09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I Hariran CUMHURIYET HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN ENSON MAMUIÂTIMIH Ameliyatsız basur memelerini mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce profesörün takdirnamelerini kazanmıştır. Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açıhrlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur tNevrol Cemal» i ahrken «Cemal» ismine dikkat ediniz. BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA . ADEMi İKTİDARA Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliginl geçirir. Vakitsiz ihtivarlıyanları gencleştirir. Suiistimal edilmiş yorgun vücudlan dindeştırir. Yalnız ismine dikkat ediniz. îstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: CÎNSt TECRUBE EDERSEMİZ, DAİMA KUILANA* CAKSINIZ/ Kars Vilâyetinden: Pazarlığa konulup pazarlığı 22/5/1937 tarihinde yapılmak üzere ilân edilen Kağızman suyunun 21685,97 liralık boru nakli ferş ve kârgir imalâtınm icra işlerinden heyeti umumiye talib çıkmamış valnız kârgir aksamının yapılması bir müteahhide ihale edilerek boru imalâtı 16980 lira 39 kuruş bedeli keşifle oazarlığa konulmuştur. 1 Pazarhk 7/6/1937 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Kars Hükumet Konağmda toplanan Komisyonca yapılacaktır. 2 Muvakkat teminat 1484 lira 53 kuruş. 3 Keşif, tahlili fiat, silsilei fiat, münakasa şartnamesî, fennî şartname ve bavındırhk işleri genel şartnamesi ve proje bir lira mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 4 İstekli olanlar teminatlannı Hususî Muhasebe veznesine yatırmış olarak Nafıa Vekâletinden almış olduğu su ebliyetnamesi ve Ticaret Odası kayid hüviyet varakasile birlikte muayyen günde Komisyona müracaatleri ilân olunur. (3069) "BÜYÜİİ Büyük ikramiye: PİYANGOSU .. 4 0 . 0 0 0 lîradır... 2 nci keşide 11 Haziran 937 dedir Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır^ Avrıca: (3.000) liradan başhyarak (20) liraya kadar büvük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plândan istifade e:mek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz,.. Kırklareli Belediye Reisliğinden: Kırklareli şehrinin Nafıa Vekâletinden musaddak elektrik projesi mu cibince mevcud elektrik santralına ilâve edilecek 30025 lira bedeli keşifli 160 200 240 efektif bevgir kuvvetinde bir buhar makinesi 12/5/937 den itibaren 45 gün müddetle kapalı zarfusulile münakasaya konulmuştur. İhale 25/6/937 günü saat 15 te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin bu saatten bir saat önce teklif mektublarını Encümen Riyasetine vermeleri ve yüzde yedi buçuk teminat akçesi olan 2252 lirayı Bele dıye veznesine yatırmaları ve şartnameleri almak istiyenlerin 60 kuruşluk pulla 125 kuruş göndermeleri ilân olunur. (2952) Ekmek Francala Sadevağ Karaman Dağhç Kuzu Sığır Süt Kâse yo§urdu Kilo voğurdu Mutfak yumurtası Günlük vumurta Kuru kavısı Kuru fasulva Kuru fasulya (Akliye) Nohut Pirinç Pirinc (Aklive) Yesil mercimek Kırmızı mercimek Kırmızı mercimek (Akliye) Kuru üzüm Kuru üzüm (Akliye) Kuru barbunya Kuru Barbunya (Akliye) Bulgur Kuru soğan Patates Patates (Aklive Zevtin yağı Zeytin Zevtin (Akliye) Sabun Ye«il sabun Tere vağı Bevaz pevnir Kasar Devniri Toz şeker Kesme seker Makarna Makarna unlu Sehrive Sehrive unlu Kuskus Pirinçunu Un Prasa Lahana Bakla İspanak Barbunva Avsekadm fasulyası Calı fasulyası Bamya Sırık domates Yer domates Enginar Sakız kabağı Patlıcan Semizotu Kereviz Karnabahar Havuc Kesilmemis odun Kesilmis odun Marıgal kömürü Kok Kriüle Benzin Gazvağı Arpa Saman Kepek Kuru ot İvi su 1 2 3 4 5 6 Istanbul Defterdarlığından: Kahvehane, kazino ve emsali müesselerin oyun alâtına aid madenî levhaları 1/6/1937 gününden 15/6/1937 aksamma kadar bedeli mukabilinde rr.ensub oldukları Malsandıklarmdan alarak ovun alâtlarına çivüemeleri ve yoklamada levhasız görülecek oyun alâtmdan resmin bir misli ceza ile alı nacağı ilân olunur. (3050) 112 50 15,30 Sıhhî Müesseselerin 1937 malî yılı ihtiyaçları olbabdaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda toplanan Komisyonda yapılacaktır. Eksiltmenin şekli. gün ve saatleri tahminî fiat ve muvakkat garanti miktarları karşılarında gösterilmiştir. Kapah zarfla vapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel ıstekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarmı Komisyona verme leri lâzımdır. Mektublarda teklif olunan fiatlarm hem yazi, hem de rakamla yazılması lâzımdır. Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız olarak Komisyondan alınabilir ve nümuneler her zaman görülebilir. İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veva bir müessesenin tam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. İsteklilerin cari seneve aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayüı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarını kapalı zarflarm içerisine koymaları lâzımdır. (3000) Miktarı Kilo Azı Coğu 680500 858000 18000 23500 31000 38000 110000 126700* 51000 69000 17200 25000 34000 49500 225900 179000 13500 21000 10500 13500 276000 341200 125000 165000 2550 3900 11100 13200 20000 15000 29450 18750 58200 50500 50000 30000 2500 1850 2400 1550 10000 12000 4900 5350 6000 5000 3500 2600 20000 12000 50100 35050 41200 31000 44200 36000 35000 50000 16000 20000 4875 6350 3500 5000 25900 30500 10050 15100 5300 3900 11800 9200 5000 3750 80900 62800 3500 2500 10700 13200 20000 30000 2850 3910 12000 18000 1050 1600 3925 5700 198=50 26175 16000 21400 11500 15400 11500 8450 28200 21300 4300 6000 "31850 46200 5500 7400 2450 3775 2900 4050 18500 24000 11800 14600 20000 13500 71700 56200 6500 8050 2500 3300 1500 2000 4000 7000 3350 1100 695 515 45000 24000 2180 2965 1600 2030 19500 27100 4300 5700 35500 27000 9500 8000 12000 9000 6300 5000 2000 2500 Tahmini fiat Kr. S. 11 15 50 82 39 41 45 M. Garanti Lira Kr. 7336 69 2337 Şartname bedeli Lira Kr. 4 90 1 56 5 24 Şekli Kanalı zarf Eksiltmenin tarihi 16/6/S37 Saat 15 15,30 > 16 7859 48 J8 11 5 2124 68 1 42 18/6/937 15 16 ~1 50 13 11 10 21 17 12 11 10 20 18 1 0 8 II 5 7 50 6 50 60 30 23 36 22 105 878 86 3697 98 2 47 23/6/937 15 2201 78 417 38 534 75 1716 97 I 47 25/6/937 15 15.30 16 35 60 27 30 30/6/937 15 25 20 25 20 25 17 16 1457 59 15,30 Aded Kilo 5 50 2 50 4 3 50 Damacana 60 Ceki » Kilo Ton » Litre » Kilo 3 5 9 5 13 13 13 20 7 5 7 9 12 4 6 16 5 260 280 4 1850 1500 25 20 50 50 1997 03 1 34 2/7/937 15 50 50 951 08 6397 69 593 63 216 79 Açık 4 27 7/7/937 15 15,30 16 9/7/937 14,30 Ticaret Dershanesi Haftada iki akyam derse jje.erek, 4 ay sonra mahasebeci şahadetname sioi almak için, Sultanahmed, Alemdar daddesinde No. 23 Ameriban Ti caret dersanesine başvurup bir program alınız. Hususî ders de veıilir. MA70N İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MEYVA TUZU Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu Direktörlügünden: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Mide ve Barsakları Alıştırmaz. İçiîmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim H O R O Z markasına dikkat. fstanbul ve Beyoğlu Akşam Kız Şan'at Okullarından geçen senelerde mezun olanlar ve derslerini 0 senelerde tamamlamamış bulunanlar haziranın ilk haftası içinde behemehal Tepebaşındaki Okulumuza başvurmalan. (2953) Zonguldak Belediyesinden: 1 Eksıltmive konulan: Bir et taşıma kajnyonu, bir şöp taşıma kamyo nu, bir ölü taşıma otomobilidir. 2 Bunlarm üçünün muhammen bedeli tutarı 7200 liradır. 3 Hususî ve umumî şartnameleri Ankara, İstanbul, Zonguldak Belediyelerinden alınır. 4 Eksiltme 14/6/937 pazartesi günü saat 15 te Zonguldak Belediyesinde Daimî Encümen tarafmdan kapah zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklılerin 540 lira muvakkat teminat ver mesi lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektublarını 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveHne kadar Belediye Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muk tezidir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. (2981) İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: Yalova civarmdaki Samanh Derenin tathiri kapalı zarf usulile eksilt miye konmuştur. Taranacak saha Mendireğin 100 metre ilerisinden başlanarak dere bovunca takriben 500 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde ve dere içindeki harab iskelenin 20 metre ilerisine kadar muayyen bir sa hamn taranma işidir. İsteklilerin muhammen bedeli olan 10.000 liranın yüzde yedi bucuk teminatı muvakkatevi Vilâvet Muhasebeciliğine yatırdıklarına dair makbuz veya banka rrektubu ve bu işle istigal ettiklerine dair vesaiklerile yevmi ihale olan 15/6/937 sah günü saat 15 te Deniz Ticareti Müdürlüğü binasmda mü teşekkil Komisvona vermeleri ve şartname ve resimleri görmek istiyenlerin dp Müdiriyeti Fen Heyeti Riyasetine müracaatleri ilân olunur. (3121) Ankarada bir müessesede iyi maaşla çalıştınlacak daktilolara ihtifae vardır. Taliblerin pazardan maada günlerde saat 10 • 12 ye kadar Sirkeci Sarasar han 34 numaraya ıruracaatleri. Bayan daktilo aranıyor Merinos Yapağısı Satış İlânı Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 1 Merinos Yetiştirme Çiftliğinin 937 senesi hasılatından (12500) on iki bin beş yüz kilo safkan Merinos yapağısile (6200) altı bin iki yüz kilo yarım» kan Merinos yapağısı kapalı zarf usulile arttırmıya konmuştur. 2 Arttırma günü 25 haziran 1937 tarihine musadif cuma günü saat on beştir. 3 Muhammen fiat olarak safkan Merinos yapağısınm beher kilo (120) yüz yirmi kuruş yarımkan Merinos yapağısınm beher kilosuna da (110) yüz on kuruş tahmin edilmiştir. 4 Her ikisi için (1637) bin altı yüz otuz yedi lira muvakkat teminat alınacaktır. 5 İsteklilerin Karacabey kazası dahilinde Merinos Yetiştirme Çift • liği Müdürlüğüne ihale gününde ve 2490 savıh kanun hükümleri dahilinde teminat ve teklif mektublarile birlikte müracaatleri ilân olunur. (2335) Ekmek eksiltmesi Afyon C. Müddeiumumiliğnden: Afyon hapisanesinin 1 haziran 937 tarihinden mayıs 938 gavesine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı icin beher çifti 960 gram itibarile günde 600 aded fabrikada öğütülmüş ikinci nevi safi Anadolu buğdav unundan imal edılmis ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muvakkate 900 liradır. İhalesi C. Müddeiumumiliğinde müteşekkil komisyonu mahsusunda 15 haziran 937 tarihine musadif sah günü saat on beşte vapılacaktır. Şartna . meyi görmek ve malumat almak istiyenlerin Komisvona müracaatleri ilân olunur. (3003) Nevşehir Belediye Riyasetinden: Santralımrzdaki müceddet 150 beygirlik Gazojen motörile Alternatör kullanacak birinci sınıf makiniste ihtiyacımız vardır. Santralın montajı başlamış olduğundan taliblerin Nevşehir Beledivesine ve İstanbulda Galatada Asikurasyon hanmda Mühendis Hasan tşıkpınara müracaatleri ilân olunur. (3105)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle