19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 2 Temmuz 1937 Maadin Umum Müdürlüğünden: îçel Vilâyetinin Mersin kazasına bağlı Yeniköy karyesinde Şimalen Aksakçam gediğinden başhyarak Ziftlik çeşmesine hattı müstakim, şarkan Ziftlik çeşmesinden tncirlidere ile Efrenk deresinin telâki noktasma hattı müstakim, cenuben mezkur telâki noktasın dan Garibler yurduna hattı müstakim, garben Garibler yurdundan hudud başlangıcı olan Aksakçam gediğine hattı müstakımle çevrümiş 293 hektar arazide Mersinde Azakzade hanmda oturan Bahreddin ve Muhiddin Yunus bıraderler tarafından aramakla meydana çıkarılan krom madeni altmış yü müddetle adı geçenler uhdesine ihalesi yapılaca ğmdan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu babda itirazı olanlann 16 mayıs 937 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankarada tktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâyet makamma müracaat eylemeleri ilân olunur. iktısad Vekâleti Bıçağı ile traş sabunlarını ısrarla aramağı unutmayınız. Bunlann yerine yabancı sahipli ve yabancı isimli başka bıçak ve sabun veririerse sakın kabul etme. Sizi gerek fiat ve malın yuksekliği hususunda memnun edecek öZ TURK ÇOCUĞUNUN malı olan BOZKURT BIÇAK VE SABUNLARINI arkadaşlannıza da tavsiye etmekle öZ KARDEŞiNiZiN yardımına koşmuş olursunuz. Markalarımız hakkında bir şikâyetiniz veya bir ihtiyacınız olursa derhal bize yazınız. Size cevao verir »e bıçak numünesi gönderilir. FEHMi ARDALl VE MEHMET BOZKURT, BOZKURT SAHiBi iMTiYAZ VE UMUM DEPOSU Marpuççular yarım şişeci han istanbul. Tel. 22811 NEDVİN rüKler,a5abî zayıf|ık,uyKubütım rahatsıhkları glderir. Samsun Belediye Riyasetinden: Her akşam BayanHAMİYET PANORAMA Bahçesinde ROMANYA SEYRİSEFAİN ÎDARESÎ Hareket edecek vapurlar: ROMANİA vapuru 3 temmuz cumaresi saat 13 te (Köstence) ye. DACİA vapuru 6 temmuz sah saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve İskende • riye) ye. Brüksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa çin tenzilâtb fiatlarla müttehid bilet • ler verilir. Bütün Romanya, Polonya ve Tuna timanlan için ve Türkiye • Romanya hükumetleri arasındaki itilâi mucibince merkezî ve şarkî Avrupa için tenzilâth fiatlarla eşyayi ticariya sevk ve nakledilir. Fazla tafsilât için Galata Yolcu salonu karşısında Ta * hirbey hanmda tstanbul umumî acentalığına müracaat. Telefon: 4944949450 Çocuklann bilhassa kemiklerinin te şekkülâtım kolaylaştınp kuvvetlenmesini temin eder. rısı,baş dönmesı3bayomlık, carpınîı, ve smirden ileri gelen ile büyümüş yüz binlerce çocuğun ebeveyninden sorunuz. *x&xtto<£&öex&&^^ g ONU: PERTEV ŞURUBU En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal edilmiş tabiî bir mey Belediyemizce yeraltı elektrik kablolarmda husule gelen ârızı mahallini tayin eden bir hat mesaha aleti satm ahnacaktır. Satmağa talib olan lann aletin evsafını, şeklini, bedelini bildiren teklif mektublarını ve katoloklarını 15/7/1937 tarihine kadar Belediyemize göndermeleri ilân olunur. (3675) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Idaremizin Paşabahçe Fabrikasmda şartname ve projesi mucibince raptırılacak 8502.15 lira keşif bedelli betonarme ihata ve hudud tuğla duvarLan inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. II .Eksiltme 5/7/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Ka>ataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Muvakkat teminat 637.66 liradır. IV Proje ve şartnameler hergün 43 kuruş mukabilinde înhisarlar în|aat Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. V îsteklilerin eksiltme gününden evvel fennî ehliyet vesikalannı \nş, Şubesi Müdürlüğüne göstererek vesika almalan lâzımdır. aat (3540) I Tütün denklerinin ambalâjmda kullanılmak üzere şartname ve lümunesi mucibince muhtelif eb'adda 45450 aded beyaz çul pazarhkla satın Jınacaktır. II Pazarlık 9/VII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kabaaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenıe paralaftle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3612) I İdaremizin Cibali fabrikasiîe Kutu fabrikası arasmda pazarhkla •ton yol yaptırılacaktır. Keşif bedeli 917,81, muvakkat teminat (68,84) •adır. II Pazarlık, 16/VII/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İstekliierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü ıme paralarile birlikte adj geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3858) j v a t U Z U d u r . Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmaklannı, ekşiliklerini ve muannid inkıbazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayahn intizamsızlıklannı en emin surette ıslah ve insana ha yat ve canlılık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU İSTANBUL Zayi İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından aldığımız 12 fıçı barsaklara aid 10/4/937 tarihli ve 5698 No. lı menşe şahadetnameyi zayi ettiğimden yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü ol madığını bildiririz. Adres: Omnipol LTD. Ticaret şirketiPrağ Türk şubesi Türkive Millî han Galata 5 inci kat I Dr. Hafız Cemal T Haricî Askerî Garnizon Kilo Kıt'atı Dânları İstanbul Vakıflar ı n s ı Miktan Dîrektörlüğü İlânları Ihale günü 19/7/937 İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: ıtken malzemesi pazartesi Fatihte Dülgerzade mahallesinde Bisaat 15 te naemini sokağında 1 No. h hanede MehGureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı ront med oğlu Hamdiye. malzemesi açık eksiltmiye konulmuştur. îhalesi yukarıda yazılı gün ve Eşref Ülkere olan borcunuzdan dolate Vakıflar Başmüdürlüğü binasmdaki Komisyonda yapılacaktır. Şart yı 26/6/937 tarihinde yukarıda sözü getesi hergün Levazım Kaleminde görülebilir. (3847) çen evinizde mevcud eşyanıza haciz konmuş ve bu babda zabıt varakası tutulmuştur. Ahiren bir semti meçhule gitmiş bulunmanız hasebile keyfiyetin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren üç gün içinde îcegin dnsi Miktan Mecmuu İlk teminatı zabıt varakasını okumak üzere icra daEksiltme günü ve L. K. L. K. iresine gelmeniz ve bir diyeceğiniz varsaati ve şekli kalem yaş 19370 kilo 1157 65 86 82 8/7/937 perşembe sa söylemeniz için icra ve iflâs kanu sebfe 26600 aded 806 00 60 45 saat 14 te açık eknunun 103 üncü maddesi mucibince işbu 5600 demet 56 00 4 20 siltme ile. davet varakası ilânen tebliğ olunur. 1 2019 65 151 47 Öğretmen okulunun mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan Marş !r t miktarlan şartnamesine göre yukarıda gösterilmiştir. otomatik 5in ne suretle eksiltmiye konulduğu ve eksiltmenin hangi gün pılacağı ve buna aid ilk teminat miktan da gösterilmiştir. Muavin joe îstanbulda eski Düyunu Umumiye binası içinde Yüksek Mekmakas Ufhasibliği binasında toplanan Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Üiltmiye gireceklerin 937 yılı Ticaret Odasından ve Vekâletten harealtı aded şdenlerin noterlikten alacaklan vesikaları ibraz etmeleri mecburidir. îsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teminatlarını Yüksek Mek32 X 6 tfler Muhasibliği veznesine yatırmaları ve şartnameyi görmek üzere Be lâstik ızıdda Üniversite arkasmdaki Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğüne işvurmalan ilân olunur. (3589) Muhammen bedeli İlk teminat Lira Kr. 15 kalem 1919 lira 143 92,5 Osmanbeyde tramıray istasyonunda Tayyareci Fehmi sokağmda iki tarafı tramvay caddesine ba kar, bahçesi, kuyusu, elektrik, havacrazı ve terkos tesisatı, alaturka bamamı ve her katta mutfak ve halâsı ve arkalarında taraçaları bulunan 42 No. lu dört katlı mükemmel bir ev satılıktır. Derunundeki sahibioe saat 8 den 6 ya ka• • dar müracaat olunması. ^^m SATILIK EV üksek Öğretmen Okulu atmalma Komisyonu Başkanlığından: DAiMLER BENZ MERSEDES Mazuilu kamyonları )evlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum MüdürlüjKinden: Görülen rağbet üzerine halkımızm Adapazar ve Sapancada daha fazla kamelerini temin için pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Dazar ve Sapancadan avdetteki kalkış saatlerinin aşağıdaki şekilde değişliş olduğunu saym halka bildiririz. 1. nci tren 2.nci tren îapazardan Kalkış saat 17,00 17,50 aancadan » » 17,45 18,34 İzmit gezinti treni :mitten Kalkış saat 18,47 •apancadan 19,30 K KA T : Saat 17,00 de kalkan tren yalnız 1. nci, 2. nci mevki arabalarla, saat 17,50 kalkan tren 3. üncü mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkan tren de 1. nci, ıci, 3. üncü mevki arabalarla teskil edilecektir. (3791) Dünyaoın en idareli ve ekonomik nakil vasıtalarıdır. Taksim bahçesi karşısı No. 25 Telgraf : Dizel istanbul P"" Doktor Operatör •• Doğum ve kadın hastalıkları Birinci sınıf mütehassısı KAD1KÖY, Rıhtım cad. Nemlizade ^ H sokak No. 52 Tel. 60788 ^ Sahtb ve Başmunamnı Yunua Nadı ümumi ne$riyatı tdare eden Yazt Uudüru: Hikmet Munif Cumhurtvet matbaan MUKADDER İstanbul 2 nci icra memurluğundan: Hamid îslâm tarafından Hasan oğlu B"âyan*'Çerîciz' Zehraya ipotek edilen Beyoğlunda Feriköyünde Birinci kısım mahallesinde Ortakır sokağında eski 18 Ankara Garnizonu birlikleri hayvaBeher metrosuna biçilen ederi 300 yeni 24 kapı numaralı bahçeli bir bab kuruş olan 150 bin metro kaputluk ku natı için 961,800 kilo kuru ot 19/7/937 hane satılığa çıkarılmıştır. maş kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuş pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla İşbu gayrimenkulün kapıdan içeri gitur. Eksiltmesi 19 temmuz 937 pazartesi eksiltmesi yapılacaktır. Otun tutarı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 21750 31739 lira 40 kuruş olup muvakkat te rildikte bir koridor üzerine bodrum ve liradır. Şartnamesi 2250 kuruşa M. M. V. minatı 2380 lira 46 kuruştur. Şartnamesi karşılıkh iki oda ve mutfak ve bahçe 159 Satmalma komisyonundan alınır. Es • kuruş mukabilinde komisyondan ve de bir kuyu ve bir incir ağacı ve asması siltmeye girecekler kanunî teminat ve rilir. İstekliierin kanunun 2 ve 3 üncü vardır. Birinci kat: Bu kata çıkarken 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad maddelerindeki vesika ve teminat makdelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif buzlarını havi teklif mektublarım ya merdiven başında asma kat mevcud omektublarını ihale saatinden bir saat zılı gün ve saatten bir saat evveline ka up bir oda, birinci katta bir merdiven evvel M. M. V. Satmalma komisyonuna dar Ankara Levazım âmirliği satmalma başı üzerinde iki oda vardır, elektrik komisyonuna •vermeleri. <99>, «3851>. mevcuddur. vermeleri «94», «3832». #** * ** İşbu gayrimenkulün tamamma erbabı Beher metrosuna biçilen ederi 278 kuAnkara Garnizonu birlikleri için 2640 vukuflar tarafından bin yirmi sekiz liruş olan 150 bin metro elbiselik kumaş ton lâvemarin kömürü 20/7/937 sah gü ra kıymet takdir edilmiştir. Arttırma kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. nü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi 3/8/937 tarihine musadif salı günü saat İhalesi 20/7/937 salı günü saat 11 dedir. İlk teminat 20430 liradır. Şartnamesi yapılacaktır. Kömürünün tutarı 50688 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak 2000 kuruşa M. M. Vekâleti Satınalma lira olup muvakkat teminatı 3784 lira ve verilecek bedel işbu gayrimenkule komisyonundan almır. Eksiltmiye gire 40 kuruştur. Şartnamesi 254 kuruş mu takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş cekler kanunî teminat ve 2490 sayıh kabilinde komisyondan verilir. İstekliiekanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki rin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki beşini bulmadığı takdirde arttırma en belgelerle birlikte teklif mektublarını vesika ve teminat makbuzlarını havi son arttıranm taahhüdü baki kalmak ihle saatinden behemehal bir saat evvel teklif mektublarını yazılı gün ve saat şartile on beş gün daha temdid olunarak M. M. V. Satmalma komisyonuna ver ten en az bir saat evveline kadar An 18/8/937 tarihine musadif çarşamba gükara Levazım âmirliği satmalma komismeleri. «96», «3834». nü saat 14 ten 16 ya kadar temdiden müyonuna vermeleri. <100», <3852> *** zayedeye devam olunarak en çok arttı*** 1 Vize alayınm 69,000 kilo kuru otu. ranın üzerine bırakılacaktır. 1 Demirköyun 5000 kilo koyun eti 2 İhalesi açık eksiltmesile Vizede 2 İhalesi pazarlık suretile yapıla Arttırma peşin para iledir. Müzayedeyapılacaktır. ye iştirak edecelker işbu gayrimenkule 3 Kuru otun muhammen bedeli caktır. 1898 liradır. 3 Tutarı 1750 liradır. Teminatı 132 takdir olunan kıymetin yüzde yedi bu4 Kuru otun ilk teminatı 142 liradır. liradır. çuğu nisbetinde pey akçesi veya ulusal 5 İhalesi 3 temmuz 1937 cumartesi 4 İhalesi 21 temmuz 1937 cumar bir bankanın teminat mektubunu ver günü saat 11 dedir. tesi günü saat 11 de Vizede yapılacaktır. meğe mecburdurlar. îşbu gayrimenku6 Şartnameyi görmek istiyenlere 5 Şartnameyi görmek istiyenlere her gün Vize satınalma komisyonunda her gün Vize Şatınalma komisyonunda lün ihale tarihine kadar tahakkuk ede cek vergi ve rüsumu belediye, tanzifat gösterilmektedir. (105), (3857). gösterilmektedir. «73», «3792» *** ve tenviriye ve çöp parası ve rüsumu tel Ankara Garnizonu hayvanatı için bir lâliye borcluya aid olup bedeli müzayeKor birlikleri ihtiyacı için 12,000 kilo milyon altmış altı bin kilo arpa 19/7/ koyun etinin kapalı zarf suretile müna deden tefrik edilecektir. Yalnız yirmi 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı senelik vakıf, taviz bedeli ile tapu harczarfla eksiltmesi yapılacaktır. Arpanın kasası intaç edilemediğinden mezkur etutarı 38376 lira olup muvakkat temi tin münakasası 16/7/937 cuma günü sa ları müşteriye aiddir. Hakları tapu si • natı 2878 lira 20 kuruştur. Şartnamesi at 16 da açık eksiltme suretile Çorluda cillerile sabit olımyan ipotekli alacakh192 kuruş mukabilinde komisyondan ve Kor satmalma komisyonunda yapılacak larla diğer alâkadarlarm ve irtifak hakrilir. İstekliierin kanunun 2 ve 3 üncü tır. Şartname ve evsafını görmek isti kı sahiblerinin bu haklarım ve husu maddelerindeki vesika ve teminat mak yenler İstanbul Levazım âmirliği sa sile faiz ve masrafa dair olan iddialanra buzlarını havi teklif mektublarını ya tınalma komisyonu ve Çorlu satmalma zılı gün ve saatten bir saat evveline ka komisyonuna müracaat edebilir. Mu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içindar Ankara Levazım âmirliği satmalma vakkat teminat miktarı 405 liradır. Ta de dairemize 936/2431 numaralı dosya liblerin kanunun 2 ve 3 üncü madde sma müracaatle bildirmeleri lâzımdır. komisyonuna vermeleri. «101» «3853» lerindeki belgelerile birlikte mezkur * »* Aksi takdirde hakları tapu sicillerile gün ve saatte Çorluda Kor satmalma ko sabit olmıyanlar satış bedelinm paylaş174688 lira 4 kuruş keşif bedeli Eskişehirde yaptırılacak yol inşaatı kapalı misyonunda bulunrnaları. (103), (3855) masmdan haric kalırlar. Arttırma şart* * * zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksilt namesi herkes tarafından görülebilmek 1 Pınarhisarın 125,000 kilo sığır eti. mesi 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 2 İhalesi pazarlık suretile Vizede üzere 14/7/937 tarihine musadif çarşam10 dadır. îlk teminat 9984 lira 40 kuruşba günü dairede asılı bulunacaktır. tur. Şartnamesi 874 kuruşa M. M. V. Sa yapılacaktır. tınalma komisynundan almır. Eksiltmi3 Sığır etinin tutarı 35,000 liradır. Daha fazla malumat almak istiyenle ye girecekler kanunî teminat ve 2490 4 Sığır etinin ilk teminatı 2525 li rin şartnamesine ve 936/2431 numaralı sayılı kapunun 2 ve 3 üncü maddelerin radır. dosyasına müracaatleri lâzımdır. Mü de yazılı belgelerle idarî şartnamede 5 İhalesi 5 temmuz 1937 pazartes zayedeye iştirak edecek, müşterilerin işyazıh vesikalarla birlikte teklif mektub günü saat 15 tedir. bu gayrimenkule aid bütün malumatı larını ihale saatinden behemehal bir sa6 Şartnameyi görmek istiyenlere at evvel Ankarada M. M. V. Satınalma her gün Vize Satmalma komisyonunda öğrenmiş addolunacaklan ilân olunur. j[33720X komisyonuna vermeleri. «95», «3833». gösterilmektedir. «(74), (3793). 7TT Muhammen tutarı İlk teminat Lira Lira Kr. Bursa 450000 24.750 1856 25 Mudanya 84000 4.620 346 50 Bandırma 84000 4.620 346 50 Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukanda yazılı miktardaki yulaf kapalı zarfla 20 temmuz 1937 sah günü saat 17 de eksiltmiye ko ncaktır. Muhammen tutarlarile ilk teminatları hizalarında yazılıdır. Şartnameleri istanbul. Ankara Levazım Âmirlikleri âatınalma Komisyonundadır. Şartnameleri görmek istiyenlerin bu Komisyonlara ve eksiltmiye girecekler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki istenüen vesaikle teklif mek•tublarının ayni gün saat 16 ya kadar Bursa" Satmalnla Komisyonuna vermiş olacaklardır. «98. • •* (3850) Pazardan baska günlerde ögleden sonra saat (2% tan 6 7a) kadar tstan* bulda Divanvolunda (104) numaralı hususî kabinesinde hastalannı kabul eder. Sah. eumartesi eunleri sabati «9 Vi . 12» saatîerf hakikî fıkarava mahn sustur. Muayenehane ve ev telefon 22398 Kışhk 21044. Lokman Hektm Dahiliye mfltehassısî
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle