09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 5 Haziran 1937 f Şehir ve Memleket HaberlenTj Tarihi tefrika : 140 Yazan : M. Turhan Tan vTercüme ve iktibas edilemez) Siyasî icmal Alman İtalyan harb plânı alensia hükumetine mensub tayyarelerin evvelâ İtalyan harb gemilerine ve daha sonra bir Alman zırhlısına yaptıklan taarruz ve Almanyanın yalnız, Londradaki îspanya Festival komitesi dün de toplanarak işlerine bakan beynelmilel komiteye şi * hazırlıklar etrafındaki görüşmelerine dekâyet etmekle kalmayıp Almeria'yı bomvam etmiştir. Festivalin son haftasında bardıman ve tahrib etmek suretile muka» açılacak olan sergilerin açılış günlerinde belebilmisilde bulunması ve bu hâdise • tadılât yapılarak ilk haftaya alınmışhr. lerin doğurduğu yeni gerginlik Avrupa Sutan Süleyman her münakaşa sonun Mısır valiliğinden azletmiş olan Sadn Son hafta içinde yapılacak bir kısım temdevletleri arasında zaten teressüm etmeda olduğu gibi şimdi de mağlub oluyor azamı müşkül mevkie düşürecek işler yap siller de ilk üç haftaya taksim edilmijtir. ğe başlamış olan cepheleri bir kat daha du, Hurreme hak vermek üzere bulunu mayı tasarlamıştı. Çünkü Hünkânn halk Millî oyunlar için Somadan yatpılan mütebarüz ettirdi. yordu. Hain oğul diye andığı Mustafa tan fazla vergi alınmasma ve hele Mısır racaat de tetkik edilerek is'afına imkân Almanya ile Italya Akdenizin gar nın cenazesi başmda ağhyan, yaygara k o da böyle bir haksızlığa yer verilmesine görülmemiştir. bmdaki harb sahasında bahrî kuvvetleriparan asker, o hainin suçunu ortaya koy rıza göstermediğini biliyordu, yapılan inDevlet Demiryollan idaresi; festfval ni hem takviye ettiler; hem de serbestçe celemeler sonunda onun feveran edece duğımdan dolayı Rüsteme husumet gösiçin gelecek seyyahlara tenzilât yapmağı hareket etmeleri için talimat verdiler. Siterdiklerine ve Ahmedin Sadrıazamlığmı ğini anlıyordu. Zaten ortada unutulmaz kabul ettiğini komiteye bildirmiştir. yasî sahada beraberce nasıl hareket etalkışladıklanna göre kansının mülâhaza bir misal de vardı. Hünkâr, yirmi yıl önGüzel san'atlar sergisinin açılacağı tikleri malumdur. Faşist Portekiz dev • lan doğru ve Ahmedin Mustafa sevgisi ce Mısırdan İstanbula dört yüz bin lira gün bir de suvare verilmesi kararlaşmışleti îngilterenin eski müttefıki olduğu fazla para gönderen Hüsrev Paşayı da taşıması tabiî idi. ür. halde İspanya işlerinin yeni safhasında Lâkin onu, hatta bu ağır suçundan şiddetle sıkıştırarak halkın incitilip inci Boğazda yapılacak büyük mehtab da Italya ve Almanyanın tarafına geçtL tilmediğini araştırmış ve haksız vergi adolayı da, azledemezdi, yeminini ayak âlemi için de geniş hazırlıklar vardır. Bu iki büyük devlet donanmalannm son altma alıp dosta, düşmana karşı rezil o lındığı sabit olamamasına rağmen o fazla hâdiselerden dolayı kontrol işlerinden Festival eğlencelerinin Balkan millet Altes Emîr AbduUah parayı hazineye sokmıyarak su yolları lamazdı. çekilmeleri üzerine Portekiz devleti de lerine taalluk eden kısmı için Balkan Bendlerde O halde ne yapmalıydı?.. Hünkâr, nın tamirine tahsis etmişti. Yaşı ilerledikkendi limanlarında ve kara hududlannda memleketlerine seyahat yapacak olan kat'î bir karar vermek için değil de bir çe bu gibi işlerde titizîiği artan, evlâd ve Londra komitesinin kararile vazolunan Konservatuar müdürü Yusuf Ziy» fikir edinmek emelile anlamak istiyormuş torun öldürmekte pervasız göründüğü dün şehrimizden Sofyaya hareket etmişMaverayi Erdün Emîri Altesse Ab gitmiştir. Orada muhterem misafirimiz kontrolu kaldıracağını resmen bildirdi. halde halka taalluk eden meselelerde gibi davrandı: dullah dün sabah saat 9 da Beylerbeyi şerefine bir kır ziyafeti verilmiştir. ZiyaMutlak otorite rejimini kabul eden bu mutlaka âdil tanılmayı istiyen Hünkârm tir. Nazik bir iş, dedi, hem çok nazik. saraymdan Kandilli Rasadhanesine gi fette misafirlere kuzu çevirmesi, pilâv, üç devlet İspanya işlerinde siyasî ve asbu Mısır vergisi maslahatını da bir adaAhmede ilişmek kolay değil. Ben onu öMÜTEFERRİK derek rasadhaneyi gezmiş ve Rasadhane zeytinyağh enginar, tatlı, meyva ve por kerî sahada bir cephe teşkil ederek mütlef davası haline koyması muhtemeldi. iünciye kadar azledemem. Çünkü yemintehiden hareket ederlerken Almanya ile Ali Paşa bu düşünce ile divanda Sad Riyaseticumhur Umumî Kâ müdürü Fatin tarafından verilen izahatı takal şerbeti ikram edilmiştir. liyim, senin de yeminimden haberin var. Italya yalnız Akdenizin garbinde değil Misafirler, ziyafetten sonra Büyük büyük bir alâka ile dinlemiştir. Emîr tibi Avrupadan döndü Hurrem, dudaklannı büktii, fetvayı rıazamı töhmet altma düşürecek bir dil dere rıhtımmda kendilerini bekliyen Sa Avrupanın ortasında ve her tarahnda müesseseyi takdir etmiştir. kullandı: Hatay anayasasmm müzakeresine işokudu! Ben, dedi, şevketlu Hünkânn ha tirak eden Riyaseticumhur Umumî KâMuhterem misafirimiz bir saat kadar karya motörile Beylerbeyi sarayına dön politika işlerinde beraberce hareket et • Hainler azlolunmaz, katlolunur! müşler ve bir saat kadar istirahat ettikten tikleri gibi askerî meselelerde dahi muHünkâr sustu, derin derin düşünmeğe zinesine haram para yollamayı düşüne tibi Hasan Rıza dün Avrupadan şehri Rasadhanede kaldıktan sonra Beylerbeyi ayyen plân üzere müttehiden hareket etmize gelmiştir. sarayına dönmüştür. Bu sırada İstanbul sonra, Rasadhane müdürü Fatini de bemeğe lüzum görmüşlerdir. daldı. Ocaklmın zorile ve adeta hain oğ mezdim. Kanun ne alınmasuu emredi raber alarak Büyükadaya gitmişler ve Bir suiistimal hâdisesinin lunun ruhunu şadetmek maksadile Sad yorsa halktan onu topladım. Fakat ye Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs İki büyük devletin askerlik sahasmda Adada araba ile bir gezinti yaptıktan nazamhğa getirdiği Ahmedden şimdi iğ rime giden devletli, Kubbealtında kendini tündağ saraya giderek Emîri Bendlerde tavzihi nasıl hareket edeceklerini tayin edecek sonra kendilerine tahsis edilen otele dönteniyordu ve onda maktul Mustafayı ha tutacak eller bulunduğu için olacak, zul Evvelki günkü nüshamızda, Muzaffer öğle ziyafetine davet etmiştir. Altesse müşler ve geceyi Adada geçirmişlerdir. plânı hazırlamak ve görüşmek üzere Alme girişti, bir akçe verecek köylüden iki tarlatan müstehzi bir şahsiyet bularak siÇermenle Hayri Sahir isminde iki me Abdullah saat 10,30 da Vali Muhiddin Altesse Abdullah bugün Cumhurrei manya Harbiye Nazm Mareşal Blomnirleniyordu. Kansının ortaya attığı hü akçe aldı. Bunun vebalini bana mı yük murun 700 lira kıymetinde 35 aded ErÜstündağ ve maiyeti erkânile birlikte simizi karşıladıktan sonra şehrimizdeki berg alelâcele Romaya geldi. M. Mus • küm, içine biraz ferahhk vermekle bera letmek isterler?... Haktan korkup halkı gani Istikraz tahvillerini zimmetlerine solini ve îtalyan erkânıharbiyesi şimdi ber iki yıl önce içtiği andı uluorta çiğne incitmiyen benim, Mısın soyup soğana çe geçirerek înhisarlar idaresi tekaüd san Sakarya motörile Beylerbeyinden hare gezintilerine devamla salı günü vapurla Avrupanın askerî mukadderatmı tayin mekten gene çekiniyordu. Hain oğlunun viren Dükakin Mehmed Paşadır. Beni dığında bir ihtilâsa sebebiyet verdikleri ketle Tophane nhtunına çıkmış ve ora Hayfaya, oradan da Ammana gidecek edecek müşterek harb plânlarını tesbit ve haklarında adlî takibata başlandığı dan otomobille Büyükdere Bendlerine tir. hatırasına saygı gösterilmiş olmak için değil onu sorguya çekmek lâzım. için Alman Müdafaa Nazırile müzakereyazılmıştı. Hünkâr, yüksek sesle konuşan Semiz ocaklmın Sadnazam yaptırdığı bu adamde bulunuyorlar. Bütün Avrupaya şamil dan kurtulmıya karar vermişti. Fakat o Ali Paşanm kendi dileğine uygun bir dil Bu suiistimalle Înhisarlar Tekaüd san olacak bu plânların hazırlanması uzun nu kendilerinin malı ve adamı sayan ocak kullandığını görünce Sadrıazamı çağırdı: dığının hıçbir alâkası olmadığı anlaşıl bir iş olduğundan Alman Mareşali bir mıştır. Hâdise, mülga Barut İnhisarı za Eski Mısır valisini, dedi, hoş tul, halkını yapılacak cinayete razı edebilmek hafta İtalyada kalacaktır. manına aiddir. Bilâhare tahkikatla meyincitme. Mısıra da adam yolla, üstüne toz için kuvvetli sebebler bulmak gerekti. dana çıkarılmış ve her iki memur, şimMussolini Alman Nazırının ziyareti Sultan Süleyman böyle düşünürken kondurmak istemidiğin Dükakin oğlunu diki memuriyetlerinden azledilerek mah münasebetile îtalya devletinin askerî, hatınna Mısırdan gönderilen son hazine sorguya çettir, muhastbedejj geçir. So kemeye verilmişlerdir. bahrî ve havaî bütün satvetini zâhirde geldi. Ahmedin iltimasile oraya vali ya nunu bana haber ver. Almanlara ve hakikatte bütün Avrupaya Beynelmilel Ticaret Odasî pılmış olan Dükakin Mehmed Paşa, kenVe Ahmed Paşa çıkarken ilâve etti: göstermek için muazzam geçid resimleri kongresi dinden evvelki valinin gönderegeldiği Adammı kayırayım, gerçeği yalan ve manevralar tertib etmektedir. Beynelmilel Ticaret Odası kongresi yıllık hazineden yüz elli bin altın fazla yapayım, yalanı gerçek yerine koyayun Almanya ile İtalya yeni Lokarno miİstanbul Ticaret Odası diğer Ticaret bu ayın 28 inde Berlinde yapılacaktır. Piyerloti caddesinde hırsızlık maksayollamış bulunuyordu. Süleyman işte bu deme, nedamet çekersin. sakına yani garbî Avrupanın emniyetini Bu kongreye Türkiye Ticaret Odalan dile girdiği polis Sabrinin evinde, Sabri Odalan gibi yıllık bütçesini birincikâ işi ele almak ve Mısır valisinin zulme saAhmed Paşa, her cahil cesurun yapamuhafaza için alâkadar devletler arasınpıp da kanun haricinde para topladığı sa cagı işi yaptı, Semiz Ali Paşayı mahvet namına gidecek murahhas henüz seçü yi öldüren ve bir polisle iki bekçiyi ve nunda İktısad Vekâletine göndermişti. da yeni bir anlaşma yapılması tasavvu » bit olursa onu himaye ettiği bahanesile mek için en basit yolda yürüdü, Mısır memiştir. Fakat beynelmilel ticaret o maktulün oğlu Rıdvanı yaralıyan polis Odalann yeni bir vaziyet alması dolayıdası umumî reisi şehrimize geldiği zasile şimdiye kadar tetkik edılmiyen Oda runa aid teşebbüslerde olsun, îspanya işSadrıazamı sorguya çekmek, töhmet al valisine bir mektub yazdı ve bu yıl dahi man Türkiye millî komitesi reisi Mithat katili Nazrmın ve arkadaşı Salimin mu bütçeleri şimdi ele alınmış fakat bazı se lerinde olsun, orta ve şarkî Avrupa metına düşürmek fikrine kapılmıştı. İstanbula fazla para yollamasını, Kahi Nemlinin kongreye iştiraki arzusunu hakemelerine dün de Ağırcezada devam bebler dolayısile İstanbul Odasının büt selelerinde olsun siyasî cihetten nasıl Adalet endişesini cinayet kaygusuna reye gidecek memurlan bol bahşişle göstermiştL Millî komite bugünlerie olunmuştur. yürüyeceklerini evvelce yapılan ve bahubağlamak, iyi düşünür görünüp kötülük kandınp eski valinin az para gönderme toplanıp bir karar verecektir. Dünkü celsede sırasile Rıdvan, polis çesi Vekâletçe muvafık görülmiyerek ia sus ahiren Almanya Hariciye Nazm Bade edilmiştir. işlemek, zulme adli âlet yapmak çok çir sine iraddan bir kısmmı zimmetine geçirŞEHIR ÎŞLERİ Nevzad, bekçi Hasan ve Mustafa, kom Dün gelen bu bütçe ile birlikte Vekâ ron von Neurath ile M. Mussolini ve kin bir şeydi. Fakat Hünkâr, kansının mesinin sebeb olduğuna dair rapor yaz şulardan Melek şahid olarak dinlenmişKont Ciano arasında cereyan eden müverdiği fetvaya göre davranmak, azle dırtmıya çalışmasını tenbih etti. let Odadan bazı sualler de sormuştur. zakerelerde kat'î olarak tesbit edilmiş olBelediyenin kaldıracağı lerdir. demiyeceği bir veziri katledebilmek için Mektubu kendi adamlanndan biri göcenazeler Vak'anm en mühim şahidi olan mak Bu sualler bütçenin neden iade edıldiği duğundan bu defa Romada başlıyan mübu çirkinliği de kabul etmek küçüklüğünü türecekti. Bu postacı, efendisinin Semiz Belediyenin kendi vesaitile kaldıra tulün üvey oğlu Rıdvan hâdiseyi şöyle ni de göstermektedir. Öğrendiğimize gö zakerelerde siyasî ittifaklar mevzuu bahgösterdi, o gecenin sabahında eski Mısır Ali Paşayı mahvetmeğe karar verdiğini re suallerin başlıcalarını bu seneki bütçe solmıyacaktır. cağı cenazeler için lâzım olan gasilha anlatmıştır: valisi Semiz Ali Paşayı divana getirterek bilemezdi, ortada dönen entrikaların da de gösterilen yüzde 20 varidat fazlalı neler hazırlanmıştır. Bundan sonra caRomadaki görüşmelerde iki büyük « Gece olmuştu. Biz altkatta oturuher yıl yüz elli bin altın eksik göndermeğmın nereden doğduğu ve hayalî görü milerde ölü yıkanması menedilmiştir. farkında değildi, bu sebeble Kahire yoaskerî devletin her hal ve ihtimale karşı yorduk. Yukanda bir patırtı oldu. Ba sindeki sebebi sordurdu. Belediyenin hazırladığı asrî gasilha nen varidat rakamlarının nasıl bulundulunu tutmadan Semiz Ali Paşanm ko Sadnazam, bu soru ile hangi hedefe nağına gitti: neler İstanbul için Cerrahpaşada, Bey bam koştu. Patırtı biraz daha artınca ğile bütün devlet makinesinde diğer me müsellâh kuvvetlerini birbirine yardım oğlu için Zükur hastanesinde ve Karşı ben de koştum. Nazım babamm gırtla murlara hiçbir zam yapılmazken ve or edecek ve müşterek siyasî gayeleri ta varılmak istenildiğini çarçabuk kavradı, Mısıra gidiyorum, efendimin orahakkuk ettirecek surette hareketlendire • yaka için de Zeyneb Kâmil hastanesin ğından yakalamış, yatağa yatırmıştı. Ben himayesi altmda Mısır valiliği yapan Dütada hiçbir sebeb yokken Oda memurla cek askerî plânlar kararlaştırılacaktır. da görülecek işi varsa ben koluna emret dedir. Nazımın saçlanndan çektim. Babam kakin Mehmed Paşanm değil bizzat kennna ne gibi sebeblerle zam yapılmakta sin! Paristeki son görüşmelerde Fransız biraz serbest kalınca hemen yastığın aldisinin mes'ul edilmeğe çahşıldığını an Arabacılar larbaç olduğu teşkil etmektedir. Deyip lüzumsuz bir huluskârlıkta buBaşvekili Fransa ile Sovyetler Birliği atmdaki tabancaya sarıldı. Tabancayı göladı. Fakat korkmadı, Hünkânn kadm kullanmıyacaklar lundu ve söz arasında Sadnazamdan DüTicaret Odasının buna ne cevab ve rasındaki misakın askerî bir mukavele ren Nazım, sakinleşir gibi oldu. Ve ellesözüne uyarak böyle bir fikre kapılmış kakin Mehmed Paşaya mektub götür İzmir Belediyesi arabacılann veya rini teslim olur gibi havaya kaldırdı. Bu receği ve bütçe üzerinde ne gibi değişik ile takviye edilmesine aid M. Litvinofun olsa bile yeminini ayak altma alamıyacamekte olduğunu söylemekten de geri kal beygir sürücülerinin hayvanları sevk ve ğmı düşünerek telâş göstermedi, tegafül şekilde sofaya doğru yürüdük. Nazım likler yapacağı henüz malum değildir. yaptığı teklifi bu işi îngilterenin hoş görmadı. Semiz Ali, kaziyyenin ne olduğu idare etmek için kamçı kullanmalarım Esasen bu bütçe ikinkânun başmdan iti miyeceğini sebeb göstererek reddetmişti. yolunu tuttu. Lâkin eski Mısır valisinı birdenbire geriye dönüp elındeki bıçağı nu anladığından hemen harekete geçti, muvafık bulmıyarak bunu menetmiştir. baren tatbik edilecekken senenin altı ayı Fakat Almanya ile Italyanm müşterek mahvetmek için de plân hazırlamaktan Yaptığımız tahkikata nazaran îstan babamm gırtlağma sapladu Ve hemen geçmiştir. gafil postacmın Konya yolunda önüne harb plânlarını hazırlamalan karşısında geri kalmadı. Çünkü Padişaha onun jurmerdivenleri atlayıp savuştu. Daha evvel üç beş silâhşor adam çıkardı, Mısıra gi bul Belediyesi de bu tarzı hareketi düFransa ile Sovyetlerin dahi müşterek nal sunduğunu zannediyordu. şünmektedir. bıçakla beni de bileğimden yaralamıştı.» decek mektubu aldırdı, mührünü bozmaVlLÂYETTE harb plânlannı tesbit için bir askerî muSemiz Ali Paşa da ansızın vukua ge Dinlenen diğer şahidlerin içinde bekçi tNHtSARLARDA dan Padişaha sundu. kavele akdetmeleri ihtimali tekrar ken len şu sorgu işinden şevke gelerek kendini Yerinde bir tamim Mustafanm ifadesi dikkate değerdi. Di(Arkası var) disini göstermektedir. Tütün ıslahı için faaliyet yor ki: Dahiliye Vekâleti vilâyetlere şu ta înhisarlar idaresi, tütünlerimizin keyMuharrem Feyzi TOGAY « Gürültüyü işitince koştum. N a mimi göndermiştir: fiyeten ıslahı faaliyetine bu sene de de«Kat'î ve zarurî ihtiyac ve lüzum olÜNIVERSİTEDE vam edecektir. İstanbul ve Samsunda zım hızla evden çıkmış bana doğru gelimadıkça istirahate çekilmiş olan bir vakurulmuş olan tecrübe ve ıslah istasyon yordu. «Ne var?» dedim. «Koş içeride larında uzun zamandanberi devam eden karıkoca kavgası var» dedi ve savuşmak tandaş sorgu, ihbar, tebliğ gibi şeyler Bir Fransız fikir adamının vele davet edilmemelidir. çalışmalar neticesinde elde edilmiş olan istedi. receği iki konferans Polis karakoluna her ne şekilde olurtohumlarla bu sene muhtelif yerlerde Paris elçilığimiz tarafından İstanbulBen: tecrübe ziraatleri yapılacaktır. Bütçeye sa olsun davet edilecek bir vatandaşa da iki konferans vermek üzere tavsiye « Dur hele evvelâ sen kimsin?» difennî dikim ve ekim tecrübeleri için nezaket kaideleri dışında hırçın ve çir edilmiş Fransız fikir adamlanndan Gab50 bin lira konulmuştur. Ayrıca memle yecek oldum. Hemen bıçağını sol kolu kin muamele yapıknamalıdır. riel Mourey şehrimize gelmiştir. Franketimizde miktar ve nisbeti her sene a ma sapladı ve kaçmak istedi. Kaçarken Polise vaki olacak her müracaat sınıf sız fikir adamı ilk konferansını pazalmakta olan hastahklarla uğraşmak de: zartesi günü saat 17 de Edebiyat Fa ve derece farkı güzetmeksizin nezaket kültesi coğrafya salonunda Fransız şairi için de 10,000 lira ayrılmıştır. « Salim beni kurtar» diye bağın le karşılanacak ve cevabsız bırakılmıyaÎnhisarlar idaresi bu sene, tütünlere Mallarme hakkında verecektir. İkinci yordu. sun'î fermantasyon usulünün tatbikı ve caktır. Bilhassa her karakolda ve poli konferansı gene saat 17 de Güzel San'atDava diğer şahidlerin dinlenmesi için sin hususî not defterinde mıntakası için lar Akademisinde «resim, heykeltıraş fennî temizleme vaziyet ve şartlarının tesbiti gibi işlerle ıslah enstitülerinin başka bir güne bırakıldı. de oturan maruf zatlarm ikametgâh ad ve mimaride bugünkü Fransız temayültevsii için de 30,000 lira harcıyacaktır. leri» mevzuunda olacaktır. Konferans GÖÇMEN İŞLERİ resleri vâzih surette yazılı olmalıdır. lara alâkadar herkes gelebilecektir. Halka sebebsiz dürüşt muamele yapMaaş alan stajyerler Bu sene 25 bin muhacir tıkları, salâhiyetlerinin fevkine çıktık Yüksek Ticaret mektebini geçen sene gelecek bitiren ve askerlik vazifelerini de ifa eları sabit olan emniyet mensublarınm den genclerden bir kısmı Denizyollan Niishası 5 kuruştur. Alman malumata göre, üç senede bu hareketleri sicillerine geçirilecek, yenilıkler vücude getirıldıği gibi yeni idaresinde stajyer olarak çahşmaktadır memlekete 95,431 göçmen gelmiştir. Bu terfi hakları üzerinde müessir olacaktır. Gazianteb (Hususî) Şehrin methaTürkiye Hariç İdare, bütçesinde tahsisat olmadığı için sene gelecek 25 bin göçmen bu miktara linde 1400 metro uzunluk ve 20 metro binalann intızamına da çalışılmıştır. fçin İCİB Bu emir emniyet direktör ve âmirîeri genışliğındeki yol, bulvar haline sokul Yansen'den alınan şehır ımar plânm maaş verememektedir. Bunun için dahil değıldir. 1400 Kr. 2700 K r . Senelik tarafından her polise okutturulacak ve maktadır. Bu yolun esasen Kültür bah da bülvar olarak burası kabul edılmiş stajyerler, hakları olan muayyen maa1450 • 750 • Altı avlık bu mevzular üzerinde konferanslar ve400 > 800 » çesinden Parti kurağına kadar olan kıs ve bu hali alması için hazırlıklara giri şın kendılerine verilmesi için alâkadar Üç avlık makamlara müracaat etmişlerdir. rilecektir.» 150 » Yoktur mı asfalt döşenmiş, yol üzermde birçok şilmiştir. Bir aylık Festivale getirilecek ecnebi heyetler Konservatuar müdürü dün Sofyaya gitti Misafir Emir Abdullah Dün Rasadhaneyi gezdi, öğle yemeğini Bendlerde yedi ve Büyükadada tenezzühten sonra geceyi orada geçirdi Çok çirkîn bir hareket Süleyman, kansının verdiği fetvaya uyarak azledemiyeceği bir Veziri katletmek için zulme adli alet ediyordu! Polis katili Nazımın İstanbul Ticaret Odasınm bütçesi muhakemesi Dinlenen şahidler vak'a* Bazı sebeblerden dolayı , mn nasıl cereyan, .etti. İktısad Vekâletince iade edildi ğini anlattılar Gazi Antebde Bulvar açıldı Cum hu riyet Abone şeraiti { VİYANA DONUŞU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle