20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Y ÜCE L Aylık Kiiltür Mecmuası Haziran nüshası AHMED HAŞİM'in nefis bir resmi, kıymetli makale ler, şiirler, hikâveler, anketler ve daha bircok yazılarla çıktı. YÜCEL memleketin en büyük kültür mecmuasıdır. 60 sahife 15 kuruş. Posta kutusu 576, İstanbul umhuri S3]fl! •lllll tllIIKllllllllllUlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll •Illlllllllllllll II1II1II1I1IIIIIIM1IIIIIIIIIII llllllllll 1 III1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII1 Ulllll İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgral ve mektub adred: Cumlıurlyet, İstanbul Posta kutusu: istanbul, No 246 p . . bUIH8rT6SI 0 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Talırlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa tasmı 24299 24290 Biiyiik Şefimiz ve istanbul Atatürke bugün kavuşuyor MiHNava Hatay muzafferiyetinin büyük kahramamnı karşılamak üzere Hatayın yalnız zaferi değil, adı da onundur! Artık söyliyebiliriz ki bu Türk davası, bilhassa Atatürkün icab ederse şahsan her fedakârlığı göze alarak işte böyle hallolunmasmı istediği bir dava idi atayın yalnız zaferi değil, adı da onundur. Türkün dünya üzerindeki seyrini ta kablettarihin en kesıf karanlıklan içine kadar uzanan nafiz gözlerinin keskin nurile takib eden Atatürk İskenderun Antakya ve havalisi Türklerinin Hatay ülkesi Türklerinden olduğunu, Orta Asyadaki ilk kaynaklarının bugün bile hâlâ mevcud coğrafya belgelerile bize ve dünyaya gösterdikten sonra Sancak üstündeki davatnızın manasını her göze çarpacak bir açıklıkla ifade etmiş olmak için bu ülkeye adını koydu, ona Hatay ülkesi dedi. Hataylılann dıyarı olan bir ülke. Onun tarihî eskıliğini ise daha evvel, çoktan, ta Kurtuluş Savaşımızın nihayet bulmasını müteakıb sbylemişti: En aşağı kırk asulık Türk ülkesi diye. Adanada karalar giyinerek karşısına çıkan Antakyalılara Atatürkün söylemiş olduğu meşhur cümleyi biliyorsunuz: Lâakal kırk asırlık Türk olan bir memleket esarete giremez! Atatürk Hatay davasını ilk olarak bu cümleyi sarfettıği zaman ele almış değildi. Bunun tarihi daha eskidir. Millî misak hududlan çizilirken cenubda mıllî istiklâlleri için çalışan ve çarpışan Hataylılar, Atatürkün nazarında, kendi millî varlıklannın mahfuziyetini kendi kanlarile tarihin sahifelerine yazmaktaydılar. Hatta biraz daha eski: Atatürk Büyük Harbin Suriye muharebeleri sonunda Halebde Türk askerliğinin şeref ve haysiyetini bir daha tesis ettiği sıralarda dahi muhtemel yeni millî Türk hududunun cenub kısımlan üzerinde göz gezdirmiş ve İskenderun Antakya ve havalisinin her ne pahasına olsa feda olunamaz bir Türklük parçası bulunduğuna karar vermisti. Bugün bu dava milletlerarası çetin ihtilâflann süzgecinden geçerek Atatürkün asgarî isteğine mutabık bir şekilde hallolundu: Hatay istiklâlini kazandı, ve ırktaş kardeslerimiz Hataylılar yanıbaşı mızda millî varlıklannın kendi millî ellerinde idaresi imkânınm istihsalile bahti yar oldular. Bu umumî Türk davası bilhassa Atatürkün, artık söyliyebiliriz ki, icab ederse şahsan dahi her fedakârlığı göze alarak işte böyle hallolunmasmı istediği bir davaydı. Onun için bugün bu zaferi onun hakikî sahibi olan Atatürke kutluluyoruz, bütün milletçe ve baştanbaşa bütün memlekette. Asırlara sığmıyacak inkılâblarla dolu yeni Türk rejiminde millî Atatürk dehasınm ortaya koyduğu biri diğerinden daha büyük hakikatlerden biri de şudur ki Türkiye halkı Ön Asyada cahil veya garazkâr tarihçilerin yazdıklan gibi Asyadan daha dün gelmiş göçebe bir halktan ibaret olmayıp burada onlarca ve onlarca asırlardanberi kök salarak bir nice medeniyetlere kaynak olmuş asıl sekene bir halkhr ki eskiliğinin derinliğine bakılarak adeta bu yerlerin taşile toprağile, iklimile ve her çeşid tabiatile yoğurula nilllllllllllllllllillllııııııııınııınınıım,,,,,,,,!,,„,„,!,„,„„, III l|l III lllll IIHIIIIIII lllllllll lllllllllll Hatay Zaferi Ulu Ondere Kutlu Olsun! 1I1IHIIIIMII1I1II1IIIII1III111IIIIM1IIIIOIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1 illilllllllllllllillllllllllllllllllllirillllilllMIIUIIIIIIfllllllll llllllllllllllllillllllllllllllllllllllll muazzam bir program hazırlandı, donanma da limana geldi REİSÎCUMHUR ÖĞLEDEN SONRA SEHRİMİZDE OLACAK Türk miüetine nynî sene içînde Ankara 4 (A.A.) Reisicumhur Atatürk bügün saat 13,45 te hususî Montreux zaferinden sonra Hatay trenle Istanbula hareket buyurmuşlar ve istasyonda B. M. Meclisi Reîsi Abdül zaferini de kazandıran Ulu önder, halik Renda, Başvekil İsmet İnönü, Vekiller, meb'uslar, sivil ve askerî erkân Hatay davası esnasında icra ettiği tarafından salâmlanmış ve uğurlanmışlardır. Eskişehir • Konya seyahatinden Başvekil İsmet İnönü ve Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Gazi îstasyomına, avdette htikumet ve ordu rüesası Ankara Vali ve Belediye Reisi Tandoğan da Polathya kadar Cumhur Reisine tarafından karşılamyorlar [Arkasi Sa. 6 sütun 1 de] s «ONU NASIL KARŞILIYACAĞIZ» ATAM1Z GELİYOR On yıl önce, gene böyle bir yaz günü (1 temmuz 1927 günü) îstanbul en büyük bayram günlerinden birini yaşıyordu. Çünkü, o gün, Atatürk, esaretten kurtardığı îstanbulu, zaferden sonra, ilk defa şereflendiriyordu. îstanbulun ve îstanbullulann, o gün, Büyük Kurtarıaya kavuşmaktan duydukları büyük sevinci yaşıyanlar, onu, bir daha asla unutamazlar. Karanhk ve ABİDtN DAVER lArkasi Sa. 3 sütun 6 da] Mezbuhane bir mücadele mi? Aziz Londra, Antakyada Arablarm Türklerle kanlı musademeler yaptıklarını haber veriyor Türk şehidlerinin ebedî hatırası Meçhul asker abidesinin yeri ve şekli hakkında henüz kat'i bir karar verilmemiş 61makla beraber, abidenin Yenişehirde Vekâletler mahah lesi civarında, bütün şehre hâkim kurulması düşünülmektedir. Meçhul asker abidemi' zin, Türk şehidlerinin kahramanlığma lâyık bir azamet ve ihtişamla yapılması düşünülmektedir. Kahramanlarımız için Ankarada muazzam bir Meçhul Asker abidesi yapılacak Mevsuk bir membadan aldığımız bir habere göre, Ankarada muazzam bir meçhul asker abidesi yaptlmasına karar verilmiştir. Kurtuluş harbi şehidlerinin bir sembolü olacak olan böyle bir abidenin kurulmasında geç kaltndığt da nazarı itibara alınarak bu kararın süratle taibikine gcçilmesi musammemdir. Meclisin dünkü içtimaı Ziraat Vekâleti teşkilât ve vazif elerine aid kanun kabul edildi Cenevre muahedeleri üzerine "bayram yapan Hatayhlann tesahüratından intibalar Londra 4 (Hususî) Bugün Antakyada Arablarm Türklerle kanlı arbe deler çıkardıkları haber veriliyor. Çarpışmalar şiddetli olmuş, neticede 7 Arab yaralanmıştır. Londra 4 (Hususî) Antakyadan alınan son haberlere göre, bugünkü hâdiselerin vahameti yüzünden ordu müdahale etmek mecburiyetinde kalmıştır. Türklerle Arablar arasındaki münase bat son derece gergin bir safhaya gir miştir. Ankara 4 (Telefonla) Meclis bugün Fikret Sılayın başkanlığında topla narak polis teşkilât kanunumın encü menden gelen maddelerini müzakere etmiş ve kanunun heyeti umumiyesini ka bul eylemiştir. Bunu takiben Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kanununun ikinci müzakeresine geçılmiş ve bu ka nunun 55 inci maddesi üzerinde söz alan Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) ajan larla kaza merkezlerindeki sandıklann asgarî mükellefiyet vergisinden istisna e Mustaja Şeref Hasan Fehmi dilmelerini istiyen bir takrir vermiş ve bu Mustafa Şeref Özkan, Ziraat Ban takririn esbabı mucıbesini izah ederken kasınm esas itibarile tek mükellefiyete t i böyle bir karar alınmasile halen ajan ve sandık bulunmıyan yerlerde bunlann te bi bulunduğunu, şube ve sandıklann ayn m:n edilmesinin imkân dahiline gireceğini mükellefiyetleri bulunmadığmı söylemiş [Arkası Sa. 7 sütun S tej söylemiştir. S üncüde: Maslak yolunda seyrüseferi düzeltemez miyiz? A üncüde: Hikâye 5 incide : Kiiltür hayatımızı baltah . yan bir zihniyet Eroin kaçakçılan nasıl yakalandılar? 6 ncıda : Spor haberleri Japonya. Cinde güttüğü siyaseti değiştiriyor. Altes Emir Abdullah düBugün 1 2 sahife nü ve bugünü anlatıyor 7 nci sahifemizde okuyunuz. YUNUS NAD1 lArkası Sa. 3 sütun 4 ts\ Vaziyet çok gerginmiş HATAYA SELÂM! Güzide şair Emin Bülendin Hatay zaferi münasebetile çok kuvvetli bir şiiri üçüncü sabifemizdedir. Antakya 4 (Hususî) Halkın sevin tezahürleri devam ediyor. Kuseyr Arab köylerinden de birçok köy ağaları buraİArkası Sa. 8 sutun 2 de} Antakyaldarm tezahüratı ve idarecilerin tarafgirliği
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle