13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHUBIYET 2 Temmuz 1937 VEBOLiD TATLI SU YAPICI CIHAZLARINDAN 1937 ( B O 2 ) MODELİNi TAKDİM EDER. Şehir suyu borusuna, su deposu altına ve tulumbaya takmakla İsvjcrede Produits Webbolite A. G.'ın 1937 ANKARA ENTERNASYONAL SERGİSİNDE teşhîr ettiği Evinizin, apartımanınızın, imalâlhanenizin ve bütün su şebekesine bağlı muslulclardan NEFİS VE TATLI SU AKITABİLİRSİNİZ. Tetf. « 4 B A N Y O N U Z D A Z Cildi ve saçları ipek gibi yapar, ondülâsyonu devam ettirir. L A V A B O N U Z D A : Rahat üraş, yumuşak el ve yüz. M A T B A H I N 1 Z D A l Nefis ve çabuk yemek, meşrubatta rayiha ve lezzet. Ç A M A Ş I R I N I Z D A : Sodasız, temiz, beyaz çamaşır S.rt .'OO «* ' istediğiniz yerde istediğiniz kadar tatlı su. Bu tipin bütün masrafı vasat sertlikte 1C00 Htre tatlı su için 1 KiLO ADi TUZDUR. Fiatı 125 liradır. Tediyede kolaylık gösterilir. Saatte 250 litre kudretinde portatif " J 9 9 cihazı 25 liradır. ianayi ve umumî ihtiyaçlar için giinde 300 tona kadar muhtelif cihazlar. Produits Webbolite A. G Türkiye ve Şarkî Karib sahibi imtiyazı: VEBOLÎD Vehbi Koç Ticaret Evî Şark Merkez Ecza Deposu Ziyaeddin Said Voyvoda 4042 Galata Şifa Eczanesi Feyzi Dural Şık Terakld Ticarethanesî Emniyet Eczanesi îhsan Serif Eczanesi Bo<aKme LİMİTED, Malatya tnebolu Sıvas Trabzon Biga Kastamoni Taşköpru Daday Galata, Voyvoda caddesi No. 40 42 Bursa Merzifon M. Akhisar Tosya Mersin Eskişehir' Muğla ~ Behçet Yancı Larlar Kardeşler Hilml Faiz M. Remzi Damgacıoğlu Halid Asral. Singer Acentası Hikmet özgür Faik Kazezoğlu Sıcak ve soğuk suyun kirecini alır bütü su şebekesine tatlı su verir. Fiaü 125 liradır. Edremid Edirne Zonguldak Gazi AnteH Antalya Diyarbekir Adapazan Ali Rıza Karagözollu Aziz îşbilen Mehmed Hilml Gürol Mehmed Sırn özkaya Adil Aşçıoglu Celâl Ayyıldız Ecmcı M. Re§ad Kürem Umumî Satış Yerleri: Ankara Ankara tstanbul tzmir Adana Samsun Aydın Kütahva Mahmud Nedim ve Biraderi Salâhaddin Celebi Yusuf Ziya Ünsalan ve Oğlu Faik Harunoğlu ve Oğullan Zühtü Zeren Mustafa Nuhoglu Tükmen Kardeşler Eşref Tiftik Anadolu, İran, Irak, Suriye ve Hatayın başlıca şehirlerinde satış yerleri ve plâsye isteniyor. sırı Varken boşuna her geçirilen dakika, bir tel daha saçm ölüme mahkumiyeti demektir! Genc hayvanların cild hüceyrelerinden istihsal edilen CiLDiNiZi BİOCEL üe BESLEYİNÎZ Çünkü «.Optaminyy kııhVE HER SABAH DAHA lanmak, kökieri zayıfGENC GÖRÜNÜNÜZ lıyarak düşmeğe meyMeşhur bir Üniversitede leden saçların adeta dâhı bir doktor profesör tarafından keşif ve istihzar edilen yeniden cilde perçin asrm en büyiık ve kıymetli güzellik unsurudur. lenmesi demektir. 25 yaşımzdan itibaren cildiniz, kıymetli Biocel'ini kay" Optamin „ Guddeleri ihya eder, saç dökülmesinin önüne geçer, ke pekleri düşürür ve ... başta yeni bir hayat başlatır. betmeğe başlar. Şayed, cild başka bir unsurla beslenmezse, bu ziya seneden seneye artar ve nıhayet yüzünüz buruşmuş ve thtiyarlamış olur. Cildinizin Bıocel'i yüzünüzü taze tutar ve genc gösterir. Genc hayvanlardan istihsal edilen Biocel, tıpkı cildinizin tabiî Bıocel'i gibidir. Mümasıl cild unsurları arasmda en müessir ve en kıymetli bir cevherdir. Cild hüceyrelerinizin derinliğme nüfuz ederek buruşukluklarm teşekkülüne başladığı yeri hemen beslemeğe başlar. Hatta annelerm bile yüzünü gencleştirir. Ve genc kızlarla hiç görmedıkleri sehhar ve terü taze bir ten temin edsrler. Bu Biocel cevheri, şimdi pembe rengindeki Tokalon kreminin terkibin ENSON MAMUIÂTIMI2 TECRUBE EDERSENİE, DAİMA KULLAMA= CAKSINIZ/ de tam cildinizi beslemek için matlub nisbet daıresinde mevcuddur. Geceleri yatmazdan evvel kullanınız. Sabahları yağsız beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanmız. Bu kremde bilhassa birkaç gün zarfında birbirinden daha beyaz üç renkte teninizi beyazlatacak olan «Oksijen beyazı> vardır. Bu iki krem kullanıldığı takdirde memnuniyetbahş semeresini ga ranti edeTİz. Tecrübe ediniz, neticeye şaşacaksınız Vluğla Valiliğînden: 30 lira maaşlı Muğla İli Fethiye kazası Varidat Memurluğu açık oldu Jundan memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şeraiti haiz olanlardan ^lib olanların ve taliblerden yüksek tahsil görmüş olanlar bulunduğu takfiaşatm tevhid ve tedavülüne dair olan kanunun 7 nci maddesme •aş verileceğinden talıb olanların evrakı müsbitelerile Defter müracaat etmeleri ilân olunur. (3840) Belediye Reisliğinden: rJelediyemizin Gazi parkı bahçıvanbaşüığı açıktır. Aylığı 75 liradır. Çi.Kçilikten anlıyanlarm ehliyetlerini ve hüsnühallerini isbat eden vesikalarla Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3752) Emniyet Umum Müdürlüğünden: 1 Eldeki örneği ve şartnamesindeki vasıflar dairesinde zabıta me murları için «1500» aded madenî Tulğa kapalı zarf usulile 5/7/1937 pazar tesi günü saat on beşte satın alınacaktır. 2 Tamamma (12,000) lira kıymet biçilen bu tulğalara aid şartname ler parasız olarak Emniyet Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan alınır, örneği görülür. 3 Eksiltmesine girmek istiyenlerin (900) liralık teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve (2490) sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat (14) e kadar Komisyona teslim etmiş bulunmaları. «1600» (3443) ftlT JARDIN Her nevi bshçe h*şaratını ve nebatat sürfelerini öldüren toıdur. Pompah kaplar derunund» «atılır. Ve daima kullanıltnaj» hanrdır. Ayrıca satın ahnacak ak•amı yolrtur. Hafarat İÇİD öldürueS. sebze ve nebatlar İÇİD zarartızdır. Zehirlı dejıldir. Pratilc ve müessırdir,, Umuml tf«p«ıu' J. Krtjpln, lıtanbul Cılata, Voy»o<Jâ Htn t ^ Kırk yılda bir kere küçUk sözü dinle X ••• Beni al, yeleğinin cebine koy ! " 3 Sana ağırlık vermem, yol gösteririm OHİNOR Bunu bir kere kuilananlar arbk ayrılamazlar. kullantnamış olanlar bir denesinler. Izmir satış şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu Diş macunlarının incisi İ JUNiOR Satış deposu : Galata Karaköy, Haraççı sokak No 5 i •5 Diş Macunudur. ismail Ömer işçen Taşrada Kastamoni Gayret kitaphanesi Ahmed Hamdı Samsunda Halk kitaphanesi Kızılca Hamam K. Yazar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle