16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Haziran 1937 CUMHURIYET TÜRK TİCARET BANKASI Merkezi: ANKARA SEFALİN SEFALİN isim ve kutuya dikkat Seyahatte, vapurda, trende başınız ağnyorsa ve yahud bir kınklık hissediyorsanız derhal bir kaşe HER NEVİ BANKA MUAMELATI almız. Bir tecrübe SEFALiN'in anî tesirini ispata kâfidir. Her ay falzlerl ödenen: KUPONLU VADELi MEVDUAT ŞUBELER: Teleton ; 2316 Erinizde düma bir paket Y1LDIRIM traj tnçajı bolon«nn. YILDIRIM traı b>çaklan bütün bıçaklann ferkınde olup birinci çeiikdrn imal edilmijdir. Her bıçak inceden inceye maayenedea geçirilir re yalnu mGkenmel olanlan fhş* çıkanlır. Binaetudeyh g*rantUidir. Baş ve diş aflrıları, GRiP, NEZLE Günde lüzumunda 3 kaşe alınabilir. Amasya C. Müddeîumumiliğinden: 1 Amasya Cezaevinin malî 1 haziran 937 gününden 31/5/938 sonuna kadar beheri 480 çifti 960 gram itibarile bir senelik 122640 kilo Amasya Belediyesinin kabul ettiği ıkinci nevi buğday ekmeği bugünkü Belediye rayicine göre 10424 lira 40 santım muhammen bedelile 25/5/937 gününden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İsteklilerin muhammen bedelin vüzde yedi buçuğu olan 781 lira 80 kuruş nisbetinde para veva tahvilât veya banka mektublannın mahsus kanundaki sarahati veçhile teklifnameve ekliyerek ihale günü olan 8/6/937 salı gü nü saat 15 e kadar Amasya C. Müddeiumumiliğinde toplanan Komisyona vermeleri lâzımdır. 3 îhale günü Müddeiumumilik dairesinde toplanan Komisyona saat 15 ten sonra verilecek teklifle teminat mektubları kabul edilmiyecektir. 4 İhale 8/6/937 salı günü saat onaltıda Amasya C. Müddeiumumilik dairesinde toplanan Komisvon huzurunda yapılacaktır. 5 Fazla izahat almak istivenler Amasya C. Müddeiumumiliğine veya o ver Cezaevi Direktörlüğüne ihaleden evvel müracaatleri ilân olunur. (2982) YILDIPIM T R A Ş BIÇAĞI Satılık Köşk Göztepede istasyon ve tramvaya pek yakın bir mevkıde emsalsiz bir çiçek ve meyva bahçesıle yeni yetiştirilmiş bir bağı, elektrik, su, havagazi tesisatını, 8 oda, 2 salon, bir yemek salonu, zarif bır hamamı, mutfak, kiler ve sair müştemilâtı havi mükemmel bir köşk satılıktır. Istiyenlerin Göztepede Tepegöz sokak, 17 numaraya müracaatleri. ANKARA Adapazarı Bandırma Bartın Bolu BozUyUk Bursa DUzce Eskişehlr Gemlik izmit Safranbolu Tekirdağ Telefon :2297l İ8TANBUL Türkiyenin her taıafında muhabirleri vardır. TELGRAF ADRESl : ..L D1REKTÖRLÜK: TÜRKBANK Şubeler: TİCARET Devlel Demiryolları İşletme Umnm MüdürlüğtindenI İdaremizin Eskişehir hastanesile talebe pansiyonunun bir senelik ihtiyacı olan 25 kalem sebze ve 15 kalem meyva 2 grup halinde ve ayn ayrı ihale edilmek üzere 9/6/937 çarşamba günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahi lindeki Komisyon tarafmdan açık eksiltme ile satuı alınacaktır. Sebzenin azamî ihtiyac miktanna göre muhammen bedeli 1634 lira 20 kuruş ve meyvanm muhammen bedeli 1267 lira 75 kuruştur. Bu işe girmek istiyenlerin sebze için 122 lira 57 ve meyva için de 95 lira 9 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisvona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Eskisehirde Hastane Operatörlüğü ile Talebe Pansiyonu Direktörlüğünden, Haydarpaşada Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2868) Muhammen bedeli «15620» lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bağ teli 16/ 6/1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasınAa satın alınacaktır. Bu ise girmek istiyenlerin (1171,50) liralık muvakkat teminatla kanunun tavin ettiği vesikaları Resmî gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numarah nüs hasmda intisar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif lerini ayni eün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3034) îlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira olan 100 ton renkli veya beyaz üstüpü 21/6/1937 pazartesi günü saat 15 te yeniden kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. Bu işe girmek istivenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1937 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, îzmir, Haydarpaşa ve Adana veznelerinden satılmaktadır. (3149) Havalar ısınmağa başladı I I bir tuvalet «serviyeti» dir. Hususî bir bağla kullanıhr. En ince ve en I . sıkı elbıseler altmda görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. F E M t L sıhhidir. FEMÎL serviyetleri sıhhî ve fennî bir şekilde hususî bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık ta vermez. Gavet hafif ve vumuşaktır. Cilde vapışmaz ve deriyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN KORUR. F E M İ L pratiktir. Çünkü günün faaliyetine, seyahate, spora mâni olmaz. Taşıması ve kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara şayani tavsiyedir. El çantalannda ihtiyat bulundurakilinir. Çamaşır zahmet lerini tamamile ortadan kaldırır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacmda denemek, bütün doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tecrübe ediniz. Her Eczanede, Parfümöri ve büyük Tuhafiye mağazalannda bulunur. BAYANLAR ÇOK UZUCU BİR DERTTEN F E M I L nedir? KURTULDUNUZ! FEMİL kadınm aylık ihtiyaçlannda kullanacağı yeni ve sıhhî SERVIETTE HYGİENİQUE El, ayak, koltuk terlerini kesen nahoş kokuyu gideren yegâne sıhhî pudradır. İNGÎLÎZ K A N Z U K eczanesi FEMİL BEYOGLU İSTANBUL Dr. A. K. KUTİEL Karaköy, Topçular cad. 37 Sinir zafiyetine fevkalâde bir ilâç SPLANDİD BUGÜN AÇ1LIYCR. taVSiye : Büyükadanın en büyük ve en kibar oteli PALAS KUMBARA TARLACR MUdiriyot: A . L A L A KARDOL Meşhur ahçibaşı Panayoti» Therapianos idaresinde birinci »ınıf mutbah • Pek mutedıl Hatiarla pansiyon komple Uzun ikametler için hususî fiatlar • Telefon : 56 • 22 4mrc^rA . Herganhl bir sayfiyede ev tutmazdan 6 w e l flatlar.m.z. istişare ediniz. eczanelerden arayınız. Merinos Yapağısı Satış İlânı Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 1 Merinos Yetiştirme Çiftliğinin 937 senesi hasılatmdan (12500) on iki bin beş yüz kilo safkan Merinos yapağısile (6200) altı bin iki yüz kilo yarımkan Merinos yapağısı kapalı zarf usulile arttırmıya konmuştur. 2 Arttırma günü 25 haziran 1937 tarihine musadif cuma günü saat on beştir. 3 Muhammen fiat olarak safkan Merinos yapağısımn beher kilo (120) yüz yirmi kuruş yarımkan Merinos yapağısının beher kilosuna da (110) yüz on kuruş tahmin edilmiştir. 4 Her ikisi için (1637) bin altı yüz otuz yedi lira muvakkat teminat alınacaktır. 5 İsteklilerin Karacabev kazası dahilinde Merinos Yetiştirme Çift liği Müdürlüğüne ihale gününde ve 2490 savılı kanun hükümleri dahilinde teminat ve teklif mektublarile birlikte müracaatleri ilân olunur. (2935) İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Bır borcdan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 200 lira kıymetinde 1880 No. lı Ford otomobilı 5/6/937 cumartesi günü saat 11 den 12 ye kadar Divanyolunda 12 No. lı Güven garajı önünde satılacaktır. Birinci arttırmada mahcuz otomobil muhammen kıymetinin ^c!5 ini bulmadığı takdirde satış 21 haziran 937 pa zartesi günü saat 11 e bırakılacaktır. Satış peşin para iledir. Talib olanlann mahallinde hazır bulunacak memura müracaatleri ilân olunur. Ounyada birıncilığı ka?aran TURAN BARDA: Mevsimbalosu Bu ak?am sabaha kadar devam edilmek üzere zengin varyete numa ralarile Panaroma ve Taksim bahçelerinin saz heyetlerinin iştirakile fev kalâdf bir ziyafeti musikiye verileceğinden zevki selim sahibi sayın müşterilerimizin bu fevkalâde zengin geceyi kaçırmamalannı temenni ecteriz. Turan Bann muhteşem salonlan da tam bir nezih aile mahfilidir. Gören gözl Kılavıız saatierıdır. istemezl! Her yerde arayınız. 155 birnci mükâtat. Sahib ve ttaşmuhaTrırt: Yanu» Nadt Umumi nefriyati idare eâen Yazı fjten Müdürü: Hikmet Münit Cumhurtyet matbaan Yelek cebi fenerleri kılavuza lüzum kalmadan kendini gösterdi. Satış deposu: Galata, Karaköv, Haraççı sokak No. 5 İSMAİL ÖMER İŞÇEN Taşra satış yerleri: Samsun Gazi caddesi Halk kitabhanesi Bolu: Varlık Ticaretevi Osman SeVid, Ali Kesim Mersin: Uray caddesi No. 41 Sedad Sahir Zonguldak: Ayyıldız Pazan. JUNiOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle