20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHLRİYET 5 Haziran 1937 NEDVİN suzluK, baş ve yarım baş a§ b d b l K bütım rahatsılıklan glderir. carpınîı, v e smirdeTi ileri gelen HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN Ameliyatsız basur memelerini mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce profesörün takdirnamelerini kazanmıştır. Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur «Nevrol Cemal» i ahrken «Cemal» ismine dikkat ediniz. Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanlan gencleştirir. Suiistimal edilmiş yorgun vücudlan dincleştirtr Yalnız ismine dikkat ediniz. BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINUGA ADEMi İKTİDARA 5iniraSrıları,asabî öksiirüKler,asabî zayıflıK,uyKu CİLDİNİZİ Genc hayvanların derin cild hüceyrelerinin kalbi olan BiOCEL Besleyiniz EYVA TUZU ile l înhisarlar Umıım I Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda tüylü, tüysüz (32) aded VE HER SABAH lito makinelerine mahsus kösele merdane pazarlıkla satm alınacaktır. DAHA GENC GÖRÜNÜNÜZ II Pazarlık 7/VI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da KaMeşhur bir üniversitede dâhi bir bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüa caktır. doktor profesör tarafından keşif III Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven ve istihzar edilen asrın en büyük me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2902) ve kıymetli güzellik unsurudur. 25 yaşından itibaren cildiniz, kıymeth I îdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mucibince yapılacak Biocel'ıni kaybetmeğe başlar. Şayed, «16559» lira 71 kuruş keşif bedelli amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. cild başka bir unsurla beslenmezse, bu II Eksiltme 7/VI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kaba zıya seneden seneye artar ve nihayet yütaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. zünüz buruşmuş ve ihtiyarlamış olur. III Muvakkat teminat 1242 liradır. CıMinizin Biocel'i yüzünüzü taze tutar IV İhale evrakı 83 kuruş mukabilinde tnhisarlar tnşaat Şubesinden ve ve genc gösterir. Genc hayvanlardan isAnkara Başmüdürlüğünden almabilir. V Istekliler ihaleden en az 2 bün evvel bu gibi işleri muvaffakiyetle tihsal edilen Biocel, tıpkı cildinizin tabii yaptıklarma dair resmî vesaikle İnhisarlar înşaat Şubesine müracaat edip eh Biocel'i gıbidır. Mümasil cild unsurları liyet vesikası almaları. arasında en müessir ve en kıymetli bir VI Mühürlü teklif mektubu kanunî ve ehliyet vesikalarile muvakkat te cevherdir. Cild hüceyrelerinizin derinliminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi ğine nüfuz ederek buruşuklukların te linde verilmiş olmalıdır. (2835) şekkülüne başladığı yeri hemen beslemeğe başlar. Hatta annelerin bile yüzünü 25,000 kilo toz sigara makine kolası gencleştirir. Ve genc kızlarahiç görme10,000 kilo nişasta kolası şartnamelerine göre pazarlıkla satm alı dikleri sehhar ve terütaze bir ten temin nacaktır. eder. Bu Biocel cevheri, şimdi pembe 2 Pazarlık ll/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta rengindeki Tokalon kreminin terkibinde Levaeım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. tam cildinizi beslemek için matlub nisbet 3 Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk dairesinde mevcuddur. Geceleri yatmazgüvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân dan evvel kullanıruz. Sabahları yağsız olunur. . (3012) beyaz rengindeki Tokalon kremini kul lanmız. Bu kremde bilhassa birkaç gün I 8000 kilo gazyağı. zarfında birbirinden daha beyaz üç renk20000 kilo benzin şartnamelerine göre pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık II/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kabataş te teninizi beyazlatacak olan «Oksijen Beyazı» vardır. Bu iki krem kullanıldığı ta Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. takdirde memnuniyetbahş semeresini gaIII Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV îsteklilerin pazarlık ıçin tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güven ranti ederiz. me pralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3011) 1250 kilo bergamot esansı pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarlık 9ArI/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü Kabataşta LeII vazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. m ıv isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3064) I 450 kilo Piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metil alkol pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarlık 10/VI/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te Ka bataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3104) vc ondan mütevellid baş ağrılarını de feder. MİDE ve barsakları kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir toz olup MÜMASİL MÜSTAHZAR LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA K.OLAY, ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMS1ZLIĞ1, MİDE EKŞİLİK ve YANMA LARINI giderir. MİDE VE BAKSAK LARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızhğı defe der. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat Küçük şişesi çıkmıştır, fakat büyük sisesi ekonomiktir. iNKIBAZ Denizyolları î ŞL ET M E S I Acentalan: Karaköy Köprübaşı Tel 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han Tel 22740 Trabzon Postaları Pazar, Salı, Perşembe 12 de İzmir Sür'at Postası Cumartesi 15 te Mersin Postaları Salı. Perşembe 10 da kalkarlar «Salı postaları on beş günda bir yapılır.» Cumartesi. Carşamba 18 de tZMÎT Pazar. Salı, Perşembe 9 30 da MUDANYA Cumartesi 14 te diğer günler 8.30 da. Pazarlan sabah postasmdan başka akşam 18 de BANDIRMA Pazartesi. Salı. Carşamba. Perşembe. Cumartesi 20 de KARABÎGA Salı Cuma 19 da AYVALIK Salı 19 da. Cuma 17 de Pazar 9 da tmoz Trabzon ve Mersin Postalaruıa vük alınmaz (3206^ kalkıs günleri BARTTN Memur Almacak Maliye Vekâletinden: Samsun ve Mersinde bu defa ihdas olunan Kambivo İdareleri için aşa ğıdakı rnpv7ulardan imtihana tâbi tutularak birer murakıb alınacaktır. A tktısad B Malive C Hukuk Bilgisi D Ticaret ve usulü muhasebe. İmtihan tahrirî olacaktır. Lüzum görülürse şifahen ayrıca denemeler yapılacaktır. İmtihan • Ankarada Malive Vekâleti Nakid tşleri Umum Müdürlüğünde İstanbul ve İzmir Kambivo Müdürlüklerinde 1 ve 2 temmuz 937 perşembe günü riğleden sonra saat iki buçukta vapılacaktır. Kazananlara iki vüz lira ücret verilecektir. îmtihana girmek istivenlerin mekteb sehadetnamelerile askerlik ve hüsnühal vesikalarmı ve sıhhat raporlarını ve bulundukları işlere dair bonservislerini 25 haziran 937 tarihine kadar Ankarada Maliye Vekâleti Nakid İşleri Umum Müdürlüğüne tevdi etmis olmaları lâzımdır. İmtihanp kabul edileceklere teblieat vapılacaktır. «1443» (3194) Diğer Postalar ilkbaharın bu son haftaları Boğaziçinin en güzel mevsimidir. Her taraf yemyeşil zümrüd gîbi, tatil günlerini zevk ve neş'e ile Boğaziçinde geçiriniz. 1 Cumartesi akşam postası ile pazar sabah postalarında ^ 50 fevkalâde tenzilâtlı tarifeler tatbik edilmektedir. Bu biletler pazartesi öğleye kadar avdet için muteberdir. • 2 Salacaktaki Kızkuîesi plâjı yarınki pazardan itibaren umuma açılmıştır. Köprüden plâja gitmek ve gelmek için saat 1\ tan 23,45 e kadar postalar tertib edilmiş ve adi günlerde de plâjda, banyo dahil olduğu halde gidip gelme bilet iicreti birinci mevki için 33 ikinci mevki için 28 kuruştur. 3 Usküdar Kabataş arasında araba vapur seferleri 20 gidiş ve 20 geliş olarak çok sık tertib edilmiş ve ücret tarifeleri de büyük tenzilâta tâbi tutulmuştur. Şirketi Hayriyeden : I 100 kilo komprime halinde kılondrat dö kinin KAPiTAL ÇIKTI Tarihin sırrım çözen KARL MARKS'm bu abide eseri, Hikmet Kıvılcımlı tarafından ALMANCA aslmdan türkçeye aynen çevrildi. Emekçi Kütübhanesi, ŞİMDİLÎK her aym 1 inde, forma halinde neşrediyor. Kapak içleri lugat ve ıstılah izahlarile dolu olarak, forması 5 kuruştur. Her kitabcı ve bayıde bulunur. n m IV KUABARAK I 6000 kilo göztaşı pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 14/VI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tavin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. 3202) I Çamaltı tuzlası için € 15.000» kilo külçe kurşun pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 15/VT/937 tarihine raslıyan salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3204) I Nümune ve şartnamesi mucibince muhtelif .eb'adda 4 930 000 aded kapsül p.azarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 21/VI/937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tavin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3203) Dr. iHSAN SAMi Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultanmahmud türbesi No. 113 Beyoğlu 5 inci Noterlığine1 Ben aşağıda imzası yazılı olan künse (E. Stefanidis ve şeriki Güneştel, çivi 846 aded Kova 114 » Kanca ve aksamı komandit şirketine muvazaa I 110 > Balta 24/VI/937 Perşembe saat: 14 olan (Platon Tako ve şeriki) kollektii' 78 > Yangm söndürme aleti şirketindeki kâffe haklarmu bedeli mak 37 > Kürek 770 metre hortum buz mukabili Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü Aker kardeşler şirketine beyi ve 1000 aded Bez torba | 24/VI/937 Perşembe saat: 16 I Yukanda yazılı «6» kalem yangın malzemesile bez torbalar pazar devrü temlik etmiş ve bedelini de tamalıkla satm alınacaktır. men almış olduğumdan keyfiyetin alâ II Pazarlık, hizalarında gösterilen tarihlere raslıyan gün ve saat lerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda kadarlarca malum olması için alelusul yapılacaktır. ilân edilmesini diler ve saygılarımı su III Sartnameler garasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. narım. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi Beyoğlunda Galatasarayda Tütüncü buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3201) çıkmazmda Arifpaşa hanında 2 numarada Eftim Stefanidis. Asipin Kenan Sizi soğuk aıgınlığından, nezleden, gripten, baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilâç budur Dr. Suphi Şenses jidrar yollan hastalıkları mütehassısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere Tel: 43924 ™"^•'^ Lsmine dikkat buyurulması T&RKİYE \S BANKAbV
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle