20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 Hazîıan 193T Ankara asliye mahkemesi ikinci hu kuk dairesinden: Hazinei maliye namma avukat Mehmed Emin tarafından Ankarada Balıkpazarmda Güzel İzmir sokağmda Ziraat Bankası apartımanında mukim olup Balıkpazarında Erciyeş bakkaliye dükkânında Kayserili İstanbullu oğullarından Nazif oğlu Hayri aleyhine muma ileyh Hayri vaktile 44 numaralı tahrır arazi komisyonu azasmdan iken aldığı harcirah avansından Eskişehir Malmü dürlüğüne 250 lira ve 29 numaralı tah riri musakkafat komisyonu azasmdan iken Elâziz Malsandığmca 19/10/930 tarihinde sarfıyatı muvakkate olarak kendisine verilen 286 lira ki ceman 535 liranın vaktile muamelei mahsusiyesini yaptırmıyarak zimmetinde kalmış ol makla mezkur paranın tahsiline ve masraf ve ücreti vekâletin tahsili hakkında 30/4/935 tarihli istida ile açtığı dava üzerine tebliğ edecek mübaşirin tebliğ ilmühaberindeki meşruhatında muma ileyh Hayrinin ikametgâhmm meçhul olduğundan bilâtebliğ iade kılındığı gösterilmiş ve davacı vekilinin ilânen tebligat icrası hakkında sebkeden talebi H. U. M. K. nun 141 ve müteakıb mad deleri hükümlerine uygun görülerek vşbu istida ile birlikte davetiye tebliğine karar verilmiş olup muhakeme günü olan 2/7/937 cuma günü saat 14 te An kara asliye mahkemesi ikinci hukuk dairesinde hazır bulunmamz veya bir vekil ıkame etmeniz, aksi halde ışbu ilânın tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (33173) Beyoğlu birinci sulh hukuk hâkimliğinden: Sami ve Şakir ve Kemaleddinin müştereken mutasarrıf oldukları Cıhangirde Tavuk yokuşunda eski 2 yeni 20 numaralı ve 1800 lira muhammen kıymetp evin tamamı şüyuun izalesi için açık arttırmıya konulduğundan 6/7/937 salı günü saat 1 (ten 1 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi başkâtibliğince müzayede ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen bedelinden % 75 ini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci günü gelen 21/7/937 çarşamba günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana ihale edilecektir. 1 Evin evsafı. mahkeme başkâtibi nezdindeki 937/20 numaralı dosyada yazılı olduğundan anlamak istiyenler oradan okuyabilirler. 2 İhaleye kadar birikmiş maliye, belediye vergileri, vakıf icaresi ve tellâliye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye aiddir. 3 Arttırmıya girmek istiyenler mur hammen bedelin c7,5 nisbetinde temi nat akçesi veya ulusal bir bankamn teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 4 Arttırma bedeli ihaleden itibaren yedi gün içinde mahkeme kasasma yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozularak farkı fiat, zarar ve ziyan, faiz bilâhüküm îcendisinden almacaktır. 5 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfıkan gayrimenkul üzerinde ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklılar geyrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarım ispat için ilân gününden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte satış memuruna müracaat etmelidirler. Aksi tak dirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış parasının paylaşmasından haric kalırlar. 6 Şartname mahkeme divanhane süıde herkesin görebileceği yere asılmıştır. Fazla malumat almak istiyenlerin 937/20 numara ile başyanganlığa müracaatleri ilân olunur. CUMHURÎYET * * ı EMNİYET SANDIĞI İLÂNLARI Emlâk alıcılarına selciz taksitte satış S E M T İ Cinsi I 1 :fı/\ .T. • r. Aksaray Gurebahüseyinağa mahallesinde Çıkmazgümüşhane veni Kakmacı sokak eski 13, 15 yeni 15 numaralı Alacahamam Hacıalâaddin mahallesi Tahmis ve Asmaltı sokak eski ve yeni 28, 30 numaralı. Yenibahçe Softasinan mahallesinde Lâle sokak eski 17 yeni 14 numaralı. Muhammen kıymeti İki bucuk katta yedi oda ve 2 sofayı havi bahçeli bir ev 1000 Üstünde üç odayı müştemil kârgir bir dükkânın nısıf hissesi. İki katta 2 oda. 2 sofa ve elektriği bavi kârgir bir ev (içi ahşab). Kârgir ve elektriği havi bir dükkân. 1500 Çünkü ASPİRİN senelerdenberi her fürlü soğukalgınlıklarına ve ağrılara karşı tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbat etmiştir. ASPİRİNin emin olmak için lütfen kasına dikkat ediniz. e tesirinden mar BAYER] 650 Uzunçarşı eski Samanviranisani yeni Ferhatağa mahallesi Uzunçarşı sokak 300 eski 341 yeni 88 numaralı. Cumartesipazarı Hacıüveys mahalle 2 katta 5 oda 2 sofayı havi si Hacıilvas sokak eski 44 Mü. yeni kârgir bir ev. 700 91/1 numaralı. Erenköy Merdivenköyünde yeni Ba Biri iki katta 6 odalı ahşab hariye sokak eski 5, 7, 5 Mü. yeni 42, ve diğeri kârgir 5 oda ve 42/1, 42/2 numaralı. bahçeli iki ev. 800 Üsküdar Tavaşihasanağa mahallesi 2 katta 4 odalı ahşab bir ev 300 eski Bakkal ve yeni Baliçavuş sokak eski 31 yeni 17 numaralı. Beyoğlu Kamerhatun mahallesi eski 4 katta 8 odayı, elektrik ve Zeren yeni Çekiç sokak eski ve yeni kumpanya suyunu havi kâr12 numaralı. gir ev. 3000 1 Arttırma 25 haziran 937 tarihine düşen cuma günü saat 13 ten 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedeli verenin üstünde kala caktır. 2 Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbe tinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. 3 Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekız senede sekiz müsavî taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tâbidır. 4 Taksitler ödeninciye kadar gayrımenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. (3214) ^ B B 1 Kulliyetli miktarda HAKİKÎ Ingiliz Kumaşları ODELLA Bayanların lüks şapka M O D E L L A Kültür Bakanlığmdan: 1 Orta okullarda türkçe, tarih coğrafva, riyaziye, tabiiye, fransızca, almanca ve ingilizce öğretmeni olmak istiyenler için bu yıl sınav yapıla caktır. 2 Smavlar 1 eylul çarşamba günü İstanbul Üniversitesinde başlı yacaktır. 3 Smava girmek istiyenlerin: A) Türk olmaları, B) 20 den aşağı ve 45 ten yukarı yaşta olmamaları, C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahallî vılâyet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen olanlar bu kayiddan müstesna olup mensub oldukları daire âmirinın vereceği vesika kâfidır.) D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mâni vücud arızala rindan salim olduklarmı isbat eder tasdıkli hekim raporu ibraz etmeleri. E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunlarm muadili tahsil görmüş olmaları, Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. 4 Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları Üniversite ve Yüksek Öğretmen okulu talebesinin takib ettiği ders müfredatından seçilecektır. Bundau başka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. E Namzedler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı kanunun birinci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta Öğretmen okulu yar öğretmenliğine atanacaklardır. 6 Yukarıdaki şartları haiz olan namzedler bir istida ile Bakanlığa müracaat edeceklerdir. Bu istidava şu vesikalar bağlanacaktır. A) Nüfus tezkeresinin asıl veva tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine aid şehadetname veya vesikalarının asıl veya hud suretleri, C) Hüsnühal mazbatası, D) Mahallî Kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat raporu. E) Majıallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğrafh fiş, F) Altı aded 4 X 6,5 büvüklüpünde kartonsuz fotoğrafları, Bu vesikaların en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yapılmı yacaktır. «1455=» (3191) J.MOTOLA kumaş ticarethanesine gelmiştir. EN ÂLÂ CİNS, EN MÜNTEHAB DESENLER Fiatlar her yerden ucuzdur. Hemen satılan bu kumaşlan görmek üzere lutfen mağazayı ziya ret ediniz. FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ Galatada, Karaköyde Edermid Kaymakamlığmdan: îstanbul Beşinci Noterinden: Şişhane karakolu Çeşme sokağında 2 numaralı evde oturan Avram Tazartes Beyoglu Istiklâl caddesi 318 kızı Rebeka ile Sabatay oğlu Salamon • Yerli Mallar Pazan Yanında Kamhi akdeyledikleri evlenme üzerine dairemde tasdik ve tesçil ettirdiklerı mukavele ile mallannın sureti idaresi hakkında mal birliği usulünü kabul ve tercıh ettıklerinden keyfiyet alelusul ilân olunur. Münakasava konulan Tahmin mevaddın cinsi Miktarı fiatı Pirinc 6000 K. 21.00 Toz seker Süt Kâse voŞurdu Zevtin Zevtin yağ Sabun Yumurta Soğan Patates Kuru fasulye Kuru barbunye Nohut Kırmızı mercimek Pırasa Lahana Ispanak Kök kereviz Havuc Karnabahar Yerli bakla İzmir. Adana Bak. Semizotu Patlıcan Dolmalık domates Taze bamya Avsekadm Calıfasulye Yesil barbunye İc barbunve Sakız kabağı Enginar Limon Salca Mavdanoz Dereotu Taze soğan Domates kır Tuz Ekmek 8500 » 4000 » 2000 » 1000 K. 4000 » 3500 » 50000 A. 7000 K. 9000 » 3000 1000 1000 500 » » » » 27.00 10.00 5.00 28.00 62.00 35.00 2.00 2.75 7.00 13.25 9.50 13.50 11.00 2.50 4.00 5.00 4.25 4.00 16.00 5.00 13.00 4.00 3.00 7.00 20.00 11.50 13.50 10.50 13.00 7.50 7.50 2.00 15.50 1.00 1.00 1.00 5.00 4.50 Mevsîm yeniliklerini teşhir etmektedir. Elbise ve çamaşır salonu I Ankarada Ergi Mağazan Bankalar Caddesi Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: Pev akçesi 94 50 172.15 46.88 Eksiltme T. 21/6/937 Saati 14 14.30 İS Eksiltmenin şekli Açık » • 1 Eksiltmiye konulan iş: Edremid civarındaki Bostancı Ilıca binasmın yeniden inşası. 2 Keşif bedeli 9973 lira 50 kuruştur. 3 Bu ışe aid şartnameler ve evrak: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Fennî şartname D Hususî şartname E Metraj ve hulâsai keşif cetveli, projeler istiyenler bu şartname ve diğer evrakı Edremid Kaymakamlığında görebilirler. 4 Eksiltme 28/6/937 pazartesi günü saat 15 te Edremid Kaymakamlık dairesinde yapılacaktır. 5 Eksiltme kaoalı zarf usuliledir. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 748 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları hâmil olup göstermesi lâzımdır: A Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair vesika. B Bu gibi inşaatı yapabilecek fennî iktidarı bulunduğuna veya bu evsafı haiz gösterecekleri inşaat ustabaşının Nafıadan veya sair fen heyetlerinden aldığı ehliyet vesikaları. 7 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev\eline kadar Edremid Kavmakamlığı dairesine getirilerek Eksiltme Kom;syonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı paate kadar gelmiş olması ve dış zarflann mühür mumile iyice kapa tılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3198) 313.88 15.30 » 136.70 23/6/937 10 » 5120 • 14 Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum Müdürlügünden: 6/6/937 tarihinden 16/8/937 tarihine kadar Havdarpaşa Adapazar ve tzmit Adapazar arasmda pazar günleri Için gezinti trenleri sefere konul muştur. Haydarpaşadan saat «7,10» da ve Adapazardan saat «17.00» de hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaşadan saat «8,35^ te Adapazardan da saat «15,38» de hareket eden trenler birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı istasvonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya dercedilmiştir. Muhterem halka ilân (3125) olunur. 1 incî tren 2 nci tren îstasyonlar Varış Kalkıs Varıs Kalkıs 8,35 Havdarpaşa 7,10 Durmaz îzmit 10,02 10,08 11,43 11,58 Sapanca 11,01 11,06 12,35 Adapazar 11.44 Adapazar Saoanca îzmit Havdarpaşa İzmit Sapanca Adapazar Adapazar Sapanca İzmit NAZARI DİKKATE: 16,12 19.40 9,24 10.00 18,27 19,26 7500 » 4000 » 5000 » 700 » 1200 » 600 A. 1000 K. 1000 » 2000 » 30000 A. 1500 K. 600 » 4000 » 1500 » 1000 » 500 » 5000 » 7000 A. 20000 » 400 K. 2500 D. 3500 » 2000 » 1500 K. 2000 » 50000 MUNHASIRAN 344.70 15 0IŞ MACUNLARININ EN IY/5IDIR " 11.00 I 412.50 24/6/937 10 Kapalı Durmaz 15.38 16,18 8.34 9,26 17.35 18,36 21,35 17,00 17,43 18,40 17,50 18.37 Koyun eti 31000 » 44.00 I 1023.00 » 1 4 • 1 Mektebin 937 malî senesi zarfmdaki yiyecek ihtiyaçlan eksiltmiye, konulmuçtur. 2 Bu ihtiyaclarm cins ve miktarlarile fiatlari ve ilk teminatları ve eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarmda gösterilmiştir. 3 Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için isteklilerin teklif mektublarıni 2490 numaralı kanunun emrettiği diğer vesikalarla beraber muayyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komlsyon Reisliğine vermeleri muktezidir. 4 îstekliler 937 malî senesine aid Ticaret Odası vesikalanm göstereceklerdir. 5 Sartnameleri görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmiye gireceklerin muayyen gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb binası dahilindeki Ku misyona müracaatleri ilân olunur. (3180) Havdarpaşadan saat «8,35» ve Adapazarından saat «15,30» da hareket eden 1056 ve 1057 numaralı blrinci, ikinci mevki arabaları hâmll trenimbs gidiş ve dönüste İzmltte tevakkuf etmez. (3125) RIZAYI TARAFEYN İLE SATIŞ Ampir salon, güzel yemek odası, İngiliz fotöy ve kanapeleri, diğer muhtelif eşya: (Fotöyler, sofralar, komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, aynalar, perdeler. kristâller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen takımlan. Adres: Maçka Gözem apartımanı birinci kat No. 4 KIZ KULESi BAHÇE ve PLAJI Yarm açıhyor KSprfldeı» 7,10 • 9,30 10,30 13,30 15 16,15 17,30 18,25 19,15 20,5 Salacaktan 7,559,4513,45 15,15 16,30 '17,55 18,5519,4520,3023,45 8 A L A C A K ODENT UZLAiÇMELERil 13 H A Z i R A N D A A Ç IL I Y O R BHBara Saat 16 dan 24 e kadar CAZBAND vardır. aJ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle