20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 5 Haziran 1937 Habeş harbi Italyaya 12 Türk mîmarlarınm Windsor Düşesinin yıllık toplantısı Avrupaya aşıladığı milyar lirete mal oldu Yolcu salonu projesinin moda salgını Artık muharebe için herşeyden evvel paranın şart olduğu düsturu değişti Pariste çıkan L'İntransigeant gazetesi İtalyanm Habeş harbi bütçesi hakkında şu yazıyı neşrediyor: îtalya hükumeti, Habeş harbine aid masraf bütçesini neşretmiştir. Bu bütçeye nazaran, Afrika seferi Italyaya on iki milyar yüz on bir milyon lirete mal olmuştur. îtalya bu milyarlan nasıl tedarik etti? Bundan yanm asır evveline gelinciye kadar böyle bir sual mühim sayıabilirdi. Çünkü o tarihte, bir orduyu teçhiz ve idame etmek için pek çok paraya intiyac olduğu, paranın harb için esas şartı teşkil ettiği kanaati vardı. Birkaç senedenberi bu düstur çok eskimiştir. Milletler, parasız harbetmenin yolunu öğrenmişlerdir. Nitekim, Harbi Umumî, iktısadcılann dört aydan fazla devam etmesine ihtimal vermedikleri halde, dört sene sürmüstıir. On üç milyara mal olan Afrika harbi de, İtalyayı he men hiç fakirleştirmemiştir. M. Mussolini'nin, İtalyan milletine muazzam bir gayret yükü tahmil etmiş olması bu işin sırrını teşkil ediyor. Afrika harbinde, yalnız Habeşistana gönderilen ordular değil, bütün millet seferber edilmiş, fabrikalara vazıyed edilmiş, amele seferber hale konulmuş, altın ve dçviz mevcudu musadere olunmuştur. Hüku met, harb masraflanm karşılamak için, memleketten istiyeceği parayı kemali nezaketle değil, emirle ahyordu. Memle kette mevcud sermaye tamamile devlete intikal etmişti. On üç milyar liret bu suretle temin edildi, daha lâzım olsa daha temin edilebilirdi. Şimdi yeni harbler, harbe mahsus bir hazine ile değil, kaimelerle yapılıyor. Altm yalnız bir noktada lâzımdır. Her memleketin sahib bulunmadığı iptidaî maddelerin tedariki için. Nitekim İtalya, petrol bahsinde böyle bir vaziyette kalmış, fakat, Cenevre'nin petrol ambargosu teşebbüsü Italyaya büyük bir ders vazifesi görmüştür. Düçe, muzaffer İtalyayı, kendi yağile kendi kavrulma siyasetine götürmüş ve elinde bulunmıyan iptidaî maddelerin temini için teşkilât yapmağa sevketmiştir. Şimdi, Italya, başka memleketlerin kauçuğu ve petrolu yerine, sun'î kauçuk ve sun'î benzin yapıyor. Almanya ayni şekilde hareket ediyor. General Goering, Weimar'da «Dört senelik plân nihayete geldiği zaman, Almanya ebediyyen namağlub bir memleket ÜNÜ GUNUN BULMACASI 1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 1 *l 1 • • • • 3 4 6 bir ecnebi mimara ve Şimdi herkes Wallis rilmesi tenkid edildi mavisi aramakla meşgul Türk Mimarlar Cemiyetinin yıllık toplantısı, dün saat 6,30 da Gülhane parkındaki Alayköşkünde yapılmıştır. İstanbul Müzeleri miman Kemal Altanın kongre reisliğinde akdedılen içtimada evvelâ idare heyeti raporu okunmuş ve bundan sonra malî raporun münakaşasına geçilerek rapor müttefikan Lıabul edilmiştir. Toplantıda söz alan mimarlar bilhassa îstanbul Liman İdaresinin yolcu salonu inşası için açılan proje müsabakasında jüri heyetine dahil bir ecnebi mimann, mimarî kavanin ve kaideler hilâfına yolcu salonu projesinin tanzimini kabul etmesi dolayısile itirazlarda bulun muşlardır. Bundan başka mimarlar bu gibi hareketlerin Türk mimarlığının is tikbali hakkında haklı endişeler uyandı rabileceğini tebarüz ettirmişlerdir. Mimarlar Cemiyeti idare heyeti bu müsabakada jüri heyetinin raporları hakkında tetkikatta bulunmak arzusunu izhar ettiklerini, fakat bu dilekJerinin kabul edilmediğini umumî heyete bildi rerek alâkadar makamlar nezdinde tekrar teşebbüsatta bulunması için yeni heyeti idareye salâhiyet verilmesi yolunda tekliflerde bulunmuşlar ve bu dilekler heyeti umumiyece de kabul edilmiştir. Söz alanlar ayrıca, eskiden Türk mimarlığının da diğer serbest meslek erbabı gibi yalnız Türk vatandaşlarına hasredilmesi için evvelce Maarif Vekâleti nezdinde yapılan teşebbüslerin tekrar edilmesi lâzım geldiğini ileri sürmüşler ve Alayköşkünün ressam ve mimarlara tahsis olunması için de Parti nezdinde teşebbüsatta bulunulması işini yeni heyeti idareye hatırlatmışlardır. Bundan başka aza aidatının 8 liradan 10 lrraya çıkarılması işi reye konulmuş ve bu fikir de müttefikan kabul edilerek heyeti umumiyenin tensibile Atatürke, îsmet înönüne, Nafıa Vekili AIi Çetinkayaya, Maarif Vekili Saffet Arıkana, Dahiliye Vekili Şükrü Kayaya tazim telgrafları çekılmesine karar verilerek kongreye son verilmiştir. • • • • • • • • 6 1 Mareşal Badogliyo De&sie'ye girerken olacaktır» diye haykırmıştı. îtalya ile Almanya Autarchie sistemini tatbik etmek suretile, sulh ve harb için zarurî olan büyii kiptidaî maddelerin ithali mecburiyetinden kurtulmağı tasarlıyorlar. Haricden ithal mecburiyetinin kalkması, tediye mecburiyetinin de kalkması demek olduğuna göre, harb yapmak, dolar veya îngiliz lirasına sahib bulunmağa mütevakkıf olmaktan çıka caktır, liret veya mark sahibi olmak kâfi gelecektir. Bunu da hadsiz, hesabsız tedarik etmekten kolay birşey yoktur. Bir tek muhatara varsa, o da, para tedariki hususundaki bu kolayhktan ifrat derecede istifadeye kalkışıp, fiatların fazla yükselmesi yüzünden hâd bir içtimaî buhrana sebebiyet vermektir. înflation'ların en büyük tehlikesi buradadır. Vaktile, sefere çıkmak için paraya ih tiyac olmasına mukabil, bugün yalnız kuvvet kâfi geliyor. Top fabrikaları devlet emrine veriliyor, imalâtı devlet tara fından musadere olunuyor. Vaktile, harb, silâh fabrikalarını zengin ederdi, şimdi, böyle bir vaziyet, ayni fabrikalar için, mutavaat ve inkiyad manasım tazammün etmektedir. Çünkü, modern harb, eskisi gibi sadece askerî harekâttan ibaret de ğil, «küllî harb» dir, bir nevi yürüyüş halinde ihtilâldir. Ve hiçbir ihtilâl yoktur ki parasızhk yüzünden yanda bırakıl sın. Fakirlik, eskiden, sulh içinde yaşamak mecburiyeti demekti; bugün hiç de öyle değildir. Ve binaenaleyh, sulhun, kendi kendisinden, yani bütün dünyayı vahim bir akıbete sürüklemek korkusunun vic danlarda uyandıracağı akisten başka hiçbir teminatı yoktur. V/ındsor Düşesinin Cande şatosunda ahnmış en yeni resmi Windsor Düşesi lâhik Madam Wal lis'in mavi rengi sevdiğini, bu renkte roblar ısmarladığını işitenlerde müthiş bir merak başlamıştır. Paris moda mehafili, Wallis mavisi derdine düşmüştür. Asıl mesele, bu mavinin nasıl bir mavi olduğunu tayin etmektedir. Kimisi koyu mavi, kimi açık mavi, kimi gök mavisi, kimi deniz mavisi diyor. Paris Moda mehafilinin, tam rengi öğrendiği, ve zamanı gelince piyasaya Wallis ma visini döküvereceği şüphesizdir. Fakat, şimdilik, Paris mağazalan dahi bu ma vinin ne çeşid bir mavi olduğunu bilmi yorlar. Şimdi bütün dünyanın bir Wallis mavisi salgını geçireceği anlaşılıyor. Windsor Dükünün evlenmesi takdis edilemezmiş Londra 4 (A.A.) Anglikan kili sesinin resmî naşiri efkârı olan Church Times gazetesi rahib Jardine tarafından yapılan dınî merasim hakkında «sözde âyin» tabirini kullanmakta ve kilisenin, biri evvelce evli bulunan ve zevc veya Yeni heyeti idareye, Seyfi Arkan, zevcesi henüz sağ olan iki tarafın birleşFaruk Çeçen, Zeki Sayar, V. Adaman, mesini takdis edemiyeceğini ilâve eyle mektedir. Arif Hikmet Oltay seçilmişlerdir. Erkeğin karnmdan çıkan ceninin mahiyeti Karnında bir cenin bulunduğu iddia edilen Bulgar köylüsünü ameliyat eden doktor Temerkof bir Fransız gazetesine, bu garib vak'a hakkında şu beyanatta bulunmuştur: « Teratome tabir edilen bu nevi urlar pek nadir görülürse de tababette malum şeylerdir. Ancak, bu defaki urun 6 buçuk kilo ağırhğında olması ve içinde, hayli inkişaf etmi§ nesiçler ve insan uzuvlan bulunması bir fevkalâdelik teşkil ediyor. Urun içinde, oldukça teşekkül etmiş bir beyin, bir göğüs, kalbe benzer bir parça, ve tamamen teşekkül etmiş bir dizkapağı bulunmuştur. Windsor Diikü ve Düşesi Venedikten geçti Fransada halkçılar cephesinin yıldönümü Blum. Büyük Britanya, Belçika, Küçük İtilâf, Türkiye, İskandinavya devletleri ve Amerika ile mevcud dostane münasebetleri tarsin etmiş olduğundan doIayı bahtiyar olduğunu söylemiş ve Fransanm cihan sulhu için bütün milletlerle mesai birliğinde bulunmağa hazır olduğunu teyid etmiştir. Paris 4 (A.A.) Populaire gazetesi, Blum'un Daily Herald muhabirile halkçılar cephesi hükumetinin ilk yıldönümü münasebetile yapmış olduğu görüşmeyi neşretmektedir. Blum, bilhassa şunları demiştir: « İktidar mevkiini ele aldığımız sırada Fransada mevcud olan dahilî vaziyet dolayısile içtimaî noktai nazardan en müstacel işleri halletmek zaruretinde kaldık. Bugün iktısadî kalkınma, muhakkaktır. Istatistiklerin gösterdiği de budur. Bu kalkmmanm diğer memleketlerdeki kalkmmadan daha az mahsus olmasuım sebebi, bizim belki Amerika müstesna olmak üzere hiçbir memleketin teşebbüs etmemiş olduğu bir işe teşebbüs etmemiz dir. Biz, diğer memleketlerin yaptıklarının hilâfına olarak, içtimaî işleri iktısadî işlere ve iktısadî işleri de malî işlere takdim ettik. Malî tahminler, mutlak surette nikbinanedir ve ahval ve şerait ne olursa olsun para siyasetimizi tadil etmiyeceğiz ve üç taraflı itilâfname, bizim kaidemiz olarak kalacaktır. Haricî siyasetten bahseden Blum, şöyle demiştir: « Kabinemizin beyannamesine sa dık kalmış olduğumuzu zannediyorum. Sulhperver Avrupaya itimadını iade et mek. Avrupa, taahhüdlerimize ve idea lizme sadık kalacağımızı bilir. Bizim ni haî gayemiz, her zaman için, kollektif emniyettir ve bu emniyet hakem usulü, mütekabil yardım ve kontrola tâbi umumî tahdidi teslihatla zamân altına a maktır.» Mezbuhane bir mücadele mi? IBagtarafı 1 inci sahifede} ya gelerek teşekkür telgrafları çekmek istemişleı'se de kaymakamla telgraf müdürü, birkaç saat müzakereden sonra bunların kabul edilemiyeceğini söyle mişlerdir. Hatia parasını aldıkları bir telgrafın suretini de iade etmişlerdir. Paris 4 (Hususî) Windsor Dükü ile karısı bugün saat 15,50 de Milâno dan ekspresle Venediğe muvasalat et miş, İngiliz konsolosu ile Venedik belediye reisi tarafından karşılanmışhr. Dük ile Düşes ekspresten inerek saat 18,30 da otomobille Avusturyaya hareket etmiş lerdir. ^ Hâlâ mı tahrikât? VİYANA DÖNÜŞU Başta muhafız olduğu halde Suriyeli memurlar, meselenin halledilmiş olduBütün bunlar, her nekadar şekilsizse ğunu bildikleri halde, tahrikâta devam ediyorlar. Mümessil heyeti ve köylerden de, tamamen vücud bulmuş bir cenini gelen yüzlerce kişi bu vazij^eti delege andırmaktadır. nezdinde protesto etmişlerdir. Bunu ancak ceninin teşekkülü esnasmDuriot Adanaya geldi, gitti da, uzviyetin heyeti umumiyesinden küAdana 4 (Hususî) Hudud inzibatı çük hüceyrelerin ayrılması ve ileride, na ve hududlara taalluk eden diğer me meçhul bir sebeble büyümeğe başlaması seleleri görüşmek üzere şehrimize ge şeklinde izah edebüiriz. Bu gibi hüceylen Fransanın Sancak delegesi Duriot reler ekseriya böyle uzuv parçaları, na bu sabahki İskenderun postasile avdet diren de tam bir cenin halinde buyüye etti. Toplantı bir hudud komisyonu iç timaı mahiyetinde olmayıp ikinci dere bilirler.» cede hudud işleri konuşulmuştur. Asıl hudud komisyonu ayın on beşinde gene Üç otomobil kazaısı burada Valimiz Tevfik Hadi Baysalın riEvvelki gece saat 21 de 532 numaralı yasetinde içtima edecektir. otomobil süratle Taksimden Harbiyeye Mukavele Meclise geliyor doğru giderken Harbiyede caddenin bir Ankara 4 (Telefonla) Hatay anayatarafından diğer yanına geçmekte olan sasma aid mukavelelerin tasdik için bugünlerde Meclise geleceği anlaşılıyor. 14 yaşlannda Mehmed adındaki çocuHariciye Encümeni derhal toplanarak ğa çarparak tehlikeli surette yaralamışmukavele\ri tetkik ve Meclis heyeti u tır. mumiyesine sevkedecektir. Başvekil İsSoför süratle kaçmıştır. Yaralı çocuk met Inönünün siyasî nutuklarını bu mu hastaneye kaldırılmıştır. kavelenin tasdikı sırasında irad etme •S* *P •!• leri muhtemeldir. Aksarayda Yeşiltulumbada oturan 18 yaşlarında Bahri, evvelki gece saat 24 te Lâlelide tramvaydan indıkten sonra 2863 numaralı otomobilin çarpmasına Dün akşam geç vakit Beylerbeyinde maruz kalmış ve tehlikeli surette yaralanbir cinayet olmuştur. Eczacı mütekaidi mıştır. Sami ile ailesi arasında bir geçimsizlik deŞoför kazayı yaptıktan sonra kaçmışvam ediyormuş. Nihayet Sami dün akşam tır. refikasile baldızma Beylerbeyi fırını ö *** nünde tesadüf etmiş, büyük bıçakla her Şoför Ardavutun idaresindeki 200 ikisini de yaralamıştır. Etraftakilerin fernumaralı otomobil, dün sabah Pangaltıyadı üzerine polisler yetismiş ve Samiyi yakalamışlardır. Yaralı kadınlar Hay da Miço adında bir kasab çırağına çarpdarpaşa Nümune hastanesine kaldınlark mış ve yaralamıştır. Her üç kaza hakkında tahkikata deilk tedavileri yapılmıştır. Yaralıların vaziyetinde tehlike olmadığı anlaşılmıştır. vam edilmektedir. Dün İstanbula memleketin muhtelif yerlerinden 525 ton buğday, 30 ton çavdar, 15 ton arpa, 114 ton mısır, 5 ton nohud, 60 ton un, 30 ton kepek, 7 3/4 ton peynir, 6,5 ton kaşer ve 1,5 ton da zeytinyağı gelmiştir. İstanbuldan harice 5 ton iç bademi, 15 ton arpa, 3 kilo afyon ve bir ton da iç cevizi gönderilmıştir. Dün îstanbul borsasında şu fiatlarla satışlar olmuştur: Yumuşak buğday kilosu 6,04 kuruştan 6,15 kuruşa kadar, sert buğday 6 kuruştan 6,13 kuruşa kadar, çavdar 4,17 1/2 kuruş, sarı mısır 4,27 kuruştan 4,37 kuruşa kadar, kuşyemi 9,15 kuruştan 9.17 1/2 kuruşa kadar, yulaf 4,10 kuruş, tiftik 113 kuruştan 117,20 kuruşa kadar, güz yünü 68 kuruş, keçi kılı 45 kuruş, beyaz peynir 26,22 kuruştan 28,20 kuruşa kadar. Dün yabancı borsalarda şu fiatlarda alivre satışlar olmuştur: Buğday kilosu 5,14 kuruştan 6,16 kuruşa kadar, arpa 4,88 kuruş, mısır 3,79 kuruş, keten tohumu 8 kuruş, iç fmdığı 94,78 kuruş. Zahire Borsasında dünkü vaziyet Feci bir kaza Balatta Mollaaşki mahallesinde otu ran Sinyora'nın kızı 3 yaşlarında Hanila, dün sabah evin üçüncü kat penceresinden sokağa bakarken muvazenesini kaybederek düşmüştür. Ağır surette yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Dün gece Beylerbeyinde bir cinayet oldu ı Gaib köpek aranıyor > Erkek, kısa tüylü, bej renginde, göğsü, başı ve karnı, üstü beyaz, Bobi isminde küçük bir köpek kaybolmuştur. Bulan Nişantaşında Hayvanları Koruma Cemiyetine getirdiği takdirde kendisine nakdi bir mükâfat verilecektir. Bodrum katı: Zemin kattan merdivenle inilir, zemini çimento bir taşlık üze• • rine bir kuyu, bir kömürlük ve içinde u • • sabit çamaşır teknesi ve alafranga ocak ve sarnıcı olan bir mutfak ve arka ci Soldan sağa: 1 Dunyanm yüksek dağları. 2 Bir hetinde bir miktar bahçesile bir halâ ve memleketin merkezi, vasıtalar. 3 Yük kümesi vardır. sekli'k için kullanılan bir tâbir, duvarcının Zemin katı: Çift kanadlı demir kapıbir âleti. 4 Bir fiil, sucu. 5 Fransızca dan apartımana girildikte zemini kıs «Rehber>, asri küçük masal. 6 Türkiyenin Trakyada en garbe düşen bir kıt'ası. men karasimeh döşeli bir antre üzerinde 7 Bir mabud, büyüklük. 8 Büyüyen. 9 bir oda ile zemini mermer bir sofa üzeBir renk, İran dilinde <sır>, fransızca bir rinde diğer bir oda vardır. emir. 10 Şık, ve uzun sopa, fransızca Birinci kat: Zemin kattan merdiven«boğa güreşi yapılan meydan». le çıkılır bir sofa üzerinde bir halâ ve Yukarıdan aşağıya: 1 Japonların bir âdeti. 2 Bir Sırb karşılıklı iki oda vardır. sinema yıldızı, iskambilde bir kâğıd. 3 îkinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda, Japon İmparatoru, bir işin yapılması. 4 bir halâ ve zemini kırmızı çini maltız oEşeğe verilen bir emir, bir oyun vasıtası. 5Arab alfabesinde bir harfin okunuşu, çün caklı bir mutfak. kü. 6 Çehreler. 7 Çırak, içki ile yenen Üçüncü kat: Bir sofa üzerinde zemin yemekler. 8 İlişik, arkadaş. 9 Eğlence, vücudden sızan su. 10 Ecdad, bir edat, ve etrafı fayans döşelidir. bir nehir. Dördüncü kat: Bir sofa üzerinde ikJ Evvelki bultnacanın halledilmis şekli oda, bir dolab ve zemini kırmızı çini, ar1 2 3 4 5 « 7 8 » 10 ka cihette üstü kapah bir taras olup etr rafı duvar korkulukludur. MİEİRİAİK E E D ı Hududu: Arkası yol, şimali 38 No. b AİVİE NİE • OİKİU L ev, garbı kısmen 10 No. lı ev ve apartıS • İKİAİN AİV İ ÇİE man, cenubu 40 No. lı ev ve kısmen a> AİSİA L E TİB FİE M partıman. RİAİB IİTİAİB AİB E, Sahası: Tamamı 104 metro murabbaı İ NİEİK • İK I Y A K olup bundan 71 metro murabbaı bina ve F İİT •İM • R E V • kalanı bahçedir. Yukarıda evsafı ve hudud ve sahaı A YİB S A K A T A T gösterilen gayrimenkulün yarısı açık T EİR A Z İ • • R A arttırmıya konulmuştur. to • NİE V İ •İAİBİE S 2 Vergiler, tellâliye, taviz bedeli satış bedelinden çıkanlacaktır. Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin yüzde PARA LAR yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya Sahş Alış millî bir bankanm teminat mektubunu 627. 627. Sterlm hâmil olmaları icab eder. Müterakırn 126 123. Dolar vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borc110. 113. Frank ları borcluya aiddir. Arttırma şartna • 120. 125. Liret mesi 4/6/937 tarıhine musadif cuma gu84. 80. Belcika Fr. 23 nü daırede mahalli mahsusuna talik e19. Drahmi 568. 576. dilecektir. Birinci arttırması 5/7/937 tatsvicre Fr. 23 20. Leva rihine musadif pazartesi günü dairemiz63. • 6 6 ı n de saat 14 ten, 16 ya kadar icra edilecek, Florin 70. Kron Cek hirinci ,arttırmada bedeli kıymeti mu " 20.Silin Avusturva hammenenin %75 ini bulduğu takdirde 28. 25. Mark 23. | üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttı20. Zloti 24 ranm taahhüdü baki kalmak üzere artPengo 14. Lev tırma 15 gün daha temdid edilerek 52 52 Dinar 20/7/937 tarihine musadif salı günü saat 32. 30 Kron İsvec 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak i1051. 1052. AHın kinci arttırma neticesinde en çok art • 255. ı 254 Banknot Ç E R L E R tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 No. Kapanış lı icra ve iflâs kanununun 126 ncı mad Açılış 626 desine tevfikan hakları tapu sicillerile Lonrda 625.50 0.7860 NewYork 07880 sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di Paris 17.6864 17.6725 ğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahibMilâno 14.9640 14.955 lerinin bu haklarını ve hususüe faiz ve 4.675 Brüksel 4.6782 masarife dair olan iddialarını ilân tarı 87.30 Atina 87.37 3.4466 hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı Cenevre 3.45 63.8975 müsbitelerile birlikte dairemize bildir Sofva 63.9488 1.4310 meleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Amsterd. 1.4325 Prae 22.5610 22.5430 tapu sicillerile sabit olmıyanlar sahş be4.2025 delinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Vivana 4.2062 Madrid 13.9088 13.8975 Müterakim vergi, tenvirat ve tanzifiye1.9625 den ibaret olan belediye rüsumu ve vaBerlin 1.9636 4.1534 Varsova 4.1566 kıf icaresi bedeli müzayededen tanzil o3.9775 BudaDeste 3.9810 lunur. Daha fazla malumat almak ıstı * Bükres 107.4340 107.3482 yenlerin 936/1079 No. lı dosyada mev 34.505 Belffrad 34.5325 cud evrak ve mahallen haciz ve takdiri 2.7443 Yokohama 2.7464 24.06 Moskova 24.04 kıymet raporunu görüp anlıyacaklan i3.0982 Stokholm 3.10 lân olunur. (33166) E SHA M Açıhs Kapanış Fatih Tapu sicil muhafızlığından: Anadolu Şm. Unkapanmda Papazzade mahallesi 23.75 % 60 Pesin 23.80 nin Unkapanı sokağmda eski 14 yeni. 13.85 Aslan Cimento 13.90 R İ S T İ K R A Z LA 16. en yeni 24, 24/1 No. lı Kadıyoran fıAçılış Kapanış rını namile maruf fırının 2/24 hissesinm 19 Türk borcıı I Peşin 1 9 mutasarrıfı Kirkor oğlu Haçik olduğu 19.05 » I Vadeli 19.05 18.75 18.75 kayid kaleminde bulunan Habazan ce » » II Vadeli 18.675 » » m Pesîn 18.675 miyetine aid defterde zikredilmekte Lse 95 95.25 Ergani de mezkur defterin tasarruf defteri ma96 Sıvas Erzurum I 9 6 96.50 96 hiyetinde olmadığından dolayı mahal T AH V I L A T linde tahkikat yapılması lâzım gelecs Açıhş Kapanış ğinden mezkur hisseye iddiayi tasarruf Anadolu I Peşin edenler varsa ellerinde mevcud vesaiki I Vadeli 4 0 40 > n Vadeli 40. 40 tasarrufiye ile birlikte işbu ilân müd » Mümessil detinden itibaren on beş gün zarfında • » Vadeli 44.30 44.20 Sultanahmedde Tapu dairesinde Fatih Tapu sicil muhafızhğına ve yahut tahZayi Askerî tezkeremi kaybettim. Yenislni kikat günü olan haziranın 19 uncu cuçıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. martesi günü saat 14 te mahallinde haGerede kazası Mengen nahiyesl 328 zır bulunmaları ilân olunur. (33172) tevellüdlü Halil oğlu Mahmud s i Îstanbul 4 üncü icra memurluğundan: İbrahim oğlu Mehmede birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesme karar verilen ve tamamına 7965 lira k;ymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde eski Şerbethane yeni Ömer Hayyam sokağuıda eski 17 yeni 15 No. lı apartımanm iki hissede bir hissesi açık arttırma ile satılacağındaa evsafı aşağıda yazılıdır: ı1 •1 ŞIB İst. Borsası 4/6/937 • ! • « 10 Haziran Perşembe grününden itibaren Taksim Bahçesi açılıyor Dr. Mehmed Ali İDRAR YOLLARI Operatör Urolog •^•^ Memleketin çok sevilen saz heyeti ile birlikte Telefon : 43703. S A F iYE Hastalıkları mütehassısı Köprübaşı ^^m Eminönü han Tel.: 21915 ^ ^ M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle