11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 Haziran 1937 CUMHURIYET SON TELEFON HABERLER TELGRAF HfidiseSer arasında v« TELSiZLE Sıhhate dair r Hataya selâm! r ATAMIZ GELİYOR IBastarafı l inci sahifede] ümidsiz bir Mütareke gününde, 15 mayıs 1919 da, işgal altmda bulunan İstanbuldan sessiz sadasız, büyük vazifesinin başına giden Mustafa Kemal Paşa, sekiz sene sonra, yalnız îstanbulu değil, bütün yurdu kurtaran millî kahraman ve kurduğu yeni devletin Cumhurreisi olarak İstanbula geldiği zaman, İstanbul, gö rülmemiş bir heyecanla ayaklanarak, Onu sevinc gözyaşlarile istikbal etmişti. İstanbulun o büyük bayramı, bütün tafsilâtile hâlâ gözlerimin önünde yaşı yor. Büyükada açıklarmda Burgaz va purile istikbale koştuğumuz zaman Er tuğrulun güvertesinden bize salladığı beyaz mendil bile hâlâ gözlerimin önündedir. Dolmabahçe sarayının büyük merasim salonunda, İstanbulun her smıf halkmı temsil eden heyete hitab ederken, duyduğum o çelik ses bütün heybetile hâlâ kulaklanmdadır. « htanbuldan çıktığım günden bugüne kadar sekiz sene geçti. Hicrart ve tahassürle geçen dakikaların bile nekadar uzun geldiği düşünüliirse, sekiz senelik hasretin, istanbulun muhterem ahalisi için ruhumda aleşlediği işiiyakın büyükliiğii kolaylıkla takdir olunur. iki büyük cihamn mültekasmda, Türk vatanmın ziyneti, Türk iarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşlarm kalbinde yeri olan bir şehirdir. Bu şehir, meşum hâdiselerle muzlarib bulunduğu zamanlar, bütün vatandaşlann kalblennde kanayan yaralar açılmtştı. Kalbi yaralı olanlardan biri de bendim. Bugün görüyoruz ki geçirdiğimiz karan hk gecelerin meşiminden kalblerimizi mesarla dolduran nurlu seherler doğdu. Sekiz sene evvel muztarib, ağlıyan lstanbuldan kalbim sızlıyarak çıktım. Teşyi edenim yoktu, sekiz sene sonra kal bim müsterih olarak gülen ve daha gü • zelleşen İstanbula geldim. Bütün Istan bullulann ruhuma heyecan veren sıcak üe muhabbetkâr ağuşile karşılandım. • •••..•••....•.•••..••> •••......«••« Ingiltere kontrol işi için yeni bir proje teklif etti General Mola'nm uğradığı tayyare kazasınm sebebi hâlâ anlaşılamadı Vitoria A (A.A.) Havas ajansı nm muhabiri bildiriyor: General Mola'nm bindiği tayyare Val ladolid istikametinde gitmekte iken Ba vilca civarında yere düşmüştür. Tayya renin enkazı altmdan çıkanlan General 'Mola'nm cesedi tanınmıyacak bir hale gelmiştir. İspanyanm en muktedir gene rallerinden olan Mola, üniformasından teşhis edilmiştir. Generalle beraber tayyarede bulunan iki erkânıharb zabitile bir pilot ve bir makmist de ölmüşlerdir. Kazanın sebebi, henüz esrannı muhafaza etmektedir. Salamanca 4 (A.A.) General Mola'nm ölmesine sebeb olan tayyare ka zası hakkında alınan mütemmim malu mata göre, tayyarede bulunan yedi kişi de ölmüştür. Bunlar General Mola'dan başka, muavini, pilotu ve erkânıharbiye«nden dört zabittir. Cenaze merasimi bugün Burgosta yapılacaktır. tardedilmiştir. Biscaye cephesi: Havanın bozukîuğu ve sis askerî harekâta mâni olmuştur. 15 milis neferi hatlanmıza geçmiştir. Santander, Asturi, Leon ve Soria cephelennde hafif piyade ateşi olmuştur. Madrid cephesi: Jarrama bölgesinde piyade ve topçu ateşi olmuştur. Dün ak şama doğru Cabeza Grande yakımnda bir taarruz defedilmiş ve düşman bir çok ölü bırakmıştır. Bugün bu bölgede sükunet hüküm sürmüştür. Cenub ordulan: Hafif müsademeler olmuştur. Berlin 4 (A.A.) Doyçland zırhhsı mürettebatından iki kişinin daha İbiza'da öldü'ğü ve bu suretle facia kurbanlannın adedi 27 ye çıktığı bildirilmektedir. Kazanın sebebi hâlâ anlaşılmadı Doyçland kurbanları 27 ye vardı Ingilterenin teklif ettiği plân Londra 4 (A.A.) Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: Salâhiyettar bir membadan bildirildiğine göre, İngilterenin Paris, Roma ve Berlindeki siyasî mümessilleri dün bu üç hükumet nezdınde teşebbüste bulunarak İspanyayı kontrol eden filoların emniyetini temin etmek için takib edilecek me tod hakkında fikirlerini sormuşlardır. îngilterenin teklifleri şunlardır: 1 Ispanya sahillerinde müteaddid emniyet mıntakalan tesisi, 2 Kontrolu temin eden muhtelif filoların teşriki mesai etmeleri. Ingiltere, bundan maada İspanyadaki muharib taraflann emniyet mıntakalarına riayet etmeğe davet edilmelerini teklif etmektedir. General Mola'mn yerine General Davila tayin edildi Salamanca 4 (A.A.) Franco, General Davila'yı Bask cephesindeki or dunun kumandanlığına ve General So liquet'i de Castille ve Aragon ordusu kumandanlığına tayin etmiştir. Millî radyonun bildirdiğine göre, kaza vuku bulduğu zaman miralay Pazas ile iki zabit General Mola'nın refakatinde Valladolid'e gitmekte idiler. Hitlerin taziye telgraft Berlin 4 (A.A. ) Hitler, General Mola'nm ölümü dolayısile General Francoy'a bir telgraf göndermiştir. ir Alman mütefekkirinin son kitablarından birini oEy mutlu Hatay bölgesi, ey Türkeli, ah ey kuyorum: Keiserling'in Bağrında güneşler yaşatan kutlu, büyük şey... «Mahrem Hayat» adlı eseri. Aç göğsünü aç... Kanlar akan bağrına yurdun Müellif, «Sıhhat» faslında, şöyle Türkün yüreğinden gelen aslan sesi dolsun... diyor: «Bir zamanlar kalb çarpıntılarınEy zorlu Hatay genci, kızıl dağları yıktın... dan çok rahatsızdun. Dünyaca şöhVarol koca Türk, Ergenekondan gene çıktın... reti olan doktorlardan birine gittim. Beni muayene etti ve dedi ki: Çıktın yürüdün, gün gibi, dünyaya göründün, « Sizi bu rahatsızlıktan kurtaEhrama girip, Çankayanın nuruna döndün... rabileceğimi sanıyorum. Fakat o zaHacet dağının güller açan yaylalarından man kendinizi daha rahat bulacağıSes verdi sıkılmışlara derman olan Aslan... nızdan emin misiniz? Siz bu sıkıntıya alışmışsınız. Hiç şüphesiz, bu sıEy mutlu Hatay Türkü, yağız dağları yıktın... kıntı geçecek olursa yerine başka bir Varol koca Türk Ergenekondan gene çıktın... rahaUızhk arayacaksınız ve ona ahşmak için uzun bir zaman geçecek. Bak, dinle, bütün Türkeli tekbir alıyor, bak... O gün bugün, Alman mütefekkiHep ayni sada, sade bu ses, sade bu kaynak... ri, her yedi senede bir bütün vücuBozkırlara bak, Kıpçağa dön, hepsi ve herkes, dünü doktorlara modern usullerle Hep ayni soluk, ayni göğüs, ayni büyük ses... muayene ettiriyor, fakat kalb gibi mühim uzuvlarında bazı anzalar biVarol koca Türk, artık o sert ejderi boğdun... le olsa, hâd bir buhran geçirmedikçe Altayda doğan şanlı güneş, sen gene doğdun... hiç telâş etmiyormuş. Bu usulden çıkardığı netice şuna İstanbul 2 Haziran 1937 benzer birşey: Sıhhat, hasta olmaEMİN BÜLEND SERDAROĞLU mak değildir; sıhhat, yalnız ve sadece, vücudün; sarsıntılanna, yalpa vuruşlanna intıbak edebilmesidir. Bütün mesele alışmaktan ve muvazeneyi bulmaktan ibaret. Hastalığına alışmış bir hasta sıhhatlidir; sıhhatine alışmamış bir sıhhatli hasta sayıhr. Böyle düşünen Keiserling vaktile İstanbula da gelmişti. On sene evvel ben kendisile görüştüm. Yaşlı ve dipdiri bir adamdı. Vücudü fikrini tekzib etmiyordu. Sıhhat, vücude uzun zaman musallat olan hastalıklarla dost olmak ve iyi geçinmektir. Felakete alışmak bir saadet olduğu gibi, hastahğa alışMecvudiyeti zannedilen başıboşluk ortadan mak da sıhhattir. Vaziyeti kabul edip halinden memnun olduktan sonra ne kalkarak kazalarm da önii alınır kalır? Vücudün de, ruhun da sıhhaBu Boğaza karadan götüren güzel ti bu memnuniyetten başka nedir? yoldur. Fakat neredeyse adı Maslak yoPEYAM1 SAFA { Seyriiseieri diizeltemez miyiz Inzıbat tedbirleri ciddiyetle tatbik ve takib olunursa... MASLAK YOLUNDA Cephelerde umumî vaziyet tspanya hükumetinin resmi protesto notası Londra 4 (A.A.)Almeria'nın bombardımanım protesto eden İspanyol notası bugün Valancia'daki İngiliz maslahatgüzanna tevdi olunmuştur. Bu nota ademi müdahale komitesine hitab etmektedir. Salamanka 4 (A.A.) Umumî karargâhtan teblığ edilmiştir: Aragon'da: Alcubiere civarındaki mevzilerimize karşı yapılan hafif bir hücum düşmana büyük zayiat verdirilerek Kiralık bir kumandan! Vehib Paşa bu sef er de" General Franco'ya arzı hizmet etti M.lutııınnıııılınıirtnilllininitlll1linillllllllllllllTl!lIİIIMIılınıı Rüştü Aras bugün Neurat 7 haziranda Bükreşe gelecek Belgradda olacak Hariciye Vekilimiz Peş Alman Hariciye Nazırı tedede mühim temas Y.ugoslavyanın merkezinde iki gün kalacak lar yaptı Belgrad 4 (A.A.) 7 haziranda Belgrad 4 (Hususî) Türkiye HaTİciye Vekili doktor Tevfik Rüştü Aras öğleüzeri, Almanya Hariciye Nazırı von Macar Başvekili ve Hariciye Nazırı ile Neurath'm buraya gelmesi beklenmektebugün de görüştükten sonra geç vakit dir. Von Neurath, burada dokuz hazirana Bükreş yolile İstanbula hareket etmiştir. kadar kalacak ve bilâhare tayyare ile Rüştü Arasın Peştede karşılanması Sofya'ya gidecektir. Programda ezcümBudapeşte 4 (A.A.) Dün akşam le Dr. Stoyadinoviç'in muhtelif görüş buraya gelen Türkiye Dış İşleri Bakanı Vehib Paşanın Habesıstanda cdınmış meleri vardır. doktor Tevfik Rüştü Aras istasyonda, bir resmi Dr. Stoyadinoviç, 7 haziran akşamı Dış Bakanı Kanya namına siyasî müstevon Neurath şerefine bir ziyafet verecek Hindistanda çıkan ingilizce gazetelerşan Oroa, elçi Gabriel Aporsla, Türkiye ve bu ziyafet sonunda nutuklar teati o den Evening News of İndia Royter a elçisi ve elçilik erkânı ve Yunanistan orlunacaktır. jansının Kıbrıstan aldığı şu haberi neş ta elçisi tarafından karşılanmıştır. retmiştir: Stoyadinoviç ttalyan elçisini Doktor Aras Bükreşte iki gün «Umumî Harbde Gelibolu yarımadakabul etti kalacak Belgrad 4 (A.A.) Başvekil ve sında İngilizlere karşı harbeden ve son Bükreş 4 (A.A.) Türkiye Ha Hariciye Nazm Stoyadinoviç, dün İtal Habeş İtalyan harbinde Ogaden cep riciye Vekili doktor Tevfik Rüştü Aras, ya'nın Belgrad sefiri İndelli Mario'yu hesindeki Habeş kumandanı Nasibuya yann, Budapeşteden buraya muvasalat kabul etmiştir. askerî müşavirlik yapan Vehib Paşa İsedecek ve burada 7 hazırana kadar kalapanyadaki ihtilâlcilere hizmet teklifinde caktır. Doktor Tevfik Rüştü Aras bura Kral Aleksandr için dikilen heykel bulunmak üzere Kıbnstan hareket etti. Belgrad 4 (A.A.) Şövalye Kral dan Türkiyeye hareket edecektir. Buradan Fransaya gitmek ve oradan İsAleksandr namına dikilen heykel 20 haIrana hayvan ihrac ve ithal ziranda Visoko'da merasimle açılacak panyaya geçmek tasavvurundadır. Kısa boylu, kuvvetli yapılı, uzun samerkezleri tır. Merasimde, Kralın bir mümessili, nakallı ve daima neş'eli bulunan Vehib PaAnkara 4 (Telefonla) İranla ak zırlar, sivil ve askerî erkân hazır bulunaşa Habeşliler tarafından pek popoler ve dettiğimiz son baytarî mukaveleye göre caktır. sevimli olarak tanınmıştı. Siperlerin ve hayvanlarla ham ve gıdaî hayvan mah Roosevelt'in sulh lehinde küçük istihkâmlann harbde büyük âmil sulleri Türkiyeden İrana yalnız hudud beyannamesi olduğu kanaatinde idi. Cenubî Habeşisdaki Gürcübolat geçid noktasından, îranVaşington 4 (A.A.) Womens Chris tanın merkezi Harrar'ı Italyanlara karşı dan memleketimize de Bazergândan it tian Temperance Union ismindeki ka müdafaa için Dacahbur civarında Hin hal olunacak ve her iki yerde baytarî dınlar cemiyetine gönderdiği bir beyan denburg hattına benzer müstahkem bir namede Roosevelt, ezcümle demiştir ki: hat vücude getirmişti.» kontrola tâbi tutulacaktır. «Amerıka. cihan sulhunun idamesi Yunanistanda ordu için için ecnebi milletlerle teşriki mesai etmeğe her zaman hazırdır. Bugün dünyaiane toplanıyor mn şahid olduğu ideolojik ve politik ihÂtina 4 (A.A.) Atina ajansı bil tilâflarda Amerika sulh yolunda yürücliriyor: Millî Müdafaa için ianeler mik mek hususundaki kararında musırdır. Roma 4 (Hususî) Başvekil Mussotan yükselmektedir. Mütekaid zabitler, Biz, emperyalist gayeler takib etmiyo lini bugün de Alman Harbiye Nazırı ruz. Bütün münasebetlerimizde kazan Mareşal von Blomberg'le uzun bir mükara ordusu için on iki buçuk milyon drahdıklarımızı tehlikeye koyabilecek mu lâkatta bulunmuştur. Sabahleyin Marenıi hibe etmişlerdir. hataraları uzaklaştırmak azmindeyiz.> şalm önünde askerî menavralar yapılİş federasyonu ve bütün diğer işçi temış, gece saat 9 da da askerî kulübde bir ziyafet verilmiştir. şekküller, bir gündeliklerini tayyareye Paris 4 (Hususî) Paris borsasmm Alman İtalyan askerî ittifakı vermeyi kararlaştırmışlardır. bugünkü kapanış fiatları şunlardır: tekzib edildi Kritikos, şahsen elli bin drahmi verLondra 110,65, Nevyork 22,46 1/2, Ber Roma 4 (A.A.) İtalya ile Almanya mîştir. Bir lskandinavya ajanı yarım mil lin 899, Brüksel 378,12 1/2, Amsterdam 1235,10, Roma 118,24, Lizbon 100,75, Ce arasında bir tedafüî askerî ittifak akdeyonluk bir çek vermiştir. nevre 512.75, bakır 62 64, kalay 251,2,6, dildiğine dair Ünited Presse'in istihbaHükumet reisi, her gün muhtelif sınıf altın 140,05, gümüş 20,5,16, kurşun ratı bu akşam gazetecilerin kabullerin de tekzib olunmuştur. lara mensub eşhastan ianeler almaktadır. 23,17,6, çinko 22,3,9. lu olacak ve orada ikidebir tekerrür eden kaza fecialarından kinaye olarak gene neredeyse adı kanlı yol olup kalacak. Son kazanın bir lâstik tekerlek sakatlığından ileri geldıği söylendi ve yazıldı. Tahkikat hakikî vaziyeti ortaya koya caktır. Fakat içimizde şu korku var: Tahkikat ne netice verirse versin, nekadar uzun veya kısa olacağını bıttabi tayin edemediğimiz yakm bir atide gene Maslakta bir facia daha diye bu defa başka sebebden ileri gelmiş yeni bir kanlı vakıa daha kaydetmeğe mahkumuz. Eğer nihayet artık ciddî tedbirler alınmağa tevessül edilmezse. Tedbirlerin ne olacağını Vilâyet, Belediye ve onların teşkilâtı şüphesiz biz den daha iyi bilirler. Bizim gördüğümüz şudur: Şehir harici olan bu yerin ya başıboş bırakılmıştır, ya orada seyrüsefer edenler başlarının boş olduğunu zannediyorlar. Ve öyle olunca da hiçbir kayıd ve şart bilmiyen bir serbestlikle çalışıyor Her sene birçok kurban verdiğımiz Maslak yolundan bir manzara lar. Arabalann muayenesinden başlıyarak yürüyüşlerin sürat derecelerine kadar herşeyi inzıbat altına alan tedbirler ciddiyetle tatbik ve fasılasız takib olunursa Büyük Şefimiz ve millî dava [Bapnakaleden devam] yoğurula onlardan bir parça olmuştur denilebilir. Ön Asya Türklüğünün umumî heyeti için hakikat olan bu keyfiyet İskenderun Antakya ve havalisi için de buralara Hatay unvanını verdiren en hakikî şeklinde tecelli etmiştir. Bu vaziyetin Fransız teşebbüs ve teklifile müracaat olunan Milletler Cemiyetince de ciddî tetkiklerden sonra aynen bu suretle kabul ve teslim edilmesi hakikate müstenid bir hakkın teslimi şeklinde diğer bir zafer olmuştur, bu da insanlığm ve sulhun zaferidir. Milletlerarası işlerinin milletlerarası vicdanma dayanan sulh yolile halledıl mesi Atatürk Türkiyesinin açtığı ve muvaffakiyetle ileri götürdüğü önemli bir çığırdır. Bizim için hayatî bir ehemmiyeti haız olan Boğazlar meselesinde bu yolu ihtiyar ettik ve milletlerarası işlerinin işte bu türlü usullerle hallini tercih ve tervic eden büyük küçük sulhcu milletlerin minnettarane muzaheretlerile maksudumuza zafer bulduk. Hatay işinde de öyle oldu. Fransa Milletler Cemiyetine gidelim dediği zaman bu teklifi kabulde tereddüd etmedik ve haklı davamızı sulhu seven dost milletlerin huzurunda müdafaa ettik. Yalnız akıl için değil, hak için de yol ve son birdir. Bir meselede bir tek hak ve bir tek hakikat olunca her dikkatli araşhrmanın sonu elbet bu tekliği ortaya çıkarmak olacaktır. Netice böyle oldu: Milletler Cemiyeti Hatay işinde Türk noktai nazannın doğruluğunu kabul etti, ve oradan muzaffer çıktık, birçok dostluklan da beraber alarak. tngiliz ve Fransız dost bu başıboşluk ortadan kalkarak kazalarm da ö'nü alınmış olur. İki motosikletli inzıbat memuru bu işi pekâlâ yoluna koyabilir. Yollara sığmı yan o kocaman otobüsleri bazan öyle koşturuyorlar ki yalnız manzarası insanın gözünü karartmağa kâfidir. Bir iki ye O gün, tesisat eski olduğu için bir ka rinde ağır ceza bu ölüm koşulannı elbetzadan korkularak merasim salonunun te durdurur. Bunu vazifedarlardan pek elektrikleri yakılmamıştı. Fakat salonun büyük ehemmiyetle rica ediyoruz. loşluğunu yırtan ve bütün gözleri çeken iki ışık vardı: Atatürkün çelik bakışlı mavi gözleri, Atatürkün göğsünde, yani istdklâlin. luklan bunların başındadır. tam kaynağında parıldıyan îstiklâl ma Fransa ile çetin bir davadan daha dalyası. dost çıkmış olmaklığımız hakikaten çok zevkli birşeydir. Büyük İngiliz devleünin Bugün Atatürk gene İstanbula geli bu mesele vesilesile de takdır ve muhabyor. Onun ilk zafer dönüşündenberi arabetini kazanmış olmaktan bittabi mem nun ve müftehiriz. En başta Rusya bu dan on yıl geçmiştir. 1927 ile 1937 aralunan diğer kıymetli dostlarımızın her ve sında, O her defasında, daima daha büsile ile olduğu gibi bu fırsatta dahi teey yük, daima daha kuvvetli, daima daha yüd eden dostluklannı ise aynca izaha yüce, daima daha sevgili olarak İstanbula gelmiştir. Bu 10 yıl içinde, O, yurda lüzum bile görmeyiz. 100 senelere sığmıyan şaheserler hediye Hatay zaferi dolayısile bu noktalara etti. İstanbula ilk geldiği gün, söylediği işaret edişimizse bu zaferin şümul ve nutkun, bir cümlesinde vadettiği şeylerin ehemmiyetini tebarüz ettirmek içindir. hepsini, hatta daha fazlasmı yaptı. Ulu Bu şümullü ve ehemmiyetli zafer Ulu Önderin bugün, îstanbula gelişi tıpkı 10 Önder Atatürke kutlu olsun, Türkün yıl önce gibi bir zafer dönüşüdür. büyük evlâdı Atatürk de büyük Türk O, bu defa, bize, Hatay zaferini getirimilletine kutlu olsun. YUNUS NAD1 yor. İstanbul da, Ona, bütün memleket gibi, ebedî bağhlığını, heyecanlı sevgisini, sonsuz şükranını ve tükenmez minnetini sunuyor. Vatanm imarı, millelin refahı daha çok gayret ve mesai taleb etmekledir. Hissiyatı ve vicdanı telâkkiyatı, ilim üe fenle tenmiye ve terbiye ederek heyeti ı'çtimaiyemizin hakikî huzur ve saadetine çalışmak ulvî bir noktai nazardır. Bu noktai nazarı, size, aziz İstanbul halkt na, sekiz sene evveline kadar, içinde yedi evliya kuvvetinde bir heyulâ tasavvur ettirilmek istenilen bu sarayın içinde söylüyorum. Yalnız, artık bu saray zıllullahların değil, zıl olmıyan, hakikat olan millelin sarayıdır ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla bahüyarım...» Atatürk, bu sözleri söylerken kudretli sesi kulaklanmızdan girerek ruhlanmıza aksediyordu. Onun sesinde bir çelik sa lâbeti tınneti vardı. Bu ses, hiçbir zaman, hiçbir an titremiyordu; heyecanın en yüksek perdesine çıktığı zaman bile... Bel liydi ki bu ses, harb meydanlannda or dulara, inkılâb anlannda halk kütlelerine kumanda etmeğe alışmıştır. Ve gene belliydi ki bu ses, titremek için değil, titretmek için yaradılmıştır. Hamidiye Atinada büyük merasimle karşılanacak Blomberg Mussolini ile bir mülâkat daha yaptı PARİS BORSASI Atina 4 (A.A.) Cumartesi sabahı Pireye muvasalat edecek olan Hamidiye için hazırlanan programda, devlet makamları ve Aris gemisi kumandanile ziyaretler teatisi, bahriye mektebini ziyaret ve Kral saraymda defteri mahsus ımzalamak vardır. Bahriye Müsteşarı cumartesi akşamı, Glifada'da Türk misafirler şerefine büyük bir ziyafet ve recektir. ABtDİN DAVER Ankarada f ırtına Birçok evlerin bodrum katını su bastı Ankara 4 (Telefonla) Bugün öğleden sonra saat bir buçukta başlıyan yağmur birdenbire şiddetini artırarak adeta tufanâsâ bir şekil aldı. Şehirde birçok evlerin bodrumlarına su basmış, Emniyet abidesi civarında bir otomobil suya gö mülmüş ve birkaç ağac seller tarafından sürüklenmiştir. Nüfusça bir zayiat ve kaza olmamıştır. Meclise gelen ölüm cezaları Ankara 4 (Telefonla) Yenişehrin Kızıl köyünden Ahmed oğlu Hüseynin Ayancığın Hurremşah köyünden Sucu oğlu Mehmedin ve Keskinin Mahmaklı köyünden Osman oğlu Omerin ölüm cezalarma çarptırılmalan hakkında Başvekâlet tezkereleri Meclise verildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle