12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 5 Haziran 1937 ONU NASIL KARŞILAYACAĞIZ [Baştarajı 1 inci sahifede] efakat etmişlerdir. Dahiliye Vekili ve Parti Genel Seketeri Şükrü Kaya da Reisicumhur Ataürkün maiyetlerinde bulunmaktadır. Eskişehirden geçerken Eskişehir 4 (Telefonla) Atatür:ü hâmil olan hususî katar saat 20,40 ta ıskişehire geldi. Atatürk vagondan ineek kendisini teşyie gelenlerin ellerini sıkı ve tekrar vogonuna çıkarak Sabiha jökçeni, Valiyi, Belediye Reisini, Kol>rdu kumandanını ve Tayyare alayı kunandan vekili Muhsini vagonuna alarak cendilerile bir müddet görüştü. Bu gö •üşme esnasmda istasyonda Atatürkü jörmeğe gelen halk « Yaşa Atatürk!» l\ye bağırdı. Hususî tren 20,55 te ha reket etti. * ¥* 9 İzmite giden heyet İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ ile İstanbul Kumandan vekili Orgeneral Ali Fuad Atatürkü karşılamak üzere dün akşamki trenle İzmite gitmişlerdir. Donanma Haydarpaşa önlerinde Adalar açıklarında bulunan Yavuzla filonun diğer aksamı dün Haydarpaşa önlerine gelerek demirlemişlerdir. Filo bugün şehrimizi şereflendirecek olan Alatürkü selâmlıyacaktır. tsiikbal ve tezahürat programı Büvük Önder Atatürk bugün saat İctc şehrimizi şereflendirmiş bulunacakWdır. Dün de yazdığımız gibi; Büyük önderin Hatay zaferinden sonra şehri mizi ilk defa şereflendirmesi büyük bir bayram halinde tes'id edilecektir. Bu münasebetle resmî daireler ve bütün nakil vasıtaları gündüz bayraklarla; gece de elektrikle donatılacaktır. Hay darpaşada da geniş bir istikbal merasimi yapılacaktır. Aziz misafiri karşılamak üzere Akay ve Şirketi Hayriye idareleri beş vapur tahsis etmişlerdir. Akay İdaresinin 1,15 ve 1,55 te kalkan mutad vapurlanndan başka bu beş vapur da lıareket edecektir. Akay idaresinin saat ikide kaldıracağı bir vapur resmî elbiseli hükumet erkân ve memurini içindir. Dığer dört vapur saat bir buçukta gene Köprüden kalkarak ve tezahürata iştirak edecek halkı almış bulunarak Haydarpaşa önünde bulu nacalttır. Akay vc Şllket Vapurlari do nanmanm arasında yer alacaklardır. Tren Haydarpaşaya muvasalat edip Atatürk yata geçtikten sonra bu vapurlar da Dolmabahçe sarayı önüne kadar yatı takib edeceklerdir. Şehir ve itfaiye bandolan da halka tahsis edilen vapurlarda bulunacaktır. Ulu Onderin Haydarpaşaya muva salatlarile kara ve denizden toplar atıl ırak ve limandaki deniz vasıtalarının düdükleri çahnmak suretile bu şerefli dakika her tarafa ilân edilecektir. Vilâyet hududundan itibaren bütün istasyonlarda da halk toplanarak teza hürata iştirak edecektir. Gece yapılacak tezahürat için de gene Akay ve Şirketi Hayriye idaresinden vapurlar tahsis edilmiştir. Bu vapurlarda bandolar bulunacaktır. Ayrıca Kadıköyünden kalkacak bir vapur halkla beraber Kadıköy Halkevi koro heyeti ve Selimiye bandosunu alacak; Usküdara uğradıktan sonra Dolmabahçe sarayı önüne gelecektir. Saray önünde toplanan vapurlardaki İstanbul halkı bu vesile ile de minnetlerini izhar edeceklerdir. Atatürkün İstanbulu şereflendirme lerinin mübeccel vesilesile yapılacak deniz merasimine istirak edecek İstanbul halkına idarelerimiz ikişer vapur tahsis etmiştir. Bu vapurlar 5 haziran 937 cumartesi günü saat 13 ile 13,30 arasında Akaym Köprü Adalar ve Şirketi Hay riyenin Köprü Boğaziçi iskelelerinden kalkacak ve hiçbir yere yanaşmıyarak merasimin hitamında gene Köprüye avdet edecektir. Merasimde bulunacak zevatı Haydarpaşaya götürmek üzere saat 14 te Akayın Erenköy vapuru Köprü Haydarpaşa iskelesinden kalkarak doğruca Haydar paşaya gidip yolcu çıkaracaktır. Gece yapılacak fener alayına Akay ve Şirketi Hayriyeden dörder vapur tahsis edilmiştir. Akay vapurîannm programı: Saat 21,45 te bir vapur Köprü Ada iskelesinden. Saat 21,50 de bir vapur Köprü Haydarpaşa iskelesinden. Saat 21,30 da bir vapur Kadıköy iskelesinden. Saat 20,30 da bir vapur Büyükda iskelesinden Heybeli, Burgaz, Kınalıya uğnyarak alaya iştirak edecek ve sonunda da ayni iskelelere dönedecktir. Şirketi Hayriye vapurlannın programı: 73 numarah vapur: Saat 19,40 ta Anadolukavağmdan hareketle Rumelikavağı, Yenimahalle, Sanyer, Büyükdere, Kireçburnu, Tarabya, Yeniköy, İstinye, Emirgân, Rumelihisarı ve Bebek iskelelerine uğrıyarak 21,30 da Köprüye gelecektir. Buradan alaya ve alaydan sonra Köprüye gelerek doğru Bebeğe sırasile Rumeli iskelelerine uğrıyarak Anadolukavağına dönecektir. 68 numarah vapur: Saat 19,50 de Beykozdan hareketle Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anadoluhisarı, kandilli, Vaniköy, Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Usküdara uğnyarak 21,30 da Köprüye gelerek Üs küdardan itibaren sırasile Anadolu iske lelerine uğrıyarak Beykoza dönecektir. Yalnız gece vapurlarma pöprüden binenlerden birinci mevki gidiş, geliş birinci mmtaka ücreti diğer iskelelerden binen lerden de Köprü ile mıntaka arasındaki gidiş geliş birinci mevki ücret almır. Tatbik edilecek rek tarife yakında haYarın Fenerbahçe, salı zırlanmağa başlanıyor Türk Bulgar Yunan günü de Fener Güneş murahhaslan pazartesi günü demiryolları şehrimizde muhtelitile karşılaşacak toplanarak üç memleket demiryolları için Fenerbahçenin 29 uncu yıldönümü için davet edilmiş olan Rapid lakımı bu sabah saat 10 da İstanbula gelecektir. Rapid ilk maçı pazar günü saat 16,30 da Fener stadında Fenerbahçe ile yapacak, ikinci maçmı da salı günü saat 17 de Taksim stadyomunda Fenerbahçe Güneş muhtelitile oynıyacaktır. Rapid takımmda beş altı enternasyo nel oyuncu da bulunmaktadır. Merkezî Avrupa futbolunun başmda giden Avusturyalı futbolcular İstanbula çok kuv vetli bir kadro ile gelmektedirler. Bundan başka ayni gün, bu maçtan evvel, Fenerbahçe tekaüdlerile eski Galatasaraylılardan mürekkeb olan Güneş tekaüdleri arasında bir tekaüdler maçı yapılacaktır. Eski futbolcuları seyretmek de ayrıca bir zevk teşkil edecektir. ** * Fenerbahçe spor kulübü başkanlıgından: 6 haziran 37 pazar günü 29 uncu yıldönümümüzü, Fenerbahçe stadında kutlulıyacağız. Bu münasebetle Viyananın bütün dünyaca tamnmış takımlarından Rapid Spor Klüb futbolcuları memle ketimize davet edilmiştir. Bu takım 5 haziran cumartesi günü saat 10 da Sir keci istasyonunda karşılanacaktır. Ar kadaşlann söylenilen saatte istasyonda hazır bulunmalarını rica ederim. 1 Maç saat 16,30 dadır. 2 Hakem Şazi Tezcandır. 3 Stad gişeleri tam saat 12 de açılacaktır. 4 Kapalı tribünler 100, açık tri bünler 50, pist üzerindeki nümerote yerler 150 kuruştur. İstiyenler biletlerini şimdiden Millî Spor Zeki Rıza mağa zasından tedarik edebilirler. 5 Kutlulama merasimine tam saat 14,30 da başlanacaktır. Rapid takımı bugün geliyor FürkBulgarYunan demiryolları için Japonya, Çinde güttüğü siyaseti değiştiriyor müşteHaricî siyasette beliren mühim dejjişiklikler Hükumet, şimdiye kadar takib ettiği haricî politika neticesinde neler kaybetti? Japonlar biliyorlar. Fakat bu suretle Büyük Britanya devletinin her vakitkinden daha kuvvetli bir hale gelerek Londranın gerek Avrupa ve gerekse Uzakşark içia konuştuğu vakit sesinin daha ziyade a kisler peyda edeceğini de biliyorlar. Asya sularındaki İngiliz filosu kuvvetlene cek, Singapur üssü ikmal edildi, HongKong üssü takviye ediliyor. Çin, İngiltereyi en kuvvetli bir dostu olarak telâkki etmekte ve Londra ile Vaşington münasebetleri o kadar samimî bir hal almıştır ki bir harb zuhurunda iki devletin birbirinin yanından ayrılmıyacağı şimdiden apaçık görünmektedir. Va ^iyetin Japonlar tarafından çok dikkat'i olarak ölçülmeğe başladığımn en açık bır delili matbuatın eskiden İngiltere aleyhine açmış olduğu şiddetli hücumların bir müddettenberi tamamile terkedilmiş ol masıdır. Çünkü Japonya hükumeti Bü yük Britanya ile eskiden mevcud olan dostluk münasebetlerinin yeniden başlaması için ciddî teşebbüslere geçmiş bulunuyor. Bu teşebbüsler hakkmda burada çok enteresan haberler neşredilmektedir. İlkönce iki devlet arasındaki bu uzlaşma teşebbüsüne Japonyanın önayak olduğuna işaret edilmekte ve Büyük Britanyanın Japonyanın tekliflerini hayırhahane bulmakla beraber ihtiyatla karşıladığı anla şılmak istenmektedir. İngiltere bu teşebbüsün fırsattan istifade etmek emelinden uzak olarak samimî bir arzunun mahsulü bulunduğuna inanmak istiyor. Keza bu rada üstünde ısrar edilen bir nokta da İngilterenin Birleşik Amerika hükumet lerile mutabık kalmadan Japonyanın. tekliflerini kabul etmesine imkân bulun mamasıdır. iki devlet arasında başlıyan müzake reler henüz yarı resmî mahiyetini muhafaza etmekte olduğundan konuşu lan şeylerin mevzuu tamamile ma lutn bulunmamaktadır. Ancak İngiliz gazetelerinin siyasî muharrirleri bu mü zakerelerin esasını Çinde bir İngiliz Japon teşriki mesaisi teşkil etmekte olduğunu yazıyorlar. Halihazırda Hariciye Nazırının da söylediği gibi Japonya Çini müsavi haklara malik bir devlet olarak tanımış tır. Yani Çini himaye altında bir deviet haline sokacak olan bir sürü «prensip» ve «mutalebattan» vazgeçmiştir. Ayni za manda şimdi iki devîet arasındaki dostluk ve iktısadî münasebetlerin inkişafı içia Nankin'de büyük gayretler sarfedilmektedir. Japonlar artık şimalî Çinin Nankin devletinden ayrılması emellerine nihayet vermiş oluyorlar. Tokio'da Çin Japon anlaşmasmın ancak İngiltere ile elde edilecek bir iti lâfla tekâmül edebileceği kanaati kat'î ve umumidir. Amerikan Boğası bu akşam güreşiyor Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Amerikan boğası namile maruf Kulko mar ilk güreşini bu akşam Taksim stadyomunda yapacaktır. Türkiye serbest güreş ikincisi Bulgaryah Cemal pehli van dün matbaamıza gelerek şunlan söylemiştir: « Şu Amerikalı kaplan mıdır, as lan mıdır, boğa mıdır; onunla ilk güreş hakkı benimdir. Çünkü şimdiye kadar memleketimize gelen bütün ecnebi gü reşçilerile ben güreştim ve hepsini yen dim. Amerikalı evvelâ beni yensin, sonra başkalarile güreşsin.» Muallimlerin ev kiraları Meclis tahsisatın mütemadiyen teciiini doğru bulmadı Ankara 4 (Telefonla) İlk tedrisat müfettişlerile ilkmekteb başmuallim ve muallimlerine her ay 5 liradan 10 liraya kadar ev kirası verilmesine dair ka nun hususî idarelerin malî sıkıntıları dolayısile altı senedir ikişer yıl, ikişer yıl tecil edilmektedir. Son tecilin müddeti haziranda bittiğinden Maarif Vekâleti iki senelik tecil hükmü olan bir lâyihayı Meclise göndermiştir. Meclis encümen leri lâyihayı tetkik ederken hususî idarelerm sıkıntıda olduklarını kabul etmekle beraber bu mütemadiyen tecil işini doğru bulmıyarak Maarif Vekâletinin ışi esasından halletmesini ve önümüzdeki sene zarfında muallimlere bu zamlann tediyesine imkân hazırlıyacak tedbirler ahnmasını temenni etmektedir. Encümenler bu sebeble bu sene ev kirasına aid kanunî hükmü ancak bir yıl tecil etmişlerdir. Millî Türk güreşleri Şeref stadyomunda başlanan Türk güreşlerinin üçüncü haftası bu pazar saat on üçte Şeref stadyomunda devam edecektir. Ciddiyeti ve halkın gösterdiği alâka ile gündengüne inkişaf eden bu sporun heveskârlarının her hafta artmasile atî için çok ümidvarız. Duhuliyenin (10 ve 15) kuruş gibi pek az olması da güreş me raklılarını tatmin eder bir hâdisedir. Akay ve Şirketi Hayriyenin verdiği tafsilât Akay ve Şirketi Hayriye idarelerin Üen: Tenis müsabakaları T. S. K. İstanbul Bölgesi Tenis A başlamak janlığından: 12 haziran 1937 tarihinde tatbik edilecek müşterek tarifeyi hazırlaLondra (Hususî) Yeni intiha mağa başlıyacaklardır. batın Japonyanın dahilî siyasetinde ne Bundan bir müddet evvel üç memle gibi değişiklikler yapacağı henüz kimse ket demiryollarında mütekabilen ihrac tarafından kat'iyetle kestirilemiyor. Faeşyası üzerinde azamî tenzilâtlı bir tari kat dahilî işler ile hiçbir alâkası olmadan fenin tatbik edilmesi için bir mukavele Japonyanın haricî siyasetinde çok mü yapılmıştı. Bu mukavele üç hükumetin him ve ciddi değişiklikler olacağına de de tasdikına iktiran ettiği için şimdi buna lâlet eden birçok alâmetler belirmiştir. Japonya haricî siyasetinde mutlaka bir müteallik tarife yapılacaktır. Oğrendiğimize göre şehrimizde cere cephe değiştirmeğe hazırlanıyor. Buna yan edecek olan müzakerelerde Devlet artık şüphe edilmemektedir. Hariciye Nazırı Sato'nun bir müddet Demiryollannı Devlet Demiryollan Taevvel millet meclisindeki beyanatı bu derife Dairesi müdürü Naki ve Nafıa Veğişikliğin ilk resmî işareti olarak telâkki kâleti Münakalât Dairesi reis muavini edilmektedir. Japonya Hariciye Nazın Şerefeddin temsil edecektir. neticesi muhtelif yabancı devletlerle tam Evvelce yapılan ana mukavelede bizi bir anlaşmağa varacak olan Çinin mü alâkadar eden ihrac maddesi olarak ka savi haklara dair bilcümle dileklerini tavun, karpuz, buğday, yumurta, tütün, nımağa hazır bulunduğunu söylemişti. yaş ve kuru sebzelerle yaş ve kuru ye Bu beyanat, Japonyanın şimdiye kadar mişler konulmuştu. Bu maddeler gerek tukib ettiği muharebe istikametini değişYunanistanın bizi alâkadar eden 33 ki tirerek yabancı devletlerle samimî ve doslometroluk demiryolunda, gerek Bulgar tane münasebetler tesis etmek emeline demiryollannda hangi memleket istika tercüman olduğu suretinde tefsir edil metinde olursa olsun azamî tenzilâtla mektedir. naklolunacaktır. Acaba bu değişiklik nereden ileri geBundan maada yakında bütün Mer liyor? Altı senedenberi takib edilen hakezî Avrupa demiryolları mümessilleri ricî siyasetin Japonyanın iktısad ve siyanin iştirakile bir toplantı yapılacak ve her set bakımından bugünkü müşkül mevkiini memleketin mütekabilen ihrac eşyasına yarattığma artık umumî bir kanaat hasıl olmuştur. Mançuri ve Çine karşı takib tenzilât yapması için görüşülecektir. edilen harb siyasetinin büyük masraf Şeriat mahkemeleri Bulgar is ları Japon halkının iktısadî muvazenesinı altüst etmiş ve diğer milletlerin biribirini tanda da kaldırılacak takiben Japon mahsullerine karşı yük Bulgaristan Adliye Nazırı Aleksandr selttikleri gümrük duvarlan memleket Bulgaristandaki müfti mahkemeleri hak için hayatî bir zarurette bulunan ihracat kmda şu beyanatta bulunmuştur: siyasetini yalnız tehdid etmekle kalmıya« Bence şayanı dikkat mühim bir rak hatta imha etmeğe kadar yaklaş mesele de müfti mahkemeleri meselesi mıştır. dir, Hatta Türkiyede de artık mahkemeJaponyanın yabancı devletlere karşı lerde şeriat usulü tatbik edilmemektedir. tuttuğu yol ve bilhassa Uzakşarkta kuv Orada İsviçre kanunu ve ahkâmı şahsi vet ve menfaatleri bulunan İngiltere, Ayesi tatbik olunmaktadır. Bizde şeriat merika, Fransa, Rusya ve Felemengi o taraflardan uzaklaştırmak için takib ettiel'an cari bulunmaktadır.» ği politika kendisini bütün dünyadan ayıAdliye Nezareti talâktan evvel ka dınlann aynlması işile de iştigal etmek rarak adeta mücerred bir vaziyete dü şürmüştür. Çinin de yavaş yavaş kuvvettedir. lenerek artık hesaba katılacak bir düşman halini aldığı günlerin gelip çattığını üzere Türk Dağcılık kulübü kortlarında Tokio hükumeti anlamağa başlamıştir. Tenis Federasyonu teşvik müsabakalan Binaenaleyh şimden sonra Çinde eski tertib edilmiştir. metodların tatbikı kabil değildir. 1 Müsabakalar: Tek kadın, kadm Diğer taraftan Sovyet Rusyanın şarerkek, tek erkek, çift erkek. Birincilere kî Asyada Japonyaya silâhla mukabeie kupa ve ikincilere madalya verilecektir. etmesi ihtimalile iktısadî tedbirlerle bü 2 Müsabakaya duhuliye bir lira yük zararlar vereceği de sabit olmuş oidır, her fazla müsabakaya iştirak için du. Yukarıdakilere inzımam eden en aynca yarım liradır. mühim bir cihet te Japonya Almanya ile 3 Seyirciler için her yer yarım li malum itilâfı yaptıktan, Nankin hüku radır. meti İngiltere ve Amerikanın yardımile 4 Müsabakalara iştirak için Tak harb istihzaratlarını ikmal edip te eskisi simde, Dağcılık kulübü binasında gibi Japonyanın tehdidine boyun eğme Tenis Ajanlığına saat 1 8 2 0 arası pa meğe başladıktan sonra her an artmakta zardan başka hergün müracaat edilebili olan Büyük Britanya düşmanlığının pek görülmesidir. nir. Kayid 11 haziran 1937 saat 20 de sarih ve açık bir şekilde Nihayet Japon bahriyesinin cenuba yakapanacaktır. yılma plânı Felemengi de endişeye düSergfi turnuvası sürmüş ve bu devletin de Japonyaya karşı Paris 4 Sergi münasebetile yapı düşmanca bir vaziyet almasına sebeb ollan futbol turnuvasmda Lil'de yapılan muştur. müsabakada Bolonya (İtalyan), Slâv Bundan başka İngilterenin deniz si yayı (Çek) 2 0 , Pariste yapılan mü lâhlarını tasavvur edılemiyecek bir nis sabakada da Celsi (İngiliz) Osturya'yı bette artırmağa karar vermesi de Tokio hükumet adamlan üzerinde kat'î bir tesır (Avusturya) 2 0 yenmiştir. yapmıştır. îngilterenin yeni silâhlanma Final müsabakası pazar günü Bolonya ile Celsi arasında Pariste yapılacaktır. programının gösterdiği adedler Japonya efkân umumiyesinde müthiş bir şaşkmhk uyandırmıştır. Büyük Britanyanın silâhlanmasının hedefi ise kendileri olmadığını Merhum Vasıf Çınar icin ihtifal İzmir 4 (A.A.) Halkevinde merhum Vasıf Çınar için büyük bir ihtifal ya pılmıştır. Ölümünün yıldönümü münasebetile yapılan bu ihtıfalde İlbay Fazlı Güleç ve Şarbay Dr. Behçet Uz ile kalabalık bir münevver grupu bulunmuş ve İzmirin bu enerjik evlâdının hatıraları yaşatılmış, meziyetleri anlatılmıştır. kavga eden, kaçan, başkalanna fenalık eden ve nihayet farkında olmadan evi mizi yakmağa bile teşebbüs eden bir mahluk olmuştu. Demek ki işittiğim hareketleri o nun hastalığından ileri geliyordu!.. Evet... Çok geç teşhis edilen bu hastalık onun ölümüne sebeb oldu. B«n birçok defalar senin de ayni irsî hastakğa yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek istedim. Doktorlar henüz bir iz göremediklerini söylediler. Fakat dün geceki hâdise... irfan bu hüküm karşısında başmı tu tamadı. Masanın üstiine dayalı duran dirseğine düştü. Gözleri kapandı. Sami Bey, oğlunu teskine çalışırken hıçkıran bir sesle: Oğlum mukadderat; diyordu. Ben anneni nasıl kaybettim? O faciaya nasıl tahammül ettim? Yeni bir hayata gir mek bile bana o acıyı unutturamadı. O kadar büyük ve beklenmez felâket nasıl acı bir kaderin işi ise senin annenden mevrus bir hastalığın esiri olarak elinde olmadan, bilmeden, duymadan bir takım kötülüklere alet olman da ayni mukad deratın eseridir. N e yapalım? Alnımizda yazılı olan bu...,, Urkası var) VIYANA DONUŞU HACI RAŞİD «Cumhuriyet» in müli sergüzeşt romant • 16 Fakat tevkif edilirsen, deliğe tıkılırsan Belki bir hatıra defteri bulurlar. masum olman ihtimalile senin hapiste kal Hatıra defterinde senin ismin ve adresin mana tahammül edemem. bulunabilir. Bir dakika ikisi de sustular. Sami Bey Bulunsun baba, yakalasınlar beni.. bir sigarasını söndürüyor, ötekini yakı Hapsetsinler. Ne yapayım?.. Ben böyyordu. Gözleri dumanlann arasında bin le ağır bir itham altında serbest olmakla bir ihtimal düşünürken: mahpus olmak arasında bir fark göremi Hem, dedi, söyledim ya, polis, eve yorum. Sonra bana tavsiye ettiğiniz nagece dışarıdan gizlice ve kimsenin habe sıl serbestliktir?.. Kaçacağım, başka ri olmadan birisinin girmesi ihtimali ol memleketlere gideceğim ve saklanaca madığma da hükmetti. Bunu bana me ğım. Hergün, her dakika bir korku ge tnurlardan birisi söyledi. Düşün, bütün çireceğim. Öyle mi? Böyle yaşanır mı? şüpheler, adeta hüküm halinde senin ü Mektebim, tahsilim ne olacak? zerinde toplanıyor. Onlar seni tanımı Herşey mahvoldu. Temenni ede yorlar, yalnız bildikleri sabah erken u rim ki bir başkası katil olarak bugünlerde zunca boylu, lâciverd elbiseli bir gencin tevkif edilsin. Yoksa hangi yoldan git Leylâ tarafından teşyi edilmesidir. Bu sen senin için mahvolmak, benim için genci bulmak onlar için pek de güç ol ömrümün son günlerinde en ağır darbeye mıyacaktır. Leylâyı takîb edecekler, maruz kalmak mukadderdir. Levlânın odasında bazı evrak ve mek Sami Bey, oğlunun kararını bekliyortublar arayacaklardır. Belki resim, filân muş gibi susarak gözlerini onun gözlerida... ne dikti. îrfan, hem vicdan azabına, Hayır, hiçbir şey bulamazlar. hem birçok ümidlerin birden yıkıhp git mesine atfolunabilecek bir inkisar içinde başmı önüne eğmiş, son sözlerden hiçbir şey anlamıyarak düşünceye dalmıştı. Sami Bey birdenbire acı bir sesle: İşte, dedi, cinayetin en yeni delili.. , Ve İrfanm çenesine dayalı olan eline elini uzattı. îrfanın beyaz gömleğinin kolunu çekti. Dışan çıkararak ucunu gösterdi. Bu gömleğin kolunda bir damla kan lekesi vardı. İrfan bu lekeyi gö rünce şaşırdı. Bu nedir, bu kan lekesini buraya kim sürmüş?.. Diye kolunda=ki lekeyi öteki elile ve gayrihitiyarî silmeğe çalıştı. Leke çıkmıyordu. Sami Bey müteessir ve müstehzi: Heyhat oğlum, dedi, sen bu lekeyi ömrünün sonuna kadar çıkaramıya caksın. Bu iz karşısında evvelâ teessür ve merhamet duyan baba, artık tereddüdü zail olarak oğlunu katil görmekten mütevellid bir kin ve gazab duymağa başladı. Artık inkâr edebilecek misin? Alçak evlâd... Nankör, mel'un... Üç bu çuk kuruş için bütün bir ailenin namusunu lekeliyen hain.. İrfanm gözleri kan lekesine takılı kalarak sanki iki cam parçası gibi donuk laşmıştı. Sami Bey, boğuk bir sesle de vam ediyordu: Haydi söyle bakalım, bunlar da mı ihanetinin delili değil... Değilse bu kan lekesi senin koluna nereden geldi?... İrfan işitilmiyecek kadar hafif bir sesle: Bilmiyorum baba, dedi, bilmiyo rum, vallahi bilmiyorum... O kadar derin bir teessür ve şaşkmhk içindeydi ki Sami Bey birdenbire sarsıldı. Baba şefkati onu bir anda merhamete davet etmişti. Kendi kendine: Zavallı çocuk... Belki hakikaten bilmiyor, belki hakikaten bilmiyerek yapü. Dedi ve bu mülâhazasını oğluna karşı izhardan da bir haz duydu. Hakikaten, bilmiyerek bu cinayeti işlemen de mümkündür. Fakat elbette bürşeyler hatırlarsın. Geceyarısı uyandığını, yahud fena kâbuslar geçirdiğini, fena rüyalar gördüğünü de hatırlıyamıyor musun? Hayır, hiç... Sami Bey, kendi kendine söylenir gibi: Benim kanımdan olan bir adamın karil olması mümkün değildir. Bu olsa olsa ana tarafından sakat, aksak ve hastalıklı bir aileye mensub olmanm eseri olabilir ve muhakkak şuur haricinde, bilmiyerek... Diye mırıldandı. İrfan birdenbire hayretten dona kalarak: Benim annem hastalıklı mıydı baba?.. Evet, hem ne feci bir hastalık!... Belki de sen bu irsî hastalığın esiri ol dun, kimbilir!.. Baba, ben hasta değilim, çok şü kür... Sami Bey başını salladı: Bilmezsin oğlum... Bu öyle bir hastahktır ki annen de ömrünün sonuna kadar bilemedi. Eğer bir doktor küçük bir şüphe ile omın kanını tahlile lüzum görmeseydi belki hiç bilmiyecektik. Me ğer o, doğduğu gündenberi gizli gizli frengi mikroblannın hücumuna maruz muş... Frengi mi? Evet... Gizli kalan bu mikroblar eserlerini otuz sene sonra gösterdiler. Zavallı kadın son derece asabî, ne yaptığını bilmez, lüzumsuz yere gülen, ağlıyan,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle