evvelki senelere nisbetle bir artma göstermektedir. Kışın mutad uyuşma devresine giren bu hastalık yaz aylarında artar, sonbaharda en yüksek haddine "vâsıl olur. Yukarıdaki adedler de bunu gösteriyor. Her sene eylulderi sonra Vır tenezzül başlaması lâzım gelirken 936 senesinde bu tenezzül evvelki seneler kadar olmamış, nisbî bir tevakkuf görül müştür. Bu sene ise ilkbahar aylarında geçen senelerin mukabil aylanndan farklı bir hareket görülmektedir. Yukarıda da dediğim gibi bu fark haziranda bir denbire yükseldi. Geçen senenin 51 vakasma mukabil bu sene haziranda 341 vak'a tesbit olundu. Bu artmanın sebebi kat'î olarak söylenemez. Bununla beraber vak'alann, şehrin en fakir, temizlik ve sıhhat şeraiti fena olan yerlerinde ve hayatını güçlükle temin ederek bir odada beş altı kişi birden yatmak mecburi yetinde olan insanlar arasında salgm şeklinin nisbeten hafif olması bu vak'alann üısandan insana ve temas yolile geçtiğini göstermektedir. Hastalık çıkan bazı evlerin pek fena şartlar altmda ol ması ve apteshanelerle müşterek kuyulann görülmesi, bunların da intikalde bir rol oynadığı fikrini verebilir. Fakat u mumiyetle bir su epidemisini kabul edecek şekilde bir vaziyet yoktur. Bundan başka bu sene ilkbaharın kurak geçmesi, sıcaklann erken başlaması, meyva ve çiy yenen şeylerin bolluğu ve nihayet kara sineklerin pis yerlerde çokça görülmesi de hastalığm artmasında bir amil sayılabilir. Bu gibi zamanlarda adedleri artan mikrob nakledenlerin de, hastalığm ya yılmasını kolaylaştırdıklan muhakkak tır. Ancak her yıl biraz daha fazla olmasma rağmen denizle alâkamız henüz süs sayılacak mahdudluk çerçeyesinden kurtulup çıkamamıştır. Hâlâ İstanbul gibi her tarafı denizle çevrili bir yerde denize girmek herkesin kolaylıkla hakkından gelemediği bir külfet olmaktan kurtulamamış bulunuyor. istanbul gibi bir sahil şehrinde ve her sahil şehrinde deniz halkm ayağına getirilmiş denilecek kolay lıklarla herkese açık bir sıhhat ve eğlence kucağı haline konulmalıdır. Ha deyince kolayca gidiliverecek sudan ucuz deniz hamamlan. Başta İstanbul olmak üzere bütün sahil şehirlerimizin umumî hizmetlerinde bu iş birinci ehemmiyet derecesile mevki almağa lâyıktır. Bir kere sahillerimizde denizden alabildiğine istifade olunması lâyık ve lâ zım olduğu kadar inkişaf edebilse dahillerimiz için de söyliyeceklerimize sıra gelecektir. Sahillerimizde denizin gördü ğü vazifenin aynini dahillerde her şehir ve kasabamızda ve giderek her köyü müzde nehirlerden, çaylardan ve nihayet sun'î olarak vücude getireceğimiz büyücek havuz göllerden istifade suretile yapar ye böylelikle hiç olmazsa yaz mevsimleri için bütün memlekette kuvvetli bir su alâkası tesis etmiş oluruz. Hayale düşmüş sayılmamak için hele şu deniz alâkasmı tamimle işe başlmağı tercih etmek lüzumunu takdir ediyoruz. Bu iş, kendisine büyük ehemmiyet verilerek kolaylıkla tatbik olunacak bir prograrn mevzuudur. Bugün için bütün sahil şehirlerimizin ona dört elle sanlmalannı temenni ederiz. 4 5 6 1 • •• • • • 8 b • •• • • 2. BİRİNCİ MÜKÂFAT VE ŞEREF DİPLOMASI ALANLAR I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Firmanm adı Degea Draeğenverk Frieman und Woîf Rheiner Maschienenfabrik cVindhoff» Martin Eichelgrüm Soma Linvit madeni Heinrich Korfmann Carl Gottill Krefft Junker und Ruh Wilhelmshütte Cie National des Radiateurş Strebelwerk Neden dolayı aldığı Tahlisiye âletleri Ocak tahlisiye cihazlan ve pulmotöı Ocak emniyet lâmbakrı Ocak lokomotif i Seyyar makas tertibatı Linyit J Lâğım çekid, ocak dahilf vantilât* 7 Soba <Goma marka» Alles brenner sobası Soba Bornum sobası îdeal kalorifer Maden kömürü ve linyit yakan kalorifer Yemek ocakları \ Yemek ocakları Yemek ocaklan ve banyo«obası Schmidt sistemi draft cihazı Gazojen motörü Elektrik, havagazı vs. ' 1 Kok, havagazı ve talî maddeler Kanalizasyon borulan İçme su borulan } 10 • Soldan sağa: 1 Kafası açık. 2 Tatlı ve soğuk çor ba, erkek hizmetçi. 3 Dizmek. 4 En az. Arab alfabesinde bir harfin okunuşu. 5 Vilâyet, tatarca ckedi». 6 Bir lçkl, oturulan yer. 7 Eskiden esnafin feslerine sardıkları birşey. 8 Sözünden dönen, arabca «çok lezzetli». 9 Sayı, herkesin ortasmda. 10 Engel, ateşten çıkan. Yukarıdan aşağıya: 1 Çok kısa boylu. 2 Blrçok hastalıklara karşı yapılan şey, Çamlıca civarmda bir yer. 3 Meclis, bayrak. 4 Uzak, arabca «an» lar. 5 Söz, hem bir emir, hem ayınm evi. 6 Satımm aksi, hem bir renk, hem bir emir. 7 Patlayıcı silâhlatın çı kardığı ses, bir maymun cinsi. 8 Baya ğılık, bir devletin parasının fransızca te lâffuzu. 9 Alfabede bir harfin arka ar kaya üç defa telâffuzu, genişlik. 10 rabca «temiz». Evvelki balmacanın hallednmîş şekli 1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 Pied selle «France Turque» Mecid Somer Kirkor Jamgoçyan Schmidt.sche Heissdampf Humboldt Deutzmotoren Telgas Havagazı, Elektrik ve Teşebbü satı Smaiye T. A. Ş. 21. Macar Asfalt Şirketi 22. Firmanm adı Kirkor Jamgoçyan Minas Şirakyan Kirkor Jamgoçyan Fenderies Bruxelloises Ste. Remoise de Fonderies Türk Ticaret Bankası Zümrezade Zümrezade Nestor Martin Ferra Usinağe et Manutention France Turque Vojvedyanska Çeskomoravska KolbenDanek Fairbanks Morse Ste A. E. Thermis înternational Combustion Ltd. Tuyauteries Helleniques Cie National des radiateurş Tuyauteries Helleniques Strebelwerk Strebelwerk Krefft A. G. Demirci Mehmed ve Yusuf Vebilid A. G. M. A. N. înternational Combustion Ltd. 3. ALTIN MADALYA ALANLAR Tİİ F İ O •İAİŞİI • 1 1 If D İ B AİNİEİBİA ç S R AİB U L UİDİA Ğ • 4 Ü R E İ R • D İ İ İM A Ğ b T İ E İ N İ B KİHİD AİH Al 1 2 6 8 » 10 A'B YUNUS NADÎ İM • S A N AİT • i F • S AİP • M A A K A Y • HİAİLİI • İİNİB Z İ A İ L Z EİNİO NİB S O M A ilz E ş• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Neden dolayı aldığı Soba «Liğnit» Ekonomik ve Şık markalı sobalar Kuleli ve Ko£ markalı sobalar Kontinantal markalı soba Soba «îzoterm» Sönmez markalı soba Halk sobası Soba cZonguldak» Soba «Le parfait» Soba Soba «Argos» Soba «Mars» Kalorifer kazanı Otomatik kalorifer Radyatör Kalorifer kazanı Radyatör İdeal Culina mutfak sobalan Radyatörler Kok kaloriferi Celik dökme radyatörler Yemek ocakları Yemek ocağı Su yumuşatma cihazı Türbin nümunesi İvorpüskürtme cihazı Neden dolayı aldığı Soba Yemek ocakları ve banyo sobas Alınan tedbirler İzmir (Hususî f 1 Refik, beyanatına şunu da ilâve et muhabirimizden) miştir: Hırsızlıktan suçlu « Gazetelerde hastanelere hasta ka Cideli Hüseyin hak bul olunmadığı hakkındaki şikâyetleri de kmdaki muhakeme okudum, bunu da tetb'k ettim; gördüm bitmiş, Müddeiu kı haziran zarfında 341 tifo musabı gö mumî muavini Kemal, maznun hak rülmüş ve bugün hastanelerde 279 tifo kında ceza tale musabı yatmaktadır. Bu rakama göre binde bulunmuş 62 hasta kendi evinde kalmış oluyor. İh tur. Cideli Hüseyin bar edilmiyen vukuaü da asgarî olarak Maznun Hüseyin, Müddeiumuminin % 20 olarak tahmin ediyorum. Buna bu talebini işitince yerinden fırlıyarak karşı biraz evvel hastane" sertabiblerini Müddeiumuminin gırtlağına sarılmış ve topladım. Zuhuru muhtemel vak'alar sıkmağa başlamıştır. Jandarmalar, va için muhtelif hastanelerde 120 yatağı bü ziyeti kavrayıncıya kadar iyice tazyik tün müracaatlere âmade bulundurmağı yapmıştır. Nihayet jandarmalar, halk temin ettim.» ve samiin arasmda bulunan bir polisle bir belediye memuru, Müddeiumumiyi Merkez hıfzıssıhha müessesesi mütecavizin elinden kurtarmışlardır. Hastanelerde hattalara yer temin edildi Müddeiumumînin gırtlağma sarılan maznun İst. Borsasi 1/7/937 FABALAR Satış AIış 622. 626. Sterlrn 123. 127. Dolar 97. 101. Frank 110. 115 Liret 80. 84. Belcika Fr. 18.50 23. Drahmi 570. 575. tsvicre Fr. 23. 23. Leva 65. 68. Florin 75. 84. Kron Cck 23. 23. Şilin Avusturya 28. 31. Mark 20. 23. Zloti 21. 25 Peneo 12 14 Lev 52. 52. Dinar 30. 32. Kron tsvec 1045. 1047 Altın 255. 256 Banknot Ç E R L E R Açıbs Kapanış 625. 625. Londra 0.78975 0.7904 NewYork 20.50 19.76 Paris 15.0160 15.0320 Milâno 4.6925 4.6968 Brüksel 87.44 87 Atina 3.4568 3.4575 Cenevre 64. 64. Sofva 1.4382 1.4394 Amsterd. 22.65 22.65 Prag 4.2096 4.2096 Vivana 14 Madrid 1.9720 1.9692 Beriin 4.1680 4.1680 Varsova 4 HudaDeste 107.36 107.36 Bükres 34.56 34.56 Belerad 2.7486 2.7486 Yokohama 24.04 24.04 Moskova 3.1032 Stokholm 3.1032 ESBAM Acıhş Kapanıı 13.20 Aslan Cimento 13.20 R İSTÎKRAZLA Kaoanu Acılıs 16.85 Türk borcu I Peşin 16.85 16.35 » » IVadeli 17.10 15.40 » » nVadeli 15.70 95. Ergani 95. 4. GÜMÜŞ MADALYA ALA Firmanm adı 1. îbrahim İşıksalan 2. Minas Şirakyan olduğu ilân edilir. İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ Gorülen vak'alann ilim noktai naza rından sebebleri ne olursa olsun, bunlar vakit ve zamamnda haber alınmış, şüp heli yerler taranmış, hertürlü tedbirler alâkadar sıhhat daireleri tarafından, vaktinde ahnmıştır. Zaten Sıhhat Ve kâleti senelerdenberi İstanbulun tifo vaziyetini ehemmiyetle takib etmektedir. Bugünkü vak'aları kat'î surette sularla alâkalı göstermek gücdür. Bununla be raber şehrin kanalizasyon vaziyeti, içme sulannın bir boru dahilinden ve evlere kadar hertürlü sıhhî şartlan cami bir halde tesis ve temin edilememiş olması, şehirdeki bir takım bostanaların da hertürlü takibata ve cezalara rağmen sebzelerini lâğım sularile sulamaktan vazgeçmemeleri, mahallelerdeki su nakliyatmın şekli, îstanbuldaki tifoyu beledî bir halde îdame ettirmektedir. Bu vaziyetin arasıra daha büyük ve vahim salgınlar yapmasmdan da korkulabilir. Bu sene alııîan tedbirlerle hastalığm daha ziyade ilerlemiyeceğini kuvvetle ümid ediyoruz. birinci müdürünün sözleri Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekili Refik Saydamla beraber tetkikat yapan merkez hıfzıssıhha müessesesi birinci müdürü doktor Emil Gotschlich de Vekilin beyanatını tekiden rnevcud tifonun bir su ve süt epidemisinden üeri gelmadiğini, bir su ve süt epidemisi olsaydı hastah ğın erkeklere nazaran kadın ve çocuk larda daha fazla olması icab edeceğini ve mevcud hastalığm sırf temasla ve yiyecek maddelerile sirayet ettiğini söylemiştir. Giresun Ziraat mücadele şefi Ş. Karahisarda Ş. Karahisar 1 (A.A.) Birkaç gün denberi tetkikat için İlçemize gelmiş olan Giresun İli Ziraat Mücadele şefi Asım Yönünden Halkevinde meyva ve ziraat hastalıkları ve bunların tedavi çareleri hakkında özlü bir konferans vermiş ve pek çok dinleyici bulunmuştur İklimin icablarma göre, bağ ve bahçe sahibleri bu konferansla çok ilgilenmiş ve istedikleri izahatı almışlardır. Doktor Emil, hıfzıssıhha şubesi mü İtalyan Yugoslav iktısad dürü doktoru Asımla beraber daha bir komitesi kaç gün şehrimizde kalarak tifo işleri ü zerinde tetkikata devam edecek ve alınan Belgrad 1 (A.A.) İlk İtalyan Yutedbirleri takib edecektir. goslav daimî iktısadî komitesi dün Ro îstanbuldaki Sıhhat Vekâleti erkânih mada toplanmıştır. Politika gazetesi, bu hususta Tribuna vilâyet ve belediye sıhhat erkân ve me gazetesinde çıkan bir makaleyi neşret murları bugün bir toplantı yaparak şimmektedir. Bu makalede iktısadî görüş diye kadar alınan tedbirlerden elde edimelerin Belgrad itilâfları ruhuna mu len neticeleri gözden geçireceklerdir. tabık bir şekilde cereyan edeceği ve İtalSıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekil ya ile Yugoslavya arasmdaki ticarî mü Aşıya verilen ehemmiyet Refik Saydam, mezunen şehrimizde iki nasebetleri teksif edeceği ve sıkıştıracağı kaydedilmektedir. Bu vaziyette yegâne başvurulacak ay kadar kalacaktır. (21 kânunusani 1911 tarihli mukavelenin 14 üncü maddesine göre) Aşağıdaki tarifeler 1 temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatfecülecektir. 1 nci mevki (Nakliyr köprüler 5,50 Kr. 1 2 kıt'a 7,50 > 3 7 5,50 » 1 7 Subay 4,25 » 1 7 Subav (karne) 4,25 t Malul askeri malulleri 1 7 1 7 Asker (karne) P A S O LU: Ayni arabada evden İlk, orta ve lise mekmektebe ve mektebden 4,25 tebleri talebeleri. eve kadar. P A S OLU: ] Ayni arabada yapılan 4^5 » Yüksek mekteb ve v««.w talebeleri I tekmil seyahatler için Üniversite . » ^ ^ ^ * . Ücreti 1 temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa indirilecek olan 1 ve 2 kıt'j aid 2 nci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verıleceg 1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler de 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği saym halka ilân olunur. , 15 temmuz 1937 den itibaren hakikî tarife ücretleri damgalı büetleı' rinde yazılı bulunacaktır. . İstanbul, 29 haziran 193 DİREKTÖRLÜK HER İŞİNİZDE KOLAYLIK Her ne işiniz olursa çabucak yaptırmak apartıman, ev ve her türlü » almak ve satmak arzu etti^iniz takdirde hiç vafeit geçirmeden Istanl (7431 numarah posta kutusu adresine bir mektub gröndermekle ışin B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^a^a^ bitirirsiniz. B^HII^H^İ^^^H^HBHBIB
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle