16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHURÎYET 5 Haziran I93f MÜESSESEMİZ BİR TAMİRHANE Hasan Zeytin Yağı Turkiyenin ve bütün dünyanm en leziz ve nefis ve tabiî yağıdır. Ye « meklerde, salatalarda, mayonezde ve hatta pilâvda ve tathlarda tereyağı, yerıne en sıhhî yağdır. Kum, bobrek, mesane ve bilhassa safra ve karacığer hastalıklarında şerbet gıbi içılır. Fıatlarda müthiş tenzılât yapılmıştır. Tam 1/4 litre şişe 40 1/2 60 w 99 99 1OO 1 n 99 99 2 200 99 If 99 1 Teneke 90 19 99 7 1/2 99 550 99 99 H AS AN D E P O S U m• Eskişehir. Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Ekmek eksiltmesi Afyon C. Miiddeiumumiliğnden: Afyon hapisanesinin 1 haziran 937 tanhınden mayıs 938 gayesine kadar bir senelık ekmek ıhtıyacı ıcm beher çıftı 960 gram ıtıbanle günde 600 aded fabrıkada oğutulmüş ıkıncı nevı safı Anadolu buğday unundan ijnal edılmış ekmek kapalı zarf usulüe eksıltmeve konulmuştur. Temmatı muvakkate 900 liradır. İhalesı C. Muddeıumumılığınde muteşekkil komısyonu mahsusunda 15 haziran 937 tarıhine musadıf salı gunu saat on beşte yapılacaktır. Şartna meyi gormek ve malumat almak istıyenlerin Komisyona müracaatleri ılân olunur. (3003) Bunun için, soğuk hava dolabınızcla bır arıza çıkacak olursa tamirini teklif etmiyoruz. BOZULAN CİHAZININ YEPYENİ BİR OİĞERİLE MEN TEBDİLİNİ TAAHHÜT EDİYORUZ, Hakikî FRIGIDAIREı arayınız,^ ve buna ait BEŞ SENELİK RESMİ TEMINAT ŞEHADETNA* j ^ M E S l N l ajmayı da unutmayınız, Diş macunu piyango bileti değildir FRIGIDA1RE ATTE/VTtOM II \Y » p l H N VERITABir FRIGIfMIRF E Ş İZHİR ve Adana Muharrem Hılmı Kemc Adapazan Kerameddın Barut Antalya Ahmed Şevki Zaman ve Şsı Balıkesir Hüseyin Şahlan Bursa Marko Herman S A T İ E nin şubelerinde Konya Ali Ulvi Erandaç Mersin Çankaya şirketi SamsuA B. Albala ve oğlu Tokad B. Albala ve oğlu Cemal Kovalı Trabzon Harunlar müessesesi Zonguldak Ali Rıza İnce Alemdar oğlu TASFİYE HALİNDE BULUNAN Diyarbekir Misbah Münib Uras kardeşler Eskişehir Hıkmet Özgür ve Hasan Tozman Gazi Anteb Hasan Hılmi ve Abdullah Güzel İzmıt Zıhni Kaman ve şeriki Kayseri Zeki Saatman " A L E T U A L L. HOVAGİMYAN PRT A SE İ 437 A talihe güvenilerek rasgele seçilemez.. RADYOL1N güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile kullanabilirler. RADYOL1N mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir zaman içind dişleri beyazlatır ve parlatır. RADYOLİN ağızdaki her çeşid mikrobları yüzde yüz öldürür. Ağız kokusunu izale eder, nefesi tathlaştırır. RADYOLtN diş etlerini kuvvetlendirerek birçok tehlikeli hastahkların önünü al Dantel'den Lüks hakikî SKANDAL GENLER ve SyTYENGORJLAR gelmiştir. Mütehassıs korsetyer Bayan tarafından ısmarlama LASTEKS ve kumaştan son moda korseler. sutyengorjlar ve sıhhî kemerler yapılır. K LAV 6R • K L A V 6 R I I• njn yoğ 43752 TÜRK ANONİM EREYLİ ŞİRKETİ İ K İ N C İ İ L Â N Türk Anonim Ereylı Şırketi hıssedarlar umumî heyetinin 27 şubat 1937 tarihınde vuku bulan fevkalâde içtimaında ıttıhaz edılmiş olan karara tevfıkan ve mezkur şirketın istira mukavelesini tasdık eden 3146 numaralı kanunun 30 nısan 1937 tarihlı 3543 sayılı Resmî Gazetede neşredılmiş olmasına bmaen, mephus şırket feshedılerek 1 mayıs 1937 tarıhınden itıbaren tasfıye hal7Jie gırmıstır. Bav G. Boissiere. Bay R. Sasportes ve Bay M. Audouin şirketin tasfiye memurluğuna tayın edılmıştır. Şırketı ilzam içm ikı tasfıye memurunun imzası lâzımdır. Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince Şirketin dainleri alacaklarını isbat için Şırketm Galatada, Voyvoda caddesinde kâin Osmanlı Bankası bmasma nakledılmış olan merkezıne nihayet bir sene zarfında müra caatetmeğe davet olunur. İsbu ılân azamî bırer hafta fasıla ile üç defa neşredilecek ve yukanda yazıh bır senelık müddet ılânm üçuncü defa olarak neşredildiği tarüıten itibaren işlemeğe başlıyacaktır. Tasfive Memurlan Bir tecrübe kâfidir. ^ Denizyollar İşletmesi Müdürüğünden: Kapalı zarfla eksiltmesinde talıbi zuhur etmiyen 80 120 bin ton maden kömürünün Zonguldaktan İstanbula naklıyesi işi pazarlıkla talıbine ihale edilecektir. Pazarlık 10/6/937 gunu saat 14 te İdaremız Levazun Şefliğinde yapılacaktır. Talıbler şeraıti öğrenmek için Levazun Şeflığımize muracaat etmelidırler. (3152) RADYOLİN " • ^ ^ ' P A N Ö R A M Â Bahçesinde S a z h e y e t i : Keman Cetrdet Kemençe Sotiri Piyaoo Feyzî Udî Mılulı Ibrahim Kanun Ahmed Klarnet Ramazan Ney Emin. A r t i s t l e r : Radife, Faide, Şükran, BLsen, K. Safiye, Muazzez. O k u y u c u l a r : Hamid, Artaki, Solist Mustafa. Taksimdeı maruf ve sevimli ^ " ^ ^ " ^ L Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd seçilen en mükemmel diş macunudur. etmeden Bevoglu Vakıflar Dîrektörlü^ü İlânları Kîralık Emlâk 25 35 41 43 45 » » » » » j Balıkesir Belediye Reisliğinden: Belediyemiz kadrosunda munhal olan 250 lira ücretli mühendasliğe bir mühendıs veya mımar muhendıs almacaktır. Mımar muhendıs olursa tercıh edilecektir. Yuksek Muhendıs mektebi mezunu veya Avrupada aynı derecede tahsıl yapmış olduğunu gosterır Nafıa Vekâletı ruhsatnamesini haiz olması çarttır. Talıblerın Beledıyemıze müracaatleri ve evrakı müsbitelerınm gonderılmesi ılân olunur. (3197) Pangaltı Elmadağı caddesi 7 No.lı ev Ankara Belediyesinden: Pek yakmda hakikî sürprizler. Tel. 41065 Yukanda yazılı emlâkin açık arttırmasında istekli çıkmadığından 10 gün müddetle uzatmıya konulmuştur. İstekhlerm 10/6/937 perşembe günü saat 15 te Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğu Mulhaka kalemine müracaatleri. (3066) Ankarada yevmiye 100,000 ekmek yapabilecek kudrette bir ekmek fabrikası ınsasma talıb olanlarm teklıflerini ve kataloklarmı bir ay zarfında vermelerı evvelce ilân olunmuştu. Vaki olan muhtelıf muracaatler üzerine bu muddet haziran sonuna kadar uzaUlmı§tır, «1458* (3190)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle