19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURİYET 2 Temmuz 1937 Küçük hikâye Şimal kutbunda ayak sesi duyuldu. Kadmla köpek bir köşeye sindiler. Bir adam kaptanm kamarasına girdi. Bu, Bloke idi. Genc kadm kapıya giderek içerde konuşulan şeylere kulak verdi. *** Ertesi sabah iki kızak hazırlanmıştı. Bunlardan birine beş, öbürüne on köpek koşulmuştu. İlk kızak genc kadına, ikinci kızak da kocasma tahsis edilmişti. Ka dınm arabacısı, Bloke, erkeğinki de bir Eskimo idi. Bloke yerine oturunca genc kadın biı kurşunda onu kolundan vurdu. Mensub olduğu kulübde nişancılık birincisi idi. Bloke, dedi. Bütün maksadınızı biliyorum. Dün gece kaptanın odasında konuştuklannızı duydum. Onun için şimdi hemen eşyalarımı kocamm arabasma nakledin. Biz Eskimo ile beraber gide ceğiz. Yerinizden kıpırdarsanız beyni nizi parçalarım. Eskimoya dönerek ilâve ettî: Sözümden çıkarsan ne yapabile cegimi efendinin tecrübesinden gördün. Ona göre aklını başma topla. Yola çıktılar. Wapi, arabanın on adım gerisinde geliyordu. Eskimo korkmuş, arabayı büyük bir süratle sürüyordu. Birkaç saat sonra durakladılar. Wapi gene hırlamağa başladı. Genc kadın: Haydi hareket edelim, dedi. Wapi koku aldı. Her halde arkamızdan gelen var, derhal kaçalım. Çok geçmedi. Arkadan, on dört kö pek tarafından çekilen bir kızak gözüktü. Genc kadm Eskimoya haykırdı: Arkamızdakiler bize yetişirse yandm, beynini patlatınm. Arabacı bütün kuvvetile kamçısmı şakIatmağa başladı. Lâkin takib edenler mesafeyi mütemadiyen daraltıyorlardı. Kaçanların arabası kurşun menziline girdiği zaman arkadan bir fişek yağmuru başladı. Haydudlar gittikçe yaklaşiyorlardı. Öndeki kızak bir kar yığınmı aşarken büyük bir sarsmtı oldu, genc kadının e Iinden tabancası fırlayıp gitti. Artık haydudlara mukabele imkânı da kalmamıştı. Biricik ümid Wapi'nin üzerinde temerküz ediyordu. Beyaz kadm seslendi: Wapi git, git öldür onlan! Arabanın arkasından gelen Wapi daha yavaş ilerlemege başladı. Çok geçmedi. Arkadan büyük bir köpek hırlaşması geldi. Wapi, ikinci arabayı çeken on dört köpeğin üzerine saldırmrç, dehşetli bir kavga başlamıştı. Bloke ne olduğunu şaşırdı. Wapi altta kalmış, on dört köpek onun üzerine yüklenmişti. Tepeden inen kırbaçlar hayvanlann kinini gideremi yordu. Wapî, bu şimal kutbunun ejderi, her zaman olduğu gibi gene koca bir sürüye galib gelmişti. Aldığı küçük birkaç ya raya mukabil dört köpek öldürmüş, altı tanesini ağır, geri kalanlan da dişlerile delikdeşik etmişti. Kaçarak karanlığa kanştı. Arkadan gelen iki el fişek kula ğmı ve omzunu sıyırarak geçti. *** Beyaz kadmm kafilesi polis karako luna geleli on iki saat olmuştu. Kurtul malarından duyduklan sevinci yalnız bir üzüntü bozuyordu: Wapi'yi kaybetmiş olmak. Wapi onlar için bir arkadaş değil, zavalh bir çifti iki haydud insanm elinden kurtaran bir fedakârdı. Fakat bu fedakâr köpeğin vefası, în sanlan bir kere daha hayrete düşürdü: Hayatım tehlikeye koyduğu kavgadan kurtulduğu vakit, yorgunluğuna, yarasına bakmıyarak yoluna devam etmiş ve beyaz kadının kokusunu takib ederek nehri yüze yüze geçmiş ve polis karakoIuna gelmişti. Beyaz kadmla kocası Wapi'yî gör dükleri zaman, bir kere daha kurtulmuş gibi sevindiler. Çeviren: Türkiyat Mecmuası Devlet Basımevi • İstanbul 1936 Fiatı 200 kuruş 1935 senesine aid olup, 1936 da basılan ve 1937 de satışa çıkarılan «Türkiyat Mecmuası» nın beşinci cildini elimize alır almaz iptida içindeki özlü yazılardan istifademizin bu kadar gecikmiş olmasına acındık. Sonra mecmuadaki birbirinden kıymetli makalelerin fihristini okuyarak mutlak bir istifade temin edeceğimizi görünce, geç olsun da güç ol masm fehvasınca kendimizi teselliye çahştık. Yalnız bu tesilli de biraz acıklı oldu. Çünkü kaybettiği para için ağlıyan çocuğun zararı telâfi edildiği zaman evvelkini kaybetmeseydi daha çok parası olacağını düşünerek ağlaması gibi biz de 1936 ve 1937 senelerine aid olan «Türkiyat Mecmuaları» da çıkmış ol saydı kimbilir daha ne büyük istifade lerimiz olaçaktı diye tabiatile biraz daha telehhüften kendimizi alamadık. Fakat nihaî teselliyi gene mecmuada bulduk. Aşağıdaki fihristi okursanız siz de mecmuanın kıymeti hakkında tam bir fikir edinir, sizi alâkadar edecek yazıları okur ve bize hak verirsiniz: İçindekiler: Şerefeddin Yaltkaya: Ebureyhanın bir kitabı M. Ed. Dulaurier. Moğullar Ragıb Hulusi Özdem: Dil mükemmel liği ve dil mükemmelleştirme görünceleri II Pertev Naili Boratav: Anadoluda ve Türkmenler arasında Köroğlu destanının izlerine dair yeni notlar Abdülbaki Gölpmarlı: Âşık Paşanm şiirleri Akdes Kurat: Peçeneklere dair araştırmalar Rıfkı Melul Meriç: Akşehir türbe ve mezarları İ. Hakkı Uzunçarşılı: Halil Hamid Paşa Fekete Layoş: İran Şahlarının iki türkçe mektubu Hikmet T. İlaydın: Behramı Gur menkabeleri Fevzi Kurdoğlu: XVI ncı asrın ilk yanmmda Gelibolu Şerefeddin Yaltkaya: Türklere dair arabca şiirler. Notlar: Pertev Naili Boratav: Köroğluna aid notlara ilâve Ziyaeddin Fahri: Türkçe fransızca bir lugat Ziyaeddin Fahri: İtalyanca türkçe bir lugat. Tahlil ve tenkidler: R. Rahmeti Arat: Hüeng Tsangs tercümei halinin uygurca tercümesi Abdülbaki Gölpınarlı: Bektaşi tomarı ve nefesleri Orhan Şaik: Destanı Ahmed Haramî Hasan Ortekin: Mihail Paleoloğ devrinde Altm Ordu, Mısır ve Bi zans devletlerinin mukabil münase betleri Hasan Ortekin: Eski Rus tarihinde Karakalpaklarm rolü Hasan Ortekin: Codex Cumanicus'un Munşe aaeselesi hakkında A. Caferoğlu: İran Azerbaycanı halk edebiyatı örnekleri Pertev Naili Boratav: Sille halk şair leri A. Caferoğlu: Buharalı Bahâ üd din Nakşbend A. Caferoğlu: Yukarı Talas kadim eserleri meselesine dair A. Caferoğlu: Atısı lâkablı Yolliğ Ti gin'in smfî mensubiyeti A. Caferoğlu: Sin Dzyan Uygur şivelerine aid malzeme Nihad Sami Banarlı: Halkevleri dergilerinde halk edebiyatı araştırma ları. $arkta vahim vaziyet Amur nehri etrafında Rusya ve Japonya büyük tahşidat yapıyorlar RADVO Rıı aksamki program J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisl 12,50 dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 SON 18,30 konferans: Türkiye Kızılay Cemiyeti namına: Dr. Süreyya Kadri tara< fından 19,00 radyo fonik komedi (MÜRAİ) 20,00 Fasıl saz heyeti 20,30 Ömer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Fasıl saz heyeti (Saat ayarı) 21,15 ORKBSTRA 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ye ertesi gunün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 SON. VİYANA: 18,05 çocuklara elişleri 18,30 ŞABKI • LAR 19 spor, seyahat, konuşma ve sai ^ re 21,05 ŞARKILAR 21,15 röportaj, pU yes ve saire 23,25 KONSER 24,10 habeM ler, dans plâkları. BERLİN: 18,05 MUSİKİ 18,35 hafta sonu ya « yını 19,05 MUSİKİ 20,05 günün aklsleri 20,25 ORKESTRA KONSERİ 21,05 haberler 21,15 MUHTELİF MZŞHUR OR KESTRALARIN KONSERİ 22,05 EĞLENCELI YAYIN 23,05 hava, haberler, spor * 23,35 (en kLsa dalga Ue) EĞLENCELİ MUSİKİ. PEŞTE: 3 18,20 spor 18,35 HARPA KONSERİ • 19,05 hikâye 19,35 ÇİNGENE ORKES • TRASI 20,50 siyasî haberler 21,05 mu • « siki konuşması 22,45 haberler, konferans, dans plâkları 24,25 CAZBAND TAKIMI « 1,10 son haberler. BÜKREŞ: 19,05 ORKESTRA KONSERİ 20,20 kon* ferans 20,40 gramofonla opera yayını • 23,20 gece konseri (gramofonla) 23,50 ha* berler. BELGRAD: 18,20 halk şarkılan 18,45 PİYANO KONSERİ 19,15 gramofon 19,35 DANS MUSİKİSİ 20,35 ulusal yayın, Zagreb'den nakil, haberler 22,05 KONSER 22,35 MUHTELİF OPERA PARÇALARI 23,05 haberler. LONDRA: 19,05 röportaj, haberler, hava, «por va saire 20,35 ŞARKILAR 21,05 Etüdyan • lar gecesi 21,45 dinî yayuı 23,05 haber* ler ve saire 23,30 ORKESTRA KONSERİ24,35 haberler ve saire 24,45 gramofon. PARİS [P.T.TJ: 18,15 gramofon 19,05 ŞARKILAR 19,35 gramofon, haberler, spor haberleri ve sal • re 21,15 musiki konuşması, eğlenceli ya yın 22 piyes: Deniz, muharrlri Maksim Gorki. ROMA: 18,55 karışık yayın 21.45 KARIŞIK MTJSÎKİ 22,05 BÜYÜK KONSER, sonra DANS MUSİKİSİ, istirahat esnasında haberler ve saire. Wapi, mıntakanın en büyük köpeği idi. Kadmlarla çocuklann ondan ödleri kopardı. Erkekler ise bu köpeğin yanına kamçısız yanaşamazlardı. Niçin mi onu öldürmüyorlardı? Çün kü bu fena köpeğin elinden hiçbir Ren îeyiği kaçamazdı. Wapi koca bir köpek ürüsüne bile meydan okurdu. Herkesi :urtaran bu hayvan, bulunmaz bir mu ıahzdı. Onu fena yapan, şimal kutbu köpek eriydi. Bunlar bu yabancı hayvanı çe :emiyorlardı. Neden? Çünkü Wapi'nin ııası bir Danimarka köpeği idi, yani «yaz adam köpeği! Wapi'nin de bütün emeli beyaz bir alama aid olmaktı. Günün birinde onu Bloke ismind* bir dam aldı. Bloke muhtelif emtia tüccar^ı ve kadm kumusyonculuğu yapardı. ıkat ne olursa olsun, bir zamanlar be T .dı ya. Evet bir zamanlar. Zira Kuthavası onun da rengini değiştinnişti. Vv7apT~bTr"veBİsahibini nekadar seve kti. Lâkin eski efendileri onun çok feaa hayvan olduğunu Bloke'e söylemiş di. Bloke de bu nasihat üzerine W a /ye yaklaşacağı zaman elinden kamçıka düşünnezdi. Halbuki köpek yeni sajbinden okşama bekliyordu. *** Bloke, Amerikan polisinin elinden içmış bir hayduddu. Kutublarda trampa nılile ticaret yaptığı gibi, oralarda buzj arasında kalan gemileri de avlardı. lu avlarda istihdaf ettiği en mühim şi ir «kadın» dı. 0 sıralarda da bir gemi buzlar ara nda sıkışmış kalnuştı. Bloke, Eskimo uşağı Wapi'ye: ^^""fraptan Ruydal olmasa kadm ı ifimiz sıfıra inerdi. Bu sefer bize gebir av getirdi. Hem de öyle güzel bir •Im ki. *** Wapi kanlar içinde bir köşede yati • d f l . Yediği dayağı değil, onu bu da*an kurtaran beyaz kadını düşünü } ^du. Wapi ilk defa olarak bir beyaz .dın görüyordu. Bu kadm onu okşa «ştı. Bu beyaz kadma ulaşmak, Wapin biricik emeli idi. Karlardaki ayak izlerini koklıya kokra ilerledi. Bunlann arasında istediği >kuyu bulunca bir insan gibi sevindi. erledi, ilerledi. Burnunun hassaslığı ndisme rehberlik ediyordu. Buzlar arasında sıkışıp kalan gemiye ıdar geldi. Ona yanaşmağa şimdiye kaır cesaret edememişti. Fakat şimdi içere girmiş ve bir kamaranm önünde duruştu. Burnu ile kapiyi itti. Uyanık bir adam, takta uzanıyordu. Yüzü renksizdi. .nmda, alçak bir sandalya üsründe bir hn oturuyordu. Hasta kocasınm üze» eğilmiş, onu okşuyordu. Wapi gidip •az kadmm ayakucuna çöktü. Kadın, aktan kurtardığı köpeği tanıyarak okleyaz kadmm kocası bir romancı idi. ısmı alarak, kaptan Ruydal ile beT Kutubda tetkik seyahatine çıkmıştı. *tan ise Bloke haydudunun ortağı idi. •rulannı tuzağa düşürmek için hare; gecikmiş ve gemiyi buzlar arasında ırrp bırakmıştı. Maksadı romancıyı rmek ve kansmı elde etmekti. Ka . bu maksadı sezmiş, fakat kocasma 7 açmamıştı. dip Bloke'i görmek ve namuslu ğı bu adamdan imdad dilemek istij . Wapi de tam zamanında gelmişti. Jm, yanında onun gibi bir bekçi var1 geceleyin buzlar üstünde yalnız ba& dolaşmaktan korkmazdı. IBloke'in çadınna gitti. Bloke namuslu am rolünde devam ederek kadma yarn cdeceğini vadetti. Kadınla kocası esi günü kızaklarla hareket edeceku*. Beyaz kadın köpekle beraber gemiye w a p i yolda bir iki kere hırlamıştı. ^Idikleri vakit hücum ede Si. Fakat kadm derhal onu yiıasını işaret etti. Çok geç ^ura çıkan merdivenlerde bir F. Varal /zurum Nafıa Direktörlüğünden: Eksiltmiye konulan iş: 1 Erzurum Nümune hastane dahilinde on iki bin yedi yuz lira bedeli eşifli kalorifer işi kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. 2 Eksiltme 12 temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda Hükumet lonağında Sıhhiye Müdürlük odasında yapılacaktır. 3 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 953 dokuz yüz elli üç lira ıuvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki şartları haiz olması omdır: 4 Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığma dair Nafıa Vekâletinden al? olduğu ehliyet vesikasmı ibraz etmesi. 5 İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve tstanbul Nafıa dürlüklerinde okuyabilirler. 6 Teklif mektubları yukanda ikinci maddede yazılı saatten bir saat eline kadar Sıhhiye Müdürlük odasında teşekkül eden Komisyon Riyasegöndereceklerdir. 7 Posta ile gönderilecek mektublar ikinci maddede yazılı saatten bir evveline kadar Komisyonda bulunması lâzımdır. Postada gecikmeler kaı edilmez. Teklif mektubları iyice mühürlü olacaktır. (3586) [Baştaraft 1 tnct sahifede} Kuantung ordusu tarafından resmen bilmül edilemiyeceği açıkça söylenmekte dirilmektedir. dir. Litvinof'un yeni teklifi Müheyyiç bir haber Moskova 1 (A.A.) Japon Büyük Paris 1 (Geceyarısından sonra, husu Elçisi Şigemitsu, Hariciye Komiseri Litsî) Tokyodan gelen son haberler vinof'u ziyaretle Amour nehri üzerinde Sovyet kıtaatınm bu sabah Mançuko top bulunan bazı adalann Mançuko'ya aid raklarına girdiğini bildirmektedir. olduğunu ileri sürerek bu adalann etraUzakşarkta vaziyet çok vahim bir saf fında hasıl olan gergin vaziyet üzerine haya girmiştir. Sovyet hükumetinin nazan dikkatini cel[ C Ü M H U R İ Y E T Yalnız Pa betmiş ve Sovyet devriye karakollarının risin verdiği bu haber başka hiçbir yer ve yakınlarında da Sovyet topçekerinin den teyid edilmemiştir. Binaenaleyh kay gözükmesi Kuvantung kumandanhğını di ihtiyatla telâkki edilmek lâzım gelir.j mezkur mahalle asker kuvvetleri sevkine mecbur etmiş olduğu ve bunun neticesinİki tarafın tahşidatı Berlin 1 (Hususî) Sovyetler Man de bir ihtilât vukubulabileceğini söyleçuko hududunda; Amour nehri üzerinde miştir. Litvinof, Japon Büyük Elçisine demiş40 gambot tahşid etmişlerdir. Japonlar da bilmukabele 40 50 bin kişilik bir tir ki: «1858 tarihli Sigun ve 1860 ta rihli Pekin muahedenameleri Amour nehkuvvet tahşid etmiş bulunmaktadırlar. Japon kabinesi bu sabah fevkalâde bir rinin sol sahillerindeki adalann Rusyaya toplantı yaparak Mançuko hududu hâ ve sağ sahillerindeki adaların da Çine diselerini tetkik ermiştir. Bu toplantıdan aid bulunduğunu tasrih eylemektedir. Aevvel, Hariciye Bahriye ve Harbiye Na dalann isimleri bu muahedenamelerde zırları arasında mühim bir içtima olmuş zikredilmemişse de teşkil edilen hudud hattı mezkur muahedelere merbut hari tur. tada kırmızı çizgi ile gÖsterilmiştir.» Hâdisen'm mahiyeti Litvinof, Büyük Elçiye mezkur hariMoskova 1 (A.A.) Tass Ajantayı göstererek bu hususta kanaat getir sı tebliğ ediyor: Blagoveschens'ten bildiriliyor: Hazi mesini rica eylemiştir. Litvinof, Sigun ve ranın 29 uncu günü, Amour nehri üze Pekin muahedelerinin akdi sırasında nehrinde Sytchevski adasının bulunduğu hav rin seyrisefaine elverişli derin yerinin za dahilinde, bir Japon Mançu flikası mezkur adalann cenubundan geçtiğini ve Sovyet hudud karakolu üzerine ateş et bunun o zamandanberi mahallini değişmiş, Sovyet karakolu da bu ateşe muka tirmiş olmasının adalann da kendiliğin den Mançuri'ye bağlanmasını istilzam ebele eylemiştir. demiyeceğini kaydetmiş ve olsa olsa bu Buna mukabil Mançu topçusu da bir Sovyet hudud flikası üzerine ateş ederek, babda siyasî müzakerelerin yapılabilece onu hasara uğratmıştır. Mürettebattan 2 ğini söylemiştir. Sovyet hükumetinin mütaleasına gö ölü, 3 yaralı vardır. Japon Mançu flikası, Sovyet flikalan tarafından, Sovyet re hukukî bakımdan bu adalar asla Mançuri'ye aid olmamıştır. Binaenaleyh muasahiline kadar yedekte getirilmiştir. Japonyamn şiddetli bir teşebbüsü hedelere ve ellerindeki haritalara göre hareket eden mahallî hudud makamatı bu Tokyo 1 (A. A.) Havastan: Dış Bakanlığı, son Sovyet Mançu adalara devriye kolları göndermekte tari hâdisesi hakkında Sovyetler Birliği mamile haklıdır. Litvinof demiştir ki: «O zamandannezdinde şiddetli teşebbüste bulunmak beri hudud hâdiselerini tetkik ve huduüzere Moskovadaki Japon Büyük Elçi du yeniden tahdid etmek üzere bir hu sine talimat vermiştir. dud komisyonunun teşkiline Japonyamn Mançuri ısrar edecekmiş muvafakatini elde etmeğe çalıştığmı haTokyo 1 (A.A.) Hsinkng resmî tırlatmış ve Japonya, buna muvafakat etmahfillerinde, Mançuri hükumetinin kat'î miş ve komifeyon da faaliyete geçmiş bukarannı muhafaza ederek Amour nehri lunsaydı, keyfiyeti şimdi ona havale e üzerinde seyrisefain serbestisini elde etdebilirdi. Bununla beraber Sovyet hü mek için ısrara azmetmiş olduğu kanaati kumeti sulh siyasetine tevfikan ihtilâflan gösterilmektedir. asla silâh kuvvetile halletmek arzusun Bazı Japon müşahidler bugünkü hâ da değildir. Ve bu ihtilâfı da müzakereye diseyi, son zamanlarda vukubulan birçok âmadedir.» hudud hâdiselerine mukabelebilmisil o Bu müzakerelerin daha sakin bir ha larak addetmektedir. va içinde yapılması için Litvinof her iki Japon nazırlccrt anlaşmak tarafın da mezkur adalardaki kıtaatmı ve istiyormuş o civardaki topçekerlerini geri almasını Tokyo 1 (A. A.) Hariciye ve teklif ermiştir. Japon Büyük Elçisi bu Harbiye Nezaretleri namına söz söyle teklifi hükumetine bildireceğini vadey meğe salâhiyettar olan kimseler, Japon lemiştir. Her iki tarafın da beklenmiyen ya hükumetinin Amour nehri hâdisesini herhangi bir hareketle vaziyetin vahimleşmevziî bir şekle sokmak ve bulunduğu memesi için icab eden tedbirleri alması tanezaret ve intizar vaziyetini muhafaza karrür etmiştir. etmek arzusunda bulunduğunu bu sabah Endüstri Amerika hâdise hakkında İşçllerle iş verenleri, her mesleğe men söylemişlerdir. izahat aldı sub usta ve teknisyenleri alâkadar eden Nehirde tahşidat Moskova 1 (A.A.) Amerika Bübirçok faydalı ve pratik fen ve san'at yaTokyo 1 (A.A.) Domei ajansı yük Elçisi bugün Japon Büyük Elçisini zılarile intişar eden hazlran 937 nüshasmı nın bildirdiğine göre, on top çekerden mü ziyaret ederek Amour nehri hâdisesi hakehemmlyetle tavsiye ederiz. rekkeb olan Sovyet Amour nehri filotil kında izahat almış ve kat'iyyen şahsî İzmirde çıkar, seneliği 150 kuruştur. Hayatı kolay kazanabilmek çaresi lâsı Sennufa ve Holşo adalan yanında ve dostane bir tarzda bu hâdisenin mahalMuhasebe bilmektir. İyl muhsLsebe bil tahaşşüd etmektedir. li olarak kalacağı ve vahim neticeler domek için de Nureddin Togayın (HesablaşYeni bir müsademe gurmıyacağı ümidini izhar ederek bu yolma İlmi) adlı eserl erasalsizdir. Her büyük Tokyo 1 (A.A.) Amour nehri ü da temennide bulunmuştur. kitabcıdan 125 kuruşla almabilir. zerinde Sennufa ve Holşi adalan civaBurada ehemmiyetle kaydedildiğine Hukuk ilmini yayma kurumunun rında 3 Sovyet topçekerile Japon Mangöre, Senufa adası hâdisesine iştirak etmiş neşriyatı çu hudud muhafızlan arasında şiddetli olan Sovyet gemileri topçekeri olmayıp Hukuk İlmini Ya3rma kurumu bir taraf bir müsademe olduğu ve bir topçekerin mitralyöz ve küçük bir topla müsellâh tan her sene en salâhiyetli zevata verdir battıği' birinin de ağır hasara uğradığı mekte olduğu konferansları broşür halindaha küçük motölerdir. de neşrederken diğer taraftan da Telif ve Terciime Serisi namı altmda birçok ilmî ve kıymetli eserleri lisanımıza çevirerek neşrettirmiştir. Maraş mebusu Alâeddin "nritoğlunun Gaston Jez'den tercüme ettiği Finans İlmi Âmme Masraflan Genel Teorisi, İs tanbul Hukuk Fakültesi profesörlerinden Krozanm, Pransız Devlet Şurasmm Son İçtihad Temayülleri, doktor Rişar Hovig'in Paris 1937 sergisindeki matbuat paBalatta Köprübaşında mercimek fabTabiî hukuk nazariyesinin devletin şekli viyonu 3 gün evvel açılmışür. Eiffel kurikasmda yük taşıyan hamal Receb, arüzerindeki tesiri, doktor profesör Sıddık Saminin Devletcilik ve idare hukuku, pro lesinin altmda bulunan bu paviyonda, ga kasında 150 kilo yükle fabrikanın nhtıfesör Şvars'ın Kanun ve içtihad, Ankara zetelerin muhtelif devirlerdeki tarihi mında duran motöre çıkarken muvazeneHukuk Fakültesi dekanı Baha Kautar'ın, canlandırılmıştır. sini kaybetmiş ve kalastan yere düşeıek Siyasî suçlar mevzulu konferanslan neşrePaviyonda, matbaanm mucidi olan ağır surette yaralanmışür.. dilen kıymetli kitablar arasmdadır. *** Gütenberg'in matbaası, yeryüzündeki ilk Üniversite konferansları hurufatı eritip dökmek için kullandığı ipDenizyollan amelesinden Receb, înötstanbul Üniversitesinde bir sene zar fında Üniversite profesörleri tarafından tidaî şekildeki ocağile aynen temsil edil nü vapurunda ambarda çalışırken kuverilen 25 konferans, İstanbul Üniversitesi miştir. Paviyonun solunda, ilk Fransız musyoncu Ahmed vazifesi olmadığı haltarafından toplanmıs ve bir kitab halinde gazetecisi Theopharte Renaudot'nun mede vinci hareket ettirmiş ve zavalh amele bastınlmıştır. Her ciddî kütübhanede mutsai odası görülmektedir. sandıklar altmda kalarak ölüm halinde laka birer tane bulunması lâzım gelen ve cidden çok istifadeli olan bu kitabı haraYukarı katta, büyük bir yevmî gaze yaralanmıştır. Yaralı hastaneye kaldı retle tavsiye ederiz. tenin nasıl tertib edildiğini bütün safa rılmış, kumusyoncu hakkında tahkikata vardır. başlanmıştır. NÖBETÇİ ECZANELER Bu akşam şehrin muhtelif aemtlerinda nöbetçi olan eczaneler şunlardır: İstanbul cihetindekiler: Eminönünde (Bensason), Beyazıdda (Asador), Küçükpazarda (Necatl Ahmed), Eyübsultanda (Mustafa Arif), Şehremlninde (Hamdi), Karagümrükte (Arif), Sa • « matyada (Teofilos), Şehzadebaşında (Hamdi), Aksarayda (Şeref), Fenerde (Emilyadi), Alemdarda (Eşref Neş'et), Bakırköyde (Merkez). Beyoğlu cihetindekiler: Galatasarayda (Matkoviç), Galatada Ok* çularda (Mustafa Nail), Taksimde Cum « hurlyet caddesinde (Kürkçiyan), Kalyoncukulluğunda (Zafiropulos), Firuzağada (Ertuğrul), Şişlide (Nargileciyan), Kasımpaşada (Müeyyed), Hasköyde (Nesim A seo), Beşiktaşta (Ali Rıza), Sarıyerde (Osman). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakller: Üsküdarda İskelede (Merkez), Kadıkö ı yünde Modada (Sıhhat), Büyükadada (Şl< nasl Rıza), Heybelide (Halk). ( YENİ ESERLER 3 Zahire Borsasmdaki vaziyet Parîs Sergisinde İki feci kaza Dün İstanbula 180 ton buğday, 15 ton arpa, 52 ton un, 17 ton tiftik, 6 ton kasar, 11 ton peynir, 4 ton fasulye, 19 ton mısır, 30 ton susam, 16 ton da yapağ gelmiştir. İstanbuldan harice 17 ton tiftik, 100 ton razmol ve 250 ton da arpa gönderilmiştir. Dün İstanbul Borsasında şu fiatte satışlar olmuştur: Yumşak ekstra buğdaylar 7,10 kuruş, yumşak 615 çavdarlılar 5,35 kuruştan 6,10 kuruşa kadar, sert 615 çavdarlılar 5,10 kuruş, gluten buğdaylar 5,20 kuruştan 5,34 kuruşa kadar, arpa 3,28 kuruş, çavdar 4 kuruş, tiftik 112 kuruştan 116 kuruşa kadar, Anadolu yapağısi 47,10 kuruştan 48,30 kuruşa kadar. Dün yabancı borsalarda şu fiatte alivre satışlar olmuştur: Buğday kilosu 5,55 ku nıştan 6,64 kuruşa kadar, arpa 5,16 kuruş, mısır 3.69 kurus, ketentohumu 7,99 kuruş, iç fmdık 94,50 kuruş. Matbuat paviyonu üç gün evvel açıldı 150 kilo yük taşıyan bir hamal yaralandı Mevlid Kızılay haftası münasebetile 4 temmuz pazar günü Bostancı camisinde öğle namazmı müteakıb mevlidhan Ha fız Rıza, Necati ve Kemal taraflarmdan bilumum şüheda ervahına ithafen Kı zılay Bostancı şubesi tarafından Mevlidi Nebevî okutturulacaktır. Arzu buyuranların teşrifleri rica olunmaktadır. (Çağnlar, Konferansiar, kongreleT) İkmale kalan talebeler için kurs Beyoğlu Halkevinden: 1 Lise ikinci devre birüıcl sınıf talebelerinden olup da cebir, hendese, fizik, kimya derslerinden ikmale kalmı? olanlaj için Evimizde kurslar açılmıştur. 2 Derslere 5 temmuz 937 tarihind» başlanacaktu:. İstiyenlerin müracaat ede • rek kaydolunmalarını rica e4eriz. HALK OPERETt Yaz temsiileri Beylerbeyi İskelfc Tiyatrosunda 6/7/937 salı akşamı ESKİ HAMAM ESKİ TAS Operet 3 perde Orkestra Bale 8/7/937 perşembe akşamı Beşiktaş Aile Bahçesinde İSUERJ ^ Şubeye davet Emlnönü Askerlik başkanlıgmdan: Şubemizde kayidli beş ve altmcı derece den harb ve askerî malullerden 200 llralık arazi alan ve almıyanlarm 15/7/937 perşembe gününe kadar şubemtee kat'î olarak müracaatleri Vekâleti celilece bildirilmiş olduğundan acele şubeye müracaatleri, aksl takdirde haklannın sakıt olacağı ehemmlyetle İlân olunur. Serbest îrlandada intihabat Dublin 1 (A.A.) Serbest devlet bugün yalnız yeni parlamento azalarım değil, ayni zamanda yeni kanunu esasî hakkmdaki karannı bildirmek üzere intihabata başlamıştır. Parlamentoda münhal 138 meb'usluğa mukabil 5 i kadın olmak üzere 274 namzed vardır. Kayıb muhtıra defteri Amerikan Erkek Kolejile Bebek bahçesi arasında dün bir portfoyle bir muhtıra defteri kaybedümiştir. Bunları bulan Nişantaşında Valikonağı caddesi Ömür apartımanında 3 numarada mu allim Rıza îzzet Günere, yahut da Kolej kapıcısma vermesi insaniyet namına rica olunur. mrük Muhafaza Genel Komutanlığından: Açık Gümruk Muhafaza Memurluğu yeri yoktur. tkind bir ilân ya ıcıya kadar müracaat edilmemesi. (3841)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle