16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İC SAHİFELERDE 3 üncüde: Tifoya karşı harb Murad Sertoğlu 4 üncüde: Hikâye: Şimal kutbunda F. Varal 5 incide : İlmî bahisler Haydar Tolun 6 ncıda : Tifo salgını karşısında Belediyeye yardım lâzımdır V. Birson Jfll 1 0 S3]fl! 4 l İ 0 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU p n T o m m | , . \Mj Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 bUIHa L IClTllTluZ 1001 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 ISıhhiye Vekili «Endişeye r lüzum yoktur» diyor Deniz kenarında oturup da denize girmiyen insanlar •\ 1 vak'aları karşısında resmî tedbirler Hastalık daha ziyade çiğ mçyva ve insandan insana geçmektedir Uzakşarkta vahim vaziyet Amur nehri etrafında Rusya ve Ja ponya büyük tahşidat yapıyorla Dost Yugoslav Meclisinden Türk Meclisine teşekkür Belgrad 1 (A.A.) Parlâmento dun toplanmış ve Başvekil İsmet İnönü ile Dr. Rüştu Arasırı Yugoslavyayı ziyayetleri esnasında bu lundukları beyanattan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisine Par lamentonun teşekkürlerini ifade eden bir karar sureti kabul et miştir. Bu kararda Türk ve Yugoslav milletlerini birleştiren sarsılmaz dostluk ehemmiyetle kaydecül mektedir. Hastanelerde tifolu hastalar için yatak temin Başta İstanbul olmak üzere edildi, Vekil, halkın aşılanmasını tavsiye ediyor biitiin sahil şehirlerimizin umumî hizmetlerinde sudan ucuz deniz hamamları birinci ehemmiyet derecesile mevki almağa lâyıktır ! | ' 4 \ \ ar mıdır, bulunur mu? Sualin herkese, daha doğrusu çoklu ğa birdenbire hayli garib görüneceğini tahmin ederiz. İlk şaşkınlık darbesi içinde şimşek süratile kafalardan geçecek mülâhazalar gözümüzün önünde şöyle dansediyorlar: Ne münasebet, diye düşünülüyor, ne münasebet, deniz kenannda oturmakla behemehal denize girmek neden icab etsin? Dün bir muharririmize beyanatta bulunan Sıhhiye Vekili Dr. Refik Saydam Halbuki elli yıl sonrasına aid istikbal Iki gündenberi şehrimizcle bulunmak natta bulunmuştur: tarihimizde biz bir sahifenin şöyle başla« îstanbulda 933 senesînde 934; mış olacağını şimdi uzaktan seçiyor ve ta olan Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Refik Saydam, son günlerde şehri 934 senesinde 688, 935 senesinde 884, okuyoruz: « Ne şaşılacak şey ki ecdadımız mizde salgın bir şekil alan tifo vukuatı 936 senesinde 1445, 937 senesi haziran sonuna kadarsa 741 tifo vak'ası olmuş asırlarca deniz kenarında oturdukları hakkmda yapmakta olduğu tetkikatını tur. Bu sene olduğu gibi, geçen seneler . halde bunlardan mevsimlerinde deniz ikmal etmiştir. Sıhhat ve İçtimaî Muavede de kış aylannda umumî bir sükun banyoları alanlar parmakla sayılacak net Vekili dün bir muharririmizi kabul [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] kadar azmış. Zamanla deniz banyolan ederek tifo vukuatı hakkında şu beya nm kıymeti o kadar iyi anlaşıldı, ki gördüğütHİz veçhile, onlardan yalnız yazın değıl, kışları bıle istifade olunmak üzere karada deniz hamamları vücude getirildı ve bu hamamlarda deniz sulannın daima yaz hararet derecesınde olmaları temin edıldı, ve böylelıkle bılhassa sa hılde oturan insanlardan şimdı deniz banyosu almıyanlann parmakla gösterilecekleri bır vaziyet hasıl olmuş bulundu.» Bu karadaki deniz hamamlan, meselâ îstanbul gibi bir şehrin muhtelıf semtle rınde üsrleri icabma göre açılır veya kapanır büyük havuzlardan ibarettir. Buralara deniz suyu denizin en temiz ve Paris 1 (Hususî) Borsa bu sabah Frangın kıymeti sonra tesbit berrak yerlerinden alınarak borularla açılmıştır. Paris borsasında muameleler edilecek naklolunur. Havuza bağlı dığer bir boru çok hararetli olmuştur. Bir îngiliz lirası Paris 1 (A.A.) Dünkü malî katertibatı da havuzun sularını diğer taraf123 frakla açılmış ve muhtelif temev rarlar hakkında tefsirlerde bulunan salâtan denize gönderir. Yaz ve kış doldurvüclerden sonra 1280 frank 95 santimle hiyettar mahfiller, frangın altın kıyme ma borularınm bir tarafında tatbik olukapanmıştır. tini tesbit edecek olan kararnamenin ol nan ısıtma tertibatı sayesinde büyük haFrangı koruma kanununun bazı mad dukça uzak bir tarihte kabul edileceğin vuzdaki deniz suyu daima muayyen bir deleri değiştirilmiştir. Değiştirilen mad tahmin etmektedirler. Aradaki zaman hararet derecesınde tutulduğundan her delere gore, frangın kıymetini tesbit et zarfında Fransız dövizi bilfiil istikrar bukes her mevsimde buralarda deniz ban mek hakkı nazırlar meclisine aid olacak luncıya kadar arz ve taleb muameleleri yolan yapabilir. Çok değil, elli veya nitır. [Arkası Sa. 5 sütun 4 te\ hayet yüz yıl sonraki istikbal tari hinin şimdıden kaydetmeğe hazırlandığı hâdise işte budur. O zaman deniz banyoları halk için o kadar yerinde bir aşk ve ihtiyac haline gelmiş olacak ki herkes etrafımızı ihata eden bu sonsuz sıhhat kaynağmdan yalnız yaz mevsiminde istifade ile iktifa edemiyerek deniz ban yolannın bütün mevsimlerde tatbikı çare Atatürkün İran Prenseslerine hedîyeleri Hariciye Vekilimiz tarafmdan kendilerine takdim edildi Tahran 1 (A.A.) Pars ajansı bildiriyor: Doktor Tevfık Rüştü Aras bugün öğleden sonra Prensesler tar^fından kabul edilerek kendilerine Atatürkün hediyelerini takdim edecektir. Sovyet büyuk elçiliği bu akşam doktor Aras şerefine bir ziyafet verecektir. Sibirya hududunda Rus nöbetçileri Paris, Rus ordusunun; dün, Mançuriyt girdiğini bildiriyor Dün nehir üzerinde şiddetli bir müsademe daha oldu ı hükumeti Japonlarin protestosunu redo derek, Tokyo nezdinde mukabil protc toda bulunmuştur. Japon mehafilinde îse, Mançuko ht duduna hâkim adalann yabancı bir d < letin idaresi altında bulunmasına tahs [Arkası Sa. 4 sütun 4 1 Paris borsasında dün muamele başladı Ingiltere ve Amerika itilâfa sadik Yeni hükumet Poincare'nin tarzıni takib ederek frangın kıymetini bilâhare tesbit edecek Londra 1 (Hususî) SovyetMançuko hududundaki hâdiseler hakkında aTahran 1 (A A.) Naci Elâsil ve ma iınan mütemmim malumata göre, 2 Soviyeti bugün saat 18 de Tahrana muva yet askeri ölmüş, birçok Sovyet askeri de salat edeceklerdir. yaralanmıştır. Moskovadan alınan haberler, ilk hücumun Japonlar tarafından yapıldığını bildirmektedir Moskova Naci Elâsil Tahranda Dahiliye Vekili yarın Rusyaya hareket ediyor Garib bir havadis Almanya, Avusturya hükumetin devirmek için bir darbe hazırlamıs Bu hareket Leipzig hâdisesindeki muvaffakiyetsizliği telâfi etmek içinmiş! Londra 1 (A.A.) Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: Sureti umumiyede iyi haber alan bir Berlin membaından alınan haberlere göre Alman hükumeti halihazırda Leipzig hâdisesi neticesinde uğradığı muvaffaki yetsizliği telâfi etmek için Avustuı bir hükumet darbesi hazırlamaktadı Siyasî mahfiller, bu hükumet d muvaffak olduğu takdirde Fransa talyada vukubulacak aksülâmeller v yısile endişe izhar etmektedirler. İki Vekil, dost memlekette 20 gün kalacak Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Umumî Kâtibi Şükrü Kaya refakatinde Parti Genel heyetinden Rahmi, meb'us doktor Şükrü Ozan ve Hariciye Vekâleti memurlarından Nizameddinle birlikte yann Romanya vapurile şehrimizden hareket edecek ve Romanya, Prag yolile Moskovaya gidecektir. Sükrü Kaya ve arkadaşları Moskovada Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasa inti[Arkast Sa. 5 sütun 3 te] Fransa Ispanyaya 6 ayda 50000 gönüllü göndermiş Bir Fransız gazetesine göre, Almanya Ingiltereye, kontrol işini terketmesini ve bunun bitaraf devletlere bırakılmasmı teklif edecekmiş \ 1 y < ı { / si işte böyle bulunmuş olacak. Deniz kenarında oturup da denize girmiyen insanlar nihayet doktorların bazı sıhhî sebeblerle deniz banyosu almaktan menetriği kimselerden ibaret olabilmelidir. Deniz kenarında oturan ve böyle bir yasağa tâbi tutulmıyan insanlann kâffesi behemehal deniz banyolarından is tifade etmelilerdir. Bu insanlar için deniz banyosu adeta su ve hava ihtiyacı gibi birşey sayılacak hale gelmelidir. Deniz kenannda oturan şen ve sıhhatli bir halkın yapacağı iş bundan başka olamaz. Deniz iptilâsı kadar canh bir afiyet ve r Deniz bayramı dün tes'id edildi 4 YUNUS NADÎ lArkast Sa. 1 sütun 3 te\ Bir kaç giine kadar Dağ Rüzgârları Bilbaoyu işgal eden ihtilâlciler Krallık bayrağile şehre girerlerken Bilbao 1 (A.A.) Havas ajansının Sonorrostro'daki mevzilerinden hareke muhabiri bildiriyor: etmişlerdir. Navarh kıt'alarla tebdil edilen «Siyah Sivah Oklar, onlerincle motörlü ht*a Oklarâ liyası dün sabah fecirle beraber LArkast Sa. 3 sütun ljie] \1AHMUD YESARİ'nin En son ve en güzel romanı ^•RL.I. Dünkü bayramdan intıbalan 1 Taksim meydanında selâm resmi ve bayrak cekildikten sonra. 2 Kona&f çelenkler. 3 Bir bahriye zabiti nutuk söylüyor. 4 Bahriyelilerim» İstiklâl marşı soylüyorlar (Yazısı 6 ncj sahifemizde] li %.JM.m^^ « M ^ , Miıı , • lı II •» l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle